Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Полтава в дни революции и в период смуты 1917-1922 гг.

Несвицкий А. А. Полтава в дни революции и в период смуты 1917-1922 гг.: Дневник. — Полтава, 1995. — 280 с.: ил. — /Государственный архив Полтавской области. Полтавское краевое объединенне Всеукраинского общества "Просвита" им. Т. Шевченко/.

В 1917—1922 гг. А. А. Несвицкий вел дневник, который стал важным историческим документом времен революции и гражданской войны на Полтавщине. Дневник, который в течение десятилетий находился в каком-то тайнике, случайно обнаружил среди собранной школьниками макулатуры полтавский рабочий М. Пелых. Рукопись приобрел Государственный архив Полтавской области и в 1995 г. издал отдельной книгой под названием "Полтава в дни революции и в период смуты 1917-1922 гг."

Именной указатель имен

         

Від упорядників:

Текст рукопису О. О. Несвіцького подано у повному обсязі мовою оригіналу відповідно до сучасної орфографії із збереженням стилістичних особливостей. Авторство засвідчено особистим підписом О. О. Несвіцького на першій сторінці рукопису та Конем Олександром Яковичем, що добре був знайомий з автором.

Рукопис зберігається у Державному архіві Полтавської області (ф.р. - 8831, оп. 15, спр.1)

Слова, доповнені упорядниками, взяті в квадратні дужки; відновлені частини слів, якщо вони не викликають подвійного тлумачення, в дужки не брались. Помилки в написанні, що не мають смислового значення, виправлені без застережень. Втрачені частини тексту та деякі нерозбірливі слова позначені трикрапками в квадратних дужках.

У всіх випадках збережено дати, написані автором (слід відзначити, що О. О. Несвіцький подавав дати без будь-якої системи за григоріанським або юліанським стилем, чи за обома одночасно, причому інколи порушена хронологічна послідовність). Можливі неточності в авторському датуванні. Хронологічний перелік загальноросійських подій на 4-х аркушах, який передує щоденниковим записам, не подається.

Пунктуація в основному наближена до сучасних норм. Необхідні пояснення особливостей тексту подані у примітках під рядками й позначені зірочками; пояснення змістового характеру – у примітках після тексту і мають цифрове позначення за розділами, розміщеними в хронологічному порядку (за роками).

Науково-довідковий апарат складається з передмови, текстуальних приміток, приміток за змістом, іменного покажчика. Археографічне оформлення та підготовка науково-довідкового апарату здійснені у відповідності з "Правилами издания исторических документов в СССР", М., 1990, через відсутність в Україні відповідних методичних посібників.

Іменний покажчик складено російською мовою для зручності користування та внаслідок неможливості з'ясувати точне написання українською мовою ініціалів деяких невстановлених осіб. У примітках до змісту подані відомості про згадуваних автором людей, які вдалося встановити за час підготовки рукопису до друку.

Географічний покажчик не складався; у примітках до змісту подані деякі пояснення до назв окремих населених пунктів, залізничних станцій і т.д.

Відновлення тексту, археографічне опрацювання, примітки та коментарі:

1917-1918 рр. – Коротенко Володимир Васильович, головний археограф Державного архіву Полтавської області;

1919 – Пустовіт Тарас Павлович, старший науковий працівник відділу публікації та використання документів Державного архіву Полтавської області.

1920-1922 рр. – Яненко Зінаїда Павлівна, завідуюча відділом публікації та використання документів Державного архіву Полтавської області.

         

1917 год

15

         

1917  год

12-14 августа

Заседание Совета рабочих, солдатских и селянских депутатов 1 и заседание солдатской секции по поводу предположенной демонстрации протеста против смертной казни с лозунгами «Да здравствует Центральная Рада!», «Да здравствует социалистическая революция!», «Долой смертную казнь!», «Долой империалистическую войну!», «Долой Государственную Думу и Государственный Совет!».

15 августа

В Полтаву вступили 2 батальона запасного полка из Житомира. Полковой комитет предложил солдатам не участвовать в демонстрации вследствие приказа Главнокомандующего об отмене митингов и сборищ. Демонстрация состоялась. Кадетский корпус 2 переименован в гимназию военного ведомства.

22 августа

Убита в своей квартире племянница Н. В. Гоголя Мария Васильевна Рахубовская 3. Налет грабителей (Институтская улица 4, дом № 27).

1917 год

16

         

20 августа

Налет грабителей на Продовольственную комиссию 5, в 11 часов вечера. Милиция стреляла, грабители скрылись. Были раненые.

В Полтаву вошло много войск (до 15000). Солдаты бродят по городу, берут на базарах продукты — не платят.

24 августа

Дрова — 1 руб. 80 коп. пуд, овес— 6 руб. пуд.

27 августа

Убиты генерал Жданович и его жена.

Внизу спуска Панянки 6 слева имеется усадьба вроде какого-то большого дачного дома. Здесь одно время жил наш знакомый (мой соученик по гимназии) товарищ прокурора Полтавского окружного суда Конрад Конрадович Струве, затем дом был куплен генералом Конрадом Никитичем Ждановичем 7. Мне, как врачу, приходилось у них бывать, так как жена его Ольга Михайловна довольно часто болела: у нее была болезнь сердца и при заболеваниях с высокою или длительною температурою — с этим надо было считаться. Это были очень милые люди в частной жизни; о нем все говорили, что это был очень строгий начальник. С ними жила дочь их Надежда, учительница 8. Люди они были богатые, и он на этой усадьбе выстроил большой каменный двухэтажный дом. Большой был любитель ажурной выпиловки, которою украшены были у него все комнаты, как равно и вышивками его жены.

27 августа и муж и жена были убиты: он смертельно ранен и удушен, она убита выстрелом в голову. Меня вызвали к ним в дом, и я видел ужасную картину залитых кровью убитых, в таком виде, как бросили их убийцы. Очевидно, в них стреляли из револьверов. По рассказам дочери, Надежды [...]*, накануне убийства к ним явился какой-то рабочий-монтер для проверки электрических проводов, которые оказались им перерезанными

* По батькові нерозбірливо

1917 год

17

         

как от освещения, так и от звонков. Цель убийства — грабеж. Он перед этим продал дома, и убийцы рассчитывали захватить полученные Ждановичем деньги. Но их дома не оказалось.

Вот судьба: боялись смерти от болезни сердца, а умереть пришлось от пули, прострелившей голову!..

30 августа

Выступление Корнилова 9.

1 сентября

Закрыта газета «Полтавский день» 10.

31 августа

Совет рабочих [депутатов] думал арестовать всех находящихся в Полтаве офицеров. Но офицеры и юнкера Виленского училища 11 заявили протест, указав, что у них есть штыки и пулеметы. 29 августа ограбили церковь на базаре 12. Оставили грабители солдатский пояс.

1 сентября

Пшеничная мука — 9 руб. 80 коп. пуд. Пришедший из Житомира 4-й запасной полк отличался полнейшей разнузданностью и грабежами в городе. В Житомире по случаю его ухода служили молебен. Говорили, что в этот запасной полк были зачислены до 600 человек уголовных, но амнистированных.

2 сентября

Провозглашение в России республики.

7 сентября

Смотр 4 полка командующим Киевским военным округом Оберучевым 13 был назначен на 9 часов утра, полк собрался только к 10 часам. — Цены: фунт [ржаного] хлеба — 13 коп., пшеничного — 23 коп. Убита прислуга Амчиславского грабителями. Грабить не удалось [...]*

* Текст нерозбірливий

1917 год

18

         

12 сентября

Председатель губернской земской управы Кияницын 14 принял командующего Киевским военным округом полковника Оберучева [...]*

* Текст нерозбірливий

15 сентября

Солдаты 4 полка произвели обыск у прокурора суда Дубровина 15, в ту же ночь арестовали товарища прокурора Костенко 16. Торговцы проклинают этот полк, так как солдаты все забирают и ничего никому не платят. Уездный воинский начальник скрывался в Виленском военном училище.

14 сентября

Заседание партии хлеборобов-собственников 17.

19 сентября

Разграблен ювелирный магазин Шипотовского на Мало-Петровской улице 18 на 18000 руб. Городским головой избран Косенко 19.

20 сентября

Архиерей Неофит 20 жаловался, что самовольно рубят монастырский лес и ничего не поделаешь.

22 сентября

Панихида по Мазепе на Соборной площади 21 в день его смерти.

23 сентября

Началась всеобщая забастовка железных дорог. Мотив — требование прибавки жалованья. Обкрадены магазин мехов Баскина 22 и ювелирный — Шипотовского.

6 октября

Забастовка фотографов из-за увеличения жалованья.

7 октября

Дума порешила принять дар художника Ярошенко 23 — его

1917 год

19

         

картины. Ярошенко — полтавский уроженец. В учреждениях идут требования о прибавке жалованья.

8 октября

Новая Дума постановила отпустить Райкову 24 36 пудов сахару на том основании, что он поставляет квас Совету рабочих [депутатов].

10 октября

Явились мешочники из других губерний закупать муку, платят по 20 руб. за пуд. Вывезено из Полтавской губернии 2 1/2 млн. пудов зерна (доклад Продовольственного комитета). Дрова — 1 руб. 60 коп. пуд, мыло — 1 руб. 70 коп. — 1 руб. 80 - коп. за фунт. Пачка спичек (10 коробочек) — 70-80 коп. Спекуляция идет вовсю.

10 октября

Несколько сот солдат начали громить вещевой военный склад с зимними вещами. Юнкера Виленского училища явилась с пулеметами на его защиту; были отбиты 3 телеги, нагруженные вещами. Пулеметов не пришлось пускать в ход.

14 октября

В ночь на 14 октября ограблен исторический музей Полтавской битвы, что на Шведской Могиле 25. Украдено серебряное блюдо с изображением пира Петра после боя (стоимость 300 руб.) 26. 15 серебряных и бронзовых венков. Воры пробрались через слуховое окно, прорубив потолок.

18 октября

Сахар — 1/2 ф. на человека, рафинад — 25 руб. 40 коп. пуд, фунт — 64 коп., песок — 20 руб. 60 коп., фунт — 52 коп. Солдаты 4 полка продолжают грабежи, полк понемногу распускают, но солдаты неохотно идут по домам. Им здесь хорошо.

1917 год

20

         

19 октября

Керосин — 16 коп. фунт. Бастуют извозчики, не желая таксы. За конец брали 1 руб., 2 руб. и 3 руб.

24 октября

Извозчики выехали на работу. Бастуют мельники.

26 октября

Недостает дров и угля.

27 октября

Слухи, что в Петрограде власть перешла в руки большевиков. Боятся здесь беспорядков. Учащиеся распущены по домам. Винный склад охраняется юнкерами Виленского училища с пулеметами.

От Совета революции 27 воззвание ко всем гражданам: «Граждане! В Петрограде происходят события величайшей государственной важности. Ввиду этого на состоявшемся вчера заседании Губернского исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов и принято постановление об образовании Совета революции из представителей всех демократических организаций, задачей которого является соблюдение революционного порядка в городе и губернии до получения директив из центра и забота о том, чтобы не нарушался правильный ход предвыборной кампании.

Совет революции обращается ко всем гражданам с призывом спокойно ожидать развития событий, имея полную уверенность, что Совет, опираясь на все сознательные активные силы рабочих и солдат, на весь гарнизон в полном составе, обеспечит безболезненное развитие событий в городе и губернии. Во всех учреждениях — общественных, государственных, во всех учебных заведениях и прочих занятия должны происходить нормальным порядком. Граждане, не верьте слухам о готовящихся беспорядках, погромах и проч. Знайте, что такие слухи распространяются врагами народных прав и свободы».

1917 год

21

         

Такса извозчикам (27 октября утверждена Думой):

на ст.Полтава-Южная

пара

4 руб.

одиночная

3 руб.

со ст. Полтава-Южная

пара

5 руб.

одиночная

4 руб.

на ст. Полтава-город

пара

3 руб.

одиночная

2 руб. 50 коп.

со ст. Полтава-город

пара

3 руб.

одиночная

2 руб. 50 коп.

конец по городу

пара

2 руб.

одиночная

1 руб. 50 коп.

В час по городу

пара

4 руб.

одиночная

3 руб. 50 коп.

за третьего пассажира

пара

1 руб.

одиночная

1 руб.

за подачу не более

 

 

 

 

3 кварталов

пара

80 коп.

одиночная

50 коп.

28 октября

Ожидали разгром винного склада. Приняты меры охраны. Революционный совет избрал начальником гарнизона и эмиссаром дезертира Криворотченко 28.

30 октября

Что делается в Петрограде и Москве, неизвестно.

31 октября

Совет рабочих [депутатов] опубликовал афишами, расклеенными по городу, [сообщение] о том, что 2 съезд [Советов] в Петрограде порешил передать власть в руки Советов. Временное Правительство арестовано. Рабочим будут даны земли помещиков, монастырей. Губернский комиссар Левицкий 29, заменявший губернаторскую власть, скрылся. Власти нет, сбежала! Хорошая администрация!

1 ноября

1 фунт сахару-рафинаду — 1 руб. 50 коп., песку — 1 руб. 42 коп. Прибыл из Миргорода саперный батальон № 2 (2000 чел.) по вызову Совета революции.

4 ноября

В Виленское училище явились депутаты от саперного батальона с предложением перейти на их сторону, если же не

1917 год

22

         

согласятся, то саперы будут громить училище. Юнкера ответили, что они подчиняются Украинской Раде. Пуд дров — до 2 руб. На днях революционный Совет предложил директору [Кадетского] корпуса очистить Корпус для помещения солдат. Директор отказал, ввиду невозможности выселить 500 кадетов, которым некуда деться.

5 ноября

50 солдат произвели обыск в Корпусе, искали пулеметы.

10 ноября

В 3 часа на площадке перед гостиницей Воробьевой 30 объявлен будет «Универсал Рады» 31 об объявлении Украины федеративной республикой. Революционный Совет устранил от должности начальника гарнизона, генерала, и назначил на его место прапорщика Прокопенко.

12, 13 и 14 ноября

Выборы в Учредительное Собрание 32. Город разделен на 4 выборных участка. Выборные конверты вручаются там же, где производятся выборы, а не рассылаются на дом. По городу ездят автомобили с красными флагами и с музыкой.

13 ноября

Киевская Рада вводит в Полтаву украинский полк. Предположено, что саперный батальон отправлен обратно в Миргород.

15 ноября

Совет Революции постановил удалить от должности прокурора окружного суда Дубровина и всех судебных следователей. Прокурор отказался от сдачи дел. Избирателей в Учредительное Собрание было 47 500, явилось на выборы 19 769, т.е. 42% 33.

В городской управе выдавались карточки на получение мануфактуры. Нововведение впервые. До этого магазины были закрыты.

1917 год

23

         

17 ноября

На Новый базар явились представители Совета рабочих [депутатов] и конфисковали на толкучке казенные вещи, проданные солдатами-саперами. Солдаты саперного батальона стреляли в воздух. Создалась паника.

Город созвал местных капиталистов, чтобы они дали городу до 1 января 1919 г. 500000 руб. без процентов. Это нужно на уплату пайков семьям воинов. Дали. Получен из Петрограда официальный запрос губернского комиссара о состоянии управления в губернии за подписью Салтыкова. В ночь на 17 ноября разграблена сапожная мастерская в инвалидном доме на Шведской Могиле.

18 ноября

Цензором газеты «Полтавский день» назначен бывший закройщик магазина готового платья Митрошка Городецкий.

В ночь с 18 на 19 ноября погром в клубах. В 2 часа ночи в клубы — общественный (в «Европейской» гостинице 34), украинский 35 и чиновничий явились грабители и забрали у играющих деньги, часы, кольца, обыскали их и уехали.

Два дня назад на Куракинской улице 36 ограбили чайную. Ночью постучали, заявив о телеграмме, когда открыли, ворвались и ограбили.

В Полтаву прибыл из Брянска 2-й тяжелый артиллерийский дивизион — 600 солдат, до 40 офицеров. Солдаты баллотировали командира дивизиона и не избрали, о чем доложили Совету рабочих депутатов, который потребовал к себе командира и предложил сдать должность. Он сдал ее старшему офицеру, но солдаты назначили в младшем чине.

21 ноября

В клубах Совет рабочих депутатов забрал при содействии милиции с ее начальником Светловым у Ходолея 37 (смотритель дома Кадетского корпуса) 1 500 руб., у адвоката Сияльского 38

1917 год

24

         

— 2000 руб., в чиновничьем клубе со стола взято 14000 руб. Явились они будто бы с целью прекратить азартную игру. Светлов заявил: «нам деньги нужны — вот оправдание. Доберемся до банков, а там и до частных лиц». Много толков о «перемирии», которое хотят заключить власти с Германией.

22 ноября

Солдаты обокрали цейхгауз с казенными теплыми вещами, которые вынесли на толкучку.

Мясо: фунт — 80 коп.; масло свежее — 9 руб., соленое — 6 руб. фунт.

Около Миргорода священник Троцына Советом при епископе за его деяния лишен священнослужения. По его просьбе архиерей снял это запрещение. Когда Совет рабочих [депутатов] назначил его комиссаром в консисторию, Совет запретил ему богослужение.

25 ноября

По поводу грабежа в клубах обращались с жалобой в Киевскую Раду, но безрезультатно. Жаловались ей на закрытие типографии. Рада предписала не закрывать, но Совет рабочих депутатов не обратил на это внимания.

1 пуд сена — 12 руб., овса — 15 руб. Ходим пешком, одни солдаты разъезжают по городу.

27 ноября

Воровства, грабежи продолжаются, грабят ночью, вечерами и днем. Подъехали на подводе к лавке купца Альтшуллера 39, нагрузили подводу товарами и увезли. Явились на дровяной склад и потребовали 28 000 руб., полученных в этот день.

Толпа собралась у судебной милиции с требованием выдачи воров, пойманных в числе 12 человек как шайка. Толпа ворвалась, вытащила и убила одного вора. Вызвана была вооруженная команда. Раздались выстрелы; воров перевезли в Красные казармы, оттуда в тюрьму.

Декрет народных комиссаров, подписанный Лениным, о

1917 год

25

         

закрытии окружных судов, судебных палат, Сената, адвокатуры, мировых судей и т.п. 1 фунт чаю —18 руб.

30 ноября

Распущены по домам семинаристы. Брошена бомба в Корпусном саду 40. Отпущены мужское и женское духовные училища 41. Переизбрание членов Совета рабочих и солдатских депутатов. Начальник Главного управления военно-учебных заведений — Дзевалтовский, тот самый, который способствовал немцам занять Тирасполь, за что его судили в Киеве, но во время суда явились вооруженные солдаты и потребовали освобождения Дзевалтовского, что и было исполнено.

12 ноября на дачу к бывшему директору Кадетского корпуса Н. П. Попову 42 в Гетманском переулке 43 на Кобыщанах явились одетые в офицерскую форму грабители, потребовали деньги и вещи, обыскали, забрали все дочиста, взяли его лошадь и уехали, увезя вещи.

1 декабря

В Кадетский корпус из Главного управления военных учебных заведений приезжал на ревизию полковник Дунин-Борковский, осматривал Корпус. Уволил Гросберга 44 как «сумасшедшего». Инспектор Данков 45«стоит взглянуть на его физиономию, чтобы признать его негодным» — уволен за «непригодность». Ромашкевич 46 и Люсин 47 тоже уволены. Рассматривая в вестибюле статую Петра Великого 48, поставленную в память 75-летия Корпуса, Дунин-Борковский выразился: «Отдаете честь этой болванке?» Директор корпуса уехал в Киев с жалобой Раде на ревизию Дунина-Борковского. Приехал в Полтаву присланный Радой комиссар, который не позволил трогать статую Петра, которую хотели убрать.

8 декабря

Пронесся слух, что Совет рабочих депутатов не может собираться

1917 год

26

         

на заседания, многие разъехались ввиду того, что Рада намерена сместить Совет, что будто бы Совет будет арестован Радою.

За хлебом очереди по несколько часов. Хвосты за мануфактурой.

9 декабря

Около арестантских рот большая толпа. Оказывается, украинцы отбирают оружие у квартирующего там авиационного парка.

По слухам, в Константинограде народным самосудом убито 12 человек. Убит в Миргороде старик О'Рурк 49 и его жена, с 4 на 5 декабря. Он был председателем земской управы и предводителем дворянства.

10 декабря

Украинцы возвратили оружие авиационному парку. Протест Думы по поводу стеснений свободы печати. Идут в Корпусном саду митинги, на которых много солдат. Начальник милиции Светлов оставил службу.

11 декабря

Забастовка рабочих типографий из-за увеличения жалованья, — требуют 350 руб. в месяц и в случае расчета жалованье за 1/2 года. Выпущен арестованный большевиками начальник гарнизона и член Рады.

12 декабря

Прибыли украинские войска, бронированные поезда. Совет рабочих [депутатов] выпустил арестованного начальника гарнизона и члена Рады. Большевики взяли верх, господствуют в Полтаве, отобрали назад оружие, арестованное Радой у авиационного парка. Земельный комитет рубит монастырский лес. На Крутом Береге 50 у Невиандта 51 все разграбили и вырубили лес.

1917 год

27

         

Все магазины торгуют до 4 часов, нет нефти для электрической станции освещать магазины ночами.

1 фунт чаю — 18 руб., 1 ф. фасоли — 50 коп., 1 ф. масла — 6 руб. 50 коп., железное ведро — 8-10 руб., 1 ф. свинины — 1 руб. 20 коп., курица — 3-4 руб., гусь — 7 руб., 10 яиц —2 руб. 40 коп., 1 ф. сухарей — 3 руб., 1 фунт волосских орехов — 2 руб. 40 коп., 1 ф. яблок — 2 руб., 1 пуд сена —14-16 руб., овес 1 пуд — 16-18 руб., 1 ф. муки — 26 коп., 1 ф. рису — 75-90 коп., стакан молока — 25-27 коп., 1 ф. пшена — 28-40 коп., гречневой крупы — 32 коп., ячная — 18 коп.

13 декабря

Учитель гимназии, математик Гвоздев 52, шедший домой по Шевченковской улице, был ограблен и тяжело ранен в висок и в грудь. Грабители скрылись.

По всему городу бродят солдаты в одиночку и толпами. Бродят без дела, нападают на офицеров и жителей, грабят, убивают.

14 декабря

Воззвание, расклеенное по городу, призывает жителей о всеобщей забастовке. Украинская Рада является (по воззванию) контрреволюционным учреждением, желающим попрать все добытые революцией свободы — политические, экономические и т.д. Указывается на то, что Совет рабочих [депутатов] порешил встретить их с красным знаменем, с пением революционного гимна и т.п., а между тем представитель Рады требует, чтобы был распущен 4-й полк и депутаты от Совета рабочих депутатов отправились бы в Киев для объяснения перед генеральным секретариатом по поводу его агитации среди войск. Призываются рабочие защищать революцию и начать всеобщую забастовку, не давать хлеба, воды, света и прекратить торговлю.

Афиши, расклеенные на улицах, напечатаны на русском и украинском языках. Типографии продолжают бастовать.

15 декабря

Появилось электрическое освещение. 14 декабря был закрыт

1917 год

28

         

водопровод, 15 декабря был открыт с утра. Вечером в «Европейской» гостинице убит командующий войсками полтавского гарнизона Ластовченко 53. После этого украинцы окружили губернаторский дом и разогнали заседавший в «Европейской» гостинице Совет рабочих депутатов. Многие убежали, скрылись в подвалах, но многих захватили и отправили в здание Кадетского корпуса, где в верхнем этаже помещались украинские войска. Убийство совершил какой-то Дунайский*.

* Когда украинцы окружили губернаторский дом, то раздались оттуда выстрелы. Украинцы пустили в ход пулеметы и изрешетили дом пулями (Примітка автора).

16 декабря

Командующий войсками вместо убитого Ластовченко, подъесаул Кириченко объявил Полтаву на военном положении. После 9 часов вечера нельзя быть на улице всем, кроме лиц, имеющих пропуск. Запрещены митинги, собрания, самочинные обыски, аресты и т.д., нарушение неприкосновенности жилищ и свободы личности. Разрешено печатание всех газет.

Разъезжавшие по городу на автомобилях украинцы разбрасывали объявления об этом. Украинцы отбирают оружие. Солдаты вооружены. В городе постоянно слышатся выстрелы. При обыске украинцы нашли в губернаторском доме, где помещался Совет рабочих [депутатов], оружие, бомбы, бомбометы и т.п. Совет рабочих [депутатов] разогнан.

1 ф. свечей стеариновых — 4 руб. 80 коп., мясо — 1 руб., свинина — 1 руб. 40 коп.

17 декабря

Украинские войска заняли помещение Совета рабочих [депутатов] в губернаторском доме. Арестованные члены Совета рабочих [депутатов] освобождены. Разгромлен магазин и винный погреб Скрыньки 54. Часть разгромленного отняли украинские войска.

1917 год

29

         

19 декабря

Сгорели 5 бараков на Шведской Могиле, подожженные солдатами.

20 декабря

Железнодорожный путь от Кочубеевки 55 до Божково 56 разобран, чтобы препятствовать продвижению войск большевиков из Харькова. На улицах не прекращается стрельба.

21 декабря

Привезен в город керосин, его давно не было. Разгромлена на Петровской площади лавка Кругликова 57, торгующего, между прочим, и керосином. Громила толпа. По городу много пьяных солдат.

22 декабря

Губернское земское собрание. Председателем избран Михаил Дмитриевич Токаревский 58. О прибытии войск из Харькова не слышно. К праздникам выдавали по карточкам сахар-песок (по 1 руб. 42 коп. за фунт) по 4 фунта.

23 декабря

Раздаются бланки для выборов в Украинское Учредительное собрание на 27, 28, 29 декабря. Большевики бойкотируют выборы.

24 декабря

Вернувшийся из Киева ротный командир Кадетского корпуса полковник А. Д. Ромашкевич привез приказ Рады о снятии погон. Расквартированные в Кадетском корпусе украинские солдаты разломали все находившиеся в классах шкафы, книги пожгли. Всюду грязь, сор, нечистоты. В рукомойник бросали разный сор, засорили, вода переливалась через верх. Штукатурка в нижнем этаже попортилась. 23 декабря умер

1917 год

30

         

скоропостижно на даче в Нижних Млинах Константин Александрович Балясный, бывший полтавский вице-губернатор и орловский губернатор. Опальный боярин. Я выезжал констатировать смерть.

25 декабря

По городу много пьяных солдат. Опять громили погреб Скрыньки. Была стрельба. Выборы в Украинское Учредительное собрание отложены до 12 января. Солдатам дано право получать денатурат в очередь во избежание разгрома винных лавок.

26 декабря

На базаре солдаты громили винный склад Панасенко. Много пьяных, идет стрельба по городу. Громили винный погреб Скрыньки, была при этом стрельба.

27 декабря

Идут погромы лавок; громят солдаты и всякий сброд. Разгромлены магазины: экономического общества, Скрыньки, Губского (бакалейный), Лемер (винный) 59. По городу разъезжают пьяные солдаты с бабами, развозят награбленное вино в ведрах, бутылях, жестянках. Крик, гиканье. 26 декабря стреляли пулеметы, раненых отвозят в больницу. Разграблены чиновничья лавка 60, ювелирные магазины Сапожникова 61, Шипотовского, магазин мехов, белья и т.п.

Образовалась дружина молодых людей для удерживанья солдат, но солдаты стреляли и убили 5 человек. Жители скрываются в домах. Пьянство и разгул вовсю. Гвоздев (учитель) умер.

28 декабря

Ночью подбирали по городу пьяных солдат, валявшихся на улицах. По городу ездят бронированные автомобили для предупреждения погромов. Трудно разобрать, какие солдаты грабят: украинцы или иные... Много вещей у них отбирают. Объявлено военное положение. Запрещено ходить по городу позже 7 часов

1917 год

31

         

вечера. На базары приезжающих в город не пропускают. Неудачная прогулка по городу — бегство домой. 27 декабря — митинг солдат в музыкальном училище 62 против погромов и безобразий.

29 декабря

Погромов в городе не было. На третий день праздников — бунт арестантов в остроге. Обезоружили караул. Подоспела охрана, дала залп, убит главарь, остальные вернулись в камеры, так что они на гастроли не попали.

30 декабря

Все лавки и магазины закрыты до 2 января. На улицах прохожих останавливают, обыскивают и обирают…

31 декабря

Тихо, погромов не слышно. Был у больных детей священника Троицкой церкви Чубова 63 и виделся с епископом Омским и Павлодарским Сильвестром 64, который гостит у Чубова, женатого на его сестре.

Знаю Сильвестра еще священником под именем Иустина Ольшевского.

Совет рабочих и солдатских депутатов опять действует.

         

1918 год

32

         

1918  год

1 января

Большевистская власть в городе. Заседание Совета рабочих [депутатов] в музыкальном училище. В городе охрана; патрули. Стрельба в городе по-прежнему.

2 января

В городе продается по 1 руб. бутылка шампанского из разграбленных подвалов кн. Кочубея в Диканьке.

3 января

Зарезан еврей по Анненской ул. 1 с целью грабежа. Взято 1 500 руб. По улицам вечером и ночью грабежи. Все боятся выходить на улицу. Носятся слухи о приходе в январе в Полтаву из Харькова большевистских войск.

4 января

Керосина нет. Стеариновые свечи —6 руб. 1 фунт. Ветчинная колбаса 1 ф. — 3 руб. 80 коп., вареная — 1 руб. 80 коп., ветчина — 3 руб., 1 ф. сала — 2 руб. 90 коп., 1 ф. масла — 7 руб.

5 января

На Киевском вокзале разбит вагон со спиртом. Вчера и сегодня солдаты пьянствуют и дебоширят. То и дело слышатся выстрелы.

1918 год

33

         

6 января

Солдаты ограбили склад бомб за Киевским вокзалом. Прошлую ночь слышались взрывы их.

Солдаты ими наводят панику на население. По городу идет стрельба. Говорят, что это подходят большевики к городу из Харькова. Говорят, что большевики стреляют в украинцев, но их ведь здесь уже нет — они ушли.

7 января

Учительская кооперативная лавка обокрадена. Похищено обуви тысячи на 2. Большевики заняли город. На Дворянской улице 2 стояли пулеметы. В городе стрельба не прекращается.

8 января

Занято отделение Государственного банка 3 (стоит военный караул), почта, телеграф. В городе идут обыски для отобрания оружия. Был обыск в Виленском военном училище, забрано оружие.

Выборы в Украинское Учредительное собрание. Украинская Рада, разогнав Совет рабочих [депутатов], ничего не предприняла для укрепления своей власти, которая перешла в руки прибывших из Харькова большевиков.

По городу расклеено следующее объявление Военно-революционного комитета 4: «Товарищи и граждане! Революционные войска заняли Полтаву, чтобы восстановить в ней попранную власть Совета рабочих, селянских и солдатских депутатов, а вместе с тем и восстановить порядок в Полтаве, где со времени появления киевских карательных отрядов царит полная вакханалия, разбой, грабежи и убийства. Военно-революционный комитет, опираясь на революционные советские войска, не допустит более никаких бесчинств, насилий и грабежей.

1918 год

34

         

Революционный комитет призывает все население Полтавы оказывать ему всякое содействие в борьбе с бесчинством: 1) обращаться к патрулям об аресте пьяных; 2) немедленно сообщать в Революционный комитет (музыкальная школа, 3 этаж) во всякое время дня и ночи о всяком нарушении порядка; 3) не придавать значения и не передавать различных непроверенных слухов; 4) содействовать прекращению обысков, сообщая немедленно о таковых в Революционный комитет. Все действительно необходимые обыски могут быть произведены только по ордерам Военно-революционного комитета и полевого штаба комиссара по борьбе с контрреволюцией.

Военно-революционный комитет извещает граждан о снятии военного положения, гарантирует спокойствие в городе».

8 января

Обыск у бывшего городского головы Семенченко 5. Везде ищут оружие. Опечатаны Полтавский земельный банк 6, Общество взаимного кредита 7. Бастует почта.

10 января

Почта работает. Типографские рабочие приступили к работе. 15 большевиков явились в деревню (Константиноградский уезд) и там убили Михаила Ивановича Коваленко 8, бывшего председателя уездной земской управы, члена последней Государственной Думы, создателя и председателя партии хлеборобов-собственников. Подполковник Муравьев 9, большевик, держал речь в Совете рабочих депутатов, проводя необходимость уничтожения буржуазии «огнем и мечом»: «Мы должны действовать, а если нужно, то пустить в ход гильотину». Ему Совет аплодировал. На днях на улице убит офицер Сахно-Устимович. Он был без погон, но его выдал аксельбант.

1918 год

35

         

11 января

Из Полтавы увозят хлеб, мануфактуру и т.д.

12 января

Арестованы П. Н. Малама 10, В. И. Булюбаш 11, Гриневич [возможно Гриневич Сергей Иванович - Т.Б.], Смолянов, Лещ. Из музея на Шведской Могиле украдены почти все ценные вещи. Арестованные обложены взносом: Малама — 4000, Булюбаш — 4000, кн. Мещерская — 10000, Лещ —15000, Мусин-Пушкин — 10000, Ахшарумов — 2000, Старицкие — 2000 и т.д. 12 Революционный комитет разослал повестки с предложением уплатить, если не будет уплачено до назначенного срока, то будут приняты самые репрессивные меры вплоть до повешения.

13 января

Из музея на Шведской Могиле украдены все ценные вещи.

15 января

Из Полтавы усиленно вывозятся на Харьков, Москву мука, мануфактура, разные продукты. Грабежи не прекращаются.

18 января

Появился Универсал Центральной Рады 13, объявляющий самостоятельность Украины. Говорят, что Центральная Рада и главные ее деятели Грушевский 14, Петлюра 16, Винниченко 15 и др. бежали из Киева.

17 января

В Рыбцах 17 убита семья — 9 человек.

1918 год

36

         

20 января

Арестован губернский тюремный инспектор Мустафин 18. Ему вменено в вину то, что он не выпустил политических преступников. Арестован управляющий акцизными сборами Иоделис 19.

21 января

Закончен подсчет выборных записок в Украинское Учредительное собрание. По Полтаве голосовало 9020 чел., наполовину меньше, чем во Всероссийское Учредительное собрание.

22 января

Комиссаром по народному образованию в Полтаве назначена еврейка Антонина Робсман 20. Комиссаром в отделение Государственного банка назначен еврей Мазлах 21 (член городской управы). Комиссаром юстиции — еврей Кантор 22.

Выстрелов в городе меньше, меньше воровства и грабежей. Муравьев расстреливает воров.

23 января

Мазлах открыл в Обществе взаимного кредита все сейфы, забрал все процентные бумаги, положил их на имя владельцев в отделение Государственного банка, забрал серебряные и золотые деньги.

25 января

Комиссаром по медицине в Полтаве назначена жена инженера Белявского, врач. Носятся слухи, что украинцы взяли Кременчуг, Кобеляки и идут на Полтаву. (Анна Львовна Белявская-Сербина).

26 января

Говорят, что украинцы уже в Решетиловке.

1918 год

37

         

28 января

Образован Военно-революционный трибунал в составе (избранном 23 января): председатель — инженер Белявский, товарищ председателя — Пашко, обвинитель — Баскевич, товарищи обвинителя — Кричевский и Кондратко, следственная комиссия: Прокопиенко, Нестеровский, Глуп, Лисовский и Дученко. […] * — от селянских депутатов. Мусинзон, Дробнис 23, Панченко, Таций и Черчатый.

 * текст втрачено

29 января

В обращении выпущенные Временным Правительством деньги называют «керенки» — 20 руб., 40 руб. (дают листами). Суд закрыт. Издан декрет об отделении церкви от государства 24. Аннулированы все процентные бумаги и все внешние и внутренние займы. Слух, что австрийцы заняли Каменец и Проскуров, а румыны — Одессу. В Киеве идет бой между войсками Центральной Рады и большевиками. В Киеве белая гвардия из офицеров и юнкеров.

30 января

Манифестация по случаю взятия Киева большевиками. Говорят, что Киев пострадал от бомбардировки.

31 января

Опубликован декрет о том, что мир не будет заключен и объявляется демобилизация армии. Акционерные банки закрыты. Убит в Киеве гадячский предводитель дворянства Петр Васильевич Кочубей, на улице. Опубликован 4 Универсал Украинской Центральной Рады от 9 січня 1918 року.

1 февраля

Вводится новый стиль.

1918 год

38

         

3 февраля

Ужасы в Киеве. Муравьев его окружил и бомбардировал. Разорения много, иные дома разрушены и сгорели.

5 февраля

Прокурор Дубровин выпущен из тюрьмы. Вместо упраздненных мировых судей избран народный суд из 3 лиц. В Полтаве 8 таких судов.

В Киеве убит митрополит Владимир. Он был у наместника Лавры архимандрита Амвросия, куда явились вооруженные большевики, которые повели его в его покои, а затем повели на крепостной откос и там закололи штыками.

По декрету с 1 марта уничтожено преподавание закона Божия в школах. Декрет об отделении церкви от государства. Содержание храмов отдается в распоряжение прихода. Церковный причт и церковь вообще не могут приобретать имущество, отчуждать и т.п., теряют право юридического лица.

6 февраля

Революционный комитет предписал закрыть Переселенческое бюро при Губернской земской управе 25.

7 февраля

Губернский съезд большевиков (по 2 от каждой волости). Носится слух, что бывший главнокомандующий Алексеев 26 двигается к Харькову. Харьковские большевики просили полтавских прислать войска, но они еще заняты в Киеве. Городская Дума решила устроить порайонные думы в количестве 10. Революционный комитет предписал распустить 33 Елецкий полк. Солдаты 1907 [года призыва] — в отставку, а остальные — в бессрочный отпуск. Масса безработных. Носятся слухи, что украинцы взяли обратно Киев.

1918 год

39

         

9 февраля

В газете «Наш Юг» 27 напечатано известие, что перехвачены телеграммы Леопольда Баварского с сообщением о движении союзников в Россию для установления в ней порядка (?!). Слух, что англо-французская эскадра в Севастополе.

10 февраля

Слух о том, что Германия потребовала оставления большевиками Украины в течение 10 дней. Говорят, что австрийцы приближаются к Киеву. Немцы взяли Двинск 28, Минск и Псков. Большевики производят обыски — ищут оружие. Прибыл в Полтаву Муравьев.

13 февраля

Муравьев уехал в Одессу. Член городской управы, заведующий финансами Мазлах взял ночью в отделении Государственного банка 2 млн. руб. и повез их в Киев. Деньги выданы по требованию Революционного комитета. Большевики начинают уезжать из Полтавы.

16 февраля / 3 марта

Заседание Совета рабочих депутатов. Председатель юридической комиссии предложил избрать 6 членов в революционный комитет. Найдутся ли среди членов Совета достаточно подготовленные юридически лица? Ведь нужны специалисты, знатоки дела... Докладчик ответил: «Юристы отжили свое время, для революционного суда образования не нужно, спекулянтов, мародеров и контрреволюционеров могут судить и простые люди». Выбраны 6 крестьян.

17 февраля

Баварцы заняли Киев. Говорят, что и Кременчуг у них в руках. Со вступлением украинцев боятся еврейских погромов. В военную гимназию (бывший Кадетский корпус) прислан комиссар (солдат).

1918 год

40

         

Штаб большевиков из Киева переехал в Полтаву. На монастырской колокольне поставлено орудие, то же и на чердаке Крестьянского банка.

19 февраля

Главнокомандующий солдат Каска 29 объявил Полтаву и ее окрестности на военном положении. Ожидается приход немцев. Разнесся слух, что чехи и словаки отняли Киев у немцев, занятый последними в четверг.

Предположено рыть вокруг Полтавы окопы.

На соборе поставлен пулемет.

20 февраля / 4марта

Арест ночью Горонескуля А. А. 30 Павлов*. Ошибочное сообщение о аресте А. А. Несвицкого и Оголевца. Заблаговременно предупрежденный Несвицкий скрывался у Л. Л. Семко-Савойского 31 и д-ра Сибирцева 32. В 1 час дня 15 человек вооруженных красноармейцев ворвались в помещение начальника милиции 3 участка, забрали оружие, деньги, выпустили 6 арестованных воров и скрылись.

* Так в тексті

21 февраля

Появилось от Народных Комиссаров воззвание к защите отечества с сообщением о занятии немцами Пскова.

При отступлении большевиков они предполагают взорвать мосты, вокзалы, большие дома и т.п.

22 февраля

Из Харькова приезжает в Полтаву для борьбы с Центральной Радой Антонов (Овсеенко) 33. Немцы, по слухам, взяли Ахтырку 34, Белополье 35 и идут к Харькову.

Появился декрет:

Постановление Государственной комиссии по просвещению.

1. О закрытии учебных заведении в местностях, где объявлена всеобщая мобилизация.

1) в местностях, где объявляется всеобщая мобилизация,

1918 год

41

         

советам народного образования при Совете рабочих депутатов, а там, где их нет, — Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов предоставляется право закрывать учебные заведения и разрешать выдачу аттестатов и переводов в следующий класс на основании отзывов педагогических советов за истекшую часть года.

Примечание: принципы автономии школы будут разработаны и опубликованы особо.

2) всем лицам, желающим занять должность преподавателей, воспитателей или врачей учебных заведений, предлагается приступить к подаче о том заявлений в советы народного образования, а где таковых нет, — в Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Примечание первое: при заявлениях желательно приложение следующих документов: 1) свидетельство об образовании; 2) удостоверение о педагогическом опыте; 3) рекомендации политических партий или иных организаций; 4) изложение своих педагогических, общественно-политических взглядов и т.д.

Примечание второе: отсутствие звания учителя или отсутствие диплома не является безусловным препятствием к занятию должности и лица, не удовлетворяющие требованиям в этом отношении, могут быть допущены к занятию школьной должности.

3) все неизбранные преподаватели, за исключением лиц, проявивших саботаж, сохраняют свое содержание до конца учебного года, т.е. до 1 сентября 1918 г.

Народный комиссар по просвещению Луначарский

Секретарь Дмитрий Дащенко

23 февраля / 8 марта

Грабежи учащаются. Грабители, одетые в солдатскую форму врываются в дома, грабят деньги и вещи. Являются вооруженные как днем, так и ночью.

24 февраля

Городская Дума распущена большевиками.

1918 год

42

         

25 февраля

По ночам дежурит охрана, у которой впоследствии отобрали оружие.

Солдат убил из револьвера встретившегося ему на улице офицера из-за того, что на нем была офицерская фуражка. Служившие в окружном суде наняли на лето архиерейский сад. Офицеры и студенты нанимаются рубить и пилить дрова у жителей.

2/15 марта

В Кадетском корпусе размещена красная гвардия и еще какие-то солдаты до 1 500 чел.

Заседание городской врачебно-санитарной комиссии. Приход комиссара и заявление его о заболеваниях солдат, живущих в Корпусе, сыпным тифом. Его рассказ о безобразиях солдат, всюду грязь, нечистоты, уборные загажены и испорчены, испражнения в самих коридорах, по лестницам текут нечистоты. Параши выливают с верхнего этажа прямо в пролет лестниц!..

Солдаты, размещенные в духовной семинарии, рубят на дрова шкафы и скамьи.

3/16 марта

Немцы вошли в Лубны. Они уже в 120 верстах от Полтавы. Баварцы заняли Киев, и Кременчуг у них в руках.

5/18 марта

Немцы взяли Миргород. Муравьев приехал опять в Полтаву. В тюрьму отвели более 100 человек, отказавшихся идти с большевиками против немцев.

6/19 марта

Объявлено в Полтаве военное положение. Штаб большевиков из Киева переехал в Полтаву. Позже 9 часов нельзя выходить без пропуска. Я добыл себе пропуск. Воззвание Совета рабочих депутатов к населению «заниматься спокойно, а грабителям, ворам — смерть». Немцы в Лубнах. На 21 марта назначена реквизиция лошадей.

1918 год

43

         

6/19 марта

Немцы в Сагайдаке 36. В 2 часа над Полтавой летал аэроплан (?).

Муравьев говорил речь рабочим на железнодорожном вокзале, которые заявили, что они не позволят взрывать мост и вообще разрушения. «На это я не посмотрю», — заявил Муравьев. Но рабочие категорически заявили, что если будут мосты взорваны, то они не оставят ни одного большевика в живых. Муравьев уехал из Полтавы. Эти дни по городу идет в разных местах стрельба.

7 марта

Некто Бокитько назначен заведующим обороною Полтавы, а Эпштейн — внутренним порядком ее. Ограблен в 3-й раз магазин Шипотовского. В городе усиленное движение автомобилей, увозят все ценное — продукты, вещи.

8 марта

Немцы заняли ст. Ромодан 37. Председатель революционного трибунала М. Ю. Белявский с женой, сыном и дочерью бежали из Полтавы в Ленинград (?) 38.

В Земельном банке — пушки, там большевики. Мобилизация лошадей.

9 марта

Бокитько арестован большевиками, но бежал.

10 марта

Мазлах вывез из Государственного банка все ценности, и банк закрыт. Закрыты и частные банки.

Слух, что под Яреськами 39 советский отряд (600 чел.) взорван на мосту через Псел. Сегодня в 3 часа большевики оставляют Полтаву. Большевики на автомобилях усиленно вывозят ценности, ни перед чем не останавливаясь. Вывезено 15 подвод одного холста. Большевики в 3 часа ночи уезжают из Полтавы. Приближаются немцы. Они уже в Абазовке 40 (17 верст). Большевики извозчикам вместо платы показывают револьвер.

1918 год

44

         

11 марта

Большевики в окрестностях Полтавы забирали у селян все, что только возможно: скот, коров, птицу, зерно… берут и подводы. Ночью слышны были выстрелы из орудий. Арестован директор Корпуса Антонов и ротный командир Чемезов 41.

12 / 25 марта

К Зайцевой приехал ее двоюродный брат Яновский. Его арестовали и собирались расстрелять как белогвардейца и контрреволюционера. Когда он сидел под стражей, его узнал один из стражников, служивший с его отцом. Заявил о нем властям и его отпустили. Ночью с 11 на 12 вывезено из Чиновничьей лавки 2 платформы товаров. Грабили и увозили товар из колбасных. При появлении милиции конной производилась стрельба, было убито 2, несколько раненых красноармейцев — грабителей. Большевики оцепили Александровскую 42, желая громить милицию.

14 марта

Большевики уезжают на Лозовую 43 с Алексеевым 44 во главе. Солдаты продолжают грабить. Носятся слухи с том, что около ст. Свинковка 45 большевики вступят в бой с немцами. Настроение жителей уже третий день как очень тревожное. Школы закрыты. Распоряжение начальника милиции Светлова: кто выйдет на улицу позднее 9 часов вечера, будет предан революционному суду. Охрана им снята. Самоохрану большевики разоружают.

15 марта

Мазлах взял из отделения Государственного банка серебра на 11/2 миллиона. Грабеж по городу вовсю. Большевики складывают все взятое за вокзалом. Рабочие решили не допустить вывоза всего взятого. Большевики грозят при отступлении все сжечь, чтобы не досталось немцам. Они предлагают все продать за 8 млн. руб. Ночью слышны были орудийные выстрелы.

1918 год

45

         

16 / 29 марта

Ночью около 1 часа на вокзале Харьковско-Николаевской железной дороги 46 произошло столкновение между большевиками и подходящими немцами. Мосты около Полтавы взорваны. В городе идет грабеж. Милиция предупреждает всех быть одетыми и быть вообще на страже. В такой тревоге прошла ночь. Ночь прошла, однако, спокойно, хотя и в тревожном настроении. В 2 часа ночи вошли в город гайдамаки и немцы. Гайдамаки изгоняли из города большевиков и избивали их. С утра весь день слышна пушечная канонада, ставшая реже только к вечеру. Город бомбардируют с вокзала ЮЖД. Снаряды попадают в город и разрываются. Попали в Корпусный сад, в галерею дома Р. К. Каменского 47 (за Корпусом). Немцы в городе; перед нашей квартирой вдоль всей улицы стоит их обоз. Повозки, лошади и одежда очень хорошие, с упряжными лошадьми. У нас в доме немцы заняли одну комнату, нашу столовую.

17 марта

Немцы поставили орудия за собором, в Институтской роще, возле дома Булюбаша 48 над обрывом в конце Спасской улицы. Большевики, уходя, хотели взорвать мост на Ворскле возле вокзала ЮЖД, но взрыва не произошло, тогда облили мосты нефтью и керосином и зажгли. Один из снарядов, брошенных с вокзала, попал в собор, в стену алтаря, но не пробил ее насквозь. Попал снаряд на Соборной площади в угловой дом слева, в квартиру доктора Мамуны 49; в квартире члена суда Воронова 50 разрушена снарядом часть дома (на Соборной площади), снаряды попадали у Земского дома 51, на Кобелякской улице, на Стретенской у дома Климко снаряд не взорвавшийся застрял в стене, 2 снаряда упало в Корпусном саду. На вокзале взорвана водонапорная башня и разрушена.

