Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Шемет, Владимир Михайлович

Шемет, Владимир Михайлович. Депутат I Государственной Думы от Полтавской губернии. Родился в 1873 г.

Гласный лубенской городской думы и издатель малороссийской газеты "Хлебороб" (вышло 5 номеров). Учился в Лубенской и Спб. гимназиях и в Спб. и Киевском университетах по естественному факультету. Служил в министерстве земледелия инструктором по садоводству в Лохвицком у., но был уволен по телеграмме из Спб.

Источник:

Члены Государственной думы (портреты и биографии). Первый созыв 1906-1911 г. Составил М. М. Боиович. Издание Т-ва И. Д. Сытина. Москва. - 1903 г.

  

Шемет, Владимир Михайлович, родился в 1873 г., в хуторе Александровке, около Лубен. Учился в Лубенской и Петербургской гимназиях, а затем в Киевском и Петербургском университетах по естественному факультету. Сдал государственный экзамен только в 1903 г. Служил в течение года инструктором по садоводству в Лохвицком уезде. Был гласным Лубенской городской управы, член местного сельскохозяйственного общества.

Источник:

Павловский И. Ф. Полтавцы: Иерархи, государственные и общественные деятели и благотворители. Полтава, 1914. Стр. 76

 

Шемет, Володимир Михайлович (1.VII. 1873, хут. Олександрівка Лубенського пов. — 14.V.1933, Київ) — громадсько-політичний діяч, землевласник.

Народився в сім'ї військовослужбовця, дрібного шляхтича. Закінчив Лубенську гімназію. Вищу освіту здобув на фізично-математичному факультеті Петербурзького університету та на природничому факультеті Київського університету. Під час навчання у Києві познайомився із М. Міхновським і під його впливом вступив до Братства тарасівців, заснувавши разом із братами Миколою та Сергієм осередок цієї організації в Лубнах. За участь у студентському русі протягом 1900—1901 рр. позбавлений права проживання в столицях, університетських і губернських містах. Повернувшись до Лубен, активно працював у місцевому земстві, обирався гласним Лубенської міської думи.

У 1901 р. разом із М. Міхновським став засновником УНП. Вів активну політичну діяльність. У листопаді-грудні 1905 р. разом із братом Миколою видавав у Лубнах першу в Наддніпрянській Україні українську газету «Хлібороб». Хоча після 5-го числа газету було заборонено, її видання мало надзвичайно великий резонанс. На поч. 1906 р. став одним із засновників газети «Громадська думка» (з вересня 1906 до 1914 р. виходила під назвою «Рада»). У 1905 році як представник українських партій був обраний до І Державної Думи, де працював у комісії для складання проекту закону про національну рівність, був членом української фракції і входив до бюро Українського парламентського клубу. Після розпуску Думи В. Шемет із групою депутатів підписав «Виборзьку відозву» — заклик до народу чинити пасивний опір урядові (не платити податків, не давати рекрутів) доти, доки цар не призначить нових виборів. За це був засуджений до тримісячного ув'язнення. В 1909 р. переслідувався у справі «Лубенської республіки».

У 1916 р. створив приватну українську гімназію в Лубнах, від якої був делегований до УЦР. Після заміни полтавських депутатів-самостійників представниками соціалістичних партій брати Шемети у жовтні 1917 р. створили Українську демократичну хліборобську партію, яка через півроку привела до влади П. Скоропадського. Був учасником різних депутацій до гетьмана.

За радянської влади відійшов від активної політичної діяльності. Протягом 1919—1923 рр. працював у Комісії для складання словника живої української мови при ВУАН, збирав народні технічні терміни столярства, теслярства, будівництва тощо. Звинувачений в «націоналістичних нахилах», змушений був залишити академічну роботу. Останні десять років життя працював службовцем у різних установах. Помер у Києві. Похований на Байковому кладовищі.

Джерело:

Білоусько О. А., Єрмак О. П., Ревегук В. Я. Новітня історія Полтавщини (І половина ХХ ст.). Стор.21

 

Шемет, Владимир Михайлович. Депутат I Государственной Думы от Полтавской губернии.

Малоросс, дворянин с высшим образованием,  родился в 1873 году. Редактор запрещенной газеты "Хлебород". Землевладелец. В.М.  член украинско-демократической партии.

Биографические данные приведены на момент избрания в Государственную Думу.

Работа в I Государственной Думе

Член V отдела.

Избран: 1) в комиссию 33-х для составления проекта отв. адреса - I, 43;

2) в комиссию 33-х о гражданском равенстве - II, 1213.

