Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Коваленко, Михаил Иванович

Коваленко, Михаил Иванович. Бывший председатель Константиноградской земской управы. [избран в IV Государственную Думу после выбытия К. О. Невиандта - Т.Б.]

Источник:

Павловский И. Ф. Полтавцы: Иерархи, государственные и общественные деятели и благотворители. Полтава, 1914. Стр.87

Фотография: https://uk.wikipedia.org

 

Коваленко, Михайло Іванович (р. н. невід. — 10.1.1918*) — політичний діяч.

Поміщик із Костянтиноградського повіту Полтавської губернії. До революції був головою повітової земської управи, входив до складу IV Державної Думи. В травні 1917 р. став ініціатором створення Всеукраїнського Союзу хліборобів-власників (ВСХВ). Очолював губернську раду партії. Убитий більшовиками у власному маєтку.

* Несвицкий О. О. Полтава у дні революції та в період смути 1917-1922 рр.: Щоденник. — Полтава, 1995. — 280 с.: ил. Стор. 34. Запись от 10 января: "15 большевиков явились в деревню (Константиноградский уезд) и там убили Михаила Ивановича Коваленко, бывшего председателя уездной земской управы, члена последней Государственной Думы, создателя и председателя партии хлеборобов-собственников". У примітці до цього запису зазначено: "був убитий 7 січня 1918 р. недалеко від свого маєтку (с.Вознесенське Наталинської волості Костянтиноградського повіту) - Т.Б.

Джерело:

Білоусько О. А., Єрмак О. П., Ревегук В. Я. Новітня історія Полтавщини (І половина ХХ ст.). Стор.22

 

Коваленко, Михайло Іванович Іванович (08.11.1872, Костянтиногр. пов. Полтав. губ. – 1919*, там само) – громадсько-політичний діяч. Закін. Полтав. реал. уч-ще, Новоолександрів. ін-т с. госп-ва і лісівництва. Займався с. госп-вом у влас. маєтку. Був гласним міської думи Костянтинограда (нині Красноград Харків. обл.) і Полтав. губерн. земства, очолював Костянтиногр. кредитне т-во й земську касу дрібного кредиту. 1898–1906 – земський нач.; 1906–12 – голова Костянтиногр. повіт. земської управи; 1913–17 – депутат Держ. думи Рос. імперії. Навесні 1917 ініціював створення у Полтав. губ. Всеукраїнського союзу Земельних власників, що об'єднував великих і середніх землевласників, зокрема й замож. селян. 20 жовтня 1918** на чолі делегації середніх і дрібних землевласників передав гетьманові П. Скоропадському меморандум із заявою про підтримку держ. незалежності України й аграр. реформи. Вбитий більшовиками у влас. маєтку.

Літ.: Четвертая Государственная Дума: Портреты и биографии. С.-Петербург, 1913; Любовець О. М. Всеукраїнський союз земельних власників у політичній системі Гетьманату П. Скоропадського // УІЖ. 2008. № 4–5.

П. П. Гай-Нижник

* Див. примітку до попереднього джерела - Т.Б.

** 20 жовтня 1918 р. Гетьман прийняв делегацію Союза Хліборобів-власників на чолі з Миколою Гавриловичем Коваленко, селянин Кременчуцького повіту на Полтавщині, який був головою ініціативної групи по скликанню хліборобського конгрес 29 квітня 1918 р. При відкритті конгресу запропонував "вшанувати пам'ять людини, що створила хліборобський рух і заплатила за це своїм життям, — Михайла Івановича Коваленка". Див. Д. Дорошенко. Історія України, 1917-1923 рр. Т. 2 : Українська Гетьманська держава 1918 року. – Ужгород, 1930. Стор. 35, 37, 396 - Т.Б.

Джерело:

П. П. Гай-Нижник . Коваленко Михайло Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [онлайн] / гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=8306 (дата перегляду: 11.02.2022)

 

Коваленко, Михаил Иванович (8.11.1872 - после 1917). Депутат 4-й ГД [Государственная дума Российской империи] от Полтавской губернии.