Прогулка моя по городу, свист летящих снарядов и их взрывы, стучащие по крышам падающие пули. У дома Булюбаша толпа вооруженных пеших и конных немцев.

1918 год

46

         

Окрик немца: «Наlt» поставил поперек двумя руками ружье с криком «Zuruсk»! 52. Отходящие большевики задержались около Свинковки.

17 марта 53

Город бомбардируется. То и дело слышны пушечные выстрелы и трескотня, «татаканье» пулеметов. Пули, летящие в город, стучат по железным крышам, точно градины. Но, несмотря на это, по улицам ходит много народа и не слышно, чтобы кто-нибудь был убит или ранен. Ходят взрослые, бегают дети. На раскате за собором, где беседка, и понад обрывами стоят толпы зрителей, наблюдающих производящийся с вокзала обстрел из орудий города и нигде не заметно паники. Оригинальный, своеобразный звенящий звук, со свистом от пролетающего над головой снаряда... Виден сначала вдали белый дымок у орудия, значит, сделан выстрел, затем слышен звук его — удар, довольно сильный, звенит летящий снаряд, но его не видно, в месте его падения слышен уже более сильный удар и треск от его разрыва. Трескотня пулеметов, стоящих на обрывах города, идет все время. Я пошел по городу посмотреть, что делается. Прошел к собору, зашел во двор диакона Житного 54 на Соборной площади, откуда вокзал и его окрестности видны, как на ладони, и можно наблюдать всю перестрелку. Но везде предупреждают, чтобы не стояли группами, а врассыпную, в одиночку, а то могут обстрелять группу. Прошел я по Спасской улице к дому Булюбаша, за которым стояли немецкие пулеметы; тут же около дома Переслени 55 сквозь забор публика наблюдала за обстрелом, и несколько раз в этом направлении пролетали высоко в воздухе снаряды, разрывавшиеся в городе и за городом. Пошел я по так называемому Панянскому бульвару, но здесь в конце его стояли немецкие солдаты в полном вооружении и стояли их лошади. Солдаты не пускали публику на конец бульвара, где беседка и обрыв. Когда я хотел пройти, два немца бросились мне наперерез и, держа обеими руками горизонтально

1918 год

47

         

ружья, закричали: «Наlt» (Стой), а затем, когда я и идущие за мной остановились, раздалось «Zиrисk» (назад) и мы должны были повернуть назад. Немцев стояло здесь довольно много. А за углом дома стояли и трещали их пулеметы. На меня этот грубый окрик произвел более удручающее впечатление, чем все происходящее вокруг. Немцы, наши недавние неприятели на боевом фронте, теперь здесь, в Полтаве, и держат себя так, как завоеватели... Чувствовалось что-то до боли обидное, безотносительно к тому, почему и зачем они здесь... В дальнейшем времени с продолжительным пребыванием немцев в городе это острое обидное чувствование как-то притупилось и меня не возмущало хождение напыщенных немецких офицеров и солдат по городу, играющий по праздникам их военный оркестр в Корпусном саду... Надо отдать им справедливость — они везде держали себя очень сдержанно и корректно. Оригинально было видеть следующее. На Пороховой площади до прихода немцев в городском училище (большом каменном доме) были расквартированы русские солдаты, которые при своей неряшливости привели все помещение дома в ужасный вид: сор, грязь, нечистоты на каждом шагу, — это было не школьное помещение, а какой-то свинушник. Когда немцы взяли его в свое распоряжение, видя всю обстановку, они заявили: «Das ist kein Schule, das ist Staal von Pferden» 56  и, очистив насколько возможно, заняли верхний этаж, а из нижнего этажа сделали себе конюшню, поставив в классных комнатах своих лошадей, что я сам видел неоднократно, проходя мимо. В застекленных окнах были видны конские морды и раздавалось ржание лошадей... У нас в квартире немцы заняли одну комнату по реквизиции, нашу столовую с выходом на домашний ход. Расположилось их там несколько человек. Держали они себя тихо, скромно, были очень вежливы. При встречах с нами: «Gиt Моrgеп, guten Таg, gиtеп Abend» 57. Ежедневно тщательно прибирали в комнатах, подметали и мыли пол, и когда уезжали, дочиста убрали

1918 год

48

         

всю комнату и сдали ее нам в полной чистоте и в полном порядке, ничего не попортив и не загрязнив. Уходя, они благодарили за квартиру и извинялись за причиненное беспокойство. Какая громадная параллель между культурными людьми и нашими «сознательными» солдатами!... дикарями!

17 мартаа

Был на заседании городской Думы. Обсуждался вопрос об обеспечении безопасности жителей. Присутствовал на заседании новый начальник гарнизона (бывший офицер) Петров. Держал себя очень корректно. На заявление гласных о прекращении производящихся обысков заявил, что теперь это сделать трудно, так как идут аресты большевиков. Вчера украинцы в Огневке расстреляли несколько человек за грабеж и мародерство. Восстановлены судьи, прокуратура, судебные следователи, нотариальные конторы, мировые судьи, закрытые большевиками. Украинцы избивают евреев. У меня были на освидетельствовании избитые жестоко шомполами.

18 / 31 марта

Объявлен курс немецкой марки, установленный украинским и немецким правительством. 1 рубль - 1 1/2 марки.

[Цены]

Коровье мясо 100 кило (6 п. 10 ф.)

Свинина 100 кг

Телятина 100 кг

Сало 1 ф.

Баранина 100 кг

Ветчина 1 ф.

Смалец 1 ф.

Колбаса 1 ф.

Горох 1 ф.

Картофель 1 ф.

Пшеница 100 кг

Жито 100 кг

Овес 100 кг

— 250 марок

— 250 марок

— 250 марок

— 4 марки 70 пфеннигов

— 160 марок

— 4 марки

— 4 марки 70 пфеннигов

— 3 марки 50 пфеннигов

— 1 марка

— 7 пфеннигов

— 40 марок

— 33 марки

— 33 марки

         

1918 год

49

         

Сено 100 кг

— 11 марок

Солома 100 кг

— 4 марки

         

Подписано: губерниальный комендант атаман Кудрявцев.

В украинском войске до 60% офицеров, служащих за рядовых солдат по 300 руб. в месяц.

Жертвы бомбардировки: в приемном покое богоугодного заведения 10 раненых. Во время перевязки одна женщина умерла. В трупном покое 19 убитых (4 светских и 15 военных). На перевязку являлись 132 человека.

29 марта во время бомбардировки убит служащий губернского земства Нянчук 58 в своем собственном дворе по Резницкой горе. Он скрывался в погребе со всею семьею, вышел из него и при взрыве снаряда, упавшего во дворе, был разорван в куски.

19 мартата

В Киеве во время борьбы сестра милосердия (большевичка) убила полковника Келлера. Его дочь узнала убийцу, выследила ее до Полтавы, здесь встретилась с нею в гостинице и из револьвера застрелила ее наповал.

В институте задний фасад пострадал от орудийных снарядов. Девочки ночевали в коридорах на полу.

Сын Саша с двумя товарищами следят за падением снарядов в город и по разрыве их собирают для коллекции осколки. На Колонии 59 снаряд разорвался в доме Матирного 60, где при этом убит священник, квартира которого разрушена.

20 марта

В городе убит вечером солдатами Александр Иванович Товкач 61, матрос-летчик. Немцы остановили и разбили поезд большевиков, шедший на Константиноград. Происходят избиения шомполами евреев, мне приходилось подавать им врачебную помощь. Банкет в зале Губернской земской управы прибывшим немецким офицерам.

1918 год

50

         

21 марта / 3 апреляя

По поводу избиений статья Короленко в газете «Свободная мысль» — «Грех и стыд» 62. Цены растут. Масло коровье — 9 руб. за 1 ф,; 1 ф. подсолнечного масла — 5 руб. Нет муки. Пекарни не торгуют.

23 марта / 5 апреляя

Сахара нет. Каменного угля нет. Поезд в Киев еще не идет, а только от Миргорода. С сегодняшнего дня почта из Миргорода будет доставляться на немецких аэропланах.

Носятся слухи, что большевики собирают свои силы около ст.Ковяги 63, чтобы прогнать из Полтавы украинцев и немцев.

Хлеба мало, муки нет в продаже. 2 недели уже нет почты.

В ночь на 21 марта из магазина Вировича 64 по Александровской ул. совершена кража со взломом мануфактуры, мехов и ювелирных вещей на 45 000 руб. Удалось задержать товар, обнаруженный в архиве окружного Совета. Виновные не обнаружены.

24 марта / 6 апреляя

21 марта по предложению Украинской Центральной Рады какой-то украинец Мельник читал лекцию, в которой заявил: «Если бы Центральная Рада не вошла в соглашение с немцами, они все равно заняли бы Украину».

25 марта / 7 апреля

Офицеры ходят по городу с кокардами на фуражках, но без погон. Хлеба выдается по карточкам по 1/2 ф. Большевики, уходя, забрали муку. Продолжается избиение шомполами евреев солдатами в Виленском училище. Избивают ужасно.

26 марта / 8 апреля

На почте корреспонденция вне Украины не принимается, [а] получаемая уничтожается ввиду того, что

1918 год

51

         

Украина находится в войне с Россией. Не ходят поезда на Харьков, Лозовую, Кременчуг. Вчера отправлен поезд на Киев. Простое письмо на Украине — 25 коп., заказное — 50 коп.

27 марта / 9 апреля

Идет перепись пленных австрийцев для отправки их на родину. По недостатку нефти, разрешается жечь в квартире только одну электрическую лампочку, и только 6 часов. Иначе прекращается подача энергии и взыскивается удесятеренный штраф. Горят ночники, коптилки. Вместо керосина освещаемся в лампах простым неочищенным скипидаром. Тариф электричества — 3 руб. 36 коп. за киловатт-час.

28 марта / 10 апреля

Значительная часть немцев с большим обозом пошла на Харьков.

29 марта / 11 апреля

Прибыл на станцию вагон муки. Железнодорожники разгрузили и забрали для себя. Усиленный грабеж и воровство. Обкраден магазин Южнорусского акционерного общества, товара на 20000 руб. Дети возле Красных казарм 65 играли с неразорвавшейся бомбой, ее разорвало, убило детей и ранило прохожих.

29 марта / 11 апреля

Получено распоряжение от украинского министра народного просвещения о прекращении учебных занятий с 19 мая. Экзаменов не будет, перевод по годичным занятиям. Радой издано распоряжение о делопроизводстве во всех учреждениях на украинском языке. Немцы отправляют массу разных посылок на родину по почте.

3 / 16 апреля

Распоряжение о запрещении приема почтовых отправлений за границу Украины. Заказные хранить, простую корреспонденцию, сданную на почту, уничтожать. Хлеба

1918 год

52

         

недостаток. Народ собирается у булочных с 2-3 часов ночи и уходит без хлеба. Немцы же забирают себе хлеб. Куль муки пшеничной (5 пудов) стоит 85 руб., черный хлеб — по 30 коп. фунт.

5 / 18 апреля

Украинская Рада пересматривает вопрос о подданстве Украинской республики. Идет вербовка в украинские стрелки. Офицеры зарабатывают средства работами в садах по 75 коп. в час. Грабежи опять начались в городе.

6 апреля

На днях в Полтаву приехал генерал Бресслер 66, присланный Центральной Радой, назначенный на Харьковскую и Полтавскую губернии уполномоченным по собиранию хлеба и других продуктов. Согласно тайному договору с Германией, весь юг России должен поставить 30 млн. пудов хлеба и 30 млн. пудов других продуктов (сахар, картофель и т.п.). На Полтавскую губернию падает миллиона три.

12 апреля

На губернском земском собрании председатель продовольственного комитета сообщил, что по договору Украины с Германией Украина должна поставить Германии до нового урожая 1300000 свиней, 2666 вагонов яиц, много рогатого скота и 60 млн. пудов хлеба.

Партия хлеборобов во главе с бывшим предводителем дворянства Золотоношского уезда Дмитрием Павловичем Капнистом (сын попечителя Московского учебного округа) послала Центральной Раде телеграмму с пожеланиями: 1) чтобы немедленно были прекращены дальнейшие опыты по проведению в жизнь социализации земли над нашей истерзанной и измученной неслыханными грабежами самочинных организаций, властями узаконенных селянских «спилок», некогда богатой, а теперь разоренной Украиной; 2) чтобы нынешнее правительство немедленно подало в отставку, как состоящее из людей совершенно

1918 год

53

         

неизвестных широким кругам населения Украины; 3) чтобы Центральная Рада, которая снова зажгла пожар на Украине, зажженный Черновыми 67, Мартосами 68, Лениными и их компанией, распустила себя, не навлекая в дальнейшем на себя жестокого, но справедливого гнева честного трудолюбивого населения Украины.

12 апреля

Вырабатывается закон об украинском подданстве. Все живущие на Украине с 19 июля 1914 г. считаются подданными Украинской республики. Не желающие оставаться украинскими гражданами подают в двухнедельный срок об этом заявление комиссару и назначается срок для оставления пределов Украины.

13 апреля

Выдача 2/5 ф. пшеничной муки. Можно получать на 5 дней вперед.

14 апреля

Идут обыски украинскими офицерами и с ними немцами — ищут везде оружие.

16 / 28 апреля

Выдача пасхальной муки по 5 ф. на человека.

17 апреля

Поставлен вопрос о выборах новой городской управы. Участвовавшими в заседании городской Думы по этому поводу городским головой избран Ю. Ю. Соколовский 69. Избрание членов назначено на 18 апреля.

18 апреля / 1 мая

В заседании Думы для избрания членов управы получено сообщение, что в Киеве переворот, Центральная Рада разогнана. Соколовскому предложен пост министра продовольствия (он благодарит Думу за избрание его главой и отказывает). В Киеве Ф. А. Лизогубу 70 предложен пост министра внутренних дел, Кияницыну — министра земледелия.

1918 год

54

         

Министром председ. * Н. Н. Устимович 71 (хорольский помещик). Сообщение по радиотелеграфу.

* Так в документі.

Стоимость продуктов: индюк — 30-35 руб., поросенок — 20 руб., 1 ф. сметаны — 1руб. 60 коп., яйца 10 шт. — 1 руб. 30 коп., 1 ф. свинины —1 руб. 60 коп., мясо -1 руб. 30 коп., масло — 8 руб. фунт, ветчина 1 ф. — 3 руб. 50 коп., окорок — 60-70 руб., манная крупа 1 ф. — 1 руб., подсолнечное масло — 4 руб. 50 коп. - 5 руб. фунт, 1 фунт кофе — 7-8 руб., 1 фунт творогу — 1 руб., фунт монпансье — 4 руб., хороших конфет — 8 руб., 1 фунт сала — 3 руб. 50 коп. — 4 руб., 1 фунт барашка — 2 руб. 50 коп., фунт сушеных вишен — 4-5 руб.

21 апреля / 4 мая

Киев. Гетманом Украины избран Павел Скоропадский 72; для избрания его в Киев съехалось с Украины до 7000 хлеборобов-собственников.

29 апреля / 4 мая *

Издание грамоты гетмана Украины Скоропадского, которою распускаются Центральная и Малая Рады и все земельные комитеты; в ближайшее время будет издан закон, устанавливающий порядок выборов в Украинский Сейм. Права личной собственности, как фундамент культуры и цивилизации, восстанавливаются в полной мере, и все распоряжения бывшего украинского правительства, а также Временного Российского правительства отменяются и уничтожаются. Разрешается полная свобода по заключению купчих по купле-продаже земли. Вместе с этим будут приняты меры по отчуждению земель по действительной их стоимости от крупных собственников для наделения земельными участками малоземельных хлеборобов. Вместе с тем будут твердо обеспечены права рабочего класса. В области экономической и финансовой разрешается полная свобода торговли и открывается широкий простор личной предприимчивости и инициативы.

29 апреля 1918 г. Гетман всей Украины.

* Так в документі

1918 год

55

         

В ответ на грамоту Скоропадского, за отсутствием Левицкого, его помощник Чижевский 73 издал наказ, запрещающий собрания хлеборобов.

29 апреля

Объявлено военное положение. С 11 часов вечера до 5 утра нельзя выходить из дому. Запрещены митинги, манифестации, сборища на улицах, генеральный комендант Полтавщины отаман Кудрявцев издал об этом наказ, вызванный событиями в Киеве. Наказом воспрещается армии принимать участие в политических делах; она должна стоять на страже законов.

Состав украинского кабинета: министр-президент Ф. А. Лизогуб; [министры]: земледелия — Ю. Ю. Соколовский, юстиции — проф. Чубинский, народного просвещения — Н. П. Василенко, путей сообщения — Б. Г. Бутенко, торговли — Гутник, финансов — Ржепецкий, народного здравоохранения — Любинский, военный — Сливинский (начальник Генерального штаба), управляющий Министерства внутренних дел — А. А. Вишневский, государственный контролер — проф. Г. Е. Афанасьев.

В страстную пятницу были обыски украинцами совместно с немцами.

25 апреля

Немцы арестовали украинских начальников Полтавы: губернского комиссара Левицкого, его помощника Чижевского, коменданта Кудрявцева и городского коменданта Самойленко. Губернским старостой назначен бывший председатель Полтавской губернской земской управы С. С. Иваненко 74, его помощником — Нога 75, лубенский комиссар.

25 апреля

В. Г. Короленко и его зять К. И. Ляхович 76 находятся под домашним арестом.

Были выборы членов городской управы. Городской голова – С. Г. Семенченко. Члены управы — Г. Г. Старицкий 77, Стасюлевич 78, Бельговский 79, Кованько, Горфан 80.

1918 год

56

         

27 апреля

Получено известие, что на западном — французском — фронте немцы разбиты. Немцы арестовали номер газеты «Вольная мысль», где было об этом сообщение, свезли газету во двор Кадетского корпуса, где стояли немцы, и сожгли его. Редактор газеты — Софья Владимировна Короленко 81, дочь писателя.

1/13 мая

12 мая — приказ губернского старосты С. С. Иваненко о возврате собственникам ограбленного у них имущества.

4/17 мая

Сахар-песок, 1 ф. — 1 руб. 50 коп., рафинад — 1 руб. 80 коп.

5/18 мая

Губернский комиссар отменил приказ бывшего коменданта Кудрявцева о перекрашивании и переделывании вывесок на украинский язык. Хлеб пшеничный, 1 ф. — 50 коп., пеклеванный — 40 коп., ржаной — 26 коп.

10 мая

Председатель уездной земской управы Стенька 82 и член [ее] Макаренко 83 арестованы немцами за неподчинение гетману.

16 мая

1 ф. мыла — 4 руб. 50 коп. Немцы скупают продукты и отсылают в Германию. Грабежи и воровства в городе.

17 мая

В железнодорожной мастерской немцы выставили объявление с угрозой служащим железной дороги смертной казнью за подстрекательство к забастовке, к организации собраний и т.п.

18 мая

Вместо отказавшегося Г. Г. Старицкого избраны в члены

1918 год

57

         

городской управы Фролов 84 (техник) и Суворов (офицер в отставке).

3 июня

Недостаток дров. Пуд. — 1 руб. 80 коп., 1 фунт чаю — до 30 руб., фунт клубники — 4 руб.

4 июня

Воровство и грабежи учащаются. Идут два поезда из Харькова на Киев. Сахар выдается добавочно по 2 1/2 ф. на человека. На днях у газетчиков появилась немецкая газета.

7 июня

Дрова по 2 руб. 60 коп., не колотые, сырые. Крестьяне берут за провоз из леса (20 верст) 80 коп. с пуда. Мануфактуры нет.

10 июня

Такса на хлеб: 1 ф. — 46 коп. Цена на дрова — до 3 руб. за пуд. Спекуляция вовсю!! Мыло, 1 ф. — 6 руб. — 5 руб. 50 коп.

13 июня (нов. стиль)

Приказ, угрожающий виновным в уничтожении и повреждении посевов, полей, запасов, строений, телефонных и телеграфных сообщений и т.п., издан ф. Терпиц во исполнение приказа генерал-фельдмаршала Эйхгорна 85; наказание — штраф до 15000 марок, тюрьма 5 лет, исправительный дом до 15 лет; все эти наказания применяются, если по германским законам не полагается смертная казнь.

15 июня

В заседании городской Думы внесено предложение о переименовании улиц и площадей:

Корпусный сад — Мазепин гай;

улицы имени Драгоманова, Костомарова, Олеси Старицкой др.

1918 год

58

         

20 июня

Повышение платы за электричество: киловатт в час — 2 руб. 50 коп. Вода — 100 ведер — 1 руб. 20 коп.

Городская Дума уполномочила городскую управу сделать закупку зерна и нанять мельницу для помола. Месячная норма для г.Полтавы 60000 пуд., годичная — 720 000 пуд.

21 июня

Такса на хлеб — 60 коп. за фунт, в частных пекарнях — 75 коп., продажа только по карточкам — 1/2 фунта на человека.

Нет денег, жалованье служащим задерживается. Государственный банк без денег.

23 июня

Вышел первый номер газеты «Родной край», редактор Янчевецкий [думаю, что речь идет о Дмитрие Григорьевиче Янчевецком, брате писателя Василия Яна (Янчевецкого) - Т.Б.], бывший корреспондент «Нового времени» в Вене. Во время войны он был арестован и посажен в крепость и приговорен якобы как шпион к смерти. По ходатайству русского министра иностранных дел через испанского посла его удалось спасти. Он был помилован и вернулся на родину. Я его хорошо знал. Он был женат на дочери Ивана Григорьевича Огнева, мужа Надежды Александровны (урожденной Башмаковой), дочери Варвары Николаевны Башмаковой (в Обозновке Кременчугского уезда). Цена газеты в месяц — 5 руб., номер — 30 коп. Для рассмотрения дел о преступлениях и проступках в войсках на территории Украины учреждаются военные суды.

Для служащих в городской управе устроены курсы украинского языка. 26 июня

26 июня

Умер смертельно раненный бандитами с целью грабежа служащий городской управы Михаил Фед. Беховец, муж сестры милосердия Софьи Власьевны, служащей в амбулатории. Грабители (вечером на улице в 10 1/2 часов)

1918 год

59

         

приняли его за артельщика, который должен был получить в управе деньги для доставки в Харьков (60 000 руб.)

27 июня

Газеты сообщают об убийстве бывшего Императора Николая II и его семьи.

С 1 июля ржаной хлеб — 26 коп. за 1 ф., пшеничный – 60 коп., сахар — 2 руб. за 1 ф., сахар-рафинад — 2 руб. 35 коп.

2 июля

В школе имени Трегубова 86 открылись для городских учительниц курсы по украиноведению.

Воровства и грабежи учащаются.

4 июля

Открыты курсы украиноведения для учительского персонала Полтавского уезда.

1 фунт: красной смородины — 1 руб. 60 коп., черешен – 2 руб. 20 коп., крыжовника — 1 руб. 60 коп., клубники мелкой — 1 руб. 80 коп.

Недовольство гетманом и его кабинетом.

7 июля

Немецкая комендатура из сумм, поступивших за право иметь оружие (по 20 руб.), прислала городскому голове 6 000 руб. и уездному старосте 4000 в пользу бедных и уезда.

10 июля

Пуд овса — 25 руб., сено — 18-20 руб., двойная катушка ниток — 32 руб. Городская Дума избрала 10 гласных для приветствия от имени Думы писателю В. Г. Короленко в день 40-летия его литературной деятельности.

14 июля

Открыта подмонастырская амбулатория.

Цены: мясо 1 сорт, фунт — 1 руб. 80 коп., филей — 2 руб. 20 коп., мясо 2 сорт — 1 руб. 60 коп., сало говяжье

1918 год

60

         

— 7 руб. за фунт, свиное — 4 руб. 50 коп. - 6 руб., смалец — 8 руб., масло коровье — 9-12 руб., масло подсолнечное — 4 руб. 40 коп., молоко за кварту — 1 руб. 40 коп.-1 руб. 70 коп., творог — 1 руб. 40 коп.- 1 руб. 70 коп., сметана — 2 руб. 80 коп., десяток яиц — 3 руб. 20 коп.- 3 руб. 50 коп., куры, пара — 15 -18 руб., утки. пара — 11 руб., цыплята, пара — 3-5 руб., рыба свежая — 2 руб. 50 коп. за фунт, соленая — 3-5 руб., головка капусты — 60 коп.-1 руб. 20 коп., огурцы (десяток) — 3-8 руб., мед — 4 руб. 50 коп. за фунт, манная крупа — 2 руб. 60 коп., гречневая — 45 коп., ячная — 40 коп., свечи стеариновые — 20-22 руб., сальные — 9-10 руб., бензин — 5-6 руб. фунт.

16 июля

В Полтаве вместо милиции утверждена «губернская варта» 87. В уездах косари получают по 22-25 руб. в день.

20 июля

Короленко поместил в газете письмо о том, что не желал бы праздновать свой юбилей, так как не время теперь справлять юбилеи.

21 июля

В газетах появилось сообщение, что 16 июля красноармейцами расстрелян бывший император Николай II и его семья. Известие получено по телеграмме из Киева, где министру иностранных дел Дорошенко 88 сообщил об этом председатель мирной делегации Раковский 89.

Вышел приказ:

По соглашению с украинским правительством приказываю для района 33 ландверной 90 бригады (уезды Полтавский, Константиноградский, Кобелякский и Кременчугский).

Интересы страны требуют возможно скорой уборки хлеба, ввиду чего вменяется в обязанность приложить все усилия в этом направлении.

Во время уборки урожая население, если не состоялось

1918 год

61

         

или не состоится добровольное соглашение между владельцами и крестьянами или другими рабочими, обязаны соблюдать следующие правила.

Наивысшие цены при 10-часовом рабочем дне: для взрослых мужчин 6 руб. в день. Для подростков до 16 лет включительно 4 руб. в день. Для взрослых женщин 4 руб. в день. Для подростков (девушек) до 16 лет включительно 3 руб. в день, без продовольствия.

В случае отказа крестьян работать у владельцев или нежелания работать вообще, по отношению к виновным будут приняты со стороны властей военные принудительные меры, причем плата в этих случаях будет понижена наполовину.

Наказания за нарушение настоящего приказа будут налагаться германским военно-полевым судом или в упрощенном порядке надлежащими военными комендантами.

фон Дитфурт,

генерал-майор и командир бригады [...] *

 * Текст втрачено.

21 июля

Забастовали железнодорожники. Причины экономические и политические, невыдача жалованья.

21 июля

Артиллерийский полковник печатает объявления, что он ходит по домам исправлять электрические звонки. Офицеры ходят пилить и рубить дрова.

23 июля

Закрыта немцами газета «Наша жизнь» за вредное направление.

24 июля

Приказ немецкой комендатуры, объявляющий, что за организацию железнодорожной забастовки и за порчу железной дороги виновные подвергаются смертной казни.

1918 год

62

         

Поезда идут. Немцы арестовали железнодорожников. Вышла газета «Свободная жизнь».

12 / 25 июля

В соборе архиерей Феофан служил заупокойную литургию по убитом Николае II, а затем на площади панихиду. Поминали «благочестивейшего императора», а не «болярина Николая».

Закрыта немцами «Свободная жизнь». Поезда идут неаккуратно, если немцы найдут машиниста, то поезд идет. С сегодняшнего дня немцы берут в свое ведение железную дорогу. Проект переименования улиц:

Куракинская — имени Филиппа Орлика;

Александровская — Мазепинская;

Дворянская — Казацкая:

Петровская — Н. Лысенко;

Екатерининская — Леси Украинки;

Жандармская — Гайдамацкая;

Новониколаевская — Гребенки;

Институтская — Н. Костомарова;

Келинский пр. — Костя Гордиенко.

28 июля

Воровство и грабежи продолжаются. Стоимость билетов железной дороги:

 

1 кл.

2 кл.

3 кл.

до Киева

Харькова

Лозовой

Кременчуга

74,25

39

25

16,80

46,00

24

14,80

10,80

29,20

15

10

6,80

30 июля

Убит Леонтий Лукич Семко-Савойский [...] *

 * Текст втрачено.

31 июля

В больнице скончался смертельно раненный в ночь на 30 июля Иван Матвеевич Стешенко 91, генеральный комиссар

1918 год

63

         

Министерства народного просвещения. Когда, не найдя извозчика, он шел пешком по Куракинской улице с сыном (14 лет), напали бандиты, выстрелили в упор и ранили в голову. (Стешенко — уроженец Полтавы). Керосина нет. Если продается, то по 10 руб. фунт.

1 августа

Тело Стешенко отправлено в Киев.

4 августа

Гетман утвердил закон о казенной винной монополии на Украине, о продаже напитков — казенного вина 40% не более 4 000 000.

Открыто почтовое сообщение с Россией (было прекращено с марта).

6 августа

Из Полтавы выехали 400 немцев в Переяславский уезд с пушками и пулеметами навстречу большевикам, которые будто бы взяли Яготин.

Арестован зять Короленко К. И. Ляхович.

13 августа

Совет Министров выработал закон о введении в 1918-1919 гг. преподавания на украинском языке.

18 августа

Фунт масла — 11-12 руб., смалец — 9 руб., мясо — 1 руб. 70 коп., колбаса — 1 руб. 40 коп., 1 фунт яблок — 1 руб.-1 руб. 50 коп., головка капусты — 1 руб. 50 коп., 10 огурцов — 50 коп.

августа *

Арестован врач Малыгин Н. П., заведующий врачебно-санитарным отделом Полтавского губернского земства, из-за пререканий с губернским врачебным инспектором М. М. Вороновским 92 по поводу требования диплома от назначенного на место Малыгина его родственника Гейкса,

 * Дата нерозбырлива

1918 год

64

         

назначенного по рекомендации Малыгина на его место, когда он был выбран членом Полтавской губернской земской управы. Оказывается, что Гейкс не имеет никакого диплома и отношения к медицине.

22 августа

Малыгин освобожден.

29 августа

Умер в Киеве профессор Иван Васильевич Лучицкий 93.

3 сентября

Такса: 1 фунт мяса 1 сорта — 1 руб. 80 коп., 2 сорта — 1 руб. 60 коп., 1 ф. хлеба — 50 коп. (в городской пекарне) и 75 коп. и выше в других, окорок — 6 руб. фунт, ветчинная колбаса — 6 руб., телячья — 3 руб. 20 коп., чайная — 2 руб. 80 коп., [...] * — 3 руб. 20 коп., смалец — 8 руб. 50 коп.

 *. Слово нерозбірливо

5 сентября

Председатель уездной земской управы сидит в тюрьме. Чтобы поехать из Украины в Россию, надо брать заграничный паспорт с уплатой за него 25 руб.

11 сентября

Демократический состав Полтавского губернского земского собрания гетманом аннулирован. Предстоят новые выборы.

18 сентября

Появились новые почтовые украинские марки с гербом Украины.

19 сентября

Председатель Полтавской губернской земской управы Токаревский издал распоряжение, чтобы все бумаги писались на украинском языке.

Усиленное проведение электричества на частных квартирах (1 метр проволоки стоит 10 руб.)

1918 год

65

         

20 сентября

Много заболеваний инфлюэнцей — испанкой. Учебные заведения распущены.

21 сентября

Опять прервано почтовое сообщение между Украиной и Россией.

23 сентября

Разбои и грабежи с убийствами.

24 сентября

Вследствие эпидемии инфлюэнцы распущены учебные заведения.

29 сентября

Инфлюэнца усиливается.

3 октября

Выяснено, что за 1917 год Экономическое потребительское общество потеряло убытков от разгрома магазина 26 и 27 декабря 1917 г. украинскими солдатами на 14958 р. 68 к. [...] *

 *. Текст втрачено.

2 октября

Было последнее заседание городской Думы. Обсуждается новый закон о выборах.

Освещение в домах ночниками. Нет керосина, нет нефти.

4 октября

В нижнем этаже Кадетского корпуса расквартированы немцы. Ими заняты здание 2-й мужской гимназии 94 и верхний этаж Дворянского дома, в нем помещается германский штаб.

5 октября

Уездное земство распущено. Будут новые выборы.

1918 год

66

         

Немцы заняли 2 гимназии и верхний этаж Дворянского дома для германского штаба. *

 * В рукописі речення закреслено.

7 октября

Раскупаются нарасхват телеграммы, выпущенные газетами, о том, что германский император Вильгельм II в манифесте обращается к врагам своим с предложением мира.

8 октября

Украинцами проектировалось служение панихиды по Мазепе. Архиерей не разрешил служить ее по покойнике, отлученном от церкви; по разъяснению патриарха Тихона, отлучение может быть снято только Собором.

Стоимость электрического освещения: 1 метр проволоки до войны стоил 12 коп., теперь — 9 руб., лампочка — 80-90 коп., теперь — 9-10 руб., 1 ф. подсолнечного масла — 10 руб., виноград за 1 ф. — 4 руб. 50 коп., колбаса и окорок за 1 ф. — 7 руб. 20 коп., смалец — 11 руб. Открывается в «городке» по Зеньковской дороге больница для «испанки» на 50 кроватей.

10 октября

В ночь с 8 на 9 октября грабители — человек 30 — ворвались и ограбили монастырь на 14000 руб. По инициативе Владимира Федоровича Дейтриха, члена Государственного Совета, архиерей Феофан 95 служил панихиду в соборе по расстрелянным большевиками министрам Щегловитове, Коковцеве, Майорове, Маклакове, Редингере, Самарине, Трепове. В 1909 г. Маклаков 96 из председателя Казенной палаты в Полтаве был назначен черниговским губернатором, а оттуда министром внутренних дел. Вооруженные грабители продолжают грабить, врываясь в дома.

16 октября

Умер Виктор Петрович Глоба, земский начальник и гласный Полтавского уездного земства.

1918 год

67

         

17 октября

Дрова — по 3 руб. за пуд на городском складе; на частных — дороже.

18 октября

10 яиц — 3 руб. 70 коп. - 4 руб.

20 октября

Телеграмма — кабинет Лизогуба подал в отставку. Носится слух, что председателем Совета Министров будет профессор Харьковского университета Д. И. Багалей (историк) 97. Отставка кабинета гетманом принята.

25 октября

Слухи об уходе немцев из Украины. Над Полтавой пролетают аэропланы.

27 октября

В Полтаве появилось много беженцев из Великороссии. Гетман издал приказ об учете и призыве офицеров и юнкеров. Предполагается сформировать особый корпус. Офицеры призываются до 35 лет.

30 октября

Члены «варты» срывали с заборов воззвания большевиков. Слухи о возможности с уходом немцев возвращения большевиков.

1 ноября

На днях под предводительством помощника губернского старосты Ноги состоялось совещание об образовании в Полтаве добровольных дружин для борьбы с большевиками.

11 ноября

Телеграммы об отречении Вильгельма и его сына от престола.

12 ноября

Полтава и Полтавская губерния приказом гетмана объявлены

1918 год

68

         

на военном положении. Главноначальствующим назначен командир 6 корпуса генеральный бунчужный Слюсаренко.

10 ноября

Появилась грамота гетмана ко всем украинским гражданам, в ней он говорит о несвоевременности разжигать «огонь вражды» между разными кругами общества, призывает всех граждан объединиться в одном чувстве беззаветной любви к родине и помнить, что нарушать в эти дни привычный ход державной жизни, даже с наилучшими намерениями, было бы то же, что подвергать нашу страну великой опасности, а может быть, не дай Боже, и погибели. Гетман обещает в ближайшее время созыв державного сейма и земельную реформу с Подпись: Павло Скоропадский.

Продажа полуглубоких калош по 220 рублей за пару.

14 ноября

Опасение ухода немцев по случаю революции в Германии. Придут ли союзники? Не явятся ли большевики? Слух о возможности прихода англичан.

В отделении Государственного банка идет размен австрийских крон и германских марок. Крона — 15 коп., марка — 75 коп. Сумма размена ограничена 300 кронами в день на человека. Приказ главноначальствующего Слюсаренко, запрещающий всякие собрания, сокрытие товаров, искусственное повышение цен и т.д. Виновным — тюрьма 3 месяца или штраф 3 000 руб. серебром. А Васька слушает да ест!... Спекуляция вовсю.

16 ноября

Грамота гетмана с призывом стать грудью на защиту Украины и России.

Новый кабинет. Председатель Кабинета Министров Гербель 98.

Ожидание тревожное большевиков. Говорят, они в Лубнах, Зенькове и уже прорвали линию у Харькова. Положение серьезное.

19 ноября

Слюсаренко устранил от должности председателя губземуправы М. Д. Токаревского и членов ее Малыгина и Огородного.

1918 год

69

         

В городе много бродит солдат. Настроение тревожное. Говорят, самостийники-украинцы Винниченко, Петлюра уехали из Киева в Харьков, разойдясь с нынешним правительством Украины. Слух, что могут до прихода союзников явиться большевики и захватить Полтаву. Тревожно. Слух, что Скоропадский бежал из Киева. Говорят, что около Одессы организовались «сiчовики», приверженцы Винниченко и Петлюры, образовали Директорию, направленную против нынешнего правительства. Харьков будто бы у них в руках.

21 ноября

Украина объявлена на военном положении. Генерал Келлер 99 назначен главнокомандующим [войск] Украины ввиду внутренних междуусобий.

22 ноября

Выступление Петлюры и Винниченко ликвидируется ввиду малочисленности его приверженцев (2 000 сосредоточенных около Белой Церкви (Мотовиловка).

23 ноября

Тревожные переживания. Из Полтавы послан отряд против банды Петлюры в Карловку. Говорят, что сечевики около ст. Божково. Что то будет?

Напечатан приказ главнокомандующего по Украине генерала Келлера по поводу того, что он будет считать врагами Украины тех офицеров и солдат, которые не желают сражаться против самостийников, и будет предавать их военно-полевому суду.

24 ноября

Грабежи по-прежнему. На улицах убийства с целью ограбления. Ожидают, что ночью в Полтаву вступят повстанцы.

1918 год

70

         

25 ноября

Электричество — 4 руб. 80 коп. за киловатт в час для жителей. Для магазинов, гостиниц, ресторанов и др. — 6 руб. 80 коп. Театры и др. увеселительные заведения — 9 руб. 60 коп. За лампочку в 10 вт в месяц — 12 руб. 30 коп., за 16 вт. — 13 руб. 80 коп.

25 ноября

В городе спокойно. Слух, что повстанцы, к которым присоединились большевики, около Божково, что Константиноград у них в руках.

26 ноября

Реквизированы для войск музыкальное училище и фойе театра.

27 ноября

Приверженцы Петлюры вошли в город Полтаву со стороны Киевского вокзала железной дороги. Слышны выстрелы. На некоторых улицах нет пропуска. Входят вооруженные части с винтовками и пулеметами. Слышится стрельба из винтовок и пулеметов. На некоторых улицах установлены пулеметы. Есть убитые и раненые. Их возят на автомобилях с белым флагом. На Каменной улице возле нашей квартиры 100 ночью убит Пятак на улице.

28 ноября

В городе много пришедших селян. Воззвание большевиков с целью организации Совета рабочих, призыв к уничтожению буржуев. Появилось объявление от штаба Революционного комитета, что власть гетмана уничтожена и переходит в Губернский селянский комитет. Губернским комиссаром назначен Косенко (бывший городской голова), начальник над войском — Бугаевич 101. В Полтаве власть большевиков. Вступили в Полтаву петлюровцы. Немцы бездействуют, ничего не предпринимают. Большевики стоят за Советы рабочих, петлюровцы — за Учредительное собрание. Занятий нет ни в школах, ни в учреждениях, магазины закрыты.

1918 год

71

         

29 ноября

Повстанцы-большевики обезоружены. Немцы вместе с петлюровцами сделали это почти [...] *

 * Текст втрачено

Красные казармы, где их было 1500 человек, были окружены, поставлены были пулеметы и пушки. Обезоруженные были распущены по домам. При сдаче они не сопротивлялись. Петлюровская власть в городе. Менее чем в 2 дня — два переворота власти.

Сегодня наказ губернского комиссара Чижевского (сторонника Петлюры) о вступлении в должность, и о том, чтобы уездные старосты и их помощники оставили должности.

Губернский комендант и главноначальствующий Полтавщины войсковой старшина С. С. Марасевич издал наказ о том, что приверженцы Петлюры борются за самостийную Украинскую республику. Все митинги и собрания, земские и другие, без его дозволения запрещены. Он назначен атаманом Болбочаном 102, и за неисполнение его наказов все будут предаваться военно-полевому суду. Он восстанавливает демократические организации — городские и земские. Губернский староста, его помощник и уездные старосты устранены. Восстановлены волостные земства.

Прибывший в город губернский староста Д. Г. Яновский, главнокомандующий генерал-лейтенант Слюсаренко и уездный староста Мгебриев — арестованы. Председателю губземуправы Токаревскому и членам ее Малыгину и Огородному, которые были уволены главнокомандующим Слюсаренко, предложено вернуться к должности.

Как произошло занятие Полтавы повстанцами: они пришли совершенно неожиданно со стороны Куракинской улицы, захватили в Красных казармах оружие и направились на Сенную площадь, где у Троицкой церкви 103 и ремесленного училища 104 поставили пулеметы и открыли стрельбу. Отряд очень небольшой засел в Присутственных местах, его обстреляли и разоружили. К трем часам дня все было уже кончено — повстанцы взяли город.

1918 год

72

         

За эти два года — 1917 и 1918 — Полтава несколько раз переходила из рук в руки разных властей и правителей. После низвержения Романовых — Временное Правительство, большевики, украинцы, опять большевики, изгнанные немцами. Теперь на короткое время, всего лишь на 1-2 суток, — большевики, их сменяют петлюровцы.

Сам Семен Васильевич Петлюра * — уроженец Полтавы, его отец занимался извозом. Жил на Загородной улице, где жила после смерти отца его мать и две сестры 105; из них я лечил старика и одну из сестер от тифа. Петлюра учился в семинарии, откуда был уволен.

 * Так в документі

Петлюровцы составили Директорию в составе: Петлюра, Винниченко, Швец 107, Андриевский 106 (киевский адвокат).

30 ноября

Город объявлен на военном положении. После 9 часов ходить по городу нельзя, иначе арест и отправка в комендатуру. Как врач, я получил в комендатуре пропуск.

Бывший председатель уездной земской управы Стенька выпущен из тюрьмы и водворен на прежнюю должность.

29 ноября

Было заседание городской Думы, закрытой приказом гетмана. Немировский 108 назначен временным комиссаром по Полтавскому уезду. Полтавским губернским старостой назначен сотник Раготинович.

Арестованы бывший начальник революционного штаба Шинкарь и бывший член городской управы Г. К. Сидоренко. Повстанцы перед оставлением города ворвались в ночь на 28 ноября в помещение уголовно-розыскного отделения, убили дежурного там и разгромили всю обстановку, взяв до 3000 денег. В хлебном бюро захватили 124800 руб. (деньги были возвращены). В интендантском складе на Фабричной улице разорили магазины, забрав обувь, валенки, рукавицы. Дальнейший разгром был остановлен приходом немцев.

1918 год

73

         

На митинге было сделано предложение разделить город на участки и перерезать всех буржуев с 10-летнего возраста, иначе из них вырастут опять буржуи.

Войска петлюровцев дисциплинированны. В городе спокойно. Настроение жителей повышенное. Во время заседания Думы губернский комиссар Чижевский приветствовал городскую Думу от имени Украинской Республики и выразил пожелание успешной работы всех рука об руку.

1 декабря

Циркуляр атамана Болбочана (по телеграфу) главнокомандующим армиями Украинской Народной Республики:

1) войска Народной Украинской Республики ведут борьбу с монархическим и объявленным вне закона генералом Скоропадским, предавшим Украину;

2) войска Республики поддерживают порядок внутри страны и охраняют границу Украины от большевистских банд со стороны Великороссии;

3) абсолютно ни один обыватель не подвергся репрессиям, а также не было репрессий относительно офицеров из Великороссии, не выступавших активно против Директории Украинской Народной Республики;

4) в городах и местностях  Украины, занятых войсками Республики, восстановлены демократические органы самоуправления, объявлена свобода печати и собраний; милиция на время гражданской войны подчинена военным властям, население сохраняет спокойствие и царит порядок;

5) распространяемые слухи о насилиях и убийствах абсолютно ложны и исходят из монархических кругов, поддерживающих монархическое правительство Скоропадского и имеющих своей целью дискредитировать Директорию республики и ее войска в глазах правителей держав Согласия.

Варта переименована в милицию.

2 декабря

Дрова, 1 пуд — 3 руб. 60 коп., бутылка бензина — 20 руб., 1 ф. хлеба — 70 коп., мясо, 1 ф. — 2 руб. 30 коп.

1918 год

74

         

3 декабря

1 декабря повстанцы реквизировали помещение редакции «Родного края», но были петлюровцами прогнаны. Редакция временно приостановила газету. Новое правительство запретило в Полтаве продажу киевских газет. Губернский комендант Полтавы предписал всем офицерам Генерального штаба, живущим в Полтаве и губернии, не находящихся на службе Украинской республики, выехать за границу ее в трехдневный срок.

Инспектором милиции Украинской республики назначен хорунжий Статников 109, а губернский комиссар Чижевский назначил его же своим помощником. Военное положение отменено, разрешено показываться на улицах до 12 часов.

4 декабря

Отношения между немцами и петлюровцами были вначале вполне лояльными, но затем под влиянием союзников [...] *

 * Текст нерозбірливий

2 декабря германские войска постепенно начали занимать стратегические пункты в Полтаве и ее окрестностях. Сильный отряд немцев с артиллерией и пулеметами занял монастырь и укрепился в нем. Заняты ими Шведская Могила, Панянка, Красные и жандармские казармы. Караулы на мосту через Ворсклу и на вокзале усилены и приведены в боевую готовность.

Вчера украинский штаб получил сведения, что в Решетиловке (35 верст) на станции стоит несколько вагонов с авангардом украинских республиканских войск. Немцы хотели их разоружить, украинцы ответили стрельбой. Убито два украинских казака, 1 немец и один немец ранен. Получив об этом сообщение, немцы предъявили украинскому штабу ультиматум с требованием вывести украинские войска в течение часа с отправкою их в Кременчуг, где нет немцев. После переговоров срок вывода продлен до 24 часов. Немецкие войска заняли Казначейство,

1918 год

75

         

Государственный банк, почту, телеграф, телефон, электрическую станцию, тюрьму и арестантские роты. С 6 часов 3 декабря украинские войска начали уходить на вокзал. Петлюровцы были отправлены с оружием. Направлявшиеся 6000 новобранцев из Константинограда в Полтаву задержаны немцами на вокзале, и им предложено отправиться обратно.

5 декабря

В Полтаве нет власти. Петлюровцы ушли. Немцы властвуют.

6 декабря

Начальник немецкой дивизии генерал-майор фон Шуленбург издал приказ, по которому германцы в Полтаве впредь не допустят присутствия республиканских или гетманских войск. Против большевистских банд и беспорядков, а также в случаях убийств, грабежей, разбоев и т.п. немцы будут действовать оружием. Гражданские власти, находящиеся в данное время, остаются на своих местах.

Ношение оружия воспрещено, оно должно быть сдано всеми без исключения до 9 декабря, за неисполнение — смертная казнь, при смягчающих обстоятельствах — арестантские роты или тюрьма до 16 лет. Призывы войск безразлично какой партии в местностях расположения германских войск воспрещены.

Состав милиции для города — 200. Образование самоохраны из среды граждан разрешается лишь с согласия немецкого командования (все это — приказ немецкого командования).

Двойная власть: губернский староста Чижевский, уездный комиссар Немировский и немецкое командование.

7 декабря

Председатель губернской земской управы Токаревский издал циркуляр, воспрещающий использовать распоряжения гетмана. Сахар выдавали по 4 ф.

Получено сообщение, что бывший полтавский губернатор

1918 год

76

         

князь Николай Петрович Урусов с двумя братьями и многими другими сановниками расстрелян в 20-х числах октября в Пятигорске. Осужденных раздели, связали за спину руки, на грузовом автомобиле в одном белье отвезли на гору Машук (под названием «Кровавой горы»). Там им объявили, что привезли их «нюхать фиалки». Расстреляли и свалили в одну общую яму. О смерти их рассказал мне во время похорон Ивана Петровича Булюбаша бывший казанский губернатор Петр Михайлович Боярский, скрывшийся из Пятигорска. С Урусовым он виделся перед этим на похоронах умершего в Кисловодске Митрофана Кирилловича Катеринича, бывшего Харьковского губернатора, бывшего шталмейстера и сенатора.