Подписал: 1) заявление 151 члена Государственной Думы о гражданском равенстве - I, 379;

2) заявления о запросах: NN 2, 3, 5, 11, 27, 110, 120, 207, 285, 306 и 322.

Выступал по аграр. вопросу - II, 994-995.

Источник:

http://www.kodeks.ru

 

Шемет, Владимир Михайлович (1873, хутор Александровка Лубенского уезда Полтавской губернии - 1933). Депутат 1-й ГД [Государственная дума Российской империи] от Полтавской губернии.

Украинец («малоросс»), православного вероисповедания, дворянин. Учился в гимназиях города Дубны и Санкт-Петербурга, поступил на юридический факультет Петербургского университета, продолжил образование на естественном факультете Киевского университета. Находился под надзором полиции ввиду «неблагонадежного поведения» и к выпускным экзаменам был допущен лишь спустя 3 года после окончания университета (1903). Служил в Министерстве земледелия инструктором по садоводству в Лохвицком уезде Полтавской губернии, уволен по указанию из Санкт-Петербурга. С 1902 гласный Лубенской городской думы. Член местного Сельскохозяйственного общества. Взгляды Шемета сформировались под влиянием видного украинского общественного деятеля и писателя А.Я. Конисского и лидера украинского «самостийничества» Н.И. Михновского. В 1896 организовал в Лубнах Гимназическую громаду, члены которой впоследствии разъезжались по университетам и становились инициаторами новых «молодых» громад. Член «Братства тарасовцев», в составе группы вошел в 1897 во Всеукраинскую организацию. Основатель Украинской народной партии (1902), позже вступил и в Украинскую демократично-радикалную партию (УДРП). С начала Революции 1905-1907 энергично способствовал изданию украиноязычной прессы, подавал заявления на издание газет «Поступ», «Хлiборобська справа», но после полученного отказа начал издавать газету «Хлiбороб» явочным порядком (с 12.11.1905), став ее фактическим редактором и основным автором. Выдвинут в депутаты 1-й ГД по списку УДРП; единственный депутат от украинской партии, прошедший в ГД без поддержки общероссийских и других национальных партий.

16.3.1906 избран в 1-ю ГД от общего состава выборщиков Полтавского губернского избирательного собрания. Входил в Автономистов группу. Член комиссий: для составления проекта всеподданнейшего адреса, по гражданскому равенству. Подписал законопроект «О гражданском равенстве». Участвовал в прениях по аграрному вопросу. Один из основателей и лидеров Украинской громады, член ее бюро. На собрании громады (начало июня 1906) зачитал проект ее аграрной программы и заявил о необходимости скорейшего преобразования фракции в партию. Выступая в ГД, предлагал наделить представительские автономные учреждения всей полнотой власти при решении аграрного вопроса, а не оставлять это на усмотрение общероссийского парламента. Настаивал на передаче крестьянам безвозмездно казенных, удельных, монастырских, церковных земель, а также принудительно и широко отчуждаемых частновладельческих земель; считал, что ГД должна рассмотреть вопрос об автономно-федеративном устройстве России, ратовал за широкую демократическую автономию Украины. За подписание Выборгского воззвания приговорен к 3 месяцам тюрьмы и лишен избирательных прав. Свыше года провел в заключении в Полтавской тюрьме по ложному обвинению в организации вооружённого восстания в Лубнах. В конце 1908 освобожден под залог. В 1909 приговорен Киевским военным судом к 4 месяцам тюрьмы, осенью 1909 оправдан Лубенским судом после пересмотра дела.

Входил в Товарищество украинских прогрессистов.

В годы 1-й мировой войны работал в «Обществе оказания помощи населению Юга России, пострадавшему от военных действий» (1915), занимаясь благотворительностью в пользу заложников и беженцев из Галиции. Летом 1915 добился открытия в Киеве частной украинской гимназии.

После Февральской революции 1917 участник Всеукраинского съезда на Полтавщине (май 1917). Депутат Полтавской губернии в Центральной Раде. Член Украинской демократично-хлеборобской партии (лето 1917).

Дальнейшая судьба неизвестна.

Сочинения

Украинские депутаты о земельной реформе: Речь В. Шемета в Государственной думе // Украинский вестник 1906, № 4.

Литература

Боиович-1. [Боиович М.М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. М, 1906] С. 269;

Посли до Державноi Думи вiд Полтавськоi губ. // Рiдний край. 1906. № 16;

Полит. партии России [Политические партии России. Конец XIX первая треть XX века: Энциклопедия. М, 1996].