Русский, православного вероисповедания, потомственный дворянин Полтавской губернии. Окончил Полтавское реальное училище и Ново-Александрийский институт сельского хозяйства и лесоводства со званием агронома 1-й степени. Занимался хозяйством в своем имении. В 1898 избран членом Константиноградской уездной земской управы, но через полгода оставил службу. В 1898-1906 земский начальник. В 1906-1912 председатель Константиноградской уездной земской управы. С 1906 почётный мировой судья. Гласный Полтавского губернского земства и Константиноградской городской думы. Член Константиноградского сельскохозяйственного общества; председатель Константиноградского кредитного товарищества и Константиноградской земской кассы мелкого кредита. Член «Союза 17 октября». Землевладелец (по разным данным от 960 до 1100 десятин). Холост.

На выборах в 4-ю ГД состоял выборщиком по Константиноградскому уезду от съезда уездных землевладельцев, однако в Думу не прошел. 29.9.1913 избран на дополнительных выборах на место К.А. Невиандта от общего состава выборщиков. Беспартийный, затем входил в Центра фракцию. Член комиссий: по исполнению государственной росписи доходов и расходов, по народному образованию, по рабочему вопросу, о народном здравии, об изменении общего устава о пенсиях и единовременных пособиях (с 28.1.1914 председатель), по судебным реформам, финансовой. Докладчик комиссий: финансовой и по рабочему вопросу.

Во время 1-й мировой войны 1914-1918 состоял уполномоченным 37-го передового отряда Красного Креста имени Константиноградского земства, выезжал на фронт.

В дни Февральской революции 1917 находился в Таврическом дворце, 27.2.1917 участвовал в частном совещании членов Государственной думы, которое проходило в Полуциркульном зале; предлагал передать власть Совету старейшин ГД, заявив, что необходимо «вмешаться и стать во главе движения». Командирован Временным комитетом Государственной думы (ВКГД) в 171-й пехотный полк, расквартированный в Красном Селе (в результате его действий все недоразумения между солдатами и офицерами были устранены). В апреле 1917 находился в Полтавской губернии создал в Константинорадском уезде объединение хлеборобов, которое выразило полное доверие Временному правительству, отвергло всякий насильственный захват земли и признало необходимым обеспечить крестьян землей на началах отчуждения по справедливой ее оценке.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Литература

Государственная дума 4-й созыв. 2-я сессия: Справочник 1914 года. СПб., 1914. Выпуск 7. С. 48-49;

Четвертая Государственная Дума: Портреты и биографии. СПб., 1913;

4-й созыв Государственной думы: Художественный фототипический альбом с портретами и биографиями. СПб., 1913;

Павловский И.Ф. Полтавцы. Иерархи, государственные и общественные деятели и благотворители: Опыт краткого биографического словаря Полтавской губернии с половины XVIII века. Полтава, 1914;

Николаев А.Б. Комиссары Временного комитета Государственной думы (февраль - март 1917 года): персональные состав // Из глубины времен. СПб., 1995. № 5.

Архивы

РГИА [Российский государственный исторический архив]. Фонд 1278. Опись 9. Дело 368.

А.Б. Николаев.

Источник:

Государственная дума Российской империи: 1906-1917. Б.Ю. Иванов, А.А. Комзолова, И.С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008 - http://www.tez-rus.net

 

Коваленко, Михаил Иванович. Депутат IV Государственной Думы от Полтавской губернии (от общего состава выборщиков).

Русский. Православный. Дворянин. Высшее образование (Ново-Алекс. институт сельского хозяйства и лесоводства). Почетный мировой судья. Председатель уездной управы. Землевладелец - 960 дес. земли. Центрист.

Биографические данные приведены на момент избрания в Государственную Думу.

Работа в IV Государственной Думе

Вторая сессия

Член IX отдела.

Избран в комиссии: по исполнению государственной росписи - I, 211;

по рабочему вопросу - I, 874;

о народном здравии - I, 1315;

об изменении общего устава о пенсиях и единовременных пособиях (председатель) - I, 265;

по судебным реформам - II, 1567 (отказался - II, 1839);

финансовую - V, 1186.

Подписал:

законодательные предположения: NN 177, 183, 184, 347, 348, 653, 926.

