Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

История Украины, 1917-1923 гг. Т. 2. Украинская Гетманская Держава 1918. года

Дмитро Дорошенко. Історія України, 1917-1923 рр. Т. 2. Українська Гетьманська Держава 1918. року.

Публікується за виданням: Дорошенко Д. Історія України, 1917-1923 рр. Т. 2 : Українська Гетьманська Держава 1918. року / Дмитро Дорошенко. – Ужгород. Накладом О.Цюпки : б. в., 1930. — 423 + LXXXVI.

Джерело: Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого.

Переведення в html-формат: Борис Тристанов. Нумерацію сторінок перенесено на початок сторінки. Зміст книги продубльовано на початку публікації. Правопис автора збережено. Іменний покажчик виправлено і доповнено автором сайту. Посилання, крім посилань на сторінки книги, відкриваються у новому вікні.

Публікація здійснена спільно з Полтавською обласною науковою бібліотекою ім. І. Ктляревського.

ЗМІСТ

 

 

Стор.

 

Передмова

3

І.

По повороті Центральної Ради до Київа. Політика утопій і безсилля. Зріст хліборобської опозиції. На передодні перевороту

5

II.

П. П. Скоропадський. Підготовка державного перевороту й установлення Гетьманства

22

III.

Вражіння від перевороту. Партійні зїзди і їх резолюції. Відгуки за кордоном. Справа участи укр. соціялістів в правительстві Гетьм.

42

IV.

Кабінет Лизогуба, його склад і організація

60

V.

Гетьман, Його праця, двір і оточення

71

VI.

Внутрішнє становище на Україні. Організація провінціяльної адміністрації. Її дефекти. "Карні експедиції". Декларація українського правительства. Опозиція уряду в боку національних українських кругів. Трудне становище уряду

85

VII.

Вороги української державности та їх праця. Ліва й права poсійська ірадента. Терористичні акти й змови. Замордування фельдм. Айхгорна й підготовка замаху на Гетьмана

115

VIII.

Зовнішня політика Української Держави. Відносини до Німеччини, Австро-Угорщини, Болгарії і Туреччини. Дипломатичні зносини з рандштатами, з Румунією, нейтральними державами й спроби відновлення зносин з державами Антанти

129

IX.

Організація українського Міністерства Закордонних Справ. Українське представництво закордоном. Дипломатичний корпус в Київі. Закон про українське громадянство

148

X.

Переговори з Совітською Росією

162

XI.

Відносини з Доном. Кубанська справа. Справа Бесарабії. Поліське староство. Крим

188

XII.

Таємний договір про поділ Галичини і його анулювання встрійсько-угорським правительством. Холмська справа

215

XIII.

Організація збройних сил Української Держави

232

XIV.

Адміністрація. Земське і міське самоврядування. Внутрішня політика. Боротьба з розрухами та анархією

259

XV.

Міністерство фінансів та його політика. Українська грошова система. Державний і Земельний Банк

273

XVI.

Земельна політика. Закони й розпорядження в земельній справі. Підготовка земельної реформи

283

XVII.

Торговля й промисел

292

XVIII.

Справи продовольчі. Шляхи. Охорона праці. Народне здоровля. Державний контроль

310

XIX.

Міністерство ісповідань і церковна політика Української держави

317

XX.

Діяльність Міністерства Народньої Освіти. Головне Управління Мистецтва і Національної Культури

336

XXI.

Судова справа. Діяльність Міністерства Юстиції. Державний Сенат Української Держави. Зміни в організації судівництва

371

XXII.

Справа реконструкції кабінету міністрів. Подорож Гетьмана до Німеччини. Національний Союз. Кабінетський кризіс. Спроба порозуміння з українською національною демократією

377

XXIII.

Упадок Української Гетьманської Держави

403

 

Додатки:

 

І.

Протокол економічного договору між Українською Державою та Німеччиною й Австро-Угорщиною

II

II.

Договір між Українською Державою й Грузінською Республікою

XXXV

III.

Відповідь Фінансово-Розчотної Комісії при Міровій Делегації України на заяву Фінансово-Розчотної Комісії при Російській Мировій Делегації 14 серпня 1918 р.

XXXVIII

IV.

Предварительныя соглашенія (України с Доном)

XLI

V.

Договоръ о совмѣстномъ регулированіи вопросовъ, касающихся Донецкаго Бассейна

XLII

VI.

Тимчасова умова про перевіз пасажирів та ин. між Доном і окраїною

XLVII

VII.

Тимчасова умова про передачу рухомого складу між залізницями Дону й України

XLIX

VIII.

Соглашеніе между Украинской Державой и Кубанскимъ краемъ

LI

IX.

Згода між Україною та Кубанню про поштово-телеграфні зносини

LIV

X.

Журналъ совѣщанія по вопросу о введеніи взаимныхъ переводныхъ операцій между Украиной и Кубанью

LIX

XI.

Лист, московського патріярха Тихона до митрополита Антонія.

LXI

XII.

Лист московського патріярха Тихона до Голови Ради Міністрів Української Держави

LXIII

 

Покащик імен

LXVI

 

Спис ілюстрацій

LXXXI

 

Зміст

LXXXIII

 

Похибки

LXXXIV


ДМИТРО ДОРОШЕНКО

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

1917-1923. рр.

ТОМ II.

Українська

Гетьманська Держава

1918. року.

УЖГОРОД, 1930.

ВСІ ПРАВА ЗАСТЕРЕЖЕНІ.

ДРУКОВАНО В ДРУКАРНІ "СВОБОДА" В УЖГОРОДІ.

НАКЛАДОМ ДРА ОСИПА ЦЮПКИ.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 3

ПЕРЕДМОВА.

Книга, яка оце виходить в світ, складає тільки частину задуманої мною ширшої праці — історії наших визвольних змагань до відбудови власної державности на українських землях з початку 1917. р. і до весни року 1923, коли ці змагання — віримо, лише на деякий час — були через несприятливі політичні умови усунуті з поля міжнародніх відносин.

З причин технічних виходить попереду середня частина праці, 2-ий том, який обіймає головно Історію Української Гетьманської Держави в 1918. році. Далі має появитися 1-ий том, який обійматиме події від вибуху революції в Росії на провесні 1917. року і до повороту правительства Центральної Ради в березні 1918. року.

Пишучи свою працю в мало сприятливих умовах еміграційного життя, я, певна річ, не міг претендувати, щоб моя "Історія" давала повний і всесторонній образ подій, бо для такого образу бракувало мені передовсім потрібних джерел і матеріялів. Через те мимоволі багато сторінок з життя описуваної мною доби освітлено дуже неповно і, може, навіть не зовсім точно. Ще менше випадає мені претендувати на холодно-безстороннє змалювання нашого недавнього минулого: занадто близьке ще до нас це минуле, занадто болюче відчуваємо ми на собі його наслідки, і тяжко свідкові й учасникові його подій позбутись певного субєктивізму в освітленні перебутого й пережитого. Дати безсторонню оцінку минулого — це діло майбутнього історика, а я дивлюсь на свою книгу тільки як на спробу, як на збір матеріялів, який має улегшити працю майбутньому історикові наших змагань до відбудови української державности в 1917-1923. роках. Може для цього історика матиме вагу знати, як давився на події їх сучасник і свідок. Щоб улегшити цьому майбутньому історикові його завдання, я старався подавати в своїй книзі яко мога більше документів; думаю, що читач не дорікатиме мені за це, бо часто документи промовляють більш проречисто, ніж усякі висновки і міркування автора.

Спеціяльно що до історії Української Гетьманської Держави 1918. року, то треба сказати, що це один з найменш розроблених і освітлених періодів нашого недавнього минулого. Хоча за останній десяток років появилося немало ріжних споминів і записок про цей період, але

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 4

майже всі вони писані людьми ворожими до Гетьманства, (як чужими, так і своїми), з спеціальною метою його понизити й зогидити. Тому в їхніх споминах події й особи виступають здебільшого в кривому зеркалі. Може, численні документи й фактичні вказівки, зібрані в моїй книзі, допоможуть пролити світло правди на цей період, який при всіх своїх помилках і розчаруваннях був періодом найбільшого виявлення української творчости в сфері політичного, економічного і культурно-просвітного будівництва.

Я не міг би виконати й частину свого завдання, як би не допомога з боку цілого ряду осіб, які прийшли мені на поміч своїми порадами, вказівками, постачанням документів і матеріялів, написанням спеціяльно для моєї праці своїх споминів та заміток, і я вважаю за свій святий обовязок скласти їм на цім місці мою щиру, сердечну подяку: я дякую Ясновельможному Пану Гетьману П. П. Скоропадському, панам О. М. Андерсону, В. В. Дорошенкові, В. В. Зіньківському, І. М. Кабачкову, І. О. Кістяковському, Ф. Л. Корольову, В. А. Косинському, І. І. Кревецькому, В. К. Липинському, О. Гн. Лотоцькому, П. І. Макаренкові, Б. П. Матюшенкові, І. І. Мірчукові, І. П. Петрушевському, Н. А. Рубакіну [можливо Рубакін Микола Олександрович], Ол. Ол. Сахно-Устимовичеві, Ол. Ф. Скоропису-Йолтуховському, О. В. Сливинському, В. П. Тимошенкові, С. П. Шелухинові, С. М. Шеметові, а також п. д-ру О. П. Цюпці, завдяки заходам якого ця книга виходить у світ.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 5

I.
По повороті Центральної Ради до Київа. Політика утопій
і безсилля. Зріст хліборобської опозиції. На передодні
перевороту.

В кінці лютого 1918. року уряд Центральної Ради повернувся до Київа. Перші дні після його повороту всі сподівалися, що настануть якісь зміни, що навчений тяжким досвідом уряд стане на реальніший ґрунт та замість утопійних проєктів та фантастичних мрій візьметься за практичну працю по відновленню зруйнованого господарського життя в краю, налаженню адміністраційного апарату, заведенню порядку й ладу. Сподівались, що в самім уряді відбудуться зміни і що міністерські портфелі дістануть люде хоч більш поміркованих поглядів, але з більшим досвідом і більшою політичною культурою і практичним хистом. Думали, що настане реакція проти того хаосу та безладдя, в яке загнала країну політика соціяльного утопізму й максималізму та вічних хитань, що так сумно скінчилася большевицьким повстанням 15-го січня і опануванням Київа большевиками. Розумніші й тверезіші зпоміж соціялістичних діячів сами визнавали неминучість і, так би мовити, історичну законність такої реакції. Але скоро всім довелося розчаруватись у своїх сподіванках. В політиці українського уряду й верховодячих кругів Центральної Ради все залишилось по старому. Відбулася тільки часткова зміна в кабінеті міністрів: М. Ткаченко, який раніш був міністром юстиції, став міністром внутрішніх справ (замість П. Христюка); M. Ковалевський, що був міністром харчових справ, став міністром земельних справ; на міністра юстиції покликано С. Шелухина, на міністра освіти — В. Прокоповича; на міністра харчових справ — С. Коліуха, шляхів — Є. Соковича; торговлі й промислу — Ів. Фещенка-Чопівського; О. Лотоцький став державним контрольором, П. Христюк — державним секретарем.

Залишились з старого кабінету: Г. Сидоренко (міністр почт і телеграфів), Перепелиця (фінансів), О. Жуковський (військовий) і М. Любинський (закордонних справ). Отже, новими членами кабінету явились три с-ефи: С. Шелухин, О. Лотоцький і В. Прокопович, та один безпартійний С. Коліух. Але вони не мали в кабінеті рішаючого значіння, і більшість, зложена з с-ерів та с-деків, продовжувала старий курс. Незмінність старого курсу була урочисто проголошена спеціяльним оповіщенням від Центральної Ради з 1-го березня 1918. року, де заявлялося, що все має бути так, як було: "як віддала вона (Центр. Рада)

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 6

всю землю робочому народові земельним законом, так на тім вона і стоїть. Закони, видані на користь робітників, також будуть і на далі в силі. Всі свободи, установлені III. і IV. Універсалами, і далі зостаються. Професійні спілки, ради селянські і робітничі мають далі вести свою роботу для охорони своїх класових професійних інтересів. Тільки на власть вони не можуть претендувати, бо власть на Україні мусить бути одна — Української Центральної Ради й міністрів". Отже "курс" залишався той самий, що й попереду.

Центральна Рада готовилася до скликання Українських Установчих Зборів, котрі мали б закріпити вироблену нею "Конституцію Української народньої республіки" та апробувати її соціально-економічні реформи, в тім числі й соціялізацію землі. Скликання цих Установчих Зборів було оповіщено в III. універсалі Центральної Ради від 7. падолиста 1917. р. Днем виборів було призначено 27. грудня 1917. р., а днем скликання — 9. січня 1918. р. Вибори в дійсності відбулися в кінці 1917. р. і на початку 1918., але не скрізь. Число депутатів було визначено 301. Переведені в самому розпалі большевицьких настроїв, з уживанням крайнє демаґоґичних способів, вибори там, де вони відбувалися, дали повну перевагу большевицьких і ес-ерівських елементів. Так, по київській окрузі на 45 депутатів було вибрано 38 ес-ерів і 3 большевиків; на Волині на 30 депутатів ес-ерів 19, большевиків 4, від "Бунду" 1; на Чернігівщині пройшло на 28 депутатів 17 большевиків, 10 ес-ерів; на Поділлі на 39 депутатів 30 ес-ерів; на Полтавщині на 30 депутатів ес-ерів 18, большевиків 10. Усього на 172 депутати 115 ес-ерів, 34 большевиків, 9 сіоністів, 5 поляків, 1 "Бундовець", 1 ес-дек, 1 лівий ес-ер, 1 хлібороб-власник і 4 ин. ґруп.1) По повороті до Київа Центр. Рада постановила перевести вибори там, де вони ще не відбулися, а днем скликання Установчих Зборів визначила 12. травня 1918 р. Українські ес-ефи і самостійники дуже різко виступили проти скликання Зборів на основі старих виборів, мотивуючи тим, що вибори відбулися в ненормальних умовах і що, таким чином, вибрані депутати не відповідають волі населення.2) Але Мала Рада на засіданні 11 квітня признала вибори дійсними — більшістю голосів українських та російських ес-ерів, меншовиків і всіх жидівських фракцій проти голосів ес-ефїв, самостійників і польської демократичної централі.3)

Але Центральна Рада вже давно втратила ґрунт під ногами. Міський пролетаріят і частина інтеліґенції з самого початку стояла за большевиків, а не за Центральну Раду. Українське селянство виявило свою повну пасивність, коли для Ц. Ради настали скрутні часи. Тепер, коли соціялізація землі мала бути закріплена навсправжки, значна частина українського селянства, стоячи за приватну власність на землю, почала

1) "Вістник політики, літератури й життя". 1918, ч. 17, ст. 249-250.

2) Христюк П. Українська революція, ІІ., ст. 160-161.

3) "Вістник" ч. 17, ст. 252.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 7

вже активно ворушитись — проти Центр. Ради. Національно настроєна українська інтеліґенція далеко не поділяла напрямку політики Центр. Ради й її органу — правительства Голубовича: і ес-ефи, і самостійники різко виступали проти цієї політики; під кінець (вже перед самим гетьманським переворотом) ес-ефи відкликали своїх членів С. Шелухина, О. Лотоцького й В. Прокоповича з кабінету, мотивуючи тим, що цей кабінет "нездатний стати на шлях реальної роботи і неспосібний до праці".1)

Дійсно, правительство Центр. Ради перш за все виявило свою безсилість утворити скільки-небудь сильну, авторитетну владу, організувати адміністрацію, запровадити лад і спокій та установити які-небудь нормальні відносини в краю. Присутність українського правительства сяк-так відчувалася лише в Київі. По-за столицею край жив своїм власним життям. Ця ізольованість уряду відразу кидалась у-вічі стороннім людям: граф Форґач, австро-угорський посол у Київі, в однім з перших своїх донесень віденському уряду (від 3. квітня н. ст.) говорить уже про "повну ізольованість українського правительства". Особливо характеристичні з цього погляду відносини утворились в Одесі. Українське правительство призначило туди своїм комісаром С. Коморного (колишнього повітового начальника в Галичині за часів ґр. Бобринського), людину енерґійну і з ініціятивою. Але Коморний зустрівся в своїй роботі з дуже великими труднощами: української влади в Одесі не хотіли визнавати. Ось що доносив з цього приводу австрійський генерал Кірхбах своїй головній команді: "Тому що Генеральний комісар Центр. Ради совсім не інформував мене про тутешні політичні відносини, я сам увійшов у зносини з людьми ріжних партій, щоб уявити собі картину становища. Одеса є космополітичне місто і жадним способом не признається в належності до новоутвореної Української Республіки; українців в Одесі не більше, як 10%. Українська мова не має тут вжитку. Київську Раду тут зовсім не визнають і називають "Gaukler Regierung". Надісланий сюди з великими повновластями з Київа генеральний комісар Коморний не має тут за собою жадної партії. Він виступив спочатку з твердою мовою, але, наштовхуючись скрізь на рішучий опір, 26. березня виїхав несподівано до Київа, певно, щоб більше вже сюди не вертатись. Найсильніша партія тут є соціялістична, і з нею безумовно треба рахуватись. Ця партія хоче утворити з Одеси самостійний вільний порт, а може й самостійну республіку, що обіймала би південну частину України. В промислових кругах збіраються робити що до цього спеціяльні досліди... Так само думають і по цілій південній Україні. Спеціяльно з Могилева надходять повідомлення в такому дусі".2) Того ж самого дня начальник головного штабу австро-угорської армії дістав з Одеси другу телеграму: Генеральний Комісар Коморний повернувся з Київа. З огляду на те, що тут він зустрічав сами лишень

1) П. Христюк. Українська революція. Том ІІ., 1921, ст. 163.

2) Телеграма № 5291 від 4. квітня 1918 р.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 8

перешкоди, він подався був у Київі до демісії, але дістав наказ залишатись далі на посту. Міністр-президент Голубович обіцяв йому надіслати на потреби управління 70 мілійонів карбованців, що мають бути видруковані в Липську. Але гроші не приходять і Коморний збірається демісіонувати. По його словам, у Київі в Центр. Раді нема ніякого ладу. І чи Центр. Рада досягне своєї мети, це ще питання. Коморний дає зрозуміти, що повна окупація нами, а почасти й Німеччиною, і переняття управи вищою військовою владою неминучі. В приватній розмові з одним офіцером він висловив це своє переконання цілком отверто. Що Українська Республіка не може обхопити дотеперішню Таврію і Крим, це для Генерального комісара і для Центр. Ради ясно".1)

В такому самому дусі повідомляли про "Відносини міста Одеси до України" й німецькі аґенти берлінський уряд. Труднощі, які зустрів в Одесі Коморний, пояснюються, на думку німецького представника, тим, що "з поміж мешканців міста тільки 6% складають українці... ледве чи можна сподіватись, що в Одесі щось зміниться на користь Україні. Дуже тяжко утворити тут ґрунт для української мови й української справи. Російщина тут панує і спроби усунути російську мову й культуру зустрінуться тут з опором не тільки великорусів, але й жидів. Весь залізничий персонал, почта, телеграф, всі управи й суди — російські по мові й по духу. Політичний звязок Одеси з Україною дуже слабкий. По словам міського голови Богуцького2) Одеса все ж таки висловилась за приналежність до української території, але питання про основи, на яких вона могла б прилучитися, зостається, мовляв, ще одкритим. Гадають, що Одеса з прилягаючим районом могла б утворити союзну республіку в державному звязку з Україною. Панує погляд, що ще дальші області в подібному ж змислі будуть відокремлені й сполучаться з Україною на певних умовах, але питання про межі їхньої автономії ще не ясні. Рішати мають майбутні українські установчі збори, або може, як уже раніше передбачалося, референдум мешканців міста".3)

Але не тільки в далекій Одесі, місті дійсно дуже космополітичному й мало звязаному з національним українським рухом, тяжко було укріпити авторитет української влади в тій формі, як її уявляла з себе оперта на "виявленню волі народа" — Центр. Рада; в найближчих околицях Київа панував хаос і безладдя, а український уряд з його методами управління через посередництво красномовних відозв і демаґоґічних закликів, нічого не міг з цим вдіяти. Пленарне засідання гласних київського губерніяльного земства, скликане 9. квітня, намалювало дуже сумну картину життя в губернії. Гласний київського повіту Семененко скаржився, що в його повіті селяне грабують і палять маєтки, земельні

1) Телеґр. № 5412 від 4. квітня 1918 р.

2) Лікарь-поляк, за часів війни уповноважений Всеросійського Союзу міст, в 1917 р. товариш міністра в Тимчасовому правительстві.

3) "Bericht" від 27. березня 1918 р.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 9

комітети виявляють дуже слабку діяльність, між окремими селами виникають бійки на ґрунті поділу панської землі, запаси хліба часто нищаться зовсім безглуздо, а наслідком того всього в повіті, особливо в його північній частині, не стає зерна для засіву полей. В Бердичівському повіті, як повідомляв гласний Миронів, нема ніякої організованої сили для охорони безпечности; податків ніхто не платить. Васильківський повіт опинився під владою якогось авантюриста або узурпатора Койхеля, що оповістив себе комендантом. Потім його замінив другий комендант, якийсь фон-Дітман, який почав з того, що звелів доставити собі автомобіль і мнягкі меблі. Коли автомобіля не знайшлося, він задовольнився меблями. Фон-Дітман прийняв на службу колишніх поліцаїв та жандармів і почав організовувати карні експедиції на села, обкладаючи селян величезними контрибуціями, котрі клав до своєї кишені. У Білій Церкві комендант Центр. Ради Ліберов почав з того, що зажадав собі 10 фунтів ковбаси і пляшку коняку. Потім випустив з тюрми карних злочинців, а посадив політиків. На зміну Ліберову явився колишній пристав, який пропонував "охорону" за 120.000 рублів.

Гласний Звенигородського повіту Котик оповів про діяльність гайдамаків, котрі прийшли на зміну большевикам. Захопивши в полон один большевицький відділ, вони в ночі перестріляли всіх своїх полонених до єдиного. Потім зажадали від обивателів Звенигородки 200.000 рублів на "орґанізацію порядка". Коли цих грошей дати їм не могли, вони задовольнились 1.800 рублями. Селяне скоро розчарувались в українській охороні: оборонці ладу самі взялись до грабунків. Наслідком того всього селяне втратили всяку надію на заведення порядку зовні і беруться сами за охорону свого життя й майна.

Канівський гласний Пірхавка заявив, що в його повіті в управлінні нема ніякої системи й ніякої організації. Липовецький гласний Химерик оповів, що в його повіті селяне закидають Центр. Раді, що вона досі не додержала своїх обіцянок. Під час большевицького панування місцева рада їх не піддержувала, одначе, коли появилися українські власти, то почали репресії проти ради. Наказ коменданта про подавлення страйків збройною силою викликав серед робітників паніку. Таку ж саму картину безладдя, безсилля місцевої влади або її занадто "енерґійної діяльности, браку якоїсь системи й однаковости в адміністраційних розпорядженнях намалювали й гласні з инших повітів — Черкаського, Таращанського та инш.1)

Коли з одного боку й з прогнанням большевиків та поворотом української влади не припинились грабунки й руйнування селянами панських маєтків, то з другого боку прогнання большевиків і прихід німецьких та австро-угорських військ послужив гаслом до аграрної реакції в широкому розумінні цього слова. Багато покривджених під час попередньої доби елементів стали тепер думати про відшкодовання

1) "Кіевская Мысль" від 11. квітня 1918 р.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 10

за понесені страти та збитки. І хоч український уряд у Київі й проголошував перехід панської землі без викупу до рук "трудящого народу", але тому, що ніякої фактичної влади на місцях скоро запровадити було не можна, то де-які поміщики й заможніші селяне сами заходилися стягати пограбоване майно, використовуючи для цього т. зв. карні відділи, до котрих здебільшого йшов всякий випадковий і авантюристичний елемент, якому все одно було кого "карати". Приклад використування в цих цілях прибувших на Україну чужоземних військ показали де-які поміщики-поляки на Волині та на Поділлі, котрі просто звернулися до австрійської влади, щоб вона окуповала правобережну Україну, завела свої порядки і примусила селян виплатити та одробити заподіяні шкоди.1) За прикладом цих поміщиків з Волині та Поділля пішли де-які поміщики на Лівобережній та Степовій Україні, звертаючись безпосередньо до німецької або австрійської команди з проханням приборкати селян та допомогти стягти з них "контрибуцію". Весь одіум за карні експедиції та їх діяльність ліг потім на гетьманське правительство, але йому в дійсності довелося лиш ліквідувати діяльність цих самочинних відділів, яка розпочалась фактично за часів Центральної Ради.

Уряд Центр. Ради, можна думати, сподівався, що з часом йому вдасться опанувати ситуацію, спираючись на співчуття широких селянських мас, тих, що він надіявся прихилити на свій бік соціялізацією землі. Про думку й настрій инших кругів українського населення він дуже мало журився. Українська демократія була при владі, неукраїнська — т. зв. національні меншості мали вдовольнитися національно-персональною автономією, про решту ж йому було байдуже.

Але в краю була ще одна сила, від котрої в даний момент фактично усе залежало і котрій було далеко не байдуже, як розвиватимуться внутрішні відносини на Україні й її господарське життя, а залежно від того й її здібність постачати харчові продукти на експорт. Ця сила була — німці та австро-угорці, запрошені самим же українським урядом. Австрійці дивились на Україну, як на терен, звідки вони можуть добувати для своєї голодної виснаженої держави хліб; для них мир з Україною був в першій мірі "Brotfrieden", так само зрештою як і для німців. Отже й німці, й австрійці були дуже заінтересовані в тому, щоб на Україні панували такі відносини, такий лад, який гарантував би додержання з її боку виконання зобовязань що до постачання харчових продуктів згідно Берестейській умові.

Особливо поспішали використати умову Берестейського трактату про вивіз продуктів з України австрійці, становище котрих з погляду прохарчування було просто катастрофічним. Тим часом загальне без-

1) Петиції групи польських поміщиків з Старокостянтинівського та Кременецького повітів з Волині, Проскурівського та Летичівського повітів на Поділлі до галицького намісника, до польського міністра в австрійськім кабінеті, до президії польського кола у Відні й до команди 2-ої австрійської армії, подані в початку квітня 1918 року.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 11

ладдя і безсилість українського уряду це безладдя побороти дуже утруднювали закупно й транспорт продуктів з України. Це дуже хвилювало й нервувало австрійський уряд. Його агенти вже в березні почали доносити у Відень про дуже невідрадне становище на Україні. З цього погляду дуже цікавий реферат, зложений міністрові закордонних справ у Відні в кінці березня. Цей реферат носить назву "Unsere Politik in der Ukraine" і дуже яскраво малює ті вражіння, які мали австрійці за перші тижні свого перебування на Україні:

"Звістки, які приходять про становище на Україні, з кожним днем усе ясніше та ясніше переконують в тому, що ми примушені будемо вийти по-за межі дотеперішньої військової окупації, як що ми хочемо досягти головної мети усієї нашої акції: постачання и транспорту тої необхідної суми харчових продуктів, яка нам потрібна для продовження війни і уникнення катастрофічних явищ у нашому запіллю.

Досі ми обмежувалися військовою окупацією й прогнанням большевицьких військ, управління ж краєм ми принципіяльно залишали за Радою та її органами. Як же виглядає це управління? Чи теперішній режим — не торкаючись питання про його добру волю — є в стані постачити нам потрібні продукти або утворити такі умови, які б дали нам змогу добути ці продукти через закупки? Щоб Рада через свої власні орґани могла забезпечити доставку і транспорт продуктів, це річ зовсім виключена, бо вона зовсім не має правильної і певно працюючої орґанізації. І це не може швидко перемінитися, бо Рада не має ні грошей, ні справного виконавчого апарату (військо, жандармерія, суд, поліція) в своїм розпорядженні, і ми не можемо цеї недостачі заступити, як довго не закличемо сюди нових сил і взагалі не вийдемо за межи чисто-військової окупації.

Поперед усього Раді стоїть поперек дороги її власний програм. Провідна думка пануючої соціял-революційної партії — це скасування приватної власности, конфіскація всіх приватних маєтків на користь держави з одного боку і рівночасно претензії до держави з боку кожної окремої одиниці на рівне й вистарчаюче забезпечення — з другого боку. В результаті, натурально, повний застій всякої продукційної господарської діяльности. Ніхто не працює, бо ніхто не певен, що одержить плоди своєї роботи, і кожен сподівається від загалу, що той подбає про його на випадок потреби. Селянин обробляє лиш стільки з новодобутої землі, скільки йому потрібно для себе й своєї родини. Він не знає, хто буде збірати врожай. Копальні, фабрики стоять, торговля завмерла, загальна непевність, котра є не тільки наслідком безсилля уряду, але також неминучою консеквенцією основного пункта їхнього програму, паралізує ціле господарське життя.

Військова сила центральних держав, навіть коли вона буде побільшена до потрібної величини, сама не може створити рішучої переміни. Виконавчі орґани лиш тоді можуть покласти кінець хаосу й безладдю, коли вони являються знаряддям міцного, життєздатного законного уряду. Як довго ми ставимо нашому війську завдання служити бажанням і проґраму Центр. Ради, себ-то комунізму, так довго не може бути й мови про якесь поліпшення. Так довго ми також не наблизимось, чи то за допомогою самої Ради, чи до-

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 12

рогою власних закупок до тої суми харчових продуктів, яка нам потрібна і яку на Україні добути можна. Для того, щоб добувати продукти просто силою, як на війні серед ворожого краю, ми не тільки занадто слабі мілітарно тепер, але це було б, не кажучи вже про тяжкі наслідки в області міжнародніх відносин і в нашім власнім краю, — це було б неможливо й пізніше, коли увільняться наші війська, що були вислані проти Румунії.

Лінія, яку ми ведем тепер на Україні, лежить безумовно занадто далеко вліво. Ми піддержуємо не тільки мілітарно, але й фінансово з автоматично зростаючими витратами чисто комуністичний режим. Це веде за собою три тяжкі шкоди: 1. що її неминучий наслідок — непевність володіння й брак примусу до роботи дуже утруднює наше завдання — здобуття хлібних запасів, як що не унеможливлює його цілком; 2. що вся неудача комуністичного експерименту впаде на наш рахунок; 3. і що ми примушені будем цілком іґнорувати великі господарські інтереси та й ще попадемо в конфлікт з Польщею, чого ми повинні уникати з огляду на зовнішні й внутрішні політичні обставини.

Отже, лінія нашої політики на Україні мусіла б безумовно повернутись у — право. Цей поворот, одначе, мусить мати свої певні межі з огляду на те, що ми мусимо найти порозуміння з тими широкими кругами населення, чиї інтереси до де-якої міри звязані з сучасним режимом. Треба з увагою ставитись до цих інтересів, як що ми не хочемо наштовхнутись на гострий опір. Конкретно кажучи: селяне мають тепер все, усю одібрану від поміщиків землю і всі хлібні запаси. Вони складають собою величезну більшість народу. Відібрати від них здобуту землю є річчю неможливою. Так само, як не можливо силою примусити постачати нам хліб. Залишається один засіб: зацікавити селян з господарського погляду яко мога інтенсивнішим обробленням землі і продажем продуктів. Це може статись лиш тим способом, що їм буде законно забезпечено через признання індивідуальної власности й фактично — через мілітарну оборону проти грабунків і т. д, — володіння землею, прибуток від урожаю і прибуток від проданого хліба.

Всупереч соціялістичним теоріям, про який-небудь опір селян, певна річ, не може бути й мови. Вони стали через революцію власниками і не мають більше до комуністичних ідей ніякого нахилу, а навпаки — гарячий інтерес до того, щоб принцип приватної власности був відновлений. Поруч з цим кардинальним пунктом, аґрарною справою, всі инші питання відступають на задній план. Відновлення приватної власности зустріло би певні перешкоди, але не такі, щоб їх не можна було подолати.

Пропонована тут розвязка земельної справи наштовхується на дуже великі труднощі — мова про відшкодування колишніх власників. Тут виступають спеціяльно для нас важні два питання: інтереси поляків і наша власна потреба у великій сумі рублів для оплати хліба й для оплати тих видатків українського правительства, для піддержання цілої державної машини, в яких ми також зацікавлені (наприклад, справа транспорту).

З огляду на поляків, яким належить значна частина маєтків на Україні, треба, щоб ми виступили, коли не за відновлення колишнього стану, то, принаймні, за відповідне відшкодування. Ми

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 13

ніяк не можемо бути причетні до чистої конфіскації, коли не хочемо собі нажити в поляках ворогів.

Не зовсім в такому стані знаходиться Німеччина, яка веде виразну українофільську політику, з виразно зазначеною метою утвориги проти Польщі на сході яко мога сильнішу противвагу. Особливо праві й військові круги Німеччини дивляться на Польщу, як на майбутній ворожий фактор, і очевидячки в Німеччини нема нахилу порвати з Україною з огляду на Польщу. Такої політики ми не можемо поділяти з ріжних причин, пізніше може бути ми будемо примушені вибрати становище за Польщу проти України.