9 декабря

Носится слух, что Болбочан арестован немцами. Бывший помощник губернского старосты Нога бежал.

10 декабря

Приказ губернского старосты Чижевского об организации в городе районными обществами самоохраны, под наблюдением начальника милиции.

11 декабря

Слух, что петлюровцы окружили Киев и хотят взять его осадой. Под Ромоданом был бой, победили петлюровцы. На Константиноград идут из Екатеринослава батальоны под предводительством Махно 110. Говорят, что Харьков 10 декабря заняли большевики.

12 декабря

Три дня нет сообщения с Киевом, идут столкновения и бои между петлюровцами и добровольцами (офицерами). Петлюровцы могут появиться в Полтаве. Письмо простое — 35 коп., заказное — 85 руб. *

 * Очевидно, помилка автора

1918 год

77

         

13 декабря

Умер Иван Петрович Булюбаш, 84 лет. Воспоминания о нем как о члене губернской земской управы во время назначения меня на эпидемию дифтерита в Золотоношский уезд.

Продолжаются грабежи и разбои.

14 декабря

Власти, собственно говоря, никакой. Слухи, что надвигаются большевики. Слухи о прибытии петлюровцев, которые будто бы уже взяли Киев.

Ограбили свечной завод и женский там приют престарелых.

Из арестантских рот бежали около 100 [чел]. Между Ромоданом и Миргородом разобран мост. Железнодорожного сообщения нет.

15 декабря

Газетное сообщение о взятии Киева петлюровцами. 13 декабря взяты Лубны. На выезд за границу Украины пропуска не выдаются. Газета «Полтавский день» сообщает о целом ряде краж.

17 декабря

«Я, гетман всея Украины, в течение семи с половиной месяцев все силы свои клал на то, чтобы вывести страну из того тяжелого положения, в котором она находится. Бог не дал мне сил справиться с этой задачей. Ныне ввиду сложившихся условий, руководствуясь исключительно благом Украины, я от власти отказываюсь. Павло Скоропадский. 1918 год. 14 декабря».

18 декабря

Петлюровцы входят в Полтаву. В Киеве будет образовано национальное Министерство с Винниченко во главе.

Директория объявила мобилизацию офицеров, врачей, фармацевтов. Врачи до 50 л., офицеры до 35 л. Освобождаются служащие на железной дороге, в державных и земских учреждениях до 6 класса включительно 111.

1918 год

78

         

18 декабря

1 ф. чаю — 120 руб. Чай из разных листьев.

19 декабря

Приказ губернского старосты Чижевского: «Сегодня, 19 декабря. Директория Украинской Народной Республики въезжает в столицу Украины — Киев. День этот объявляется днем «национального народного праздника». Во всех церквях должны быть отслужены молебны и провозглашено многолетие Украинской Республике. Все города вообще и город Полтава в особенности должны быть украшены национальными флагами. В 12 часов в городском соборе молебен, на каковой надлежит прибыть чиновникам всех рангов. Губернский комиссар Чижевский».

От начальника почтово-телеграфной конторы: «Согласно телеграмме комиссара Народного Министерства почт и телеграфов от 18 декабря, в четверг, 19 декабря, все почтовые операции не будут производиться по случаю прибытия в Киев наивысшей власти Народной Республики и прославления великих и славных героев освобождения матери-Украины от заклятых врагов ее. Довожу об этом до сведения всех граждан».

Железнодорожный путь Полтава-Лозовая закрыт. Причина этому, что на станции Селещина сосредоточены большие артиллерийские склады, ввиду опасности этого при предстоящих событиях.

20 декабря

В Константиноградском уезде свирепствует банда под предводительством Махно, резиденция его — Гуляй-Поле. У нее черное знамя с надписью «Смерть буржуям». Идут убийства и грабежи. Жгут имения крупных владельцев.

История с молебном 19 декабря. Архиерей Феофан отказался провозглашать 19 декабря на молебне в соборе многолетие Украинской Народной Республике, предварительно созвавши для этого епископский Совет, на котором было выяснено, что служение молебна не представляется

1918 год

79

         

возможным, так как от высшей духовной власти на Украине, т.е. от украинского синода, никаких распоряжений об этом не было получено. Разъяснить это губернскому комиссару была послана делегация духовенства с указанием, что церковь не должна быть орудием политической агитации. Решено послать в Киев Директории телеграмму, чтобы она снеслась с украинским Церковным Советом. Ответа на нее не было получено. После литургии в соборе и молебна святому Николаю Феофану было предложено служить молебен с указанным многолетием. Он отказался, не имея об этом распоряжения высшей церковной власти. Тогда потребовали, чтобы молебен этот был отслужен священником. На это Феофан ответил, что здесь дело не в лицах, а в принципе. И он, отказываясь сам служить, не может разрешить и священнику. При выходе из собора раздавались крики: «Арестовать его!»

23 декабря

Распоряжение коменданта Полтавы, чтобы все вывески и названия улиц были переделаны на украинский язык.

Цены: пара гусей — 100 руб., утка — 30 руб., чай 1 ф. — 90, 100, 120 руб., овес — 25 руб. пуд, пуд сена — 12-14 руб., шерстяные чулки — 80-100 руб. Сшить новые брюки — 750 руб.

Реквизировано здание 1-й гимназии.

24 декабря

Председатель Казенной палаты Курбатов 112, посаженный в тюрьму 22 декабря за отказ петлюровцам выдать из Казначейства деньги, выпущен на свободу. Слух, что большевики заняли Белгород, Купянск 113. Союзники в Одессе, где имелись столкновения их с петлюровцами.

Директория 19 декабря обратилась с нотой к «державам Согласия», где указывается, что для Украины в настоящее время нет надобности в иностранной помощи, украинский народ сам может восстановить строй, порядок и спокойствие на Украине. Нота подписана Петлюрой, Винниченко, Андриевским, проф. Швецом и Макаренко 114.

1918 год

80

         

Убита Александра Яковлевна Ефименко 115, имевшая степень доктора всеобщей истории honoris causa, профессор русской истории на Бестужевских курсах (Санкт-Петербург), бандитами, и ее дочь, — на хуторе около Харькова (12 верст); много работала Александра Яковлевна по истории Украины.

26 декабря

Реквизировано здание Кадетского корпуса для войск. Убит на Александровской улице хозяин фруктового магазина 6 бандитами. Семья его успела скрыться.

27 декабря

Наказ губернского старосты Чижевского о заготовке всеми домовладельцами украинских флагов 116. Приказ о введении празднования Нового года по новому стилю. Слухи о возможном появлении большевиков. Настроение горожан удрученное.

30 декабря

Слух о взятии союзниками Кронштадта и Петербурга без боя.

31 декабря

Арестован и отправлен в Киев архиерей Феофан (из-за истории с молебнами). Наказ губернского старосты Чижевского о введении во всех учреждениях украинского языка.

         

1919 год

81

         

1919  год

1 января

Евреи перекрашивают белые ткани в голубой и желтый цвета и продают на флаги по 100 руб. аршин. Умер Николай Владимирович Быков 1, племянник Гоголя, женат на внучке Пушкина.

2 января

Отправка Феофана отсрочена на 2 недели. Убит на Александровской ул. [в] 18 часов вечера Анатолий Петрович Богомолов, председатель правления чинов. потребительского общества. Слух, что Харьков занят большевиками, а ст. Лозовая — добровольцами. Среди Директории разлад, Винниченко желает единения с большевиками, Петлюра — против этого. Кто будет распоряжаться нами? Директория, Винниченко, Петлюра, большевики, Махно?

Десяток яиц — 11 руб.

На днях ограбили на Загородной улице гласного Ивана Петровича Криницкого 2.

Слух, что большевики отступают от Харькова.

4 января

Совет украинских министров порешил праздновать Новый год по старому стилю.

1919 год

82

         

5 января

Митинг по поводу еврейских погромов во Львове. Немцы понемногу оставляют Полтаву, уходят на родину небольшими партиями. Продают вещи свои и казенные, лошадей довольно дешево — по 250 руб.

Чтобы не достались украинцам, немцы расстреливают свои снаряды.

Возле мельницы Молдавского 3 и на Павленковской площади найдены трупы 4 убитых.

По городу разъезжает «батальон (курень) смерти» 4, своего рода полевой суд; цель — охрана города от грабежей и убийств [..] *.

* Текст втрачено

По городу разъезжают конные патрули. По газетным сообщениям — разгром банды Махно в Екатеринославе. Расстреляно там бывшего полтавского вице-губернатора Якова Георгиевича Гололобова 5. Он был арестован Республиканским штабом. В Саратове умер М. Ю. Белявский, инженер. Слух, что идущим на Полтаву отрядом большевиков командует генерал Клембовский 6 (во время войны был командиром 9-й пехотной дивизии, до войны стоявшей в Полтаве). Во время войны с Германией был корпусным командиром, а затем начальником штаба Верховного главнокомандующего.

Запрещено ходить по городу после 12 часов.

Председатель губернской земской управы, губернский комиссар Чижевский и член губернской земской управы Товкач 7 поехали в Киев посоветоваться, что делать ввиду наступления большевиков.

Весь день евреи были в тревоге ввиду возможного погрома, но его, к счастью, не было.

1919 год

83

         

Директория полномочия городской Думе и земству продлила до июня месяца.

9 января

«Куренем смерти» ночью расстреляно 2 грабителей, бывших с оружием. Объявление об этом властей.

Тревожное настроение в городе, ввиду слухов совершенно противоречивых. По одним — большевики разбиты у Водяной 8 и Люботина 9, по другим — они движутся к Полтаве и уже прошли Люботин. Ничего не поймешь.

10 января

По слухам, Болбочан разбил большевиков под Люботином, и бежали они на Лебедин 10. Болбочана поддержала помощь, присланная Директорией по его требованию. Поезда по недостатку топлива идут неаккуратно: из Киева до Полтавы 2-3 суток. По пути поезд останавливается, пока в соседнем лесу не нарубят дров для топки паровоза.

Ходить вечером по городу, ввиду грабежей, опасно. Жители с вечера сидят взаперти по домам.

11 января

В институте с 18 декабря помещено 200 солдат. Немцы продолжают уходить, продают свои вещи и припасы. Мешок сахару в 6 пуд. за 100 руб. Очевидно, продают то, что не могут взять с собою в Германию. На границе поляки их обыскивают и не пропускают товары и продукты.

Извозчики — по 10-15 руб. за конец, яйца 10 шт. — 14 руб.

12 января

Появились заболевшие сыпным тифом. В инфекционной

1919 год

84

         

больнице их уже 89. Слух — большевики около Харькова теснят республиканские войска.

14 января

Слух, что большевики уже около ст. Божково. Войска украинские оставляют город, усиленное их движение по улицам.

Полтава объявлена на «осадном положении», позднее 10 ч. нельзя быть на улице. Приказ Болбочана об отобрании и сдаче оружия в течение 5 дней. Угроза расстрела за его хранение. Губернский староста Чижевский живет в вагоне. Вчера был в Полтаве Болбочан. Ожидают прихода большевиков из Божкова.

15 января

Слух, что Клембовский идет на Полтаву не с большевиками, а с добровольцами. Все магазины закрыты. Боятся грабежей. Полтавский Земский банк закрыт и эвакуируется в Киев. Украинцы оставляют город.

16 января

Магазины закрыты. Слух, что около ст. Скороходово был бой; кто и с кем и с каким результатом, неизвестно. Ночью в Корпусном саду найдены 2 убитых, ограбленных. Вывешено объявление, что бросивший в казака бомбу тут же на месте [расстрелян]. Организуется охрана города Центральным Советом профессиональных союзов.

Болбочан заявил, что в настоящее время советские войска находятся между Кочубеевкой и Божково и могут появиться в Полтаве не раньше, как завтра вечером.

17 января

Весь день в тревоге. Оцеплена мельница Эйзлера на Куракинской улице. К Киевскому вокзалу никого не пропускают,

1919 год

85

         

на вокзале идет грабеж, слышны выстрелы. Носится слух, что из деревень идут в город банды с целью грабежа. Слышны отдельные пушечные выстрелы.

18 января

Вчера петлюровцы собирались оставить Полтаву. Объявлено от Военно-революционного комитета о низвержении власти Директории [...]. Слышатся орудийные выстрелы. Петлюровцы получили подкрепление и не оставляют город. Один снаряд упал на Ново-Кременчугскую улицу 11, у квартиры инспектора I гимназии, расщепил в щепы большое дерево, другой — на Екатерининскую 12, третий — на Загороднюю 13.

Сообщено о расстреле в Киеве генерала Льва Алексеевича Богаевского петлюровцами, как служившего у гетмана. Тело бросили в Днепр.

19 января

Город во власти большевиков. Петлюровцы ушли. Войска большевиков вошли в город с музыкой утром сегодня. Прошлую ночь слышна была стрельба — громили крестьяне, явившиеся бандами для грабежа оставленного петлюровцами города. Поезда не ходят.

Губернский староста Чижевский, главнокомандующий левобережными украинцами Болбочан и др. бежали из Полтавы. Занявшие город большевики формировались в Курске.

20 января

Сегодня хоронили Аллу Даниловну Бехтееву 14 и ее отца Данила Николаевича Кованько 15, убитых в 5 дня 5 января (ст. стиль). Сын Данила Данилович, смертельно раненный,

1919 год

86

         

умер в Богоугодном заведении. Приход вечером 5 января ко мне его жены. Большевики заняли Кадетский корпус. Объявлено запрещение ходить по городу после 8 часов вечера.

21 января

Комендантом города назначен Матяш 16. Начальником гарнизона — Бардаговский. Революционный комитет приказал открыть магазины, ослушники будут преданы военно-революционному суду.

В последние дни было много убийств и грабежей, казаки расстреливали [грабителей] прямо на улицах.

22 января

Идут обыски с целью отобрания оружия (причем попутно грабят). Похороны среди Петровского парка в братской могиле жертв павших в борьбе за свободу. Процессия шла из Богоугодного заведения к дому губернатора 17, где помещается Совет рабочих, затем кругом Корпусного сада и по Александровской улице 18. Похороны гражданские, с музыкой.

23 января

В губернском доме — «Губерниальная рада советских депутатов Полтавщины». Официально объявлено, что обыски производятся только от 7 ч. утра до 6 ч. вечера.

24 января

Похороны Данила Даниловича Кованько, умершего в больнице. В городе солдаты грабят, врываясь в квартиры.

26 января

Осадное положение снято, остается военное положение; выходить из дому можно только до 11 ч. вечера.

1919 год

87

         

Декрет местного Совета об отделении церкви от государства и школы от церкви.

1) Церковь отделена от государства.

2) В пределах Республики запрещается издавать какие-либо местные законы или постановления, которые бы стесняли свободу совести или устанавливали какие бы то ни было преимущества или привилегии на основании вероисповедной принадлежности народа.

3) Каждый гражданин может исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Всякие праволишения, связанные с исповедованием какой бы то ни было веры или неисповедованием никакой веры, отменяются.

Примечание: Из всех официальных актов всякое указание на религиозную принадлежность и непринадлежность граждан устраняется.

4) Действия государственных и иных публично-правовых общественных установлений не сопровождаются никакими религиозными обрядами или. церемониями.

5) Свободное исполнение религиозных обрядов обеспечивается постольку, поскольку они не нарушают общественного порядка и не сопровождаются посягательствами на права граждан Советской республики.

Местные власти имеют право принимать все необходимые меры для обеспечения в этих случаях общественного порядка и безопасности.

6) Никто не может, ссылаясь на свои религиозные воззрения, уклоняться от исполнения своих гражданских обязанностей. Изъятия из этого положения под условием замены одной гражданской обязанности другою в каждом отдельном случае допускаются по решению народного суда.

7) Религиозная клятва или присяга отменяется. В необходимых случаях дается лишь торжественное обещание.

Заместитель Председателя Временного правительства Артем 19.

1919 год

88

         

Управляющий делами И.Кудрак.

Секретарь Правительства М. Грановский.

С подлинным верно делопроизводитель Секретариата Леонтъев 19 января 1919.

28 января

По декрету большевиков городская Дума не должна созываться. Городская управа удалена. Комиссаром назначен Ковалев. Уездное земское собрание и губернское закрыты. Комиссаром в губернскую земскую управу назначен Иван Михайлович Орловский.

Изданы декреты: о доставлении сведений о пишущих машинах, револьверах, биноклях и пр. На городскую буржуазию наложена контрибуция в 3000000 руб. в недельный срок со дня опубликования указа. Для борьбы с саботажем, спекуляцией, преступлениями по должности и бандитизмом учреждается «Чрезвычайная Губернская Комиссия». Военно-революционный комитет назначил комиссаров по отделам:

отдел продовольствия — Воловик, труда — Сергеев, юстиции — Бейман, здравоохранения — Николаев, финансов — Евсеев, управляющий — Ананьев, городского хозяйства — Ковалев, председатель Совета народного хозяйства — Орловский, социального обеспечения — Ляшенко, тюрем — Куроедов, охрана культурных ценностей —Демочкин, коннозаводства — Лассман.

29 января

Ограблен бандитами в своей квартире днем архиерей Феофан 20. Квартира его реквизирована под лазарет.

Дров. склады одному лицу продают не более 50 пудов.

30 января

Окружной суд и мировой съезд закрыты. Палаты I гимназии реквизированы под венерическое военное отделение 21.

В квартиру Устимовича ворвалась толпа солдат, расположилась

1919 год

89

         

на ночлег, заставили хозяйку играть на рояле, танцевали с горничными и требовали угощения.

31 января

Декретом запрещено преподавание Закона Божьего. Губернское правление закрыто. Школа Черненко реквизирована под больницу тифозных военных 22.

4 февраля

Переходные и выпускные экзамены отменены. Аттестатов нет, а свидетельства о прослушании курса учебных заведений.

Ношение форменной одежды служащими, учащими и учащимися: кокарды, значки отменяются. Подписано народным комиссаром по просвещению Затонским 23. Дом Гриневича на Келинской ул. занят под чрезвычайку, ЧК.

Обыск монастыря с наложением контрибуции в 10 000 руб.

В окружном суде рвут дела на топку печей. Сыпной тиф увеличивается.

1905 — 68,  1906 — 28,  1907 — 60, 1908 —148,

1909 — 154, 1910 — 150; 1911 — 139, 1912 — 59;

1913 — 76,  1914 — 25,  1915 — 80, 1916 — 55,

1917 — 55,  1918 — 482, 1919 — 359 (за месяц) *.

 * Віврогідно, О. О. Несвіцький подає кількість хворих на висипний тиф у Полтаві за роками.

Поезд с сыпными от кладбища до Красной аптеки 24 (по Кобелякской 25, Шевченковской, мимо фельдшерской школы, по Котляревской, Преображенской) в три ряда — подводы.

Размещение по больницам и на частных квартирах.

В нашей квартире 3 комнаты заняты солдатами, из них 4 больные тифом. Один из них умер.

1919 год

90

         

7 февраля

Помимо 3 000 000 руб. контрибуции с буржуев еще наложено 100 000 на Софью Петровну Дурново 26, дочь князя Волконского (Чутово). У нее реквизировали на заводе на 25 млн. сахару. Распространился слух о предположенном повальном обыске всех в Полтаве.

8 февраля

Распоряжение комиссара по народному просвещению Виктора Чугая о немедленном прекращении преподавания Закона Божия в учебных заведениях, а также соблюдения религиозных обрядов в школе.

9 февраля

Кадетский корпус закрыт по распоряжению военных властей Директории, и 2 ротных командира, Ромашкевич и Быков 27, секретарь С. А. Богомольный 28 арестованы.

10 февраля

Обыск у члена окружного суда Кротевича 29. На свалке возле старого кладбища 30 находят трупы убитых. Власти заставляют интеллигенцию заниматься принудительными работами: мужчин — рубить дрова, женщин — мыть полы, топить в учреждениях печи.

При обыске у Кротевича было 8 красноармейцев. Насколько сознательно отношение их к делу, служит следующее: читая в одном из писем заголовок «Милостивый Государь»: «Це написано «Государь» — мабутъ до царя писано» — заявил один из них. (Председатель уездной земской управы Стенька, из волостных писарей, был писарем у земского начальника А. А.Черненко).

14 февраля

Закрыта Контрольная Палата, вместо нее будет учреждена

1919 год

91

         

Контрольная Коллегия. Чрезвычайная комиссия объявляет, что ввиду участившихся за последнее время грабежей, арестов без ордеров от соответствующих учреждений; что борьба с контрреволюцией, спекуляцией, саботажем и преступлениями по должности будет вестись самыми решительными мерами, и все замеченные в этом будут привлечены к ответственности, вплоть до расстрела.

16 февраля

Выпущены из тюрьмы директор Корпуса [Клингенберг, Михаил Михайлович - Т.Б.], ротные командиры Ромашкевичч и Быков, секретарь Богомольный и воспитатель Кнорин [возможно имеется ввиду Кнорринг, Владимир Ираклиевич - Т.Б.].

17 февраля

Слух, что Киев взят немцами, а также Знаменка 31 и Фастов 32. На днях ограбили на Павленках 33 на даче вдову архитектора Ниценка. На даче у нее жили 5 милиционеров. Грабители их связали и ограбили все дочиста, угрожая убить и саму Ниценко. Грабежей повсюду много. После ограбления Ниценко один из грабителей сказал: «Ну, теперь надо с нею покончить». Она молила о пощаде. «Ну черт с нею», — сказали, уходя, грабители. В местной газете Совета рабочих о грабежах ни слова. В мужском духовном училище все разгромлено, парты порублены на дрова, даже выворочены замки в дверях. То же и в духовной семинарии 34 — полный разгром и разорение. Разорена и церковь, порезаны иконы, разорваны в клочки ризы, плащаницы. Выборами и назначениями администрации учебных заведений заведует Совет рабочих.

20 февраля

Мелкие деньги, выпущенные украинским правительством (20 шагов, 50 шагов, 10 шагов), советским правительством

1919 год

92

         

запрещены в обращении. Когда уезжали из Полтавы немцы, они накупили много сахару и др. предметов, но им вывезти их не позволили и все товары реквизировали (городская спiлка и др.). На днях приехали немцы требовать уплаты за все у них реквизированное.

Красноармейцы стреляют на улицах. Издан приказ военного начальства о воспрещении этого и пьянства солдат.

21 февраля

Ограблена квартира доктора Будаговского 35, доктора Гурвича 36.

Мясо 1 сорт — 3 руб. фунт, молодое — 2 руб. 70 к., свинина — 1 руб. 50 коп.

Приказано перевести все часы на 1 час 25 минут вперед.

22 февраля

Слух, что Кременчуг эвакуируется ввиду подхода союзников.

23 февраля

Заведующим театрами комиссаром назначен гармонийный мастер С. Колупаев 37, который был вместе со мною членом правления «Союза квартиронанимателей».

24 февраля

Вскрываются сейфы в банках взаимного кредита и также для внешней торговли. У нас там ничего не оставалось, взяли вещи, заблаговременно предупрежденные. Масса арестов по ЧК. Арестовывают имевших отношение к «хлеборобам», прямое или косвенное. У жившего в Полтаве казака-хлебороба заболел сын, он пошел за доктором, по дороге его встретили и арестовали красноармейцы, повели домой, где арестовали и его больного сына, повели в ЧК, где и расстреляли.

1919 год

93

         

Мясо 1 ф. — 3 руб., молодое — 2 руб. 70 коп.

Мировой судья Григорий Александрович Старицкий 38 сидит в тюрьме. Арестована и его теща по доносу прислуги.

Манифестации в городе по случаю годовщины создания Красной армии.

25 февраля

Хвосты у пекарен. Из Полтавы в Великороссию вывозят в большом количестве крупу и муку.

Объявлен декрет, чтобы обыватели разобрали на свое иждивение кадетов из Кадетского корпуса и разместили их в своих квартирах. Неподчиняющиеся приказу будут переданы в ЧК.

Декрет о гражданском браке и разводе. Большевики враждуют с социал-революционерами, так как последние не сочувствуют социализации земельной собственности и коммунизму. Живущие в городе социал-революционеры обезоруживаются.

27 февраля

Призыв на военную службу всех, родившихся с 1889 до 1904 включительно. К обучению военному строю:

1) члены коммунистической партии;

2) зарегистрированные сочувствующие;

3) рабочие, занимающиеся физическим трудом;

4) члены профсоюзов;

5) фабрично-заводские рабочие.

Занятия с 6-8 часов вечера, в течение 8 недель.

Арестован член Государственного Совета Владимир Федорович Дейтрих, живший в Полтаве. Идет реквизиция домов с выселением из квартир жильцов. Объявление, чтобы обыватели, имеющие какие-либо флаги, представили

1919 год

94

         

их в Революционный комитет, иначе 10 000 руб. штрафа.

3 марта

Матяш, служивший помощником коменданта, сосредоточил военные силы около Перещепины 39 и идет на Полтаву против большевиков.

4 марта

Декрет всем жителям о составлении списка всей имеющейся у них мебели. Иначе штраф 10 000 руб. и предание революционному суду.

5 марта

Предложение жителям украсить дома флагами по случаю годовщины учреждения Красной армии. Песок сахар, 1 ф. — 4 руб. 60 коп., а сахар-рафинад — 5 руб.

7 марта

Декрет жителям о доставлении для сыпных больных белья. Каждый платящий городской имущественный налог от 50 до 100 руб. обязан представить 1 рубашку, 1 пару кальсон и 1 женскую рубашку. Платящий от 100 до 200 руб. и выше — 1 наволочку, 1 простыню, 1 рубашку и 1 пару кальсон.

8 марта

Приказ о праздновании годовщины революции (9 марта) 40. Родительские комитеты при учебных заведениях закрываются, их функции передаются педагогической Раде.

9 марта

Идут по-прежнему грабежи и убийства в городе. По городу в последние дни слышны выстрелы.

Введены сокращенные названия: Губернский комитет народного хозяйства — губсовнархоз; Губернский комиссариат

1919 год

95

         

почты и телеграфа — губкомпочтель; Исполнительный комитет Совета рабочих — исполком [...] *.

* Далі текст нерозбірливо.

10 марта

Вызов 251 чел. жителей (по списку) к коменданту города для посылки их на принудительные работы 41. Неявившиеся будут привлечены к суду по законам военного времени, а имущество их будет конфисковано.

Ограблен свечной завод на 25 000 руб.

11 марта

На празднике годовщины революции в торжественной процессии, шедшей со сборного пункта на Спасской площади до Собора, были на знаменах и плакатах следующие лозунги:

1. Да здравствует мировая социалистическая революция!

2. Да здравствует мировая советская власть!

3. Да здравствует мировая диктатура пролетариата!

4. Да здравствует всемирная коммунистическая партия!

5. Жив в нас дух пророка революции Тараса Шевченко!

6. Пусть живут песни пролетарского поэта Украины Тараса Шевченко!

7. Да здравствует всемирная коммуна!

8. Мир хижинам — война дворцам!

9. Красная армия — меч в руках пролетариата!

10. Да здравствует 3-й красный интернационал!

11. Не трудящийся — да не ест.

12. Через диктатуру пролетариата к мировому коммунизму.

13. Все трудящиеся под ружье на защиту от мировых хищников.

14. Долой международных разбойников!

15. Да здравствует красноармеец — воин труда!

1919 год

96

         

16. Дело освобождения рабочих — дело самих рабочих.

17. Хлеба голодающим красному Питеру и Москве.

18. Да здравствует вождь социалистической революции!

19. Хай живе світова соціалістична революція!

20. Хай живе світова радянська влада?

21. Хай живе світова диктатура пролетаріату!

22. Хай живе світова комуністична партія!

23. Тебе, Батьку, поховали, кайдани порвали, заповіт твій пам’ятаєм, вражою злою кров'ю землю напуваєм.

24. Сім'я вільна, нова споминає тебе, батьку, щирим вілъним словом.

25. Вільне робітництво та селянство України святкує Твою пам'ять, Тарасе.

26. Комуністи вітають батька Тараса, незабутнього революціонера українського народу.

Железнодорожные рабочие явились с плакатом: «Долой партии! Да здравствует власть Совета рабочих!» Распорядители приказали убрать этот плакат. Железнодорожные рабочие оставили шествие и ушли домой. Приказано было убрать плакат с надписью: «Да здравствует Українська Республіка» — украинцы оставили шествие и тоже ушли. 42

12 марта

1 ф. хлеба — 1 руб. Масло — 25-30 руб., смалец — 25 руб. 1 ф., курица — 50 руб., 1 луковица — 50 коп., 1 ф. картофеля — 70 коп., 1 ф. мяса — 3 руб. 20 коп. - 3 руб. 50 коп., 1 ф. свинины — 4 руб.

Чая нет. Пьют морковный, яблочный и т.п. 1 ф. житного кофе — 3 руб., а смесь с ячменным и пшеничным — 3.50, 1 ф. сала — 16 руб., 10 яиц — 10 руб. Цены растут ввиду вывоза продуктов на север.

1919 год

97

         

14 марта

У пекарен большие хвосты, стоят толпы народа в очередях. Ночью у Красных казарм красноармеец уронил бомбу и его разорвало. Требуется сбор белья в количестве 5000 (рубахи, кальсоны, простыни, наволочки, полотенца), согласно декрету. Все обносились, белья нет, мануфактуры нет, не из чего делать новое.

Слух: на Киев идет с войсками немцев генерал Гинденбург 43; будто взяты уже Елисаветград 44, Лозовая, Вильно 45(?).

20 марта

Объявлено военное положение, учреждается военно-революционный трибунал.

Слух: немцами взят Гомель. Ожидают появления бандитов

1919 год

98

         

у Миргорода. В городе тревожное настроение — боятся еврейского погрома. (?) Опубликован список жителей, обязанных под страхом штрафа в 10000 руб. доставить в мебельный подотдел: железную кровать, 1 матрац, 2 простыни, 1 одеяло, 2 чайных стакана с блюдцами, 2 полотенца, 1 подушку, 1 стул, 1 столовый прибор (нож, вилку, ложку) (декрет от 17 марта) 46.

21 марта

Приказ служащим в губернском хлебном бюро здороваться: «Здравствуйте, товарищи!» Слово «господа» не употреблять.

22 марта

Слух: поляки в 130 верстах от Киева, и Киев эвакуируется. Президиумом III Всеукраинского Съезда Советов 10/14 марта 1919 г. утверждены: герб Украинской Республики. Изображение на красном фоне в лучах солнца золотых серпа и молота с окружающим венком из колосьев и с надписью на русском и украинском языках 1. УССР. 2. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Торговый, морской и военный флаг УССР: красное полотнище, в левом углу вверху древка золотые буквы УССР или надпись Украинская Социалистическая Советская Республика (Подпись президиума: Раковский, Пятаков, Бубнов, Квиринг).

Смалец 1 ф. — 20 руб., колбаса — 5,50 – 6,50, малороссийская — 6,50, сало — 12-17 руб. 1 ф.

26 марта

Бывший губернский председатель дворянства С. Е. Бразоль 47, член Государственного Совета от земства, сидит в тюрьме. Сидит и В. Ф. Дейтрих. Тоже председатель съезда Л. Н. Алексеев 48.

1919 год

99

         

27 марта

Сообщение с Киевом прервано. 3 дня уже не идут поезда, ни пассажирские, ни товарные. Слух о приближении союзников. Настроение населения удрученное — полная неизвестность.

25 марта

Опубликован список народных судей. Никого из раньше служивших в суде, никого из судебного ведомства 49. Объявлен в Полтавском уезде набор лошадей.

26 марта

Слухи — Киев взят немцами и петлюровцами. Гинденбург приближается к Киеву.

Гимназии женские — Мариинская 50 и Старицкой 51 — заняты квартирами солдат.

Идут грабежи.

27 марта

Сахар-песок — 2 руб. 50 коп., рафинад — 3 руб. за фунт. Все районы охраны закрыты. Все военно-топографические карты объявлены народной собственностью и должны быть всеми владельцами их немедленно сданы в военный комиссариат.

28 марта

Цены на хлеб: пшеничный — 1 руб. 05 коп. — 92 коп., ржаной — 92-80 коп.

29 марта

Ограблен в 11 часов утра Союзбанк 52 на 1 1/2 миллиона. Днем была слышна в городе стрельба, ловили этих грабителей и забрали награбленные деньги. Во время грабежа банка грабители приказали всем служащим лечь, и когда один приподнялся, в него стреляли.

1919 год

100

         

Объявлена реквизиция мебели.

На 2 лица оставляется 3 стула, если есть диван, то 2 стула; по 1 кровати и 1 матрацу на человека. В число кроватей входит и диван или кушетка. Оставляют на квартиру по 2 мягких кресла, 1 письменный стол, 1 гардеробный шкаф, 1 книжный шкаф, 1 комод, 1 буфетный шкаф, 1 этажерка, 1 умывальник и вся кухонная мебель. Все остальное реквизируется. У лиц, живущих за счет нетрудовых доходов, реквизируется вся домашняя обстановка до пределов самого необходимого. Обстановка рабочего населения учету и реквизиции не подлежит. Все реквизированные вещи поступают в склад жилищного отдела.

2 апреля

Часы переводятся еще на 1 час вперед.

3 апреля

В городе идет реквизиция мебели. Являются с ордерами, забирают и увозят.

Слух — повстанцы под предводительством Зеленого отрезали пути к Полтаве.

Советская власть переименовала улицы:

Александровская — Розы Люксембург;

Куракинская — Ардова;

Петровская площадь, улица и парк — им. Крейцберга;

Дворянская — Заливчего;

Соборная пл. — Советская;

Александровская пл. — Карла Либкнехта 53.

Бандитами с целью грабежа убита семья на Трегубовской улице 54. Убита семья (6 душ) на Павленках.

5 апреля

Убита семья Дудника на Новом строении 55 (он, жена и дочь-гимназистка).

1919 год

101

         

В газете «Известия» опубликован список расстрелянных бандитов 56. Расстрелян председатель чрезвычайки в Константинограде Черненко.

Недалеко от Полтавы, около Решетиловки 57, Сагайдака и др., идут бои. В город привезли много раненых. Говорят, что надвигаются повстанцы, стоящие за советскую власть, но со включением представителей всех политических партий; они против вывоза продуктов в Северную Россию и против доступа евреев в Совет и советские учреждения.

Посылки из Полтавы воспрещены.

9 апреля

В «Известиях» — список расстрелянных в ночь на 5 апреля по постановлению ЧК:

1) жандармский Полковник Якобсен; 2) бывший офицер Левченко за сокрытие оружия и за службу при гетмане адъютантом при губернском коменданте; 3) Лысенко; 4) Евстратов, служивший в войсках гетмана в качестве начальника карательного отряда; 5) Костюков, за выдачу большевиков врагам советской власти; 6) Шкурупий, хлебороб; 7) Калюжный, за бандитизм и попытку бежать из тюрьмы 58.

12 апреля

Приказ в 7-дневный срок представить сведения о имеющихся у обывателей музыкальных инструментах.

В архиерейских покоях устроен лазарет для сыпно-тифозных. Архиерею оставлено 2 комнаты, у него реквизированы лошади, карета; ездит он в церкви на фурах.

14 апреля

Конфискован эмеритальный капитал полтавского духовенства (около 1 000 000 руб.) Духовенству запрещены пенсии.

1919 год

102

         

Приказ о передаче капиталов всех страховых, ссудосберегательных, пенсионных и других как правительственных, так и общественных в ведение Губернского казначейства.

Грабежи по городу продолжаются. Реквизиция мебели идет энергично. Арестованы вдова городского головы Кулябко-Корецкая 59, Устимович 60 с женой, генерал Ильинский.

16 апреля

Арестован бывший городской голова С. Семенченко. Выпущен 20 апреля.

18 апреля

Гусь — 75-80 руб., курица — 60-70 руб., индейка — 150 руб., ветчина — 20 руб. фунт, сыр — 10-12 руб. фунт, малороссийской колбасы — 18 руб. фунт.

На принудительных работах моют в казармах полы, чистят дворы, клозет и т.п.

21 апреля

В пасхальную ночь на Кобыщанах 61 вырезана семья с целью ограбления.

Помещик Константиноградского уезда Сулима 62 по обвинению в контрреволюции трибуналом присужден к смертной казни с заменой ее — к 10 годам тюрьмы с принудительными работами.

Генерал Ильинский с женой в тюрьме, с ними сидел сын, гимназист 8-го класса, который в ЧК заразился сыпным тифом и умер.

Различные слухи о движении Колчака 63, что им взяты Саратов, Казань. Во всех учреждениях портреты Т. Г. Шевченко. В советских учреждениях — Ленина, Троцкого, Карла Маркса, Луначарского.

1919 год

103

         

Призыв от 18 до 45 лет.

Слух — Одесса взята союзниками.

27 апреля

Открывается детская больница комитетом здравоохранения.

1 мая

Грандиозная манифестация с торжественной процессией по городу.

2 мая

Ильинские выпущены как оправданные по обвинению в контрреволюции 64.

4 мая

Распоряжение из Киева — не реквизировать квартиру писателя В. Г. Короленко 65.

5 мая

Арестовано исполкомом ЧК. В чем дело — никто ничего не знает.

К арестованным никого не допускают 66.

Слух — Петроград взят белогвардейцами и финнами, Изюм (Харьковской губернии) — добровольцами.

Реквизиция квартир идет вовсю — для размещения солдат.

8 мая

Декрет о сообщении всем жителям о имеющихся у них запасах муки под страхом штрафа или тюрьмы до 3-х месяцев. Только и разговоров, что о реквизициях во всем городе. Мобилизация идет нехорошо, солдаты не желают служить. При отправке их — разбегаются.

10 мая

Взбунтовались новобранцы, не желая «ехать голодать в Москву». Комиссар не смог их уговорить.

1919 год

104

         

Декрет губвоенкома о дезертирах, которым требуется, чтобы уездные, волостные комиссариаты, милиция, сельские Советы искали дезертиров и доставляли к начальству. Каждый дезертир, сам явившийся и заявивший, что «он дезертировал, но клянется, что будет сражаться честно», «должен быть принят на службу и допущен к исполнению высоких обязанностей воина Рабоче-Крестьянской армии» 67. Дезертир, оказавший сопротивление, должен быть расстрелян. Это сознательная армия?!

12 мая

Объявление по городу, что служивший у петлюровцев офицер Григорьев 68 объявлен изменником и население призывается к борьбе с ним. Он служил при гетмане. Теперь во главе собранных им отрядов взял Кременчуг и идет против большевиков. Он раньше служил и у них.

13 мая

Распоряжение жилищного отделения о взносе комплектов платья и белья для Красной армии и населения. Комплект: 1 фуражка, шляпа, шапка, 1 одеяло, 1 костюм (сюртук и брюки), 1 пальто теплое, 1 скатерть, 1 пара сапог или ботинок, 2 рубахи, 2 пары кальсон, 2 пары носков, 2 простыни, 2 наволочки, 2 полотенца. Назначено по 1 категории — 3 комплекта, по 2-ой — два, по 3-й — один, по 4-ой — 1/2.

За последние годы все обносились, нового нет, купить нет средств, да и негде. При покупке спекулянты дерут страшные цены.

Декрет о монополизации домов. Все договора между домохозяевами и квартирантами аннулируются. Тревожное настроение; говорят, Григорьев подходит к Полтаве. Большевики собираются уходить, в государственном банке взяли 18000000 руб. Многие из них были уже на вокзале,

1919 год

105

         

целый день выжидая поезда, но потом вернулись, получив известие, что Григорьев отошел от Кобеляк и движение его на Полтаву приостановлено.

15 мая

Во всех зданиях, где были расквартированы солдаты, везде полное разорение, и помещения приведены в ужасный вид, всюду грязь, нечистоты стоят лужами.

Между Кобеляками и Лещиновкой 69 идет бой с Григорьевым.

16 мая

С. Г. Семенченко опять арестован. Последнее время он как юрист был назначен юрист-консультантом при окружном суде. В чем дело, никто не знает, с ним еще 20 человек как заложники. За апрель зарегистрировано в Полтаве и Полтавской губернии 10415 заболевших сыпным тифом.

Комитет здравоохранения издал приказ всем гражданам привить оспу, в случае непривития — штраф в 20 руб.

18 мая

По дороге на Киев через Полтаву проехал Троцкий 70. Слух — один из отрядов Григорьева в Яреськах. Дейтрих выпущен из тюрьмы.

19 мая

Арестован бывший член Полтавской губернской земской управы Владимир Сергеевич Кияницын.

21 мая

Арестован бывший предводитель дворянства М. И. Герценвиц 71.

Слух, что Григорьев идет на Ромодан 72 со значительными силами.

Цены: сено — 80 руб. пуд, овес — 100 руб., 1 фунт мяса

1919 год

106

         

— 11-12 руб., 1 фунт смальца — 35-38 руб., коровьего масла — 50 руб., пучок редиса — 4 руб., 1 фунт мыла — 11 руб., подсолнечное масло 1 фунт — 30 руб., соль 1 фунт — 36 коп., 1 лимон — 20 руб., коробка сардин — 30 руб.

Извозчик в конец — 20 руб., на вокзал, одноколка — 50 руб.

Слух: 1. Григорьев взял Кременчуг; 2. Григорьева там и не было, а были повстанцы.

23 мая

Выдают черного хлеба только по 1/2 фунта на человека. Никифор Емельянович Пелипенко как «хлебороб» арестован.

24 мая

Герценвица отправили из тюрьмы на принудительные работы в Красные казармы чистить дворы. Гудыма-Левковича заставили месить навоз для выделки кирпича на топливо. На эти работы посылают бывших городских голов А. А. Черненко 73, Семенченко.

27 мая

Идет мобилизация рабочих для борьбы с контрреволюционерами, с отрядами Григорьева и других. Объявлена премия в 100 000 руб. тому, кто доставит Григорьева живым или мертвым, и 50000 руб. за предводителей Зеленого 74, Шкуро 75 и Ангела 76.

Слух, что около Сахновщины 77 роют окопы. В Синельникове (Екатеринославской губ.) добровольческая армия дерется с большевиками, которых привезли немало раненых в Константиноград.

Такса для частных столовых:

Обед: 1 блюдо без мяса с хлебом — 2 руб.,

блюдо с мясом и хлебом — 3 руб.,

1919 год

107

         

2 блюдо с нерубленным мясом — 4 руб. 50 коп.,

—"— с рубленным мясом — 3 руб. 50 коп.,

каша — 1 руб. 50 коп.,

стакан молока — 2 руб.,

1 стакан кофе с молоком — 2 руб.,

1 стакан чаю с сахаром — 60 коп.,

1 стакан чаю без сахара — 25 коп.

28 мая

Арестован служивший в Земельном банке Белецкий 78 и его сын офицер, но скоро их выпустили.

30 мая

10 яиц — 20 руб., свинина 1 фунт — 14 руб. Выдают только по 1/2 фунта хлеба. Очереди большие.

2 июня

М. И. Герценвиц выпущен из тюрьмы. Слух о том, что Деникин 79 с добровольцами приближается к Харькову. Предполагается перевод учреждений из Харькова в Полтаву. Говорят, что согласно Версальскому договору, немцы оккупируют Украину 80.

3 июня

Закрытие духовной семинарии, женского епархиального училища и мужского духовного училища 81.

Слух, что добровольцы заняли Славянск 82 и Купянск, что Деникин предложил большевикам оставить Харьков в 48 часов.

4 июня

Слух, что взяты добровольцами Лозовая, Миллерово, Бахмут 83. Харьковская чрезвычайка эвакуирована в Полтаву в дом Сияльского 84.

7 июня

Идет мобилизация рабочих в армию, родившихся с 1885-1899 гг.

1919 год

108

         

11 июня

По декрету на Полтавскую губернию наложена контрибуция (на буржуазию, кулаков и спекулянтов) в 200 000 000 руб. на нужды Красной армии.

Часовая стрелка переставлена еще на 1 час, т.е. время на 3 1/2 часа вперед (против Солнца).

12 июня

Хлеба выдают по 1/4 фунта.

21 июня

На буржуазию Полтавы наложена контрибуция в 25000000 руб. в течение 5 дней 85. По городу — воззвания, призывающие к защите Донецкого бассейна 86.

Слух о взятии добровольцами Константинограда. Часть войск из Полтавы уходит, но приходят другие.

23 июня

Поезда железной дороги не идут ни на Харьков, ни на Лозовую. 16 июня ночью из Харькова привезены в Полтавский государственный банк деньги и ценности Харьковского государственного банка, — очевидно, идет эвакуация.

Идет наступление на Полтаву со стороны Константинограда (по Лозовской линии), около станции Селещина 87 роют окопы.

Уничтожены академические, университетские и др. высших учебных заведений ученые значки.

Арестован купец Ф. М. Каретников 88, арестов много, но неизвестно, кто арестован.

Слухи о взятии Деникиным Харькова, Ворожбы 89. Проходят через Полтаву войска красноармейцев по направлению на Харьков.

24 июня

В местной газете «Известия» напечатан список лиц, на

1919 год

109

         

которых наложена властями контрибуция (большею частью на купцов) 90. Никакие просьбы о сложении ее не будут рассматриваться. Не внесшие будут арестованы и имущество их конфисковано.

26 июня

Упорный слух о взятии Харькова и о том, что у ст. Водяная идет бой. В Полтаве объявлено осадное положение.

27 июня

Власти большевистские забирают из сейфов взаимного кредита ценности. Описей не составляют, берут гуртом в мешки и увозят. Накануне было нападение на ЧК. 3 вооруженных солдата пришли к зданию ЧК, потом напали на часового, обезоружили его, он успел дать свисток, выбежал караул, и этих 3-х тут же расстреляли. Подробности: Как? Что? Почему? — неизвестны.

28 июня

Советские власти эвакуируются временно в Лубны. Войска направлены на Кременчуг и на Харьков. Войска Деникина около ст. Искровка 91 (60 верст от Полтавы), Константиноград в руках добровольцев.

29 июня

Большевистские власти уезжают, забирая все, что возможно, везут все на вокзал (кожи, сахар, мануфактуру). В обществе взаимного кредита взяли денег и ценных бумаг более 1 1/2 миллиона. Сахар выдается по 2 фунта на человека, по цене 10 руб. за фунт.

В ночь на 28 июня расстреляны в усадьбе Билевича 92 (на Келинской площади), в его саду, Кузубов (монархист) и несколько бандитов, в числе которых и бандит Дым, убивший моего кузена Леонтия Лукича Семко-Савойского 93.

1919 год

110

         

Расстрелянные зарыты тут же в саду. Два раза в неделю (вторник и пятница) производятся по приговорам ЧК расстрелы. Поздно вечером постоянно в эти дни слышны выстрелы, к которым с ужасом прислушиваются жители. Расстрелы идут в ЧК, где расстреливают в погребах, а также и на кладбищах, где приговоренных заставляют рыть себе могилы. Расстрелянных в самой ЧК нагружают на подводы или на грузовик и ночью отвозят на кладбища, где сваливают всех в одну общую яму. Ужасны рассказы арестованных о том, что пришлось им пережить, когда из камеры вызывают по фамилиям осужденных к расстрелу и когда по уходе их слышатся тут же в соседстве выстрелы, имевшие роковое значение. Особенным зверством отличался комендант ЧК Гуров, который там собственноручно расстреливал осужденных.

Носятся слухи о взятии Деникиным Белгорода и Харькова.

Говорят, что Деникин дал знать советскому правительству: если оно при оставлении города возьмет заложников, то он предпримет со своей стороны репрессивные меры по отношению рабочих, когда им будет занята Полтава. Узнав об этом, рабочие потребовали от советских властей немедленного освобождения арестованных, в противном случае они грозили не выпустить из Полтавы ни одного советского поезда.

30 июня

Было нападение бандитов с целью грабежа на квартиру писателя В. Г. Короленко 94, но их удалось прогнать.

Грабежи по городу не прекращаются. В городе появились казаки, пришел с фронта казачий полк; ЧК куда-то выехало из Полтавы.

Предложено властями всем, обложенным контрибуцией,

1919 год

111

         

внести ее под угрозою предания военному суду трибунала.

Производятся аресты в городе. Слух, что войска Деникина отброшены назад от Искровки к Коломаку 95.

На Киевском вокзале идет продажа приготовленных к вывозу: кож, сахара и др. продуктов. В городе недостаток хлеба.

2 июля

Около Искровки взорван бронированный поезд советских войск. Войска добровольцев отступили к Коломаку. Добровольцами заняты м-ко Опошня 96 и Зеньков, ими имеется ввиду отрезать путь советским войскам и помешать вывозу реквизированных вещей и продуктов. Вывозили все, что было возможно, до роялей включительно. У пожарной команды реквизированы лошади.