Архивы

РГИА [Российский государственный исторический архив] Фонд 1278. Опись 1 (1-й созыв). Дело 60. Лист 10, 29; Фонд 1327. Опись 1. 1905 год. Дело 141. Лист 93 оборот-94; Дело 143. Лист 106 оборот.

С. Г. Чмырь.

Источник:

Государственная дума Российской империи: 1906-1917. Б.Ю. Иванов, А.А. Комзолова, И.С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008 - http://www.tez-rus.net

 

Ссылки на эту страницу


1 Братство Тарасовцев
[Братство Тарасівців] - украинская тайная организация
2 Воспоминания (1861-1907)
[Спогади (1861-1907)] – Євген Чикаленко. // Українська вільна академія наук у США. Нью-Йорк. 1955
3 Воспоминания Владимира Леонтовича
Володимир Леонтович. Спогади // Тризуб: Тижневик політики, культури, громадського життя й мистецтва – Париж, 1928. – № 22, стор. 9-15; № 24, стор. 9-15; № 26, стор. 7-12; № 27, стор. 7-12; № 28-29, стор. 25-27; № 30, стор. 5-11; № 41, стор. 11-14; № 42, стор. 7-10; № 44, стор. 15-18; № 45, стор. 7-9
4 Воспоминания юношеских дней: 1897-1906
[Юрій Коллард. Спогади юнацьких днів: 1897-1906. Українська Студентсьтка Громада в Харкові і Революційна Українська Партія (РУП)] // Срібна сурма, Торонто, 1972
5 Воспоминания: конец 1917 — декабрь 1918.
Павло Скоропадський. Спогади: кінець 1917 — грудень 1918. // Головний редактор Ярослав Пеленський. Київ-Філадельфія. 1995
6 Выборгская акция депутатов первой Государственной думы 1906 г.
[Виборзька акцiя депутатiв першої Державної думи 1906 р.]
7 Государственная дума Российской империи
[Державна дума Російської імперії]
8 Государственные и местные деятели. Управленцы
[Державні та місцеві діячі. Управлінці] - пункт меню
9 Дмитриев, Николай Андреевич
[Дмитрієв, Микола Андрійович] (1867—1908), общественный деятель, деятель культуры и образования, адвокат, публицист
10 Дневник (1907-1917)
[Щоденник (1907-1917)] – Євген Чикаленко. Щоденник (1907-1917). – К.: Темпора, 2011.
11 Дневник (1918-1919)
[Щоденник (1918-1919)] – Євген Чикаленко. // К.: Темпора, 2011.
12 Дневник (1919)
[Щоденник (1919)] – Євген Чикаленко. Щоденник (1919-1920). – Київ—Нью-Йорк: Видавництво імені Олени Теліги, 2005. Стор. 34-202.
13 Дневники Сергея Ефремова, 1926-1927
Єфремов С. О. Щоденники, 1923‒1929 / Упоряд.: О. І. Путро (гол. упоряд.), Т. В. Вересовська, В. А. Кучмаренко, Л. Ю. Портнова, Л. І. Стрельська; Ред. кол.: О. С. Онищенко, О. І. Путро, М. І. Панчук, Л. М Гордієнко, Л. І. Стрельська, В. А. Смолій, Е. С. Соловей, І. Ф. Курас; Наук. ред Е. С. Соловей. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут архівознавства. ‒ К.: ЗАТ "Газета "РАДА", 1997. ‒ 848 с. ‒ (Мемуари)
14 Из былого. Том І. 1917-й год на Полтавщине
[З минулого. Том І. 1917-ий рік на Полтавщині]. Андриевский Виктор // Издательство "Украинское Слово", Берлин, 1921
15 Из былого. Том ІІ. От Гетмана до Директории
[З минулого. Від Гетьмана до Директорії]. Андриевский Виктор // Издательство "Украинское Слово", Берлин, 1923.
16 Из Киева до Полтавы в 1918 году
Сава Крилач. З Києва до Полтави в 1918 році // Календар-альманах "Дніпро" на звичайний рік 1940. Річник XVII. Львів. 1939. Накладом Українського Товариства Допомоги Емігрантам з України у Львові (Ринок, 10). Стop. 63-74.
17 Из моих воспоминаний
Борис Мартос. З моїх споминів // Календар-альманах "Дніпро" на звичайний рік 1940. Річник XVII. Львів. 1939. Накладом Українського Товариства Допомоги Емігрантам з України у Львові (Ринок, 10). Стop. 30-48.
18 История одной школы (воспоминания)
[Історія однієї школи (спогади)] - Г. Ващенко // Визвольний шлях. Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. Лондон. 1957-1958
19 История Украины, 1917-1923 гг. Т. 1 : Время Центральной Рады
Дорошенко Д. Історія України, 1917-1923 рр. Т. 1 : Доба Центральної Ради / Дмитро Дорошенко. – Ужгород. Накладом О. Цюпки : б. в., 1932. — 437 + XXI.