Другий пункт, це потреба у великій сумі рублів. Згідно одноголосним повідомленням папірові рублі, хоча їх випущено велику силу, як царським режимом, так іще більше революційним, зовсім обезцінились і на Україні майже зникли з ужитку. Величезні їх суми накопичились в руках у селян. Через те на Україні панує надзвичайний голод на грошові знаки; невільний виход з цього становища — виплати коронами й марками мав наслідком підвищення курсу рубля, що для нас, розуміється, не бажано. Постачання дуже значних сум, яких ми потрібуємо для наших власних цілей, (закупно хліба) і для українського правительства (наприклад, платня залізничникам) при таких обставинах дуже важка. Пропозиція установити примусовий курс для корони здається, помимо инших сумнівів що до обігу мілійонових сум корон на Україні, дуже сумнівним засобом, бо ще невідомо, чи згодяться селяне супроти примусового курсу на корони й марки продавати хліб.

З огляду на це, думка, яка панує, по доносенням ґрафа Форґача, в кругах наших і німецьких фаховців у Київі, заслуговує особливої уваги: а саме, що земля, якою тепер володіють селяне, повинна бути за ними узаконена, але за певну відповідну виплату. Селянам повинно бути дано зрозуміти, що без такої виплати земля залишиться власністю держави, або буде повернута колишнім власникам. Такий спосіб дасть можливість відшкодувати польських власників і утворити потрібний фонд рублів. Ми можемо перейняти відшкодування польських власників на себе, що можна здійснити випуском цінних паперів у коронах...

Першою й необхідною передумовою для такої акції, як взагалі всякого оздоровлення відносин на Україні, єсть, одначе, що принцип націоналізації землі на Україні має бути скасований і приватна власність мусить бути відновлена. В цьому напрямку повинна провадитись акція, щоб примусити Раду, яка з кожного погляду залежить від нашої піддержки, прийняти цей штандпункт. Як що цього не вдасться досягти, то треба спробувати привести до влади неукраїнські елементи, настроєні не комуністично, — і такі елементи повинні знайтися не тільки серед інтеліґенції й заможніх класів, але й серед більшої частини селянства.1) Само собою розуміється, що неминучою передумовою для такої акції має бути попереднє порозуміння і повна згода з Німеччиною".

Коли в міністерських кругах у Відні носилися з проєктом примусити Центр. Раду до зречення з її основних принципів і тим полаго-

1) Очевидячки, австрійці гадали, що "українці" це просто якась партія, а не ціла нація. "Неукраїнські елементи" це просто ті, що не поділяють напрямку Ц. Ради.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 14

дити справу, то військові австрійські круги на Україні просто говорили про потребу заміни сучасного "цілком ізольованого українського уряду" иншим, який би "не робив пасивного опору", і домагались висилки підкріплень" принаймні, 4 або 5 дивізій.1) Одначе, в головній австрійській команді сумнівалися, чи можна зробити на Україні переворот за допомогою військової сили і чи не викличе це ще більшого безладдя. Представник міністерства закордонних справ при Armeeoberkomando в Бадені (біля Відня, де була австро-угорська ставка) Траутмансдорф докладав граф Черніну, що в Armeeoberkomando держаться думки, що "в нашому інтересі лежить піддержувати й зберігати теперішній уряд, не вважаючи на його хиби і малу виконавчу силу, бо насильне усунення цього уряду створить хаотичний стан і повну анархію на Україні, коли про вивіз продуктів й думати буде не можна".2)

Але й німці, котрі спочатку цілком щиро піддержували уряд Центр. Ради й наказували поводитись з українцями дуже приязно й не уживати реквізицій,3) скоро побачили, що порозумітися з ним і досягти умовлених продуктів дуже тяжко. Закликавши на поміч війська центральних держав, українське правительство мусило, так би мовити, виправдуватися перед населенням в приході німців і в своїх економічних зобовязаннях перед ними, принятих в Бересті. Вже українська делегація на мирових переговорах у Бересті видала за підписом О. Севрюка, М. Любинського й М. Левицького поклик "до всіх громадян Української Народньої Республіки", де говорилося з приводу приходу німців: "для того, щоб скоріше вигнати розбишак і дати лад та порядок нашому краєві, призвали ми німецьке військо допомогти нам у цій роботі. Разом із німецьким військом іде до нас свіжа українська армія, зложена з наших полонених братів, котрі так довго чекали на поворот до Рідного Краю. Віднині німці вже не вороги нам, і ми кличемо усіх громадян Української Народньої Республіки спокійно і довірчиво стрічати німецьке військо і ставати разом з ним до оборони Рідного Краю від кацапських розлючених підкуплених банд".4) Слідком за тим видала свій поклик "До всієї людности Укр. Нар. Республіка" й Рада народніх міністрів за підписом В. Голубовича, А. Жуковського й П. Христюка від 10-23. лютого 1918 р. Вона оповіщала, що

"для того, щоб швидче покласти кінець грабуванню України, щоб швидче приступити після заключения миру до переведення земельного закону і закону про поліпшення долі робітництва, Рада народніх міністрів прийняла військову допомогу віднині дружніх держав Німеччини й Австро-Угорщини. На Україну для допомоги

1) Донесення фельдмаршала Лянґера. Див. телеграму мін. Черніна до ґр. Форґача, ч. 80, від 3. квітня 1918 р.

2) Реферат № 28636. від 11. квітня 1918 р.

3) Телеграфний наказ Людендорфа. Див. телеграма Черніна до Форґача № 84, від 3. квітня 1918 р.

4) Вістник політики, літератури й життя, 1918, № 10, ст. 151-152.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 15

українським козакам, котрі зараз б'ються з ватагами великоросів, червоно-гвардійців та салдатів, йдуть дивізія українців-полонених, українські січові стрільці з Галичини та німецькі війська.

Вони йдуть на Україну для того, щоб знищити нелад та безладдя і завести спокій та добрий лад на иншій [нашій] землі... вони йдуть тільки допомагати тим нашим козакам, котрі завзято боронять нашу державу, землю і волю на Україні від збройного нападу російського правительства, совєта народніх комісарів, котрі так само, як і за царів, хотять, щоб Україна опинилась під владою московських капіталістів, щоб Московщина живилася працею та багатством українського народу.

Ці війська, дружні нам, будуть битися з ворогами Української Народної Республіки під проводом Полевого Штабу нашої держави. Допомагаючи українському урядові в його боротьбі з насильниками та грабіжниками, ці війська не мають ніяких ворожих нам намірів, бо Німеччина й Австро-Угорщина також мають велику потребу, щоб на Україні настав добрий лад і спокійна праця трудового народу".1)

Два тижні пізніше (25. лютого) вийшло згадуване вже "оповіщення" від самої Центр. Ради, де про прихід німців говорилося, що "в усе це (у внутрішні справи українські) німці не мішаються і ніякої зміни в тім не мають робити. Вони приходять, як наші приятелі й помічники на короткий час, щоб помогти нам у скрутну хвилину нашого життя і не мають заміру в чім-небудь перемінити наші закони і порядки, обмежити самостійність і суверенність нашої Республіки".2)

Та як там ні виправдувались представники українського правительства й не старались витолкувати присутність австро-німецьких військ, як ніби-то чисто службової, помічної сили, факт розквартирування чужих військ з усіма його неминучими наслідками був у всіх перед очима. Для елементів крайніх, большевицьких, це давало привід до аґітації проти українського уряду, а для елементів несоціялістичних подавало надію, що може хоч тепер удасться вплинути на політиків Центр. Ради, щоб вони зреклись своїх утопій про соціялізацію землі й користуючись з присутности союзної військової сили, подбали про практичне упорядковання пекучих питань життя й про заспокоєння краю.

Рух землевласницьких кругів і навіть значної частини бідніших селян проти соціялізації землі, стремління елементів порядку, законности й мирної праці — а таких було багато серед селян, тільки що вони були прибиті, приголомшені революцією, — почався ще в осени 1917 p. Одним з проявів того руху була організація т. зв. Вільного Козацтва в другій половині 1917 р. на Київщині, Полтавщині, Катеринославщині, Поділлі й Чернігівщині.3) Ця організація не зустріла співчуття з боку Центр. Ради, бо під прапором Вільного Козацтва гуртувалися націо-

1) Вістник політики, літератури й життя, 1918, № 12, ст. 182.

2) Ibid., № 14, ст. 211.

3) Див. про це "Уривок з споминів Гетьмана Павла Скоропадського", Хліборобська Україна, Збірник VII і VIII, Відень, 1922-23, ст. 25-26.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 16

нально настроєні заможніші й статечніші елементи українського села, неприхильні до ідей соціялізації.

Ес-ерівський історик революції П. Христюк сам признає що "добровільна, напів-військова організація селянства, відома під іменем "вільного козацтва", виникла цілком стихійно, почасти під впливом потреби охорони села від бандитизма і грабіжів, що почали ширитися після упадку дореволюційних органів безпеченства на місцях, почасти під впливом свідомости необхідности збройної оборони економічно-класових інтересів селянства, почасти ж під впливом романтично-історичних традицій — спогадів про колишнє козакування" (Іст. укр. рев., т, II., ст. 187).

Тим часом ідея Вільного Козацтва пустила була коріння не тільки серед селян, а й серед робітників і, наприклад, курінь вільних козаків, сформований інженіром Ковенком у Київі з місцевої робітничої молоді був одинокою збройною силою, яка виступила в оборону Центр. Ради в перший момент большевицького повстання 15. січня 1918 р. в Київі. Після приходу німців на Україну почався рух серед українського селянства в оборону принципа власности на землю, загроженого законодавством і політикою правительства Центр. Ради. Середнє селянство, статечні господарі-хлібороби заворушились і підняли голову. Вони хотіли добитись права, щоб і їхній голос було чути, коли вирішувались важніші питання соціяльно-економічного життя, спеціяльно в земельній справі. Вони пішли цілком легальною дорогою. 25. березня 1918 р. відбувся у Лубнях хліборобський з'їзд, організований партією хліборобів-демократів.1) На цьому з'їзді зібралось по-над 2000 селян-хліборобів з шости північних повітів Полтавщини. З'їзд прийняв такі резолюції: 1. Політика Центр. Ради в аґрарній справі визнається з'їздом за руїнницьку для держави і для загально-національного господарства; з'їзд вимагає визнання принципа приватної власности, яко основи народнього господарства; 2. з'їзд вимагає негайного повороту господарям права власности на садиби і увесь їхній інвентарь, звертаючи увагу уряду на той факт, що живий і мертвий інвентарь в чужих руках гине; 3. з'їзд вимагає залишення в руках господарів якогось мінімума землі й передачі решти земель на орендних умовах малоземельним селянам; 4. з'їзд

1) Українська Демократично-хліборобська партія заснувалася на Полтавщині весною 1917 р. 20. травня 1917 р. у Лубнях відбулися її установчі збори при участі 1500 селян і 20 поміщиків під головуванням Л. Климова. Збори ухвалили такі головні точки проґрами партії: 1. суверенність українського народу; 2. приватна власність мусить і на далі охоронятись законом, яко основа народнього господарства; 3. парцеляція та викуп великих земельних маєтків для задоволення потреб малоземельних, залишивши в руках попередніх власників кількість землі, яку встановить український сойм, прийнявши на увагу потреби аґрікультури й державні інтереси. Повний нарис програми "Української Демократично-Хліборобської Партії", зложений Вяч. Липинським, вийшов у Лубнях у жовтні 1917 р. Див. статтю С. Шемета "До історії української Демократично-Хліборобської Партії" в І-ій книзі "Хліборобської України". Відень, 1920, ст. 63-67, а також П. Христюка "Українська Революція", кн. II., Відень, 1921.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 17

вимагає забезпечення в українській державі правного ладу, рівного як для соціалістів, так і для несоціялістів; 5. з'їзд вимагає поповнення складу Ц. Ради представниками від хліборобів.

Щоб забезпечити змогу спокійно провадити роботу й обмірковувати свої справи, довелось оберегати помешкання, де відбувався з'їзд, узброєною вартою з молодих парубків, синів хліборобів. З'їзд вибрав делегацію з 200 селян-хліборобів, які мали передати постанови з'їзду Ц. Раді. Ця делегація приїхала до Київа 26 березня 1918 р, під проводом відомого українського діяча інженіра Сергія Шемета. Вона явилась перед Ц. Радою, але проф. М. Грушевський, голова Ради, не допустив, щоб її було вислухано перед загальними зборами Ради, і тоді відбулася тільки нарада декого з делегатів з представниками фракцій Центр. Ради. Але ні в представників фракцій, ні в міністрів В. Голубовича та М. Ковалевського делегація нічого не добилася. Вона відвідала в повному свойому складі міністра освіти В. Прокоповича и міністра юстиції С. Шелухина, щоб заявити їм свою прихильність до них і довірря. "Зоставайтесь на своїх посадах на далі, ви — наші міністри!" — заявили делегати. Від'їздячи з Київа, делегація постановила скликати на 28 квітня у Київі Всеукраїнський з'їзд делегатів від усіх хліборобських організацій, увійшовши в порозуміння з "Союзомъ земельныхъ собственниковъ".

Тим часом відносини між правительством Ц. Ради й німецьким командуванням на Україні ставали усе гірші. Одним з перших проявів гострих непорозумінь був циркуляр міністра юстицій М. Ткаченка від 23 березня до прокурорів окружних судів, в котрому він заявляв, що німецькі й австрійські військові суди не мають права судити громадян У.Н.Р. і що "засудження німецькими й австрійськими судами громадян У.Н.Р. є втручанням в законну судову владу і тому являється беззаконним вчинком". Вже 26 березня головне німецьке командування на Україні заявило українському правительству протест як проти тону й форми циркуляру, так і проти того, що такий циркуляр видано без попереднього вияснення справи й порозуміння з німецькими властями. Далі пішли далеко серйозніші непорозуміння на ґрунті аграрних відносин. Настала весна, й від успішного характеру весняних полевих робот залежав у значній мірі майбутній врожай, а себ-то і здійснення німецьких планів про великі закупки хліба на Україні. Тим часом на селі відносини були зовсім не унормовані; селяне далеко не могли й не збірались своїми силами обробити й засіяти усієї площі орної землі, що належала більшим власникам. Значна площа землі могла залишитись незасіяною, бо здебільшого місцеві земельні комітети не допускали самих поміщиків там, де вони залишились, братись до засіву. Відносини між українським правительством і німцями були вже настільки попсовані, що німецький головнокомандуючий генерал-фельдмаршал Айхгорн рішив видати наказ в справі засіву полей без попереднього порозуміння з українським правительством. Наказ цей, опублікований 6 квітня, ви-

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 18

ходячи з того, що селяне ледве чи зможуть сами засіяти всі поля, вимагає сповнення таких пунктів: 1. врожай належатиме тому, хто засіє; він дістане гроші готівкою по відповідній таксі; 2, селянин, який братиме скількість ґрунту, що переходитиме його сили, й тому не зможе обробити того ґрунту в цілості, заподіє Українській Державі й народові шкоду, яку вже не можна буде направити, й тому підлягатиме заслуженій карі; 3. там, де селяне не можуть засіяти цілої землі і де ще є поміщики, там ці поміщики повинні занятися засівом ланів, не порушаючи через те права на законний поділ землі земельними комітетами. Селяне в таких випадках не повинні перешкоджати поміщикам в засіві ланів. Для засіву ланів і для переведення жнив земельні комітети повинні доставити поміщикам коней, сільсько-господарські машини, а також і насіння для засіву. Збір буде в таких випадках власністю наполовину тих, що засіяли, наполовину — селян; 4. всякі грабунки й нищення засівів будуть строго каратись.

Ґрунти, які вже поділені земельними комітетами з доручення державної влади, не братимуться в рахубу в тій думці, що ці ґрунти будуть засіяні.

Урядові розпорядки в справі засівів, видавані військовою владою, мають бути розліплювані на видному місці в українській та німецькій мовах і мають бути підписані, на скільки це можливо, місцевими земельними комітетами або відповідними місцевими органами".

Наказ фельдмаршала Айхгорна викликав велику бурю в кругах Ц. Ради. 13 квітня фракція соціялістів-революціонерів внесла з приводу цього наказу (з самим наказом уперше всі познайомились з тексту, видрукованому в газеті "Кіевская Мысль") інтерпеляцію в Малій Раді. Міністр земельних справ М. Ковалевський давав пояснення. Він заявив, що наказ являється продуктом певної агітації що до земельного питання. Останніми часами до Київа почали стягатися делегації до Ц. Ради з проханнями скасувати земельний закон і з вимогами замінити теперішній соціялістичний уряд так званим діловим. Ці делегації скликані не без участи поміщицьких верств. Німецький наказ сходиться з бурхливою хвилею делегацій. Справа далека від того катастрофічного становища, як де-хто хоче намалювати, "Всі землі будуть засіяні, як виходить з відомостей не тільки земельних комітетів, але й усіх аґентів, які розіслані по провінції. З виданням наказу справа міняється, бо в наказі говориться, що там, де збереглися поміщики, селяне сіяти не можуть (?). Отже, для того, щоб селяне могли засіяти, треба зруйнувати економії (!). Це вносить в село заколот. Німецькі начальники видаватимуть кожен свій наказ і розв'язуватимуть земельне питання. Далі Ковалевський заявив, що при таких обставинах він не може залишитись на посту міністра земельних справ і подається до демісії.

Цілий ряд дальших промовців різко осудив наказ фельдм. Айхгорна. М. Стасюк, між инш., заявив, що "Українська Держава може

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 19

бути або державою мужицькою, або її зовсім не буде". Мала Рада винесла по дебатах резолюцію, в якій заявила, що 1. німецьке військо закликане українським урядом на Україну для допомоги в справі заведення порядку і лиш в тих межах, які зазначить уряд Української Народньої Республіки; 2. що ніяке самовільне втручання германського й австро-угорського вищого командування в соціяльно-політичне й економічне життя України не допустиме; 3. що такі втручання, як наказ фельдм. Айхгорна, можуть тільки дезорганізувати господарське життя на Україні, ускладнити соціяльно-політнчні відносини і між иншим зробити неможливим виконання тих економічних договорів між У.Н.Р. і центральними державами, котрі в ці дні виробляються і підписуються представниками згаданих держав.

Винісши цю резолюцію, Мала Рада одночасно не прийняла відставки міністра земельних справ і доручила йому оповістити населення України, що наказ фельдм. Айхгорна не повинен виконуватися, а міністрові закордонних справ та премієр-міністру скласти протест перед берлінським урядом.

18 квітня на засіданні Малої Ради премієр Голубович, що вже мав неприємні розмови з німецьким послом Мумом з приводу цієї резолюції, давав нові пояснення в справі наказу фельдм. Айхгорна. Він хотів змягчити питання, говорив, що все виникло через непорозуміння, через те, мовляв, що "Кіевская Мысль" невірно передала текст наказу, та й що самий наказ не йде в розріз з політикою українського уряду, а тільки розвиває ті думки, які вже перед тим висловлювано в циркуляpax українського міністра земельних справ.

Але німці вже остаточно розчарувалися в можливости співпраці з урядом Ц. Ради. Вони звідусіль чули про незадоволення широких кругів громадянства Ц. Радою — і земельних власників, і міської буржуази, і селян, і національно настроєної інтеліґенції. Бони знали про численні делегації, протести, резолюції — всі направлені проти політики Ц. Ради.1) Вони прочули, що серед певних кругів українського грома-

1) З цього погляду дуже цікава резолюція, винесена у Харькові 17 квітня 1918 р. на зборах великих і малих земельних власників, промисловців і торговельників: "Українська Центральна Рада була покликана до життя в момент, коли стало потрібно утворити самостійну Україну, а коли це завдання вже вирішено, вона не може більше трактуватись, яко законодавчий і репрезентативний орґан України. Разом із тим і створений нею уряд може правити тільки по законним нормам, а не видавати нових законів, які несуть повний переворот в громадському й економічному житті.

Так звані Установчі Збори, які хотять скликати, ніяк не можуть за такі уважатися, бо з одного боку в де-яких губерніях не було зовсім ніяких виборів, а з другого там, де вони відбулися, — це було за часів большевизму, який боровся проти самостійности України, тому й не уявляють з себе жадного законного представництва. Окрім усього цього самий закон про вибори є ніщо инше, як повторення закону північного великоруського правительства і тому не відповідає місцевим особливостям України. Такі збори не матимуть довірря українського народу, і ці вибори повинні

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 20

дянства, котрі остаточно зневірились в Ц. Раді, вже цілком викристалізувалася думка, що єдиним виходом з становища може бути тільки політичний переворот. Саме в ті дні, як Центральна Рада, всіми залишена й ізольована, змагалася безуспішно на своїх засіданнях примирити свої соціяльні теорії з своєю політичною практикою, вже йшло підготовлення перевороту, який мав на увазі скасувати Ц. Раду і замість неї поставити владу, котра би спиралась на українській хліборобській масі і заступала передовсім її інтереси.

Вже вище було згадано, що незадоволення з політики демагогічних гасел, так легко і необережно киданих в розбурхані народні маси, виявлялося на Україні вже в 1917 році. Національне українське відродження, що з такою несподіваною стихійною силою вибухло з початком революції, обхопило не тільки демократичну інтеліґенцію й "бідніших селян", але також і цілу хліборобську українську масу в широкому розумінні слова: і селян, і козаків, і поміщиків — потомків старих українських родів. В усіх забилось українське серце і озвалася українська кров. На перші поклики, які пішли з Київа, радісно озвались всі без ріжниці стану й заможности. Але скоро спостерегли, що Ц. Рада обмежує поняття України тільки до "безземельних і малоземельних селян", а головним чином, до тих, що називали себе "представниками" того селянства. Українська справа була ототожнена з "соціялізацією"; або хай Україна буде соціалістичною, або-ж не треба ніякої иншої України! В голосному побідному хорі революційної демократії, що засвоїла собі право говорити за весь "трудовий народ", не чути було спочатку голосів тих дійсно трудових елементів українського народу, що будучність України бачили в удосконаленні й будуванні, а не в руйнуванні, що готові були й на великі жертви, але не хотіли мовчки йти на повне самознищення і соціяльну смерть. Спроби організації "Вільного Козацтва" добре показали, що українське селянство й козацтво можна організувати

бути анульовані. Треба виробити новий закон, який відповідає потребам нашої дорогої України, котра що до культури стоїть значно вище від Півночи.

Хоча ми, що стосується утворення самостійної України і перших кроків що до заведення ладу признаємо Ц. Раді повну справедливість, одначе мусимо сконстатувати повне безсилля, наскільки мова йде про відбудовання господарського життя в краю: ми мусимо сконстатувати повну анархію в аграрній справі, повний застій в індустрії, паралізування всіх комерційних підприємств, робітничий крізіс і загрозу повного безробіття в той час, як бракує правильної фінансової системи. Всі особи, які перебувають на відповідальних адміністраційних посадах, не мають абсолютно довірря у населення і сами по собі не досить освічені для відповідальних постів". І далі резолюція говорить про потребу заміни уряду людьми, які до того надаються, про негайну організацію місцевого самоврядування, але не по московському большевицькому способу, впорядкування грошевої системи, визнання права приватної власности на землю, утворення державного фонду для викупу великих маєтків і парцеляцій, допомога індустрії в її переході з воєнного на мирний стан, примусова державна внутрішня позичка і т. д. Без усього цього, кінчить резолюція, Україна стане ареною політичних завірюх, які на довго загальмують її економічний розвиток.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 21

не тільки в ім'я гасла "хапай, бери!" але и в ім'я ладу, законности й мирної праці. Правительство Ц. Ради в осени 1917 року здемобілізувало дві новоутворені сердюцькі дивізії, злякавшись їх "контрреволюційного" настрою, воно-ж сприяло розкладу 1-го Українського Корпусу — знов таки з страху перед "контр-революціею". Як тільки виникала якась українська сила, організована не на соціялістичному і революційно-демократичному принципі, керманичів політики Ц. Ради обхоплював страх, щоб ця сила не виявила якихсь контр-революційних замірів. Синє-жупанну дивізію прийняли в Київі дуже сухо, і командування її ледве могло добитися від міністра Жуковського, щоб козакам давано нормальний пайок і одведено якесь людське помешкання. Довіряли тільки галичанам січовим стрільцям, бо вони здавались населенню чужими "австріяками..."

В той час, як українські хлібороби все ще надіялись переконати Ц. Раду, умовити її, й посилали до неї делегації, в той час серед самих українських кругів, які вже раніше робили заходи коло організації української військової сили на національно-державній, а не революційно-демократичній основі, велася робота, щоб скинути панування соціялістичних партій і віддати владу національно-хліборобським елементам. Осередковою фігурою цього руху явилася людина, що вже була обібрана раніш отаманом усього Вільного Козацтва, що вже стояла на чолі першої регулярної української армії, т. зв. 1-го Українського Корпусу й серед найтяжчих умовин хаосу й анархії перших двох місяців 1918 р. робила героїчні зусилля організувати якусь нову силу й оборонити Україну від большевиків. Це був генерал Павло Петрович Скоропадський.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 22

II.
П. П. Скоропадський. Підготовка державного
перевороту й установлення гетьманства.

Павло Петрович Скоропадський, пізніший Гетьман України, належить до давнього й визначного в історії України роду. Предком фамілії Скоропадських був, як передає сімейний переказ, Федір Скоропадський, родом з Уманщини. Він пристав до повстання Б. Хмельницького весною 1648 року й поліг в славнім бою на Жовтих Водах. Унуки цього Федора, брати Іван Іллич, Василь Іллич і Павло Іллич Скоропадські перейшли в 1674 році на лівий берег Дніпра й оселились в теперішній Чернігівщині. Як Іван, так і Василь Скоропадські були для свого часу дуже освіченими людьми і яко такі, вступили за гетьмана Івана Самойловича (1672-1687) на службу до Генеральної Військової Канцелярії. Є підстава думати, що обидва брати здобули освіту в Київській Могилянській Академії. Іван Скоропадський дуже скоро зробив собі службову карієру. Кілька разів він їздив з дипломатичними дорученнями від гетьмана Самойловича до Москви, став полковим писарем Чернігівського полку (1681-1694), пізніше був обібраний на полковника Стародубського полку і брав з своїм полком участь в ріжних походах. Він, як видатний представник старшинської верстви, був учасником Мазепиного замислу увільнити Україну від Москви, але побачивши безнадійність справи через дуже несприятливу військову й політичну ситуацію, що утворилась з несподіваним маршем Карла XII на Україну, разом з більшістю старшини не пішов за Мазепою. На раді, скликаній 6 падолиста 1708 р. у Глухові, ця старшина, ратуючи те, що ще можна було в тодішнім катастрофічнім становищі врятувати, вибрала Івана Іллича Скоропадського гетьманом України, як того, що користувався симпатіями царя, а одночасно був вірним тодішнім змаганням і ідеалам української старшини.

На початку гетьманування Івана Скоропадського царь Петро запевняв українців у своїм твердім намірі шанувати всі їхні права й привілеї що-до автономії краю, урочисто підтверджені в цілому ряді попередніх трактатів. Але пізніше в політиці московського царя наступив різкий перелом: він почав обмежувати владу гетьмана, обкроювати автономію краю й фізично винищувати його сили. Старий гетьман попав у дуже скрутне становище: про отверту опозицію з огляду на страшний московський терор не було що й думати. Гетьман, скільки міг,

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 23

обороняв права свого краю, покликаючись на старі трактати, заступався особисто за своїх земляків перед царем, старався по змозі змягчити тягар режиму військової окупації, заведеного Петром на Україні через постой московських військ... Останнього удару — заснування в 1722 році т. зв. Малоросійської Колегії, яка мала контролювати гетьманське правительство, перенести старий гетьман не міг і помер літом 1722 року в своїй столиці у Глухові після повороту з подорожи до Москви. Поховано гетьмана Івана Скоропадського в фундованому ним та його дружиною Настасією Марковною (з роду Марковичів) Гамаліївському манастирі в 30 верстах від Глухова.

Highslide JS
Гетьман Павло Скоропадський
в кубанськім козачім убранні.

Гетьман полишив по собі двох дочок, з котрих одна, Ірина Івановна, що вродилася від першого шлюбу гетьмана з дочкою чернігів-

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 24

ського полкового обозного Никифора Каленикова, була замужем за бунчуковим товаришем Семеном Лизогубом1), а друга Уляна Івановна за Петром Толстим, полковником Ніжинським. Цей останній шлюб гетьманівни Уляни Івановни з сином московського вельможи, призначеним полковником на Україну, стався з волі самого царя, який бажав таким способом тісніше звязати українського гетьмана з Москвою.

Брат гетьмана Василь Іллич, безпосередній предок гетьмана Павла Скоропадського, як уже згадано, розпочав по тодішньому звичаю свою службу в Генеральній Військовій Канцелярії, що була свого роду дипломатичною і державно-юридичною школою для тодішньої заможнішої старшинської молоді. Він також їздив з дипломатичними дорученнями до Москви, займав посаду сотника в Березні Чернігівського полку (1697-1709), бул полковим обозним чернігівським (начальником полкової артилерії) і нарешті зробився генеральним бунчужним (генерал-ад'ютантом гетьмана). Його син Михайло Скоропадський (прапрадід Гетьмана), належав до видатніших фіґур на Гетьманщині середини XVIII віку (1697-1758) завдяки своїй високій освіті й тому впливу, яким він користувався серед козацької старшини. Між 1741-1753 роками він займав посаду Генерального підскарбія (міністра фінансів), але покинув свій пост після однієї сутички з гетьманом Кирилом Розумовським2). Мемуарист того часу Яків Маркович раз-у-раз згадує на сторінках своїх "Дневних записок" Михайла Скоропадського. З цих згадок видко, що Михайло Скоропадський інтересувався літературою, був дуже начитаний, передплачував з-за кордону часописи й книжки і мав чималу бібліотеку. Поруч Гр. Андр. Полетики він мав славу найкращого українського оратора половини XVIII віку. Його вважають за автора патріотичної промови "О поправленіи состоянія Малороссіи" (надрукованої в X кн. "Кіев. Старины" 1882 року, ст. 120-125). Мих. Вас. був тричи жонатий: перший раз з княжною Юліянією Четвертинською, внучкою гетьмана Івана Самойловича, у-друге з дочкою гетьмана Апостола Парасковією Даниловною, у-третє з Мартою Степановною Ширай. Один з синів Михайла Скоропадського, Іван Михайлович, був 1762-1781 Генеральним хорунжим при гетьмані, останнім, що займав цю посаду. Ів. М. Скоропадський був депутатом до Катерининської Комісії 1767 року. Він був популярний серед козацтва і його хотіли мати гетьманом (див. П. Ефименко: "Одинъ изъ протестовавших", "Кіевская Старина", 1882, кн. III, ст. 605 і 607).

З історії предків П. П. Скоропадського слід згадати тут, що його дід Іван Михайлович був губернським маршалком Полтавщини, а батько Петро Іванович спочатку служив у Кавалергардському полку і брав участь у війнах на Кавказі (за що дістав золоту зброю), а потім був

1) А. Лазаревскій. Люди Старой Малороссіи (Лизогубы). "Кіевская Старина", 1882, кн. І-ша, ст. 121-123.

2) Див. "Кіевская Старина", 1882, XI, ст. 303-307.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 25

повітовим маршалком Стародубського повіту1), його сестра Елисавета Івановна (1830-1890), що вийшла заміж за Л. Г. Милорадовича, була відома українська патріотка й фундаторка Товариства імени Шевченка (пізніше Наукового) у Львові2). Дружина Петра Івановича, Марія Андрієвна Миклашевська, походила з старого українського роду на Чернігівщині. Від цього шлюбу вродився 3-го травня ст. стилю 1873 року у Вісбадені Павло Петрович Скоропадський, будучий гетьман України.


Олександра Петровна Скоропадська.

Свої дитячі роки провів Павло Скоропадський в маєтку свого батька Тростянці Прилуцького повіту на Полтавщині3). Тут у будинку була велика колекція пам'яток української старовини, що переходила як фамилійне добро з покоління до покоління. Тут висіли портрети гетьманів, полковників та иншої старшини, висіла стара козацька зброя, по кімнатах стояли старосвітські меблі, старовинний посуд, на полицях стояли старі книжки. В домі додержувано старосвітських українських звичаїв, шановано давні традиції. Це все мало вплив на духовий розвиток хлопця, виховуючи в ньому любов і пошану до рідної старовини й національної культури. Пізніше ця любов укріпилася близьким знайомством і приятелюванням з такими людьми, як Василь Вас. Тарновський, Петро Яковлевич Дорошенко, Василь Петр. Горленко, П. В. Новицький.

1) Ці відомости беремо головно з статті одного з найкращих знавців старої Гетьманщини і спеціяльно історії старих українських родів, покійного В. Л. Модзалевського "Hetman Pawlo Skoropadski. Eine biographische Skizze", уміщеної в 1-2 офіціального видання "Mitteilungen des Ukrainischen Ministeriums des Ausseren", Kiew, 16 Oktober, 1918, ст. 1-6.