3 июля

Со станции Скороходово привезено много раненых — вероятно, было боевое столкновение. Ночью были слышны орудийные выстрелы. Начальствующий войсками Егоров 97 живет на Каменной улице в доме Капниста 98, как раз напротив нашей квартиры. Ежедневно видим его то уезжающим, то приезжающим на автомобиле. На днях меня приглашали к его больному отцу.

5 июля

Опубликован список расстрелянных 2 июля, 14 человек 99. Контрибуцию вносят под угрозою за невзнос с увеличением суммы вдвое, конфискацией имущества и расстрелом.

6 июля

Во главе советских учреждений а Полтаве большую

1919 год

112

         

роль играют евреи: председатель губисполкома Дробнис, комиссар коммунального хозяйства Мазлах, комиссар казначейства Троцкий, начальница «освіти» Робсман. После трехдневных боев у ст. Искровки советские войска перешли в наступление, сбили добровольцев и заставили их наступать на Валки 100. Разбиты добровольцы близ Карловки 101, и отступили на Константиноград. Все советские власти вернулись в Полтаву.

7 июля

Около Скороходово и Искровки после боя 5 и 6 июля разбиты добровольцами советские войска. Говорят, что из Кременчуга на Полтаву идут добровольцы, от Екатеринослава и Лозовой идут войска Шкуро. Деникин защищает Харьков, как важный железнодорожный узел. Вечером по направлению на Харьков к Божково слышны были орудийные выстрелы.

8 июля

Слух, что советские войска отогнали добровольцев к Люботину, другой же слух, что добровольцы находятся между Кочубеевкой и Искровкой. Над городом пролетают аэропланы и бросают прокламации,

9 июля

Был обыск у живущего в Полтаве генерала Л. Д. Евреинова 102, причем забрали ценные вещи, серебро, одежду и пр. Его и жену арестовали и привели в ЧК, после допроса отпустили. Я видел этого генерала Евреинова в Крыму, в Ливадии. Потом в полтавском институте на каком-то торжестве.

10 июля

Ограблен монастырь 103.

1919 год

113

         

12 июля

Объявлена «Неделя дезертиров». Всем дезертирам, вернувшимся в армию, дается прощение. Солдаты красного полка разгромили ЧК, которая арестовала несколько солдат этого полка. Человек 20 их товарищей отправили в ЧК с просьбой об освобождении их товарищей. Когда им было отказано, собралась громадная толпа солдат и начала громить ЧК: разбивали мебель, рвали дела и бумаги, грабили все, что было можно взять. ЧК бежала и временно поместилась на вокзале, в вагоне, а затем перебралась 15 июля на улицу Остроградского в дом Багреева, напротив 1-й мужской гимназии 104.

Пуд муки доходит до 100 руб., масло коровье — 100 руб. фунт, сало — 60 руб., мясо — 21 руб. фунт, картофель

1919 год

114

         

— 2 руб. 50 коп. за фунт. Спички (коробка) — 6-7 руб. Чая, кофе в городе нет. Пуд дров — 7 руб. 25 коп.

17 июля

С Кременчугом нет сообщения. Слух о взятии Кременчуга добровольцами. В Киеве расстрелян Владимир Павлович Науменко, редактор журнала «Киевская старина» 105.

19 июля

По одним слухам, под Екатеринославом разбиты советские войска, по другим слухам — Екатеринослав взят советскими войсками, а разбиты добровольцы. Не знаешь, кому и чему верить!

21 июля

Часы отодвинуты на 1/2 часа назад. По городу расклеен список тех, кто должен по реквизиции внести: 1 кровать, 1 матрац, 1 подушку, 2 простыни, 2 наволочки. Опубликовано сообщение о взятии советскими войсками г. Константинограда. Около Шведской Могилы приехавший в Полтаву Троцкий производит смотр войскам и вынес не в пользу их впечатление: «Разве это войско, это босая команда»,— сказал он 106. Многие солдаты были босые, объясняется это тем, что снабжаемые обувью солдаты продают свои сапоги на базаре.

23 июля

Часы переведены с 23 июля на 30 минут 19 секунд назад.

Опубликован призыв в тыловое ополчение 107. Слухи о том, что под Скороходово, близ Искровки, разбиты советские войска, уничтожен батальон матросов, что м-ко Опошня занято добровольцами. Несколько дней тому

1919 год

115

         

назад арестован отставной генерал Николай Николаевич Четыркин, бывший начальник санаторной части 2-ой армии (в Японскую войну), профессор академии: мне приходилось несколько лет лечить в его семье.

27 июля

Производится очень много обысков, причем обыскиваемых грабят, забирая все ценное и деньги.

В городе тревога, советские власти оставляют Полтаву. Войска добровольцев подходят к Полтаве.

28 июля

На Южный вокзал с аэроплана были сброшены 2 взорвавшиеся бомбы, есть раненые. Войска добровольцев идут на Полтаву, находятся уже в Миновке 108. Около Полтавы роют окопы.

Советские войска предполагают дать под Полтавою сражение. Идет между тем усиленная эвакуация. Вечером были слышны орудийные выстрелы. Стреляла артиллерия, стоящая у Южного вокзала, по подходящим войскам добровольцев. На Киевский вокзал движутся подводы с награбленным добром. Идет на вокзал много солдат. Вечером орудийная пальба.

Сегодня над Полтавою летал аэроплан, сбросивший прокламации следующего содержания:

«Граждане! Преступными руками большевиков Россия была доведена до разорения и полной гибели. Наступают мгновения, когда родина снова очнется, воскреснет и призовет на суд своих могильщиков и палачей — комиссаров и коммунистов. Запугивая, обывателей кровью и грабежами, кучка насильников еще правит частью России. Но бьет последний час их власти. Неудержимым порывом идут наши части с юга на север и стальное кольцо борцов за Россию душит ее мучителей.

1919 год

116

         

Добровольцы хотят мира и порядка на единой и великой русской земле. Добровольцы не будут угнетать ни одной народности, но не потерпят, чтобы кучка инородцев насиловала волю русского народа. Добровольцы стоят за народное собрание с учредительною властью, добровольцы стоят за 8-часовой рабочий день и защиту рабочего труда. Добровольцы хотят наделить крестьян землею. Добровольцы желают, чтобы на Руси было достойное и любимое народом правительство.

Добровольцы стоят за свободу слова и неприкосновенность личности. Их лозунг: долой чрезвычайки, застенки, палачей-коммунистов. За свободу и возрождение русского народа ведут свою борьбу добровольцы, за русских крестьян, горожан и рабочих жертвуют они своею жизнью. Помогите же святому делу добровольцев, поднимай" те руку на предателей-комиссаров, обагривших себя кровью невинных!...

Печать разрешил комендант г.Константинограда полковник Чипильдан.

Типография Ицковича и Геккера».

Аэроплан сбросил 2 бомбы над вокзалом Южной железной дороги, есть раненые.

При обстреливании аэропланов из пулеметов каким-то образом пуля попала в грудь преподавателю полтавского реального училища Антонину Филаретовичу Дучинскому, который проходил по Мало-Петровской улице. Пуля попала в левое легкое. Положение его очень тяжелое, он в больнице.

29 июля

В ночь с 28 на 29 июля Полтаву заняли добровольцы. Вошла кавалерия. Всю ночь шла стрельба из орудий и пулеметов. Ночью было много грабежей. Добровольцы вошли в составе 5 сотен казаков: терских, уральских и кубанских, 1 батальон пехоты и артиллерия.

1919 год

117

         

Большевики отстреливались с монастыря и Институтской горы 109. Начальником гарнизона назначен генерал Штокельберг. Казаки грабят евреев. На Каменной улице убита Стишинская, жившая в доме ветеринарного врача Юркова, убита случайною пулей, когда стояла у окна (жена члена Государственного Совета) 110.

Уходящие из Полтавы советские власти захватили как заложников генерала Четыркина, полковника Кованько и генерала Андреева. Со времени царского правительства, т.е. за 2 1/2 года. Полтава переходит от одних властей к другим в 12-й раз. Нечего сказать, хорошее положение всего населения!...

30 июля

По распоряжению начальника гарнизона Штокельберга на Соборной площади был молебен. Служил архиерей Феофан с массой духовенства. Он благословил иконою генерала Бредова 111, командующего войсками. Губернатором назначен генерал Эйлер. Комендантом города назначен полковник Зметнов.

Восстановлена городская управа с составом, бывшим до большевиков. Сделано распоряжение о подготовке выборов гласных в городскую Думу, на основании закона об этом Временного Правительства. Вечером был в Дворянском доме 112 раут в честь участвующих в войсках английских офицеров с их генералом Хольманом.

31 июля

Приказ снять на улицах наименования их (улиц) большевиками. В состав вступивших в Полтаву войск входили части полков: гвардейского Московского, гренадерского Павловского, Виленского, Литовского, Кексгольмского, Петроградского, стрелки, 2 казачьи сотни и гвардейская артиллерия, Приказ: грабителей расстреливать на месте.

1919 год

118

         

Перед своим уходом из Полтавы советские власти распорядились выпустить из острога и арестантских рот до 300 чел., чем и обусловливалось развитие грабежей.

В Полтаву приехал командующий войсками генерал Май-Маевский и главноначальствующий в губерниях Харьковской, Курской, Екатеринославской и Полтавской 113.

При взятии Полтавы генералом Бредовым взято было 20 орудий, бронепоезд, много пулеметов, 35 паровозов, 1500 вагонов.

2 августа

Вице-губернатором назначен Александр Давыдович Панчулидзев.

3 августа

Вместо ушедшего вперед с гвардейскими войсками Штокельберга назначен Непенин (полковник).

Открывается окружной суд, кабинет присяжных поверенных.

Мы всей семьей ходили на Киевский вокзал смотреть стоящий там бронепоезд и танки. Очень интересно. Официальное сообщение о взятии добровольцами Решетиловки и Кобеляк.

7 августа / 25 июля

Ходил я с писателем В. Г. Короленко смотреть на вырытые в саду Билевича на Келинской площади трупы 17 расстрелянных здесь по приговору ЧК. Все трупы без верхней одежды, в одном белье, у всех руки связаны назад веревкой или проволокой, рот заткнут тряпкой. Расстреляны в затылок. Картина ужасная. На осмотре присутствовали прокурор окружного суда Борисов 114, товарищ прокурора Кравченко 115, судебный следователь Войцеховский 116, судебный врач Мариниченков 117. Уходя из этого сада, мы

1919 год

119

         

с Короленко долго не могли прийти в себя от всего виденного. «Какой ужас, какой ужас!» — говорил он всю дорогу.

Очень много расстрелянных зарыто за кладбищем в общих могилах. Живущие вблизи кладбища рассказывают с ужасом о производившихся там по приговорам ЧК расстрелах.

9 августа / 28 июля

Добровольцы идут к Миргороду, занимая близлежащие села. Ночью происходят с целью грабежа нападения на частные квартиры. В городе шел целый день колокольный трезвон — празднование избавления от большевиков.

11 августа / 29 июля

Происходили похороны капитана Антона Илларионовича Левченко и полковника Дмитрия Людвиговича Якобсена, расстрелянных по приговорам ЧК и зарытых в общей яме за кладбищем, откуда они были извлечены следственной комиссией, с ними было извлечено еще 5 трупов расстрелянных офицеров. По приговору военного суда 29 июля (11 августа) расстрелян поручик Николай Николаевич Тверитинов (как коммунист).

13 августа / 31 июля

Заняты добровольцами: Ромодан, Елизаветград, Зеньков, Борки 118. Около ст. Глобино (Кременчугского уезда) захвачен целый воинский поезд.

Были в Полтаве торжественные похороны студента-добровольца Константина Гримма (сына профессора С-Пб. университета) 119, убитого в бою под Хоролом.

14 августа / 1 августа

Крестовоздвиженский монастырь хоронил тело иеромонаха Нила, расстрелянного большевиками возле д. Россошенцы, близ Полтавы 120. Получено распоряжение главнокомандующего

1919 год

120

         

Май-Маевского не подвергать смертной казни офицеров. Арестованные офицеры помещены в арестантских ротах. Слух о взятии Одессы, Херсона, Лубен, Сум.

16 августа / 3 августа

Полковник Николай Николаевич Порохов, по суду приговоренный к расстрелу, осужден на 15 лет каторги за службу у большевиков.

17 августа / 4 августа

Грабежи и разбои не прекращаются. Полтавский губернатор генерал Эйлер отказался от должности.

18 августа / 5 августа

Большевики стоят под городом Лубнами, идет за него борьба с добровольцами.

19 августа / 6 августа

Вместо Эйлера губернатором назначен Георгий Егорович Старицкий 121, бывший член окружного суда в Полтаве. Во время революции 1905 г. он оставил службу в окружном суде и поступил в число присяжных поверенных. При Временном Правительстве у Керенского он был обер-прокурором Сената. Добровольцами взяты Ворожба, Гадяч, Жовнин (Золотоношский уезд).

В местной газете сообщено, что Петлюра поставлен во главе войск Украины с согласия на это Антанты. И будто бы ему даны гарантии «во имя самостийной Украины», что дальше определенной границы движение добровольческой армии на Украину не будет допущено.

С одной стороны это сообщение, а с другой заявление главнокомандующего добровольческой армии Деникина о том, что он воюет «за единую, неделимую великую Россию». Вот и разбирайся тут, как хочешь!

1919 год

121

         

На толкучке, на базаре много интеллигентных дам, по нужде продают разные ценные и другие вещи. Грустная картина!

Как бы в подтверждение только что сказанного о Деникине, привожу приказ генерал-лейтенанта Май-Маевского по поводу украинского языка: «Объявляю основные положения, принятые Особым Совещанием, об украинских школах: 1) Все школы, в которых до появления украинских властей преподавание велось на русском языке, а затем по распоряжению Украинской власти языком преподавания сделан малорусский язык, должны вернуться вновь к преподаванию на русском языке; 2) В согласии с законом и правилами 1 июня 1914 г., преподавание на малорусском языке допускается в частных учебных заведениях частными лицами или обществами (ст.7 правил 1 июня 1914 г.). 3) В согласии с законоположениями, изданными до 25 октября 1917 г., отпуск кредитов из казны на содержание учебных заведений с преподаванием на малорусском языке не допускается. 4) В согласии с пунктом «Б» статьи 1 правил 1 июня 1914 г. земствам и городам не предоставлено права учреждать и воспособлять учебные заведения с преподаванием на малорусском языке. 5) На основании вышеприведенных пунктов 2, 3, 4 дальнейшее существование учебных заведений с преподаванием на малорусском языке, открытых «украинскими властями», а также земствами и городами, возможно при условии принятия их на содержание частными лицами и обществами в порядке правил 1 июня 1914 г. «О правах учащихся учебных заведений с преподаванием на малорусском языке»: 1) Права учащихся в учебных заведениях с преподаванием на малорусском языке определяются статьей 29 правил 1 июня 1914 г. 2) Начальнику

1919 год

122

         

Управления Народного просвещения предоставляется право преобразовывать вышеупомянутые учебные заведения в учебные Заведения с правом правительственных, если постановка преподавания будет признана Управлением -равной постановке в правительственных учебных заведениях, а по духу своему преподавание будет признано укрепляющим идею единой русской государственности. Пояснение к пункту 2: это преобразование, не изменяя источников содержания учебного заведения, повлечет за собой предоставление права педагогическому совету выдавать выпускные свидетельства и аттестаты, а в отношении лиц преподающих — права государственной службы. 3) О преподавании «Украиноведения» и «Малорусского отделения»: 1) Преподавание «украиноведения» (история и география Украины) упраздняется. 2) Преподавание малорусского языка и литературы допускается в качестве необязательных предметов на общих основаниях.

Подписал Май-Маевский. Харьков. 3 августа 1919 г.»

Этот циркуляр произвел очень дурное впечатление на всех сторонников «Самостийной Украины» 122. И подобное отношение к ней командного состава Добровольческой армии имело немалое значение в дальнейшем ходе военных действий.

Взяты добровольцами г.Лубны, Ромны, Лохвица, Прилуки, Гребенка 123. В Лубенском монастыре убиты игумен Амвросий, казначей иеромонах Аркадий, духовник Илларион, садовник иеродиакон Исаакий, иеродиакон Дамиан 124. Комендантом г. Полтавы назначен Быкапов.

Такса извозчикам в Полтаве:

Конец по городу-парный       - 25 руб., одноконный - 15 руб.

На ст.Южных Жел. дорог       - 70 руб.,     -"-      - 50 руб.

1919 год

123

         

Со ст. Южных Жел. дорог      - 80 руб.,     -"-      - 60 руб.

На Киевский вокзал            - 60 руб.,     -"-      - 40 руб.

С Киевского вокзала на Южный - 125 руб.,    -"-      - 100 руб.

С Южного вокзала на Киевский - 135 руб.,    -"-      - 110 руб.

За 1 час езды по городу         - 50 руб.,    -"-      - 40 руб.

За день езды по городу          - 400 руб.,   -"-      - 300 руб.

Все воинские части пользуются по ордерам комендантского управления бесплатными разъездами, а по личным делам — со скидкой 25% с таксы.

Поезда на Киев идут только до ст. Яреськи, т.к. в Яреськах взорван мост.

12 августа

Слух, что г. Купянск эвакуируется и, что войска большевиков угрожают г. Харькову.

13 августа

Добровольцы заняли Переяслав, Яготин (Полтавская губерния), Корсунь (Киевская губерния), Конотоп (Черниговская губерния). Положение Харькова тяжелое, большевистские войска прорвали фронт добровольцев около Валуек (Воронежская губерния) и заняли г. Волчанок 125. Говорят о взятии г.Одессы. Войсками большевиков командует бывший начальник 9 пехотной дивизии, стоявшей в г. Полтаве, генерал Клембовский, который в последнюю войну командовал корпусом и был потом начальником Штаба Верховного Главнокомандующего, и генерал Янушкевич 126, бывший начальник штаба у Великого князя Николая Николаевича. Так ли это, не берусь утверждать, передаю только как слух.

1919 год

124

         

14 августа

Слухи о победе добровольцев под г. Волчанском, где ими взято до 15000 пленных. Взяты Киев и Курск, а армией Колчака — Тамбов и Козлов. Так ли это? В Полтаве вооруженные бандиты продолжают врываться в дома и грабить. Начальник гарнизона назначил конные разъезды по городу от 3-го Осетинского конного полка; солдатам запрещено появляться на улицах после вечерней их поверки.

1919 год

125

         

15 августа

В газете сообщено, что под г. Волчанском красные войска потерпели поражение, в плен взято много китайцев и латышей. Волчанск взят обратно. Под Киевом взорваны два железных моста красными войсками.

17 августа

Получено сообщение, что в м-ке Багачка (Миргородского уезда) в ночь с 7 на 8 августа убита женщина — врач В. П. Чикалова 127. Добровольцами заняты Канев (на Днепре) и ст. Круты. Под Киевом идут бои.

18 августа

Опубликовано о взятии Киева 17 августа вечером 128.

21 августа

Добровольцы заняли Валуйки. Около Нежина взят поезд, на котором ездил по Украине Троцкий. Увезенные большевиками из Полтавы заложники (37 человек) расстреляны ими в Прилуках.

24 августа

Начальник штаба 5 кавалерийской дивизии, генерал-майор Кусонский, уведомил, что у полотна железной дороги у ст. Бахмач найдено тело выброшенного из поезда генерала Николая Николаевича Четыркина, который и похоронен в Бахмаче, в церковной ограде. Он был взят в Полтаве в числе заложников при отходе советских войск.

25 августа

Появились в Полтаве и на вокзалах прокламации украинцев-самостийников против Деникина.

При Полтавском отделе пропаганды я случайно встретил продавщицею литературы вдову Михаила Николаевича Колачевского

1919 год

126

         

Варвару Васильевну. Ее семью в Семимогилах разорили, и она этою службою зарабатывала средства к жизни.

31 августа

В Киеве расстрелян Александр Станиславович Гоздовский; я знал его отца, врача, и был знаком и с ним. Он в компании с Леонтием Лукичом Семко-Савойским (моим двоюродным братом) устраивал выставки кур и вообще домашней птицы. Был специалист по этой части. Как попал он под расстрел? Насколько я его знал, он политикой не занимался.

1 сентября

Местная школьная Рада, обсудив вопрос о преподавании в начальной школе на русском языке, вынесла резолюцию:

Принимая во внимание, что приказ № 29 нарушает: 1) законное право, предоставленное Временным Правительством, 2) находится в противоречии с обещаниями декларации относительно автономии, 3) дезорганизует школьное дело, 4) деморализует учащихся и учащих и 5) противоречит основным принципам педагогики, постановила обратиться в Управление Внутренних Дел и Народного просвещения с соответствующим докладом. До получения ответа Рада постановила преподавание вести на украинском языке,

2 сентября

Идут обыски у многих украинцев. Власти рассылают распоряжения о преподавании в низших школах на русском языке, а «шкільна повітова Рада» предписывает вести преподавание на украинском языке под страхом удаления учащих с их должностей. Разбирайтесь в этом!?

1919 год

127

         

5 сентября

Еврейка Роза (Э.Шварц), игравшая большую роль в полтавской ЧК, виновница многих здесь расстрелов, арестована в Киеве и 31 августа по приговору военно-полевого суда расстреляна. В Полтаву привезены тела 11 евреев, сброшенных с поездов на полном их ходу и разбившихся при падении насмерть. Все еврейские магазины по случаю траура и похорон закрыты.

Издано распоряжение не принимать в обращение «карбованцев» (10-рублевок) и «шагів» всех достоинств.

В Прилуках расстрелян генерал-майор гусар Бакулин Михаил Федорович, мой постоянный пациент, когда он приезжал с фронта западной войны в Полтаву. Он был женат на Довбыш Елизавете Григорьевне, сестре орловского губернатора Константина Александровича Балясного, у которого я лечил в семье и в Полтаве, и на даче в Нижних Млынах 129.

8 сентября

Городская управа учредила новую должность — инструктора по внешкольному и дошкольному образованию, и на эту должность приглашен поселившийся в Полтаве мой кузен и большой приятель еще со времен студенческих Петр Иванович Ветвеницкий, о котором я не раз уже упоминал в своих воспоминаниях. Это образованный, культурный человек, очень знающий и очень симпатичный. Женат он на подруге моей сестры Ольги Александровны, Наталье Александровне Гайворонской, окончившей Полтавскую женскую гимназию, где воспитывалась и сестра. Познакомился он с нею у нас в Кременчуге в 1878 году, когда привез меня раненого из Петербурга домой. Она потом поступила в Петербург на высшие курсы и играла выдающуюся деловую роль на Бестужевских курсах.

1919 год

128

         

9 сентября

В деревнях Полтавщины идет усиленная агитация украинцев-самостийников в пользу Петлюры и против добровольцев. Вряд ли это обещает в будущем что-либо утешительное. Чего доброго, опять пойдет междуусобная бойня с громадной потерей жизней народа.

В Киеве расстрелян товарищ председателя окружного суда Н. Н. Раич-Думитрашко 130, член по хозяйственной части полтавского института Шкотт 131, которого я знал, так как состоял в институте врачом-консультантом по внутренним болезням.

В Полтаву прибыла английская миссия для ознакомления с ужасами ЧК.

Она уже побывала в Одессе и в Киеве. В Бахмаче большевиками расстреляны взятые в Полтаве заложники В. Ф. Дейтрих, полковник Кованько, генералы Аникеев и Липянский [о расстреле генерала Аникеева см. в воспоминаниях И. А. Розенфельда - Т.Б.].

22 сентября

Добровольцы заняли Воронеж, Ливны, Дмитриев.

27 сентября

Ходят слухи, что бандами батька Махно заняты Зеньков, Гадяч, Пятихатки 132, Александровск 133 и др. Грабят и убивают евреев.

3 октября

Держится слух, что на Полтаву идут какие-то повстанцы. Кто, зачем, почему — ничего никто не знает. На Свинковке 134, близ Полтавы, взорван мост.

4 октября

С раннего утра слышатся орудийные выстрелы и пулеметы со стороны Киевского ж.д. вокзала. Занятия в учебных

1919 год

129

         

заведениях прекращены. Повстанцы входят в город, идет усиленная перестрелка. Гремят где-то орудия. Гулко раздаются их выстрелы. Слышится в отдалении удар выстрела и через минуту-две он повторяется с треском где-то неподалеку в городе. Это разрыв упавшего снаряда. Один снаряд упал возле квартиры инспектора 1-ой мужской гимназии по Ново-Кременчугской улице, разбил большое здесь дерево и разрушил окна в доме. Идет перестрелка у Красных казарм на Пороховой улице. Жители прячутся по домам. Войска добровольцев в городе мало, защищаться некому. Защищала город молодежь: кадеты, гимназисты и т.п. Повстанцы в занятых ими районах врывались в дома и грабили. На Колонии убит городской судья А. А. Шоффа 135, дом его ограблен. В селении Яковцах, на своей даче убиты и ограблены вдова профессора хирургии Николая Васильевича Склифосовского и их дочь Тамара Николаевна (по мужу Терская, жена члена полтавского окружного суда) 136. Интендантский склад на Фабрикантской улице 137 разграблен. От Киевского ж.д. вокзала и от Шведской Могилы повстанцы с перестрелкой дошли до Котляревской улицы; остановлены были на перекрестке ее с Александровской улицей, до банка их не допустили. Особенному их нашествию подверглись улицы Куракинская, Монастырская 138, Колония и окрестные с Красными казармами. Убит служащий землемер городской управы Данилевский 139.

Утром в нашей квартире раздался сильный звонок. Оказалось, что доктора спрашивают несколько офицеров и с ними вооруженные солдаты. Они обратились ко мне с просьбой устроить возможно скорее перевязочный пункт для раненых в идущем на улице города наступлении. На

1919 год

130

         

мое заявление о помещении и перевязочных материалах, которых у меня не было, они указали на дом, где помещалась телефонная станция (рядом с Губернскою земскою управою), материалы же могут быть сейчас же взяты из земского склада на Институтской улице, куда мы немедля же и отправились. Когда я заявил о том, что для получения материала необходимо спросить разрешение на это, [был ответ]: «Оставьте, доктор, какие тут разрешения. Вы спешите, идет бой, непрерывная перестрелка, есть раненые, быть может, истекают они кровью, а мы будем разыскивать, кто бы нам позволил взять бинты для их перевязок. Идемте скорее, время не терпит». Пришлось подчиниться, тем более, что в разных местах города раздавались выстрелы и в одиночку, и залпами. А где-то в отдалении бухали время от времени орудия. Склад, помещавшийся против городского сада 140, был заперт, и с трудом разыскали его смотрителя. Растерянный, напуганный, он дрожал, как в лихорадке, и все ссылался на то, что он не имеет права открывать склад без разрешения заведующего им Поступальского 141, находящегося в городской аптеке, где он был управляющим. «Да что тут разговаривать, — крикнул офицер, — подавайте сейчас же ключ и отпирайте двери». «Я не могу, у меня нет ключа», — лепетал испуганный старик. «Ключа нет? Подать сейчас топор!»— присутствовавший здесь сторож или дворник бросился в нижний этаж и принес топор. Через несколько минут солдатами была взломана дверь, и все вошли в склад. Наложены были 2 большие корзины с перевязочным материалом и медикаментами. «Выдайте же этому смотрителю расписку в том, что из склада взято все уносимое», — сказал я офицерам. Один из них написал

1919 год

131

         

наскоро расписку для оправдания смотрителя, и мы тронулись из склада. Встречавшиеся прохожие с удивлением смотрели на меня, идущего с офицерами, окруженными солдатами с винтовками. Сзади солдаты несли большие корзины. Никто не понимал, в чем дело. В помещении телефонной станции на втором этаже с грехом пополам я устроил перевязочную. Помогать взялись мне служащие на телефонной станции. Еще немного времени и началась работа. Начали приносить раненых, которым я делал перевязки. Легко раненные после перевязки уходили. Тяжело раненные лежали здесь на скамейках и на полу. Кроватей и постелей не было. Принесли откуда-то большой самовар, стаканы, чай, сахар, хлеб. Раненых поили чаем. На помощь мне явился еще один врач, земский, случайно приехавший в Полтаву. И вдвоем работы было очень много. Вместе с ранеными принесено было тело убитого полковника Масленникова; положили его в галерее на парадном ходе. Я несколько раз посылал в штаб просить, чтобы раненых, которым оказана была первая помощь, эвакуировали в больницу, но в этом мне отказывали, а между тем помещение перевязочной переполнилось лежащими ранеными. Работать приходилось, как говорится, без передышки. Среди работы меня кто-то окликнул: «Александр Александрович, здравствуйте!» Принесли раненного в верхнюю часть бедра Женю Велецкого. В семье его я был постоянным врачом, лечил его отца 142, мать, брата Алешу, когда оба брата были еще учениками гимназии. Когда я делал ему перевязку, он очень страдал и от потери крови все жаловался на озноб. Кто были другие раненые — разбираться не было времени. С раннего утра и до позднего вечера шли перевязки, комнаты были

1919 год

132

         

переполнены ранеными, они лежали на скамьях, на полу, кто мог — сидел. Вечером, когда перестрелка уже затихла и работа приостановилась, я сам пошел в штаб. На улице, на перекрестке при спуске с Подольской горы, я увидел группу военных, которые здесь о чем-то совещались; оказалось, что это были начальствующие лица, к которым я и обратился с просьбой о переноске раненых в больницу, так как нельзя же было оставлять их лежащими большею частью на полу, вповалку, плечо к плечу. Необходимо устроить их возможно лучше, удобнее — в больнице. «Все это мы знаем и понимаем, но надо подождать немного, пока выяснится боевое положение. Может случиться, что нам придется отступать, надо будет раненых забрать с собою, оставить их в больнице — для них большой риск. Попадут в плен, их не пощадят... Как только затихнет перестрелка, и можно будет, успокоиться, даю вам слово, все раненые будут устроены в больнице». Часов в 11 вечера присланы были большие конные платформы, и на них была произведена транспортировка раненых в Богоугодное заведение, некоторых из них переносили вместе с досками, на которых они лежали. Была не совсем удобна эта транспортировка, так как вечером накрапывал дождик. Сын Борис заходил ко мне в перевязочную справляться, как идет у меня работа, как раз перед его приходом был принесен убитый полковник Масленников. Вернулся я домой поздно. На другой день в городе было спокойно. Повстанцы отступили. В числе убитых защитников города были: полковник Масленников, полковник Денисов, штаб ротмистр Четыркин, корнет Федоров, поручик Кузьмин, поручик Гнусов (артиллерист), полковник Жуковский-Прокофьев, штабс-капитан Иванов, генерал-майор

1919 год

133

         

Кистяковский, капитан Иванин, поручик Козлов, старший унтер-офицер лейб-гвардии артиллерии Бойко, корнет Федоров Александр Михайлович, вольноопределяющийся Тихонов, рядовой Кутепов, рядовой Шепеленко, адъютант начальника гарнизона, подъесаул Епонечников Иван Степанович. Это те фамилии, которые мне называли, в общем же убитых было 14 офицеров и 33 солдата. Деятельное участие в защите города принимала молодежь, кадеты, гимназисты и др. учащиеся. Кадеты были организованы в отдельный отряд под командою воспитателя капитана Чепурковского 143. После перестрелки в городе кадеты пошли по Монастырской улице, где они должны были соединиться с добровольцами, но вместо них попали к повстанцам и должны были отступить к монастырю 144, где монахи спрятали их в церкви, погребах и склепах, а сами начали богослужение. Преследовавшие кадетов повстанцы хотели расстрелять кадетов. Командовавший кадетами подполковник Чеботкович 145, защищая кадетов, убеждал, что это не офицеры и не солдаты, а дети, ученики Корпуса; но на это не обращали внимания и требовали выдачи их; в церковь во время богослужения они все-таки не решались ворваться. Вне же церкви самого Чеботковича они дочиста ограбили. Неизвестно, чем бы все это окончилось, если бы среди них не поднялась тревога — к монастырю по ж.д. подъему подходил бронепоезд «Орел», присланный на помощь из Харькова. Повстанцы бросили все и разбежались. Кадеты были спасены. Отступившие из Полтавы повстанцы пошли на Решетиловку и дальше; говорят, что ими взят г. Хорол. По городу разбросаны прокламации о том, что наступавшие на Полтаву части принадлежат к советским войскам. Так ли это? Аллах ведает.

1919 год

134

         

Вчера вступила в город артиллерия добровольцев. По улицам поднимают трупы 146.

6 октября

Упорный слух о том, что кубанцы, обиженные казнью их товарищей, бросили все и идут домой.

8 октября

Происходили похороны убитых во время защиты города 4 октября. Из церкви Богоугодного заведения погребальная процессия проследовала в 11 часов к собору. Отпевание совершал архиерей Алексий на Соборной площади. Похороны совершились с отданием установленных воинских почестей, в сопровождении войск, с музыкой. Была масса народа. Почему-то последовало распоряжение о запрещении ходить вне дома после 7 часов. Насколько помнится, «осадное положение» объявлено не было. В Полтаву прибывают войска добровольцев. В городе очень много солдат. Городские учреждения и частные лица обложены в пользу добровольцев 4259450 руб.

9 октября

Вошел в город отряд кирасир — ожидается прибытие целой дивизии.

10 октября

С утра слышны где-то в отдалении орудийные выстрелы и перестрелка. Магазины, учебные заведения закрыты. Общее тревожное настроение, носятся слухи о приближении к Полтаве повстанцев. Части их около Малой Перещепины, Старых Санжар и Мачех 147 отступили. Во время вторжения повстанцев в город (4 октября), в захваченных ими районах, они врывались в дома и грабили жителей, не останавливаясь перед убийствами. По приблизительному

1919 год

135

         

подсчету повстанцев было до 3 000. Вошли они в город со стороны Киевского ж.д. вокзала, Шведской Могилы и по Монастырской улице. Убит смотритель арестантских рот. Главнокомандующим в Полтавской губернии назначен генерал-майор Михаил Николаевич Кальницкий. В покойницкой Богоугодного заведения лежат 22 трупа, из них 12 неопознанных. 4 октября убит на улице Монастырской повстанцами Иван Дмитриевич Миц, бандиты прикладами разбили ему голову, предварительно раздев его донага 148.

11 октября

В ночь из Полтавы уехали комендант города, губернатор и вице-губернатор из страха нового нападения повстанцев. Очевидно, «видима смерть страшна. Тикать надо!» Носятся слухи о новом наступлении на Полтаву. Со стороны Киевского ж.д. вокзала слышатся орудийные выстрелы. Государственный банк эвакуирован. Добровольцы защищают подходы к городу, командует полковник Пальшау.

12 октября

Всю ночь слышались орудийные выстрелы. Полтава обстреливалась, на Куракинской улице убиты снарядом еврей Шапиро 149 и его жена.

Снаряд попал в старое здание женского епархиального училища и разорвался в зале. Один снаряд разорвался в Корпусном саду. Против повстанцев действует Тамбовский пехотный полк и кирасиры. Снаряды разрываются под Красными казармами, ранено 4 офицера и 8 солдат. Губернатор Старицкий, его помощник Ильин и другие, выехавшие на Люботин, вернулись в Полтаву. Отъездом своим они создали панику. Комендант Б. Н. Раснянский эвакуировал

1919 год

136

         

в Харьков свою канцелярию. Многие уезжают из Полтавы на Харьков.

15 октября

Начальник штаба добровольческих частей в Полтаве — Бискупский. Губернатор Г. Е. Старицкий и главнокомандующий Кальницкий объявили, что Полтаве не угрожает никакая опасность нападения. Пусть так — надо верить!.. «Що було — бачили, що буде — побачимо!...»

Банды отброшены и рассеяны. В Диканьке 150 на базаре повешен командир батальона прапорщик Лебур. В Полтаву ожидается с широкими диктаторскими полномочиями генерал Шкуро.

18 октября

Опубликован и расклеен по городу приказ командующего полтавским отрядом полковника Пальшау войскам полтавского отряда (№ 4) с выражением благодарности за защиту Полтавы 4, 11, 12 октября студентам, гимназистам, реалистам и кадетам 151.

Октября 11 на Келинском проспекте появилось много лошадей, перед земельным банком и нашей квартирой расположился очень большой отряд, кавалерия. Оказалось, что это кирасиры, отошедшие от обстреливаемых Красных казарм, что на Пороховой площади. Через несколько времени к нам в квартиру позвонили и вошло несколько человек офицеров с просьбой позволить им обогреться. Мы предложили им зайти в большую комнату, где была наша зала и столовая. Поставили самовар и напоили их чаем. Это были большею частью молодые люди, очень оживленные, офицеры кирасирского полка. Напившись чаю, они расположились у нас, как на постое, заняв на жилье нашу комнату. Кроме них, явился еще какой-то

1919 год

137

         

полковник, попросивший переночевать. За неимением другого помещения, я поместил его с собой вместе в кабинете. Ночь прошла как для него, так и для меня бессонно. То и дело к нему являлись солдаты с рапортами о войсковых частях, идущих в Полтаву. Они ехали по железной дороге и давали с каждой станции на Южный вокзал уведомление, в котором часу, с какой станции они выезжают. Все эти сведения верховые то и дело привозили полковнику с вокзала. Помимо этого являлись к нему с сообщениями о движениях повстанцев. Полковник посылал за теми или другими офицерами и давал им разные поручения. Послан был куда-то отряд с офицером и 2 пулеметами. Последнее сообщение, которое я слышал уже сквозь сон, было о том, что военный поезд прибыл благополучно на ст. Полтава-Южная. Когда я проснулся утром, полковника и его адъютанта в кабинете уже не было. Офицеры, расположившиеся в столовой на ночлег, заняли эту комнату и все свое пребывание в Полтаве, не справляясь с нашим согласием на это. В следующие дни они заняли внизу кухню и устроили у нас table зал для офицерства, которое по целым дням толкалось у нас. От всех живущих офицеров мы знали все текущие боевые новости. Жили они довольно весело: игра на рояле, пение, шумные разговоры, смех.

31 октября

Позавчера в монастырском лесу найдены убитые Воронин 152 и Старицкая. Они жили на Кривохатках.

1 ноября

Ограблен артист Востиков (?). Грабители одеваются в солдатскую и офицерскую форму и врываются в дома вооруженные.

1919 год

138

         

Слух, что Курск заняли большевики, а у Воронежа победили добровольцы. Махно отошел до Екатеринослава.

5 ноября

Большевиками занят Белгород. На фронте к Москве добровольческая армия Деникина отступает; кубанские войска, обиженные расстреливанием, на Кубани их представителей, возмутились, бросили фронт и возвращаются на родину на Кубань, что значительно обессиливает армию Деникина.

8 ноября

На Бабичевском переулке 153 ограблена квартира Гусина, на Кобелякской улице ограблен и убит еврей Альтшуллер.

9 ноября

Курск и Бахмач заняты большевиками, затем отняты добровольцами, которые заняли Воронеж.

13 ноября

Поляками занят Смоленск. О взятии добровольцами Бахмача помещено сообщение в газете «Голос Юга». Не знаешь, кому и чему верить.

18 ноября

Полтава в тревоге. Говорят, что большевики заняли вчера Ромны, Прилуки, Зеньков, Гадяч. Из Полтавы на Ромны пошли войска под начальством генерала Скалона. Очевидно, слухи имеют основание, и творится что-то серьезное. Губернатор предложил начальнице института 154 эвакуировать его из Полтавы, ввиду разного рода возможностей. Надо вывезти до 200 воспитанниц.

19 ноября

Паника продолжается. Многие уезжают из Полтавы.

1919 год

139

         

Учреждения наготове к отъезду. Кадетский корпус эвакуируется. Вокруг города бродят разные банды и терроризируют население.

21 ноября

Паника усиливается. Идет из города в буквальном смысле бегство. Масса народа и едет, и идет толпами на Южный вокзал, движутся подводы, нагруженные разным имуществом, везут вещи, мебель, даже рояли, разные домашние вещи... Все это нам видно из окон на подольский спуск. Институт и Корпус уже уехали. Уезжают разные гражданские и военные учреждения.

22 ноября

На вокзале творится нечто ужасное. Вагоны переполнены, пассажиры лежат на крыше вагонов. Все привозимые вещи не могут быть приняты в поезда, и их прямо бросают на произвол судьбы, и идет их расхищение всеми, кому только охота и не лень. Нанимают целые вагоны, уплачивая бешеные деньги: вагон до Ростова оплачивался до 100000 руб. О ценах, которые берут извозчики, и говорить нечего. Масса отъезжающих идет на вокзал пешком, сами несут на плечах свои вещи или везут их на маленьких саночках. Все это производит очень сильное и тяжелое впечатление!..

Архиерей Феофан тоже бежал из Полтавы, бросив всю свою паству; говорят, что он уехал в Крым или Ростов-на-Дону. Слушал я рассказы о его бегстве, и припомнилось мне из Евангелия: «Пастырь добрый полагает жизнь свою за овцы. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит; а волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник порадеет об овцах. Я жизнь мою полагаю за овцы.»

1919 год

140

         

23 ноября

Передавали мне слух, что через Полтаву на Зеньков прошел отряд генерала Шкуро, многие видели его казаков, которые ночевали в опустевшем Кадетском корпусе. Гражданские власти с губернатором Г. Е. Старицким во главе покинули город Полтаву на волю судеб. Остались здесь власти военные с генералом Кальницким. Как велик его гарнизон, и будет ли он иметь возможность защищать город? — никто ничего не знает.

24 ноября

В городе закрыты все магазины. Общее настроение крайне удрученное. Грабежи идут по-прежнему, несмотря на опубликованное распоряжение о том, что грабители будут расстреляны на месте.

25 ноября

Объявление по городу о том, что Ромны и Прилуки, занятые большевиками, взяты обратно добровольцами. Говорят, что Деникин предает суду губернатора Старицкого, городского голову Семенченко за оставление города без власти в такое тяжелое, тревожное для населения время. Несмотря на это, и Губернская земская управа во главе с исполняющим обязанности председателя Евгением Петровичем Ганько 155 признала тоже за благо заблаговременно удалиться из Полтавы, передав все дела союзу служащих в земстве под председательством ветеринарного врача Кошевого.

Из лазарета больных сыпным тифом, помещавшегося в духовной семинарии, бежал весь медицинский персонал, бросив больных на волю Божью. Увезено было при этом белье, одежда, медикаменты, продукты и др. предметы. Больные лежали на койках завернутые в старые шинели,

1919 год

141

         

несколько дней без помощи. На весь лазарет осталась из медперсонала одна только сестра милосердия. В ванной на койках и на полу было несколько умерших. При полном отсутствии отопления, по недостатку дров, больные были переведены в другое помещение и при перевозке их трое умерли. Для оказания врачебной помощи был командирован мой сослуживец по амбулатории, второй врач Самуйло Франциск Онуфриевич. Возмутительно было для медперсонала поддаться панике и бросить в беспомощном положении лазарет, наполненный сыпно-тифозными больными, из них настолько тяжелые, что умерли тут же без всякой им помощи в самом лазарете и при перевозке в другое помещение. Но еще возмутительнее было, пользуясь всеобщей паникой, обобрать госпиталь, все его оборудование, инструменты и т.д., и т.д.!!.. И все это в силу обстоятельств прошло без последствий для этих бесчеловечных преступников долга и чести!

26 ноября

Где-то вдалеке слышатся орудийные выстрелы. Говорят, что это около Диканьки, куда из Полтавы пошел воинский отряд.

27 ноября

С раннего утра слышны орудийные выстрелы. Затем в стороне Южного вокзала ж.д. раздался сильный взрыв или залп из орудий — это были взорваны мосты по пути из города к вокзалу. В городе властей нет. Начальствующий генерал Кальницкий с добровольцами ночью втихомолку оставил Полтаву. Распоряжается по городу какой-то Гафт 156 издающий приказы о призыве записываться в какую-то дружину, о выдаче всеми имеющегося у них оружия к 4-м часам утра, под страхом ареста за скрытие

1919 год

142

         

оружия, об открытии закрытых магазинов, о запрещении выходить на улицу позднее 6 часов вечера — что-то вроде «осадного положения». В городе очень тяжелое, тревожное, подавленное настроение. Магазины закрыты. На улицах мало народа. Занятия в учреждениях и школах прекращены. Вдали слышатся орудийные выстрелы. Говорят о наступлении повстанцев, которые будто бы находятся уже около ст. Свинковки (со стороны Харькова).

28 ноября

Сегодня в город вошли отряды повстанцев или какие-то другие войска. Идут обыски, разыскивают офицеров. Вступившие заявляют, что они из отрядов Махно, «махновцы», и что им город отдан на разграбление в течении 6 часов времени. На все жалобы на грабеж, начальники их ответили, что им ничем помочь не могут, не могут ничего сделать с солдатами. То же отвечает и вновь назначенный комендант. Это ведь у нас уже 13-ое правительство!!!

Опубликован приказ № 1 новой советской власти.

1. Сего числа (29/11 ноября) в 22 часа вступил в обязанности начальника гарнизона. Временно военным комендантом города назначаю товарища Булочникова.

2. Объявляю, что сего числа в г.Полтаву вступили регулярные войска, и будут приняты все надлежащие меры к водворению порядка, поэтому прошу всех граждан спокойно приступить к своим работам.

3. Все приказы и распоряжения, отданные до сего времени властями Деникина, отменяются.

С сего числа входят в силу все распоряжения и приказы РСФСР республики, за невыполнение которых все виновные будут, преследоваться по всем строгостям закона военного времени.

4. Всем служащим города и общественных учреждений и банков немедленно явиться на свои места, дабы

1919 год

143

         

работа не приостанавливалась ни на один день, но начать работу, уже применяясь к законам и декретам советской власти.

5. Выданные до сих пор удостоверения на право ношения разного рода оружия отменяются. Все оружие, имеющееся как у местного населения, так и у отдельных лиц и команд, не зарегистрированных у военного коменданта города, приказано завтра, к 4 часам дня, 11 декабря, представить коменданту города. Виновные за несвоевременную сдачу и укрывательство оружия будут объявлены врагами Советской Республики и преданы суду В.Р. Трибунала.

6. Всем владельцам магазинов и торговых предприятий немедленно их открыть.

7. Все советские деньги обязательны к приему.

8. Время исчисления вести по новому стилю, считая сегодня 10 декабря.

9. Хождение по улицам без особых на то пропусков коменданта разрешено до 19 часов вечера. Все задержанные позже 19 часов будут арестовываться и направляться в комендатуру.

10. Всем воинским частям, прибывающим в город, немедленно зарегистрироваться у коменданта города.

11. Всем бежавшим из Добровольческой армии или отставшим от частей таковой немедленно явиться в комендатуру.

12. Коменданту города приказано строго следить за исполнением настоящего приказа и со всеми не исполняющими такового поступать по всей строгости военного времени,

13. Всякого рода реквизиции без разрешения военного коменданта будут строго преследоваться вплоть до расстрела.

1919 год

144

         

14. За всякого рода грабежи, кем бы то ни было, виновные будут расстреливаться на месте.

15. О всех грабежах прошу сообщать в комендатуру, где будут немедленно приняты меры.

Начальник гарнизона г.Полтавы Е.Белый.

Военком Любарский, адъютант Матюшин.

Таков был строгий приказ новых властей. Иллюстрируем теперь, насколько он удовлетворял своему назначению. Ведь надо было думать, что Белый не на ветер же бросал свои авторитетные приказания.

Утром идет грабеж в бывшем Кадетском корпусе и в квартирах его служащих. Все квартиры разграблены, музей уничтожен, кабинет естественно-исторический и физический разорены, все перебито, изломано, изорвано. Квартира купца Ф. М. Каретникова дочиста разграблена. Ограблены квартиры: Сорензона М. Б. (Пушкинская ул.) 157, помещика, управляющего Казенной палатою Хроневича, учителя 1-й гимназии Смирнова П. И. 158, квартира учителя той же гимназии Чудакова, причем побили бывшего у него директора гимназии Ивана Митрофановича Николаенко 159. Ограблена квартира вдовы расстрелянного генерала Богаевского (Тупой пер.).

Целый ряд грабежей в домах по Жандармской улице 160. Всех случаев грабежей не перечтешь.

30 ноября / 12 декабря

В городе говорят о занятии советскими войсками г.Харькова. Ограблены квартиры по Пушкинской улице частного поверенного Сотника 161, доктора Н. П. Леонтовского.

Издан и опубликован приказ о том, чтобы повстанцы оставили город Полтаву или же записались в Красную армию, при оставлении города они должны быть обезоружены.