Выступал:

по проекту государственной росписи: по смете Министерства Внутренних Дел по общей части - III, 1862-1863, 1869-1870;

по смете особой канцелярии по кредитной части - IV, 226-241;

по смете главного интендантского управления - V, 247-249;

по проекту закона о государственной росписи доходов и расходов на 1914 г. - V, 468;

по законопроектам: о предоставлении земским учреждениям права открытия земских банков (§ 65 Наказа) - II, 337-339;

о пенсиях православному духовенству - III, 380-381;

об обложении иностранных хлебных продуктов таможенными пошлинами в Финляндии - V, 423-424;

к порядку занятий Государственной Думы: по мотивам голосования - II, 768; III, 1005-1006, 1223-1224; IV, 74;

по вопросу о назначении комиссии о путях сообщения месячного срока для рассмотрения законопроекта о постройке новых железнодорожных мастерских - II, 1495-1498;

по вопросу об отложении обсуждения проекта закона о государственной росписи на 1914 г. - III, 737.

Объяснялся по личному вопросу: по поводу речи Милюкова - III, 1215-1217.

Голосовал: за принятие законопроекта о преобразовании управления городов в губ. Царства Польского - III, 341;

против принятия заявлений 58 и 46 членов Государственной Думы об отложении рассмотрения государственной росписи на 1914 г. - III, 752, 755;

против принятия поправки к § 17 сметы Министерства Внутренних Дел - III, 1889.

Третья сессия

Член IX отдела.

Член комиссий: по исполнению государственной росписи, по рабочему вопросу, о народном здравии, об изменении общего устава о пенсиях и единовременных пособиях (председатель), финансовой.

Четвертая сессия

Член IX отдела.

Член комиссий: по рабочему вопросу, о народном здравии, о пенсиях и единовременных пособиях (председатель).

Избран в комиссии: финансовую - с. 208 (отказался - с. 235);

по рабочему вопросу - с. 1701.

Подписал:

законодательные предположения NN 15, 65.

Выступал:

по законопроектам: о размере контингента новобранцев в 1915 г. - с. 235;

о мерах к сокращению потребления населением мяса - с. 4667-4672;

к порядку занятий Государственной Думы о нарушении Наказа - с. 2039;

по личному вопросу: по поводу речи гр. Капниста 1-го - с. 4681

Источник:

http://www.kodeks.ru

 

Ссылки на эту страницу


1 Государственная дума Российской империи
[Державна дума Російської імперії]
2 Государственные и местные деятели. Управленцы
[Державні та місцеві діячі. Управлінці] - пункт меню
3 Из былого. Том І. 1917-й год на Полтавщине
[З минулого. Том І. 1917-ий рік на Полтавщині]. Андриевский Виктор // Издательство "Украинское Слово", Берлин, 1921
4 История Украины, 1917-1923 гг. Т. 1 : Время Центральной Рады
Дорошенко Д. Історія України, 1917-1923 рр. Т. 1 : Доба Центральної Ради / Дмитро Дорошенко. – Ужгород. Накладом О. Цюпки : б. в., 1932. — 437 + XXI.
5 История Украины, 1917-1923 гг. Т. 2. Украинская Гетманская Держава 1918. года
Дорошенко Д. Історія України, 1917-1923 рр. Т. 2 : Українська Гетьманська Держава 1918. року / Дмитро Дорошенко. – Ужгород. Накладом О.Цюпки : б. в., 1930. — 423 + LXXXVI.
6 Личности - К
[Особистості - К] - пункт меню
7 Политические и партийные деятели
[Політичні та партійні діячі] - пункт меню
8 Полтава в дни революции и в период смуты 1917-1922 гг.
[Полтава у дні революції та в період смути 1917-1922 рр.] - Несвицкий А. А. Дневник. 1917-1922 г.
9 Полтавцы: Иерархи, государственные и общественные деятели и благотворители
[Полтавці: Ієрархи, державні і громадські діячі і благодійники] - Павловский Иван Францевич // Полтава: Т-во Печатн. Дела (тип. бывш. Дохмана), 1914

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654