2) Див. про неї "Правда", 1890, IV, ст. 57-58 і "Зоря", 1894, ч. 3. ст. 70-та, а також "Хліборобська Україна", кн. V, 1925, ст. 284-288.

3) Окрім Тростянця батькові П. П. Скоропадського належали, а потім перейшли у спадщину йому самому, сс. Ярошівка й Восковці в Прилуцькому повіті й сс. Полошки, Дунаєць і Кубаров у Глухівському повіті на Чернігівщині.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 26

Звичаєм багатьох українських панів хлопця, після короткого перебування в Стародубській гімназії, одвезено для науки до Петербургу, де його було прийнято до Пажеського Корпусу. По скінченню науки Павло Скоропадський вступив офіцером до Кавалергардського полку, де колись служив і його батько. В часі російсько-японської війни він виїхав добровільно на фронт, записавшись за-для цього в Читинський козачий полк (Забайкальського війська), і командував впродовж кампанії 5-ою сотнею цього полку. В 1905 році був призначений флігель-ад'ютантом; в 1906 р. дістав ранг полковника, а в 1910 році дістав 20-й фінляндський драгунський полк. В 1911 р. дістав лейб-гвардії Кінний полк, а в 1912 році ранг ґенерал-майора і був зачислений до імператорської свити. Командуючи лейб-гвардії Кінним полком, вступив у війну 1914 року.

11-го січня 1897 року П. П. Скоропадський одружився з Олександрою Петровною Дурново. Олександра Петровна (родилась 23 жовтня 1878 року) була дочкою генерал-ад'ютанта Петра Павловича Дурново й Марії Василєвни, уродженої княжни Кочубеївни. Молоді роки провела на Полтавщині в маєтках батьків (матері її між иншим належали села Чутово, Скороходово, Кочубеївка, Іскровка, в Полтавському повіті), в котрих було в обох коло 20.000 десятин землі. Від шлюбу П. П. Скоропадського з Олександрою Петровною вродилися діти: Марія Павловна (родилась 12 падолиста 1898 р.), Елисавета Павловна (родилась 14 падолиста 1899 p.), Петро Павлович (родився 10 падолиста 1900 p.); Данило Павлович (родився 31 січня 1904 р.); Павло Павлович (родився 29 вересня 1915 р. помер 14 серпня 1918 р.) і Олена Павловна (родилась 5 липня 1919 р.).

У світовій війні П. П. Скоропадський дуже в скорому часі дістав І. бр. І. гв. кав. дивізії. За бій під Каушеном, де була розбита німецька ландверна бригада, дістав орден Св. Георгія IV. ст. Пізніше обняв команду над 5-ою кав. див. За бій під Трисвятами дістав ранґу генерал-лейтенанта. Потім обняв команду над І. гв. кав. дивізією і нарешті над 34 армейським корпусом, з яким увесь час брав участь в боях. Літом 1917 року він почав за згодою вищого командування й за порозумінням з Генеральним Секретаріятом українізувати свій 34-й корпус: вояки-великоруси й инших національностей вилучались і передавались до инших частин, так само й офіцери, а до корпусу, який дістав офіціяльну назву "І-го Українського Корпуса" вливались салдати й офіцери з инших корпусів. В осени корпус уявляв собою добре зорганізовану й чисто національну українську військову частину, яка виділялася своєю дисципліною й боєздатністю серед загальної маси деморалізованого й збольшевиченого війська. Коли в кінці жовтня стався в Петербурзі большевицький переворот, а з фронту посунули на Вкраїну збольшевичені військові маси, П. П. Скоропадський заняв своїм корпусом лінії залізниць Жмеринка-Козятин, Шепетівка-Козятин і Христинівка-Вац-

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 27

нярка, силою зупинив рух большевицьких корпусів на Київ, роззброїв їх і направив обеззброєні і демобілізовані ешалони на Московщину, кружним шляхом по-за Україною через станцію Калиновичі1). Цим було урятовано Київ і всю Наддніпрянську Україну від розгрому збольшевиченими салдатськими бандами.

П. П. Скоропадський придбав собі велику популярність в національно настроєних військових українських кругах і серед українського козацтва. На з'їзді 6 жовтня 1917 року в Чигирині його вибрано було почесним військовим отаманом Українського Вільного Козацтва. Але ця популярність викликала недовірря й підозріння серед кругів Центральної Ради й Генерального Секретаріяту. Боялись, що він зробиться гетьманом!2) Генеральний секретаріят військових справ подбав про те, щоб розкласти аґігацією й роздратувати невидачею теплої одежи и чобіт козаків 1-го Українського Корпусу, що жили два місяці зимою в непалених вагонах, і так довести цей корпус, який розгорнувся в 40,000-ну регулярну українську армію і був одинокою серйозною українською боєвою силою, до повного знищення.


Данило Павлович Скоропадський.

Бажаючи зберегти хоч рештки організованої збройної української сили, П. П. Скоропадський зрікся в кінці 1917 року командування корпусом, щоб усунути підозріння й недоброзичливе відношення до корпусу з боку українського правительства, котре боялося його популярности й впливу3). Тепер він віддався виключно справі організації вільного козацтва на Київщині. Одночасно велася організація вільних козаків на Полтавщині при участи полковника Олександра Сахна-Устимовича. У Київі організувався полк вільного козацтва під проводом Павлюка. Цей полк був набраний з селян Київського повіту. Крім того інженір Ковенко організував полк вільних козаків з київських робітників. Існував також полк вільних козаків з фабричних робітників у Елисаветі. У П. П. Скоропадського був план, як каже він у своїх споминах, "опертися

1) "Уривки з споминів Гетьмана Павла Скоропадського". "Хліборобська Україна", книга IV, Відень 1922-23, ст. 33-34.

2) Див. Д. Дорошенко "Мої спомини з недавнього минулого", кн. 2. ст. 46-та [стор. 204].

3) "Уривки з споминів Гетьмана Павла Скоропадського", "Хліборобська Україна", кн. IV, Відень, 1922-23. ст. 39.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 28

на співчуття союзницьких місій "і при допомозі залежних од цих місій Польського Корпусу та Чехо-Словацького Легіону кинутись з кращими українськими частинами на боротьбу з большевизмом і внутрішньою анархією та успіхом своїм потягти за собою й ліві соціялістичні елементи з їх Центральною Радою, а коли б вона все таки не пішла за нами, то створити військову диктатуру, може навіть не розвязуючи Центральної Ради, бо в самій Раді вже почався розклад революційних елементів і помічався початок протверезіння"1). Співчуття союзних місій мало свою вагу тому, що ці місії одинокі на Україні мали ще сякий-такий авторитет, як в очах культурних класів, офіцерства, так і серед мас.

Та цей план наштовхнувся на великі труднощі. Представники французької місії ґенерал Табуї й комендант Суаньє обмежувались прихильними балачками й на ділі нічим не допомагали. Поляки не хотіли йти на лівобережну Україну, куди їм вказував місце П. П. Скоропадський, а натомість хтіли лишатись на Україні правобережній, на що знов не погоджувався останній, і взагалі вели свою окрему лінію; чехословаки зовсім ухилялися од порозуміння. Тим часом ширилися загальні розклад і анархія,

15 січня 1918 року в Київі вибухло большевицьке повстання. Тільки вільне козацтво виступило в обороні українського уряду, а всі инші військові частини, що були в Київі, або оповістили "нейтралітет", або просто перейшли на бік большевиків. Пробувши кілька день у Київі, де йшли вуличні бої, П. П. Скоропадський покинув місто і удався пішки до Білої Церкви, щоб спробувати набрати там сил для оборони Київа. Але в Білій Церкві теж уже наступив розклад, большевицькі елементи брали гору й нічого тут зробити було неможна. Тоді П. П. Скоропадський подався до Звенигородки, осередку цілого вільно-козацького руху. Тут на чолі вільного козацтва став капитан Шинкарь, перед тим настановлений Центральною Радою командуючий військом Київської воєнної округи, людина енергійна, хоробра, але без широкого світогляду й без потрібного фахового знання; хоча Шинкарь і був українським націоналистом, але дуже піддався впливам лівих революційних елементів. Він нічого не міг вдіяти серед розбурханої стихії. Побачивши, що й тут не можна зібрати поки-що ніякої збройної сили, П. П. Скоропадський пустився назад в тяжку й небезпечну путь до Київа, щоб там узяти участь в боях. Після цілого ряду тяжких пригод, де життя висіло на волосочку, передягнутий, під чужим ім'ям, він добрався таки до Київа, але в Київі вже були большевики, і тут П. П. Скоропадському довелось переховуватись, аж доки не прийшли німці.

Тоді П. П. Скоропадський заходився коло заснування організації, яка в основу своєї діяльности поклала компроміс в соціяльних питаннях, демократизацію державного ладу в межах нешкідливих для державної

1) З рукописних споминів Гетьмана Павла Скоропадського.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 29

сили, й українізацію русифікованих культурних верств українського громадянства, але шляхом повільного притягання цих верств до культурної й державної української роботи. Ця організація назвала себе "Українською Народньою Громадою". В кінці березня в думках її провідників уже склався твердий погляд, що тільки сильна диктаторська влада в руках одної людини може вивести країну з безладдя й анархії. Найкращою формою для такої влади була стара історична форма гетьманства, а найбільше відповідним кандидатом до тої влади явився сам П. П. Скоропадський. До "Української Народньої Громади" ввійшов цілий ряд старшин, співробітників П. П. Скоропадського по 1-му Українському Корпусу й по Вільному Козацтву. Одними з діяльніших членів "Громади" були М. М. Устимович, Гижицький, Пащевський, Мацько, В. В. Кочубей, М. М. Воронович, В. Ю. Любинський. В контакті з "Громадою" перебувала партія "Українських Хліборобів-Демократів", до якої належали брати В[олодимир]. і С[ергій]. Шемети, М. Міхновський, В. Липинський. В певному порозумінні стояла "Українська Народня Громада" і з "Союзомъ земельныхъ собственниковъ", хоч і не погоджувалася з цим союзом в поглядах на національну справу та на земельне питання. В половині квітня (старого стилю) "Громада" ввійшла в зносини з німцями, котрі сами перші зацікавилися справою. Вони вже остаточно рішили порвати з Центральною Радою й шукали виходу з становища, яке могло б утворитися після того розриву.


Тростянець Прилуцького пов. на Полтавщині. — Родинний маєток Скоропадських.

Німецькі власти спочатку робили спроби порозумітися з урядом Ц. Ради, вплинути на його представленнями й протестами. 2. квітня посол Мум заявив міністру-президенту Голубовичу протест проти "так-

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 30

тики гальмування в справі збору продуктів і браку всякої практичної роботи правительствам 13 квітня він вислав листа до Голубовича в справі "невиносимого становища в краю, недостачи адміністраційного апарату, самовільного й недопустимого поводження комітетів". Мум грозив, що німці примушені будуть ужити своїх власних заходів, як що правительство на далі нічого не робитиме для заспокоєння краю.

Певна річ, що правительство Голубовича, якби й хотіло, не могло нічого зробити, бо воно було звязане своєю повною залежністю від Ц. Ради. Сам Голубович нарікав на цю залежність і в розмові з представниками німецької влади в половині квітня якось висловився, що "давно б пора післати цю Раду до чорта" ("Es ist höehste Zeit, die Rada zum Tettfel zu jagen" — як передає його слова німецький Bericht). Більш-менш в тім самім дусі висловлювались М. Любинський, ген. Греков та инші представники урядових сфер. Центральна ж Рада на всі закиди й протести, що сипались з усіх боків проти її політики, готовилась одповісти скликанням Українських Установчих Зборів, надіючись знайти в них опору й апробацію для своєї політики.

24 квітня (н. ст.) у начальника штаба німецьких військ на Україні Генерала Гренера відбулася нарада, в якій узяли участь німецький посол на Україні барон Мум, австрійський посол ґраф Форґач, німецький військовий аташе полковник Штольценберґ, австрійський військовий аташе майор Флейшман і урядовець австрійського посольства Принцінґ. Ця нарада, як доносив Принцінг, прийшла до згоди по таким пунктам, відносно яких мала запитати інструкцій від своїх урядів:

"Спільна праця з теперішнім урядом при його тенденціях неможлива. Утворення ґенерал-губернаторств в сучасний момент незручне. Треба вдержати скільки можна довше українське правительство. Але воно мусить залежати в своїй діяльності від німецького й австро-угорського вищого командування і не повинно перешкоджати необхідним політичним та військовим зарядженням. Насильне усунення правительства при всіх обставинах треба уникати, бо це в першій лінії серйозно загрозило б нашим господарським умовам".

За для переведення цієї програми було ухвалено звернутися до українського правительства з такими рішучими домаганнями:

1. "Як довго австро-угорські й німецькі війська перебувають на Україні, ніяка українська армія не може формуватися. Можна тримати лиш виключно поліційні відділи за порозумінням з обома командуваннями.

2. Для всіх учинків і злочинів супроти союзних військ установляються німецькі й австро-угорські полеві суди. Українська юстиція має бути забезпечена проти терору політичних організацій.

3. З усіх державних установ мають бути усунені неблагонадійні елементи. Всі земельні та инші надзвичайні комітети мають бути розпущені й замінені нормальними державними або земськими орґанами.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 31

4. Як що на Україні нема військових судових законів, то вони мають бути замінені відповідними законами Центральних держав.

5. Всі розпорядження, які гальмують торговлю харчовими й сирими продуктами, мають бути скасовані на користь Австро-Угорщини й Німеччини. Особливо має бути допущена вільна торговля під спільним контролем союзників і українського правительства, а всі заборони вивоза й залізнодорожний контроль мають бути скасовані. Має бути установлений один спільний контроль на границі.

6. Аграрне питання має бути розвязане через відновлення приватної власности й виплату селянами за розділену між ними землю. В інтересах здатности сільского господарства до експорту, великі земельні господарства мають бути збережені до певних, зазначених в законі меж.

7. Фінанси й валютове питання мають регулюватись на далі на основі взаємного порозуміння.

Modus procedendi для переведення зазначеної програми буде такий, що посол Мум має доручення після докінчення торговельного договору зажадати від правительства, щоб була взята назад резолюція Ради проти наказу фельдмаршала Айхгорна.

Пан посол має на увазі зробити цей крок ще сьогодня і сподівається, що цим перш за все буде можна досягти усунення особливо неприємних для нас міністра земельних справ (М. Ковалевського) і управителя закордонних справ Любинського. Дальші кроки мають робитися в залежності від успіху демаршу німецького посла".1)

Але демарші посла Мума, коли вони й були зроблені (в наших джерелах про це даних нема), успіху не мали. Тоді німецьке командування рішило піддержати плани П. П. Скоропадського про заведення гетьманства. 24 квітня ст. стилю відбулося вперше побачення П. П. Скоропадського з ген. Гренером, який фактично керував усією військовою справою німців на Україні. На цім побаченні було установлено умови, на яких німці погоджувалися піддержати новий майбутній уряд.

Умови ці зводилися до таких пунктів:

1. Визнання Берестейської умови.

2. Роспуск Центральної Ради. Установчі Збори не будуть скликані. Нові вибори до законодавчих інституцій будуть призначені тільки після повного заспокоєння краю. Строк скликання законодавчої палати має бути установлений за порозумінням з вищим німецьким командуванням на Україні.

4. Всі вчинки проти союзних військ каратимуться їхнім полевим судом. Український суд буде захищений від самовільного втручання яких би то ні було політичних організацій.

5. Всі непевні елементи мають бути усунуті з державного правління. Всі земельні та инші комітети касуються й заміняються звичайними державними й місцевими установами.

6. Доки не вироблено на Україні закону про відбування населенням військових повинностей, мають силу відповідні закони центральних держав.

1) Телеграма Принцінга № 244 від 25 квітня (н. ст.) 1918.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 32

7. Дозволяється вільна торговля і всі перешкоди, які роблено що до виконання Берестейського договору, будуть усунуті.

8. Земельне питання має бути вирішене через відновлення права власности й виплати селянами грошей за землю, надану їм при земельному розділі. Зберігаються в інтересах продуктивности сільського господарства більші земельні господарства в межах, установлених законами в кожному окремому випадкові.

9. Військова поміч Україні буде оплачена. Обсяг і спосіб оплати будуть обмірковані й вирішені окремо.

Ген. Гренер підкреслив при переговорах, що німці не хочуть мішатися до внутрішніх українських справ і що П. П. Скоропадський може рахувати на їхню допомогу по відбудові порядку і на піддержку тільки після того, як він своїми засобами захопить владу, до того ж моменту німецьке військо буде тримати нейтралітет, але значних вуличних розрухів не допустить.1)

Правительство Ц. Ради передчувало, що над його головою збіраються хмари, але не спромоглося ні на які серйозні заходи, щоб себе оборонити. Вже з самого початку квітня по Київу ходили чутки, що готується якийсь переворот, усі про те знали й говорили. Правительство спромоглось тільки на якусь чудну й загадкову авантюру з арештом і таємним вивезенням з Київа до Харькова Київського банкіра [А.] Ю. Доброго, котрий належав до фінансової комісії, яка вела переговори з німцями про торговельний договір. Як каже історик української революції й сам учасник тодішнього ес-ерівського правительства П. Христюк, "малося на увазі арештувати цілком одкрито одночасно кількох визначних контр-революціонерів. Одначе міністр внутрішніх справ М. Ткаченко з невідомої причини арештував тільки Доброго і то незвичайним способом (таємного арешту під фірмою якоїсь приватної організації), чим надав справі арешту авантюристичного характеру, поставивши ціле правительство і особливо голову Ради міністра Голубовича в ненатуральне становише"2).

Арешт Доброго дуже наполохав німців і вони надали цій афері якогось надзвичайного значіння. Серед них ходили чутки, ніби якась організація під назвою "Комітет порятунку України" задумує вирізати в одну ніч усіх німецьких офіцерів у Київі і т. п. страхи. Зпочатку німецькі власті звернулися до Голубовича, але він нічого не міг вдіяти. Тоді німці узялись за свої засоби. 25-го квітня фельмаршал Айхгорн опублікував свій наказ про заведення німецьких полевих судів на Україні3), а німецька влада розпочала в справі арешту Доброго слідство

1) Спомини Гетьмана П. Скоропадського, ст. 52.

2) П. Христюк, Українська Революція, т. II, Відень, 1921, ст. І66-та.

3) Текст цього наказу, виданий в формі оповіщення, такий:

"Безодповідальні особи й союзи намагаються тероризувати населення. Проти всякого закону й права вони роблять арешти, щоб залякати тих, хто в інтересах рід-

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 33

сама. В ніч з 26 на 27 квітня німецькі війська обеззброїли першу українську дивізію т. зв. синєжупанників, зложену з бувших полонених українців у Німеччині, яка перебувала в Київі.


П. Я. Дорошенко і гетьман П. Скоропадський.

Всі ці події викликали в кругах Центральної Ради зрозуміле обурення й хвилювання. 27 квітня відбулося засідання Малої Ради. На цьому засіданні було одноголосно ухвалено розглянути одночасно з проєктом конституції України також проєкт законів про жидівські й російські установчі збори на Україні. Потому зроблено інтерпеляцію в справі роззброєння німцями дивізії синєжупанників. На цю інтерпеляцію відповів військовий міністр Жуковський, що Військове Міністерство само вже видало наказ про розформування як цієї дивізії, так і тої 2-ої дивізії, що перебувала в Ковелі в дорозі на Україну, і що в справі до розформування було вже зроблено умову з німцями, але німецька влада несподівано вночі роззброїла 1-шу дивізію в Київі, а на запитання ним, міністром, військового німецького аташе полковника Штольценберґа,

ного краю й новоутвореної державі готові працювати спільно з Німеччиною. Де тільки перебувають німецькі війська, я там не допускатиму жадних беззаконних вчинків. Тому я наказую вжити особливих заходів для охорони міста Київа, щоб негайно, віддавали до суду всіх, хто робить протизаконні вчинки. Я наказую:

1) Всі вчинки проти громадського порядку, всі карні злочинства проти німецьких та союзних військ, як і проти всіх осіб, що до них належать, підлягають виключно особливому німецькому полевому суду.

2) Всяке порушення публічного спокою, особливо вуличними збіговищами, — забороняється.

3) Забороняється також усяке намагання порушити спокій, або публічну безпечність усною аґітацією, в пресі або якими иншими способами. Часописи, винуваті в таких вчинках, будуть негайно закриті.

4) Українські судові установи продовжують свою діяльність, наскільки карні вчинки не підлягають карі по ст. 1-й.

Ця постанова вступає в силу негайно по оголошенні її. Оголошення робиться через розліплення цього наказу.

Виконання цього наказу доручено штабу 27-го армейського корпусу.

Київ, 25 квітня 1918 року.

Головнокомандуючий німецькими військами на Україні Генерал-фельдмаршал фон-АЙХГОРН.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 34

цей відповів, що таке нагле роззброєння — непорозуміння і що воно сталося головним чином для того, щоб запобігти пошкодженню військового майна, яке має дивізія.

Потому виступив премієр Голубович з просторим поясненням подій, спеціально — наказу Айхгорна про полеві суди. Він назвав поводження німецьких властей "повною незорієнтованістю й неумінням розібратися в наших справах, а може навіть і небажанням", подав до відома Раді, що 24 і 25 квітня відбулися в Берлінському рейхстагу дебати в справі наказу Айхгорна, проти якого виступили з різкою критикою посли Ерцберґер, Ференбах, Шайдеман, Носке, Ледебур та инші, і пропонував звернутися до німецького правительства з нотою, в якій зажадати відкликання Айхгорна та инших вищих німецьких представників з України.

На другий день 28. квітня в Раді почалися дебати над заявою Голубовича. Цілий ряд ораторів — М. Порш, Б. Мартос, Н. Зарубін, В. Винниченко, Гольдельман, Одинець, Рафес — виступив з дуже різкою критикою поводження німецьких властей на Україні. Саме в розпалі дебатів, коли тільки скінчив свою промову Рафес і голова зборів М. Грушевський ще не встиг дати голосу дальшому промовцеві, як в залі засідань появились озброєні німецькі салдати, і командуючий ними офіцер скомандував по московськи: "іменем німецького правительства наказую вам усім підняти руки вгору!" Всі мусили скоритися і піднесли руки, крім голови зборів М. Грушевського, який лишився сидіти за своїм столом. Тоді офіцер зажадав, щоб йому вказали Ткаченка (міністра вн. справ), Любинського (управляючого міністерством закордонних справ), Жуковського (мін. війск. справ), Ковалевського (мін. земельних справ) і Гаєвського (директора адміністративного департамента м-ва вн. справ). З усіх названих осіб в залі були присутні лиш Любинський та Гаєвський, які назвали себе і підійшли до офіцера. Їх зараз же було заарештовано й виведено з зали. Потім зроблено ревізію у всіх присутніх, чи нема в кого зброї, й випущено всіх на волю. Все це було зроблено лиш на те, щоб заарештувати кілька людей.1) Пізніше було заарештовано таки Жуковського, начальника міської міліції П. Богацького й дружину М. Ткаченка, письменницю Н. Романович-Ткаченко; сам Ткаченко встиг заховатись і потім переховувався аж до кінця року в родині одного відомого українського діяча у Харькові. Любинського і пані Ткаченко було скоро увільнено. Але це все ще не було "розгоном" Центральної Ради.

Вона зібралася знову на другий день 29. квітня, відбула засідання фракцій, потім закрите засідання, де давав пояснення Голубович, і нарешті відкрите засідання Ради. На цьому засіданні М. Грушевський за-

1) Поводження німецького офіцера в Ц. Раді було осуджене, як побачимо далі, самою німецькою вищою владою, котра заявила потім, устами віцеканцлера Паєра, що ці арешти не стояли ні в якому звязку з державним українським переворотом 29-го квітня, котрий привів до зміни правительства Ц. Ради правительством Гетьмана.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 35

явив, що він запротестував перед німецькими властями проти нечуваного поводження німецького війська в Центральній Раді, трусів і арештів членів Ради та забрання паперів, що де-які папери вже повернуто назад, але він не знає, чи всі вони є. Після заяви Грушевського, вислуханої мовчки, Мала Рада ухвалила проєкт основного закону (конституції) Української Народньої Республіки, ухвалила зміну земельного закону, по якому приватна власність до 30 десятин не повинна була підлягати вивласненню, і нарешті вибрала проф. М. Грушевського президентом Української Народньої Республіки.

Але це було останнє засідання Центральної Ради: більше вона вже не збіралась, бо того самого дня 29. квітня було проголошено гетьманом П. П. Скоропадського і в ніч з 29. на 30. були захоплені переворотцями всі важніші державні інституції. Стався державний переворот і замість Української Народньої Республіки була проголошена Українська Держава з Гетьманом на чолі. Переворот був підготовлений членами "Української Народньої Громади" і пристосований до хліборобського конґресу, скликаного з ініціятиви Групи членів "Союза земельних власників".

 

29. квітня в Київі відбувся цей хліборобський конгрес. На нього прибули 6432 уповноважених представники від 8 українських губерній:

Київської, Полтавської, Чернігівської, Подільської, Волинської, Херсонської, Катеринославської й Харьківської. Учасників з'їзду (разом з делеґатами) було коло 8000. Для такої маси людей трудно було знайти у Київі відповідне помешкання і тому рішили зібратися в цирку на Миколаєвській вулиці; але й тут всі не могли уміститися у головній залі й багато людей товпилось на коридорах і навіть на вулиці перед будинком.

Збори відкрив в 11 годин ранку голова ініціативної групи, селянин Кременчуцького повіту на Полтавщині Микола Гаврилович Коваленко. Він привітав зібраних, зазначивши, що йому припала велика честь відкрити таке важне в історії України зібрання і висловив надію, що цей конґрес стане угольним каменем для нового будинку, початком творчої діяльности народа й зміцненням його державности. Він предложив вибрати на голову зборів представника від Київщини Михайла Михайловича Вороновича. Збори одноголосно пристали на це. Далі нововибраний голова предложив вибрати до президії по два представника від кожної Губернії. Таким способом були вибрані:

від Київщини: Пилип Варфоломієвич Петровський і Михайло Михайлович Воронович;

від Волині: Степан Анектович Гуляницький і Володимир Максимович Каспрук;

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 36

від Подолії: Іван Іванович Базарський і Іван Хведорович Бордюшевич;

від Полтавщини: Андрій Юрієвич Ракович і Микола Григорович Левченко;

від Херсонщини: Людвиг Ґотлібович Люц і Григорій Михайлович Сидоренко;

від Чернігівщини: Микола Васильович Висоцький і Іван Михайлович Харченко;

від Катеринославщини: Ераст Константинович Бродський;

від Харьківщини: Олександер Дмитрович Голіцин і Василь Митрофанович Сас-Тисовський.

На товаришів голови були вибрані: Андрій Юрієвич Ракович, Людвиг Ґотлібович Люц і Микола Гаврилович Коваленко, на секретарів: Іван Викторович Дусан, Венедикт Рафаілович Всеводський і Степан Анектович Гуляницький; до комісії для погодження в промовах, щоб по змозі використати час для ділового характеру зборів, вибрано: М. М. Ханенка, П. М. Александрова і А. А. Зноско-Боровського.

Порядок дня був принятий такий:

1. привітання конгресові;

2. доклад Юлія Ол. Кістяковського про земський закон;

3. доклад І. В. Дусана про українські установчі збори; 4. доклади з місць про становище;

5. вироблення загальної резолюції.

Першим вітав конгрес від імени Союза земельних власників І. Дусан, котрий заявив, що сюди зібрались селяне, щоб заявити волю мілійонів, які їх вислали. Другим вітав конгрес Л. Райхерт, представник херсонського земського кооперативного Банку, який існує вже 52 роки й об'єднує 40.000 членів, котрі володіють в загальній сумі 3.000,000 десятин землі, з них 2.400.000 селянські. Ця інституція, казав промовець, тепер зруйнована. Він закінчив свою промову словами: доволі вже соціялістичних експериментів! Соціялісти довели край до зубожіння. Для них не повинно бути більше місця ні в правительстві, ні в адміністрації. Потрібна реформа, але на розумній основі, з збереженням принціпа приватної власности.

Докладчик Юлій Ол. Кістяковський з цифрами і діаграмами в руках доводив, що за останні десятиліття ХІХ-го й протягом початку ХХ-го століття земельна власність селян зростала коштом власности дворянства, купецтва та инших класів.

Далі йде доклад І. Дусана на тему "Українські Установчі Збори". Всі зібрані хочуть висловитись про становище на місцях і тисячі голосів зливаються в одній думці: Раду скинути, земельні комітети розігнати, всі її закони кинути в грубку, грабіжників покарати суворими карами, инших винуватців віддати під суд; Рада не хоче йти до нас, то ми сами до неї підемо; ні край, ні селянство не хочуть мати над

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 37

собою опіки... Голова зборів довго дзвонить і закликає до порядку, просить заспокоїтись і дати змогу висловитись иншим промовцям.

Бере слово М. Коваленко. Він каже, що селяне не признають міністрів Ради і не будуть признавати, що це ніякі міністри, хоч і сидять на міністерських стільцях й називають себе міністрами: у народу вони не мають ніякого авторитету... Треба, щоб вони ішли собі геть!

Далі промовляли: Л-ко, С-ко (з Херсонщини), М-ч (Золотоноша), Ш-т (Полтавщина), Г-ч (Полтавщина), Тр. З-кий (Київщина), М-ць (Чернігівщина), Н-ко (Поділля), К-а (Херсонщина), Т. Н-ка (Херсонщина), Ф-ко (Ніжин), П-ко (Чернігівщина), Ш-ко (Полтавщина), Я-кий (Київщина), С-в (Харківщина), К-н (Курщина). Мик. К-ко (Полтавщина) пропонує вшанувати пам'ять людини, що створила хліборобський рух і заплатила за це своїм життям, — Михайла Івановича Коваленка.1) Все зібрання встає і співає "Вічну пам'ять"... В усіх промовах бренить один мотив: незадоволення політикою Центральної Ради, що довела край до безладдя й господарської руїни. Микола Коваленко, продовжуючи свою промову: "ми всі, каже він, сходимось на однім бажанні; утворити сильну владу, тепер же треба вирішити, що то має бути за влада ?"

Делегат від Полтавщини Юрченко каже, що ця влада повинна мати характер диктатури. Ту саму думку розвиває й делегат з Київщини Петровський і делегат з Чернігівщини Харченко. На це з зали полетіли вигуки: "браво!", "ура", "Гетьмана! Гетьмана!" В той саме час в одній з лож появився П. П. Скоропадський з своїми осаулами. Тоді голова зборів закликав збори заспокоїтися й предложив вибрати на Гетьмана всієї України Павла Скоропадського. У відповідь зала задріжала від вигуків: "Хай живе Гетьман!" Всі підвелись з своїх місць і кілька хвилин лунали оваційні вигуки. Гетьман Скоропадський покинув ложу, вийшов на естраду. Овації ще збільшилися. Голова зборів ледве вгамував присутніх, щоб дати слово Гетьманові. Коли все заспокоїлося, Гетьман звернувся до присутніх з словами: "Панове! Я дякую вам за те, що ви довірили мені власть. Не за для власної користи беру на себе тягар тимчасової влади. Ви сами знаєте, що всюди шириться анархія і що тільки тверда влада може завести лад. На вас, хлібороби, і на статечних кругах населення буду спіратися і молю Бога, щоб дав нам сили й твердости врятувати Україну".

Слова Гетьмана були покриті вигуками: "Многая літа" ! "хай живе Ясновельможний Гетьман!" Микола Коваленко гукає: "Всю владу передаємо до рук нашого батька — Гетьмана Павла Скоропадського!"

Гетьмана підхоплюють на руки і обносять навкруги зали.

1) Михайло Іванович Коваленко, поміщик Костянтиноградського повіту на Полтавщині, гласний Полт. губ. земства, член Державної Думи. В 1917 році відразу став на ґрунт самостійности України (Див В. Андрієвський; "З минулого. 1917 рік на Полтавщині" Берлін, 1921, ст. 62-ша).

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 38

Голова зборів прохає зібраних залишитися в залі, щоб закінчити офіціяльну частицу конгресу. Він читає вироблену спеціальною комісією з представників від кожної губернії резолюцію, яка приймається одноголосно. Голова зборів заявляє, що "резолюція прийнята і буде доложена дійсному Господарю Землі Української Ясновельможному Панові Гетьманові". Потому просить усіх зібратись у 4 години на Софійській площі для молебна. На закінчення пропонує подякувати від імени конгреса його ініціятора Миколу Коваленка. Коваленка підіймають на руки й виносять аж на вулицю. В 3 год. 30. хв. конгрес закінчився.

На Софійському майдані було відправлено урочистий молебен. Спочатку в самому соборі св. Софії епіскоп Никодим поблагословив і помазав Гетьмана, а потім усі процесією вийшли на площу. Тут єпіскоп Никодим після молебна сказав відповідне слово. Хор співав "Многая літа Гетьману всієї України".