Очевидно, и теперь повторилась та же история, что была

1919 год

145

         

и при вступлении в г.Полтаву добровольческих войск. Предварительно налетом на город были тогда пущены казаки с предоставлением им трехдневного грабежа, пока в город не вступили регулярные войска, и грабеж шел тогда во всю. Тоже было и теперь, с предварительным налетом на город банд повстанцев, которые своими грабежами терроризировали население и создали в нем паническое настроение. И самый выше приведенный приказ был дан, очевидно, лишь для отвода глаз, т.к. грабежи шли вовсю по всему городу, и, особенно говоря, как-то слишком уж курьезно было предлагать населению доводить до сведения комендатуры о каждом случае произведенного грабежа и разбоя, когда не было ведь никакой возможности для пострадавших указать на виновников насилия.

1 (13) декабря

На Лозовой большое скопление поездов, наполненных беженцами из Полтавы и других мест. По дороге в поездах производятся грабежи. Упорно держится слух о том, что казаки, кубанские и донские, бросили фронт добровольцев и возвращаются обратно на родину. Ограблена квартира преподавателя Кадетского корпуса Николая Ивановича Васильева 162. Ограблены квартиры: члена правления Полтавского земельного банка С. К. Зеленского 163, квартира городского головы С. Г. Семенченко (Шевченковская улица), квартира А. П. Черневского 164, служащего во взаимном кредите, с него сняли даже обручальное кольцо. Записываю только о тех, что знаю; а сколько случаев мне неизвестно!

14/2 декабря

С утра слышатся отдельные выстрелы. Никто не знает в чем дело. Кто подходит, кто наступает? Аллах ведает!

1919 год

146

         

Сколько уже было за это время разных наступлений, что право не разберешься в них... Евреи скупают донские деньги.

15/3 декабря

Образован в Полтаве Военно-революционный комитет, во главе которого стоит рабочий Алексеев из типографии Подземского, товарищи его Сердюк 165, заведующий продовольственным комитетом — Кондратько 166, комиссар здравоохранения— фармацевт Натанзон 167, комиссар финансов — Ивасенко 168, труда — Стасюк 169. Идет регистрация всех служащих. Издан приказ о том, чтобы сообщены были комитету все сведения о лицах, уехавших из Полтавы с деникинскими войсками, а также о похождении принадлежащего

1919 год

147

         

им имущества. В местной газете опубликовало воззвание председателя Реввоенсовета Л.Троцкого к полкам, вступившим в пределы Украины: «Товарищи, солдаты, командиры, комиссары! Вы вступаете в пределы Украины. Разбивая деникинские банды, вы очищаете от насильников братскую советскую Украину. Это земля украинских рабочих и трудовых крестьян. Только они имеют право хозяйничать на Украине, править ею и строить на ней новую жизнь. Нанося беспощадные удары деникинцам, вы должны в то же время обращаться со вниманием и любовью к трудящимся массам Украины. Горе тому, кто вооруженною рукой причинит насилие труженикам украинского города или села!..

Пусть рабочие и крестьяне Украины чувствуют себя уверенно под защитою ваших штыков. Помни твердо, что ваша задача не покорение Украины, а освобождение ее..

Когда деникинские банды будут разбиты вконец, тогда трудовое население освобожденной Украины само решит, как ему жить с советской Россией. Мы все верим и знаем, что трудовой украинский народ выскажется за самый тесный, и братский союз с нами.

Выполняйте же ваш долг, красные солдатье командиры, комиссары. Смерть насильникам и угнетателям: деникинцам, помещикам, капиталистам и кулакам. Да здравствует Красная армия! Да здравствуют свободная и независимая Украина и советская Россия!»

16/4 декабря

Приказ декретом о переводе часовой стрелки на один час вперед. Декретом предписано банкам и казначейству открыть занятия в течение 3-х дней. Все присяжные и частные

1919 год

148

         

поверенные, и члены суда должны явиться для регистрации, в противном случае будут переданы суду военного трибунала.

Опубликован следующий приказ (№2) Военно-революционного штаба Полтавщины: «Товарищи рабочие и крестьяне! Настал момент последнего решительного боя. Победоносная Красная армия, разбив белогвардейские банды Деникина, заняла крупнейшие центры Украины:

Киев, Харьков, Полтаву и приближается к другим городам. Екатеринослав и вся Екатеринославская губерния находится в руках красных повстанцев. Настал момент установления власти Советов и на Полтавщине. Руководствуясь законами военного времени. Военно-революционный штаб Полтавщины приказывает:

1. Всем Военно-революционным штабам и начальникам повстанческих отрядов приступить к захвату городов и сел и к установлению в них власти Советов..

2. Во всех занятых местностях Военно-революционные штабы немедленно назначают командиров, на обязанности которых лежит поддержание революционного порядка.

3. Все лица, не сложившие оружия, подлежат расстрелу.

4. Все офицеры и помещики объявляются вне закона, и всем рабочим и крестьянам вменяется в обязанность их задерживать и доставлять в ближайшие Военно-революционные штабы.

5. Лица, укрывающие или содействующие указанным в пунктах (3 и 4) лицам, подлежат преданию суду Военно-революционного трибунала.

6. Всем Военно-революционным штабам немедленно принять меры к организации

1919 год

149

         

Революционных комитетов, которые обязаны в свою очередь принять меры к организации Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов на местах.

7. Немедленно по установлению порядка Военно-революционные штабы передают всю полноту власти местным исполкомам и ревкомам..

8. Настоящий приказ входит в силу с 5 декабря 1919 года нового стиля.

Губернский Военно-революционный штаб Полтавщины.»

Ограблена квартира бывшего управляющего акцизными сборами А. Д. Джежелея 170 (Кирпичный пер.), грабили 3 дня. Ограблен доктор П. И. Петровский 171.

В городе циркулируют слухи о том, что Деникин заключил какой-то договор с германцами, согласно которому им предоставляется половина урожая на Украине. Как, почему, за какие германские услуги Украине?! Что-то неподобное. Первая мужская гимназия обращена в казарму. В Кадетском корпусе размещены сыпнотифозные больные. Ограблена квартира купца Карренберга, которого я знаю еще по Кременчугу, где у него была торговля красками, обоями, багетами и картинами.

23 / 10 декабря

В местной газете сообщено, что Кременчуг и Константиноград заняты Красною армиею. Вследствие холодов и недостатка топлива разбираются по ночам заборы, срываются доски с тротуаров, рубятся на улице во дворах деревья. Заболевание сыпным тифом усиливается. Зарегистрировано по 25 (11) декабря брюшного тифа — 24, сыпного — 440, возвратного — 506, невыявленной формы — 593, всего 1 563 больных!...

29 (16) декабря

Ограблена квартира священника Г. С. Богацкого 172, забрали все вещи. Город имеет пустынный вид, движение

1919 год

150

         

на улицах незначительное. Дрова страшно дороги— 28 руб. за пуд (с доставкой).

30 / 17 декабря

В газете сообщение о взятии советскими войсками Луганска. Заболевания тифом усиливаются. Много тяжелых случаев, в Кадетском корпусе размещено до 1000 больных. У меня работы очень много, работаю с утра до вечера. С утра до 2-х часов в амбулатории, затем до позднего вечера посещение больных на дому, почти все сыпной тиф. Лечить приходится в очень тяжелых условиях в холодных квартирах, при голодании; в иных семьях лежит по несколько душ. Евреи больные обставлены лучше, даже бедняки: тепло, молоко, суп, яйца, белый хлеб; у русских даже в интеллигентных семьях во всем недостаток. Нужда вокруг ужасающая. У меня число посещений на дому доходит до 15-17 в день, приходится отказывать, так как не хватает ни времени, ни сил, не говоря уже о тяжести впечатлений и моральных переживаний среди всего, что видишь и среди чего работаешь. Как говорится, «рук не покладая». Что то дальше нас ожидает?!..

6 января / 24 декабря

Умер от сыпного тифа старший врач Богоугодного заведения Александр Михайлович Орловский, старый мой знакомый еще по Кременчугскому уезду и по Киеву, когда он был еще в университете. Он еще студентом женился на кременчугской помещице Александре Андреевне Шахматовой-Ширинской 173 (из с. Мануйловки), пошел за нею в ссылку, ее административно сослали. По возвращении из ссылки, он окончил университет, был врачом в кременчугском Богоугодном заведении, потом открыл самостоятельную сельскую больницу в Мануйловке, очень

1919 год

151

         

популярную среди населения. Последнее время он перешел в Полтаву. Ограблены дочиста квартира генерала Переймы 174.

Все служащие в советских учреждениях, согласно сегодняшнему приказу, считаются мобилизованными.

7 января / 25 декабря

Эпидемия тифа все увеличивается. Ввиду массы умирающих, их хоронят без гробов и без одежды; сваливают на простые сани по несколько человек, прикрывают брезентом и везут на кладбище, где зарывают в общие могилы; большинство погребенных — нагие. Впечатление этих погребений или, вернее, зарывание без всякого погребения — ужасное. Вспоминаются описания моровой язвы, чумы в Москве. Не успевают рыть могилы.

9 января / 27 декабря

Умер от тифа доктор Гурвич Юрий Осипович. Умерли от тифа военный врач Рафаил Антонович Бахалович и врач Оскар Васильевич Груббе (сын харьковского профессора хирургии).

10 января /28 декабря

В газетах помещено сообщение о занятии советскими войсками Таганрога, Ростова, Одессы, Новочеркасска. Носится слух о занятии Киева войсками Петлюры с немецкими. Откуда взялись там немцы? Между прочим, мне приходилось лечить живущих в Полтаве старика отца Петлюры и его сестер (живущих в домике, на Загородной улице), Самого Петлюру я не знал и не видел, родные его показывали мне фотографии его, жены и дочери.

Заканчиваю свои записи за 1919 год по старому стилю. «Що було — бачили, що буде — побачимо!»...

         

1920 год

152

         

1920  год

1/14 января

В местной газете 1 сообщается, что с Добровольческой армией все уже покончено, остаются поляки, занимающие города на Украине. Большевики поручили Махно 2 борьбу с ними, но он отказался, за что и объявлен вне закона.

3/16 января

Сообщено в газете, что Колчак и его штаб взяты в плен.

4/17 января

Опубликовано распоряжение центральной (московской) власти об отмене смертной казни. Умер (3 января) от сыпного тифа бывший управляющий акцизными сборами Полтавской губернии Андрей Дмитриевич Джежелий. Идут обыски — ищут оружие и попутно грабят деньги, ценные вещи, одежду и т.д. В городе идут сборы по домам денег и вещей для тифозных больных.

9 / 21 января

Праздник в воспоминание выступления народа в Петербурге под предводительством священника Гапона 3 9 января 1905 года. Гапон этот уроженец м. Велики Кобелякского уезда Полтавской губернии, сын местного казака. В 1900 году он служил вторым священником в Кладбищенской

1920 год

153

         

церкви в г.Полтаве. Он окончил Полтавскую духовную семинарию, был в СПб. Духовной Академии. Он был убит потом Рутенбергом («Былое», 1917 г.).

11 /24 января

В местной газете напечатано: «Организованная донская контрреволюция разгромлена. Верховный правитель всея Руси — Колчак — в руках Красной армии, сибирская контрреволюция уничтожена. Рабочие и селяне Украины, будьте на стороже! Внутренняя контрреволюция может еще поднять голову. Не верьте тем, кто называет себя сторонниками советской власти на словах, а на деле под тем или иным предлогом выступает против нее. Гоните прочь этих негодяев под маской защитников власти советской, творящих свое гнусное контрреволюционное дело».

13 / 26 января

На Куракинской улице убит начальник 4 участка милиции Михайлик.

15/28 января

Умер украинский писатель Афанасий Яковлевич Рудченко (Панас Мирный); он служил начальником отделения Полтавской Казенной палаты. Умер от апоплексического удара. Он жил в собственном домике на 3-й Кобищанской улице 4. Перед погребением тело было внесено в Собор 5 для отпевания. На кладбище его везли на простых санях, запряженных волами, «як щирого украинца». Он оставил несколько томов украинских рассказов и драматических произведений. Я был с ним знаком и знал его как симпатичного человека.

4 февраля / 23 января

Приказом советского правительства введено новое правописание.

1920 год

154

         

Носятся в городе слухи о сосредоточении каких-то войск под ст. Лозовой, но каких: добровольцев, большевиков, Махно, Петлюры — никто ничего не знает. А тем временем в Полтаве издан приказ о доставлении в течение 7 дней (иначе будет взыскано втрое) домовладельцами, имеющими более 5 комнат: 1 кровать, 1 матрац или тюфяк, 1 одеяло, 1 подушка, 2 наволочки, 1 простыня, 2 пары кальсон, 2 сорочки, 2 вилки, 2 ложки, 2 чайные ложки, 2 мелкие и 2 глубокие тарелки, 2 стакана или 2 кружки. Этим налогом обложены и те лица, которые живут не на трудовой доход, а также купцы 1 и 2 гильдии, владельцы недвижимого имущества, оцененного торговой Управою в 1917 году в 10000 руб. и больше, владельцы оптово-торговых предприятий, магазинов, капиталисты, торговые коммерческие посредники, владельцы ресторанов и др., независимо от числа занимаемых комнат, обязаны внести: 1 кровать, 1 одеяло, 1 подушку, 2 кальсон, 2 простыни, 2 наволочки, 2 пары носков, 2 полотенца, 2 носовых платка, 2 ножа, 2 глубокие и мелкие тарелки, 2 стакана, 2 кружки и 1 комплект детского белья. Советские служащие не освобождены от взноса.

24 января / 5 февраля

Над городом летал аэроплан — по слухам, германский. Опубликовано [постановление] о смертной казни на Украине, восстановление ее на Украине: «Всеукрревком, обсудив вопрос о применении высшей меры наказания, т.е. расстрела по приговорам ЧК и Ревтрибуналов в пределах территории Украины, в связи с постановлением об отмене смертной казни, находит: Отмена смертной казни в РСФСР является результатом: 1) полного подавления шпионской дезорганизаторско-мятежнической деятельности агентов Антанты 6 и служащих ей царских генералов

1920 год

155

         

в тылу Красной, армии; 2) разгрома контрреволюции на фронтах; 3) уничтожения крупнейших тайных организаций и контрреволюционеров, и бандитов; 4) и достигнутым вследствие этого укрепление советской власти не может быть ныне осуществлено в пределах территории Украины, где все вышеуказанные условия, угрожающие существованию советской власти на Украине, еще не ликвидированы, где враг оказывает нашей Красной армии еще достаточно сопротивления, где с каждым днем обнаруживаются все новые заговоры против советской власти на Украине. Посему впредь до полного уничтожения препятствий, нарушающих устойчивость советской власти на Украине, Всеукрревком, ответственный перед рабоче-крестьянской массой Украины за всемерное укрепление ее, в своей неуклонной решительной борьбе со всякими попытками контрреволюционного характера не может остановиться ни перед какими мерами, вплоть до применения системы красного террора.

Пусть украинский народ, убедившись на примере советской власти России, знает, что террор и все тяжелые репрессии по отношению врагов рабочих и крестьян навязываются нам исключительно свергаемой буржуазией и ее наемниками, что эти тяжелые меры отменяются, как только укрепление власти рабочих и крестьян считается завершенным.

Председатель Всеукрревкома Петровский. Члены Всеукрревкома Затонский и Гринько 7, заместитель председателя технической комиссии и по юридическим делам Кокарский, управдел Всеукрревкома Ермощенко 8, секретарь Всеукрревкома Мазур. Харьков, 2 февраля 1920 года.»

7 февраля / 25 января

Приказ о закрытии в средней школе 5,6,7 классов, так

1920 год

156

         

как их программа преподавания не соответствует началам строительства новой трудовой школы. Для распускаемых учащихся организуется сеть профессиональных школ 1-й степени. С изданием этого приказа уничтожаются все средние школы.

9 февраля / 27 января

Горят Красные казармы. Пожарная команда не в состоянии оказать должную помощь, так как лошадей ее разгромили повстанцы.

19 февраля / 31 января

Цены на продукты: черный хлеб 1 ф. — 15 руб., пеклеванный — 20 руб., белый — 25 руб., 1 ф. мыла — 50-60 руб., мясо — 28-30 руб. за фунт, масло — 200-220 руб. [фунт], 1 ф. керосина — 120 руб., сахар в вольной продаже — 120-140 руб.фунт. Чай пьют с сахарином. В ресторанах и на вокзалах к стакану чаю вместо сахара подают несколько маленьких монпансье. Куль муки (5 пудов) — 2500 руб. Мариинская женская гимназия распущена, в ней расквартированы красноармейцы.

17 февраля / 4 февраля

Слух о том, что атаман Тютюнник 9 захватил Лубны и Прилуки; он действует в войсках Петлюры. Так ли все это? Быть может, тут был налет просто бандитов.

18 февраля / 5 февраля

Арестована начальница женской гимназии (ее имени) Наталья Александровна Старицкая и содержится в помещении «арестантских рот» 10, якобы за сокрытие вещей бежавшего из Полтавы перед приходом большевиков бывшего губернатора Русчу Георгиевича Моллова 11 и шитье белья добровольцам, сокрытие вещей бежавших из Полтавы ее братьев.

1920 год

157

         

24 февраля /11 февраля

Стоят холода. Морозы. Дрова продаются по 30 руб. за пуд. Экономии ради, обыватели устраивают у себя временные маленькие железные печки, ими обогревают комнаты и на них готовят кушанья. Тиф продолжается, за февраль зарегистрировано: сыпным — 805, возвратным — 4920. Всех же заразных заболеваний 1462!!

25 февраля /12 февраля

Приказ — доставить все машинки для стрижки волос, под угрозой предания суду революционного комитета. На улицах встречаются разоренные священники и диаконы в роли нищих, просящих милостыню. Объявлена реквизиция лошадей, волов, повозок и седел.

27 февраля / 14 февраля

Приказ о переводе часовой стрелки на 1 час (с 11 часов утра 27/14 февраля). Муки нет. Белого хлеба давно мы уже не видим. Хожу за черным хлебом в городскую пекарню за Кадетским корпусом. Очереди большие. Благодаря знакомству как врача с заведующим, удается доставать по одному хлебу. Бывают дни, когда, простояв в очереди несколько часов, возвращаюсь домой ни с чем. В муке большой недостаток. Куль муки (5 пудов) стоит до 12 000 руб. Кувшин молока на базаре — 200 руб. В городе идут обыски и аресты.

9 марта / 25 февраля

В местной газете напечатано, что 29 февраля по постановлению губчека расстрелян житель с.Рыбцы Иван Петрович Котылевич, как контрреволюционер, предавший повстанческую организацию, из которой 6 душ было расстреляно.

1920 год

158

         

Арестована вдова полковника Буркова 12, старуха 70 лет, за сокрытие вещей бежавших из Полтавы буржуев.

10 марта расстреляны крестьяне Портной Петр Ник. и Кулибаба Феодосий Ник. за грабежи.

14 марта / 1 марта

Аннулированы казначейские украинские деньги в 25, 500, 1000 крб. Всем кредитным учреждениям воспрещено их принимать. Организуются очередные «воскресники», собирают массу обывателей, преимущественно буржуазию и интеллигенцию и посылают на принудительные работы: убирать разные учреждения, колоть дрова, разгружать на вокзале вагоны и т.п.

ЧК опубликовало список тех жителей, которые обязаны вносить кровати и белье (независимо от 4 списков, опубликованных советской властью). По распоряжению советской власти берутся на учет рояли, пианино и вообще музыкальные инструменты. Берут на учет автомобили, но их у частных лиц давно уже нет, давно уже все реквизировано. Приказ о доставлении немедленно принадлежностей рыбной ловли (удочек, крючков и т.п.). Марта 10 умер в Омске епископ Сильвестр (Ольшевский Иустин Львович, священник-миссионер).

26 / 12 марта

В Полтаву ожидают прибытие нового архиерея Парфения 13 (в миру — Памфил Андреевич Левицкий, уроженец с. Плешивцев Гадячского уезда. Он был архиепископом Тульским). В окружном суде уничтожен прокурорский архив. Было прислано до 50 душ для выборки чистой годной для писания бумаги. Рвали все, что было, отдирая чистую бумагу. Архив весь погиб. На толкучке, базаре масса интеллигенции продают свои вещи, пропитания ради...

1920 год

159

         

Тяжелая картина. Получены сведения о смерти от сыпного тифа, уехавших из Полтавы моих знакомых: Корякин Мих. Ник. (член правления Полтавского земельного банка), присяжный поверенный Евгений Иванович Сияльский, Волкова Вера Станиславовна, Быков Юрий Влад., воспитатель Кадетского корпуса, преподаватель Корпуса Петр Григорьевич Люсин, жена советника Полтавского губернского правления Александра Прокофьевича Устимовича, Гриневич Ольга Львовна, учитель реального училища Анатолий Юльевич Купалов.

31 марта

Были проездом в Полтаве Раковский и Троцкий.

4/17 апреля

Декрет исполкома о доставлении лопат. Тюрьмы переименованы в ДОПР (Дом общественных принудительных работ). «Тех же щей — да пожиже влей!»

6/19 апреля

Два случая холеры в Полтаве.

8/21 апреля

Слухи, что Кременчуг занят атаманом Тютюнником, который продвигается дальше.

10 / 23 апреля

Рассказывают об открытии в Полтаве какого-то контрреволюционного заговора и будто бы из числа арестованных офицеров-добровольцев, 15 уже расстреляно. Так ли это, ведь никто ничего определенного не знает, а слухам не всегда можно верить. Где-то идут бои с повстанцами — в Полтаву привезли много раненых. Продолжаются отправки обывателей на общественные принудительные работы.

1920 год

160

         

11/24 апреля

В Полтаву приехал на гарбе с сеном из Гадячского уезда архиепископ Парфений, назначенный в Полтаву.

13 / 26 апреля

Слухи о том, что петлюровцы вместе с поляками заняли Киев, и [что] петлюровцы идут к Гребенке; Ростов занят казаками, а Одесса — французами. Арестованных петлюровцев М.И. Засенка 14, А.И. Баштанника, В.И. Калюжного присудили в суде к расстрелу. Влад. Вовк скрылся, его объявили вне закона. Белоконя — на 6 месяцев в исправительный рабочий дом, В.З. Животкова — 2 года, К.И. Букко, С.В. Сидорука, Д.И. Бровка — в концентрационный лагерь до окончания гражданской войны. Около суда стояла громадная толпа.

14 апреля, 1 час ночи

Засенко и Баштанник расстреляны.

16 / 29 апреля

Реквизируются для тифозных вещи (по 6 спискам обывателей). Доставляются в склад на углу Пушкинской и Котляревской. Сын мой меньшой, Александр, служит на этом складе, другой работы достать не может.

17/30 апреля

Объявлено в Полтаве и в окрестностях на 20 верст чрезвычайное положение. После 10 часов вечера воспрещен выход на улицу (без пропуска). Говорят, что появились повстанцы и что они требуют освобождения приговоренных судом к расстрелу товарищей.

20 апреля / 3 мая

Почему-то госпитали из Полтавы эвакуируются в Харьков.

1920 год

161

         

21 апреля / 4 мая

Приказ перевести часовую стрелку еще на один час. Говорят, что некоторые учреждения получили приказ готовиться (секретно) к эвакуации. В Полтаву прибывают войска.

5 мая / 26 апреля

Революционный трибунал приговорил к расстрелу Н.М. Ткаченко и М.В. Городничего, убивших в январе начальника милиции Михайлика.

За грабеж приговорены к расстрелу бандиты: Я.К. Лукашенко, И.И. Божко, Д.Т. Погорелый, П.М. Трофименко и М.П. Шамайда. Из их шайки П.А. Шамайда — к заключению в рабочий дом на 5 лет, А.Ф. Шамайда — на 2 года, С.И. Косьмовский и Г.Н. Мороз — на 7 лет, Марина Шамайда — на 2 года.

8 мая / 25 апреля

В Полтаву прибывают беженцы из Киева и его окрестностей. По слухам, повстанцы в Белой Церкви убивают евреев.

10 мая / 27 апреля

Опубликовано сообщение: «Противник занял часть Киева, и мы планомерно отступали». Значит, что слухи имели основания. Киев занят поляками, идет бой под Гребенкой, занята Золотоноша. Поляки перешли на левый берег Днепра. Говорят о занятии Лубен, Ромен... Будто бы с поляками идут добровольцы под начальством Бредова, а также французы и немцы. Будто бы находящийся в Варшаве Петлюра провозгласил себя гетманом Украины.

13 мая / 30 апреля

Приказ домкомам доставить медицинские термометры

1920 год

162

         

(максимальные), где 6-10 квартир — 1 термометр, свыше 10 квартир — 2 термометра. Революционный трибунал 8 мая присудил к расстрелу начальника Переяславской уездной милиции Полякова и его помощника Власюка к расстрелу за получение взятки с задержанных спекулянтов в 60000 руб. Чрезвычайная комиссия присудила к высшей мере наказания — к расстрелу (исполненному 10 мая) следующих лиц: Иван Васильевич Поддубный, начальник связи Полтавского губвоенкомата, за организацию среди красноармейцев шайки бандитов, производивших незаконные реквизиции и грабежи. Алекс. Вас. Самойлов и Гавр. Влад. Агафеев за принадлежность к шайке Поддубного. Вл. Гр. Снижко за то же.

Кременчугский купец Петр Федор. Бородков — за выдачу коммунистов Кременчугской [деникинской] разведке.

Моисей Гер. Гомельский — за участие в ограблении Абрамсона и за бегство из-под ареста;

Максим Сидорович Белик (тюремный надзиратель) — во время Деникина за издевательства над политическими заключенными;

Иван Павлович Воронцов — за составление списка советских работников в с.Рыбцах, по которому было арестовано их 9 человек, из них которых 6 казнено.

Петр Фед. Щербаненко служил в отряде Шкуро и вешал рабочих.

Подлесный Павел Никифорович, сотрудник Кременчугского секретного отдела, во время обыска присвоил 68 000 руб.

Все 10 человек расстреляны.

Установлена для больных красноармейцев и детей Украины доставка по 5 ф. коровьего масла от каждой коровы по твердой цене 2 000 руб. за пуд, т.е. за фунт 50 руб.

1920 год

163

         

В городе же масло продается за фунт по 1000-1200 руб.

14 / 1 мая

Приказ доставить сведения о имеющемся у жителей повидле и изделиях из сахара. И расходовать их можно только с разрешения губпродкома. Приказ с 15 десятин посева доставить в 3 срока по 15 яиц. Твердая оплата их за 1 000 штук 2 000 руб.

15 / 2 мая

В Полтаву прибыли из Киева и Лубен банки, чрезвычайка *. Революция создала затруднения в одежде и обуви. Женщины из-за недостатка обуви и страшной ее дороговизны шьют башмаки на веревочной подошве, вместо шляп носят платки, повязывая ими голову. Мужчины и женщины шьют одежду из простого кустарного грубого холста и сукна. Мужчины в большинстве ходят в больших простых высоких сапогах; мало на ком есть старые калоши. О крахмальном белье нет и речи. Хорошего курительного табака нет, все курят простую махорку как покупную, так и «сам-кроше». Пачка махорки (на 1 фунт идет 8 пачек) стоит 120 руб. Маленькая баночка чернил — 50 рублей. Конверт стоит 2 руб., стопа бумаги — до 5 000 руб.

 * Очевидно, Надзвичайна комісія по боротьбі з корупцією, спекуляцією та посадовими злочинами.

17 / 4 мая

По приговору ЧК , расстрелян Ст. Влад. Ещенко за выдачу советских работников и коммунистов деникинцам и Кор. Вл. Батрак — за бандитизм.

22 / 9 мая

Революционный трибунал присудил за бандитизм к расстрелу Василия Харченко и на год принудительных работ Петра Сея.

1920 год

164

         

23 / 10 мая

Объявлена мобилизация всех родившихся в 1896-1900 гг. по г. Полтаве и Полтавскому уезду.

24 / 11 мая

Носится слух о каком-то бое под Кременчугом с добровольцами. В город пришли войска. Замечается в городе усиленное движение.

19 / 30 мая

В Полтаве объявлено осадное положение. Говорят о приближении каких-то банд повстанцев.

22 мая / 4 июня

В Полтаве идут повальные обыски по ночам. Поздно уже вечером сын заметил у нашего дома несколько солдат с винтовками и предупредил о предстоящем обыске. Действительно, скоро раздался звонок у парадной двери, и к нам вошли 2. Один мужчина и одна женщина в сопровождении вооруженных солдат. Дом был оцеплен. Держали вошедшие себя очень вежливо и корректно. Спросили об оружии и золотых вещах. Осмотрели комоды, шкафы. Когда смотрели вещи в комоде дочери 15, нашли там в ящичке золотые и серебряные вещи, между прочим, длинную часовую шейную цепочку. Женщина повертела ее в руках и со словами: «Ну, это не ценная, простая серебряная» — возвратила обратно. Ничего не нашли и ничего не взяли. Все обошлось благополучно и ограничилось лишь беспокойством.

Как потом оказалось, обысков было очень много и много было взято ценных вещей.

6 июня / 24 мая

Декрет о собирании данных о имеющейся у обывателей мебели; вероятно, опять предстоит реквизиция.

У вдовы бывшего директора Корпуса Потоцкого 16 при

1920 год

165

         

ночном обыске с 3 на 4 июня взяли 1 ф. чаю, 15 ф. сахару, 1 подушку, 6 наволочек, черное шелковое платье, 2000 руб. деньгами и много других вещей. Преподавателей сред. школы и других союзных 17 отправляют на село добывать хлеб у крестьян, которые не везут его в город. Во многих домах при обысках забирают муку, разные пищевые продукты, одежду, платье, белье, ковры, ценные вещи, деньги. Говорят, что для отправки на село за добычею хлеба мобилизовано до 4000 человек (в том числе до 200 женщин). Они все назначены для агитации и реквизиции хлеба. Их рассылают по уездам Полтавскому, Кобелякскому, Константиноградскому, Хорольскому и Миргородскому. (Между прочим, в число мобилизованных попал весь учительский персонал 1-й мужской гимназии). Их посылают дней на 10. Говорят, что их снабдят оружием. Для какой цели? Неужели против мирного сельского населения?..

В городе обыски продолжаются своим порядком.

26 мая / 8 июня

Всем жителям, у которых еще не было обыска, предложено в течение двух дней дать сведения об имеющихся у них одежде, белье, обуви, шторах, гардинах, коврах, посуде, продуктах сверх норм продовольствия. А нормы эти определены следующие: на одну душу можно иметь: 1/2 пуда муки, 5 ф. крупы, 5 ф. сала, 2 ф. сахару, 3 ф. соли, 3/4 ф. мыла, 1 десяток коробочек спичек, 300 папирос, 1/2 ф. табаку, 6 пар белья (7 аршин ткани равны одной паре белья), обуви: 1 пара ношеная, 1 пара новая и 1 пара [...] *. Одежда мужская: 1 пальто теплое, 1 пальто летнее, 1 костюм обыкновенный, 1 костюм летний. Одежда женская: пальто теплое, весеннее и летнее, 2 платья (спидниця и блуза) обыкновенные, 4 летних платья. Постельное белье

 * текст нерозбірливо

1920 год

166

         

— сколько есть членов семьи. Для каждой постели: 1 одеяло, 3 наволочки и 3 простыни. Посуда кухонная: 1 необходимая комплектация (2-3 кастрюли), сковороды и мелкие приспособления (про медную, алюминиевую посуду обязательно дать сведения), 3 тарелки, 1 стакан, 3 блюдца, 1 столовая ложка и одна чайная на душу, но не больше дюжины на семью. Столового белья 3 смены, кухонного 6 смен.

По счастливой случайности, благодаря произведенному у нас в ночь с 3 на 4 июня обыску, мы не подлежим применению к нам этих норм. Это большое для нас счастье. Если держаться норм, что делать при изнашивании, порче, потере, когда при недостатке всего в продаже и при громадных на все ценах?!

В Полтаву прибыл народный комиссар просвещения Анатолий Луначарский. Он совершает объезд Украины. На созванном ради него митинге он между прочим заявил: «Не хочу быть пророком, но думаю, что все скоро изменится — поляки потерпят крушение, Киев не сегодня-завтра будет у них взят. Проезжая по Украине, я узнал, что у вас наряду с голодными рабочими есть буржуазный шик. Я очень рад, что в Полтаве обновленная власть взялась обеими руками за ликвидацию этого нежелательного явления. Приезжая сюда, я хотел, дать ряд советов, но беседа с товарищем Шумским 18 (председателем губисполкома) убедила меня, что мы говорим с ним на одном языке».

Будучи в Полтаве, Луначарский посетил писателя В.Г. Короленко, с которым они старые знакомые. Когда я был еще в Полтавской гимназии, в Полтавском окружном суде был членом суда отец этого Луначарского, который жил в доме Игната Федоровича Штепы (перешедшим потом к моей тетке Ефросинии Игн. Поляковой) на Николаевском 19

1920 год

167

         

переулке. Поляковы и Штепы жили в нижнем, Луначарский — в верхнем этаже. Бывая у тетки, я часто видел детей старика Луначарского, которые были тогда малышами. Так что теперь Луначарский приезжал на родину как реrsоnа grаtа — сильный мира сего... Приезд Луначарского совпал с состоявшимся здесь приговором к расстрелу купцов Гершка Аронова, Миркина, Леща, Александрова, Виноградова. Короленко просил Луначарского об отмене смертного приговора, тот обещал, но оказалось, что Шумский успел уже привести приговор в исполнение, и ходатайство Короленка у Луначарского опоздало. Интересны три письма В.Г. Короленко, которые он писал потом Луначарскому 20 по поводу смертной казни. Письма эти циркулировали в Полтаве в копиях.

Расстрелян за спекуляцию богатый чулочник Кац, спрятавший на большую сумму разных материалов.

8 июня / 27 мая

По городу расклеены воззвания на украинском языке, призывающие к вооруженному восстанию: «Брати, доки ей будете дивитися та мовчати. У вас забираютъ хліб, одежу. Усі, в кого сила, ставайте до зброї». Кто распространил эти воззвания, неизвестно. Прошло оно бесследно. Я привел здесь только маленькую выдержку из всего воззвания. Очевидно, в уездах реквизиция хлеба не везде проходит благополучно, так как из Кобелякского уезда в Полтаву были привезены раненые и убитые из числа командированных на эту экспедицию.

10 июня / 28 мая

Приказ зарегистрировать все музыкальные инструменты: рояли, пианино, фортепиано, фисгармонии, скрипки, виолончели, флейты и т.п., а также все музыкальные ноты. А также все весы (Беранже) для аптек.

1920 год

168

         

Начальник гормилиции Савицкий 21 уволил от службы 150 человек милиционеров и командного состава. Из них 120 арестованы и переданы в распоряжение коменданта города. В числе арестованных 24 человека бывших полицейских; они отправлены в концентрационный лагерь. Службу милиции временно несет командная рота. В чем здесь дело, вероятно, известно только Савицкому.

11 июня / 29 мая

Приказ доставить в течение 2-х суток всю имеющуюся в домах обывателей писчую бумагу.

12 июня / 30 мая

Бывший председатель губчека Баскаков 22 арестован по обвинению во взяточничестве. Арестованных жителей заставляют исполнять разного рода физические работы; например, арестованный священник психиатрической больницы Тарасенко в числе других отправлен был мыть полы в клубе красноармейцев, служащих в ЧК, на Петровской площади, где было кино «Патеграф» 23. Вместе с ним мыл полы и арестованный председатель Спилки споживчих товариств Д.И. Шульга 24. А вот неизвестно, мыл ли где-либо полы арестованный Баскаков. По газетным сообщениям, Киев взят советскою армиею обратно, взята Дарница и противник отброшен обратно на правую сторону Днепра; положение польской армии очень тяжелое. Взят также и Житомир. По приговору губчека от 30 мая, расстреляны следующие лица:

1. Браун Иосиф Соломонович — за проживание без определенных занятий по подложному документу (он же Ник. Степ. Русняк), за хранение без разрешения оружия и за дезертирство.

2. Дрибный Никифор Иванович, бывший начальник губернского

1920 год

169

         

уголовного розыска, уже осужденный ревтрибуналом за взяточничество, — условно на 10 лет принудительных работ, как уличенный вновь в шантаже, взяточничестве и пьянстве.

3. Аронов Герш Янкелевич — за злостную спекуляцию, выразившуюся, 1) в допуске помола зерна без ведома упродкома при помощи подлога, 2) в сокрытии 4-фунтового поступления в фонд упродкома, 3) в создании спекулятивной организации, в существовании которой был заинтересован, при помощи которой за один помол вместо твердой цены, установленной советской властью, брали 400 рублей за пуд помола, чем способствовали сильному повышению рыночных цен.

4. Миркин Самуил Меерович — за активное участие в спекулятивной деятельности Аронова.

2 июня / 15 июня

Председатель губисполкома Шумский через 3-е лицо передал В.Г. Короленко, что, ввиду того, что образ действий советской власти волнует его и вредно отражается на его здоровье, он, Шумский, советовал ему оставить г.Полтаву. На это Короленко ответил, что он умрет в Полтаве и пока есть у него силы, он будет ходатайствовать о заключенных.

Говорят, что председатель губчека Иванов 25 и председатель губисполкома Шумский, а также председатель губсовнархоза, смещаются, им ставят в вину расстрел Аронова и др. Начальник милиции Савицкий, всего лишь 10 дней тому назад назначенный на это место, арестован. Что за причина — неизвестно. Со стороны Киевского вокзала вечером слышна стрельба из пулеметов, было наступление повстанцев.

1920 год

170

         

3 июня / 16 июня

Губчека обратилось к архиепископу Парфению с просьбою обратиться с увещанием к населению Полтавской губернии прекратить вражду и борьбу. Это, кажется, со стороны советской власти первое обращение за содействием к духовной власти.

4 июня / 17 июня

Приказ о снятии вывесок и представлении их в коммунхоз.

6 июня /19 июня

Вместо Шумского председателем губисполкома назначен Порайко 26, Иванов остался по-прежнему председатель ЧК.

8 июня / 21 июня

Председатель губисполкома предписал милиции составить списки лиц, не снявших вывески, для отправления их в наказание на принудительные работы. Оригинальный вид улиц со снятыми вывесками. Зачем все это?

9 июня / 22 июня

Приказ исполкома о доставлении в течение 3 дней сведений о всех имеющихся у жителей швейных машинках, а также доставлении сведений в течение 7 дней о нефтяной посуде.

На хуторе Лебедин 27 около Руновщины 28 было сделано нападение на отряд милиционеров, отправлявшихся в Васильцовскую-Руновщанскую волости для реквизиции 150 подвод для перевозки дров в Полтаву из Диканьского леса. Милиционеров убито 7, ранено 2, у нападающих убито

1920 год

171

         

10, ранено 16. По реквизицию хлеба у селян волости Хорошковская и Волчереченская 29 не пустили к себе командированных агентов; причем 6 человек было убито.

11 июня / 24 июня

Вчера губвоенком получил телеграмму с просьбою о помощи, так как на границе Константиноградского уезда появился «неприятель». Слух, что это отряд армии Врангеля 30. Мобилизационная комиссия при губпаркоме назначила 56 товарищей-коммунистов и кандидатов, служащих в советских учреждениях, на фронт. Из Полтавы к Константинограду отправлены войска. Около Диканьки формируются отряды повстанцев, к ним присоединяются дезертиры, не желающие подвергаться мобилизации. Говорят, что повстанцы прислали полтавскому военному начальству заявление о том, чтобы была прекращена проводящаяся мобилизация, так как у повстанцев нет уже помещений для прибывающих дезертиров. Носится слух, что на Полтаву идут не повстанцы, а отряды войск под командованием генерала Покровского 31, идет его кавалерия.

13 июня / 26 июня

Слух, что армия Врангеля идет к Лозовой, которая эвакуируется. Бывший начальник 9 пехотной дивизии генерал Клембовский, во время германской войны командовавший корпусом, теперь служит в советской армии. Неделю назад он был в Полтаве.

16 июня / 29 июня

Войсками Врангеля занят Бердянск. Из Полтавы много войск ночью отправлено куда-то на Киевский вокзал ж.д.

1920 год

172

         

В городе какое-то подавленное, удрученное состояние: с одной стороны страшная дороговизна жизни, а с другой — постоянная тревожная неуверенность в завтрашнем дне. Носится слух, что поляки прорвали фронт около Могилева на Днепре и идут на Смоленск.

17 июня / 30 июня

На днях на заседании исполкома обсуждался в большом собрании вопрос о закрытии всей частной торговли — для уничтожения спекуляции и для развития кооперации. На речь об этом председателя Порайко один из рабочих заявил, что закрытие частной торговли теперь невозможно, так как по недостатку товаров 2-3 кооператива не в состоянии обслужить население, а это поведет к еще большему голоданию. «Мы ведь и так голодаем. Вы так разглагольствующие, не люди серьезного дела, вы ведь у нас ничем не связанные гастролеры; чуть что случится, вы с нами не останетесь, удерете, а голодать — то будем мы все.» Порайко сконфузился и не возражал.

18 июня / 1 июля

Имеется сообщение о взятии обратно советскими войсками Бердянска и о занятии Новгород-Волынска. Райкомы переписывают в домовладениях все фруктовые деревья. Выходить из дому после 9-ти часов вечера запрещено. Встреченный милициею на Колонии гулявший с девушками казак был убит.

Губисполком установил жилищную норму квартир для взрослых 16 кв. аршин, для детей до 16 лет по 8 кв. аршин площади пола. В учреждениях, где бывает много посетителей, на одного штатного сотрудника 9 кв. аршин, в других учреждениях — 6 кв. аршин. По приговору

1920 год

173

         

ЧК расстреляны 9 человек (о чем опубликовано в газете 32):

1. Приходько Фед. Прокофьевич — 31 год, служил в армии, принимал участие в расстрелах коммунистов, избивал красноармейцев, выдавал советских работников;

2. Петренко Дм. Калинович — 37 лет, при Деникине участвовал в карательных отрядах, расстреливал коммунистов, издевался над арестованными;

3. Калюжный Агафий Прокофьевич — 37 лет, участвовал в карательном отряде, служил в контрразведке, выдавал красноармейцев и коммунистов;

4. Мосненко Мих. Андр. — 24 года.

5. Малик Фед. Тимофеевич — 26 лет, кулаки, имели по 25 десятин земли, пользовались подложными документами, хранили оружие, патроны;

6. Беляев Ник. Павлович — 47 лет, урядник при царизме, поступил добровольно полицейским надзирателем при Деникине, принимал участие в расстреле коммунистов и советских работников;

7. Терешкевич Сергей Евгениевич — 30 лет, офицер отряда Шкуро, за расстрелы и избиение коммунистов;

8. Полонский Станислав Мих. — 25 лет, полицейский пристав при Деникине, выдавал советских рабочих, преследовал и арестовывал коммунистов;

9. Городчанин Дм. Никифорович — кулак, поступил на службу в «варту», выдавал советских рабочих деникинцам, агитировал против советской власти. Приговор подписан председателем губчека Магоном 33, который заменил Иванова. Некоторые советские учреждения эвакуируются обратно в Киев.

26 июня / 9 июля

Советские войска взяли у поляков Ровно и теснят их.

1920 год

174

         

28 июня /11 июля

Около Жмеринки появилась французская кавалерия и зуавы 34, они пришли на помощь белой армии, но их Красная армия оттеснила. Появился приказ о предоставлении списка всех имеющихся у частных лиц библиотек. Говорят, что специалистам оставят их книги, но больше 100 книг иметь нельзя, как равно и беллетристики. А между тем был ведь приказ Центрального правительства, запрещающий реквизиции библиотек частных. Приказ теперешний издан губисполкомом. Под Буланово и около Головача были столкновения повстанцев с советскими войсками, повстанцы разбиты. Были раненые и убитые.

29 июня / 12 июля

Сегодня слышен был пушечный выстрел или взрыв. Говорят, что около Решетиловки или М.Перещепины идут бои с повстанцами. Слух, что Врангель занял Синельниково и Екатеринослав. Из Константинограда эвакуируются советские учреждения»

30 июня /13 июля

Вокруг Полтавы повстанцы; вечером слышны пушечные выстрелы. Председатель губисполкома назначил на 15 дней принудительных работ домовладельцев улиц Монастырской, Кобелякской, Сретенской 35 и Гоголевской 36 за неочистку тротуаров и улиц.

2 июля /15 июля

По приговору губчека расстреляны следующие лица: 37

1. Данилюк Ф.Н. — 24 года, произвел разведку двигающихся красноармейских частей и письменно донес о результатах разведки;

2. Горбань Михаил — завербованный в организацию

1920 год

175

         

петлюровцев убитым главарем Тонконогом, знал все подробности восстания в Кобелякском уезде, вербовал, принимал участие в восстании;

3. Никоненко Д.И. — штабс-капитан, служил все время у Петлюры, был в плену у Деникина, ныне служит инструктором во всеобуче, знал о предстоящих заговорах и не довел до сведения властей;

4. Миргородский Н. — кулак, служил добровольцем у Деникина, член петлюровской организации и участник восстания;

5. Дейнека И.М. — служил у Деникина, активный участник заговора, предоставил свою квартиру для сборища;

6. Черневецкий И.М. — служил в деникинской армии добровольцем, убежденный черносотенец, но в организацию петлюровцев вступил лишь потому, что она борется против советской власти;

7. Кулик Василий — бывший стражник, выдававший деникинцам коммунистов, красноармейцев и повстанцев;

8. Кузьменко Петр Андр. — кулак, не подчинялся декретам советской власти, вымогавший от бедных крестьян, обрабатывавших его земли, денег и половину урожая под угрозой прихода деникинцев;

9. Марченко П.М. — командир отряда повстанцев, выступавший с оружием в руках против советской власти в конце июня, принявший на себя представительство от всех повстанцев для обсуждения вопроса о занятии г.Полтавы.

4 июля / 17 июля

Слух, что Екатеринослав занят добровольческой армией, ЧК оттуда эвакуирована в Полтаву. Полтавский институт 38, как оказывается, был эвакуирован во Владикавказ, где переименован в 4-ю женскую гимназию. Не знаю, куда эвакуирован Кадетский корпус.

1920 год

176

         

7 июля / 20 июля

Опубликовано распоряжение о количестве мебели, допустимой для каждого жителя. Все жители делятся на 3 категории:

1 категория: рабочие и служащие в советских учреждениях, состоящие членами союзов.

2 категория: служащие в частных предприятиях, ремесленники, кустари и все лица, вышедшие из буржуазии, но поступившие на службу в советские и военные учреждения, и весь трудовой элемент, не состоящий в профессиональных союзах.

3 категория: буржуазия и все лица, не входящие в первые две категории.

По 1 и 2 категории можно иметь: обыкновенный и ломберный стол по одному на каждую семью. Обеденный стол — для всех категорий. Туалетное зеркало — по 1 и 2 категории. Кухонные столы — для всех категорий. Письменный стол — для 1-й категории, при занятии ответственной должности не ниже секретаря или начальника подотдела, для занятия на дому, и военные не ниже командиров батальона. Стулья, кресло, мебель по 1 предмету для лица и по 1 1/2 стула по 1 категории. Скамейки и диваны считаются одно за 2 стула и кресла. Табуреты — 2 по 1-й категории и по одному для 2 и 3 категорий. Буфет — на одну семью и на квартиру для лиц 1, 2 и 3 категории. Издан приказ собрать 20 кроватей с матрацами от 3-й категории, т.е. буржуазии. Пуд дров стоит 250 руб. Разбирают по ночам заборы, тротуары и ограждения, обочины на топливо.

10 июля / 23 июля

Слух, что Врангель занял Славянок и идет к Донецкому бассейну. На днях судили в ревтрибунале вдову полковника Буркова за хранение обнаруженных у нее при обыске

1920 год

177

         

вещей, оставленных бежавшими из Полтавы гр. Капнистами, Переслени и др. Она присуждена к 5 годам обществ. принудительных работ, но, принимая во внимание ее 60-летний возраст, она от наказания освобождена. Все вещи реквизированы.

Реквизировано до 5 000 голов рогатого скота и отправлено на Харьков и дальше. Стакан молока доходит до 100 рублей.

14 июля / 27 июля

С сегодняшнего дня в Полтаве «осадное положение». Вызвано оно, как говорят, приближением Махно, который уже в Карловке (50 верст), где идет бой. На совете в Полтаве решено, в случае чего, сдать Полтаву без боя. Во избежание паники, эвакуироваться ночью. Ходить по городу разрешено только до 7 часов вечера.

Бывший при Деникине Полтавским губернатором Георгий Егорович Старицкий служит переводчиком при английском посольстве; при одном из посольств за границей служит и бывший Полтавский губернатор А.К. Багговут 39.

По городу идет обязательный сбор кроватей, матрасов, белья, посуды (тарелок, стаканов, вилок, ножей), мебели.