20 История Украины, 1917-1923 гг. Т. 2. Украинская Гетманская Держава 1918. года
Дорошенко Д. Історія України, 1917-1923 рр. Т. 2 : Українська Гетьманська Держава 1918. року / Дмитро Дорошенко. – Ужгород. Накладом О.Цюпки : б. в., 1930. — 423 + LXXXVI.
21 К истории национальных движений в Полтаве и на Полтавщине
[До історії національних рухів у Полтаві і на Полтавщині] - Г. Ващенко // Визвольний шлях. Суспільно-політичний і науково-літературний місячник
22 К характеристике правых партий
[До характеристики правих партій] – Андриевский Виктор (из доклада, прочитанного 16-17/XII.1920 г. в украинском военном лагере в Райхенберге) // Берлин. 1921. Из типографии Гофмана в Зальцендели
23 Личности - Ш
[Особистості - Ш] - пункт меню
24 Мои воспоминания о давнем прошлом (1901-1914 годы)
[Мої спомини про давнє минуле (1901-1914 роки)] – Дмитрий Дорошенко // Издательский союз "Тризуб". Виннипег, Манитоба. 1949
25 Моя журналистская деятельность
Андрій Жук. Моя журналістська діяльність. I. На Наддніпрянській Україні, до еміграції (1901–1907). Місячник політики, культури і суспільного життя "Український самостійник", 1960, № 7–8. Мюнхен, 1960, 80 с.
26 Николай Михновский (Очерк общественно-политической биографии)
[Микола Міхновський (Нарис суспільно-політичної біографії)] – Андриевский Виктор. // Визвольний шлях. Видає "Українська видавнича спілка" — 1974. — № 6 (315). Річник XXVII — С. 588-617
27 Общественные деятели
[Громадські діячі] - пункт меню
28 От легенд к правде
Лонгин Цегельський. Від леґенд до правди. Спомини про події в Україні звязані з Першим Листопадом 1918 р. / Нью-Йорк — Філадельфія : Булава, 1960. – 313 c. : портр.).
29 Политические и партийные деятели
[Політичні та партійні діячі] - пункт меню
30 Полтавцы: Иерархи, государственные и общественные деятели и благотворители
[Полтавці: Ієрархи, державні і громадські діячі і благодійники] - Павловский Иван Францевич // Полтава: Т-во Печатн. Дела (тип. бывш. Дохмана), 1914
31 Порш, Николай Владимирович
[Порш, Микола Володимирович] (1879–1944), политический и общественный деятель, экономист, публицист. Один из теоретиков укр. социал-демократического движения
32 Революционная Украинская Партия (РУП) на Полтавщине по архивным материалам 1901-1905 годов
Антонин Дучинський, Революційна Українська Партія (РУП) на Полтавщині за архівними матеріялами 1901-1905 років // За сто літ: Матеріали з громад. й літ. життя України XIX і початків XX століття / Іст. секція Укр. АН ; Під ред. М. Грушевського. — [К.] : Держвидав України, 1927–1930. — 327, [1] с. — Записки кол. Історичної Секції Українського Наукового Товариства в Київі; … Кн. 2. — 1928. — Бібліогр. у підрядк. прим.
33 Симон Петлюра
Андрій Жук. Симон Петлюра // Календар-альманах "Дніпро" на звичайний рік 1934. Річник XI. Львів. 1934. Накладом Українського Товариства Допомоги Емігрантам з України у Львові (Ринок, 10). Стop. 101-114.
34 Степаненко, Александр Федорович
[]Степаненко, Олександр Федорович (1873-1924) — політичний і кооперативний діяч; член Центральної Ради
35 Три громады. Воспоминания из 1885-1917 гг.
[Три громади. Спогади з 1885-1917 рр.] – Андриевский Виктор // Львов. 1938. Издатель Иван Тиктор
36 Указатель улиц
[Покажчик вулиць]
37 Украинское национально-освободительное движение на Полтавщине в начале XX века (1900-1916 гг.)
[Український національно-визвольний рух на Полтавщині на початку XX століття (1900–1916 рр.)] - Ревегук В. Я.
38 Шемет, Николай Михайлович
[Шемет, Микола Михайлович] (1882-1917), политический деятель
39 Шемет, Сергей Михайлович
[Шемет, Сергій Михайлович] (1875–1957), общественный и политический деятель

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654