Так відбулося проголошення Гетьмана Павла Скоропадського, одно з імпозантніших в цілій нашій історії, як що пригадати обставини, при яких і при якому числі учасників відбулися вибори, наприклад, Івана Виговського, Петра Дорошенка, Івана Скоропадського, Пилипа Орлика, Данила Апостола, Кирила Розумовського: всі вони були вибрані так само в присутності на Україні чужої сили — татарської, московської, шведської, але ці сили були значно менше нейтральні і більше впливали на вибір, ніж тепер німці, та й сами вибори відбулись при далеко меншому числі участників, ніж вибори Павла Скоропадського. Ці вибори відбулися при надзвичайній однодушности й ентузіязму.

Учасники перевороту думали поставити питання про вибір гетьмана на другий день з'їзду, 30-го квітня, але коли настрій з'їзду цілком ясно вималювався після перших же промов, рішено було не дожидати другого дня, а перевести вибір чи проголошення Гетьмана зараз же. П. П. Скоропадський поїхав на з'їзд, а членам військової організації, що підготовляла переворот, було наказано приступити до захоплення державних інституцій. Військових, які робили переворот, було кілька сот людей. Керував ними генерал В. Дашкевич-Горбацький. Центральна Рада засідала ще, коли на Софійській площі служили молебен. Коли до будинку, де засідала Рада, наблизився військовий відділ гетьманців, галицькі січові стрільці спробували боронитись. В сутичці було вбито трьох гетьманських офіцерів, — це були одинокі жертви перевороту. Члени Ц. Ради, почувши про переворот, самі розбіглися. Кінний відділ охорони Ц. Ради під проводом полковника Аркаса перейшов на бік Гетьмана; уже у 8 год. до Гетьмана явився начальник січових стрільців Коновалець і заявив, що сам він готовий служити Гетьманові, але мусить ще переговорити з своїми. Січові стрільці довго вагались і були на другий день роззброєні й розпущені. Біля другої години ночи з 29. на 30. все було скінчено. Військові гетьманські відділи захопили Військове Міністерство, Мін. Внутрішніх справ, Державний Банк. Виконуючий обов'язки

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 39

військового міністра генерал Греков кудись зник, а начальник Генерального Штаба полковник Сливинський перейшов на бік Гетьмана.

Населення Київа зустріло переворот зовсім спокійно. Так само спокійно прийняла вістку про київські події й вся Україна. Зараз же до Гетьмана почали являтись делегації й депутації від ріжних кругів громадянства з цілого краю, щоб скласти привіт і висловити побажання. Виявилось, що ніхто й не спробував ставати в обороні поваленого уряду. Голова Ц. Ради проф. М. Грушевський оселився на дачі під Київом і зажив собі спокійно; його ніхто не думав чіпати.1)

Одночасно з всеукраїнським конгресом земельних власників мав відбутися у Київі з'їзд делегатів хліборобських організацій, скликаний Українською Демократично-хліборобською партією. На 28, квітня з'їхались до Київа делегати з цілої України, маючи на думці побувати як на з'їзді партії хліборобів-демократів, так і на конгресі земельних власників. Але в перший день вияснилося, що між "Демократично-хліборобською Партією" і "Союзом земельних власників" нема згоди по двом важливим питанням: "Союз" не хотів прийняти принціп примусового викупу великопанських земель, задовольняючись лиш проголошенням непорушности принціпу приватної власности на землю, і хотів скинути Центральну Раду, замінивши її сильною владою в одній особі; "Хлібороби-демократи" вважали потрібним проголошення принціпу примусового викупу великих земельних маєтків, а з Центральною Радою думали знайти якийсь компроміс.2) У хліборобів-демократів переважав національний український настрій, у діячів союза переважало бажання забезпечити перш за все соціяльні інтереси хліборобського класу, хоч ті і другі стояли на принціпі української державности.

28-го квітня відбулося в Київському 2-му городському театрі підготовче зібрання демократично-хліборобської партії, на якому було вирішено: боронити право приватної власности на землю, але домагатись також наділення біднішого селянства землею за викупом великопанських маєтків; шукати якогось компромісу з Центральною Радою.

29-го квітня німецька військова влада на підставі наказу фельдмаршала Айхгорна від 25 квітня не дозволила загальних зборів партії. Чимало членів партії в цей день брало участь у конгресі, на якому вибрано Гетьмана. А вже на другий день, 30-го, з дозволу нової української влади, з'їзд партії міг відбутися. Обміркувавши події попереднього

1) В ночі з 29. на 30. квітня відбувся на М. Грушевського якийсь таємничий замах: якийсь Михайло Гриник, родом з Сяніччини, абсольвент лісової академії у Відні, одягнутий в уніформу січового стрільця, йдучи поруч з фаетоном, на якому їхав Грушевський, хотів його ніби-то заколоти багнетом, але тільки подряпав йому руку. Злочинець був арештований і по дорозі до тюрми застрелений конвоєм, що його провадив.

2) С. Шемет, До історії Української Демократично-хліборобської партії. "Хліборобська Україна," книга І, 1920, ст. 70.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 40

дня, з'їзд з огляду на те, що вічні революції тільки розхитують державні організми, постановив не виступати проти нової влади, вияснити погляди Гетьмана на найважніші державні справи і тоді вже вирішити про відносини партії до нової влади. Для того було зложено заяву, яку від імени з'їзду повезли до Гетьмана козак з Лубенського повіту Марченко і поміщик Лохвицького повіту полковник Гоголь-Яновський. В цій заяві члени з'їзду казали, що вони вважають потрібним, щоб нова влада держалась таких засад і такої політичної лінії:

1. Метою нової влади є незалежна, вільна, народня Українська Держава.

2. Після того, як настане спокій, має бути скликана Українська Державна Рада, і виборчий закон не позбавить виборчих прав широкі верстви селянства й взагалі громадянства і не буде вужчим, як є зараз в германській державі при виборах до парламенту.

3. Після скликання Державної Ради нічого не буде робитися без її згоди.

4. Тимчасові розпорядження української влади в земельній справі будуть тільки такі, які не перешкодять Державній Раді провести широку земельну реформу, направлену до того, щоб великі земельні маєтки були на законній підставі подроблені між селянами.

5. До скликання Державної Ради не буде дозволена спекуляція землею і не буде дозволено купувати землю нікому, опріч українських селян.

6. В українському уряді більша частина людей буде належати до тих, хто давною працею своєю показав вірність українській національно-державній ідеї і своє розуміння потреб селян та робітників. В ньому не може бути місця для людей, які тягнуть до Росії або до Польщі.

На цю заяву Гетьман відповів через генерального писаря Ів. Полтавця й осавула полковника Гн. Зеленевського, котрі переказали з'їздові оці слова Гетьмана, записані з його уста: "Вірні сини України, дорогі брати мої, коли в такий момент я взяв владу до своїх рук, то це за-для того, щоб збудувати Україну, до кінця днів своїх бути вірним сином дорогої нашої Неньки і всіма силами боронити державні і національні права українського народу. Прошу і наказ даю Вам, брати, вірно і щиро служити незалежній Українській Державі нашій. Українська Державна Рада буде скликана зараз після того, як настане спокій на Україні. Прощу і приказ даю Вам допомогти мені як найшвидче завести добрий законний порядок на Україні. Думки, висловлені в заяві Вашій, взагалі і мої думки. Буду дбати об тім, аби по змозі сил і обставин задовольнити Ваші бажання дорогих серцю моєму селян-хліборобів. Кличу вас усіх, не жаліючи сил і здоровля, до енергійної праці по відбудованню незалежної Української Держави, ладу і спокою на Україні. Амінь."

Гетьман Павло Скоропадський".

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 41

Збори прийняли відповідь Гетьмана з задоволенням, вітаючи її вигуками "слава!" З'їзд прийняв іще такі постанови:

1. щоб негайно було повернуто хазяїнам пограбоване у них майно;

2. щоб були розпущені комітети і перевибрані земства;

3. щоб було скасовано вибори до Українських Установчих Зборів;

4. щоб негайно було видано закон про підданство і про присягу на вірність Українській Державі,

Як зауважує учасник з'їзду і один з головних організаторів партії хліборобів-демократів С. Шемет, "партія хліборобів-демократів хотіла компромісу з лівими Групами і Центральною Радою і в утворенні гетьманського уряду участи не приймала, але цей шлях компромісу був вибраний під впливом хліборобської інтеліґенції, котра не могла зважитись на революційний крок проти цілого так званого свідомого українського громадянства, заанґажованого тоді в державне будівництво Центральної Ради. В дійсності ціла хліборобська маса, навіть та, що належала до організації хліборобів-демократів, з задоволенням зустріла розгон Центральної Ради і ліквідацію її міністерств і прихильно поставилась до нової гетьманської влади... Провінціяльні відділи партії також однодушно вітали гетьманську владу"1).

1) С. Шемет, ibid. ст. 72.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 42

III.

Вражіння від перевороту. Партійні з'їзди і їх резолюції.
Відгуки за кордоном. Справа участи українських
соціялістів в правительстві Гетьмана.

Переворот відбувся дуже швидко і майже без кровопролиття; жертвою впали тільки троє людей — члени гетьманської офіцерської організації. Ніхто не спробував боронити старе правительство. Тільки січові стрільці-галичане заявили були охоту битись за Центральну Раду, але, як уже згадано, вже в самий день перевороту їх начальник, полковник Коновалець, явився до Гетьмана для переговорів. Певна річ, що немалу ролю в тому, що правительство Центральної Ради було так легко усунуто, без усякої сливе боротьби, відіграв страх перед німцями, хоч вони фактично і не втручались в діло. Не було ніяких спроб активних виступів і на провінції. Діло обмежилось протестами і неприхильними до нової влади резолюціями ріжних партійних зборів та з'їздів. Протестували і де-які організації, як наприклад, "Головна гада Всеукраїнської почтово-телеґрафної Спілки", яка заслала свій протест до німців, заявляючи, що вона протестує проти піддержки "правительства Скоропадського, яке спірається на незначні, чисто російські ґрупи, котрі ставляться вороже до самої думки про самостійність України". Громада села Гавриловки на Катеринославщині заслала до німецького посла у Київі, барона Мума, телеграму, в якій протестувала проти "мілітарної піддержки німцями нашої буржуазії" і домагалася повернення влади Центральної Ради.

На протязі перших двох тижнів травня відбувся у Київі цілий ряд з'їздів — легальних і нелегальних, і на цих з'їздах з'ясувалося відношення до нового правительства з боку ріжних громадських груп і політичних партій на Україні. Ліві партії — українські й російські соціялреволюціонери й соціял-демократи заняли безумовно вороже становище і проголосили боротьбу з гетьманським урядом. "Всеукраїнський Селянський З'їзд", скликаний "Селянською Спілкою", себ-то ес-ерами, на 8. травня у Київі, був заборонений українським правительством, але частина його учасників зібралась нелегально в околицях Київа і винесла резолюції, в котрих заявлялося, що "селянство не признає обраного поміщиками гетьмана" і ставився заклик до селян організуватись по повітах в боєві дружини та підготовлятися до виступу.

В подібному ж дусі висловився і робітничий з'їзд, що так само нелегально відбувся у Київі 12. травня. В ньому взяли участь всі со-

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 43

ціялістичні партії, які існували під той час на Україні, в тім числі і російські большевики. В своїй резолюції з'їзд постановив, як конкретні цілі боротьби, — відновлення республіканської влади, скликання установчих зборів, передачу землі селянам без викупу, привернення усіх вольностей, проголошених в III та IV Універсалах Ц. Ради, і національно-персональної автономії для меншостей.

Такі ж постанови виніс і 5-ий з'їзд Української Соціял-демократичної Партії, що відбувся у Київі в середині травня. Партійний з'їзд Української Партії Соціялістів-Революціонерів, відбутий нелегально 13-16 травня у Київі, закінчився розколом партії на дві цілком окремі частини, що стали існувати, як самостійні партії: ліву й праву. Ліві ес-ери стали на зовсім большевицький ґрунт і своєю метою поставили викликання соціяльної революції на Україні Праві ж ес-ери ставили своїм завданням просто повернення того стану, який був перед гетьманським переворотом і готові були йти навіть на певні компроміси.


Молебен на Софійській площі після проголошення Гетьманства.

Сливе одночасно відбулися в Київі два з'їзди партій, котрі репрезентували собою українську ліберальну буржуазію й інтеліґенцію двох напрямків: один се були ліберали, які стояли на ґрунті державної єдности Росії і в національній справі задовольнялися широкою свободою для українського культурно-національного руху, се були так звані кадети, більша частина котрих на Україні складалася з самих українців; решта були росіяне й жиди; поміж українцями-кадетами було чимало

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 44

таких, що відогравали дуже помітну ролю в українському житті й належали перед революцією до таких організацій, як "Товариство Українських Поступовців", "Стара Громада", та инш. Такі булі, наприклад, М. Василенко, бар. Ф. Штейнгель, В. Науменко, В. Уляницький, та инші. Другий напрямок був чисто національний, український. Се була організація "Товариства Українських Поступовців", що з початком революції перетворилася в партію українських соціялістів-федералістів. Соціялістами вони назвали себе, віддавши дань часу, а федералістами тому, що тоді автономія України в перебудованій на федеративних основах Росії уважалася за maximum українських політичних домаганнів. Так під назвою, що зовсім не відповідала напрямку згуртованих в партії людей, існувала ця партія за весь час української державности, виступаючи проти соціялістів і обороняючи самостійність України проти принціпу федерації. Ця партія, звана в скороченню ес-ефами, складалася, можна сказати, з "старої гвардії" українського національного руху; до неї належали видніші українські письменники, журналісти й громадські діячі. Потому, як від неї одійшов проф. Грушевський (на самому початку революції), котрий пристав до ес-ерхв, лідером партії зробився відомий український письменник Сергій Ол. Єфремов. Ес-ефи залишилися партією чисто інтеліґентською; за неї стояли лиш дуже нечисленні гуртки інтеліґенції по більших містах. Соціялістична більшість Ц. Ради ставилася до ес-ефів неприхильно, але не могла обійтися без їхніх послуг при заміщенні міністерських і взагалі відповідальних ділових посад, на які в українських соціялістів не було придатних людей.

Кадетський з'їзд відбувся при участі делегатів з цілої майже України: Київщини, Поділля, Херсонщини, Катеринославщини, Харьківщини, Полтавщини й Чернігівщини. У з'їзді взяли участь і троє міністрів-кадетів з новозформованого українського правительства. На з'їзді виявилось, що більшість делегатів признає українську державність як факт и як неминучий виход перед загрозою анархії и загибелі, хоч не зрікається ідеалу відновлення єдности колишньої російської імперії. Де-хто висловлював побоювання, як би закріплення української монархії в формі гетьманства не стало пізніше на перешкоді відновленню загально-російської монархії. Міністри-кадети в своїх промовах заявили, одначе, що вони дивляться на самостійність України, як на річ, потрібну для самої України, отже стали цілком на українському становищі. Особливо це було підкреслено в промовах Василенка і Ржепецького.1) З'їзд перш за все виніс постанову про утворення місцевої, укра-

1) Василенко сказав: "Я прийняв обов'язки міністра, уважаючи це своїм обов'язком. Я не думаю виправдуватися. Я не зійду з позиції, котра потрібна для добра Батьківщини, не дивлячися ні на які напади. Треба поставити межі революції, яко руїні. Ідея нації на Україні поглибила ідею держави. Національна ідея була сильніша, і Українська Народня Республіка будувалася на національнім принціпі. Українська культура повинна вступити в боротьбу з російською культурою. Ця боротьба буде до-

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 45

їнської головної управи партії, незалежно від загально-російського головного комітету. Що-до відношення до Української Держави й участи в її правительстві була винесена резолюція, яка звучала так: "Делегатський з'їзд, лишаючись вірним ідеалам партії та її програмі, перед загрозою небезпеки поневолення й загибелі краю від анархії й руїни, признає необхідною участь партії в державній роботі й уважає можливим персональне вступления своїх членів у нове правительство".


Генерал Вільгельм Гренер.

Сливе одночасно з українськими кадетами відбували свій партійний з'їзд українські соціялісти-федералісти (10-13 травня). Головою з'їзду був Ілля Шраг. З низки резолюцій, винесених на з'їзді, найбільше цікавими були дві; одна "в справі федерації і самостійности", друга "в справах тактики й відношення до моменту". В першій вияснялося, як партія, під впливом обставин, побачила себе примушеною визнати самостійність України. Ось та резолюція: "Партія під час складання своєї програми виходила з того погляду, що найреальніишим і найкориснішим для України є федеративне єднання з Росією. Дальші політичні обставини — централістична та своєкорисна політика російського уряду, суспільства й партій, ворожість їх до дійсного федералізму

помагати розвиткові української культури. Україна може й повинна творитися як самостійна держава".

Ржепецький сказав: "Я не хочу каятися тут в утворенні гетьманщини і в зближенні з новими союзниками, бо я був переконаний, що иншого виходу для 40 мілійонового народу не було... я увійшов до міністерства тому, що, обміркувавши питання про добробут країни, прийшов до переконання, що можемо існувати тільки відокремившись від Росії. Кажуть, що коли потопають дві близькі особи, не можна розлучатися одно з другим, а погибати разом, але цього сказати про 40 мілійоновий народ не можна..." Далі Рж. говорив про межі України і заявив, що до України конче треба приєднати Крим, який нам дасть вино, садовину, купелеві міста, гавані й доки: "не можна навіть й уявити собі, як наша держава може існувати без Криму".

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 46

й нарешті большевицька авантюра — висунули ідею самостійности Української Держави. Рахуючися з новими реальними умовами життя, партія соціялістів-федералістів признала державність України й увесь час в своїй парламентарній і загальній політиці підтримувала сю ідею та сприяла консолідації Української Держави. Але разом із тим партія розуміє, що ідея федералізму в політичнім житті має таке саме загальне світове значіння, як в соціяльно-економічнім житті — соціялізм, і тому ці ідеї мають залишитися провідними думками партії. Що до ближчих перспектив, рахуючися з реальними обставинами життя Росії, партія для даного момента має виключити всяку можливість федеративного звязку з Великоросією. Але разом із тим єднання з иншими сусідами, які утворюють нині свою державність, партія повинна ухвалити можливим і бажаним для інтересів України".

Резолюція в справах тактики й відношення до моменту була така: "До конституції, яку видав гетьманський уряд, партія відноситься рішуче негативно, як до абсолютистичної й антидемократичної; так само недемократичним і в багатьох випадках реакційним і протидержавним уважає партія сучасний кабінет міністрів, ставиться в рішучу опозицію до нього й забороняє своїм членам вступати в його склад". В точці резолюції "в справі відношення до центральних держав" партія заявляла свій протест проти "втручання німецького командування до справ вищої політики на Україні, проти образи парламента України — Центральної Ради, розгону її й встановлення німецькою силою гетьманства й абсолютно недемократичного, москофільского своїми тенденціями уряду"1).

Останнім з черги великим з'їздом, що відбувся у Київі скоро по встановленні гетьманства, був з'їзд представників промисловости, торгу, фінансів та сільського господарства на Україні. З'їзд відбувся 15-18 травня. На нього прибуло коло 1000 делегатів з усіх кінців України. На відкриття з'їзду явився новий голова Ради Міністрів Ф. Лизогуб і міністри С. Гутник, А. Ржепецький і Б. Бутенко. Голова Ради Міністрів перший узяв слово і привітав з'їзд. Він згадав про ті труднощі й перешкоди, серед яких вироблялася ідея національного самопочуття й українська культура і підкреслив, що, не вважаючи на всі ці перешкоди, українська державність стала реальним фактом. Слова про українську

1) Автори резолюції, серед котрих були люде, обізнані з історією України, підкреслючи тут оте "встановлення німецькою силою гетьманства", забули, як і за чиєю допомогою встановлялося гетьманство Б. Хмельницкого, Ів. Виговського, Петра Дорошенка, Івана Мазепи, Пилипа Орлика — найбільш прославлюваних українськими патріотами гетьманів. Що ж торкається Центральної Ради, котру ніхто фактично і не розганяв, то саме за день-два до перевороту, 27 квітня, головний комітет партії ухвалив відкликати своїх членів-міністрів з кабінету через те, що ес-ерівський кабінет "не виявив досі певного та ясного плану й конкретної програми діяльности і не в силі стати на шлях реальної роботи й не виявляє високої здатности до праці". Через те партія ес-ефів не могла брати на себе відповідальности за політику кабінету.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 47

державність з'їзд прийняв гучними оплесками. Взагалі в своїх промовах і дебатах члени з'їзду стояли на ґрунті української самостійної державности, винесли ділові резолюції и вислали по закінченні з'їзда спеціальну делегацію до Гетьмана, яко до голови Держави, з заявою про бажання всіх представників економічних сил України віддатися справі улаштовання нового державного, громадського, й економічного життя Української Держави.

Отже, поскільки всі ці з'їзди являлись виразниками ріжних верств українського громадянства і ріжних течій серед нього, можна було зробити висновок, що за гетьманську Українську Державу стоять хліборобські и землевласницькі елементи краю1), а також торговельно-промислові; піддержували її з практичних міркувань середня не національно настроєна буржуазія й інтеліґенція; вороже поставилась до неї ліва соціялістична демократія и розпропаговані нею круги селянства й робітництва; національна українська інтеліґенція — ес-ефи заняли в своїй позиції якусь середину: і не виступали вороже, и не хотіли йти помагати в будуванні держави.

Переворот 29. квітня і всі звязані з ним події знайшли свій відгук за кордоном, перш за все в Німеччині, де на головній комісії Берлінського рейхстагу віцеканцлер Паєр зложив 4 травня таку заяву про київські події:

"Як відомо, ми увійшли свого часу в Україну на виразне бажання українського правительства, щоб завести там той лад, що його не могло запровадити правительство. Не тільки любов до порядку спонукала нас увійти тоді на Україну, але були до цього також ще ріжні причини иншого рода. Не останнє місце серед цих причин у нас, а ще більше у нашого союзника Австро-Угорщини займали інтереси апровізації. Ми й наші союзники були дуже зацікавлені тим, щоб доставити з України як-найшвидше харчові продукти. В неопублікованому тоді протоколі Україна зобов'язалася доставити до 1-го липня с. р. що-найменше 1 мілійон тон хліба. Та досвід скоро показав, що Рада була не в силі установити свій авторитет серед населення і не бачила себе в стані вплинути на совісне виконання взятих на себе обовязків. В інтересантів часто можна було бачити неохоту постачати хліб, а Рада не мала до розпорядження ніяких серйозних засобів, щоб примусити населення доставити цей хліб.

Як що дуже поважна частина умови не мала лишитися невиповненою, то нам не зоставалося нічого иншого, як самим дбати про доставу умовлених запасів хліба. Ясно, що населення не раз могло добачити в цьому насильство, і саме українське правительство було цим вражене. Це зробилося джерелом непорозумінь, як легко можна було догадатися. Думаю, що при оцінюванні подій, які сталися, не можна забувати цього основного факту.

Що стосується самих подій на Україні, то насамперед три

1) Про це свідчили й ті численні делегації й депутації хліборобів, які почали приїздити до Гетьмана з усіх частин України.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 48

факти стають перед нашими очима: перше це наказ фельдмаршала Айхгорна в справі засіву ланів, по-друге — арешти членів правительства в Раді, а трете — зміна українського правительства на нове, збудоване на новій иншій основі.

Перш за все треба підкреслити, що довершення зміни українського правительства не стоїть ні в якім звязку з обома иншими подіями, розпорядком в справі засіву ланів і арештом членів правительства в Раді. Ця зміна не німецько-українська, але на наш погляд чисто українська справа, яка нас не торкається. Рада останніми часами все більше тратила ґрунт під ногами. Вона має безсумнівну заслугу, що створила українську державу й дала їй мир, заслугу, яку охоче й цілком ми визнаємо з свого боку. Та коли треба було приступити до упорядкування нової держави, не стало очевидно сил у Ради. Уперте обстоювання комуністичних теорій, які не зустріли співчуття в селянських масах, що приросли до свого поля, це — на скільки можна думати — привело Раду до загину. В усякому разі зробили це українські селяне, а не наші орґани. Розпорядок в справі засіву ланів і арешт членів правительства німецьким військом не мають жадного відношення до того".

Далі віцеканцлер докладно зупинився на причинах арешту де-яких членів і агентів старого правительства і заявив, що самий факт арешту їх в будинку й на засіданні Ц. Ради це —

"нерозважливе надужиття виконавчих органів, за яким треба пожалувати абсолютно, бо з нашого погляду це зовсім самозрозуміле, що наші органи повинні шанувати недоторкальність Ради. Фельдмаршал Айхгорн не завагався негайно направити це надужиття, як тільки воно сталося, наскільки це було можливо. Він висловив голові Ради міністрів свій жаль у листі. Так само звелів дати вимагані пояснення голові Ради, а відповідального за це діло німецького місцевого коменданта негайно було усунуто з його посади".

На прикінці своєї заяви віцеканцлер ще раз підтвердив, що нове правительство покликали до життя самі українці, українські селяне. Вони з'їхалися в числі 7000 душ до Київа й проголосили українського генерала Скоропадського гетьманом України. Його правительство ріжниться від дотеперішнього правительства, з яким має спільну ідею української національної держави, головно непризнанням комуністичних теорій, які негують земельну власність.

Над повідомленням віцеканцлера розвинулась широка дискусія, яка продовжилась на засіданнях 6-го і 8-го травня. Посли Шейдеман, Ерцберґер, Ледебур, Гас, Носке — соціялдемократи й поступовці, критикували німецьку політику на Україні й спеціяльно діяльність фельдмаршала Айхгорна; посли Штреземан (націонал-ліберал), Вестарп (консерватор) та де-які инші обороняли представників німецької влади на Україні. Під час дебатів помічник державного секретаря барон фон-Буше повідомив, що нове українське правительство, по донесенням посла Мума, склалося з людей, які всі зобов'язалися до основної думки Гетьмана: "вдержання і зміцнення національної самостійности України в тісній злуці з центральними державами і з виключенням великоросій-

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 49

ських і польские тенденцій", та що Мум мав із Гетьманом півтора-годинну розмову, в якій Гетьман категорично підкреслив, що "будуча політика Україна йтиме в дусі самостійности и відсутности великоросійських або польских тенденцій".

Та перше ніж повисловлювалися партійні з'їзди, провідникам партій, центральним комітетам і взагалі громадським діячам, які перебували в Київі, треба було негайно і цілком конкретно виявити своє відношення до нового правительства в звязку з формуванням кабінету міністрів, до якого було запрошено й представників українських національних партій, передовсім ес-ефів.

29-го квітня був оголошений маніфест Гетьмана — Грамота "До всього Українського Народа" і одночасно "Закони про тимчасовий державний устрій України", підписані самим Гетьманом і отаманом (головою) Ради Міністрів Миколою Устимовичем. Ось текст обох цих державних документів, які зазначали основні закони Української Держави и головні лінії політики її уряду.

"Грамота до всього Українського Народу".

Громадяне України! Всім вам, козаки та громадяне України, відомі події останнього часу, коли джерелом лилася кров кращих синів України і знову відроджена Українська Держава стояла на краю загибелі. Врятувалась вона завдяки могутньому підтриманню Центральних Держав, які, вірні свойому слову, продовжують і по цей час боротися за вільність і спокій України. При такій піддержці у всіх зародилась надія, що почнеться відбудовання порядку в Державі й економічне життя України увійде, врешті, в нормальне річище.

Але ці надії не справдилися. Бувше українське правительство не здійснило державного будування України, бо було зовсім не здатне до цього. Бешкети й анархія продовжуються на Україні, економічна руїна й безробіття збільшуються і розповсюджуються з кожним днем, і врешті перед найбагатшою колись Україною стає грізна мара голоду.

При такім становищі, яке загрожує новою катастрофою Україні, глибоко сколихнуло всі трудові маси населення, які виступили з категоричним домаганням негайно збудувати таку державну владу, яка здатна була б забезпечити населенню спокій, закон і можливість творчої праці. Яко вірний син України, я постановив відкликнутися на цей поклик і взяти на себе тимчасово всю повноту влади. Отцією грамотою я оголошую себе Гетьманом всієї України.

Управа Україною буде провадитися через посередництво призначеного мною Кабінету Міністрів і на остаточнім обґрунтованні приложених при цім законів про тимчасовий державний устрій України.

Центральна і Мала Рада, а також всі земельні комітети від нинішнього дня розпускаються. Всі міністри і товариші звільняються. Всі инші урядовці, що працюють в державних інституціях,

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 50

зістаються на своїх посадах і повинні продовжувати виконання своїх обов'язків.

В найближчий час буде виданий закон, установляючий порядок виборів до Українського Сойму. До нього я буду твердо стояти на сторожі порядку й законности в Українській Державі, буду домагатися негайного виконання всіх державних розпорядків і буду підтримувати авторитет влади, не спиняючися ні перед якими, найкрайнішими мірами.

Права приватної власности, як фундаменту культури й цивілізації, відбудовуються в повній мірі, і всі розпорядки бувшого українського уряду, а так само тимчасового російського уряду, відміняються і касуються. Відбудовується повна свобода по розробленню купчих по куплі-продажі землі. Поруч з цим будуть прийняті міри по вивласненні земель по дійсній їх вартости від великих власників для наділення земельними участками малоземельних хліборобів. Рівночасно будуть твердо забезпечені права робітничої класи. Особливу увагу звернеться на поліпшення правного становища і умов праці залізничників, котрі при виключно тяжких умовах ні на один час не кидали своєї відповідальної праці. На економічнім і фінансовім полі відбудовується повна свобода торговлі й відкривається широкий простір для приватного підприємства й ініціятиви.

Передбачаю всю трудність праці, що стоїть передо мною, і молю Бога дати мені силу, щоб достойно виконати те, що я уважаю своїм обов'язком перед рідною Україною в сучасний виключний і критичний для неї час. Мені далекі й чужі які б то не були власні побудки, й головною своєю метою я ставлю користь і добро народу всім дорогої нам України. В цій свідомості кличу всіх вас, громадян і козаків України — без ріжниці національности і віроісповідання — помогти мені й моїм працьовникам і співробітникам в нашім загальнім великовідповідальнім ділі.

Гетьман всієї України Павло Скоропадський.

29. квітня 1918 р. Київ.

"Закони про тимчасовий державний устрій Украіни".

"Тимчасово до вибрання Сойму і відкриття його діяльности державний устрій України і порядок керування основується на отцих законах:

Про гетьманську владу.

1. Влада управи належить виключно до гетьмана України в межах всієї Української Держави.

2. Гетьман стверджує закони, і без його санкції ніякий закон не може мати сили.

3. Гетьман призначає отамана Ради Міністрів. Отаман Міністрів скадає кабінет і представляє його в повнім складі на затвердження Гетьмана. Гетьман затверджує і скасовує кабінет у повнім його складі. Гетьман приймає і звільняє инших урядових осіб в Раді, коли для останніх не обгрунтовано законом иншого порядку призначення і звільнення.

4. Гетьман є найвищий керовничий всіх зносин Української Держави з закордонними державами.

5. Гетьман є верховний воєвода Української Армії й Флоти.

6. Гетьман оголошує області на військовім, осаднім або виключнім стані.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 51

7. Гетьманові належить помилування засуджених, полекшення кари і загальне прощання зроблених проступних подій з касуванням проти них переслідування і визволення їх від суду й кари, а також складання державних поборів і дарования милости в особливих випадках, коли цим не нарушуються ні чиї охоронені законом інтереси та громадські права.

8. Накази й розпорядки Гетьмана закріпляються Отаманом Ради Міністрів, або відповідним міністром.

Про віру.

9. Передовою в Українській Державі вірою є християнська, православна.

10. Всі, не приналежні до православної віри громадяне Української Держави, а також всі мешканці на території України, користуються на кождім місці свобідним відправленням їх віри і богослужения по її обряду.

Права і обов'язки українських козаків та громадян.

11. Умови придбання прав українського козацтва та громадянства, а так само їх утрачання означаються законом.

12. Захист Рідного Краю — це обов'язок кождого козака та громадянина Української Держави.

13. Українські козаки та громадяне повинні платити установлені законом податки й мита, а також відбувати повинності, згідно з постановою закону.

14. Ніхто не може підлягати переслідуванню за проступне ділання иншим способом, як тільки означеним законом.

15. Ніхто не може бути затриманий під сторожею инакше, як лише у випадках, означених законом.

16. Ніхто не може бути суджений і покараний инакше, як тільки за проступні ділання, передбачені існуючими в час їх здійснення законами.

17. Оселя кожного непорушна. Робити обшукування й арешт в будинку його господаря можливо не инакше, як у випадках і в порядку, означених законом.

18. Кожний український козак і громадянин має право вільно вибірати мешкання і працю, набувати і продавати майно та без заборони виїзджати за кордон Української Держави.

19. Власність непорушна. Примусове вивласнення нерухомого майна, коли це необхідно для якої-небудь державної чи громадської користи, можливе не инакше, як за відповідну плату.

20. Українські козаки та громадяне мають право робити зібрання в метах нешкідливих законам, мирно і без зброї.

21. Кождий може в межах, установлених законом, висловлювати й писати свої думки, а так само розповсюджувати їх шляхом друку або иншими засобами.

22. Українські козаки та громадяне мають право гуртувати громади й спілки в межах, не противних законам.