16 июля / 29 июля

О Махно, побывавшем в Карловке, говорят, что он забрал у большевиков амуницию, разоружил их и прогнал; несколько человек расстрелял и отошел на Перещепино и Нехворощу.

Объявлено «чрезвычайное положение».

По приговорам губчека расстреляны:

1. Бондаренко Никита Лаврович — 33 г., за кражу в канцелярии 2 чистых бланков, принадлежащих складу, с печатью, с целью составления подложных документов на

1920 год

178

         

отпуск повстанцам из склада патронов и до 4 пудов пороха;

2. Челебий Яков Леонидович — 21 г., за дезертирство и присоединение к отряду Беленького, за нападение и ограбление д. Абазовка, за бандитизм и за активное участие против советской власти;

3. Паляница Иван Емельянович — 24 г., соучастник Челебия;

4. Черник Иван Антипович — 20 л., за присоединение к отряду Шубы, за нападение на д. Рублевку, за расстрел в д. Солоницах 2-х красноармейцев, за активное выступление против советской власти;

5. Великанов Алексей Фед. (он же Барабанов) — 19 л., за присвоение чужого имени, фамилии, за дезертирство, за выдачу удостоверений от имени комячейки, за присвоение не принадлежащего ему звания;

6. Дубинский Сруль Яков-Бер. — 27 лет, член комиссии и завед. бумажным подотделом полиграфического отдела губсовнархоза, за вымогание взяток;

7. Садовский Константин Станиславович — 21 г., бывший сотрудник губчека, посланный в Пирятинский и Лохвицкий уезды со специальным заданием, неоднократно использовал свое служебное положение в корыстных целях. По пути из Лохвицы в Пирятин под видом обыска ограбил трех проезжих, взял у них 279 000 руб;

8. Перайда Влад. Викентиевич — служил при Деникине в уголовном розыске, преследовал политработников и бежал с Деникиным при наступлении красных войск;

9. Ключников Иван Авксентиевич, 10. Овчаренко Ник. Онуфриевич, 11. Приходько Яков Захарович — все трое за двукратный вооруженный грабеж и как неисправимый элемент, зараженный духом бандитизма;

1920 год

179

         

12. Фоменко Петр Филиппович, 13. Лебедь Павел Фед., 14. Михненко Александр Павлович — все трое за участие в бандитском восстании в Кобелякском уезде, во время которого убито 10 милиционеров.

15. Глейзер Цесар Маркл. — 23 г., студент-медик, заведующий санлетучкою, за то, что выдавал разного рода удостоверения, с казенною печатью спекулянтам для преступной цели, — перевозить медикаменты из Харькова в Полтаву, разрешал за деньги провозить спекулятивные товары и сам, разъезжая по делам службы, занимался спекуляцией.

Приговор подписан пред. губчека Магоном (Магон — латыш. Опубликовано в газете «Известие» № 49).

20 июля / 3 августа

Слухи, что Махно налетел на Кобеляки; Врангель движется к Александровску.

21 июля / 4 августа

В Полтаве реквизировано 28 фруктовых садов, имеющих каждый более 100 плодовых деревьев. Красноармейцы грабят и опустошают эти сады.

22 июля / 5 августа

В газете «Большевик» напечатано, что партизан Махно сделал заявление Врангелю, что он всецело ему подчиняется. Он был в Кобеляках, где жестоко убивал коммунистов. Говорят, что Врангель, занявши Таганрог, идет к Ростову.

25 июля / 7 августа

Слух, что Махно сделал налет на Кременчуг и разрушил мост перед станцией; поезда на Кременчуг идут через Ромодан. Александровск, ввиду движения Врангеля, эвакуируется.

1920 год

180

         

Приказ представить все комнатные ледники и холодильники. Возле Решетиловки идет бой по случаю восстания. Махновцы возле Яресек и Сагайдака, Слух, что Врангель взял Софиевку и идет к Екатеринославу.

27 июля / 9 августа

Приказ доставить топоры и пилы. Через райкомы учет растений: фикусы, пальмы, олеандры и другие декоративные растения. Слух о том, что Александровск взят войсками Врангеля, затем красные войска его вернули. Говорят о взятии Екатеринослава.

28 июля / 10 августа

Слух о занятии Орехова и Полог, и Алешек красными войсками. В Гадяч и Зеньков посланы карательные отряды, там волнения. Требуется доставить 1000 бочек емкостью не менее 3-х ведер.

1 августа / 14 августа

На Павленках неизвестно кем убит служащий губрозыска Климко, делавший ночью обход с 4-мя милиционерами. В ночь с пятницы на субботу губчека расстреляло 32 человека.

5 августа / 18 августа

Около Миргорода появились повстанцы (около Гоголево). Отряды Махно делают налеты по окрестностям Гадяча и Зенькова. На знамени его оригинальная надпись: «С угнетаемыми против угнетателей всегда!...»

С населения идут поборы вещей излишков против установленных норм. Во многих случаях производится грабеж.

9 августа / 22 августа

Опубликован список расстрелянных («Известия», № 69) — 42 человека:

1920 год

181

         

1. Кивна Данило Маркович, 20 л. — за убийство начальника милиции Кущенка в д.Васильевке и за участие в банде;

2. Довбня Иван Дмитриевич, сын чиновника в г. Зенькове — участвовал в порке крестьян и обложении крестьян контрибуцией при Деникине;

3. Диденко Тимофей Павлович, 23 г., бывший офицер старой армии. Будучи мобилизован Красной армией, при наступлении деникинцев остался в плену и при наступлении повстанцев на Полтаву 4 октября 1919 года командовал учебной командой, расстреливал красных повстанцев;

4. Чечулин Николай Ефимович, 20 л., выдавал деникинским войскам коммунистов и за расстрел Кирноза;

5. Станиславский Василий Васильевич, 20 л., вольноопределяющийся деникинской армии, принимал участие в еврейских погромах в Черниговской губернии и в изнасиловании крестьянок;

6. Вурава Никита Фед., 26 л., учитель с высшим образованием. Будучи представителем ревкома Яготина, организовал контрреволюционную банду, вследствие чего был убит начальник карательного отряда Голобородько;

7. Кривец-Чернозуб Григорий Фед., 28 л., учитель — за организацию банды в Яготине и расстрел начальника Голобородька;

8. Стеценко Ирина Даниловна, 27 л., телеграфистка, шпионка польско-петлюровской организации, снимала копии с секретных телеграмм и передавала противникам;

9. Портнов Макар Григорьевич, 37 л., организатор отряда в с.Гора 40, обстрелявший карательный отряд при выкачке хлеба, пойман с оружием в руках;

10. Шелковая Мария Максимовна, 20 л., разведчик банды Беленького, сообщившая о числе советских войск, их расположении и сотрудниках Чрезвычайной комиссии;

1920 год

182

         

11. Дьяконенко Григорий Васильевич, 20 л., занимался письмоводством, старший милиционер, участник банды Вовка в Тахтауловской волости;

12. Дорохов Василий Никифорович, 20 л., среднее образование, участник банды Чуба;

13. Кравченко Степан — бывший письмоводителем у пристава, затем урядником, выдавал коммунистов при Деникине;

14. Купянко Иван Андр., 21 г., дезертир, участник банды Шубы, помощник сотенного командира, пойман с оружием в руках, активно выступал против советской власти;

15. Кутовой Борис Петрович, 21 г., организатор повстанческого отряда в Диканьке;

16. Плигачев Фед. Дмитриевич, 31 г., член повстанческого отряда в Диканьке, скрывал у себя главарей банды;

17. Бандура Петр Антонович, 24 г., командир 3-й сотни банды Шубы, принимал участие в выступлениях на Рублевку;

18. Яровой Василий Демьянович, 27 л., организатор Дубчаковского восстания 41 в 1919 году, и агитировал среди красноармейцев с целью свержения советской власти;

19. Фридрих Фома Авксентьевич, 22 г., злостный дезертир Красной армиии, пойман с оружием в руках;

20. Десенко Иван Фед., 20 л., 21. Малюга Терентий Демьянович, 24 г., 22. Котляр Иван Яковлевич — соучастники в убийстве красного командира Сонцева; первые 2 занимались куплею и продажею краденых лошадей;

23. Николаенко Иван Мих., 21 г.; 24. Мусиенко Андр. Самсонович, 22 г., дезертиры, вступили в банду, указывали советских работников для расстрела; 25. Пархоменко Яков Павлович, 20 л., 26. Ступарь Павел Павлович, 22 г.,

1920 год

183

         

27. Пархоменко Тимофей Павлович, 22 г., — злостные дезертиры, [все] участвовали в бандах;

28. Кочубей Гавриил Кондратиевич, 19 л.; 29. Тарновой Максим Иванович, 20 л., — бандиты, ограбили Пучко, 60 л. , старика в Васильцовской волости.

30. Прудников Анатолий Семенович, 20 л., — злостный дезертир, служил в отрядах Махно, убил 2-х красноармейцев;

31. Грин-Дзеник Карл Фомич, 29 л.;

32. Порубаев Андр. Андр., 24 г., — ограбил буфетчика, отобрал 74000 руб; пытался изнасиловать двух девушек, но публика не допустила;

33. Нечубов Николай Максимович, 25 л., бывший деникинский офицер, сотрудник контрразведки, участвовал в боях против красных под Константиноградом, самочинно производил обыски у семейств коммунистов;

34. Городянин-Кузьменко Ник.Тимоф., 26 л., участник банды Молчанова, нападавшей на Решетиловку;

35. Бородай Александр — сотник Булановского леса, 36. Павленко Александр Корнеевич — начальник городской Полтавской милиции, 37. Усов Иван Петрович, младший помощник нач. городской Полтавской милиции, 38. Бабич Иван Иванович, 39. Федоренко Петр Елисеевич, 40. Максименко Сидор Максимович — все 6 расстреляны на месте при налете на исполком в Мачехах;

41. Мелиха Сергей;

42. Потапенко Петр — за расстрел коммунистов и порчу телеграфной и телефонной станции.

Протокол подписан Магоном.

10 августа / 23 августа

Слухи о Махно. Он был около Мачех и потребовал оттуда 100 повозок для перевозки раненых. Около ст. Ганновки он остановил поезд (санитарный) и многое там забрал.

1920 год

184

         

13 августа / 26 августа

Декретом от 30 июля (нынешнего года) Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета открыта Кременчугская губерния с губернским городом Кременчугом 42. В составе уездов: Хорольского, Кременчугского, Золотоношского, Чигиринского, Черкасского (Киевской губернии) и Александрийского (Херсонской губернии).

14 августа / 27 августа

Приговорены к расстрелу: 43

1. Савицкий Евгений Андреевич, 23 г., студент 2 курса Политехнического института. Коммунист, занимал пост в гормилиции, помогал своему подчиненному, начальнику 2 района Кренцелю, в его преступных деяниях, получая за это известную часть вознаграждения;

2. Кренцель Семен Исаакович, 20 л., начальник 2 района милиции. Вместо того, чтобы привлечь к ответственности лиц, предлагавших ему взятки, вошел в сделку, получил известную часть, чем дискредитировал советскую власть;

3. Кричевский Герш Борохович, крупный собственник, имеет 2 дома в Полтаве и один в Крыму. Заведовал театром «Рекорд»: при Деникине успел продать 2 дома. При царском режиме занимался разными ходатайствами, получая вознаграждение с обеих сторон, принимал участие в освобождении Соболева и даче взятки. (Соболев — владелец галантерейного магазина, который, узнав о ликвидации частной торговли, перенес из своего магазина товар, с целью потом перенести товар в свою квартиру, был арестован);

4. Файн Ицко Мовше Авсеевич, 32 г., мелкий торговец, принимал участие в освобождении из-под стражи Соболева,

1920 год

185

         

заявившего, что в деньгах нечего стесняться и давал эти деньги;

5. Соболев Симон Абрамович, 27 л. — в концентрационный лагерь на все время продолжения войны;

6. Петров Василий, 27 л., принимавший участие в виде посредника при взятке, ввиду того, что он рабочий, решено заключить в тот же лагерь до окончания гражданской войны с

Приговор подписан Магоном.

Как раз я лежал в это время больной в 1-й Советской больнице, и в одной палате со мною находился один из привлеченных по этому делу, он был болен и ожидал тогда суда. В нашей квартире реквизирована была одна комната чекистом-латышом Бернардовым, негодяем порядочным, который уезжая, украл ковер, образ, висевший в комнате, бронзовые статуэтки с моего письменного стола, посрывал плюшевую обивку с мебели и пошил из нее себе туфли,

22 августа / 4 сентября

Приказ о переводе с 3 на 4 сентября часовой стрелки на 1 час назад. ЧК предписала всем банкам эвакуироваться. Всем жителям национализированных зданий г. Полтавы коммунхоз предписал внести авансом по 20 руб. за каждый квадратный сажень занимаемого помещения. Срок 3 дня. Опубликован список 240 домов, подлежащих обложению.

8 сентября / 22 сентября

Раковским издан циркуляр (по соглашению с решением Совета народных комиссаров, вместе с Реввоенкомом Юго-Западного фронта), согласно которому все бандиты и главари их объявляются «вне закона». Каждый захваченный

1920 год

186

         

бандит будет расстреливаться на месте. Близкие родственники бандитов берутся заложниками и отправляются в концентрационный лагерь. Имущество бандитов и их близких родственников конфискуется в пользу местной бедноты деревенской. Деревни, оказывающие содействие бандитам, давая им продовольствие, лошадей и пополнение, подвергаются блокаде и карам. Такими карами являются: а) контрибуция продуктами продовольствия; б) денежная контрибуция; в) конфискация имущества кулаков; г) обстрел селений; д) их полное уничтожение.

10 сентября / 23 сентября

Приказ представить списки всех имеющихся музыкальных инструментов (рояли, пианино, скрипки и т.д.).

Приказ Раковского начальнику тыла поголовно обезоружить население. Если оружие не будет сдано, то произвести поголовный обыск. Предписывается в целях предупреждения бандитизма и кулацких восстаний во всех местностях, где есть данные, что подготовляются такие кулацкие восстания, немедленно взять заложников из кулаков, из числа лиц влиятельных, причем объявить населению, что в случае ухода местных жителей в бандитские шайки или участия их в кулацких восстаниях, заложники будут расстреляны. Под круговой порукой населения на все села каждого района [возложить] ответственность за волнения и выступления против советской власти. Население обязано арестовывать и задерживать лиц, агитирующих и выступающих против советской власти. В районах или местностях, наиболее охваченных бандитизмом и освобожденных от банд и восстаний, но являющихся очагами бандитского движения, поручить губвоенкомам или начальникам воинских частей изъять все мужское население, способное носить оружие, от 19 до 45 лет, и под

1920 год

187

         

конвоем отправить в окружные воинские управления. Они должны быть зачислены, если это трудовой элемент, в запасные части округа, а если не трудовой, то — в тыловое ополчение.

11 сентября

По официальным данным, напечатанным в Укросте 44, в Екатеринославском районе идут упорные бои. Повстанцы появились около Божково и около Ганновки. Военные склады, находящиеся близ Полтавы, объявлены в осадном положении. На них нападают дезертирующие красноармейцы.

12 сентября / 25 сентября

В Укросте напечатано об оставлении красными войсками г. Александровска и о переходе советских войск на правую сторону Днепра. Говорят об эвакуации Лозовой и Кременчуга, откуда поступили требования вагонов.

Много в идущих боях сдаются в плен. Врангель их обезоруживает, но в плен не берет; говорят, что их увозят куда-то в Крым. Председатель губсовнархоза Свистун 45 переведен в Кременчуг, на место него назначен Бега 46. Захвачены в Полтаве главари банды налетчиков, грабивших жителей, Кныш и Степаненко.

14 сентября / 27 сентября

Над Полтавою, над Южным вокзалом, пролетел в направлении к Харькову аэроплан. Слух, что у станции Лозовой появилась кавалерия.

16 сентября / 29 сентября

Рада Украинского Братства 47 ходатайствует об увольнении Полтавского архиепископа Феофана: «З’їзд представників

1920 год

188

         

духовенства і мирян Полтавського повіту на зборах 1-го вересня одногласно ухвалив поставити на єпархіяльних зборах питання про звільнення з кафедри архієпископа Феофана і обрання достойних кандидатів на кафедру Полтавщини. Між тим зараз поміж людністю Полтави збираються підписи, щоб архієпископ зостався в Полтавській єпархії. Українське Братство вважає, що архієпископ Феофан, як був у Полтаві, то він без усякої серйозної причини втік з Полтави, давши цим поганий зразок для духовенства, та показав, що він не пастирь добрий, а наємник, що не пасе пастви свої, а тікає і через це підлягає по канонам Православної церкви суду. Тому що братство держиться тієї ж думки, що і повітовий з'їзд, цебто, що архієпископа Феофана треба звільнити від управління Полтавською Єпархією» — «Рада Братства».

17 сентября / 29 сентября

Сентября 15 арестована вдова инженера Николая Константиновича Погорелко Анна Александровна и ее дочь Евгения Николаевна (в замужестве Шкляровская). Жили они в том же доме, где и мы, занимали одну маленькую комнатку, с ними жила и маленькая дочь Шкляровской Александра. У них был обыск, и их поместили в тюрьму, а затем в концентрационный лагерь возле Шведской Могилы. Вся их вина в том, что они бывшие помещики — элемент буржуазный.

18 сентября / 30 сентября

В газете «Известия» опубликован список 40 человек, расстрелянных по приговору губчека («Известия», 30 сентября 1920 г.) Бандит Кныш при попытке его бежать из тюрьмы был убит. Издан приказ о том, чтобы с 30 сентября

1920 год

189

         

на 1 октября часовая стрелка была переведена на 1 час назад. Издано распоряжение о том, чтобы буржуазию лишить электрического освещения. Через Полтаву проходят войска в большом количестве, украинцев отправляют на север, а других на юг. Слух об оставлении войсками Проскурова и о занятии Врангелем Юзовки: под Юзовкой бой с конницей.

19 сентября / 2 октября

В Решетиловке убиты председатель райпарткома Бутенко и помощник заведующего заводом Демиденко.

21 сентября / 4 октября

Арестована начальница женской гимназии Варвара Андреевна Морозовская 48 и ее сестра Зинаида, секретарь Церковного братства. Убита на улице девушка Вера Аверченко 49, 18 лет, отказавшаяся ехать с подошедшим каким-то неизвестным, который смертельно ее ранил из револьвера.

22 сентября / 5 октября

Декрет о предоставлении в течение 3 дней деникинских и украинских денег и керенок 50. Арестованы А.О. Байер 51 (учитель), В.А. Щепотьев 52 и А.Ф. Булдовский 53.

23 сентября / 6 октября

Опубликовано, что атаман партизан Махно перешел на сторону советской власти, идет против Врангеля и просит советскую власть дать ему руководящие данные относительно дальнейшей его деятельности. Также опубликовано, что между советской властью и Польшею заключено перемирие, и 8 октября будет подписан и сам мир.

24 сентября / 7 октября

В Диканьке убит член Военревкома Яков Телятник.

1920 год

190

         

Около Решетиловки действуют партизаны под командою атамана Левченка.

Около Кременчуга были разобраны рельсы, и курьерский поезд потерпел крушение, причем повстанцы убили 10-12 ехавших в нем комиссаров. Затем на одной из станций повстанцы остановили поезд с двойной тракцией 54, захватили паровозы и один из них на всех парах пустили по направлению к Полтаве, а другой — на Кобеляки, рассчитывали вызвать крушение воинских поездов, но первый паровоз попал на свободный путь, а второй был остановлен у ст. Лещиновки (возле Белик). Арестовано правление «Спілки споживчих товариств» 55. Сообщено, что в районе г.Мариуполя советские войска одержали победу, причем взяты в плен 47 офицеров и 200 пленных — (солдат).

25 сентября / 8 октября

Арестован агроном бывшего уездного земства, член правления Союз-банка Василий Яковлевич Демьянко (украинец). Арестована жена управляющего Союз-банком Фисенко. В концентрационном лагере содержится вдова бывшего Полтавского вице-губернатора, а затем Орловского губернатора Константина Александровича Балясного 56, с нею ее взрослая дочь. Балясный К.А. умер 2 года назад, скоропостижно в своей даче в Нижних Млинах, где после выхода в отставку в 1905 г. он жил как опальный боярин. До своего вице-губернаторства в Полтаве он был в Москве адьютантом у князя Сергея Александровича.

26 сентября / 9 октября

Ревтрибунал присудил к расстрелу Бречко Павла Яковлевича, 23 г., за контрреволюцию. Арестована преподавательница Мариинской женской гимназии

1920 год

191

         

Зинаида Андриановна Гордеенко. Отдел военно-революционного трибунала приговорил дезертира Е.М. Штепу к расстрелу.

29 сентября / 12 октября

Опубликовано о взятии Бердянска красными войсками. Из Полтавы 72 арестованных украинца отправлены в Харьков 57. Опубликовано сообщение Раковского о имеющем быть 27 сентября в 7 часов вечера подписании условии перемирия с Польшей. Мир будет подписан 21 октября.

30 сентября / 13 октября

Арестованы: священник Кладбищенской церкви протоиерей Феофил Булдовский 58, учительница Софья Чубова 59 и ее сестра Христенко, сын священника Михаила Филипенко, техник К.И. Розенберг.

Опубликованы условия мира с Польшей: «Признается независимость Украины, Белоруссии. Граница установлена по Двине, от Латвийской границы до р. Десны, потом на юг через ст. Ореховая вдоль железной дороги Полоцк-Молодечно. Признается взаимный суверенитет. Отказ от внутреннего вмешательства и от поддержки контрреволюционных организаций Врангеля, Петлюры и Савинкова. Отказ от возмещения военных расходов. Обязательство обменяться заложниками и взаимная амнистия. Польша получает вознаграждение за имущество, вывезенное с 1 августа 1914 года.» В газете напечатано воззвание Ленина, призывающее стать против Врангеля.

4 октября / 17 октября

Арестован преподаватель 1 женской гимназии Марченко. Железнодорожный стрелочник Никотязя (?) награжден золотыми часами от губисполкома за спасение воинского

1920 год

192

         

поезда, навстречу которому был со ст. Перещепино пущен повстанцами паровоз. Никотязя в последнюю минуту направил два мчавшиеся паровоза в разрез стрелки, не отходя от последней. Кроме него, дано продовольственное вознаграждение еще 5 железнодорожным служащим.

Запрещена торговля кондитерскими изделиями как оптом, так и в розницу.

9 октября / 22 октября

В местной газете (от 21 жовтня № 116) помещен список 45 расстрелянных за контрреволюцию, бандитизм, спекуляцию, преступления по должности.

Появился приказ начальника гарнизона Мухина, предписывающего внушить красноармейцам, чтобы они не задерживали подводы и не отбирали продуктов у лиц, привозящих в город. Такие явления очень часты в последнее время. Предписано выяснить им всю преступность и недопустимость таких действий. Красноармейцы занимались на окраинах города, по дорогах, буквальным грабежом, и все сходило безнаказанно, бесследно. Кому и на кого было жаловаться? Еще одна партия арестованных отвезена из Полтавы в Харьков, не знаю только в сколько душ. На Подолии действует со своими отрядами Петлюра. Врангелевские войска где-то возле Синельникова.

10 / 23 октября

Опять приказ начальника гарнизона по поводу следующего факта: на складах губспилки происходил прием привезенного картофеля; красноармейцы в большом количестве набросились и понабирали себе кто сколько мог картофеля, не обращая внимания на все протесты и сопротивление. Произошел полный грабеж. Мухин предписывает прекратить такие явления, о чем ставит на вид военкомам и другим властям, не сумевшим воспитать в достаточной

1920 год

193

         

мере красноармейцев. Повторяется старая история басни Крылова «Кот и повар».

По домам ходят и забирают теплые вещи для Красной армии — «неделя фронта». Мухин заявляет, что у него нет людей для производства по городу повальных обысков для реквизиции теплой одежды. Дело поручено домкомам. Забирают теплые вещи, особенно офицерского образца, забирают сапоги, обещая вместо них дать ботинки.

12 / 25 октября

Слухи, что атаман Махно будто бы обманул советскую власть, открыл будто бы фронт, благодаря чему Врангель разбил две дивизии. Так ли это? Арестован владелец аптекарского магазина Бор 60. Мариинская женская гимназия, мужская гимназия, квартиры директора, инспектора и др. заняты под лазарет.

14 / 27 октября

В сегодняшнем № «Известий» опубликован список 14 расстрелянных за контрреволюцию, бандитизм, спекуляцию, преступления по должности. В числе их казнены: народный судья I участка Константинограда за пьянство, взяточничество и дискредитирование советской власти; бывший офицер Тарасенко Ник. Иванович (31 г.), за выступление с оружием в руках против советской власти; помещик Ефимов Александр Николаевич за службу при гетмане в варте и в карательном отряде.

Мариуполь и Перекоп взяты Красной армией. Приказ сдать кожаные куртки и брюки. Берут одеяла, подушки, белье, теплые рубахи, фуфайки и т.п.

20 октября / 2 ноября

Опубликован список 12 расстрелянных (газета № 125),

1920 год

194

         

обвиненных в контрреволюции, бандитизме, спекуляции и преступлениях по должности. В числе их — Садовничий (52 г.), заведующий I районом губрозыска, бывший околоточный — за преступления по должности, взяточничество и укрывательство бандита.

23 октября / 5 ноября

Арестован К. Фед. Дубяга, помещик Зеньковского уезда как заложник за своего скрывшегося брата-студента 61. Красные войска взяли Геническ.

28 октября / 10 ноября

Слух, что Петлюра взял Васильков и идет на Киев; в связи с ним действует отряд Савинкова; поляки начали наступление по всему фронту. Арестован Иван Федосеевич Чигринцев, брат жены Щепотьева (педагога, украинца). Чигринцев был председателем Роменской уездной земской управы, губернский гласный. На базаре красноармейцы грабили продукты. И это не впервые. Получена телеграмма с объявлением на Украине амнистии по случаю 3-летней годовщины революции. Слухи о том, что Петлюра занял Белую Церковь, а Булахович 62 — Коростень, что Красная армия под Перекопом обошла армию Врангеля (в Крыму) и, пройдя по Гнилому морю во время отлива, разгромила эту армию. Точно как в Ветхом Завете была разгромлена на Чермном 63 море египетская армия Фараона, преследующая евреев во время их бегства из Египта. Рассказывают, что при сильном ветре море отхлынуло от берегов и Красная армия, воспользовавшись этим, чисто случайным явлением, обошла армию Врангеля «по морю, яко по суху...» История повторяется?! С разгромом армии Врангеля, Крым открыт для Красной армии, армия же

1920 год

195

         

Врангеля с громадными потерями отступает на юг к морю. Арестован преподаватель духовной семинарии Иван Васильевич Авраменко (украинец).

3 / 16 ноября

Грабежи по городу уменьшаются, сравнительно с прежним. Жизнь складывается очень стеснительно, тяжело. Жители ютятся в тесноте в одной, в двух комнатах, обстановка частью реквизирована, частью просто разграблена и значительною частью продана для изыскания средств к жизни при существующей дороговизне ее. Интеллигенция обобрана, обнищала. Ходят в старье залатанном, старое износилось, а новое купить не за что, да и нет его нигде. Например, простые сапоги стоят 60000-70000 руб., (до войны стояли 23-25 руб., а то и дешевле). Калоши старые, поношенные — 30000 руб.

5 / 18 ноября

Опубликовано в местной газете о занятии красными войсками Симферополя, Ялты, Севастополя. Очевидно, армия Врангеля ликвидирована; прижата к морю, она захватила судна и бежала за границу. Издан приказ о запрещении воинским чинам разрушать здания, вырывать окна с рамами и ставнями, рубить полы, двери, уничтожать мебель, разбирать заборы, тротуары и т.д. Наконец, вандализм признан недопустимым явлением. Командирам, военкомам воинских частей предписано принять самые энергичные меры против расхищения народного достояния под страхом, что они будут отвечать наравне с фактическими виновниками. Начальникам губрозыска (губернская розыскная комиссия) и гормилиции (городская милиция) предписано путем привлечения всей изворотливости тайных и нетайных агентов, в случае обнаружения

1920 год

196

         

таких деяний, виновных арестовывать и предавать суду трибунала. Многие дома разрушены до того, что в них жить нельзя, после того как в них были расквартированы воинские части. Не только выламывались двери, окна, рубились полы, но у печей выворачивались дверки, у дверей — ручки, замки и продавались на базаре, в некоторых домах вырублены на чердаках стропила на топливо.

6 / 9 ноября

Сообщение о взятии г. Керчи. Призываются на службу бывшие генералы до 60 л. и штаб-офицеры до 55 лет независимо от того, в каком порядке ими был получен последний чин. Все они должны зарегистрироваться в уездном комитете по военным делам. Учащиеся 16 лет подлежат мобилизации.

14 / 27 ноября

Собранный в Полтаве Украинский полк взбунтовался и не пожелал идти на фронт. На усмирение его командированы курсанты военной школы. В г. Полтаве объявлено осадное положение. В окрестностях города появилось много отрядов повстанцев. Мобилизация проводится полным ходом, прибывают в Полтаву мобилизованные селяне.

Бывший член Полтавского окружного суда Константин Максимович Кротевич купил лошадь и телегу, занимается ремеслом подвозчика. Преподаватель немецкого языка 2 мужской гимназии Кетлер ходит пилить и колоть дрова, преподаватель Угнивенко — шьет сапоги, преподаватель В.В. Лобачевский с женою служит в столовой, инспектор I мужской гимназии служит в отделе по распределению в городе топлива.

18 ноября / 1 декабря

В нашей квартире, в комнате, занимаемой вдовой инженера

1920 год

197

         

Н.К. Погорелко и ее дочерью с внучкой, был обыск. Что забрали — не знаю. Старуху увели в ЧК, дочь находится в концентрационном лагере, что на Шведской Могиле. Никакой политикой люди эти никогда не занимались.

Под Перещепиною * был бой с повстанцами. Несмотря на то, что расстояние от Полтавы до 40 верст, слышны были орудийные выстрелы; говорят, что в окрестностях — отряды махновцев.

* В інших місцях автор це слово пише як Перещепино.

28 ноября /11 декабря

В сегодняшнем № «Известий» помещен список 32 человек, расстрелянных по приговору ЧК за контрреволюцию, участие в «повстанцах», в отрядах Петлюры С. Арестованы заведующий педагогическим отд. Иван Осипович Карбаненко (украинец), заведующая складом Рымбаковская, жена Демочки, Мисан Александр Макарович, заведующий музеем В.Ф.Николаев 64.

30 ноября / 13 декабря

Хлеба нет. Едим хлеб из ячной муки. Издан приказ губфинотдела о том, что подлежат конфискации монеты платиновые, золотые и серебряные, независимо от количества их, а также золото и платина в слитках и в сыром виде, процентные и дивидендные бумаги, кроме тех, которым на основании особых постановлений присвоено обращение наравне с денежными знаками; наличные денежные знаки в случае признания народным судом факта приобретения их для спекулятивных целей. Разрешается: 1) золотые и платиновые изделия весом не свыше 18 золотников, в общей сложности на одно лицо, изделия из серебра, весом в общей сложности на одно лицо не свыше

1920 год

198

         

3-х фунтов, бриллианты и другие драгоценные камни не свыше в общей сложности 3 каратов и жемчуг не свыше 5 золотников на одно лицо. Излишки сверх указанных норм подлежат реквизиции, к изделиям из золота, серебра и платины не относятся предметы, где главные существенные части состоят не из благородных металлов, а последние составляют лишь не существенную принадлежность (напр. часы золотые, очки в золотой оправе и т.п.). Всякие суммы наличных денежных средств, хранящиеся у частных лиц и превышающие в общей сложности двадцатикратную минимальную тарифную ставку местности на одно лицо (независимо от образцов денег), подлежат аресту и принудительному внесению на текущие счета владельцев в государственные кассы.

1 / 14 декабря

Советское правительство объявляет эсеров группы Савинкова, как и Чернова, белогвардейцев национального и тактического центра, офицеров-врангелевцев заложниками. В случае покушения на вождей советской власти России ответственные единомышленники организаторов покушений будут беспощадно истребляться. Сыновья мои ходили на рубку дров в лес в Диканьку (за порубленные 2 сажня 65 дается им 1 сажень дров без перевозки). Когда ходили они в эту деревню, то дрова для себя получили, а когда ходили на рубку в Диканьку дров, то они нарубили, но за них условную половину так и не получили. Спекульнули их даровым трудом!! И, конечно, безнаказанно, и без всяких последствий.

7 / 20 декабря

Арестованы бывший законоучитель I мужской гимназии протоиерей Александр Каменский и настоятель Кладбищенской церкви Феофилий Булдовский. Расстреляны

1920 год

199

         

бывший офицер Севского пехотного полка Меркулов и Кондрат Иванович Розенберг (техник).

Почему-то в разных инстанциях лица, состоящие на советской службе, находят необходимым переменять свою фамилию. Для чего? Очевидно, имеется в виду не совсем чистая какая-то махинация с известными целями, о которых нам, мирным гражданам, «ведать не надлежит».

9 / 22 декабря

Арестованы преподаватель I мужской гимназии Гр.Ив. Чудаков, инженер Гейбут-Гейбович 66 (родной брат жены врача М.В. Яцевича).

11 / 23 декабря

Опубликован список 19 человек расстрелянных 16 декабря но приговору ЧК за спекуляцию, контрреволюцию, злостное дезертирство, бандитизм и т.п. Под Булановым было какое-то боевое столкновение — в Полтаву привезены убитые, которых хоронили с музыкой. Вблизи М.Перещенино появились «повстанцы».

Расстреляны: член Союз-банка Андрей Геращенко 67, актер Нинковский 68, бывший офицер Насветов Влад. Александрович [? - Т.Б.], Лойко 69.

15 / 28 декабря

Приказ, чтобы каждый домохозяин, имеющий электрическое освещение и счетчик, представил по одной электрической лампочке (стоимость 8 000 руб.), иначе у него будет прекращена подача освещения. Арестован настоятель Павленковской церкви 70 священник Михаил Филипенко и служащий в суде Всеволод Дябло 71.

Был обыск в монастыре у архиепископа Парфения. Арестованный студент ИНО * Скирта, бежал из ЧК, был пойман и тут же убит.

 * Институт народного образования.

1920 год

200

         

18 / 31 декабря

По случаю дня «Нового года» занятий в советских учреждениях завтра не будет. Комендант разрешил жителям ночью с 31 декабря по 1 января ходить по городу.

Часть здания присутственных мест, где помещались казначейство, контрольная палата и др., занята под лазарет для тифозных (больных).

29 декабря / 11 января

В номере местной газеты от 6 января напечатан список 31 человека расстрелянных: из них 24 за бандитизм в районе Малой Перещепины.

         

1921 год

201

         

1921  год

1 / 14 января

Объявлено военное положение, вследствие появления повстанцев в районе Решетиловки и в Гребенке... Прошлой ночью слышна была орудийная пальба где-то далеко.

2 / 15 января

Арестованы Михаил Яковлевич Рудинский 1, его сестры Елена 2 и Мария, Воропаев 3, Гусаченко 4 (украинцы все).

4 / 17 января

Арестованы: Константин Васильевич Мощенко 5, заведующий музеем Губернского земства, Михаил Федотович Максимов, заведующий хозяйством богоугодного заведения, Сергей Иванович Шкроб, прокурор военного суда, Жаботинский — последний за спекуляцию.

9 / 23 января

Праздновалось народное выступление в Санкт-Петербурге под предводительством священника Гапона 9 января 1905 года. Гапон был священником кладбищенской церкви 6 в Полтаве. Овдовев, он поступил в С.-Петербургскую Духовную Академию, по окончанию ее был священником в С.-Петербурге.

1921 год

202

         

13 / 26 января

В № 190 местной газеты напечатан список 8 расстрелянных по приговору ЧК за бандитизм и петлюровщину.

16 / 29 января

Идет сбор на Донбасс (Донецкий бассейн). Собирают для рабочих белье, платье, сапоги, и вообще все, что касается одежды и обуви, а также разную посуду. Арестована вторично Наталия Александровна Старицкая (бывшая начальница гимназии). Помещены в концентрационный лагерь протоиерей Александр Васильевич Каменский и священник церкви при психиатрической больнице 7 Герасим Тарасенко до окончания гражданской войны.

20 января / 2 февраля

В местной газете от 2 февраля, № 21, опубликован список 34 человек, расстрелянных по приговору ЧК, в числе их:

купец Арон Лещ, 41 год;

Эльман Сандорович Александров, 50 лет;

Иосиф Самойлович Шапиро, 27 лет, за дачу взяток, священник Зеньковского уезда, с.Груни; Андрей Семенович Кулик, 49 лет, за организацию «хлеборобов-собственников»; остальные расстреляны за бандитизм, убийство красноармейцев, злостное дезертирство. Со 2 февраля часовая стрелка переведена вперед еще на 1 час, т.е. всего на 2 часа.

31 января / 13 февраля

Говорят о предстоящих повальных обысках в Полтаве, так как председатель губисполкома Порайко недоволен результатом сборов на Донбасс, а буржуазия много еще продает вещей на толчке. Продает, чтобы иметь хоть что-нибудь на прокормление.

1921 год

203

         

1 / 14 февраля

Арестован Я.А.Игнатенко, заведующий архивом окружного суда.

26 февраля / 11 марта

Закладка памятника Т.Г. Шевченко 8 в Петровском парке против музея (бывшей губернской земской управы).

 8. Відкрито пам'ятник 12 березня 1926 р. Пам'ятник споруджено за проектом скульптора І.П. Кавалерідзе. Розташований у Петровському парку навпроти Полтавського краєзнавчого музею.

4 / 17 марта

Арестован Константин Иванович Ляхович, зять писателя В.Г. Короленко.

11 / 24 марта

Со вчерашнего дня часовая стрелка передвинута еще на 1 час (т.е. уже на 3 часа).

Заболел В.Г.Короленко (склероз сердца). Выписали из Харькова на консилиум профессора. Интересные цены: стальные перья № 86 — по 200 руб. за штуку. Мазь для сапог и ботинок — 3000 руб. за коробку. Починка резиновых калош — 2500 руб., 1 фунт мяса — 1000 руб., пуд ржаной муки — 25000 руб., десяток яиц — 2500 руб., лист писчей бумаги — 100 руб.

14 / 27 марта

ЧК ликвидирована. При губисполкоме образован «Отдел Особого назначения», который и производит обыск и следствие. Обыски должны производиться при представителях «Особого отдела», «опродкомарма» 9, «райкома», причем не касается реквизиций имущества. «Особый отдел» не принуждает к наказаниям, а все следственные дела должен передавать в ревтребунал. Посмотрим, что будет: «що було — бачили, що буде — побачимо».

16 / 29 марта

Раздаются под огороды участки в 25 квадратных сажень на каждого получающего.

1921 год

204

         

В газете «Известия» от 14 марта помещен список расстрелянных по приговорах ЧК. Судя по всему, ЧК остается по-прежнему при всех своих правах на имущество и самую жизнь города. В Полтаве учреждены и существуют Красные курсы для подготовки офицеров Красной армии. Насколько плохой там контингент, можно судить по тому, что у преподавателя математики В.П. Омельяновича-Павленко курсанты украли золотые часы, золотую булавку и другие золотые вещи и скрылись. На днях опять была покража и по поводу ее арестованы 6 юнкеров-курсантов. Бывший товарищ прокурора, полтавский тюремный инспектор Михаил Ильич Мустафин (муж артистки Кировой) служит суфлером в театре. А затем занимается продажей колбасы на вокзале ЮЖД. Семья Мустафиных — наши соседи по квартире и хорошие наши знакомые.

19 марта / 2 апреля

Обыски продолжаются своим порядком по-прежнему. Сегодня был обыск в доме Антонины Спиридоновны Семко-Савойской (вдова моего двоюродного брата Леонтия Лукича). Обыск продолжался довольно долго. Когда я пришел домой по окончании приема больных в амбулатории, мне сказали, что у Семко-Савойских идет обыск, причем нашли в сарае целый ящик осколков от разорвавшихся пушечных снарядов, которые собирал... *

 * Текст втрачено.

13 / 26 апреля

Слух, что под Диканькою идет бой. В городе идут обыски и реквизиции: берут мебель, экипажи, сбрую и разные другие вещи.

27 апреля / 10 мая

Слух, что донские казаки оставили Буденного и идут домой на Дон.

1921 год

205

         

29 апреля /13 мая

Приезжал Раковский и говорил речь на митинге в Корпусном саду о необходимости реквизиции хлеба для Красной армии, Красной Москвы и Донбасса, на что нужно до 13000000 пудов хлеба. Говорил о политическом положении, между прочим, о возможности выступления против нас Румынии, с которой намерен идти и Петлюра.

5 мая / 18 мая

В местной газете помещен список 10 расстрелянных (за бандитизм, взятки). Будучи в Полтаве, Раковский отправился с визитом к писателю В.Г. Короленко, но тот его не принял. Говорят, что жена Раковского, поджидавшая на крыльце, плакала, узнав, что супруг ее не был принят.

7 мая / 20 мая

Жившие в Полтаве поляки эвакуируются в Польшу. Многие из них избегают путешествия по железной дороге, едут лошадьми, покупая для этого лошадей и экипажи, и шарабаны (крытые). За лошадь платили по 800 000 руб. На улицах вид нашей интеллигенции крайне печальный: бедно одетые, одежда изношена, потрепана, обшарпана, обувь истоптана, лица бледные исхудалые, изможденные. Не удивительно при тяжелых условиях жизни, постоянных лишениях, недоедании и частой голодовке. На кулишах, картошке, каше и только ячном хлебе не раздобреешь. Особенно трудноварима, так называемая, шрапнель: каша из ячной крупы, которая пучит живот. Один мой знакомый вышучивал свое питание: «Иду по улице и боюсь, что вот-вот подымусь в воздух, как монгольфьер, воздушный шар, — до того вздут живот». Стакан молока — 300-400 руб., кувшин — 2500-3000 руб. и более, фунт мяса — 500 руб., курица — 8000 руб., гусь —

1921 год

206

         

25000 руб. Керосин 1 ф. — 1000 руб., мука — 6000 руб. за пуд, 1 ф. белого хлеба — 2300 руб., черного — 1300 руб., 1 ф. коровьего масла — 11000-12000 руб.

15 / 28 мая

Благоустроенную психиатрическую больницу 10 бывшего Губернского земства, помещавшуюся в 3-х специально для нее устроенных двухэтажных корпусах, выводят из города и помещают на так называемой «психиатрической колонии» или «колонии душевнобольных». Туда же перемещается и весь врачебный персонал.

Полковник артиллерии Колесников принял сан диакона, чтобы получить священство и приход.

16 / 29 мая

Военные курсанты отправлены из Полтавы в Константиноград против повстанцев. Говорят, что там махновцы. Среди курсантов есть раненые и убитые. Повстанцами заняты Мачехи, Супруновка и окрестные села. Из Полтавы пошли туда войска. В городе тревожное настроение. Говорят, что под Мачехами много раненых и убитых; объявление повстанцев объясняют подготовлением к наступлению Петлюры с поляками. Так ли это?

26 мая / 8 июня

Повстанцы заняли Чутово (имение Дурново), власти бежали.

31 мая / 13 июня

Около Диканьки идут бои с повстанцами. В местной газете опубликован список 21 расстрелянного по приговорам ЧК (бандитизм, взяточничество), среди них расстрелян и комендант Субботин. В городе идут аресты. Появилось много так называемых мешочников из разных мест, явившихся

1921 год

207

         

за покупками хлеба и других продуктов. Это повысило цены на них.

31 мая /13 июня

Арестовано несколько лиц из властей. В Одессу должен был ехать член Опродкомарма Петров. За ним должно было следовать 3 вагона с надписью на них: «контролю не подлежит». Вагоны были наполнены разными ценными вещами, реквизированными в Полтаве и других местах: были найдены драгоценности, бриллианты и т.п., много золота и николаевских денег. Вагоны были задержаны на станции Головач. В числе арестованных жена Дробниса, комендант ЧК Гуров, завед. ЧК Рудаков 11. «Панаму» 12 эту раскрыла жена Дробниса, стоящего во главе Одесского губисполкома. Уезжая из Полтавы, Дробнис оставил здесь жену, не желая ее брать с собою. Она хотела отправиться вслед за ним, но он распорядился, чтобы ее не брали. Рассерженная баба и подняла истерию. Очевидно, имелось в виду все эти ценности переправить через Одессу за границу. А их, говорят, на громадную сумму!.. Грандиозный грабеж!..

3/16 июня

Отряды махновцев появились в с. Плоском, верст в 40 от Полтавы 13. На базаре рабочие не допустили мешочников до покупки хлеба. В окрестностях Полтавы идет возмутительное хищническое уничтожение лесов, их вырубывают на дрова и везут в Полтаву, получая за это большие деньги.

23 июня / 6 июля

В Крыму расстреляны бывшие служащие Полтавского Кадетского корпуса: воспитатели [Георгий Петрович] Порай-Кошиц

1921 год

208

         

(я лечил у него в семье), [Василий Иулианович] Шереметов, [Ростислав Александрович] Чеботкевич и доктор [Григорий Андреевич] Левченко с сыном.

24 июня / 7 июля

Вокруг Полтавы много повстанческих отрядов. Сегодня хоронили с музыкою убитых под Абазовкою. Много раненых. Повстанцы разоружают советские отряды. Повстанцы не позволяют увозить хлеб из деревень.

27 июня / 10 июля

В Полтаве с 17 июня заболело холерой 60 человек, из них умерло 27. Председатель губисполкома Порайко, бывший офицер австрийской армии, служивший в Галиции, переведен в Киев или в Винницу. Уехали из Полтавы освобожденные из-под ареста начальник ЧК Рудаков и комендант Гуров.

Вместо Порайка какой-то Шамрай 14.

5 июля / 18 июля

Сегодня отправлен в Литву обратно эшелон беженцев, [уехавших] оттуда во время войны (1100 человек). Их будут вывозить, говорят, еженедельно. В город прибывают голодающие из средней полосы России, это удорожает продукты.

31 июля /13 августа

Интересные идут рассказы по поводу текущих событий. Говорят, что Советское Центральное Правительство обратилось к иностранным державам с просьбою о помощи голодающим, причем обращается внимание на Поволжье, где народ умирает от голода. Иностранные державы отклонили эту просьбу. Особенно интересен ответ Северо-Американских Соединенных Штатов. Выражая сочувствие

1921 год

209

         

России вообще, САС Штаты указывают, что не только в Поволжье, но и по всей России население голодает. В этом ответе советскую власть называют: «власть, именующая себя правительством России». САС Штаты отказываются помогать, ссылаясь на разрушение транспорта, но, видимо, они не доверяют советской власти. В заключение же они заявляют, что Штаты докажут свое расположение России, когда это будет найдено возможным. Говорят также, что советское правительство, желая восстановить работу фабрик и заводов, обратилось к заграничным фабрикантам и заводчикам с предложением принять на себя приведение в порядок разоренных фабрик и заводов. Явилась на это приглашение какая-то английская компания, осмотрела несколько и порешила, что на должное их восстановление необходимо израсходовать до 100000000 золотом. Компания согласилась произвести это немедленно на свой счет, при обязательстве внесения советской властью всей этой суммы в иностранный банк, чего советская власть не имеет возможность сделать. Полною неудачею закончилось подобное же обращение к русским фабрикантам Морозову и Попову. Во время революции наши сознательные рабочие, захватив все фабрики и заводы, не сочли их неприкосновенным, очень ценным народным достоянием, не сберегали их, а подвергли чисто вандалическому разорению и разграблению, разрушая машины высокой стоимости, которых получить теперь нет возможности. Все громилось, уничтожалось и выносилось, как лом, на рынок, на продажу.

У нас в Полтаве нет больших заводов и фабрик, но и здесь от машин отбивались ценные бронзовые части и продавались на лом, из дорогих приводных ремней резались подошвы и подметки. В жилых домах отворачивались

1921 год

210

         

дверные, оконные и печные приборы и сбывались на базарах.