Про закони.

23. Українська Держава керується на твердих основах законів, виданих в установленій черзі.

24. Сила закону без виїмків обов'язкова для всіх українських підданих і чужинців, що перебувають в Українській Державі.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 52

25. Закони, особливо видані для якої небудь области чи частини населення, новим загальним законом не усовуються, коли в нім не поставлено такої відміни.

26. Закони оголошуються для загального відома в утворенім порядку і перед оголошенням до діла не прикладаються.

27. Після оголошення законові надається обов'язкова сила від часу, призначеного для того в самім законі. В самім виданім законі може бути показано, як виповняти його, як проголосити, як виконати — телеграфом чи через курєрів.

28. Закон не може бути скасований инакше, як тільки силою закону. Через те, поки новим законом не скасовано існуючого закону, він заховує повну свою силу.

29. Ніхто не може відмовлятися незнанням закону, коли його оголошено існуючим порядком.

30. Закони розробляються в кожнім міністерстві по належности і передаються на загальне обмірковування Раді Міністрів.

31. По ухвалі Радою Міністрів внесених законопроєктів вони передаються на затвердження Гетьманові.

32. Закони, які торкаються де-яких секцій, передаються в Раду Міністрів після обговорення їх зацікавленими міністерствами.

33. Міністрам дається можливість видавати розпорядки що-до розвитку й поясненню законів, при чім всі такі розпорядки належать попередньому ухваленню Радою Міністрів.

Про Раду Міністрів і про Міністрів.

34. Напрямок і обєднання праці окремих секцій по прикметах, як законодавства, так і найвищої Державної Управи, складається на Раду Міністрів.

35. Керування ділами Ради Міністрів складається на Генерального Секретаря і на підлягаючу йому Державну Генеральну Канцелярію.

36. Отаман-Міністр і Міністри відповідають перед Гетьманом за загальний хід державної управи. Кожний з них окремо відповідає за свою діяльність і розпорядки.

37. За проступні по посаді ділання Отаман-Міністр і Міністри підлягають громадській і карній відповідальності на основах, в законі означених.

Про Фінансову Раду.

38. Фінансова Рада є найвища народня інституція для справ державного кредиту і фінансової політики.

39. Фінансова Рада складається з представників і членів, призначених Гетьманом. Крім того, в склад Ради входять на правах членів: Отаман-Міністр, Міністр Фінансів і Державний Контрольор.

40. На Раду складається: 1. обміркування часу і умов державних позичок; обміркування діл, що торкаються державного кредиту, а також питань обороту коштів; 3. попередній, кождий раз з особистого розпорядку Гетьмана розгляд діл по фінансовій частині, які належать вирішенню в законодатнім порядку.

41. Обмірковання Ради передаються на перегляд Гетьмана.

Про Генеральний Суд.

42. Генеральний Суд Української Держави уявляє собою най-

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 53

вищого хоронителя і захистника закону та найвищий суд України для справ судівництва та адміністративних.

43. Генеральний Суд оголошує до загальної відомости всі закони і накази уряду, слідкуючи за законністю їх видання.

44. Порядкуючий Генеральний Суддя та всі Генеральні Судді призначаються Гетьманом.

Гетьман всієї України Павло Скоропадський.

Отаман Ради Міністрів Микола Сахно-Устимович.

29. квітня, 1918 р., Київ".


Микола Устимович, перший голова
Ради Міністрів Української Держави.

Кабінет міністрів намічався ще перед переворотом, але остаточного списку вироблено не було. Як оповідає в своїх споминах сам Гетьман, — в умовах конспірації трудно було поділити міністерські портфелі між людьми, які не надавались до високої ролі членів правительства; чимало людей, до котрих зверталися з пропозиціями і сам Гетьман, і керманичі акції, ухилялися від відповіді, не маючи певности в успіху справи. Члени "Українскої Народньої Громади" намітили були деяких міністрів, але не всіх. Так малося на увазі, що міністром шляхів буде Б. А. Бутенко, міністром здоровля — В. Ю. Любинський: обоє брали участь в підготовленні перевороту. Отже, рішено було, що тимчасовим головою Ради Міністрів призначено буде Мик. Мик. Устимовича, поки не вдасться приєднати більш відомих і авторитетних громадських діячів національного напрямку. У вечері 29 квітня делегація представників торговельно-промислових сфер предложила була Гетьманові свій спис кандидатів, але він і не розглядав цього спису, а доручив Устимовичеві зразу ж почати переговори з відомими українськими діячами з по-між національних кругів. Вже 29-го квітня Устимович одвідав цілий ряд українських громадських діячів, головно ес-ефів, пропонуючи їм сім місць в кабінеті (крім уже намічених раніше). Але ніхто з них не згодився взяти участи в кабінеті. Очевидячки, всі були

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 54

під свіжим вражінням несподівано відбутого перевороту, не зважувалися на самостійне рішення, та й сама особа М. М. Устимовича була мало відома серед національних українських кругів.1) Та ось 30-го квітня головою Ради Міністрів було призначено проф. Миколу Василенка и доручено йому скласти кабінет не пізніше вечора 1-го травня. Як оповідав трохи згодом Василенко в інтерв'ю з кореспондентом "Кіевской Мысли", Гетьман заявив йому, що "про правий кабінет не може бути й мови, що склад правительства повинен бути лівий, що реформи необхідні, що земельна реформа має бути переведена в тім напрямі, як це зазначено в Грамоті; кабінет має бути утворений таким робом, щоб він розпочав віднову й реформу життя на найширших громадських принціпах; в основу його діяльности має бути положене національне відродження України, але очевидно без тих крайностей, які б дражнили населення, шкодили б правильному розвиткові національного життя і викликали б неохоту до українства серед инших національностей".

Василенко звернувся до соціялістів-федералістів, прибувши просто на їхні партійні збори, і запропонував членам партії вступити до кабінету. Але ес-ефи заявили, що вони не можуть вступити до кабінету, хоч остаточної відповіді не дали й прохали трохи пождати. Вони скликали міжпартійну нараду, на яку покликали представників партії соціял-демократів, соціял-революціонерів і самостійників. Нарада була дуже бурхлива. В. Винниченко, який був на нараді, палко умовляв ес-ефів іти до кабінету, казав, що він сам готов би піти, але ес-ефи не згоджувалися, і найбільше рішучо виступав проти участи в кабінеті А. Ніковський.2) Нарада постановила звернутись не до Гетьмана, а до начальника штаба німецьких військ генерала Гренера для переговорів. 2-го травня до Гренера явилась делегація, в склад якої війшли: В. Винниченко, А. Ф. Андрієвський, С. Єфремов, О. Салтан і К. Лоський. Делегати в довгій розмові з генералом Гренером передали йому постанову наради, що соціялісти могли б узяти участь в діловій роботі правительства тільки при таких умовах:

1) повна переміна правительства,

2) зміна аграрної політики,

3) саморозпущення Ц. Ради,

4) установлення нового тимчасового законодавчого органу — Державної Ради з представників усіх верств населення,

1) Як повідомляв свій уряд австрійський агент у Київі фон Принцінг, ходили чутки, що намічено такий склад кабінету міністрів: голова М. Василенко або Ф. Лизогуб; финансів — Бернацький; військовий — Сливинський (тимчасово); закордонних справ — К. Лоський; освіти — В. Прокопович, або М. Василенко; внутрішніх справ — Лизогуб; харчових справ — Ю. Соколовський; морський — адмірал Колчак; торговлі — Фещенко; земельних справ — Кияницин; юстиції — Шелухин; праці — Ніковський; здоровля — Любинський; шляхів — Бутенко; почт і телеграфів — Статкевич; державний контрольор — Афанасьев.

2) Про це маємо згадку у П. Христюка (III. ст. 8-10), а найбільш докладно розповів про це учасник наради Ол. Саліковський в своїм фейлетоні "На порозі Гетьманщини", в "Ділі" 1924, № 20.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 55

5) скликання установчих зборів, як тільки настане в краю лад і спокій.1)

На це ген. Гренер відповів, що німці не брали ніякої участи в перевороті; що перший наказ фельдмаршала Айхгорна не міг бути несподіванкою для панів Голубовича і Ковалевського, бо принціпи цього наказу обговорювались вкупі з ними, і в самім наказі німецька влада бачила не втручання до внутрішніх справ України, а навпаки дружню поміч в здійсненні спільних завдань; самий наказ уложено виключно на підставі розпорядження міністерства земельних справ. Далі ген. Гренер заявив, що по тих відомостях, які німецьке командування дістало, підготовлялася змова проти німців і що арешт Доброго було зроблено, щоб тероризувати прихильників Німеччини; що торкається арешту представників Українського Правительства в Ц. Раді, то ці арешти відбулися без відома найвищої команди, яка ставиться негативно до самої форми арешту. Поворот до Ц. Ради, казав ген. Гренер, неможливий. Гетьмана признала найвища німецька влада, і він лишиться. Але це не значить, що робиться замах на самостійність України; навпаки: Україна залишиться самостійною державою, й її нове правительство не думає орієнтуватись ні на Москву, ні на Польщу. Політика його має бути лівою, і дуже бажана була б участь в ньому українських соціялістів.

Розмова у ген. Гренера була обміркована на нараді преставників партій, і на цій нараді були обмірковані умови, на яких партії погоджувалися взяти участь в уряді. Ці умови були передані 3-го травня ген. Гренерові, тою самою делегацією. Ось текст цих умов:

"З огляду на те, що переворот відбувся в порозумінні й при піддержці з боку німецького командування, ми, яко представники українських партій, звертаємося до пана генерала з цим листом, щоб з'ясувати сьогодняшній політичний момент і позицію українських партій, що до теперішнього нового правительства.

Саме в той час, як Центральна Рада планувала важливі переміни в політиці і в складі правительства2), пан Скоропадський, несподівано для всіх, спіраючись тільки на меншість великих зе-

1) Див. статтю С. Єфремова "Хресною путтю" в "Новій Раді", 1918, ч. 71 (від 9 мая).

2) Дуже цікаво, що це писали 2-го травня ті самі члени головного комітету партії ес-ефів, які 27-го квітня (отже, всього 5 день перед тим) відкликали своїх членів міністрів з кабінету на основі такої резолюції: "через те, що досі уряд не опублікував своєї декларації, значить, не виявив досі певного та ясного плану й конкретної програми діяльности, через те, що нинішний кабінет міністрів не в силі стати на шлях реальної роботи й не виявляє високої здатности в праці; через те, що міністри, члени партії ес-ефів не можуть стати в кабінеті до активної участи та впливу в загальній нашій політиці і тим приймають на себе відповідальність за те, до чого вони не можуть прикласти рук, головний комітет партії с-ф-ів своїх представників як міністрів, в числі трьох, відкликає з теперішнього кабінету, не забороняючи їм разом з тим тимчасово управляти міністерствами без міністерської відповідальности".

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 56

мельних власників і здавна ворожих всьому українському й українській державності російських офіцерів, — проголосив себе гетьманом всієї України і видав відповідні основні закони про форму державного устрою України.

Твердо стоючи на ґрунті української державности, посідаючи найстаршу демократичну традицію, українське громадянство почуло себе глибоко враженим через русофільський монархістичний переворот. Але тому, що правительство Гетьмана визнане кількома державами, то щоб уникнути конфлікту, який може бути небезпечним для української державности, українські партії погодилися між собою, що вони можуть визнати Гетьмана, як тимчасового президента Української Народньої Республіки під певними умовами.

В основу державного устрою України має лягти конституція, вироблена Центральною Радою і прийнята нею на її останньому засіданні.1) Це мусило б статися через видання особливого закону про тимчасову управу У.Н.Р.

Співробітництво українського громадянства й його партій в новому правительстві можливе тільки під умовою заміни опублікованого паном Гетьманом основного закону вищеназваним законом. Зміняючи соціяльну політику, яка досі велася Українською Народньою Республікою, українські партії твердо стоять на тому, що ця політика не повинна бути випущена з дійсно демократичних рук.

Як що ці основні умови будуть прийняті, може бути допущене до кабінету й певне число представників капіталістичних груп, але під певними умовами. Кабінет Василенка ні в якому разі не задовольняє українські партії. Серед осіб, дуже мало тямучих в українських справах, ми зустрічаємо й таких, котрі настроєні дуже вороже до української державности. З погляду українських партій особливо небажані кандидатури панів Ржепецького, Любинського, Бутенка і Гижицького.

Перша умова вступу до кабінету була би — виключення цих його членів.

Друга умова, це щоб число портфелів, переданих українським партіям, складало більшість.

Третя умова, — щоб українським кандидатам були предоставлені місця премієра, міністра закордонних справ, земельних справ і просвіти.

Наші кандидати такі:

голова Ради Міністрів пан Шелухин,

міністр закордонних справ пан Липинський,

1) "Конституція Української Народньої Республіки (Статут про державний устрій, права і вольності У.Н.Р.)" була прийнята Ц. Радою 29-го квітня 1918 р. і призначалася для внесення на розгляд Українських Установчих Зборів.

§ 2. цієї Конституції установив, що "Суверенне право в У.Н.Р. належить народові України, цеб-то громадянам У.Н.Р. усім разом".

§ 3. "Це своє суверенне право народ здійснює через Всенародні Збори". Українські громадяне дістають усі політичні свободи (активне і пасивне право участи у виборах, як до законодатних органів, так і до всіх виборних органів місцевого самоврядування, належить усім чоловікам і жінкам від 20 років), але обмежені в свободі економічній і праві приватної влаености.

Найвищою законодавчою владою являються Всенародні Збори, члени яких вибіраються на три роки (§ 31). Всенародні Збори вибірають голову, який стає представником Республіки (§§ 34-35).

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 57

мін. земельних справ пан Мацієвич,

мін. освіти пан Прокопович,

військовий міністр пан Греков,

почт і телеграфів пан Сидоренко,

шляхів пан Ещенко,

міністр здоровля пан Луценко,

міністр торговлі пан Чопівський,

морський міністр пан Білинський. 1)

З правдивою повагою делегати українських партій
Сергій Єфремов, Олександер Шульгин.

Київ, 2-го травня.

Одночасно з цими умовами делегація передала ген. Гренерові й проєкт державної конституції, де стояло, що вища законодавча влада на Україні має належати "Народнім Зборам", тимчасово ж "Державній Раді", зложеній з представників партій. Що до виконавчої влади, то в конституції стояли такі пункти:

1. "Виконавча влада в Республіці належить теперішньому президентові Республіки, який носить ім'я Гетьмана, і Раді Міністрів.

2. Гетьман вибірається Народніми Зборами; до скликання цих зборів Гетьман вибірається Державною Радою.

3. У випадках крайньої необхідности й небезпеки Гетьман уповажнюється по згоді з Радою Міністрів видавати тимчасові закони.

4. Гетьман являється представником української держави при зносинах з иншими державами і виконує всі церемонії, яких вимагає у зносинах з ними репрезентація.

5. Гетьман вибірає Раду Міністрів у тісному порозумінні з представниками українських політичних партій.

6. Гетьман України являється головою Української Армії і флота, якими командують призначені для цього міністри.

7. Гетьман призначає послів і вищих військових начальників з поміж кандидатів, предложених Радою Міністрів.

Виконавча влада належить Раді Народніх Міністрів, яку формує голова Всенародніх Зборів за порозумінням з Радою Старшин Зборів, і потім Рада Міністрів подається на затвердження Всенародніх Зборів. (§§ 51—52). Рада Народніх Міністрів відповідає тільки перед Всенародніми Зборами.

§ 69 каже, що "кожна з населяючих Україну націй має право в межах У.Н.Р. на національно-персональну автономію". Ця національно-персональна автономія відразу дається великоруській, жидівській і польській народности (§ 70). Инші народності дістануть її, як що поступить від них заява, підписана не менше, як 100.000 душ. Для здійснення автономії організуються "Національні Союзи", які складають національні катастри, видають закони, установляють свої органи, котрі являються органами державними (§§ 71-78).

1) Що до партійної приналежности, то ці кандидати поділялись так: пп. Шелухин, Мацієвич, Прокопович і Чопівський належали до партії соціялістів-федералістів, пп. Єщенко, Луценко і Білинський до соціялістів-самостійників, п. Греков — безпартійний, п. Липинський до партії хліборобів-демократів. Що до кандидатури пана Липинського, то треба зазначити, що вона була виставлена без усякого з ним порозуміння і навіть без його відома.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 58

8. Рада Міністрів веде усі державні справи, які виходять поза межі діяльности місцевого самоврядування і доглядає за законністю діяльности державних і громадських органів.

Вироблено головним комітетом української партії соціялістів-федераліетів, при участи представників партії українських соціялістів-революціонерів, соціял-демократів і соціялістів-самостійників.

Голова Української Партії Соціялістів-Федералістів
Сергій Єфремов, за секретаря Олександер Шульгин".

Генерал Гренер заявив делегації, що основи предложеної конституції принципіяльно можуть бути прийняті, але що до Кабінету Міністрів, то тепер уже пізно про це говорити: Кабінет уже склався з людей, яких закликав Гетьман. Тепер можна говорити лиш про 3-4 портфелі, які можуть бути доручені представникам українських партій.


Велика печать Української Держави.

Переговори йшли цілий день. Нарада представників українських партій вирішила, що їх члени тільки тоді можуть вступити до кабінету, коли буде прийнята вищезазначена конституція і коли українці дістануть більшість портфелів у кабінеті. Без цієї умови українці можуть увійти до кабінету лиш персонально, вийшовши перед тим з своїх партій, щоб не переймати відповідальности за чужий і почасти з ворожих українству членів зложений кабінет.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 59

4-го травня генерал Гренер дав категоричну відповідь, що предложені умови не можуть бути прийняті. На тім переговори з партіями й обірвалися.

З усіх цих переговорів заслуговують на увагу головно два моменти: представники українських соціялістичних партій не хочуть вести переговорів бозпосередньо з головою нового українського правительства, з Гетьманом, якого сами ж погоджуються признати президентом української республіки, а воліють пертрактовувати з німцями, проти втручання котрих у внутрішні українські справи сами ж протестують.

Другий момент: сами обібравши представника німецької військової влади за арбітра у внутрішніх українських справах, впевняють його увесь час, що тільки вони являються представниками українського громадянства і навіть усієї української народности; говорячи весь час, як про "українців" лиш про соціялістів, і протиставляючи їм, як "неукраїнців" усіх инших українців не-соціялістів, вони тим самим переконували німців, що "українство" єсть не більше, як партія, як секта. В той час, як тисячі хліборобів, промисловців, торговельників виступали на з'їздах, як українці і в ім'я інтересів України, жменька соціялістичної інтеліґенції тільки собі самій присвоювала монополію представляти українське громадянство й цілий український народ.1)

1) Цікаво, яке вражіння робила на німців тактика представників українських соціялістичних партій. Про це дає почасти уявлення один з німецьких "Bericht'-ів", а саме від 18-го травня про "Внутрішнє становище на Україні". Там читаємо, між иншим: "керманичі усіх соціялістичних партій звернулися до головної військової команди, щоб за її посередництвом доступитись до нового міністерства. По свойому звичаю вони виставили неймовірні домагання, бо вони завжди повні мрій, замісць того, щоб думати просто й практично. Вони заявили, що готові погодитись з Гетьманом, як що він важатиме себе за президента республіки. Соціялісти-федералісти аж палали охотою війти в міністерство, — бо вони завжди перебільшують свої сили, а міністерські посади мають дуже велику притягаючу силу. Отже, вони все більше й більше відступають від своїх домаганнів, і тепер стоять в безпосередніх переговорах з правительством. Практично беручи, їхнє співробітництво не має значіння, бо вони складають дуже малу партію. Вони вже зріклися своїх тенденцій до федерації з великоросами на користь ідеї самостійної України. Але поворот до соціял-революційної партії для німецької політики є виключений: ця партія довела остаточно свою нездібність до державного будівництва".

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 60

IV.
Кабінет Ф. А. Лизогуба, його склад і організація.

Генерал Гренер заявив представникам українських соціялістичних партій, що вже "запізно" говорити про новий кабінет, бо справді кабінет був уже сформований. Після персональної і колективної відмови ес-ефів Василенкові не залишалося нічого иншого, як звернутись до кандидатів, що були пропоновані иншими, не соціялістичними групами і що вже раніше намічалися, ще перед переворотом. 3-го травня кабінет міністрів був уже сформований і складався з таких осіб: тимчасово виконуючий обов'язки міністра закордонних справ — М. Василенко; міністр внутрішніх справ Ф. Лизогуб; міністр фінансів А. Ржепецький; міністр торговлі — С. Гутник; міністр хліборобства — В. Кияницин; харчових справ — Ю. Соколовський; міністра праці Ю. Вагнер; міністр народнього здоровля — Ю. Любинський; міністр шляхів — Б. Бутенко; міністр юстиції — М. Чубинський; державний контрольор — Г. Афанасьев і державний секретарь — М. Гижицький.

Вже за кілька днів обов'язки голови Ради Міністрів перейняв Ф. Лизогуб і занявся докінченням формування кабінету, щоб обсадити ті пости, які ще не були заміщені. Він звернувся до український громадських діячів національного напрямку, головно ес-ефів. Він зробив пропозицію Д. Дорошенкові, К. Мацієвичеві, Ол. Шульгинові, Ол. Лотоцькому, але з них згодився один тільки Д. Дорошенко, який і заняв пост керуючого міністерством закордонних справ (за кілька тижнів він став просто міністром, а не керуючим тільки). Остаточно до половини травня кабінет сформувався (і працював уже далі майже півроку з невеликими змінами) в такому складі:

голова Ради Міністрів і міністр внутрішніх справ Ф. Лизогуб,

міністр закордонних справ Д. Дорошенко,

військовий міністр Ол. Рогоза,

міністр фінансів А. Ржепецький,

міністр торговлі С. Гутник,

міністр земельних справ В. Колокольцов,

міністр харчових справ Ю. Соколовський,

міністр культів В. Зіньківський,

мін. народнього здоровля Ю. Любинський,

мін. освіти М. Василенко,

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 61

мін. шляхів Б. Бутенко,

мін. юстиції М. Чубинський,

мін. праці Ю. Вагнер,

державний контрольор Г. Афанасьев,

державний секретарь Іг. Кістяковський.

Подаю коротенькі біографічні відомости про кожного з них; ці відомости покажуть, між иншим, чи справді всі ці люде, члени українського правительства, "абсолютно чужі для України й ворожі українству", як запевняли німців представники українських соціялістичних партій.

Федір Андрієвич Лизогуб родився 1862 року в родовому маєткові Седневі Чернігівського повіту. Він походив з старого козацького роду, представники якого відогравали визначну ролю в історії Гетьманщини. Один з його предків, Яків Лизогуб був зпочатку канівським (1662-1674), а потім чернігівським полковником і наказним гетьманом (за часів Мазепи), його син Ефим, жонатий з дочкою гетьмана П. Дорошенка Любовю Петровною, був генеральним хорунжим (1688-1698), внук, Яків Ефимович, був генеральним, а від 1729 до 1749 року генеральним обозним і в поході 1733 р. в Польщу наказаним гетьманом.1) Батько премієра, Андрій Іванович Лизогуб (род. 1804 р.), був інтимним приятелем Шевченка; великий український поет частенько гостював у Лизогубівськім маєтку — Седневі2). Він був жонатий з Надією Дмитровною Дунін-Борковською. Брат Федора Андрієвича, Дмитро Андрієвич був відомий діяч партії "Народньої Волі" і за свою анти-урядову діяльність був скараний на смерть 1879 р. в Одесі. Від 1888 до 1897 р. Ф. А. був повітовим городнянським, а потім чернігівським маршалком, беручи участь, яко губернський гласний в чернігівському земстві. Від 1901 р. був головою полтавської губернської земської управи, а в 1915 році, яко знавець земської справи, був запрошений намісником Кавказа в. кн. Николаєм Николаєвичем на посаду члена Ради при наміснику для заведення на Кавказі земського самоврядування. Після революції, по утворенні кабінету кн. Львова вступив до міністерства внутрішніх справ, завідуючи відділом закордонних підданих. В тому часі, як був головою полтавського земства, виявив величезну здатність до праці, великий організаційний талант і широкий погляд на завдання земської самоуправи. Виявив також і щиру прихильність до української культури: його заходами піддержувано на Полтавщині домашній (т. зв. кустарний) промисел (гончарство, ткальство, деревляні вироби, шитво і т. д.), з орнаментуванням в українському стилі, а для збереження і поширення форм старого українського мистецтва утворено в Миргороді спеціяльну художньо-промислову школу імени Гоголя під орудою відомого україн-

1) А. Лазаревскій. Люди Старой Малороссии. Лизогубы. "Кіевская Старина", 1882, кн. І. ст. 101-125.

2) Див. Ол. Кониський. Тарас Шевченко-Грушівський. Хроніка його життя. Т. І, у Львові, 1898. ст. 182-183, 219-221, 231 та инші.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 62

ського худоги Опанаса Сластьона; були видані роскішні збірники українського орнаменту. При ньому збудовано в Полтаві Земський Будинок в українському стилі, організовано музей; земство взяло живо участь в справі збудування пам'ятника Котляревському, видало твори поета і альбом ілюстрацій до них П. Мартиновича [альбом видано Полтавською міської Думою - Т.Б.], нарешті, взяло на себе ініціативу в збудуванні у Київі пам'ятника Шевченкові. Полтавське земство зробилось осередком розвитку народньої української культури, і вироби його численних майстерень в національномму дусі здобули собі широку славу не тільки на Україні, але й за кордоном, наприклад, в Англії.1)

Дмитро Іванович Дорошенко (родився 1882 р.) походить з старого козацько-дворянського роду Глухівського повіту на Чернігівщині. Вишу освіту одержав на історично-філологічному факультеті університетів варшавського, петербурзького й київського. З студентських часів брав близьку участь в українських політичних організаціях, починаючи від Р.У.П. (Революційної Української Партії). З 1897 р. почав писати в українських виданнях у Галичині, а пізніш став близьким співробітником молодої української преси на Україні з кінця 1905 року. Якийсь час учителював по середніх школах Катеринослава й Київа й приймав живу участь в політичному й культурно-просвітньому українському житті. В 1915 році був обібраний в уповноважені Всеросійського Союзу Городів на Південно-Західньому фронті й завідував відділом допомоги населенню Галичини и Буковини. По вибуху революції зразу був призначений помічником губерніального комісара Київщини, а потім краєвим комісаром Галичини й Буковини з правами генерал-губернатора. По евакуації Галичини в кінці літа 1917 р. повернувся до Київа, де Центральна Рада доручила йому скласти Генеральний Секретаріат, перше автономне українське правительство; але скоро зрікся формування цього правительства й головування в ньому через тактичні й принципіяльні розходження з головою: Ц. Ради проф. М. Грушевським. Був обібраний губерніальним з'їздом Чернігівщини в гу-

1) Про відношення Ф. А. до інтересів української культури свідчить, між иншим, такий випадок: коли літом 1909 р. царь Микола II. приїхав до Полтави на ювілейні свята (полтавського бою 1709 р.) і, оглядаючи Земський Будинок, здивувався українським в ньому написам і взагалі його стилю та внутрішнім оздобам, Ф. А. Лизогуб, на велике огірчення всіх оточувавших царя міністрів і придворних, по-над офіціяльну програму привітань, пояснив йому в довгій промові, що він, царь, перебуває зараз в національному українському будинкові, постановленому в серці України — у Полтаві, що українці люблять і дорожать своєю культурою, як дорогоцінною спадщиною по своїх дідах, люблять і шанують свою мову, і через те в цьому будинкові скрізь українські написи. Царь мовчки вислухав промову Федора Андрієвича, але коли він вийшов, міністри накинулись на Ф. А., як він зважився говорити те, що зовсім не входило в програму церемоніялу царської зустрічи! (Див. "Хліборобська Україна", кн. III. Відень, 1921, ст. 79-80).

Про відносини Ф. А. до памяти Шевченка див. Ол. Кониський, Тарас Шевченко—Грушівський, хроніка його життя. Т. І. Львів. 1898. ст. 220-та.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 63

берніяльні комісари і пробув на цій посаді до кінця 1917 року. Весною 1918 p. виїхав до Галичини і повернувшися після перевороту 29-го квітня, зразу прилучився до думки про необхідність співпраці з гетьманським правительством.

Генерал-лейтенант Олександр Францевич Рогоза походив з старого шляхецького українського роду на Уманщині, якого представники займали ріжні земські уряди в Київській Землі. Ол. Фр. був офіцером генерального штабу, перед війною командував корпусом, а в 1916-1917 роках командував IV-ою російською армією, розположеною на Румунському фронті. Убитий в 1919 році.

Антон Карлович Ржепецький походив з шляхецького роду, здавна осілого на Україні. Він грав дуже визначну ролю в київському житті, яко радник міської думи, яко голова товариства взаємного кредиту і взагалі яко дуже енергійний громадський діяч. За часів війни він був головою допомогового "Татіянинського Комітету" і старався зцентралізувати всю допомогову акцію на користь біженців в руках цього Комітету. На цьому ґрунті у нього виникла сутичка з керманичами українського товариства, т. зв. "О-ва помощи населенію Юга Россіи", які відстоювали свою повну самостійність. Ці сутички були спеціально з Л. М. Черняхівською і з автором цієї праці. Вони викликали з боку національних українських кругів велике огірчення супроти Антона Карловича, що потім дало себе відчути в 1918 р. Треба сказати, що по своїй вдачі А. К. був людина дуже експанзивна, палка й часто нестримана. Але поруч із цим це була високо чесна і порядна в громадському розумінні людина, і я пригадую, як високо цінив його покійний Ф. П. Матушевський, відомий український діяч, як свідок праці Ан. К-ча на посаді голови виборчої комісії по виборах до Державної Думи, — як палко обороняв він принцип свободи виборів од втручання адміністрації і од надужить ріжних партій, обстоюючи права кожного напрямку, кожного виборця на свободу виявлення своєї волі. Це коштувало його багато сил і здоровля. Відносини А. К. до української держави найкраще з'ясувалися в його промові на кадетськім з'їзді (див. вище, ст. 45.)

Сергій Михайлович Гутник, по національносте жид, був головою одеського біржевого комітету, член партії кадетів, брав живу участь в одеському громадському житті.

Василь Васильович Колокольцов, дідич Харьківської губернії й учений агроном, був головою Вовчанського повітового земства і придбав собі широку популярність, як організатор земского господарства: агрономії, медицини, шкільництва та инших галузів життя.

Юрій Юрієвич Соколовський, полтавець родом, діяч Полтавського губерніального земства, де він завідував агрономічним відділом. Належав до партії кадетів. Помер на еміграції в 1922 році.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 64

Василь Васильович Зіньківський, родом з Проскурівського повіту на Поділлі, був професором Київського університету св. Володимира й нового Українського Державного Університету. Як талановитий лектор і учений, він придбав собі широку популярність, а його сміливі виступи в обороні чистоти принципів церковного життя й охорони їх від втручання влади завоювали йому симпатії серед поступового громадянства в Київі. Так само користувався він великими симпатіями в українців, головно у молоді, за щирість і кришталеву чистоту душі, за сміливість, з якою він боронив свої переконання. На посту міністра ісповідань він виявив особливу чуткість до вимог і почувань національно настроєного громадянства, що стосувалося прав і вживання української мови. Його найближчими співробітниками були В. М. Чеховський і К. К. Мирович, національні українські діячі.

Юрій Всеволодович Любинський, родом з Київщини, лікарь-формаколог з професії, належав до "Української Народньої Громади", яка організувала гетьманський переворот. Про його діяльність як міністра народнього здоровля, неприхильна до українства газета "Кіевская Мысль" писала, що він "всегда поддерживалъ министровъ-украинизаторовъ; украинизаторская политика проводилась имъ и въ министерстве здравоохраненія". (Кіев. Мысль, 1918, № 193 від 22 жовтня). Дійсно, в кабінеті Ф. А. Лизогуба він належав до групи міністрів, яка зорганізувалася приватно для піддержки і твердого переведення національного курса. (До цієї групи належали Бутенко, Дорошенко, Кістяковський, Любинський і Рогоза).

Микола Прокопович Василенко родився в 1867 році в селі Єсмані Глухівського повіту на Чернігівщині, де його батько мав невеликий хутір. По скінченні університету в Дорпаті став працювати на полі української історії (головно Гетьманщини) і скоро придбав собі наукове ім'я. Був співробітником "Кіевской Старины". В 1905 p., яко редактор поступової українофільської газети "Кіевскіе Отклики" був засуджений до одного року тюрми. Сидячи в тюрмі підготувався і по виході з неї склав в Одесі іспит за юридичний факультет з степеню кандидата прав. Став одним з ближчих співробітників заснованого в 1908 році "Українського Наукового Товариства" в Київі і редактором його "Записок". Від 1911 р. став дійсним членом Наукового Товариства імени Шевченка у Львові і брав участь в його "Записках". Від 1909 р, став приват-доцентом університета св. Володимира у Київі. По революції був призначений попечителем київської шкільної округи, а в травні 1917 p. був запрошений на посаду товариша міністра освіти. Належав до конст.-демократичної партії. Після упадку Директорії, під большевиками, був обібраний президентом Української Академії Наук, але на домагання большевицької влади був усунутий з цієї посади і залишився просто ординарним академиком на Соціяльно-Економічному Відділі.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 65

Борис Аполонович Бутенко, інженер шляхів, родом з Херсонщини, був раніше будівничим і директором Подільської залізниці. Належав до "Української Народньої Громади". За свою радикальну політику українізації на посаді міністра шляхів нажив собі багато ворогів серед неприхильників українства. Та сама "Кіевская Мысль" писала про нього, що він в кабінеті міністрів "являлся наиболеѣ ярымъ сторонникомъ украинизаціи и въ своемъ вѣдомствѣ проводилъ ее съ исключительной стремительностью" (1918, № 193). Помер р. 1926 на еміграції.

Михайло Павлович Чубинський, син відомого українського етнографа й громадського діяча, Павла Платоновича Чубинського (1839-1884), походить з дворянської родини Переяславського повіту на Полтавщині. Був ординарним професором Харьківського університету й сенатором по карному департаменту. Відомий своїми спеціяльними працями з области криміналістики. Був близьким співробітником "Украинской Жизни", яка виходила під редакцією С. Петлюри у Москві в 1912-1917 роках. По упадку Української Держави пішов на службу до Денікина й заявив себе прихильником "единої неділимої Росії", стараючись всіма способами "реабілітувати" себе з українства.

Юлій Николаєвич Вагнер родився p. 1865, син професора Казанського ун-та, скінчив р. 1888 Петербурський ун-т і від 1898 р. займав катедру зоології в Політехнічному Інституті в Київі; завідував одділом праці в Кіївському Воєнно-Промисловому Комітеті. Належав до партії народніх соціялістів. Видатний учений зоолог.

Георгій Омелянович Афанасьєв родився 1848 р. в Уфі, скінчив Одеський ун-т і був там приват-доцентом по катедрі всесвітньої історії, але через "політичну неблагонадійність" мусив покинути універсітет і став директором Товариства Взаємного Кредита. Пізніше став управляючим Державним Банком у Київі. Відомий своїми працями і публичними відчитами з західньо-европейської історії. Помер 1925 р. в Білгороді.

Ігорь Олександрович Кістяковський родився в Київі 1876 р. Його батько — славний український вчений і громадський діяч, професор Київського університета Олександер Федорович Кістяковський (1829-1884), мати — сестра відомого українського діяча П. П. Чубинського. Дитячий та юнацький вік прожив Іг. Ол. під впливами таких українських діячів, як. В. Антонович (що також доводився йому родичем), В. Науменко, П. Житецький та ин. Скінчив юридичний факультет Київського ун-та з золотою медаллю за роботу з історії римського права. По скінченні університету виїхав до Німеччини і провів там три роки, студіюючи по ріжних німецьких університетах цивільне і римське право. По повороті став доцентом Київського ун-та по катедрі римського права. В 1903 році покинув Київ і переселився до Москви де занявся адвокатурою. Одночасно викладав в університеті, яко приват-доцент, цивільний процес. Покинув університет в 1910 р. на ознаку протеста проти втручання в університетську автономію з боку міністра освіти Кассо;

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 66

одначе продовжував читати лекції в Московському Комерційному Інституті. Яко адвокат придбав собі широку популярність у Москві. Проживаючи у Москві, живо інтересувався українським національним рухом і піддержував матеріяльно видання "Украинской Жизни". На його світогляд багато вплинули свого часу писання Драгоманова, з яким знайомив його старший брат, відомий український вчений і завзятий драгомановець Богдан Ол. Кістяковський.

Протягом літа 1918 року в складі кабінету відбулися такі зміни: міністр харчових справ Ю. Ю. Соколовський подався до демісії, й заступив його Сергій Миколаєвич Гербель, до того часу уповажнений українського уряду при австрійському вищому командуванні в Одесі, а перед тим головноуповажнений по постачанню армій Румунського фронту, колись Харьківський губернатор, земельний власник на Херсонщині. Був відомий, як дуже чесний і енергійний адміністратор, завзятий ворог хабарництва і всяких зловживань та надужить урядовців.

Пішов до демісії також міністр юстиції М. Чубинський, що став головою Сенату, а на його місце вступив Олексій Федорович Романов, син української письменниці Одарки Романової. Це був переконаний "русофіл" і обороняв у своїм відомстві право російської мови, виходячи з того переконання, що російська культура пустила на Україні таке глубоке коріння, що радикальна українізація судівництва повела б до великої ломки, обнизила б рівень фахових діячів судової справи і викликала б опір та неохоту серед широких кругів зросійщеної інтеліґенції на Україні.

Нарешті, державним секретарем, по тому як Іг. Ол. Кістяковський став міністром внутрішніх справ, зробився сенатор Сергій Володиславович Завадський, відомий як дуже знаючий і авторитетний судовий діяч. Родом з Поділля з старої польсько-української фамілії. Від українського руху стояв осторонь, але вступивши на українську службу, зараз приступив до ґрунтовного вивчення української мови і в своїм відомстві, Державнім Секретаріяті, твердо вів, так би мовити, "національний курс". Спочатку він виконував обов'язки члена Генерального Суду й товариша міністра судових справ. Опинившися з р. 1922 на еміграції в Празі, змінив своє прихильне відношення до українства, заявивши, що стоїть за "единство русского племени" і є проти всякого "сепаратизму".

Такий був склад кабінету Ф. А. Лизогуба, що при самім своїм сформуванні і весь час свої діяльности був трактований українськими соціялістами, як зложений з людей "чужих" і "ворожих" до українства.

На посади товаришів міністрів, чисто ділові і фахові, було запрошено відповідних людей, з досвідом і стажем по роботі в своїм фаху, але таких, що своїм походженням або діяльністю були звязані з Україною і добре обзнайомлені з її життям та потребами. Між иншим, було залишено кілька товаришів міністрів з попереднього кабінету Голубовича з часів Ц. Ради.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 67

Товаришами міністра внутрішніх справ були:

1. Михайло Михайлович Воронович, земельний власник і колишній Басарабський губернатор, один з діяльніших учасників перевороту 29-го квітня 1918 р. Був убитий повстанцями в кінці 1918 року.

2. Олександер Андрієвич Вишневський, поміщик з Київщини, діяч Київського Губ. Земства.

3. Виктор Аркадієвич Кулябко-Корецький родився 1874 р. в дворянській сем'ї на Полтавщині Лубенського повіту, інженер-електротехник, завідував почтою и телеграфом.

4. Сергій Тимофієвич Варун-Секрет, поміщик з Херсонщини, голова Губ. Земської Управи на Херсонщині й бувш. член Державної Думи.

5. Виктор Євгенович Рейнбот, був головою Окружного Суду в Петербурзі.

6. Микола Петрович Савицький (тов. мін. від 28.VI. до 4.VIII.), поміщик Кролевецького повіту на Чернігівщині, б. голова Чернігівського Губ. Земства.


Голова Ради Міністрів
Ф. Лизогуб.

Товаришем міністра закордонних справ був Олександер Олександрович Палтов, був. юрисконсульт правління Галицько-Буковинських залізниць (в часі російської окупації). В початку падолиста був призначений другим товаришем міністра Артемій Галип, буковинський українець.

Товаришем міністра військових справ був генерал А. Лігнау, родом з херсонських німців-колоністів. Другим товаришем міністра, який управляв морським міністерством, був капітан 1-го рангу Микола Лаврентієвич Максимів.

Товаришами міністра народньої освіти були: Петро Іванович Холодний, член партії українських ес-ефів, поміщик Переяславського повіту на Полтавщині (залишився на посаді з попереднього правительства), і ректор Харьківського Технологічного Інституту Іван Адамович Красуський.

Товариші міністра фінансів: Василь Петрович Мазуренко, україн. соціал-демократ, син селянина з Области Війська Донського, інженер-

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 68

технолог (залишився з попереднього правительства); Борис Вікентієвич Матусевич; Григорій Митрофанович Курило; Герман Германович Лерхе; (?) фон-Заммен.

Товариші міністра земельних справ: Виктор Омелянович Брунст, б. директор Харківської середньої Сільсько-господарської школи, і Г. Бурлаков.

Товариш міністра харчових справ: Микола Олександрович Гаврилов (залишився з попереднього правительства).

Товариш міністра ісповідань: Костянтин Костянтинович Мирович.

Товариш міністра юстиції: сенатор Я. М. Затворницький, б. голова Полтавського Окружного Суду; родом з правобережної України.

Товариші міністра шляхів: інженер Павло Павлович Чубинський (син українського етнографа Павла Платоновича Чубинського), Андрій Василевич Лукашевич і інженер Вадим Дмитрович Ещенко (б. міністр шляхів за Ц. Ради).

Товариш міністра праці: проф. Володимир Андрієвич Косинський (родом з дворянської сем'ї Глухівського повіту на Чернігівщині).

Товариші міністра торговлі: Володимир Олександрович Ауербах і Сергій Васильович Бородаєвський (род. 1870 р. в дворянській сем'ї на Харьківщині; був директором департамента в міністерстві торговлі і промисловости в Петербурзі, тепер є професором Українського Університету в Празі).

Державним секретарем були: зпочатку М. Гіжицький потім Ігорь Олександрович Кістяковський, а з початку липня сенатор Сергій Володиславович Завадський; помішниками: Микола Михайлович Могилянський, український етнограф і археолог (родом з дворянської сем'ї Городнянського повіту на Чернігівщині), і Володимир Федорович Романов.

З усіх товаришів міністрів лиш Ол. Ол. Палтов був росіянин; решта ж були природні українці або люде німецького походження (таких усього було 4-5), але такі, що родилися і виросли на Україні й стали її громадянами. Частина товаришів міністрів, не вважаючи на всю ненависть уряду Директорії до "гетьманців", була залишена ним на своїх постах (Холодний, Мазуренко, Галіп, Бородаєвський, Затворницький, Мирович, Лукашевич, Яковенко).

По умовам момента кабінетові міністрів довелося виконувати роль не тільки вищої виконавчої колегії, але й законодавчої. Ще до скликання сойму, яке передбачалося не раніш, як за кілька місяців, треба було перевести цілий ряд законів, які б тимчасово нормували життя в молодій державі, що тільки що перебула ряд важких соціяльних і політичних переворотів. Отже, на долю Ради Міністрів спала надзвичайно важна праця: окрім питань біжучої політики треба було майже на кожному засіданні обмірковувати проєкти законів з усіх галузів життя держави. За 5 місяців свого існування (рахуючи від 20 травня, коли Кабінет остаточно вже був укомплектований, і до 20 жовтня, коли він

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 69

подався до демісії) Кабінет Міністрів виконав величезну законодавчу працю, про розмір якої може дати поняття сама цифра — коло 300 обміркованих і ухвалених законопроєктів, серед яких були такі поважні, як закон про право купівлі й продажу землі по-за міськими оселями, про українське підданство, про міське й земське самоврядування, про організацію Державного Сенату, про заснування Земельного Банку, про організацію української армії й флоту, про заснування Української Академії Наук і двох українських Державних Університетів і т. д. Були обмірковані й прийняті штати для міністерств і всіх місцевих установ, прийнято організацію цілого ряда нових вищих установ та інституцій.

Рада Міністрів засідала що-дня майже без виїмку; засідання тяглись звичайно від 8-ої години вечора до 1-ої чи до 2-ої години ночи і дуже часто затягались до 4-ої або 5-ої, так що кінчались вже ранком. Технічну частину протоколювання засідань і потім редагування й публікування постанов вів Державний Секретаріят.1)

Щоб не обтяжувати Раду Міністрів обміркуванням дрібніших законопроєктів і технічних справ, була законом від 18-го травня 1918 р. заснована Мала Рада Міністрів, яка складалася з товаришів міністрів і осіб, котрі заміняли їх з правами товаришів міністрів.

Головою Малої Ради Міністрів являвся один з міністрів або товаришів їх по призначенню Ради Міністрів. В сферу праці Малої Ради входило: 1. розгляд тих законодавчих та адміністративних пропозицій окремих міністерств, котрі за нескладністю не вимагають взаємної згоди відомств у письмовній формі; 2. розгляд проєктів, штатів і кошторисів, котрі складаються окремими міністерствами; 3. розгляд одповідей відомств на законопроєкти і проєкти загально-адміністративних розпоряджень з метою згоджування їх; 4. розгляд представлень окремих міністерств про асигнування кредитів до часу затвердження кошторисів і про асигнування надзвичайних кредитів поверх кошторисів; 5. розгляд других справ, які Рада Міністрів передає на розгляд Малої Ради. Для остаточного вирішення Малою Радою тих чи инших справ їй надавалося уповноваження Радою Міністрів чи в кожному окремому випад-

1) На чолі Державного Секретаріату стояли, як уже зазначенно, Іг. Кістяковський, а потім С. Завадський. До секретаріяту, яко до інституції, що мала редагувати й публікувати закони, належали люде, що добре знали українську мову. Що державний Секретаріят складався з людей, які не тільки дбали про чистоту української мови, але також і про її права, яко мови державної, свідчить записка, зложена й підписана вищими чинами Секретаріяту і подана на ім'я Державного Секретаря з приводу нарікань де-кого з урядовців на ніби-то "недорозвинутість і бідність української мови", Наводимо тут кінець цієї записки:

"З початку існування державних установ на Україні ми працюємо в державній канцелярії, де, між иншим, зосереджуються законопроєкти усіх міністрів. В названій інституції крім українців, котрі здавна вживають рідної мови, перебувають і такі, що не знали української мови. Але й ці останні через де-який час навчилися писати й говорити по українському і тепер вони разом зо всіма своїми товаришами працюють в законодавчій справі цілком вільно. Працюючи на протязі року над виготовленням

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 70

кові, чи для певної категорії справ. При розгляді Радою Міністрів висновків Малої Ради, голова останньої брав участь в засіданні Ради Міністрів.1) Мала Рада збіралась регулярно тричи на тиждень і засідала в окремому помешканні в Гетьманському Будинкові.

Майже на всіх засіданнях Ради Міністрів, особливо перші три-чотири місяці був присутній сам Гетьман, який брав участь в обміркуванні біжучих справ і законопроєктів. Самі засідання Ради Міністрів відбувалися в Гетьманському Будинкові. Лиш два або три рази за весь час відбулися вони в помешканні міністерства Внутрішніх Справ. Там же, в Гетьманському Будинкові відбувалися й засідання Малої Ради Міністрів. Всі засідання Ради Міністрів відбувалися в присутності членів Державного Секретаріяту, які вели протоколи. В де-яких випадках, при обміркуванні секретних справ, члени Секретаріяту покидали залу засідань. З докладами на Раду Міністрів являлись иноді референти міністерств, голова мирової комісії для переговорів з Росією сенатор С. Шелухин; одного разу робив Раді Міністрів безпосередньо доклад про становище Холмщини й Підляшшя губерніяльний староста Ол. Скоропис-Йолтуховський.

ріжного роду докладів, проєктів, статутів, записок, проєктів законів, над перекладом і обробкою самих законів, провадячи до того ж все службове листування тільки на українській мові, ми упевнились, що український язик гнучкий, барвистий, дуже багатий словарним матеріялом, має надзвичайну кількість синонімів, ононімів і т. инш. для вислову ріжних відтінків мисли. При опрацюванні законів доводилось зупинятися перед трудністю не недостачи термінів, а великої кількости їх. Річна праця нас упевнила, що зрозуміла при новітности справи нестійність термінології вирівнюється, і ми стоїмо на передодні того, коли ця справа може вважатися цілком полагодженою. На підставі практики і півторарічного досвіду ми посвідчуємо, що при сучасному рівні розвитку українського слова нема ніяких об'єктивних даних знов піднімати старі балачки про бідність українського язика взагалі, або нездатність його до адміністративної чи законодавчої практики.

Подаючи зазначені думки до Вашої ласкавої уваги, Пане Державний Секретарю, просимо, коли Ви визнаєте слушність нашої точки погляду і погодитесь з наведеними вище думками, довести до відома Ради Міністрів цю нашу записку під час розгляду питань про природні права української мови в Українській Державі.

Директор Департаменту Законодавчих Справ Державної Канцелярії М. Володковський, Секретарь Ради Міністрів В. Дитятин, Директор Департаменту загальних справ Державної Канцелярії С. Гаєвський, Директор Державної Друкарні Г. Іовенко, Редактор "Державного Вістника" І. Ющишин, постійний член Термінологічної Комісії проф. А. Кримський.

11 жовтня 1918, м. Київ.

1) "Державний Вістник", № 10.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 71

V.
Гетьман, його праця, двір і оточення.

Опублікована Гетьманом "Грамота" й слідком за нею "Тимчасові закони" наділяли його, яко голову Держави, надзвичайними повновластями й прерогативами. До скликання Українського Державного Сойму (а таке мало наступити тільки по заспокоєнню життя, себ-то вже по зорганізованні держави) він мав управляти й видавати закони з чисто диктаторськими повновластями. Коли звернутися до сучасного політичного лексикону, то ледве чи можна знайти відповідні терміни для точного опреділення характера гетьманської влади. Але наша історія дає нам дуже ясну відповідь, що таке уявляла собою гетьманська влада, коли ми візьмемо тих гетьманів, яким удавалося хоч на де-який час здійснити самостійність і суверенність української козацької держави: я розумію Богдана Хмельницького і Петра Дорошенка. Обидва в тяжкі моменти будування держави здійснювали в собі всю повноту влади, як монархи суверенної держави. Богдан Хмельницький називав себе "єдиновладним сомодержцем руським"; митрополит Йосип Тукальський забороняє поминати по церквах московського царя, а наказує молитись "о благочестивомъ и Богомъ данномъ гетьманѣ Петрѣ"1). Цей "гетьман з ласки Божої" править єдиновладно, спіраючись на чужу татарську й турецьку силу — для оборони від потужних сусідів і для приборкання внутрішньої анархії. І всі гетьмани, як ті, що волею корилися зверхності московського паря, так тим більше ті, що старалися поширити межі компетенції своєї влади, були в очах свого й чужого громадянства верховними правителями України2), і в їх руках спочивала як військова, так і цивільна влада, законодавча й виконавча, обмежена фактично лиш більшим або меншим зовнішнім втручанням або гнітом Москви. В межах же, так би мовити, внутрішнього, українського життя гетьман був необмежений ні правом, ні звичаєм голова нації і правитель краю. Тільки один раз — у відомих умовах між запорожцями й Пилипом Орликом

1) Д. Бантиш-Каменський, "Ист. Малороссии", вид. 1903 р., ст. 278.

2) Бантиш-Каменський підкреслює, що й гетьман К. Розумовський "продолжалъ употреблять во всѣхъ предписаніяхъ слова: Мы, Нашимъ, Намъ; Данъ въ Батуринѣ; Приказуемъ и тому подобныя" ibid, ст. 603. З наказу митрополита Антонія форма "поминовенія" в українських церквах була установлена така: "О боголюбивій Державі нашій Українській, о благовірнім Гетьмані її Павлі, о всій палаті і воїнстві їх Господу помолимся"... Див. "Відродження", 1918, № 74, ст. 3-тя.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 72

при виборі його в гетьмани під Бендерами 1710 року бачимо проєкт обмеження "самодержавної влади" гетьмана Генеральною Радою. Отже, й відновлене Павлом Скоропадським гетьманство цілком відповідало історичному розумінню гетьманської влади, з тою, одначе, ріжницею, що відповідно до сучасного життя вже в своїх тимчасових законах оповіщало політичну волю громадян Української Держави (див. §§ 14-22 "Законів про тимчасовий державний устрій України") в формі, принятій в найпоступовіших сучасних державах, а в близькій будучині мав бути скликаний Державний Сойм, заповіджений Грамотою Гетьмана. Це відповідало зрештою і традиції, бо самодержавство гетьманське не було деспотією східньою, а було обмежене дорадчим представництвом станів (пригадаймо, наприклад "сойми" в Чигирині за Богдана Хмельницького, де брали участь козаки, шляхта, духовенство, міщанство). Самодержавство в такім розумінні, як воно існувало, наприклад, у Москві, було противно духові українського громадянства. Відгуки таких поглядів знаходимо, між иншим, у автора "Исторіи Русовъ", в тираді, вложеній ним в уста Павла Полуботка, де той говорить до царя Петра І, що "Государь не повиненъ ставить себя выше законовъ" і що володіти рабами — це діло тільки азіятських тиранів.

Проголошуючи себе "Гетьманом усієї України", Гетьман П. Скоропадський тим самим означив загально-національний характер своєї влади, яко влади над цілою Українською землею, тим самим завершуючи означення гряниць цієї землі у великих планах гетьманів Богдана Хмельницького і Петра Дорошенка, з котрих перший закреслив гряниці України, як "усю Русь по Володимир, Львів, Ярослав і Перемишль" або "усю Русь, де віра православна грецька була і де мова ще задержалась, тобто по Вислу",1) а Дорошенко закреслює межі України "до Перемишля і Самбора, до Висли, до Минска, Сєвска і Путивля".

Що титул "Гетьмана усієї України" мав на увазі означення загально-національного характера влади Гетьмана П. Скоропадського, це добре зрозуміли й чужі, а перш за все зачеплені цим австрійці. Коли йшли зносини між австро-угорським послом у Київі графом Форґачем і віденським правительством в справі офіціяльного визнання Гетьмана Австро-Угорщиною, граф Форґач звернув увагу на слова титула: "всіеї України" і вислав до Відня на ім'я міністра гр. Буріяна телеграму такого змісту: "Як офіціяльний титул Гетьмана у всіх законах і публичных оголошеннях уживається тут "Гетьман усієї України " (Hetman der ganzen Ukraine), і, цей, правдоподібно старий історичний титул, в приватній кореспонденції з німецького боку, можна сказати, вже визнаний і мається на увазі вживати таке титулования і в коресподенції офіціяльній.

Я прошу Вашу Ексцеленцію вирішити, чи маємо з свого боку які заперечення що до цього титула. На скільки я можу міркувати про це

1) Див. Л. Липинський, "Україна на переломі", Відень, 1920, ст, 43 і 50.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 73

спірне історичне й національне питання, теза, ніби Східня Галичина з політичного погляду може вважатись за частину "всієї України," ледве чи обґрунтована і ледве чи може оборонятись з погляду історії. Якщо ми приймемо цей штандпункт при майбутньому оголошенні (признання гетьманського уряду. Д.Д.), то спеціяльний виступ проти вживаного тут титулу, може бути, не являється необхідним з огляду на можливе неприхильне вражіння на громадянством".1)

З Відня запитали австрійського посла у Берліні, князя Гогенлое, як думають там що до титулатури. Прийшла відповідь, що в акті признання звертатимуться "до його ексцеленції Павла Скоропадського, Гетьмана України". Тоді гр. Буріян зателеграфував Форґачеві, щоб той "утримався від титулатури Гетьмана усієї України".2)


Гетьманський будинок на Інститутській вул., ч. 40.

В офіціяльних деклараціях про визнання Гетьмана Німеччиною й Австро-Угорщиною Гетьмана було так і затитуловано: "Seine Exzellenz Paul Skoropadski, Hetman der Ukraina". Кілька день пізніше відбулася церемонія визнання Гетьмана Болгарією; болгарський посол затитулував Гетьмана в декларації "Ваша Світлість" ("Durchlaut"); так само звернувся до Гетьмана в своїм власноручнім листі й царь Фердинанд. З

1) Телеграма № 473 від 29 мая 1918 p.

2) Щифрована телеграма від 30 мая 1918 р.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 74

того часу цю титулатуру "Ваша Світлість" засвоїли собі в офіціальних зносинах представники центральних держав, а за ними ввійшла ця титулатура в уживання й українським правительством та громадянством, поруч старого титулування "Ваша Ясновельможність".

Повний титул в офіціяльних урочистих зворотах був: "Ваша Світлість, Ясновельможний Пане Гетьмане!" Титул скорочений: "Ясновельможний Пане Гетьмане!" або "Пане Гетьмане!" Подвійність гетьманського титулу має у нас за собою давню історичну традицію. Річ утім, що слово "Гетьман" мало в початках чисто військовий характер. Воно означало вождя війська, зокрема на Україні — вождя козацького війська, і перекладалося в мові латинській, яка тоді найясніше відбивала в собі ріжні відтінки термінології, словом Campiductor (иноді Praefectus і Dux). Наприклад, Illustrissimus Campiductor титулує гетьмана Богдана Хмельницького король шведський Карл X Густав; до Виговського, по його виборі, цей же самий король звертається: "Illustrissimus et Excellentissimus Generalissimus". Тому бо, в міру того, як козаччина, з війська на службі у чужої держави перетворюється в клас, правячий своєю державою, її вожді — гетьмани змагали до того, щоб поруч свого військового титулу одержати титул, належний суверенам держав. Таким першим титулом в ієрархії суверенів є титул суверенного князя, в латинській термінології: Princeps з його прикметником: Celsissimus. І ось ми бачимо, що Богдан Хмельницький, вже в умовах з султаном в початках свого гетьманування добивається і одержує від султана "диплом на князівство Руське". "Писаться єму Княземъ кіевскимь і черниговскимъ и Гетьманомъ войска запорожскаго"— така (в точному російському перекладі) робилась йому пропозиція з боку шведського уряду. Виговському в Гадяцькій умові затверджується Польщею титул "Гетьмана Князівства Руського". Юрій Хмельницький титулує себе Князем Сарматії. Мазепа одержує від австрійського імператора титул князя св. Римської Імперії, і в змаганнях стати "самовластнымъ княземъ въ Украйнѣ" його обвинувачує в своїх маніфестах царь Петро I.

Оці вікові традиційні змагання державної української гетьманської влади знайшли своє завершення в офіціяльнім признанні центральними державами Гетьману Павлу Скоропадському прикметника "світлість", яким традиційний гетьманський титул ставав титулом суверенним: титулом не тільки воєначальника, але й голови окремої, суверенної держави. В історії розвитку української державности це був величезний крок вперед, за яким можна було сподіватись і дальших (пор. наприклад, розвиток титулатури в Москві: від великого князя до імператора) в міру зросту реальної сили держави.1)

Трівожні обставини українського життя літом 1918 року, в атмосфері політичних замахів і вбивств, примусили пізніще Гетьмана затвердити

1) Про справу титулів гетьманських див. В. Липинський, "Україна на переломі," Відень, 1920, ст. 187-189.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 75

ухвалений Радою Міністрів 1 серпня 1918 р. "Тимчасовий закон про Верховне Управління Державою на випадок смерти, тяжкої хороби і перебування по-за межами Держави Ясновельможного Пана Гетьмана всієї України". Цей закон установлював Колегію Верховних Правителів, яка мала б перебрати на себе верховну владу в зазначених в титулі закона випадках. Ось текст самого закону.

І. "В разі тяжкої хороби або смерти Ясновельможного Пана Гетьмана, верховне управління Державою, тимчасово, аж до одужання або вступления нового гетьмана, в порядкові, який встановлено буде окремим законом, належить Колегії Верховних Правителів Держави.

IІ. Колегія Верховних Правителів Держави складається з трьох осіб: одного правителя заздалегідь визначає сам пан Гетьман, одного вибірає Державний Сенат і одного вибірає Рада Міністрів.

IIІ. Про згадане в попередній статті заздалегідне визначення паном Гетьманом власноручно складається грамота в трьох примірниках, які Гетьман особисто вкладає в окремі коверти за власною і перстневою Його Ясновельможности печатями, при чім перші два примірники для сховку урочисто доручаються Державному Сенатові і голові Ради Міністрів, а третій примірник передається в київський катедральнии собор св. Софії.

IV. В грамотах пан Гетьман визначає дві особи, а саме: першою — визначеного ним Верховного Правителя, а другою — особу, яка має стати Верховним Правителем, як що перша помре або тяжко занедужає, або складе свої уповновласнення*).

V. Про передачу зазначених в ст. 3 примірників грамоти складається державним секретарем акт, який підписується паном Гетьманом і особою, що прийняла грамоту, і скріплюється державним секретарем. Згадані тут акти переховує Державний Сенат, а копії з них державний секретарь.

VI. Негайно, як тільки стане неможливим для пана Гетьмана правити Деіржавою через тяжку хоробу, або коли пан Гетьман помре, Державний Сенат, в складі на той час будучих сенаторів, під проводом президента, а за його відсутністю — старшого з предсідателів генеральних судів, або осіб, що їх заступають, — отвирає коверту з грамотою пана Гетьмана, що переховується Державним Сенатом, а також і коверти з двома другими примірниками грамоти, які негайно мають бути приставлені в Державний Сенат, і оголошує наймення визначеного паном Гетьманом Верховного Правителя й його заступника; відсутність котрої з грамот не спинює оголошення наймення визначеного паном Гетьманом Правителя та його заступника.

Примітка: визначення часу, коли сам пан Гетьман через тяжку хоробу не матиме вже змоги правити Державою, належить вже самому панові Гетьманові, а як що воля пана Гетьмана через хоробу не може бути ним виявлена, то Державному Сенатові вкупі з Радою Міністрів.

VII. Два инші члени Колегії Верховних Правителів, після зазначеного в попередній статті оголошення, негайно вибіраються Державним Сенатом і Радою міністрів закритим голосуванням, звичайною більшістю присутніх.

*) Першою особою Гетьман визначив П. Я. Дорошенка, а другою С. В. Завадського.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 76

VIII. Про склад Колегії Верховних Правителів Державний Сенат того ж самого дня оповіщає до загального відома.

IX. Колегія Верховних Правителів вступає в управління Державою негайно, не дожидаючись сповіщення Державного Сенату.

X. Колегія Верховних Правителів вступає в усі, законом встановлені права й обов'язки пана Гетьмана, одначе Колегії Верховних Правителів не належить право знімати питання про зміну законів, виложених в грамоті пана Гетьмана від 29/IV.1918.

XI. Головою Колегії Верховних Правителів є Правитель, визначений паном Гетьманом.

XII. Всі справи в Колегії Верховних Правителів вирішуються більшістю голосів.

XIII. На випадок смерти або тяжкої хороби Верховного Правителя, визначеного паном Гетьманом, або зложення цим Правителем з себе уповноважень, в Колегію вступає його заступник. На випадок смерти або тяжкої хороби прочих Верховних Правителів, або зложення ними своїх уповноважень, заступники їх вибіраются в порядкові, встановленому в ст. VII. цього закону.

XIV. На випадок смерти або тяжкої хороби котрого з заступників Верховних Правителів, новий його заступник негайно вибірається в порядку ст. VII цього закону, при чім вибори робляться або Державним Сенатом, як що вибув з Колегії обібраний ним заступник, або Радою Міністрів в инших випадках.

XV. Про вступлення кождого заступника до Колегії Державний Сенат незабаром оповіщає до загального відома, але заступники вступають до Колегії негайно, не дожидаючи цього оповіщення.

XVI. При виїзді поза межі Держави пан Гетьман, як що знайде потрібним, передає на час своєї відсутности управління Державою Колегії з трьох осіб, з яких одну визначає сам пан Гетьман, а двох инших вибірається в порядкові, зазначеному в ст. VI цього закону".1)

Опубліковання цього акту відбулося при урочистій обстанові 4 серпня 1918 р. у Київі в Гетьманському Будинкові.2) Цей закон був ужитий на практиці під час подорожи Гетьмана до Німеччини на початку вересня 1918 року. Про це буде далі.

1) "Державний Вістник", № 30.

2) Подаємо за "Віст. пол. літ. і життя", ч. 33, ст. 474-475 опис цієї урочистости:

"Торжество проголошення закону про наслідництво власти в Українській Державі відбулося в неділю дня 4 серпня; о годині 4 по полудні, в гетьманській палаті. На торжество явились всі міністри, сенатори, митрополит Антоній, президент Державного Сенату Василенко та багато цивільних і військових достойників. Гетьман Скоропадський звернувся до зібраних з промовою такого змісту:

"Чотири місяці впертої, напруженої праці по збудуванню Української Держави починають давати наслідки, але шлях нашої праці ще дуже довгий і на ньому зустрінеться ще багато перешкод. Громадянство, за малими виїмками, не зовсім ще зрозуміло значіння тої політичної ситуації, яка утворилась тепер через ті або инші обставини. Через те воно не може зрозуміти багатьох справ. Инша частина громадянства, користуючись цим і бажаючи розвалу й бурь анархії, вороже ставиться до ідеї державности, вживаючи всіх заходів до повалення теперішньої власти. Зтурбований цим, а також бажаючи, щоб законність і лад управління Українською Державою не були

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 77

Гетьман в день перевороту 29 квітня переїхав до будинку № 40 по Інституцькій вулиці. Це був будинок, де колись жили генерал-губернатори. По скасуванні генерал-губернаторства в ньому жив київський губернатор, а з вибухом революції— губерніяльний комісар Тимчасового Правительства. З осени 1917 р. в ньому оселився голова генерального Секретаріату В. Винниченко, а потому й голова Ради Народніх Міністрів В. Голубович. Існував у Київі, як звісно, невеликий царський палац, який захопили в часи свого панування большевики і де вони виконували свої кріваві екзекуції. Через оцю кріваву спадщину Гетьман не схотів установити свою резиденцію в царському палаці й оселився в доволі тісному, невеликому будинку на Інституцькій вулиці. Тут у великій залі на другому поверсі відбувалися прийоми делегацій й урочисті прийоми чужоземних послів; поруч цієї зали містився кабінет Гетьмана, де він працював, приймав міністрів та инших службових осіб, де він давав аудиєнції. На тому ж самому поверсі в двох залях, одна поруч другої, засідала Рада Міністрів і Мала Рада Міністрів. В кількох кімнатах внизу містилася особиста канцелярія Гетьмана. В будинку була й невелика домашня церква. В цьому ж будинкові містилися й приватні покої Гетьмана, всього 3-4 невеликих кімнати, крім столової й вітальні. В цьому дуже тісному и скромному помешканні розмістилася родина Гетьмана, яка щасливо перебула весну 1918 р. під большевиками, й повернулася в кінці червня до Київа з Петербургу. Приїхала дружина Гетьмана Олександра Петровна, сини Петро, Павло і Данило Павловичи і дочки Марія Павловна і Елисавета Павловна.