8 / 21 августа

Священник о. Василий Зеленцов 15 в Троицкой церкви служил панихиду по убитым и раненым (имена их Ты, Господи, веси) как по умершим и похороненным без христианского обряда. Вспомнился мне при этом из далекого прошлого протоиерей Мысловский. После казни 5 декабристов (Рылеева, Пестеля, Бестужева, Муравьева и Каховского) и по окончательной ликвидации мятежа, решено было отслужить на Сенатской площади молебствие — «как бы в очищение сего места от пострамивших его злодеяний», как выражался приснопамятный сотрудник Николая 1-го граф Бенкендорф, и вместе с тем в поминовение павших 14 декабря жертв чести и своего долга при защите власти. Молебствие это было обставлено в высшей степени торжественно. Вокруг всей площади были расставлены войска. Вся царская фамилия, высшие гражданские и военные чины собрались в Адмиралтейском соборе, оттуда с духовенством во главе отправились на площадь, чтобы молебен служил митрополит со всем духовенством. А в это время протоиерей Казанского собора Мысловский, отослав с духовенством икону Казанской Божьей Матери на Сенатскую площадь, сам в траурных ризах служил в Казанском соборе панихиду по Кондратию, Павле, Сергее, Михаиле и Петре (Рылееве, Пестеле, Муравьеве, Бестужеве и Каховском). Никто не был оповещен об этой панихиде, и лишь случайно зашедшие в собор молящиеся слышали моление о тех, имена которых еще долгие годы после того года боялись везде упоминать вслух.

9 / 22 августа

В советской газете «Правда» сообщается о декрете, согласно

1921 год

211

         

которому разрешается домовладельцам продавать, приобретать и получать дома со всеми их службами, если последние 3 года владелец, его жена и дети не приобретали домов. Речь идет о домах и ни слова о земле под усадьбой; естественно, возникает вопрос о праве не только на дом, но и на землю, на которой он стоит. А то ведь может получиться та же история, что была во время оно в Ирландии, где домовладельцев удаляли с принадлежащими им домами с земли, принадлежащей ее владельцу (помещику), который лишь временно представлял ее в пользование домовладельцу. В Ирландии такие дома заставляли убирать на снос. Как бы не было и у нас чего-либо подобного. Говорят, что декрет этот для России, а не для Украины.

10 / 23 августа

Говорят, что в Полтаву из поволжских губерний будет перевезено на прокормление до 2500 детей. Имеется в виду обложить каждую десятину земли 5 фунтами зерна «на голодающих», а также общим налогом по 15 руб. с десятины. Между станциями Коломаком и Водяной (на Харьков) были сняты рельсы; произошло крушение поезда, причем много раненых и 24 убитых. Интересные цены на почте: простое письмо — 250 руб., заказное — 1250 руб., открытка — 100 руб., телеграмма, слово — 500 руб., срочная телеграмма за слово — 3000 руб. Отправка денег — по 20 руб. с тысячи. Из Полтавы войска пересылаются на Киевский фронт. Поговаривают о возможности войны с Румынией. Вооружается и Польша.

17 / 30 августа

По распоряжению властей с памятника Келину снят стоявший на верху большой бронзовый орел. Зачем и почему? Я видел потом этого орла в Пролетарском музее 16.

1921 год

212

         

18 / 31 августа

Киевская Украинская Рада возвела Полтавского архиепископа Парфения в Украинские митрополиты, и в Софиевском соборе его поминали на служении как митрополита. Он же отказался от этого, не желая прерывать связей с церквою Российскою. Он стоит за демократизацию церкви, за служение церковное на Украине, на украинском языке, но он против изменения кагоров.

21 августа / 3 сентября

Наш родственник Леонид Степанович Пономаренко поехал на службу помощником сельского писаря в с.Поставки Золотоношского уезда за вознаграждение 3 1/2 пуда пшеницы. По окончании Полтавской семинарии, он окончил Ярославский лицей, был при Полтавском окружном суде, был судьею в г. Зенькове, а затем членом Костромского окружного суда. Бывший председатель Лубенского окружного суда служит сельским писарем в одном селении Лубенского уезда. Служит ради только пропитания...

31 августа / 13 сентября

Протоиерей Григорий Яковлевич Лисовский назначен викарным епископом в г. Лубны. Мне приходилось бывать у него, когда он был заведующим Полтавским мужским духовным училищем. Я лечил и его, и его жену Варвару Ипатьевну, родную сестру инспектора института благородных девиц Григория Ипатьевича Марковича (щирого украинца). Арестован заведующий свечным духовным складом [Григорий Осипович] Каменецкий, за какую-то историю с получением 75 пудов сахару для склада. Дрова стоят 3600 руб. за пуд, керосин — 1980 руб. за фунт, серебряный рубль стоит 12000 руб., а золотой в 5 руб. — 125 000 руб.

1921 год

213

         

10 / 23 сентября

В советской газете помещено сообщение о присланном Украине Польшею каком-то ультиматуме. Какой это ультиматум — неизвестно. Слухи о том, что между Польшей, Румынией, Петлюрою, Врангелем и Савинковым имеется какое-то соглашение. Говорят, что Польша требует для себя восстановления границ 1772 года и правобережную Украину.

17 / 30 сентября

Приказ перевести часы на 1 час вперед.

27 сентября / 10 октября

Поляков, желающих эвакуироваться в Польшу, арестовывают. Говорят, что их отправляют в Харьков как заложников, ввиду политических осложнений с Польшею.

7 / 20 октября

В Крыму с целью грабежа убит на дороге бывший член губернской земской управы Никита Ростиславович Капнист. В Полтаве он жил на Каменной улице, как раз напротив нашей квартиры.

В ночь на 7 октября в Полтаве расстреляно 85 человек. На кладбище их везли двумя партиями: первая — 25 человек, вторая — 60 человек. Списков расстрелянных теперь не печатают. Расстреливают на кладбище и сваливают в одну общую яму.

14 / 27 октября

В газете напечатаны списки расстрелянных: в одном — 18 человек, в другом — 17 человек. Казнены по приговору ЧК за бандитизм. Цены на все громадные, что указывает на страшное падение денег. Куплено 50 головок капусты — 180000 руб., 1 ф. сахару-песку — 20000 руб.,

1921 год

214

         

рафинад — 24000 руб. Покупаем вместо сахара сахарин, разводим его, с ним пьем чай. Сахар не по карману. Стакан молока —1000 руб., 1 ф. сала — 20000 руб., сахарин 1 грамм — 1300-1500 руб. Весь этот год живем получаемыми пайками.

20 октября / 2 ноября

Идут опять аресты. Ночью было много арестованных. Между ними жена воспитателя Кадетского корпуса Байдак и ее две дочери. В трибунале разбиралось дело свечного духовного завода, какие-то злоупотребления с получением из опродкома сахара для завода, для выделки вина. Заведующий заводом Григорий Осипович Каменецкий, член Совета протоиерей Ващенко, [Андрей Аполлонович] Чеславский приговорены к смертной казни. Исполнение приговора отложено до утверждения его губисполкомом.

26 октября / 8 ноября

Осужденные к смертной казни помилованы, казнь заменена содержанием в концентрационном лагере на 5 лет. Получено достоверное сообщение, что в Крыму расстреляны присяжный поверенный Александр Афанасьевич Горонескуль и служивший в Полтавском земельном банке Михаил Ильич Павлов. За последние дни арестовано до 70 человек. В городе воровство и грабежи. Врываются вооруженные, терроризируют и грабят.

13 / 26 ноября

Объявлена демобилизация набора 1898-1899 гг. За последний год — только в северной России. Интересно, что местные газеты продаются по 1500 руб. за экземпляр. В месяц — 25000-27000 руб. Билет в баню стоит: разовый — 5000 руб., отдельный номер в баню — 10000 руб. Идут слухи о наступлении Петлюры, Деникина. О каком-то

1921 год

215

         

движении на Минск. На митинге председатель исполкома Дробнис выразился так: «Мы в тяжелом положении, Петлюра с поляками наступают». Говорят, что Петлюра занял Житомир, Козятин, Тирасполь.

22 ноября / 5 декабря

Обнародован декрет о запрещении вывоза хлеба из Полтавской губернии. Фунт ржаного хлеба — 4000 руб., полубелого — 5500 руб., белого — 7500 руб., сахар-песок — 28000 руб. фунт, 1 ф. керосина — 7000 руб., 1 ф. мяса — 4000 руб.

2 / 15 декабря

Голодание порядочное. В северных губерниях полный голод. В Полтаву привезли оттуда 100 детей и 200 взрослых. С вокзала возят на кладбище много трупов, замерзших в нетопленных товарных вагонах, везущих массами голодающих. Умерших в вагонах, окружающие раздевают, и голые трупы выбрасывают из вагонов по пути на линии. Их потом подбирают и свозят на кладбище. Сегодня на Харьковский вокзал ЮЖД было свезено 120 замерзших трупов.

7 / 20 декабря

Бывший директор Полтавского [Александровского] реального училища [Карл Семенович] Реха и преподаватель того же училища Владимир Владимирович Лобачевский служат рабочими на колбасной фабрике, получая паек в 3 фунта колбасы ежедневно. Полтавский губернский тюремный инспектор Михаил Ильич Мустафин возит на ручной тележке колбасы из колбасной на Южный вокзал. Когда он раньше был арестован, наша семья, жившая с ним по соседству, принимала в нем большое участие и оказывала моральную поддержку. В память этого жена его

1921 год

216

         

Елизавета Ивановна Мустафина (по театру артистка Кирова) подарила мне две книги своих сочинений с очень трогательной надписью.

10 / 23 декабря

Убит бывший председатель Гадячской уездной земской управы Филат Иванович Мельников. Заболевший писатель Владимир Галактионович Короленко воспалением легких 13/[25] декабря скончался. Грандиозные гражданские похороны были 15/[27] декабря; похоронен на городском кладбище.

         

1922 год

217

         

1922  год

8 января

В соборе была торжественная панихида по умершем Владимире Галактионовиче Короленко. Служил и говорил речь архиерей Григорий (Лисовский).

12 января

В газете «Коммунист» (харьковской) напечатано о проходящей в Генуе конференции; по приглашению на эту международную конференцию от России едет министр иностранных дел Чичерин. На этой конференции думают предложить России созвать Учредительное Собрание, чем может быть обусловлен заем России Америкою в 3 миллиарда [долларов] и присылка для голодающих хлеба. Антанта за это оккупирует железные дороги в России.

13 января

Сегодня свезли на вокзал Южной железной дороги до 2000 замороженных трупов, собранных по путям и в вагонах (товарных, везущих голодающих). Говорят, что в вагонах голодающие ели мясо умерших-замерзших. На вокзале об этом составлен протокол. На запасных путях стояли товарные вагоны, сверху донизу наполненные голыми трупами. Сын мой, служащий на вокзале, сам видел эти трупы и долго не мог прийти в себя от ужаса виденного. Я сам видел сарай больницы, наполненный, как дровами,

1922 год

218

         

наваленными доверху один на другой, голыми трупами. Ужасная картина!

Был я приглашен к больному архиепископу Парфению. Какая поражающая разница!.. Бывало, являлся я к архиерею в монастырь, в его специальные покои, обставленные всеми удобствами. Еще лучше и роскошнее это было в архиерейском доме в самой Полтаве. Теперь же меня провели в монашеские кельи, помещавшиеся в длинном одноэтажном здании, идущем вправо от ворот и до форточки на наружную с горы лестницу. Здесь у самой форточки я вошел в маленькую тесную загрязненную келейку, где на простой деревянной кровати, покрытой изорванным ватным одеялом, в грязном белье лежал больной архиепископ. У него было заболевание сердца с последующей «водянкой», общие отеки, опухшие ноги и живот, тяжелое дыхание. Положение тяжелое, безнадежное. Он приветливо меня встретил. Осмотрел я его и, конечно, результат был неутешительный. Да он и сам понимал и сознавал это. «Конечно, доктор, меня вылечить уже невозможно. Молю Творца о ниспослании мне скорейшей кончины, очень мне тяжело». На мое указание, что ему необходим постоянный уход и помощь, он коротко заявил: «Так-то это так, сам я это понимаю. Но некому нести этот необходимый уход. Лежу вот так все время один. Келейник мой человек молодой, непривычный к уходу за таким тяжелым больным, где же ему возиться постоянно со мною немощным?! Вот я не принуждаю его к этому, а по несчастью, сам-то о себе позаботиться я не в силах и не в состоянии; так вот и приходится лежать в таком виде, как вы видите. Ведь некому подать, не то что еще обмывать да обряжать меня, как следует... Тяжело это, но такова, видно, воля Всевышнего, и я, грешный, должен терпеть все до конца...»

1922 год

219

         

На меня виденная картина произвела крайне удручающее, тяжелое впечатление. Неужели же духовенству г. Полтавы нельзя было обставить всеми удобствами своего старшего умирающего пастыря?!... И вспомнился мне тут с горьким ему упреком, бросивший всю свою паству, бежавший в панике, своего личного спасения ради, епископ Феофан, пользовавшийся здесь всеми благами своего высокого положения. Когда, уходя, я подошел под благословение Парфения, он благословил меня, потом притянул к себе и поцеловал со словами: «Прощайте, доктор». Каждый раз, когда я теперь гляжу на монастырь, мне вспоминается тяжелая картина умирающего в нищенской, ужасной удручающей обстановке архиепископа Парфения.

14 января

В окрестностях Полтавы появились голодающие волки. Около Красных казарм найден обгрызенный ими труп, точно также и около Шведской Могилы, и близ одного из окрестных сел.

21 января

Погребен в монастыре в теплой церкви умерший Парфений (архиепископ). Семья В.Г. Короленко получила 150000000 руб. на издание работ, оставшихся после него сочинений.

27 января

Получена телеграмма с распоряжением осмотреть все лазареты и госпитали на случай войны, и привести их по Полтавщине в должный порядок. Получено распоряжение уволить со службы всех женщин, служащих в советских учреждениях военного ведомства. Вообще же идет сильное сокращение штатов во всех учреждениях.

12 февраля

Часы переведены еще на час вперед.

1922 год

220

         

19 февраля

Живший рядом с нашей квартирой агроном, начальник опытной станции в Золотоношском уезде, Петр Иванович Спесивцев убит был на дороге, в 5 верстах от Полтавы, с целью грабежа. Семью его: жену и дочь мы хорошо знаем.

20 февраля

Генуэзская конференция отложена. Некто Бенеш 1, как сообщили из Лондона, предложил Д.Джорджу 2 формулу, определяющую линию поведения по отношению к советскому правительству. В признании de jure советской России должно быть отказано. Лицам, стоящим у власти, должно быть предложено произвести опыт экономического

1922 год

221

         

сотрудничества с Европой, ограниченный определенным сроком. Но предварительно Советы должны вернуть частную собственность прежним владельцам. Вопрос о внешних долгах России будет рассматриваться по истечении срока опыта экономического сотрудничества (Выписка из газеты «Правда» от 25 февраля 1922).

25 февраля

Убийцы Спесивцева — три чекиста. Одного удалось арестовать, и он выдал двух других.

3 марта

Отправка заказного письма — 30 000 за письмо.

Записями от 3 марта дневник заканчивается, далее чистый лист.

Примітки - 1917

222

         

Примітки

1917

1. Полтавська Рада робітничих і солдатських депутатів — утворена 12 березня 1917 р. шляхом об'єднання Ради робітничих та Ради солдатських депутатів. На III губернському з'їзді Рад Полтавщини (20-21 липня 1917 р.) відбулося об'єднання Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів. Спочатку Рада розміщувалася по вул. Гегелівській у Клубі трудящих, потім — у колишньому будинку генерал-губернатора (тепер вул. Жовтнева, 37). [стор. 15]

2. Полтавський Петровський кадетський корпус — військово-навчальний заклад, відкритий у 1840 р. Корпус мав 7 класів з однорічним курсом навчання. Закритий у лютому 1919 р. Відновлював роботу у липні 1919 р., остаточно припинив діяльність у листопаді 1919 р. у зв'язку з евакуацією в Сербію. Головний будинок Корпусу (північно-західна ділянка Круглої площі) зведено в 1835-40 рр. До недавнього часу в будинку Корпусу розміщувалося Полтавське вище зенітне ракетне командне училище, нині — Технічний університет (вул. Жовтнева, 42). [стор. 15]

3. Очевидно, мається на увазі Рахубовська Марія Володимирівна, громадська діячка, дійсний член Полтавської Вченої Архівної Комісії. [стор. 15]

4. Інститутська вул. — нині вул. Першотравнева. [стор. 15]

5. Продовольчі комітети — у 1917 р., за Тимчасового Уряду, — місцеві заготівельно-розподільчі органи загальнодержавного продовольчого комітету й Міністерства продовольства. Існували до 1924 р. як місцеві органи наркомату продовольства та продовольчі відділи місцевих Рад. [стор. 16]

Примітки - 1917

223

         

6. Панянка — вулиця в Полтаві, від вул. Паризької Комуни до Ламаного пров. Назву одержала від Панянського яру, що пролягав від корінного високого берега р. Ворскла до її русла. [стор. 16]

7. Жданович Кіндрат (так у літературі того часу) Микитович — генерал-майор, начальник Полтавської місцевої бригади. [стор. 16]

8. Жданович Надія Кіндратівна — викладач російської мови у гімназії Н.О.Старицької. [стор. 16]

9. Корнілов Лавр Георгійович (1870-1918) — генерал російської армії, організатор військового виступу проти Тимчасового Уряду з вимогою його відставки 25 серпня (7 вересня) 1917 р., заколот був протягом кількох днів ліквідований. Пізніше — один з організаторів Добровольчої армії, загинув при штурмі м. Катеринодара. [стор. 17]

10. «Полтавский день» — щоденна газета конституційно-демократичного напрямку, виходила у Полтаві у 1913-1919 рр. [стор. 17]

11. Віленське військове училище — було евакуйоване до Полтави під час Першої світової війни. Розміщувалося в будинку Полтавської духовної семінарії [і Полтавького жіночого єпархіального училища - Т.Б.]. [стор. 17]

12. Церква на базарі — Преображенська церква на пл. Новий Базар (тепер вул. Новий Базар). Збудована 1859-1870 рр. У 1940-50-х рр. була соборною церквою міста. Зруйнована 1961-1962 рр. [стор. 17]

13. Оберучев Костянтин (1865-1929) — полковник, російський есер. У 1917 р. — комісар, а потім командуючий Київським військовим округом. [стор. 17]

14. Кияніцин Володимир Сергійович — земський діяч, член конституційно-демократичної партії, віце-голова Полтавського товариства сільського господарства, міністр землеробства в уряді гетьмана П.Скоропадського. [стор. 18]

15. Дубровін Федір Павлович — прокурор Полтавського окружного суду (1917). [стор. 18]

16. Костенко Микола Тихонович — товариш прокурора Полтавського окружного суду. [стор. 18]

17. Партія «хліборобів-власників» утворилась на Полтавщині

Примітки - 1917

224

         

у квітні 1917 р. в час підготовки виборів до Всеросійських Установчих зборів. Визнаючи бідність та малоземелля значної частини селянства, партія вважала, що Установчі збори повинні в першу чергу вирішити аграрне питання й передати малоземельним і безземельним селянам землю у повну власність, але з повним відшкодуванням державою вартості землі приватним власникам. Виступала проти націоналізації землі, за встановлення максимуму накопичення землі приватними особами, федеративний устрій Росії, доведення війни до переможного кінця. [стор. 18]

18. Малопетрівська вул. — нині частина вул. Леніна (від початку до пл. Леніна). [стор. 18]

19. Косенко Семен Єрмолайович — український соціал-демократ, у 1917 р. — міський голова. [стор. 18]

20. Неофіт — єпископ Прилуцький, вікарій Полтавської єпархії, настоятель Хрестовоздвиженського монастиря; до грудня 1914 р. — єпископ Ізмаїльський, вікарій Кишинівської єпархії. [стор. 18]

21. Соборна площа — нині Червона площа [тепер знову Соборна площа - Т.Б.]. [стор. 18]

22. Очевидно, хутряна крамниця братів Баскіних, вул. Малопетрівська (тепер вул. Леніна). [стор. 18]

23. Ярошенко Микола Олександрович (1846-1898) — художник. Народився в Полтаві, закінчив Полтавський кадетський корпус. Помер і похований у Кисловодську. Привезена в 1919 р. з Петрограда і передана Полтаві, згідно з заповітом вдови художника, мистецька колекція М.Ярошенка створила основу Полтавської картинної галереї, згодом Полтавського художнього музею. [стор. 18]

24. Родині Райкових у Полтаві належало кілька кондитерських, кав'ярень та завод штучних мінеральних вод [стор. 19]

25. Шведська Могила — вулиця в Полтаві, від вул. Зіньківської до дороги на селище Яківці. Назву одержала від братської могили російських воїнів, загиблих у 1709 р. Тут розташовані музей історії Полтавської битви, пам'ятник Петру, Сампсоніївська церква. Музей, відкритий у 1909 р., існував до 1918 р.

Примітки - 1917

225

         

У 1950 р. створено Державний музей Історії Полтавської битви. [стор. 19]

26. Про цю пам'ятку мистецтва більш детально див.: Труды Полтавской Ученой Архивной Комиссии. — Полтава, 1912. — Вип.9, С. 1-11. [стор. 19]

27. Полтавська Рада революції — утворена 26 жовтня 1917 р. виконкомом губернської Ради робітничих і солдатських депутатів. До її складу входили члени виконкомів міської і губернської Рад, представники всіх соціалістичних партій, профспілок, військових частин. Припинила існування на початку листопада 1917 р. [стор. 20]

28. Криворотченко Михайло Григорович (1892-?) — політичний діяч, один з з організаторів «Юнацької спілки», що перебувала під впливом українських есерів та соціал-демократів (1915 р.), активний діяч УСДРП, з 1918 р. — більшовик. У листопаді 1920 р. виключений з РКП(б), пізніше — директор Соціалістичного музею в Харкові, один з засновників Українського комітету краєзнавства. Репресований у 1937 р. [стор. 21]

29. Лівицькии Андрій Миколайович (1879-1954) — український соціал-демократ, 1903 р. брав участь у діяльності Лубенського осередку РУН, у 1917 р. — губернський комісар Тимчасового Уряду, пізніше — міністр юстиції УНР, голова Ради народних міністрів; після вбивства С. Петлюри — заступник голови Директорії, Головний отаман військ УНР, Президент УНР в екзилі. [стор. 21]

30. Воробйової готель - знаходився по вул. Преображенській, 4 (тепер вул. Луначарського), на початку XX ст. належав Воробйовій Аграфені Пилипівні. [стор. 22]

31. III Універсал Центральної Ради про проголошення Української Народної Республіки від 7 (20) листопада 1917 р. [стор. 22]

32. Вибори до Всеросійських Установчих зборів відбулися 12-14 листопада 1917 р. Ум. Полтаві найбільше голосів виборців зібрали: блок Української партії соціалістів-революціонерів та партії соціалістів-революціонерів (всеросійської) — 20.4%, Партія народної свободи (конституційні, демократи) — 17,2%, більшовики — 16%. В цілому по губернії переважна більшість

Примітки - 1917

226

         

виборців проголосувала за блок Української селянської спілки та Українських соціалістів-революціонерів. [стор. 22]

33. Згідно з попередніми підсумками підрахунку голосів, опублікованими в газеті «Вестник Полтавского общественного комитета» від 15 листопада 1917 р., у виборах взяло участь 19 765 чол. За офіційними даними Полтавської округової комісії по виборах до Установчих зборів, у Полтаві проголосувало 28 173 чол. [стор. 22]

34. «Європейський» готель — побудований на початку XX ст. на вул. Малопетрівській (тепер вул. Леніна, 16), 3 початку 20-х рр. називався «Перше Травня». Зруйнований під час війни. [стор. 23]

35. Український клуб у Полтаві створено на початку другого десятиліття XX ст. групою інтелігентів після декількох марних спроб легалізації Полтавської «Просвіти». Сприяв поширенню української літератури, проводив легальну просвітницьку діяльність. Активними членами клубу були Є.І. Сіяльський, В.Н. Андрієвський, Г.І. Маркевич, П.І.Чижевський. Приміщення клубу було розташоване за адресою: вул. Стрітенська, 37 (нині — вул. Комсомольська, 37). [стор. 23]

36. Куракінська вул. — нині частина вул. Жовтневої від Корпусного саду до пл. Зигіна. [стор. 23]

37. Ходолій Григорій Африканович — підполковник, доглядач будівель Полтавського кадетського корпусу (з 1893 р.). [стор. 23]

38. Сіяльський Євген Іванович (1850-1933) — полтавський адвокат, активний діяч конституційно-демократичної партії, знайомий В.Г.Короленка. [стор. 23]

39. Можливо, крамниця Альтшулера по вул. Новий Базар. [стор. 24]

40. Корпусний сад — центр міста, назва від Петровського Полтавського кадетського корпусу, який містився поруч з парком. [стор. 25]

41. Полтавське духовне училище — засноване 1818 р., з 1876 р. містилося по вул.Колонійській, 19 (нині вул. Сковороди, 18). Діяло до 1918 р. Полтавське єпархіальне жіноче училище — засноване 1868 р., містилося по вуя. Колонійській, 34

Примітки - 1917

227

         

(нині вул. Сковороди). [стор. 25]

42. Попов Микола Петрович — генерал-майор, директор Петровського Полтавського кадетського корпусу у 1905-1911 рр. [стор. 25]

43. Гетьманський провулок — нині вул. Луценка. [стор. 25]

44. Гросберг Сигізмунд Густавович — викладач німецької мови Петровського Полтавського кадетського корпусу (з 1905 р.). Був визнаний психічно хворим. [стор. 25]

45. Данков Микола Іванович — інспектор Петровського Полтавського кадетського корпусу (з 1910 р.). [стор. 25]

46. Ромашкевич Олександр Дмитрович (1861-?) — командир роти Корпусу (з 1894 р.), укладач «Матеріалів до історії Петровського Полтавського кадетського корпусу» (1904-1916 рр.) [стор. 25]

47. Люсін Петро Григорович — викладач фізики Корпусу (з 1898 р.), підполковник. [стор. 25]

48. Петра І статуя — була виготовлена 1915 р., до 1917 р. стояла у вестибюлі Кадетського корпусу, потім — у Полтавському краєзнавчому музеї, 1950 р. встановлена перед музеєм історії Полтавської битви. [стор. 25]

49. О'Рурк Володимир Моріцович – граф, поміщик Миргородського повіту, земський діяч. [стор. 26]

50. Крутий Берег — село Рунівщинської волості Полтавського повіту. [стор. 26]

51. Невіандт Костянтин Олександрович — поміщик Полтавського повіту, земський діяч. [стор. 26]

52. Гвоздьов Василь Васильович — викладач математики у Полтавській чоловічій гімназії імператора Олександра І Благословенного. [стор. 27]

53. 15 грудня 1917 р. місцевий анархіст Дунайський застрелив штабс-капітана Ластовченка, отамана одного з загонів військ Центральної Ради. На думку деяких істориків, збіг прізвищ (головою солдатської секції Ради робітничих депутатів був Цунаєвський) став приводом для нападу на приміщення Ради. Див. також: Данішев С. Великий Жовтень на Полтавщині. - Харків, 1969. - С. 205-206. [стор. 28]

Примітки - 1917

228

         

54. Бакалійна крамниця Аврама Савича Скриньки, пізніше — його нащадків, знаходилась на розі вул. Малопетрівської (нині Леніна) та Гоголівської. [стор. 28]

55. Кочубеївка — залізнична станція Полтавського повіту. [стор. 29]

56. Божкове — залізнична станція Рунівщинської волості Полтавського повіту (Харківський напрямок). [стор. 29]

57. Очевидно, лавка Кругликова, який торгував дровами, будівельними матеріалами та вугіллям, по вул. Кобеляцькій (нині Фрунзе). [стор. 29]

58. Токаревський Михайло Дмитрович (1884-1974) навчався у Полтавській духовній семінарії, Московському комерційному інституті, працював інструктором кооперативного відділу Полтавського сільськогосподарського товариства. У 1916-1918 рр. — один з керівників Полтавської Спілки споживчих товариств, у 1917-1918 рр. — голова Полтавської губернської народної управи, член Центральної Ради, член УСДРП. [стор. 29]

59. Бакалійна і винна крамниця Климка та Губського знаходилася по вул. Котляревського, Лемера — по Олександрівській. [стор. 30]

60. Крамниці Товариства чиновників були розташовані по вул. Котляревського. [стор. 30]

61. У Полтаві було кілька ювелірних крамниць І.Г.Сапожникова — по вул. Олександрівській, Котляревській, Новобазарній. [стор. 30]

62. Полтавське музичне училище засноване 1902 р. Д.В. Ахшарумовим як музичні класи. З 1903 р. — училище. Спочатку містилося у будинку на розі вул. Петрівської (нині вул. Леніна) та Протопопівської (нині Котляревського), з 1916 р. — у спеціально спорудженому будинку (нині Полтавський палац дитячої та юнацької творчості, вул. Пушкіна, 32). [стор. 31]

63. Чубов Михайло Михайлович — священик Свято-Троїцької церкви, громадський діяч, законовчитель кількох навчальних закладів. [стор. 31]

64. Ольшевський Іустин Львович (1860-1920) — у сані священика з 1892 р., викладач Полтавської духовної семінарії, з 1910 р. — єпископ Прилуцький, вікарій Полтавської єпархії, з

Примітки - 1917/1918

229

         

січня 1911 р. — архимандрит Сильвестр, з 1914 р. — єпископ Челябінський, перший вікарій Оренбурзької єпархії. [стор. 31]

1918

1. Анненська вул. — тепер вул. Халтуріна. [стор. 32]

2. Дворянська вул. — тепер вул. Паризької Комуни. [стор. 33]

3. Відділення Державного банку — знаходилося на розі Стрітенської та Олександрівської вул. (нині Жовтнева вул., 19, будинок готелю «Театральний»). Споруджено 1897 р. [стор. 33]

4. Полтавський губернський військово-революційний комітет — утворений 19 січня 1918 р. (за н.ст.). Входили представники від більшовиків та лівих есерів. Виконував функції губернських і міських органів влади. Припинив свою діяльність після створення 25 лютого 1918 р. виконкому Полтавської Ради робітничих, селянських і солдатських депутатів. [стор. 33]

5. Семенченко Сергій Георгійович (1872-?) — адвокат, активний діяч губернського земства, член конституційно-демократичної партії, після Лютневої революції був деякий час міським головою. [стор. 34]

6. Земельний банк — знаходився на Келінському проспекті (нині Першотравневий проспект, 10, будинок Полтавського аграрного коледжу управління і права). [стор. 34]

7. Приміщення Товариства взаємного кредиту знаходилося на розі Стрітенської та Новопетрівської вулиць. Керуючим правління був Яків Кіндратович. Імшенецький, його заступником — Павло Іванович Чижевський. [стор. 34]

8. Коваленко Михайло Іванович — один із засновників партії хліборобів-власників, був убитий 7 січня 1918 р. недалеко від свого маєтку (с.Вознесенське Наталинської волості Костянтиноградського повіту). [стор. 34]

9. Муравйов Михайло Артемович (1880-1918) — лівий есер, підполковник російської армії. Восени 1917 р. перейшов на бік більшовиків, був начальником оборони Петрограда, командуючим Петроградським військовим округом. На початку 1918 р. командував червоноармійськими загонами, які воювали проти військ Центральної Ради. У липні 1918 р. в Симбірську очолив

Примітки - 1918

230

         

лівоесерівський виступ проти більшовицького командування, вбитий при арешті. [стор. 34]

10. Малама Павло Миколайович — депутат дворянських депутатських зборів, земський та громадський діяч, штаб-ротмістр у відставці, поміщик Кременчуцького повіту. Мешкав у Полтаві по Кам'яній вул., у власному будинку. [стор. 35]

11. Булюбаш Володимир Іванович — поміщик Хорольського повіту, земський діяч, поручик у відставці, депутат дворянських депутатських зборів. [стор. 35]

12. Тут О.О.Несвіцький перераховує представників полтавських дворянських та купецьких родин. [стор. 35]

13. Четвертий Універсал Центральної Ради від 9 (22) січня 1918 р. проголошував державну незалежність Української Народної Республіки. [стор. 35]

14. Грушевський Михайло Сергійович (1866-1934) - політичний, громадський та державний діяч, історик. У 1894-1914 рр. — професор Київського університету. У 1914-1917 рр. — на засланні в Симбірську, Казані, Москві. З березня 1917 р. — голова Центральної Ради та її виконкому. 29 квітня 1918 р. обраний Президентом УНР. У 1919-1924 рр. - в еміграції. З 1924 р. — академік АН УРСР, з 1929 р. академік АН СРСР. Автор понад 1800 наукових праць. [стор. 35]

15. Винниченко Володимир Кирилович (1880-1951) - політичний та державний діяч, письменник. У 1917 р. — член ЦК УСДРП, член Центральної Ради, заступник її голови, голова Генерального Секретаріату, генеральний секретар внутрішніх справ. У 1918 р. — голова Українського Національного Союзу. Голова Директорії УНР. Фундатор Української комуністичної партії. У 1903-1917, 1919-1920 і з 1920 рр. - в еміграції. [стор. 35]

16. Петлюра Симон Васильович (1879-1926) — політичний та державний діяч. Народився в Полтаві, навчався у Полтавському духовному училищі та Полтавській духовній семінарії. Один з засновників Полтавської громади РУН, пізніше — член УСДРП, один з її керівників. У 1917 р. — член ЦК УСДРП, член Української Центральної Ради, генеральний секретар військових

Примітки - 1918

231

         

справ. З квітня 1918 р. — голова Київського губернського земства та Всеукраїнського союзу земств. Член Директорії. Головний отаман армії УНР. З 1921 р. — в еміграції, з 1924 р. — голова еміграційного уряду УНР. Забитий у Парижі. [стор. 35]

17. Рибці — село Супрунівської волості Полтавського повіту, нині входить до складу м. Полтви. [стор. 35]

18. Мустафін Михайло Ілліч — полтавський губернський тюремний інспектор. [стор. 36]

19. Очевидно, Іоделіс Рафаїл Антонович, службовець акцизного управління, член конституційно-демократичної партії. [стор. 36]

20. Вагранська (Робсман) Антоніна Іллівна (1893-1976) — активна діячка більшовицької партії на Полтавщині, член РСДРП з 1912 р., вчителька, з жовтня 1917 р. — секретар Полтавського губкому РСДРП(б), у 1917-1918 рр. — начальник штабу Червоної гвардії, голова Полтавського військревкому. Після громадянської війни — на державній, науковій, викладацькій роботі. [стор. 36]

21. Мазлах (Робсман) Сергій Михайлович (1878-1937) — політичний діяч, більшовик. у 1911-1917 рр. — службовець Полтавської губернської земської управи, у 1917 р. — член виконкому Полтавської Ради робітничих депутатів, член иіської управи, редактор більшовицької газети "Молот", на початку 1918 р. — губернській комісар фінансових справ. За погляди з національного питання, відмінні від позиції керівної верхівки КП(б)У, виключений з партії, але невдовзі поновлений. Пізніше займав різні керівні посади, репресований у 1937 р. [стор. 36]

22. Можливо, Кантор Мойсей Євсейович, у 1919 р. — консультант відділу юстиції губревкому. [стор. 36]

23. Дробніс Яків Наумович (Нахимович) (1890-1937) — член РСДРП з 1906 р. Мешкав у Полтаві з 1915 р. У 1917 р. — гласний міської думи, член Полтавського комітету РСДРП(б), заступник голови Полтавської Ради робітничих і солдатських депутатів. У 1919-1920 рр. — голова Полтавського губкому КП(б)У, Полтавського губревкому та губвиконкому. Після 1921 р.

Примітки - 1918

232

         

— на державних посадах в урядах РРФСР та СРСР. Неодноразово притягався до партійної відповідальності за участь в опозиційних групах всередині ВКП(б). Страчений у 1937 р. [стор. 37]

24. Текст декрету див.: Сборник декретов 1917-1918 гг. — Москва, 1920. — С.9. [стор. 37]

25. Обласна земська переселенська організація (з кінця 1911 — Південно-російська обласна земська переселенська організація) створена у 1908 р. Метою організації було сприяння урядові в організації масового переселення на окраїни Росії малоземельних і безземельних селян. Бюро організації керувало поточними справами у період між з'їздами, видавало «Известия областной земской переселенческой организации». У березні 1918 р. організація заявила про саморозпуск. [стор. 38]

26. Алексєєв Михайло Васильович (1857-1918) — російський генерал, один з організаторів білогвардійської Добровольчої армії. [стор. 38]

27. «Наш Юг» — орган Харківського міського і Донецьке-Криворізького обласного комітетів партії меншовиків РСДРП (об'єднана). З січня 1918 р. — «Голос Юга» Газета виходила у Харкові до початку 1919 р. [стор. 39]

28. Двінськ — нині м.Даугавпілс (Латвія). [стор. 39]

29. Каск (Каска) Олександр — есер, голова солдатського комітету 6 авіаційного парку, член Полтавської Ради робітничих і солдатських депутатів, загинув у 1918 р. під Таганрогом. [стор. 40]

30. Горонескуль Олександр Афанасійович — полтавський адвокат, земський діяч. Мешкав по вул. Остроградського у власному будинку. [стор. 40]

31. Семко Савойський Леонтій Лукич — службовець Полтавської контрольної палати, заступник голови відділення садівництва Полтавського товариства сільського господарства. [стор. 40]

32. Сибірцев Онисим Прохорович — полтавський лікар-хірург, мешкав по вул.Остроградського, 9. [стор. 40]

33. Антонов-Овсієнко Володимир Олександрович (1883 1939). У кінці 1917-1918 рр. командував радянськими військами на Україні, член Народного Секретаріату. [стор. 40]

Примітки - 1918

233

         

34. Охтирка — повітове місто Харківської губернії, нині районний центр Сумської області. [стор. 40]

35. Білопілля — заштатне місто Сумського повіту Харківської губернії, нині районний центр Сумської області. [стор. 40]

36. Сагайдак — залізнична станція (Миргородський напрямок). [стор. 43]

37. Ромодан — селище Миргородського повіту Полтавської губернії, залізничний вузол, нині — Миргородського району Полтавської області. [стор. 43]

38. Петроград був перейменований в Ленінград у січні 1924 р. Це місце рукопису вказує на те, що щоденник або окремі його частини переписувалися в більш пізній час. [стор. 43]

39. Яреськи — містечко Миргородського повіту Полтавської губернії, нині — село Шишацького району Полтавської області [стор. 43]

40. Абазівка (Єлизаветине) — село Єлизаветинської волості Полтавського повіву, нині — Полтавського району. [стор. 43]

41. Чемезов Іван Костянтинович — підполковник, офіцер-вихователь Петровського Полтавського кадетського корпусу (з 1899 р.). [стор. 44]

42. Олександрівська вул. — нині – частина вул. Жовтневої від Білої альтанки до Корпусного саду. [стор. 44]

43. Лозова — залізнична станція Катеринославської губернії (нині Харківська область). [стор. 44]

44. Алексєєв Микита Олексійович (1892-1937) — більшовик, у 1917-1918 рр. — член Полтавського ревкому, виконкому Ради робітничих і солдатських депутатів; у 1919 р. — член Полтавського губкому партії більшовиків, завідуючий відділом губвиконкому, член міськради. З 1920 р. працював у партійних, радянських, профспілкових органах. [стор. 44]

45. Свинківка — залізнична станція Полтавського повіту (Харківський напрямок). [стор. 44]

46. Мається на увазі станція Полтава-Південна. [стор. 45]

47. Каменський Річард Каетанович (1845-1919) — учасник польського національно-визвольного руху 1863-1864 рр., земський

Примітки - 1918

234

         

та громадський діяч. Мешкав по вул. Олександрівській (нині Жовтнева) у власному будинку. [стор. 45]

48. Будинок Булюбаша Володимира Івановича, гласного губернського земства, поміщика Хорольського повіту знаходився по вул. Спаській, 11 (1912, арх. П.Ф. Альошин) — нині будинок Полтавського художнього музею (з 1919 р.). [стор. 45]

49. Мамуна Андрій Миколайович — граф, лікар-шкірвенеролог, викладач Полтавської фельдшерської школи, мешкав за адресою: вул.Олександрівська, 1. [стор. 45]

50. Очевидно, Воронов Віктор Михайлович, з 1916 р. — товариш голови Полтавського окружного суду; раніше служив у судових установах у Кутаїсі, Батумі, Тифлісі, Сувалках. За радянської влади був співробітником Полтавського губревтрибуналу. [стор. 45]

51. Будинок Полтавського губернського земства (нині — пл. Леніна, 2, Полтавський краєзнавчий музей) — споруджений у 1903-08 рр. за проектом В.Г.Кричевського. Спочатку функціонував як адміністративно-музейна споруда, з 1920 р. — як музей; зруйнований 1943 р., відбудований у 50-і роки. [стор. 45]

52. «Стій! Назад!» (нім.). [стор. 46]

53. В оригіналі — окрема вклейка (два аркуші). [стор. 46]

54. Можливо, Житного Григорія Івановича, диякона Стрітенської церкви у м. Полтаві, який мешкав на Соборній площі. [стор. 46]

55. Ймовірно, будинок Переслені Євгена Володимировича, директора Полтавського міського громадського банку, який мешкав по вул. Спаській. [стор. 46]

56. «Це не школа, а стайня» (нім.) [стор. 47]

57. «Добрий ранок, добрий день, добрий вечір» (нім.). [стор. 47]

58. Очевидно, Няньчук Семен Микитович, старший помічник бухгалтера Полтавської губернської земської управи. [стор. 49]

59. Колонія (Німецька колонія) — місцевість у Київському та Жовтневому районах М.Полтави. Отримала назву від німецьких переселенців (колоністів). Нині це район вулиць Балакіна та Сковороди і прилеглих провулків. [стор. 49]

Примітки - 1918

235

         

60. Очевидно, будинок Матірного Миколи Максимовича, у 1916 р. — діловода сільськогосподарського відділення губернської земської управи, раніше — службовця Контрольної палати, який мешкав за адресою: Колонія, власний будинок. [стор. 49]

61. Товкач Олександр Іванович, брат відомого полтавського юриста та діяча українського національного руху Костянтина Товкача; розстріляний невідомими солдатами на розі Пушкінської та Новопетрівської (нині Гагаріна) вулиць 31 березня 1918 р. (н.ст.). Був матросом-льотчиком Чорноморського флоту, участі в політичній боротьбі не брав. [стор. 49]

62. Короленко Володимир Галактіонович (1853-1921), видатний письменник, мешкав у Полтаві з 1900 р. Під час революційних подій 1917-1921 рр. сміливо виступав проти зловживань будь-якої влади. Газету «Свободная мысль», у номері якої від 2 квітня (20 березня) 1918 р. було надруковано статтю «Грех й стыд», редагувала донька письменника Софія Володимирівна, активним співробітником був зять — Костянтин Іванович Ляхович. Газета була спільним органом небільшовицьких соціалістичних партій. Виходила також під назвами «Наша мысль», «Вольная мысль», «Свободная жизнь». [стор. 50]

63. Ков'яги — залізнична станція Валківського повіту Харківської губернії. [стор. 50]

64. У тексті прізвище нерозбірливе. Газета «Свободная мысль» від 22 березня (4 квітня) 1918 р. подає інформацію про пограбування крамниці Вировича. [стор. 50]

65. Червоні казарми містилися по вулиці Пороховій (нині вул. Сінна, військова школа зв'язківців). Назву отримали від червоного кольору будівель. [стор. 51]

66. Бреслер Володимир — генерал, у 1918 р. — голова правління Полтавської контори Державного хлібного бюро. [стор. 52]

67. Чернов Віктор Михайлович (1873-1952) — російський політичний діяч, один з керівників партії соціалістів-революціонерів. Міністр землеробства Тимчасового Уряду (1917 р.). Голова Всеросійських Установчих зборів (1918 р.), у 1920 р. емігрував. [стор. 53]

Примітки - 1918

236

         

68. Мартос Борис Миколайович (1879-1962) — громадський діяч, кооператор і педагог. Служив інструктором кооперації у Полтавському губернському земстві. Член РУП, потім УСДРП. Генеральний секретар земельних справ уряду Центральної Ради, з 1919 р. — міністр фінансів, голова Ради Міністрів Директорії УНР. З 1920 р. — на еміграції у Німеччині, Чехословаччині, Швейцарії та США. Газета «Наша мысль» висловила подив з приводу того, що ім'я Мартоса згадане поряд з Лені ним та Черновим. Можливо, автори звернення мали на увазі Маршова (Цедербаума) Юлія Осиповича (1873-1923), одного з лідерів партії меншовиків. [стор. 53]

69. Соколовський Юрій Юрійович (1875-?) — агроном сільськогосподарського відділення Полтавської губернської земської управи, член правління Полтавського товариства сільського господарства, у 1918 р. — міністр землеробства гетьманського уряду. [стор. 53]

70. Лизогуб Федір Андрійович (1851-1928) -— голова Полтавської земської управи (грудень 1901 - травень 1916 рр.), у 1918 р. — голова Ради Міністрів Української Держави. Емігрував. [стор. 53]

71. Сахно-Устимович Микола Миколайович (1863-1918) — голова Ради Міністрів Української Держави до початку травня 1918 р. Пізніше — директор департаменту конярства міністерства землеробства. Загинув під час антигетьманського повстання. [стор. 54]

72. Скоропадський Павло Петрович (1873-1945) — генерал-лейтенант російської армії, у 1917 р. командував 34 армійським корпусом, який у серпні 1917 р. прибрав назву 1-го Українського корпусу. 29 квітня 1918 р. обраний гетьманом України, проголосив створення Української Держави. У грудні 1918 р. емігрував до Німеччини. [стор. 54]

73. Чижевський Григорій Павлович (1888-?) — син відомого діяча українського руху Павла Івановича Чижевського (1860-1925), з 24 квітня 1918 р.— помічник губернського комісара. [стор. 55]

74. Іваненко Сергій Сергійович (1870-1918) — поміщик Пирятинського повіту, земський діяч, у 1916-1917 рр, — голова Полтавської губернської земської управи, у 1918 — губернський

Примітки - 1918

237

         

староста. [стор. 55]

75. Нога Юрій Олександрович — помічник губернського старости (1918 р.) [стор. 55]

76. Ляхович Костянтин Іванович (1885-1921) — соціал-демократ, меншовик, зять письменника В.Г.Короленка. У 1909 р. засуджений до довічного заслання в Сибір, втік, до 1917 р. жив у Франції. У 1917 р. — гласний міської Думи, депутат Полтавської Ради робітничих і солдатських депутатів. Був заарештований за гетьманського режиму (1918 р.) та більшовиками (1921 р.). У в'язниці захворів на тиф і помер. [стор. 55]

77. Старицький Георгій Єгорович (1867-?) — судовий та земський діяч, у 1919 р. — полтавський губернатор, емігрував. [стор. 55]

78. Стасюлевич Сигізмунд Осипович, у 1918 р. — член міської управи, мешкав по вул. Гегелівській, 3. [стор. 55]

79. Бельговський Леонід Іванович (1881-?) — юрист, у 1915-1916 рр. — співробітник Полтавського окружного суду, у 1918 р. — член міської управи, конституційний демократ. [стор. 55]

80. Горфан Лев Костянтинович (Лейба Кушелевич) — служив бухгалтером губернської земської управи, у 1918 р. — член міської управи. Мешкав по вул. Кобеляцькій, 35. [стор. 55]

81. Короленко Софія Володимирівна (1886-1957) — донька В.Г. Короленка, за професією вчителька, в останні роки життя В.Г, Короленка взяла на себе обов'язки помічника й секретаря письменника, у радянські часи займалася виданням його творів; була директором музею В. Г.Короленка. Автор спогадів «Книга об отце» (Іжевськ, 1968), де висвітлено полтавський період життя В.Г. Короленка. [стор. 56]

82. Стенька Яків Миколайович (1883-1920) — український соціаліст-революціонер, у 1917 р.— голова Полтавської повітової земської управи, голова Селянської Спілки на Полтавщині, товариш міністра хліборобства Центральної Ради. З 1918 р. був інструктором Полтавської спілки споживчих товариств, членом її правління. У листопаді 1919 р. заарештований денікінцями й вивезений до Ростова. Повертаючись звідти, помер у Харкові 22 лютого 1920 р. [стор. 56]

Примітки - 1918

238

         

83. Макаренко Павло Прокопович — інженер, статистик губернського земства, член Українського клубу. Мешкав у Полтаві: 2 Козачий провулок, буд. Марцинкевича. [стор. 56]

84. Фролов Дмитро Матвійович — інженер-архітектор, соціаліст-народник, член Полтавської міської управи, в 1919 р. — член Харківської міської управи. [стор. 57]

85. Ейхгорн Герман фон (1848-1918) — генерал-фельдмаршал, з березня 1918 р. — командуючий німецькими військами в Україні, вбитий у липні 1918 р. в Києві есером Б.Донським. [стор. 57]

86. Школа ім. В. П. Трегубова — сьоме міське початкове училище, знаходилося на Сінній площі» [стор. 59]