Управа Гетьманського Будинку зорганізувалася вже 29-го квітня. Господарем Гетьманського Будинку став Михайло Михайлович Ханенко,

змінені ані трохи при яких-би то не було обставинах, постановив я видати закон і грамоту власноручно, в яких визначено, що коли Богові вгодно буде послати мені смерть, або тяжку хоробу, тоді в управління Державою вступають Верховні Правителі — один призначений мною в Грамоті власноручній від 3 серпня с. р. і два обраних — один Державним Сенатом, а другий Радою Міністрів. Видаючи цей закон і Грамоту, я щиро підкреслив перед народом українським, що не влада і почесті гетьманські ваблять мене, а доля й щаслива будуччина України, яка при кожнім нерозважнім кроці в сей бурхливий, непевний час може згубити все те, за що так довго велась боротьба. Владико й ви, панове міністри та сенатори! Я певен, що праця ваща на користь Української Держави буде так само правдива і щира без мене, як і при мені. А поки, хвалити Бога, всі ми здорові. Нехай же так буде ще довгі роки на славу вільній Україні! За це ми вознесемо свої горячі молитви до Всемогучого Творця. Амінь".

Після промови Гетьмана забрав слово митрополит Антоній, взиваючи присутніх помолитися за здоровля, многоліття та добробут пана Гетьмана. По скінченні торжественого молебня державний секретарь Завадський перечитав новий закон про наслідництво власти. Після перечитаня закона, генеральний писарь Полтавець-Остряниця передав Гетьманові три запечатані грамоти, написані власноручно самим Гетьманом. Ці грамоти передав Гетьман по одній: митрополиту Антонієві, презид. Сенату Василенкові, і голові Ради Міністрів Лизогубові. Вкінці проголошено "Славу" Українській Державі та Гетьманові".

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 78

його помічником полковник Ол. M. Яценко-Борзаковський (помер р. 1924), завідуючим господарством — полковник С. Богданович.1) Особистими ад'ютантами Гетьмана були: осаул Гнат Зеленевський, підосаул Олександер Крига, сотник Василь Кочубей, військовий старшина Олександер Сахно-Устимович.

Вже в перші дні по перевороті був організований спеціяльний Штаб Гетьмана. На чолі його поставлено генерала Володислава Дашкевича-Горбацького. Генер. Дашкевич-Горбацький брав участь в російсько-японській війні 1904-1905 років, а у світовій війні командував зпочатку 96-м пішим полком, а потім 24-ою пішою дивізією. Мав багато військових нагород до Георгіевської Зброї включно. Керував військово-технічною стороною перевороту. Пізніше, в липні його замінив генерал Стелецький [Стеллецький Борис Семенович], а в серпні генерал Петро Акерман [Аккерман Олександр Федорович]. Комендантом Гетьманського Будинку був генерал Костянтин Адамович Присовський.

Життя в Гетьманському Будинкові йшло по строго заведеному регуляміну. Весь час у Гетьмана був поділений по годинам: в певні дні й години відбувалися доклади Голови Ради Міністрів і де-яких окремих міністрів, начальника Гетьманського Штабу й де-яких окремих міністрів, начальника Гетьманського Штабу й деяких инших урядових осіб. Далі йшов прийом численних делегацій, депутацій, окремих осіб — доступ до Гетьмана був вільний для всіх громадян, які мали до нього якусь поважну громадську або й особисту свою справу; дуже багато часу йшло на прийоми чужоземних представників і дипломатів. У вечорі — засідання Ради Міністрів, на яких Гетьман, як було вже зазначено, приймав дуже часто участь. Навіть сніданки й обіди не були часом відпочинку, бо крім найближчого оточення Гетьмана, в них завжди брали участь запрохані сторонні особи, — міністри, дипломати, члени делегацій, щоб Гетьман мав більше часу поговорити з ними ще й під час стола. Отже всі дні проходили в надзвичайно напруженій праці, вічно на людях, ні одної хвилинки на самоті, з коротким спочинком, бо засідання Ради Міністрів кінчалися иноді в 4-5 годин ранку, а в 9-10 ранку Гетьман вже приймав доклади. Тільки сильне здоровля, загартоване довшими роками військової служби й боєвої діяльности, давало йому змогу витримувати таке напруження.2)

1) Як оповідає Гетьман П. Скоропадський в своїх споминах, оселившись 29-го квітня в генерал-губернаторському будинку, він на другий день вранці застав увесь штат Гетьманського Будинку вже сформованим, що йому залишалось лиш переглянути його і затвердити.

2) До установлення особливої уніформи в Українській Армії Гетьман носив форму Кубанських і Терських козаків (бешмет і черкеска з прибором і кинжал на вузькому ремінному поясі, оздобленому сріблом, і шаблю кавказького зразку; висока папаха). Черкеску Гетьман носив ще перед установленням гетьманства, — коли був Генеральним Отаманом Вільного Козацтва. Кубанське, а почасти й Терське козацтво зберігали старі українські традиції й старовину. Кубанське військо склалося головно з запо-

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 79

Треба до цього зауважити, що життя й праця Гетьмана проходили серед постійної небезпеки життя. Київ аж кипів від ріжних ворожих українській державності елементів; найбільше злоба їх зверталася проти голови Української Держави, її Гетьмана. В замислах, планах і організації замахів на його життя сходились і були солідарні між собою вороги України від лівих російських ес-ерів терористів і до прихильників ріжних "білих" російських урядів. Поруч з убивством фельдмаршала Айхгорна, виконаним російськими ес-ерами, мав бути зроблений атентат і на Гетьмана. Про змову на життя з боку партизанів Уфимської Директорії оповідає нам один з ініціяторів цього замаху Станкевич. Крім того не раз удавалося викривати змови, підготовлення до замаху, чи то в формі підкинутої бомби, чи то плану висадити в повітря цілий Гетьманський Будинок. Це все вимагало спеціяльних заходів охорони Гетьманського Будинку, куди пускалося лише по спеціяльних перепустках, і примушувало Гетьмана до певної міри добровільного затворництва, хоч він раз-у-раз появлявся на людних зібраннях, з'їздах і т. п.


Молебен перед Гетьманським Будинком.

рожських козаків, а Терське на половину також з українців (в 1832 р. з козаків Полтавської й Чернігівської губ. зформовано було так звані № 1 і 2 "Малороссійскіе козацкіе полки" й поселено ці полки на річці Тереку; разом з колишнім "Линійним"

Військом вони склали окреме Терське Козацьке Військо). Черкеска в обох військах являється не тільки офіцІяльною формою, але й національним козацьким убранням, яке носили українці-козаки як атрибут свого козацького стану. Коли в 1917 році почався на Україні національний рух, тоді ожила на Наддніпрянщині й ідея козацтва. Відроджене на Україні "Вільне козацтво" глибоко відчувало свій звязок з прямими

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 80

Це все, розуміється, утворювало доволі нервову атмосферу цілого правительственого життя, особливо в такі гострі моменти, як вибухи порохових складів на Звіринці або по замордуванні фельд. Айхгорна.

Як тільки розійшлася по Україні звістка про вибір Гетьмана, як з усіх усюд до Київа почали прибувати делегації для привітання Гетьмана і зложення перед ним ріжних прохань. Почали приїздити делегації з пограничних місцевостей, які не були певні, чи війдуть вони в склад Української Держави, і посилали спеціяльних депутатів прохати, щоб Україна прилучила їх до себе. Поприїздили делегації з Дону, Кубані, Кавказу, з Туркестану, з Холмщини — а усіх місць, де жили українці, прохати захисту й порятунку в Української Держави. Крім прийомів у міністра закордонних справ, з яким велися ділові розмови, такі окраїнні делегації приймав у себе Гетьман в більш або менш урочистих авдиенціях, частуючи їх сніданками або обідами, під час яких виголошувались промови й офіціяльні тости.

Першим прилюдним виступом Гетьмана була його присутність на святі відкриття Українського Клуба в Київі. Український Клуб, заснованний ще 1908 року, був осередком національного українського життя в Київі, 19-го травня 1918 р. він святкував своє відкриття в новому обширному помешканні на розі Прорізної і Пушкинської вулиць. На відкриття явились, яко гості, Гетьман в супроводі своїх ад'ютантів, німецький посол барон Мум, заступник австро-угорського посла Фон-Принцінг, болгарський посол Шишманов, австрійський генерал Алексис, військовий австрійський аташе майор Флейшман, багато німецьких і австрійських офіцерів, численні представники українського літературного і політичного світу і взагалі велика сила гостей. Свято почалось промовою голови Клубу Л. М. Старицької-Черняхівської; вона зазначила культурно-політичне значіння Клуба в українському житті, висловила надію, що всі українці без ріжниці партій об'єднаються біля Клубу в ім'я загально-національних інтересів, потім, звертаючись до Гетьмана,

нащадками колишнього козацтва — Кубанцями й Терцями; убрання цих козаків — "черкеска" натурально явилося в очах відродженого українського козацтва ознакою приналежности до козацького стану. Багато вільних козаків та їхніх старшин почали заводити собі черкески. Таким чином черкеска, як військова форма українських козаків, зробилася відповідним убранням зпочатку для Генерального Отамана Вільного Козацтва, а потім і Гетьмана України.

По установленні форми в Українській Армії, Гетьман окрім "черкески" почав носити "жупан" і при звичайній формі — чорний, при парадній — білий, опоясаний слуцьким поясом; на голові — історична гетьманська шапка з соболів з оксамитовим малиновим верхом, з піррями оздобленими діямантами. Як на черкесці, так і на жупані — наплечники з золотого жгута, виложені метальовими окрасами: герб України (трезуб, обвитий пшеничним колосом) з двома булавами навхрест. При жупані — шабля старовинного козацького зразку. Жадної иншої форми Гетьман П. Скоропадський за часів Гетьманства не носив. З відзнак носив Гетьман лиш Георгіевский хрест 4-ої степени, а в парадних випадках, при прийомі чужоземних послів — орден тої держави, чий посол мав авдіенцію.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 81

привитала його і висловила надію, що він укріпить самостійність України, спіраючись на допомогу українських патріотів.

Гетьман відповів їй коротенькою промовою, в якій заявив, що політика України буде вестися на демократичних основах і в дусі скріплення державної самостійности. Промова Гетьмана була зустрінута горячими оплесками.

Після того Л. М. Старицька-Черняхівська звернулась на німецькій мові до чужоземних гостей, дякуючи їх за те, що вони вшанували своєю присутністю свято; вона висловила почуття подиву до "благородного німецького народу, який один бореться з цілим світом". Потім витала також окремо австрійців і болгар. По цій промові наступила концертна частина свята, а після концерту вечеря, на яку запрошено було Гетьмана, чужоземних гостей, українських політичних та громадських діячів. За вечерею промовляли д-р. Е. Лукасевич, д-р. М. Галін і барон Мум, який дякував в імени Німеччини і висловив побажання, щоб Україна вийшла на шлях вільного і щасливого життя. Гетьман знову сказав промову, в котрій повторив, що вестиме демократичну й національну політику і доложить усіх сил, щоб укріпити самостійність України. На цьому закінчилися офіціяльна частина свята, і Гетьман покинув помешкання Клуба.

З инших прилюдних виступів Гетьмана, коли йому доводилось виступати з промовами й заявами принципіяльного й програмового характеру, треба зазначити прийом 21 червня 1918 р. великої делегації хліборобів з чотирьох губерній — харьківської, херсонської, полтавської і волинської, і прийом учителів слухачів літніх учительських курсів, що відбувся 29 червня.

Хліборобська делегація познайомила Гетьмана з становищем на селі і прохала його дати населенню охорону, лад, відновити судівництво й взагалі забезпечити на Україні умови спокійної праці. Відповідаючи хліборобам, Гетьман сказав:

"Ми вживаємо всіх заходів, щоб селянське трудове населення не переносило всіх труднощів переходового часу. Мене вибрали й на мені лежить обов'язок повернути лад Рідному Краєві. Зараз після вибрання я переїхав у помешкання, в котрім вас приймаю. Становище було в той час дуже трівожне, але я сказав, що звідціля не вийду, не зорганізувавши наново кабінет міністрів. Кабінет з одних лише міністрів зразу, звичайно, не міг приступити до службових справ і управи державою, доки не вдалось наново зоргавізувати, а почасти змінити в міністерствах, які страйкували, урядовців і налагодити складний апарат державної управи. Законів поки-що нема, старі в більшості не підходять, отже, треба скласти нові закони, котрі мають бути остільки всебічньо освітлені, щоб приложення їх зустріла країна, яко бажаний акт. Я чудово розумію, що влада на місцях повинна бути в руках старостів.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 82

Одначе, покликання старостів на посади не таке просте й на вибір їх та покликання йде багато часу.

Ми розуміємо стан справи й разом з міністрами працюємо до самого ранку, стараючись скоріш скласти закони й перетворити земства, замінивши де-яких людей людьми землі, щоб земства стали установами, які дають користь кращій частині населення — хліборобам, котрих уважаємо за необхідне притягнути до управи. Аграрний закон провадиться, великі маєтки ділитимуться, але треба переводити це не відразу й не безглуздо, пам'ятаючи, що все богатство України в землі. Згадайте, що нам потрібна фабрична діяльність, через що треба відноситись з великою обережністю до поділу великих заводських маєтків.

Всі закони виробляються в комісіях. Волостні земства будуть цілковито змінені й туди будуть покликані люде праці, люде землі-хлібороби, а при тім я прошу можливо частійше подавати відомости про їх діяльність повітовим старостам. Я сьогодня видам розпорядок про необхідність поїздок старостів по повітах".1)

Відповідаючи на окремі запити хліборобів, Гетьман сказав: говорять серед народу, що землі не дадуть. Це неправда; закон розробляється, але неможна його відразу видати, не рахуючись з історичним та юридичним боком питання. Великих маєтків більше не буде, землю передається хліборобському населенню, але в кількости не більше 25 десятин в одні руки, при чім купівля землі одною особою в ріжних місцях також не дозволена. За цим наглядатимуть власти та прокурорський догляд. Поміщикам надається право продати всю землю державному земельному банкові для утворення земельного фонду Держави. Уряд сам буде ділити між безземельних земельні запаси. Тільки треба пам'ятати, що для всіх землі не вистарчить, а тому треба підняти промисловість краю. Україна не має, наприклад, своєї текстильної промисловости. Треба всіма силами піднести нашу промисловість і заснувати по всій Україні кооперативи, що значно поліпшить й життя Рідного Краю".

На запитання про суди Гетьман відповів: "непідходячі судді будуть усунені, а на їх місце будуть призначені инші з відповідною освітою. Зараз звернено увагу на поліпшення роз'їздів судових властей. Одержуючи раніш 200 або 300 карбованців разом з роз'їздним, судовий слідчий наприкл. не мав спроможности частійше виїзджати. Тепер винагорода судових діячів буде побільшена. Поліпшені будуть засоби переїзду. Між иншим, використається для роз'їздів судових діячів ті автомобілі, котрі залишились по війні".2)

Приймаючи слухачів учительських курсів, числом коло сотні осіб, Гетьман виголосив до них таку промову:

"Панове вчителі! Більше ніж 250 років минуло від того часу, коли

1) "Селянське Слово", 1918, 1.

2) "Вістник політики, літератури й життя", ч. 29, ст. 429-430.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 83

Україна з'єдналась переяславською умовою з Московщиною, як рівна з рівною.

Весь час об'єднаного життя України з Московщиною можна назвати тяжким 250-літнім ярмом національної неволі українського народу. На протязі цього довгого часу московська політика помосковлення й централізму зробила те, що український нарід забув, хто він і чиї ми діти. Дійшло навіть до того, що більшість синів України соромилась назвати себе Українцями, вживати свою рідну мову, уважаючи її за мову мужицьку, навіть носити свої національні призвіща. Після загально-російської революції, коли пута централізму були назавжди розбиті, коли український нарід зміг виявити своє національно-державне обличчя, — державну владу на Україні захопили темні невідповідальні люде, котрі не вміли або не хотіли, або просто державним безладдям бажали доказати неможливість існування незалежної України.

Коли утопійність політики цих людей досить виявилась, коли український народ переконався про потребу міцної влади, яка змогла б забезпечити українському народові вільний розвиток його духових культурних сил, — я, як вірний син України, примушений був послухати голосу народу та свого серця й узяти всю державну владу в свої руки. Прохаю пам'ятати, що не задля себе взяв я цей важкий тягар, а задля користи українського народу. Я висловлююсь так; "не про себе турбуюсь я, а про те, щоб жила вільна й незалежна самостійна Україна".

Народні потреби мені добре відомі і я пороблю всі заходи, шоб утворити краще його життя. Вас же, панове, прохаю, коли роз'їдетеся на свої посади, прикласти весь свій розум і любов до Неньки України на те, щоб підняти рідну національну школу як найвище, розуміючи, що тільки освіта допоможе народові використати ті багацтва, котрі сховані як в нас самих, так і у всій Українській Державі, і що тільки вона допоможе народові вийти на кращий, спокійний і рівний шлях життя.

Крім того, прохаю вас, панове, вжити всіх заходів, щоб розтолкувати мало освіченому народові про нині існуючу державну владу й розкрити народові очі на тих, хто в неспокої й людськім хвилюванні бачить свою власну користь.

Прохаю памятати, що я не той, хто багато обіцяє й нічого не дає, а той, хто працює мовчки, маючи своєю метою тільки щастя народу, українського народу. Єдиній, незалежній, вільній Україні слава!"

У відповідь на промову виступили міністер освіти Василенко й декотрі слухачі з промовами, в яких вказували на найпекучіші потреби української школи. По скінченні прийому перейшли Гетьман і члени з'їзду до саду, де Гетьман на протязі пів години в товаристві народніх учителів і учительок балакав з ними про пекучі справи. Між иншим, сказав Гетьман, що незабаром Рада Міністрів ухвалить законопроєкт про поліпшення матеріяльного становища учителів українських шкіл.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 84

Дуже важним був виступ Гетьмана на другій сесії Українського Церковного Собору 6 липня 1918 року, де він рішучо висловився за самостійну, автокефальну українську церкву. В своїй промові, виголошеній (як і всі инші прилюдні промови) українською мовою, Гетьман згадав про тісний союз, який був колись на Україні між козацтвом і православним духовенством; "я гадаю, продовжував він, що наша православна церква, яка одночасно з Українською Державою вийшла на вільний шлях життя, стане близько до свого народу й поведе його по тому шляху віри й правди, по якому вели його славні, великі духом владики: Петро Могила й инші, бо всі ми добре знаємо, наскільки ще нерозвитий наш нарід і скільки ще прийдеться положити сил і розуму, працюючи на цьому полі, але я певний, що духовенство буде щиро провадити культуру, любов до Рідного Краю і віру серед українського народу. І я гадаю, що розцвіт православної віри, розцвіт духовенства буде хутко йти у нас на Україні, бо кождий з нас розуміє, що розцвіт національного духовенства, це розцвіт вільної Української Держави, яка спірається від малого до великого на сильних духом, окутаних любовю до віри й Рідного Краю.

Бажаючи повного і вільного розвитку православної віри та духовенства, я хочу, щоб всі діла української церкви рішалися тут у нас, на Україні, і тоді тільки будуть корисні наслідки і вашої праці і бажань народу.

Кажучи це, я не хочу сказати того, що я і Уряд втручаємось в церковні діла. Ні, але тільки стоячи на чолі Української Держави, я хочу, щоб культ православної релігії, який є великою основою державности, досяг апогея, якого б не змогли зломити ніякі ворожі заходи, котрі може захотять насунутись на нас з боку".1) Гетьману відповів од імени Собора — також українською мовою — митрополит херсонський і одеський Платон.

Про инші прилюдні виступи Гетьмана буде згадано далі на відповіднім місці в окремих розділах цієї книги.

1) Вістник, ч. 29, ст. 430-431.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 85

VI.
Внутрішнє становище на Україні. Організація провінціяльної
адміністрації. Її дефекти. "Карні експедиції". Декларація Укр.
правительства. Опозиція уряду з боку національних
українських кругів. Трудне становище уряду.

Перед молодою Українською Державою стояв цілий ряд надзвичайно тяжких завдань; поперед усього треба було якось вгамувати розбурхане море анархії, соціяльної ворожнечі, грабіжницьких і авантюристичних апетитів, розпалених цілим роком революції, а найбільше демагогією большевиків та Центральної Ради; треба було організувати адміністраційний апарат, налагодити попсовану машину народнього господарства, зробити необхідні поліпшення в формі урегулювання земельної справи, забезпечити трудовим, продуктивним елементам змогу спокійно працювати, приборкавши й вгамувавши елементи деструктивні й розкладові; одночасно з тим треба було забезпечити й зовнішнє, міжнароднє становище держави. Тут були три основних питання: улаштування відносин до центральних держав, замирення з совітською Росією та визнання Української Держави нейтральними державами й Антантою. Розуміється питання зовнішнього становища держави більше, ніж де-инде, залежали у нас від внутрішньої консолідації, від скріплення власної сили.

Правительство Української Держави стояло перед надзвичайно складною ситуацією: з одного боку, в середині краю — завзята, загострена до крайніх меж боротьба класових, національних інтересів, змагання політичних орієнтацій; з другого — світовий поєдинок двох великих груп держав; порозуміння з якоюсь одною з цих груп викликало безпощадне ворогування другої групи; з одного боку стояли німці, з другого большевики; порозуміння з першими грозило гнівом і помстою Антанти; порозуміння з другими було неможливе без допомоги німців. Одно могло помогти Україні вийти цілою з цієї всесвітньої завирюхи, де билися між собою всі її ближчі й дальші сусіди, і при тім зберігаючи нейтральність, — це внутрішня консолідація, створення внутрішньої відпорної сили. Хоч як страшні та грізні сили уявляли собою держави, що боролися на всесвітнім поєдинку, але вони були у 1918 році вже втомлені й виснажені; Україна, з її 45-мілійоновим населенням і ще далеко не зруйнованим запасом природних богацтв, могла вдержатись і встояти серед тої бурі, навіть в багатьох справах їй могло належати останнє рішаюче слово; але на своє нещастя, вона не мала внутрішньої консолідації: всі її активні організуючі сили йшли в ростіч.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 86

В попередніх розділах вже було зазначено, як зустріли і як поставились до гетьманського правління ріжні верстви громадянства на Україні, поскільки виразниками поглядів тих верств являлись політичні партії. Спеціяльно ті групи, які, здавалось би, в ім'я вищих інтересів української державности, повинні були найбільше підпирати правительство — українські національні партії — стали до його в рішучу опозицію. А більш крайні, українські ес.-ери та большевики, ті просто повели з ним боротьбу, ведучи агітацію серед народніх мас і провокуючи узброєні повстання. Українські хлібороби, покликавши до життя гетьманщину, не виділили з-поміж себе досить численних і активних людей, які б зуміли дати створеному ними режиму й відповідну реальну опору. Піддержували Гетьмана і його правительство лиш ті елементи українського громадянства, для котрих найдорожчою уявлялись державність, лад і порядок сами по собі, а не конче в українській національній формі, для котрих самостійність України уявлялась одиноким порятунком, а не сталим національним ідеалом. І саму державу українську розуміли вони в широкому територіяльному розумінні, а не стисло національному. Представники таких поглядів засідали і в правительстві. Серед них були безперечно патріоти України, але вони не були українськими націоналістами. Українські ж націоналісти, не схотівши йти до правительства, стали осторонь і гостро критикували кожен крок, кожен виступ правительства з погляду вузько-національного, котрий далеко не покривався поглядом державним. В цьому була основна причина взаємного непорозуміння. Гетьман весь час шукав зближення з "українськими кругами", з т. зв. "свідомими українцями", себ-то з невеликими політичними групами, які вважали, що тільки вони одні репрезентують собою "українське громадянство". В їх очах, кожен, хто не знав або не вживав літературної української мови, не належав до українських національних партій; не був членом "Просвіти" — не був і українцем; українство в поняттях цих людей кінчалося по-за межами партій ес.-ефів, ес.-ерів ес.-деків і обмежувалося кількома сотнями або тисячами інтеліґентів, згуртованих в цих партіях.

Гетьманське правительство, опинившись біля влади, знайшло до певної міри організованим тільки центральний апарат — міністерства в самому Київі. Воно його попервах так і залишило: було увільнено лиш кілька товаришів міністрів, решта ж урядовців була залишена на своїх постах. Тяжче стояла справа з провінцією. Ц. Рада, проголосивши в листопаді 1917 року самостійність України, залишила скрізь губерніяльну й повітову адміністрацію, яка була попризначувана ще за часів російського Тимчасового Правительства. Це були виборні губерніяльні й повітові комісари, майже всі без виїмку українці, люде більш-менш поміркованих поглядів. Губерніальними комісарами були навіть люде, що відогравали політичну ролю в українському національному рухові. Але сама організація управління була Тимчасовим Правительством улашто-

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 87

вана так, що комісари не мали ніякої влади, майже нічого не могли робити й залишалися лише свідками повільної руїни життя в краю. Повітові комісари в кінці року почали просто розбігатись з своїх посад, які зробились небезпечними в міру того, як наростав большевизм. По повороті до Київа весною 1918 р. українське правительство настановило вже від себе комісарів, поруч яких поставлено було військових губерніяльних і повітових комендантів. Про який-небудь строгий вибір людей не могло бути мови, особливо що стосувалося того, чи призначений комісар або інтендант "певний українець", чи ні: серед загального розруху, при очищенні краю від большевицьких військ, призначення робились на спіх і часто-густо випадково. Отже, траплялись агенти влади енергійні, досвідчені (наприклад, комісар Одеси д. Коморний), але бували й люде зовсім непридатні. Пригадаймо, як характеризували провінціяльну администрацію цього часу представники з міст на загальному з'їзді в Київі (див. ст. 9). Організатори гетьманського перевороту вважали за потрібне звільнити всіх цих комісарів і призначити нових адміністраторів — губерніяльних та повітових старост, виходячи як з мотивів політичних (цілком зрозуміле бажання мати певних і вірних новій владі агентів на місцях), так і з ділових: щоб на провінції на чолі адміністрації стояли люде місцеві, досвідчені й придатні. Але тому, що переворот відбувся дуже швидко й почасти навіть несподівано для багатьох прихильників гетьманства, то не було часу наперед обміркувати й уложити списки кандидатів на посади губерніяльних і повітових старост: ці списки довелось укладати на спіх в момент перевороту, і зараз же потому призначені кандидати заняли свої посади, хоч наказ про усунення з посад губерніяльних та повітових комісарів і їх помічників та заміну їх старостами був виданий міністром внутрішніх справ Ф. А. Лизогубом тільки аж 14 травня. Як це буває завжди, коли діло робиться на спіх, під гарячу хвилину, знайшлося чимало зовсім випадкових призначень або з тих чи инших причин — невдалих; де-які старости (особливо повітові) скоро подались сами до демісії й були замінені иншими; через те первісний склад старост, як губерніяльних, так і повітових, з часом дуже змінився.

Спочатку були такі призначення:

Київщина, Губерніяльний староста — Іван Львович Чарторижський, бувший губернатор Тернопільщини, призначений 9 травня. З 30 серпня губ. старостою був генерал ген. штабу Павло Маркович Андріянов.

Помічник його — Платон Забугин (б. комісар Бродського повіта в Галичині).

Повітові старости:

київського пов. Микола Григорієв,

бердичівського Іван Машир (убитий повстанцями в липні 1918 p.),

уманського Ібрагим Солтик,

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 88

канівського Іван Недашківський,

черкаського Марко Куліш,

радомишльського Сергій Онищенко,

таращанського Василь Дубиненко,

чигиринського Володимир Бялоцький, пізніше Петро Серебряков,

липовецького (?) Носенко,

васильківського Микола Яблонський, пізніш Володимир Троцький,

сквирського Іполіт Волошинов.

Волинь. Губ. староста Д. Ф. Андро (від 4 травня), помішник його Олекса Зарембський,

Повітові старости:

овручський Олександер Лалевич, помішник Йосиф Курманович,

володимирський Володимир Пущин (б. комісар Ц. Ради),

острожський Костянтин Курзенков,

старокост. Ростислав Ржевський,

новоградволин. Леонтій Бродський,

житомирський Іван Арндт, помішн. Олександер Дунін-Борковський,

лубенський Дмитро Прибильський,

кременец. Микола Шмідт,

рівенський Йосиф Максимович,

ізяславський Микола Шабельський,

луцький Хведот Шлеммер,

ковельський Олександер Никитин.

Поділля. Губ. староста Сергій Іванович Кисільов, помічник губ. старости Микола Лемені-Македон.

Повітові старости:

могилівського Євген Бразуль-Брешковський,

винницького Павло Ренненкампф, пізніше Пилип Гусаков,

проскурівського Володимир Столяров,

ушицького Станислав Бодисько,

каменецького Сергій Василєв, пізніше Олекса Подерні,

літинського Олександер Липкин, пізніше Олександер Потоцький (б. член Держ. Думи),

брацлавського (?) Киріченко,

ольгопільського Віктор Леонтіїв, пізніше був Андрій Титаренко,

балтського Іван Бордюжевич,

гайсинського Іван Сінокосів.

Чернігівщина. Губ. староста Микола Петрович Савицький (б. голова губ. земства) від 13. травня до 28. червня, потім губ. старостою був М. В. Висоцький, помішник губ. старости Олексій Олександрович Бакуринський (трагічно загинув в кінці 1918 p.),

чернігівський Михайло Малахів (б. комісар за Ц. Ради), помішник його К. Котляревський,

борзенський Леонтій Кочубей, пізніш Лев Білозерський,

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 89

ніжинський Микола Висоцький,

сосницький Кост. Імшенецький,

козелецький В. Кринський, помішник В. Ядрило (б. комісар за Ц. Р.),

кролевецький Ілля Соломка, пізніше Олександер Сергієнко,

стародубсь. Федір Кібальчич,

суражський Кость Іванов,

новозибковського Іван Листовський, пізн. Ц. Дріа-Дорналович,

городнянський Волод. Тризна,

глухівський Микола Бірвар, помішник Іван Нарбут,

конотопський Сергій Кандиба, помішник Микола Фененко,

остерський Дмитро Вишневський.

Полтавщина. Губ. староста С. С. Іваненко.

Повітові старости:

гадяцького Пилип Мельників,

зіньківського Микола Рот, пізніше Яків Кратохин,

золотоношського Олексій Петраш, пізніш В. Клименко,

кобеляцького Вячеслав Бокій, пізніше Ігельштром,

костянтин. Микола Фляге,

кременчуцького Микола Левченко, помішник Ол. Калачевський,

лохвицького Павло Ярмак,

лубенського Сергій Грачов,

миргородського Юрій Лапо-Данилевський, пізніше Іван Ляхович, Павло Супрагин,

переяславського Грицько Холодний, пізніше Іван Кривошиїв,

пирятинського Іван Юскевич,

полтавського Василь Петраш, пізніше Олександер Мгембрієв,

прилуцького Микола Домонтович,

роменського Олександер Русанов,

хорольського Сергій Родзянко (б. комісар за Ц. Ради).

Катеринославщина. Губ. староста ген. Черніков, помішник губ. старости Євген Брохфельд.

Повітові старости:

катеринослав. Петро Петренко, помішник Олексій Малинко,

верхнєдніпров. Сергій Дементьєв,

новомосковськ. Нарциз Комаров, пізніше Христофор Бойе,

павлоградського Павло Миргородський,

олександров. Микола Ключників,

бахмутського Юрій Желинський, пізніше Олекса Лисенко,

славяносербс. Микола Кудрянов,

маріупольського Давид Хараджієв, пізніше Петро Світлицький.

Харьківщина. Губ. староста генерал Петро Іванович Заліський (до 2 липня), помішник губ. старости — Леонід Турчанинов.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 90

Повітові старости:

харьків. Михайло Плещеєв, пізніше Володимир Філонов, помішн. Володимир Доромацький,

охтирського Володимир Григоріїв, пізніше В. П. Лашкевич,

богодухівського Микола Смаковський,

валківського Василь Борисовський,

вовчанського Анатоль Лященко, пізніше Петро Неклюдов,

ізюмського Микола Ярцев, пізніше Микола Кох,

зміївського Василь Сас-Тисовський,

купянського Всеволод Захарашевич-Капустянський, пізніше Ол. Соболь-Чорний.