87. Державна варта — поліція за гетьмана П. Скоропадського, утворена згідно з законом від 18 травня 1918 р. На чолі державної варти стояв Департамент державної варти при Міністерстві внутрішніх справ, у губерніях і повітах вона підлягала губернським і повітовим старостам. [стор. 60]

88. Дорошенко Дмитро (1882-1951) — історик, публіцист, громадський і державний діяч. Член Української Центральної Ради, у 1918 р. — міністр закордонних справ гетьманського уряду, з 1919 р. — на еміграції. Автор багатьох праць з історії України. [стор. 60]

89. Раковський Християн Георгійович (1873-1941) — радянський державний діяч, у 1918 р. очолив урядову делегацію РСФРР на переговорах з Українською Державою. З січня 1919 г — голова Раднаркому УСРР, з 1923 р. — на дипломатичній роботі. Брав участь в опозиційних угрупованнях всередині ВКП(б). Розстріляний у 1941 р. [стор. 60]

90. Ландвер — військові частини німецької армії, сформовані з військовозобов'язаних запасу другої черги. [стор. 60]

91. Стешенко Іван Матвійович (1873-1918) – український літературознавець і письменник. Був генеральним секретарем, потім міністром освіти УНР. Похований 4 серпня 1918 р. на Байковому кладовищі у Києві. [стор. 62]

92. Вороновський Михайло Михайлович — доктор медицини, губернський лікарський інспектор. Мешкав по вул. Познанській, 8. [стор. 63]

Примітки - 1918

239

         

93. Лужицький Іван Васильович (1845-1918) — український та російський історик. Народився в м.Кам'янці-Подільському, з 1877 р. — професор Київського університету, з 1908 р. — Вищих жіночих курсів у Петербурзі. Належав до конституційно-демократичної партії. [стор. 64]

94. Друга Полтавська чоловіча гімназія — діяла з 1907 р., містилася у будинку дворянського пансіону, пров. 2-й Кірочний, тепер корпус педінституту, вул. Остроградського, 2. [стор. 65]

95. Архієрей Феофан (Бистров Василь} (1873-1940) — єпископ Полтавський і Переяславський (з 1913 р.). З 1909 р. — ректор Санкт-Петербурзької духовної академії; з 1910 р. — єпископ Таврійський, з 1912 р. — єпископ Астраханський. [стор. 66]

96. Маклаков Микола Олексійович (1871-1918) — російський державний діяч, чернігівський губернатор (1909-1912), міністр внутрішніх справ (1913-1915). [стор. 66]

97. Багалій Дмитро Іванович (1857-1932) — видатний український історик, академік АН УРСР, автор більш ніж 220 праць з історії України й Росії. Ректор Харківського університету (1906-1910), голова Харківської міської Думи (1914-1917). [стор. 67]

98. Гербель Сергій Миколайович — до революції 1917 р. харківський губернатор, влітку 1918 р. — міністр харчових справ у кабінеті Ф. Лизогуба, пізніше — прем'єр-міністр земельних справ гетьманського уряду. [стор. 68]

99. Келлер Федір Артурович (1857-1918) — російський генерал, у 1918 р. — головнокомандуючий збройними силами Української Держави. Вбитий після перемоги Директорії. [стор. 69]

100. О. О. Несвіцький мешкав за адресою: вул. Кам'яна, 4 (нині вул. Леваневського). [стор. 70]

101. Бугаєвич (Матена) Василь Іванович (1893-1919) — боротьбист, активний учасник революційних подій на Полтавщині, загинув під час наступу військ Денікіна як член штабу оборони Полтави. [стор. 70]

102. Болбочан Петро (1883-1919) — військовий діяч, полковник армії УНР. У 1918 р. — отаман 1-ї Запорізької дивізії Запорізького корпусу. Розстріляний військами УНР за вироком

Примітки - 1918

240

         

військово-польового суду. [стор. 71]

103. Троїцька церква — збудована 1894 р. на Сінній площі (нині пл. Незалежності) навпроти вул. Загородньої (тепер Зигіна). У 30-х роках закрита і розібрана. На її місці — будинок колишнього обласного партархіву. [стор. 71]

104. Полтавське земське ремісниче училище засноване 1878 р. в с.Дігтярях Прилуцького повіту. Переведене до Полтави 1897 р. Учні займалися художньо-ковальським і різьбярським ремеслами, вивчали котельну і мідну справи. Розміщувалося на Сінному майдані (нині майдан Незалежності). [стор. 71]

105. Про родину С. В. Петлюри більш детально див.: Пустовіт Т. П. Симон Петлюра (Полтавський період)//Він — з когорти вождів. — К., 1994. — С.10-13. [стор. 72]

106. Андрієвський Опанас (1878-1955) - політичний діяч, адвокат, член Української партії соціалістів-самостійників, член Директорії УНР. Емігрував, був професором Українського Вільного Університету у Празі. [стор. 72]

107. Швець Федір (1882-1940) — політичний діяч, у 1917-1918 рр. — професор геології Київського університету. Член ЦК Української партії соціалістів-революціонерів та Селянської спілки, член Директорії УНР. Емігрував, був професором Українського Вільного університету та педагогічного інституту ім. Црагоманова у Празі, де й помер. [стор. 72]

108. Очевидно, Немировський Іларіон Осипович, адвокат, у 1918 р. — голова слідчої комісії Полтавського окружного суду, есер, мешкав у Полтаві: Сінна площа, 5. [стор. 72]

109. Статников Олександр Йосипович — статистик губернського земства, у грудні 1918 р. — помічник губернського комісара. [стор. 74]

110. Махно Нестор Іванович (1889-1934) – ватажок анархістських селянських повстанських загонів у 1918-1921 рр. Вів бойові дії проти гетьманських та німецьких військ, Директорії, денікінців, врангелівців, Червоної армії. Тричі укладав угоди з радянським командуванням про спільні дії. Загони Махно були розбиті у серпні 1921 р., сам він втік до Румунії, пізніше

Примітки - 1918/1919

241

         

жив у Польщі, Франції. [стор. 76]

111. Очевидно, мається на увазі чин шостого класу (колезький радник). [стор. 77]

112. Курбатов Іван Іванович — дійсний статський радник, голова Полтавської казенної палати, мешкав по вул. Ново-кременчуцькій ,12. [стор. 79]

113. Куп’янськ — повітове містечко Харківської губернії. [стор. 79]

114. Макаренко Андрій (1885-1963) — громадський та державний діяч, у 1918 р. — директор департаменту міністерства шляхів Української Держави, член Директорії УНР, з 1919 р. — в еміграції» [стор. 79]

115. Єфименко Олександра Яківна (1848-1918) — видатна дослідниця історії України, почесний доктор історії Харківського університету (1910), викладач історії на Бестужевських курсах (1907-1917). Вбита на х. Любочці Харківської губернії (нині Вовчанський район Харківської області). [стор. 80]

116. Згідно з наказом губернського комісара № 10100 від 26 грудня 1918 р., домовласники повинні були мати не менше двох прапорів на двір розміром не менш, як 2 на 3 аршини й виставляти їх на всі свята. Див.: Полтавские новости. — 1918. — 27 грудня. - № 196. [стор. 80]

1919

1. Биков Микола Володимирович (1856-1919?) — дійсний статський радник, член Полтавського губернського присутствія. Племінник Миколи Гоголя, одружений на дочці генерал-майора Олександра Олександровича Пушкіна — Марії (діти — Олександр — 1883; Єлизавета — 1885; Софія – 1887; Наталія – 1888; Марія — 1890; Тетяна — 1894; Володимир — 1895; Ганна – 1897; Олена — 1899). Див.: ДАПО, ф.-837, оп.1, спр. 16. [стор. 81]

2. Криницький Іван Петрович – гласний Полтавської міської Думи (1913-1916 р.р.), купець, входив до правління Купецького старости, мешкав по вул. Загородній у власному будинку (нині вул. Зигіна). [стор. 81]

3. Молдавський Давид Мусійович — купець, власник винокурного

Примітки - 1919

242

         

та ректифікаційного заводів, млинів (простого, парового), слюсарних майстерень у м. Полтаві, гласний міської Думи, меценат. [стор. 82]

4. «Курені смерті» — військові формування за часів Центральної Ради, створювалися для боротьби з бандитизмом, для підтримання порядку в містах. [стор. 82]

5. Гололобов Яків Георгійович (1855-1918?) — колишній член Державної Думи, полтавський віце-губернатор (з 1912 р.). Працював у журналах «Северный вестник», «Русское богатство», «Неделя» та ін. [стор. 82]

6. Клембовський Владислав Наполеонович (1860-1921) — російський генерал, з 1917 р. командуючий Північним фронтом. [стор. 82]

7. Товкач Костянтин Іванович (1882-?) — правник, приятель С.Петлюри по духовній семінарії, голова міської Думи у Полтаві, член Генерального суду УНР, за радянської влади засуджений у справі СВУ, мешкав на Павленківській площі, 20 (1916). Про нього див. Балабольченко А. «СВУ»: Суд над переконаннями. — Вітчизна. — 1989. ч.ІІ. — СЛ59-179. [стор. 82]

8. Водяна — залізнична станція Харківської губернії (нині Харківської області). [стор. 83]

9. Люботин — слобода Валківського повіту Харківської губернії, залізничний вузол. [стор. 83]

10. Лебедин — повітове місто Харківської губернії. [стор. 83]

11. Ново-Кременчуцька вулиця — нині вулиця Лідова. [стор. 85]

12. Катерининська вулиця — нині вул. Рози Люксембург. [стор. 85]

13. Загородня вулиця — нині вул. Зигіна. [стор. 85]

14. Бехтєєва Алла Данилівна — мешкала по вул. Дворянській, 2 (нині вул. Паризької Комуни). [стор. 85]

15. Кованьки — дворянська родина у Полтавській губернії. [стор. 85]

16. Можливо, Матяш Роман, член Полтавського губвиконкому (1918). [стор. 86]

17. Полтавського генерал-губернатора будинок знаходиться у західному секторі Круглої площі, між вул. Лідова і Жовтневою. Збудований 1801-11 за проектом А.Захарова (нині будинок

Примітки - 1919

243

         

Полтавської обласної Ради профспілок, вул. Жовтнева, 37). [стор. 86]

18. Олександрівська вулиця — нині вул. Жовтнева. [стор. 86]

19. Тимчасовий робітничо-селянський уряд України створений 28 листопада 1918 р. за постановою ЦК КП(б)У в Курську для керівництва революційним рухом проти німецької окупаційної влади та гетьманщини. Найважливішим завданням його було відновлення на місцях радянської влади та підготовка умов для скликання Третього Всеукраїнського з'їзду Рад. До складу уряду входили: В. К Аверін, К. Є. Ворошилов, В. Л. Затонський, Е. Й. Квірінг, Ю. М. Коцюбинський, Артем (Ф. А.Сергєєв) та ін. [стор. 87]

20. Єпископ Полтавський та Переяславський Феофан (Бистров) мешкав у власному будинку на розі вул. Архієрейської та Монастирської (нині вул. Карла Маркса — Радянська). [стор. 88]

21. Полтавська перша чоловіча гімназія — заснована 1808 р., містилася по вул. Остроградського, 4 (нині на цьому місці приміщення с/ш №3, по вул. Куйбишева,4). [стор. 88]

22. Черненка жіноче училище — містилося на Преображенській вулиці (нині вул. Луначарського [1100-річчя Полтави - Т.Б.]). [стор. 89]

23. Затонський Володимир Петрович (1888-1938) — український більшовицький діяч, народний секретар освіти у першому радянському уряді України. [стор. 89]

24. Красна (Червона) аптека Ейзлера містилася на розі вул. Кобеляцької та Преображенської (нині Фрунзе-Луначарського). [стор. 89]

25. Кобеляцька вулиця — нині вул. Фрунзе. [стор. 89]

26. Дурново Софія Петрівна — дворянка, власниця винокурного та ректифікаційного заводів на х. Павлівка, та цукроварні на ст. Скороходове Чутівського повіту Полтавської губернії. [стор. 90]

27. Биков Георгій Володимирович — полковник, ротний командир Петровського Полтавського кадетського корпусу. [стор. 90]

28. Богомольний Сергій Олександрович — секретар Петровського Полтавського кадетського корпусу. [стор. 90]

29. Кротевич Костянтин Максимович (1882-1937) — відомий

Примітки - 1919

244

         

полтавський правник, член правління губернської «Просвіти», один з фундаторів української гімназії ім. Івана Котляревського. У 20-х рр. — священик УАПЦ у Полтаві, пізніше — у Вінниці, репресований, загинув на засланні. Автор статті До ідеології УАП церкви //Церква і життя. — 1928. — ч. 1/6. [стор. 90]

30. Міський (старий) цвинтар Полтави існував з 1808 р. Простягався від розвилки вулиць Фрунзе та Р.Люксембург до вул. Остапа Вишні. Офіційно закритий 1872 р., але поховання здійснювалися й за часів радянської влади. [стор. 90]

31. Знам'янка — залізнична станція (нині Кіровоградська область). [стор. 91]

32. Фастів — містечко Васильківського повіту Київської губернії. [стор. 91]

33. Павленки — місцевість у Київському районі м.Полтави, колишнє передмістя. [стор. 91]

34. Полтавська духовна семінарія — переведена з Переяслава до Полтави у 1862 році. Містилася з 1877 р. по вул. Колонійській (нині вул. Сковороди, 1/3). [стор. 91]

35. Будаговський Олександр Вікентійович — лікар-педіатр, мешкав по вул. Мало-Садова, 1 (нині вул. Короленка). [стор. 92]

36. Гурвич Юрій Йосипович — лікар-педіатр, мешкав по вулиці Шевченка. [стор. 92]

37. Колупаєв Степан Ілліч (1870-?), з 1919 р. член Полтавського ревтрибуналу, у більшовицькій партії з 1904 р. [стор. 92]

38. Старицький Григорій Олександрович — колезький асесор, мировий суддя 10 дільниці у Полтаві (1916). [стор. 93]

39. Перещепина (Мала) — село і залізнична станція Костянтиноградського повіту Полтавської губернії (нині — Новосанжарського району Полтавської області). [стор. 94]

40. Див. «Известия Полтавского губисполкома и Полтавского губернского комитета коммунистической партии» (далі «Известия») — 1919. — 5 березня. — ч. 18(34). [стор. 94]

41. Наказ коменданта м.Полтави за ч. 25 від 7 березня 1919 р. Див. «Известия».— 1919. — 8 березня. — ч. 21/37/. [стор. 95]

Примітки - 1919

245

         

42. План святкової ходи на 11 березня було надруковано у газеті «Известия».-- 1919. — 11 березня. — ч. 23/39/. О. О. Несвіцький не зазначив, що всі сторонні протягом свята не повинні були допускатися на вулицю. Зміст лозунгів мав бути обов'язково узгодженим із відповідною комісією, а написи виконано тільки на червоному тлі. [стор. 96]

43. Гінденбург Пауль фон (1847-1934) — військовий та державний діяч Німеччини, генерал-фельдмаршал з 1914 р. [стор. 97]

44. Єлисаветград — нині м. Кіровоград. [стор. 97]

45. Вільно — нині м. Вільнюс (Литва). [стор. 97]

46. Див. також газету «Известия». —1919. — 20 березня. — ч. 29/45/. [стор. 98]

47. Бразоль Сергій Євгенович — член Державної Ради (1906), предводитель дворянства Зіньківського повіту, губернський гласний, гофмейстер (1916). [стор. 98]

48. Алексєєв Леонід Миколайович — земський начальник Єлисаветівської та Супрунівської волостей Полтавського повіту (1916). [стор. 98]

49. До реєстру народних суддів, затверджених губвиконкомом (див. «Известия», — 1919.— 25 березня.— ч. 33/49/ ввійшли: тт. Войнахович (член УПСРК), Мусінзон (УПСРК), Повалій (Співч. УПСРК), Лучко (ком. більш. Укр.), Штриголь (ком. більш. Укр.), Тимошенко (ком. більш. Укр.), Вовянко (співч. більш. Укр.). [стор. 99]

50. Маріїнська жіноча гімназія заснована у 1860 р. Містилася на Олександрівській площі, 47 (нині приміщення міської школи мистецтв, вул. Жовтнева, 35). [стор. 99]

51. Старицької Н.О. жіноча гімназія створена 1908 р., містилася по вул. Остроградського (нині вул. Куйбишева, 3). [стор. 99]

52. Про діяльність полтавського кооперативного Союз-банку див, ДАПО: Ф.Р.-2186, оп.1, спр. 1; Соловей Дмитро. Розгром Полтави. — Полтава, 1994. — с.111-114. Юренко Ол. Піднісшися духом із руїн, перетривавши лихоліття... Дмитро. Соловей. II Політологічні читання. — 1994. — ч.3. — С.166. До складу правління банку входили Фісенко С.О., Гаращенко А.А. та ін. [стор. 99]

Примітки - 1919

246

         

53. У числі перейменованих вулиць значиться також Келінський проспект, назву якого було змінено на проспект Я.Свердлова. [стор. 100]

54. Трегубівська вулиця — нині вул. К.Лібкнехта. [стор. 100]

55. Новобудови — куток м. Полтави, район сучасних вулиць Ватутіна, Артема, Халтуріна, Зигіна. [стор. 100]

56. Див газету «Известия». — 1919.— 4 квітня. — ч. 42(58). [стор. 101]

57. Решетилівка — волосне містечко Полтавського повіту (нині — райцентр Полтавської області). [стор. 101]

58. Див. газету «Известия». — 1919. — 9 квітня. — ч. 45(61). [стор. 101]

59. Несвіцький має на увазі вдову Кулябко-Корецького Петра Івановича (1868-?), міського голови 1906-1908 рр. [стор. 102]

60. Можливо, Устимович Олександр Прокопович — дворянин, який згодом за влади Денікіна перебував на посаді начальника юридичного відділу Полтавського губернського управління. [стор. 102]

61. Кобищани — куток м. Полтави (колишня околиця). [стор. 102]

62. Сулима Андрій Платонович — губернський гласний від Костянтиноградського повіту (1913-1916), дворянин. [стор. 102]

63. Колчак Олександр Васильович (1873-1920) — російський адмірал і політичний діяч, визнаний Антантою як «верховний правитель Росії» (1919). [стор. 102]

64. Поміщики Софія та Віктор Ільїнські були звинувачені у т.з. контрреволюції, — виклику «каральної експедиції» у своє село Любимівку Костянтиноградського повіту та в накладенні контрибуції на селян. Суд вирішив стягнути з Ільїнських на користь селян Любимівки зібрану ними контрибуцію. [стор. 103]

65. Див. також газету «Известия» — 4 травня, ч. 62/78/. Охоронне свідоцтво на помешкання письменника було видано Полтавською Радою депутатів лише 24 липня 1919 /Ч.5450/. [стор. 103]

66. Про судову справу над співробітниками Полтавської ЧК див. газету «Известия». — 1919. — 24 травня. — Ч.78/94/. [стор. 103]

Примітки - 1919

247

         

67. Наказ по військових частинах та установах Полтавського губернського військового комісаріату було надруковано у газеті «Известия». — 19.19. — 10 травня. — Ч.67/83/. [стор. 104]

68. Григор'єв Микола Олександрович (1878-1919), штабс-капітан царської армії. 1917-1919 рр. служив у військах Центральної Ради, гетьманщини, Директорії. У лютому 1919, проголосивши себе лівим есером, визнав радянську владу. 9 травня 1919 р. виступив проти більшовиків, у липні був убитий Н.І.Махном. [стор. 104]

69. Ліщинівка — залізнична станція Кобеляцького повіту Полтавської губернії (нині Кобеляцького району Полтавської області). [стор. 105]

70. Про проїзд Троцького через Полтаву див. «Известия». — 1919. — 20 травня. — ч. 75(91). [стор. 105]

71. Герценвиць Михайло Іванович (1874-?) — губернський предводитель дворян (з 1913), надвірний радник (1916), почесний голова Полтавської Вченої Архівної Комісії. [стор. 105]

72. Ромодан — залізнична станція Миргородського повіту Полтавської губернії (нині Миргородського району Полтавської області). [стор. 105]

73. Черненко Олександр Олександрович (1872-?) — полтавський міський голова 1909-1913 рр. [стор. 106]

74. Зелений, справжнє ім'я та прізвище Терпило Данило (1883-1919) — ватажок повстанських загонів, які боролися 1919 р. проти більшовиків та денікінців на Київщині, Полтавщині та Чернігівщині. Мав понад 30000 повстанців. [стор. 106]

75. Шкуро Андрій Григорович (1887-1947) — генерал-лейтенант, з травня 1919 р. очолював кінний корпус Добровольчої армії Денікіна. [стор. 106]

76. Ангел — ватажок повстанців, діяв проти більшовиків, головним чином на території Чернігівщини. [стор. 106]

77. Сахнівщина — селище Костянтиноградського повіту Полтавської губернії (нині Машівського району Полтавської області). [стор. 106]

Примітки - 1919

248

         

78. Велецький Владислав Захарович. — дворянин, входив до складу оцінювальної комісії Полтавського земельного банку. [стор. 107]

79. Денікін Антон Іванович (1872-1947) — головнокомандуючий збройними силами Півдня Росії, генерал-лейтенант (1916)с Після розгрому з залишками армії евакуювався до Криму, а потім за кордон. [стор. 107]

80. Версальский мирний договір 1919 р. — договір між державами-переможцями з одного боку і Німеччиною — з другого, який завершив першу світову війну 1914-1918 рр. і оформив її наслідки. Щодо України учасники договору санкціонували загарбання Сх. Галичини і Зах. Волині Польщею, анексію Закарпаття — Чехословаччиною, Пн. Буковини і Бесарабії — Румунією. [стор. 107]

81. Наказ за ч.52 відділу Народної Освіти по шкільному підвідділу від 28 травня 1919 р. про закриття духовних закладів — див. також газету «Известия». — 1919. — 3 червня. — 4.85(101). [стор. 107]

82. Слов'янськ — повітове містечко Харківської губернії (нині райцентр Донецької області). [стор. 107]

83. Бахмут — повітове місто Катеринославської губернії (нині м. Артемівськ, Донецька область). [стор. 107]

84. Сіяльського Євгена Івановича будинок містився по вул. Шевченка. Полтавська ЧК на поч. 20-х рр. знаходилася на вул. Спаській, 8. [стор. 107]

85. Див. також газету «Известия». — 1919. — 21 червня. — 4.99(116); 24 червня. — ч. 101(118). [стор. 108]

86. Донецький басейн (Донбас), Донеччина — головна паливна база і найважливіший промисловий район України. Переважна частина Донбасу (Старий Донбас) розташована на території сучасних Луганської та Донецької областей. [стор. 108]

87. Селещина — залізнична станція Костянтиноградського повіту Полтавської губернії (нині Маїиівського району Полтавської області). [стор. 108]

88. Каретников Федір Михайлович — купець, входив до складу правління попечительства Полтавського товариства сліпих. [стор. 108]

Примітки - 1919

249

         

гласний міської Думи (1916).

89. Ворожба — залізнична станція Сумського повіту Харківської губернії (нині Сумської області). [стор. 108]

90. Позначений О.О.Несвіцьким реєстр див. газету «Известия». - 1919. — 24 червня. — ч.101 (118); 26 червня. — ч 103 (120). [стор. 109]

91. Іскрівка — залізнична станція Чутівської волості Полтавської губернії (нині Чутівського району Полтавської області). [стор. 109]

92. Білевич Микола Олександрович — губернський гласний, капітан у відставці (1916). Мешкав у власному будинку по Келінському проспекту (нині приміщення музею І.П.Котляревського, Першотравневий проспект, 18). [стор. 109]

93. Див. також газету «Известия». — 1919. — 29 червня. — ч.106(123). [стор. 109]

94. Короленка Володимира Галактіоновича будинок містився по вул. Малосадовій (нині вул. Короленка, 1). [стор. 110]

95. Коломак — слобода Валківського повіту Харківської губернії (нині селище Валківського району Харківської області). [стор. 111]

96. Опішня — волосне містечко Зіньківського повіту Полтавської губернії (нині селище Зіньківського району Полтавської області). [стор. 111]

97. Єгоров Олександр Ілліч (1883-1939) —радянський військовий діяч, полковник царської армії. У липні-жовтні 1919 р. командував Чотирнадцятою армією Південного фронту більшовиків. [стор. 111]

98. Капніста Василя Васильовича будинок — містився по вул. Кам'яній (нині вул. Леванєвського, 5, будинок не зберігся). [стор. 111]

99. Реєстр розстріляних див. газету «Известия», — 1919. — 5 липня. — ч. 110(127). [стор. 111]

100. Валки — повітове місто Харківської губернії (нині райцентр Харківської області). [стор. 112]

101. Карлівка — волосне містечко Костянтиноградського повіту

Примітки - 1919

250

         

Полтавської губернії (нині райцентр Полтавської області). [стор. 112]

102. Євреїнов Леонід Данилович — генерал від інфантерії. [стор. 112]

103. Несвіцький має на увазі Хрестовоздвиженський монастир у Полтаві, який було спалено і пограбовано радянським військовим загоном у ніч на 12 липня 1919 р. Див. також статті: Полтавский монастырь — приют контрреволюцій //Известия. — 1919. — 16 липня. — ч. 118(135); История обыска в Полтавском Крестовоздвиженском монастыре //Полтавский день. — 1919. — 6(19) серпня. — ч.17(1555). [стор. 112]

104. Див. також ст.: Налет на Чрезвычайную комиссию //Известия. — 1919. — 16 липня. — ч.118(135); Еще о 13-м июля //Известия. — 1919. — 18 липня. — ч. 120(137). [стор. 113]

105. Науменко Володимир Павлович (1851-1919) — український історик, етнограф. Із полтавських дворян. В останні роки існування «Київської старовини» її редактор. [стор. 114]

106. Див. також ст.: Товарищ Троцкий в Полтаве //Известия. — 1919. — 22 липня. — ч. 123 (140). [стор. 114]

107. Див. газету «Известия». — 1919. — 23 липня. — 4.124 (141). [стор. 114]

108. Минівка — село Костянтиноградського повіту Полтавської губернії (нині Полтавського району Полтавської області). [стор. 115]

109. Інститутська гора — місцевість навколо інституту шляхетних панянок (нині Першотравневий проспект, 24). [стор. 117]

110. Вірогідно, дружина Стишинського Олександра Семеновича, титулярного радника, члена Державної Ради. [стор. 117]

111. Бредов Микола (1873-?) — денікінський генерал, 1919 командував частинами, що захопили Київ та Правобережжя. Генерал-губернатор Києва, після поразки білого руху емігрував до Болгарії. [стор. 117]

112. Дворянського зібрання будинок — нині приміщення кінотеатру ім. Котляревського, вул. Жовтнева, 31. [стор. 117]

113. Май-Маєвський Володимир Зенонович (1867-1920) — російський військовий діяч, генерал-лейтенант, з 1918 р. командував 3-ю стрілецькою дивізією Добровольчої армії. У травні-листопаді 1919 р., командував Добровольчою армією, був при значений

Примітки - 1919

251

         

«головноначальствуючим» Харківської губернії. [стор. 118]

114. Можливо, О.О. Несвіцький має на увазі Борисова Йосипа Івановича. [стор. 118]

115. Кравченко Костянтин Ілліч — товариш прокурора Полтавського окружного суду. [стор. 118]

116. Войцеховський Михайло Андрійович — колезький асесор, судовий слідчий Полтавського окружного суду (1916). [стор. 118]

117. Вірогідно, Мариниченко Костянтин Олександрович — колишній лікар Полтавського інституту шляхетних панянок. [стор. 118]

118. Бірки — волосне містечко Зіньківського повіту Полтавської губернії (нині село Зіньківського району Полтавської області). [стор. 119]

119. Напевне, Ол. Несвіцький має на увазі Гримма Давида Давидовича, професора римського права Петербурзького університету. [стор. 119]

120. Див. також ст. Раскопки жертв чрезвычайки //Полтавский день. — 1919. — 6 (19) серпня. — ч. 17 (1555). [стор. 119]

121. Див. ДАПО: ф. — 2173, оп. 1, спр. 211, арк. 26, 27. [стор. 120]

122. Після оголошення денікінського наказу про українські школи за ч.22 в Полтаві українською громадою було розпочато збір коштів у фонд Національної освіти, згодом утворено Просвітній Союз «Українська культура». Цей Союз було зареєстровано 24 вересня 1919 р. у Полтавському окружному суді. Див. також ст. «Вступайте членами до Просвітнього Союзу «Українська культура» //Полтавський кооператор. — 1919. — вересень-листопад. — ч. 17-21. — С.8-10; ДАПО: ф. — 2173, оп. 1, спр. 26. [стор. 122]

123. Гребінка — залізнична станція і волосний центр Пиря-тинського повіту Полтавської губернії. [стор. 122]

124. Несвіцький має на увазі розстріл більшовиками 17 монахів Лубенського Мгарського монастиря у серпні 1919 р. Див. ДАПО: ф. — 755, оп.1, спр.3. [стор. 122]

125. Вовчанськ — повітове містечко Харківської губернії (нині райцентр Харківської області). [стор. 123]

Примітки - 1919

252

         

126. Янушкевич Микола Миколайович (1868-1918) — російський генерал, з 1917 р. перебував у відставці. [стор. 123]

127. Чикалова Василиса Павлівна — лікар м-ка Багачки Миргородського повіту Полтавської губернії. [стор. 125]

128. Військові загони денікінського генерала Бредова увійшли до Києва 31 серпня 1919 р. [стор. 125]

129. Нижні Млини — село білёя м.Полтави. [стор. 127]

130. Раїч-Думитрашко Микола Миколайович — гласний Переяславського повітового земства (1916). [стор. 128]

131. Шкотт Павло Петрович — колишній завідувач господарською частиною Полтавського інституту шляхетних панянок, камер-юнкер (1903). [стор. 128]

132. П'ятихатки — залізнична станція Катеринославської губернії (нині Дніпропетровська область). [стор. 128]

133. Олександрівськ — нині м. Запоріжжя. [стор. 128]

134. Свинківка — річка, права притока р.Коломак (Полтавський повіт). [стор. 128]

135. Шоффа Олександр Олександрович — мировий суддя з 1917 р. Про його трагічну загибель див. газету «Полтавский день». — 1919. — 8(21) жовтня, — ч.64(1601). [стор. 129]

136. Яківці — місцевість у Київському р-ні м. Полтави (колишнє село). З 70-х рр. 19 ст. тут був маєток дружини лікаря-хірурга і вченого М. В. Скліфосовського Софії Олександрівни. За однією з версій, дружина і дочка М. В. Скліфосовського були вбиті загоном Бібіка. [стор. 129]

137. Фабрикантська вулиця — нині вул. Балакіна. [стор. 129]

138. Монастирська вулиця — нині вул. Радянська. [стор. 129]

139. Можливо, Цинилевський Павло Іванович. [стор. 129]

140. Полтавський міський сад — нині парк «Перемога». [стор. 130]

141. Поступальский Валерій Іванович – керуючий міськими аптеками, член Полтавської міської управи. [стор. 130]

142. Несвіцький має на увазі родину Велецького Владислава Захаровича, службовця Полтавського земельного банку. [стор. 131]

Примітки - 1919

253

         

143. Чепурковський Микола Андрійович — капітан, викладач Петровського Полтавського кадетського корпусу. [стор. 133]

144. Тут — Полтавський Хрестовоздвиженський монастир. [стор. 133]

145. Чеботкович Ростислав Олександрович — підполковник, викладач Петровського Полтавського кадетського корпусу. [стор. 133]

146. Про події 4 жовтня 1919 р. у Полтаві див. також газету «Голос Юга», — 1919. — 10 жовтня. — ч.51. [про ці події - доктор Караченцев Н. А. Строевая рота (4-го и 14-го Октября 1919 года) из Сборника воспоминаний - Т.Б.] [стор. 134]

147. Мачухи — волосне містечко Полтавського повіту (нині село Полтавського району Полтавської області). [стор. 134]

148. Про загибель денікінського підполковника Миця Івана Дмитровича див. «Голос Юга». — 1919. — 10 жовтня. — ч. 51. [стор. 135]

149. Можливо, Шапіро Яків Маркевич, який входив до складу Полтавського товариства взаємодопомоги прикажчиків-євреїв. [стор. 135]

150. Диканька — село Полтавського повіту (нині райцентр Полтавської області). [стор. 136]

151. Див. також «Голос Юга» — 1919. — 20 жовтня. — ч. 58. [стор. 136]

152. Воронін Петро Федорович (1880-1919) — голова ревкому с-ща Кривохатки та секретар селищного комітету бідноти. У 1960 р. с-ще Кривохатки було перейменовано на Вороніна (нині передмістя м. Полтави). [стор. 137]

153. Бабичівський провулок — нині вул. Желвакова. [стор. 138]

154. Мова про Полтавський інститут шляхетних панянок. [стор. 138]

155. Ганько Євген Петрович — статський радник, член Полтавської губернської земської управи (1916). [стор. 140]

156. Гафт Генріх Ісаакович — начальник міської міліції з 30 грудня 1919 р. [стор. 141]

157. Сорензон Марк Борисович — член церковного Свято-Троїцького братства, скарбник Полтавського товариства взаємодопомоги учням при прогімназії В. Ф. Морозовської. [стор. 144]

158. Смирнов Петро Іванович — надвірний радник, викладач

Примітки - 1919

254

         

російської мови Полтавської першої гімназії. [стор. 144]

159. Про директора першої полтавської гімназії Ніколаєнка Івана Митрофановича (1863-?) див. газ. «Прапор перемоги» (Миргород) — 1994. — 14 вересня — ч. 74. [стор. 144]

160. Жандармська вулиця — нині вул. Червоноармійська. [стор. 144]

161. Сотник Ілля Павлович — повірений при Полтавському окружному суді. [стор. 144]

162. Васильєв Микола Іванович — статський радник, гласний Полтавської міської Думи (1916), викладач Петровського Полтавського кадетського корпусу. [стор. 145]

163. Зеленський Сергій Костянтинович— штабс-капітан, член правління Полтавського земельного банку. [стор. 145]

164. Чернєвський Олександр Петрович — дворянин, член правління товариства Взаємного кредиту (1903). [стор. 145]

165. Сердюк Денис Харитонович — зав. відділом соціального забезпечення губревкому з 15 грудня 1919 р. [стор. 146]

166. Кондратко Григорій Пилипович — член колегії губпродукту губревкому з 14 грудня 1919 р. [стор. 146]

167. Натанзон А.М. — зав. здороввідділом губревкому з 16 грудня 1919 р. [стор. 146]

168. Івасенко Костянтин Тарасович — зав. відділом фінансів губревкому. [стор. 146]

169. Стасюк Матвій Іванович — завідуючий відділом соціального забезпечення губревкому з 10 травня 1920 р. [стор. 146]

170. Джежелій Олександр Дмитрович (7-17.01Л920) — титулярний радник, керуючий Полтавським губернським акцизним управлінням (1916). [стор. 149]

171. Петровський Павло Іванович — лікар Полтавської духовної семінарії. [стор. 149]

172. Богацький Георгій Степанович — протоієрей Кирило-Мефодіївської церкви при Полтавському реальному училищі, член Ради єпархіального Св. Макаріївського Братства. [стор. 149]

173. Шахматова-Ширинська Олександра Андріївна (1856-1909) - княжна, благодійниця. На свої кошти утримувала школу та бібліотеку в с. Мануйлівці Кременчуцького повіту. [стор. 150]

Примітки - 1919/1920

255

         

174. Перейма Іван Львович — колишній командир батальйону 33 піхотного Єлецького полку (1903), генерал у відставці, голова Полтавського товариства камерної музики (1916). [стор. 151]

1920  год

1. Очевидно, автор мав на увазі газету «Вісті» — орган Полтавського губернського виконавчого комітету Ради робітничих, селянських, червоноармійських депутатів. Газета виходила 1920-1921 рр. у Полтаві. У 1921-1922 рр. «Вісті-Известия» — орган Полтавського губвиконкому і Полтавського губкому КП(б)У. [стор. 152]

2. 8 січня 1920 року Махно отримав наказ радянського командування перекинути його частини в район Ковеля, але він не виконав наказу, повернув зброю проти Червоної армії; очевидно, про ці події згадує О.О. Несвіцький. [стор. 152]

3. Гапон Георгій Аполлонович (1870-1906) — священик, народився і провів дитячі роки в с.Білики Кобеляцького повіту Полтавської губернії. Закінчив Полтавське духовне училище та духовну семінарію; служив у полтавських церквах до 1898 року, згодом виїхав на навчання до С.-Петербургу. [стор. 152]

4. 3-я Кобищанська вулиця — нині Панаса Мирного. [стор. 153]

5. Очевидно, Успенський кафедральний собор. [стор. 153]

6. Антанта — блок держав, що сформувався на початку XX ст. як союз Великобританії, Франції та царської Росії у боротьбі проти німецько-австрійської коаліції. Суперечності між вищезгаданими коаліційними державами були причиною Першої світової війни. Країни Антанти протидіяли встановленню радянської влади на Україні і в Росії шляхом організації збройної інтервенції. [стор. 154]

7. Гринько Григорій Федорович (1890-1939) — радянський державний діяч, в 1919 році як представник партії боротьбистів входив до складу ВУЦВК І Раднаркому України, Всеукрревкому. Після громадянської війни — на державній роботі. [стор. 155]

8. Єрмощенко Веніамін Йосипович (1889-1937) — завідуючий справами Всеукрревкому, відповідальний секретар ВУЦВК. [стор. 155]

Примітки - 1920

256

         

9. Тютюнник Юрій Йосипович (1891-1929) — один із керівників повстанського руху на Україні, Прапорщик царської армії, член української партії соціалістів-революціонерів, В 1917 році — член Центральної Ради, брав участь у формуванні українських військових частин, загонів вільного козацтва. Начальник штабу військ Директорії під час радянсько-польської війни, очолював повстанський рух. [стор. 156]

10. Арештантські роти цивільного відомства — в Росії виникли у 20-х рр. XIX ст. Полтавське виправне арештантське відділення створене на межі 60-70-хх рр. минулого століття, знаходилося воно на розі вулиць Жандармської (нині Червоноармійська) та Кузнецької (нині Пушкіна). [стор. 156]

11. Моллов Русчу Георгійович — одеський судовий діяч, директор Департаменту поліції, полтавський губернатор в 1916-1917 рр. [стор. 156]

12. Буркова Ганна Дмитрівна (в 1920 році — 67 р.) — дружина царського полковника, протягом 1918-1919 років виконувала обов'язки голови Полтавського жіночого добродійного комітету товариства Червоного Хреста, створеного в Полтаві в 1904 році з метою допомоги воїнам-інвалідам та сім'ям воїнів, що загинули в російсько-японській війні. Під опікою вказаного комітету знаходився притулок для воїнів-інвалідів та дітей-сиріт на Шведській Могилі. У Буркової було майно (одяг, білизна та ін.), що належало притулку, а також запаковані речі деяких членів комітету. 30 січня 1920 р. Буркова була арештована Полтавською надзвичайною комісією за «сокрытие вещей — лиц, бежавших с деникинцами». 14 лютого 1920 р. Полтавський губревтрибунал виніс вирок про її заслання до концентраційного табору до кінця громадянської війни. 16 липня 1920 року була амністована. Про Буркову О.Несвіцький робить запис і 23 липня 1920 року. [стор. 158]

13. Архієрей Парфеній — архієпископ Тульський, Полтавський і Переяславський, в миру Левицький Памфіл Андрійович (1858-1922), народився в селі Плішивець Гадяцького повіту Полтавської губернії; в записах 1922 р. О.Несвіцький описує останні дні його життя. [стор. 158]

14. 19-26 квітня 1920 р. Полтавським губревтрибуналом роз глядалася

Примітки - 1920

257

         

справа по звинуваченню Засенка Мстислава Івановича, Баштанника Олександра Кириловича, Букка Кузьми Івановича, Білоконя Спиридона, Сидору ка Степана Васильовича, Калюжного Дмитра Івановича, Негрилло Петра Власовича, Колісника Василя Григоровича, Животкова Володимира Захаровича, Шилова Дмитра Степановича, Шилової Неоніли Коночівни, Любич-Терещенка Петра Єфремовича, Гикала Івана Івановича, Животкова Андрія Захаровича, Коновця Василя Гнатовича в організації петлюрівського повстання. Активно діючої антирадянської, революційної організації не було. Були політичні розмови прихильників С.Петлюри, спроби організуватися, виготовити штамп та печатку повстанської організації. Більшовики влаштували гучний і жорстокий за вироком судовий процес з політичним забарвленням, спрямований на дискредитацію ідей української державності, розправу з українськими патріотами. [стор. 160]

15. Дочка О.О.Несвіцького - Лідія, про свою родину Несвіцький пише в листі до І.А.Зубковського від 27 листопада 1927 р. (ДАПО: ф.р. — 9083, оп.1, сп. 177) [стор. 164]

16. Потоцький Олександр Платонович — генерал-лейтенант, був директором Полтавського кадетського корпусу в період 1892-1905 рр. [стор. 164]

17. Союзних – вірогідно, що автор мав на увазі членів профспілки. [стор. 165]

18. Шумський Олександр Якович (1890-1946) — радянський партійний та державний діяч, навесні-влітку 1920 року за дорученням ЦК КП(б)У працював на Полтавщині, деякий час виконував обов'язки голови губернського комітету КП(б)У. [стор. 166]

19. Миколаївський провулок — нині Першотравневий провулок 9/1, на будинку встановлена меморіальна дошка Луначарському А.В. [стор. 166]

20. Листи Короленка В.Г. до Луначарського А.В. опубліковані в часописі «Новый мир». — 1988. — 10. — С. 199-218. [стор. 167]

21. Савицький — можливо, Савицький Євген Андрійович, який за зловживання службовим становищем в органах міліції був притягнений до відповідальності. Газета «Вісті-Известия» — 1920. — 27 серпня — ч.74. [стор. 168]

Примітки - 1920

258

         

22. Баскаков Яків Мойсейович — перебував на посаді голови Полтавської надзвичайної комісії з грудня 1919 р. до травня 1920 р. [стор. 168]

23. Кінотеатр «Патеграф» знаходився у Полтаві на Петрівській площі, будинок Труховського — на розі (тепер) вулиці Леніна та площі Леніна. [стор. 168]

24. Шульга Дмитро Іванович (1880-?) — народний вчитель, один із засновників та керівників Полтавського Товариства гуртових закупок, пізніше — Полтавської Спілки споживчих товариств, член Української партії соціалістів-федералістів, арештовувався у 1920 та 1930-1931 рр. До арешту працював завідуючим фінансовим відділом Всеукраїнського фото-кіно-управління у Києві. [стор. 168]

25. Іванов (ім'я та по батькові в документах не вказується) — 25 травня 1920 р. на засіданні бюро Полтавського губпарткому було підтверджено призначення відрядженого ЦК КП(б)У Іванова на посаду голови Полтавської губернської надзвичайної комісії. [стор. 169]

26. Порайко Василь Іванович (1888-1937) — радянський партійний та державний діяч, член КП(б)У з 1918 р., в 1920-1921 рр. — голова Полтавського губвиконкому, згодом, в 1927-1930 р., — головний прокурор, нарком юстиції УСРР, в 1930-1937 рр. — заступник голови РНК, загинув в роки репресій. [стор. 170]

27. Лебедин — на той час хутір Васильцівської волості Полтавського повіту. [стор. 170]

28. Рунівщина — село Полтавського повіту, нині того ж району. [стор. 170]

29. Вовчеріченська та Хорошківська волості на той час входили до складу Кобеляцького повіту. [стор. 171]

30. Врангель Петро Миколайович (1878-1928) — генерал, російський політичний і військовий діяч, один із організаторів «білої» Добровольчої армії (1918 р.), після поразки і усунення Денікіна він став на чолі решток денікінської армії як «правитель Півдня Росії». 14 листопада 1920 р. біла армія зазнала поразки в Північній Таврії та Криму, Врангель втік за кордон. [стор. 171]

31. Покровський Георгій — денікінський генерал, командир

Примітки - 1920

259

         

одного із чотирьох корпусів Кубанської армії, що з Донською та Добровольчою складали збройні сили Півдня Росії під командуванням Денікіна. [стор. 171]

32. Даний список розстріляних був опублікований у полтавській газеті «Вісті». — 1920 — 2 липня. — ч.28. [стор. 173]

33. Магон (Могон) — голова Полтавської губернської надзвичайної комісії в період липня-вересня 1920 р. [стор. 173]

34. Зуави — рід легкої піхоти французьких колоніальних військ, яка комплектувалася з північних африканців і добровольців-французів. Зуави були у складі військ інтервентів на Україні в 1919 р. [стор. 174]

35. Стрітенська вулиця — нині вул.Комсомольська. [стор. 174]

36. Гоголівська вулиця — нині вул. Гоголя. [стор. 174]

37. Даний список розстріляних опублікований у полтавській газеті «Вісті», — 1920. — 15 липня — ч. 38. [стор. 174]

38. Автор оповідає про долю Полтавського інституту шляхетних панянок після евакуації з Полтави. Названий інститут — середній учбовий заклад для дворянок, був відкритий у Полтаві у 1818 році. До інституту зараховували дівчат дворянського походження, пізніше — дочок духовенства та купців, віком від 6 до 18 р., повний курс навчання тривав 7 років, давав право на посаду виховательки дворянських дітей та дітей духовенства. [стор. 175]

39. Багговут Олександр Карлович (1861 — ?) — полтавський губернатор у 1913-1915 рр. [стор. 177]

40. Гора — село Нижньомлинської волості Полтавського повіту, нині Щербанівської сільради Полтавського району. [стор. 181]

41. Дубчаківське повстання — антирадянський збройний виступ на Миргородщині в квітні 1919 року, спрямований проти свавілля місцевої надзвичайної комісії. В держархіві Полтавської області зберігається кримінальна справа на керівників повстання (ф.р. — 1502, оп.1, спр. 157). [стор. 182]

42. Кременчуцька губернія — створена декретами ВУЦВК

Примітки - 1920

260

         

від 8 червня та 30 липня 1920 р. Розформована згідно з постановами ВУЦВК від 15 жовтня та 30 листопада 1922 р. [стор. 184]

43. Даний список був опублікований у полтавській газеті «Вісті». — 1920. — 27 серпня. — ч. 74. [стор. 184]

44. УКРОСТ — Всеукраїнське бюро Російського телеграфного агенства, створене в січні 1920 р., 27 квітня 1921 року перейменоване на радіотелеграфне агентство. [стор. 187]

45. Свистун Пантелеймон Іванович (1890-1938) — більшовик, у 1917 р. — голова полтавської спілки металістів, голова робітничої секції Полтавської Ради робітничих і солдатських депутатів. У 1920 р. працював головою Полтавського губраднаргоспу, а в 1921-1922 рр. — секретарем Кременчуцького губкому КП(б)У, згодом був начальником будівництва і першим директором ХТЗ. [стор. 187]

46. Бега — призначений на посаду голови Полтавського губраднаргоспу у вересні 1920 р. Ім'я та по батькові в документах не вказується. [стор. 187]

47. Полтавське Українське Церковне Братство — зареєстроване Полтавським губвиконкомом у травні 1920 р., мета Братства в статуті визначалася так: «відродження традицій старої народної Української церкви на Полтавщині і проведення в сучасному церковному житті апостольського принципу соборності» (ф.р. 3872, оп. 1, спр. 403, арк. 189, 191). [стор. 187]

48. Жіноча гімназія Варвари Андріївни Морозовської була відкрита 1915 р., знаходилася на вул. Катерининській, 34 — нині клуб та гуртожиток УТОГ по вул. Рози Люксембург, 34. [стор. 189]

49. Про вбивство Віри Аверченко повідомляла полтавська газета «Вісті» — 1920. — 8 жовтня. — ч.106. [стор. 189]

50. Декрет Ради Народних Комісарів України «Про анулювання грошових знаків, випущених попередніми контрреволюційними українськими урядами» від 8 травня 1920 р. [стор. 189]

51. Байєр Олександр Оттович (1884— ?) — статський радник, до революції — директор приватного семикласного комерційного училища в Полтаві, яке було відкрите в 1900 р. за адресою: вул. Шевченка, буд. Сарафа — нині будинок середньої

Примітки - 1920

261

         

школи №4 по вул. Шевченка, 19, в 1923-1926 рр. тут розміщувалася торгово-промислова профшкола, якою завідував Байєр О.О. [стор. 189]

52. Щепотьєв Володимир Олександрович (1880-1937) — український мистецтвознавець, професор Українського університету у Полтаві. У 1920 р. працював зав. кабінетом фольклору і мови Центрального пролетарського музею Полтавщини, у 1921-1923 рр. — ректор Полтавського ІНО, в 1