лебединського Микола Стасилевич,

старобільського Антон Гирчич,

сумського Олександер Ігнатов, пізніше Сергій Гребенщиков.

Херсонщина. Губ. староста Семен Григорович Пищевич.

Повітові старости:

одеського повіту Олександер Ярчевський,

олександрійського Павло Мазуркевич,

тираспольського Христофор Трестер,

херсонського Леонід Терентієв,

єлисаветградського Василь Верещагин,

ананієвського Павло Корбе.

Таврія. Окружний староста Олександер Вас. Десницький,

бердянс. пов. Володислав Гаєвський (б. голова бердян. зем. управи),

мелітополь. Петро Городинський,

дніпровського полковник Соломон Шебанов,

перекопського П. Е. Вільнер.

З огляду на переважно український склад людности, зважаючи на прохання самого населення й маючи на увазі також мотиви стратегічні, Українська Держава прилучила до себе кілька повітів сусідніх неукраїнських губерній Могилівської, Минської, Курської й Вороніжської; з них гомельський повіт могилівської губ. прилучено з адміністративного погляду до Чернігівщини, так само як повіти Курської губ. — Путивльський та Рильський; повіти Курщини: Суджанський, Грайворонський, Білгородський, Корочанський і Новооскольський, а також Валуйський повіт Вороніжської губ. прилучено до Харьківщини. Повіти Річицький, Пинський і Мозирський Минської губ. було з'єднано в окремий Поліський округ*). На ці повіти були призначені старости;

гомельського повіту Евген Стош,

путивльського Петро Піроцький (б. комісар в Галичині),

рильського полковник Микола Кореньов [можливо Корєнєв Микола Олександрович],

суджанського ?

*) Про це була постанова Ради Міністрів від 14 серпня 1918 року, див. "Державний Вістник", № 43.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 91

грайворонського Кость Ємних,

білгородського Володимир Кукіль-Яснопольський,

корочанського князь Волконський Олександер,

новооскольського ?

валуйського Віктор Жданович.

Поліським губ. старостою — Петро Оскарович Патон,

річицького Олександр Коморний (б. комісар в Одесі за Ц. Ради),

пинського П. Душеньківський,

мозирського ?

Губерніяльним старостою Холмщини і Підляшшя призначено було Олександра Філаретовича Скоропис-Йолтуховського, помішником його М. Донця. Повітові старости:

берестейського повіту Теоф. Торонський,

івановського Василь Падох,

ковельського Фридр. Фуст,

картуз-березького В. Коцко,

дрогичинського Юл. Максимчук,

кобринського А. Лушпинський,

більського Стеф. Кордуба,

володавського Павло Левицький,

чернинського Вас. Лисенко,

камень-каширського о. Ів. Волянський,

пружанського Ант. Кулєша,

дубицького Вас. Шевчук.

Були призначені повітові старости до де-яких повітів Бесарабії, але вони не були допущені, так само як і инші українські урядовці, румунами. До Хотинського повіту призначено було Олексу Сугаренка (мировий суддя).

Переважна більшість губерніяльних і повітових старост були місцеві земельні власники, найчастіше земські діячі, судді, частина була — військові, також місцевого походження люде; дуже мало було людей, які б служили на адміністраційних посадах за старого режиму (всього таких було 3-4). Отже, нарікання, ніби було попризначувано "царських губернаторів" і "справників", не мають під собою ґрунту. Та все ж таки цілий ряд з цих призначень здався тоді дуже одіозним для національних українських кругів, але тільки в нечисленних випадках мала ця одіозність рацію. Так, наприклад, призначення на посаду київського губерніального старости Ів. Л. Чарторижського; як губернатор окупованої російським військом Тернопільщини за часів гр. Бобринського і Трепова він ніс на собі той odium, який мали — і цілком слушно — всі відповідальні представники російської адміністрації в Галичині з боку українського громадянства. Спеціяльно Чарторижський не був гонителем українського населення і навіть дбав про його економічний добробут. Але в його устах всі свідомі українці були "мазепинці", до національного

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 92

українського руху ставився він неприхильно і подавлював його в Тернопільщині. Отже, присутність його на посту губерніяльного старости Київщини була незручною. На це звернув увагу Гетьмана де-хто з міністрів й кінець кінцем пана Чарторижського було усунуто з посади. Цікаво, що на призначення п. Чарторижського було звернуто увагу й німцями та австрійцями. Виникла була, як тепер виявилось, ціла переписка між австрійським посольством у Київі та Віденським урядом; наводилися справки про діяльність Чарторижського за часів його урядування в Галичині, але було з'ясовано, що він поводився дуже гуманно й доброзичливо з "місцевим населенням", а тому вирішено ніякого питання з приводу п. Чарторижського перед українським правительством не здіймати.

Аналогічний випадок трапився з другим губерніяльним старостою: п. Заліським (Харьківщина), це був добрий адміністратор і по свойому патріот України, але він вважав, що українці можуть добре обійтися з готовою вже російською мовою й не потрібують зовсім творити якусь нову мову й нову культуру. Висловлювання таких поглядів особою, що займала офіціяльне становище в Українській Державі, вело до прикрих непорозумінь, і губерніяльний староста мусив покинути свою посаду.

Корінь непорозумінь між новою адміністрацією й національно настроєними українськими кругами лежав у ріжниці поглядів на суть і характер української державности. "Свідомі українці" були майже без виїмку лівих поглядів, уважали себе за соціялістів. Багато з по-між них було звязано з діяльністю лівих українських партій та інституцій Ц. Ради. З центру, з Київа йшли гасла ворожого відношення до нового режиму; українські партії виносили вже звісні нам резолюції, часописи українські містили дуже різкі статі проти гетьманства. В краю ще не ущухли відгуки недавньої громадянської війни. В особі нової адміністрації прийшли люде, що належали до верстви, яка зазнала під час революції чимало несправедливостей і кривд. В її очах багато з поміж української інтеліґенції було людей скомпромітованих "большевизмом". Тепер ці самі люде виступали, часами дуже різко, проти правительства Гетьмана. Отже, доводилося таких людей арештовувати. Тоді счинявся галас, що "ведеться боротьба з українством", що людей арештовують за те, що вони — українці! І коли взяти на увагу, що українці-націоналісти з усіх сил старалися поширити і серед своїх, і серед чужих думку, що дійсні українці тільки вони — "свідомі українці", що решта все не українці, то стане зрозумілим, яка виникала плутанина понять і як зручно вороги гетьманського правительства використовували всякий акт політичної репресії проти ворогів уряду, як акт боротьби з "українством".

Становище в краю ускладнилося ще одним явищем — справою т. зв. карних експедицій. Діло в тім, що осінь, зима 1917-1918 років пройшли на українському селі під знаком розбурханої агітацією соціяльної боротьби. На ґрунті цієї боротьби між дрібними земельними власни-

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 93

ками та середніми й великими: між ріжними верствами внутрі самого селянства накопичилось дуже багато злоби й ворогування. Це не була просто ворожнеча селян і поміщиків, яку підогрівали невпинною агітацією представники соціял-революційних партій ще з весни 1917 року, це була боротьба взагалі заможніших селян з біднішими, людей працьовитих, спокійних — з елементом неспокійним, авантурницьким, охочим поживитись і забагатіти на чужий кошт: гасла, що їх кидано з висоти трибуни Центральної Ради, з сторінок часописів, з уст агітаторів — давали цій охоті, цьому зазіханню на добро свого сусіда "ідейне" оправдання. "Земля Божа!" "вся земля трудовому народові!" — казали й писали українські соціял-революціонери. "Грабуй награбоване! Все, що має буржуй та куркуль — твоє!" казали ще простіше большевики. І коли в осени за Центральної Ради все окошувалось на поміщицьких садибах та економіях, підпалюваних, нищених та грабованих, то з приходом большевиків ця класова різнація й усобиця поглибились ще більше й перейшли на такі ж самі гострі форми ворожнечі й нищення між ріжними категоріями селянської та козацької маси; бо одним з перших завдань большевиків було розкласти українське село, посіяти ворогування між заможнішими й біднішими селянами. Розуміється, в часи большевицького панування перевага була на боці малозаможних, до котрих, звичайно, прилучилися всякі грабіжницькі елементи, як це буває скрізь і завжди в часи масових заворушень. Було багато вбивств, мордування, грабіжів, отже багато накопичилося й злоби та бажання помсти. Прогнання большевиків і прихід німців та австрійців послужили гаслом до аграрної реакції в широкому розумінні слова. Всі покривджені за попередньої доби елементи перш за все почали дбати про відшкодування за понесені втрати та збитки, і тому, що ніякої фактичної влади на місцях так скоро завести було неможна, то поміщики й заможніші селяне сами заходилися стягати пограбоване майно, формуючи т. зв. карні відділи, до котрих само собою пішли всякі пройдисвіти й авантурники, які позначили свою роботу огидними ґвалтами та насильствами1). Група польських поміщиків на Волині та на Поділлі просто звернулася до австрійської влади, щоб вона окупувала Правобережну Україну, завела там свої порядки й примусила селян виплатити та відробити заподіяні шкоди2). Австрійці давали свої відділи для стягання з селян "контибуцій". Про це писав тоді ж проф. М. Грушевський на сторінках "Народньої Волі". За прикладом поміщиків Волині та Поділля пішли й де-які поміщики на Лівобережжю та на Степовій Україні, або сами організуючи добровільні "карні відділи"" або ж звертаючись за допомогою до німецької або австрійської команди, щоб ті приборкали селян. Отже, це само-

1) Малюнок діяльности одного з таких добровільних "карних" відділів дає нам наочний свідок М. Могилянський в своїй взагалі сумбурній статті "Трагедія Украины" на сторінках збірника "Архивъ Русской Революціи", т. XI. ст. 97-98.

2) Див. вище ст. 10.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 94

чинне стягання з селян "контрибуцій" за допомогою самочинно ж організованих узброєних відділів (при мовчазній згоді німців та австрійців) почалося фактично за уряду Центральної Ради, а гетьманському правительству випало властиво ліквідувати цей рух. Але весь odium за "карні експедиції" переношено навмисно на гетьманство. Правда, звістка про обібрання у Київі Гетьмана хліборобами спочатку послужила ніби гаслом до збільшення діяльности цих відділів та до більш нахабного й зухвалого їх поводження. Гетьманський уряд в перші дні був безсилий зупинити їх діяльність: одних телеграфних наказів було мало, треба було налагодити екзекутивний апарат, організувати державну варту й охоронні сотні, і тоді лиш можна було не тільки висилати телеграфічні накази, але й бути певним, що ці накази фактично будуть переведені в життя. Розуміється, і Гетьман, і міністри, котрим раз-у-раз подавано з усіх боків скарги на ці "карні відділи", глибоко обурювались їх діяльністю, але пройшло кілько тижнів, поки вдалося їх приборкати й розігнати, а тим часом вони встигли наробити багато шкоди й викликати озлоблення проти нової влади, на карб якої ставилися всі злочинства тих відділів.

Кабінет Ф. А. Лизогуба, ще не сформувавшися цілком, мусив випустити 10 травня заяву, в якій з'ясовував свої погляди й ближчі завдання та спростовував ріжні чутки, навмисно сіяні ворожими до нього елементами. Це була немов декларація кабінета, і тому ми наводимо текст її цілком:

"До Правительства надходять вістки, що агітатори, котрі очевидно заінтересовані в тім, аби сіяти чвари й анархію в нашім краю, розпускають злобні вістки, немов би на Україні привернуто скинуте народом самодержавіє, при чім самодержцем є Гетьман, що нове Правительство стає на шлях реакції, який веде до того, щоб одібрати в народа всі здобуті ним політичні й громадянські свободи, що буцім то, складаючись з велчких поміщиків і капіталістів, це Правительство зовсім не дбає про задоволення земельного голоду українського селянства, а також справедливих соціяльних домагань робітничого класу, та вкінці, що по свойому духу Правительство є ворогом української нації та її молодої, ще не зміцнілої державної самостійности.

При недостаточнім освідомленні широких мас населення подібна злоумисна агітація може мати успіх і викликати розрухи, здавленню яких, необхідному в інтересі збереження державного порядку та спокою, можуть товаришити тяжкі, иноді кріваві жертви. Тому Правительство вважає за свій обов'язок звернутися до населення України з поясненням, що всі наведені чутки це або злобна клевета тих, кому чужі інтереси українського народу, та хто для осягнення влади не цурається огідних способів політичної боротьби, або плід непорозуміння, що випливає з недосить вдумливого й серйозного відношення до переживаних подій.

Гетьман не думає стати самодержцем. Назва Гетьман це втілення в історичній національно-українській формі ідеї незалежної й вільної України. Стоячи на чолі Українського Правительства,

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 95

Гетьман тим самим відновляє й закріпляє в народній свідомості думку про невідбіральні народні й козацькі вольности. Грамота Гетьмана положила початок нової епохи в історії державного життя України й свідчить про те, що не може бути мови про змагання нового Правительства до подавлення української національности, її мови, культури й державности. Навпаки, обминаючи насильства й наглі зміни, Правительство рівночасно міцно проводитиме в життя ідею дальшого всестороннього розвитку української національної культури, забезпечення прав української мови в школі та державних і громадських організаціях і зміцнення усіх форм української державности. Рівночасно признає Правительство права усіх инших національностей, які живуть на території України; воно має повну пошану до їх культури й не виступить з ніякими мірами гніту й нетолеранції супроти якоїсь частини своїх громадян.

Головна задача Правительства, котре має тимчасовий, переходний характер, — зміцнити на Україні державний лад і в умовах повного спокою та, справжньої волі довести країну до хвилі скликання народнього представництва, котре висловить справжню, ніяким напором з ніякого бока не пофальшовану волю українського народу що до будучого державного ладу України. Вироблення відповідного виборчого закону є предметом найближчих заходів Правительства і в цій дуже важній справі воно сподівається помочи людей державного досвіду й наукового знання.

Господарська й земська самоуправа надто дорогі теперішньому Правительству, в склад котрого увійшли особи з довгою минулою громадською діяльністю на полі місцевого життя, і підозріння, немов би Правительство бажало зменшити права місцевої самоуправи й усунути з неї широкі верстви населення, повинні з тої причини зовсім відпасти. Одначе досвід останнього часу показав, що правильне поставлення місцевого господарства можливо тільки під умовою притягнення до цієї справи більше підготовлених елементів, для чого потрібно буде, — зберігши загальний демократичний характер земських і міських управ, внести у виборчий закон до цих інституцій такі зміни, котрі забезпечували б продуману та плодотворну роботу для добра місцевого населення.

Правительство не думає порушити якісь політичні свободи, але в трівожні часи, які переживає наш Рідний Край, по таких тяжких іспитах, інтереси державного ладу повинні стояти на першому місці, і коли в поодиноких випадках, в ім'я цих вищих інтересів Правительство буде приневолене взятися до строгих мір, так це виключно на час до привернення спокою в краю й повороту умов нормальної творчої державної роботи, якої сього дня є так багато. Не осуджування, а піддержки має право ждати Правительство в безмежно труднім ділі, виконуваним ним в таких тяжких умовах, яких ніколи не переживала ще Україна.

Так само несправедливі обвинувачення Правительства в службі інтересам великих земельних власників і в повнім забутті насушних потреб селянства. Під господарським оглядом сильне селянство являється в такому хліборобському краю, як Україна, підставою народнього добробуту, і Правительство вже приступило до вироблення плану земельної реформи, поставивши собі твердою методою зарадити земельному голодові убогих землею і безземельних хлібо-

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 96

робів. Правительство не думає піти ні шляхом скасування приватної власности, ні шляхом небезпечних експериментів, яких не знає ще ніяка культурна країна, але шляхом хліборобської культури, котра творить основу народнього господарства України. Одначе Правительство не спиниться ні перед якими жертвами, щоб створити на Україні здорове, забезпечене землею селянство, котре було б здатне в найбільшій мірі збільшити продукцію. Ті земельні маєтки в приватному володінні, які треба вивласнити для цієї мети, без шкоди для інтересів хліборобської культури, закупить держава й за необтяжуючі ціни передасть потрібуючим хліборобам. Подробиці земельної реформи, побудовані на цих основах, вироблятимуться за допомогою діячів, які мають довірря населення.

Так само справедливі домагання робітників, не звернені на те, щоб підірвати промисел, завжди стрінуть підтримку і поміч Правительства, а професійні союзи, наскільки вони займаються обороною професійних інтересів, користуються з боку Правительства повним признанням.

Правительство не вважає потрібним оголошувати широку програму законодатної роботи, бо остання належить до будучого народнього представництва. Одначе Правительство уважає себе зобов'язаним здійснити тепер же ті законодатні міри, які необхідні для привернення порядку в краю, зміцнення влади й утворення нормальних і культурних умов управи та державного господарства.

З усього сказаного ясно, які фальшиві поголоски, котрі поширюються поміж народом, якими скритими мотивами, скерованими не на добро народу, але на новий тяжкий іспит для народу, перейняті агітатори, котрі розсіялися по цілій країні. Правительство, яке не спиниться ні перед якими мірами для поборювання їх шкідливої діяльности, закликає усі розумні й державно настроєні елементи до енергійної невтомної праці в ім'я рятунку краю перед згубною анархією, грабіжами, насильствами, убивствами й безглуздим марнуванням народніх грошей, в ім'я утворення міцного державного ладу, опертого на законі і дійсній волі та поважанні найважніших прав людини, які так довго топтано безкарно ногами. Тільки при спільним згіднім змаганню всіх суспільних елементів збудується вільна, незалежна, могуча Україна.

Голова Ради Міністрів і міністр внутрішніх справ Ф. Лизогуб.

Міністр народньої просвіти й тимчасово виконуючий обов'язки міністра закордонних справ М. Василенко.

Міністр фінансів А. Ржепецький.

Міністр торговлі та промислу С. Гутник.

Міністр харчування й тимчасово виконуючий обов'язки міністра хліборобства Ю. Соколовський.

Міністр шляхів Б. Бутенко.

Міністр праці Ю. Вагнер.

Міністр народнього здоровля В. Любинський.

Виконуючий обов'язок військового міністра отаман Лігнау.

Київ, 10. мая 1918".

Думки, висловлені в цій декларації, були розвинуті й з'язовані ще в розмові, яку мав Гетьман з співробітником газети "Berliner Tageblatt" д-ром Л. Ледерером. Гетьман зупинився на тих дебатах, які саме перед

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 97

тим відбулися в головній комісії Рейхстагу з приводу подій на Україні. "Здається, сказав Гетьман, що де-хто вважає мене в Німеччині за реакціонера й переконаного прихильника федерації з Великоросією. І те, і друге невірне. Я смію запевнити, що моя програма й демократичні вимоги цієї програми йдуть навіть далі, ніж у панів Шейдеманів і Давидів. Я не думаю, щоб вони почали здійснювати й довели до такої далеко йдучої земельної реформи, як це я хочу зробити і як це мені вдається. Я не бажаю тільки скасувати право власности на землю, як це зробив попередній уряд в III. Універсалі, і держуся тієї думки, що кожна реформа повинна переводитися в порядку та спокою. Моя Батьківщина не повинна стати ґрунтом для соціялістичних експериментів. Так само неправдива думка, буцім то я хочу перетворити Україну знову в частину колишньої російської держави". Далі Гетьман заявив, що не будучи шовіністом, він є українцем по походженню і по своїх поглядах. Заговоривши про справу мови, Гетьман зазначив, що широкі круги населення на Україні не говорять українською мовою, і тому українська мова не може бути єдиною мовою в державі. Кожному урядовцеві треба мати змогу на протязі кількох місяців вивчити українську мову, а тих, хто цього терміну не використає, буде усунуто з посади. Можливо, сказав Гетьман, що в майбутньому настане тісніший економічний звязок з Росією, але це питання дальшого розвитку подій, яких ніхто передбачати не може. Але й тоді Україна не перестане бути цілком самостійною, вільною й незалежною державою.

З тим самим д-ром Л. Ледерером мав розмову і міністр-президент Ф. Лизогуб. Він зазначив ту легкість, з якою новому урядові вдалося взяти владу в свої руки. "Одержані з ріжних місць відомости, казав він, відзначають безболізність переміни влади. Нема лиш відомостей з де-яких повітів, не достає поки відомостей з Харькова. Окремі заколоти, як наприклад, в Радомишлі й инших малих пунктах, для припинення котрих довелося кликати німецьке військо, явилися спорадичними й незначними". На здивування д-ра Ледерера, як так соціялістичний уряд зовсім відмовився від опору, Ф. Лизогуб відповів, що попередній уряд в дійсності ніде не мав справжніх прихильників. Праві партії й партії центра обіцяли новому урядові свою піддержку, а щодо соціялістичних кругів, то Ф. Лизогуб надіявся, що завоює скоро довірря і з їх боку, бо й вони прагнуть спокою. "Наше гасло, заявив Ф. Лизогуб, — робота, а не політика. При цім ми не хочемо відбірати у народа права самому визначити майбутню й остаточну форму правління. Діло національного зібрання, яке буде скликане, вирішити, чи країна хоче лишитися при гетьмані, чи встановить яке инше правління, чи бути Україні монархією, чи республікою".

Та ці заяви не заспокоїли ліві, соціялістичні українські круги, і завоювати їхнє довір'я Лизогубові не довелося. Як ми вже бачили, ліві партії, і на своїх зборах та з'їздах, і в своїй пресі поставились непри-

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 98

миримо негативно до нового уряду. І не тільки національні українські партії, для котрих Гетьманство само по собі здавалось явищем ворожим політично і національно (як "не-український" уряд), але так само й партії "общерусскіе", для котрих Гетьманство здавалось ворожим і соціяльно, і політично-національно (бо будувало самостійну Українську Державу). Неприхильне відношення до Гетьманства піддержували й галицькі українці: львівське "Діло" вело планомірну кампанію проти Гетьмана і гетьманського уряду, а галицька націоналістична молодь, що служила в січових стрільцях і тепер розсіялася по краю, також вела агітацію проти Гетьманства. Правительство мусило боротися з виразними антидержавними виступами; наприклад, катеринославська міська дума винесла крайнє ворожу й демагогичну резолюцію проти нової влади; її довелося розпустити; довелося закрити цілий ряд ес-ерівських і большевицьких газет, які просто закликали до боротьби з новою владою, як наприклад, газети "Боротьба" і "Народня Воля" у Київі, "Мысль", "Земля и воля", "Рабочая борьба" — в Одесі, "Мысль народа", "Народне діло" — у Харькові, "Нашъ лучъ" у Катеринославі, "Дніпро" у Херсоні та де-які инші. Було заведено цензуру, яка раз-у-раз мусила конфіскувати цілі статті або уступи, звернені проти правительства. Всі ці необхідні заходи, яких уживає в таких випадках кожен уряд в найпоступовіших державах, приймалися як прояви "чорної реакції", "боротьби з свободою слова", нарешті, "боротьби з українством", як що закрита за заклики проти уряду газета видавалася українською мовою. Так само було й з забороною з'їздів, як наприклад, заборона селянського з'їзду, скликаного "Селянською Спілкою", або з'їзду представників міст, — все це приймалося як боротьба проти громадської свободи й гласности.

Правительство зустрічало опозицію не тільки серед лівої частини українського громадянства, але воно наштовхувалось на опір, на саботаж серед самих урядовців центральних установ. Діло в тім, що, як уже згадано, весь персонал міністерств був залишений на службі в такому складі, як він був зорганізований за часів Ц. Ради. Серед цього персоналу було багато людей, які попали на дуже відповідальні посади, не маючи до них ні підготовки, ні службового стажу, ні навіть потрібної освіти: свої посади вони завдячували просто приналежності до національних українських кругів або до соціялістичних українських партій. Гетьманське правительство, дивлячись більш широко на поняття українського громадянина й керуючись більш діловими, ніж національними мотивами, почало приймати нових урядовців, не рахуючись з тим, чи вони належать до національного напрямку, чи володіють уже літературною українською мовою. По де-яких міністерствах почали приймати фаховців і добрих урядовців з колишніх російських міністерств; з ділового погляду це йшло на користь справі, але багато з-поміж цих урядовців було людей, органічно з Україною не звязаних і до національного українського руху неприхильних; не завжди вони поводились тактовно,

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 99

і це зразу почало викликати незадоволення з боку прежніх урядовців. Особливо виникали непорозуміння на грунті вживання української мови. В дійсності нове правительство ані думало порушувати права української мови, яко державної. Де-які міністерства навіть спеціяльно підкреслювали необхідність уживання української мови в офіціальних зносинах. Так, виконуючий обов'язки військового міністра ген. Лігнау видав 15 травня наказ по міністерству, де між иншим було сказано: "все діловодство, всі офіціяльні відношення неухильно вести на державній мові. В усіх установах і частинах зорганізувати невідкладно курси українознавства, маючи на меті доведення в найскорший час знання державної мови до належної високости"1). За два дні подібний наказ видало й міністерство шляхів. Але цей самий наказ свідчив, з якими практичними і технічними труднощами доводилось зустрічатись в спробі "українізації" урядової мови. От що читаємо в цім наказі:


Міністр внутрішніх справ Іг. Кістяковський.

"До міністерства доходять відомости, що деякі вищі урядовці примушують служачих балакати з ними московською мовою, а також були випадки, що поверталися до перекладу надходячі до інституцій прохання, що служачі здебільшого припинили навчання державної мови на курсах. Наказую твердо пам'ятати, що в Українській Державі державною мовою є українська, пропоную на всі папери, які надходять до інституцій, написані на українській мові, на тій же мові й відповідати. Зносини з найвищими інституціями, особливо з Міністерством, мусять провадитися тільки в державній мові. Внутрішнє діловодство може тимчасово провадитися і в російській мові, але ж постепенно мусить переходити на українську мову. Всі оголошення та розпорядки, які виходять за межі внутрішнього діловодства, пишуться на українській мові.

Пропоную звернути особливу увагу на найскоріше вивчення державної мови урядовцям телеграфу, а до того призначити в конторах коректорів, знайомих з державною мовою, які б виправляли телеграми, виходячі і надходячі до Міністерства; крім цього слідкувати за тим, щоб телеграми, які попадають до апарату, писалися розбірно та ясно. За всяку плутанину в телеграмах відповідатимуть телеграфні служби.

1) "Державний Вістник", № 43.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 100

Всякі бланки та книжки до вироблення форм і перекладу на державну мову замовляти в обмеженій кількості, не більше, ніж на півроку. В друкарнях мусять бути заведені шрифти букв української мови, яких недостає в російському альфабеті. Штемпелі й печатки пропоную перекласти на державну мову по одержанні цього наказу.

Наказую всім урядовим інституціям одержувати офіціяльний орган Ради Міністрів. Всі офіціяльні і напівофіціяльні органи мусять видаватись на державній мові — Міністр шляхів Бутенко".

Майже в той саме час висловився про питання мови й міністр юстиції Чубинський — в інтервю на сторінках "Послѣднихъ Новостей". Він заявив, що "буде старатися проводити українізацію суду з відповідною постепенністю. Це дає можливість залишити на місцях багато цінних судових діячів, непідготовлених зараз вповні до негайного переходу на українську мову. Державною мовою, само собою розуміється, є українська. В перших часах нам прийдеться очевидно користатися з законів на російській мові, бо досі нема ще їх перекладу. Так само нема вповні установленої правничої термінології на українській мові. Треба взяти під увагу, що и адвокатура невповні підготована до повної українізації зараз. Постепенне переведення в життя форм українізації дасть можливість і судовим діячам і адвокатурі підготовитися та негайно перейти до них. Я приступив уже до утворення окремих комісій для спішного вироблення на українській мові правничої термінології й для організації перекладів законів".

Ще трохи пізніше 26 липня видав "Наказ про вживання в слові і письмі Державної Української мови по Почтово-телеграфному відомству" товариш міністра Кулябко-Корецький:

"26 липня 1918 року. № 81. — В Українській Незалежній Самостійній Державі державною мовою визнається мова українська. Зважаючи на це, наказую Начальникам Округа звернути особливу увагу, щоб співробітники Відомства на почті, телеграфі, радіотелеграфі і телефоні при виконанні службових обов'язків вживали лише української мови, і вжити всіх заходів, щоб при зносинах по всіх службових справах зо всіма державними і приватними установами, а також урядовими особами переписку провадити виключно державною мовою, звернути також увагу, що коли в Відомстві ще є співробітники, які до цього часу не володіють українською мовою, щоб вони поважно подбали про швидче її вивчення. Нові співробітники, які будуть призначатися на посади по Відомству, мусять володіти як в слові так і в письмі державною мовою.

За міністра внутрішніх справ Товариш Міністра
Кулябко-Корецький".1)

З вище наведених наказів і інтервю з'ясовується, на які труднощи наштовхувалася справа "українізації". Хоч як багато і з великим спіхом виходило в той час українських словників та граматик, але навчитися за короткий час вести діловодство, писати всякі папери, накази,

1) "Державний Вістник", № 47.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 101

циркуляри і т. д. на українській мові урядовий персонал не міг. Ніде правди діти, українська мова в 1918 році далеко ще не була так вироблена, щоб можна було навіть для людини, що вже раніше уживала її, так легко орудувати нею в канцелярськім житті. Хто бачив канцелярські папери того часу, які виходили навіть з таких цілком "українізованих" міністерств, як міністерство закордонних справ, той не міг не пожалкувати українську мову — так немилосердно калічено її на всі боки. (Та найгірше було те, що ця мова ще дуже мало війшла в ужиток серед самого громадянства й її дуже мало було чути навіть на вулицях Київа. Коли ж узяти на увагу, що не люде існують для мови, а мова для людей, то ледве чи можна було вимагати, щоб люде за кілька місяців усі перевчилися з одної мови на другу, та щоб це проходило гладко, без певного роздратовання старих урядовців, що десятками літ звикли до своєрідної канцелярської російщини, і тепер мусили переучуватися на иншу мову, що допіру тільки ще вироблялася.

Одначе, на цьому ґрунту між українцями націоналістами й урядовцями "фаховцями" раз-у-раз траплялися сутички. В кінці травня в міністерстві земельних справ відносини навіть дуже загострилися і привели до страйку урядовців. Правда, діло було тут не в самій лише мові: міністерство, сформоване за часів Ц. Ради, мало в своїм складі багато соціялістів, гарячих прихильників соціялізації землі. Новий міністр повів діло на зовсім иншій основі — на визнанні приватної власности. Звідци й виник конфлікт. Міністр Колокольцов провів 25 травня в Раді Міністрів закон, по якому міністерство реорганізувалося, прежні штати скасовувалися й особи, що займали по тим штатам посади, звільнялися. Серед звільнених був цілий ряд соціялістів-революціонерів, гарячих поборників соціялізації. Вони повели агітацію проти міністра, почали скликати в помешканні міністерства мітинги урядовців. 25 травня було скликано загальні збори співробітників міністерства, які ухвалили цілий ряд домагань від міністра. Кілька день пізніше була видана відозва від комітету співробітників, де заявлялося: "з огляду на те, що згідно з постановою загальних зборів співробітників Міністерства земельних справ з дня 25 травня ц. р. не тільки не зроблено ніяких змін в політиці Міністерства, а навпаки: а) вже біля 50 відповідальних співробітників звільнено з посад без пояснення причин і на їх місця призначено виключно русифікаторів, про що свідчать офіціяльні накази й діловодство по Міністерству, котрі провадяться на московській мові, б) заборонено міністром Колокольцевим збори співробітників навіть в службових справах, в) уведено в помешкання Міністерству узброєну військову силу, — співробітники Міністерства земельних справ оголошують на ознаку протесту страйк на 30 і 31 травня і 1 червня і домагаються: 1) провадження всього діловодства в Міністерстві лише на державній українській мові, як то було до вступу на посаду міністра Колокольцова; 2) повернення на посади співробітників українців, звіль-

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 102

нених без пояснення причин; 3) усунення з посад усіх русифікаторів, призначених на їх місце міністром Колокольцовим; 4) усунення збройноі військової сили з помешкання Міністерства земельних справ, яка являється для Міністерства зовсім непотрібною і своєю присутністю ображає гідність співробітників Міністерства. Про це повідомляється Уряд Української Держави, широкі кола українського громадянства, співробітників инших міністерств і професійні союзи.

Дійсно, 30, 31 мая і 1 червня співробітники цілого ряда міністерств страйкували, Український Національно-Державний Союз, що саме зорганізувався коло того часу, виніс постанову, якою піддержував цей страйк: "Обміркувавши справу з страйком в міністерствах, Український Національно-Державний Союз констатує, що антинаціональна політика уряду, яка виявлялася в масових увільненнях співробітників українців, арештах і т. ин. утворила таке становище, яке привело служачих до загального страйку. Висловлюючи найрішучіший протест проти антинаціональної політики уряду й особливо міністра земельних справ Колокольцова, який навмисне загострював відношення служачих до себе, ображаючи їх національні почуття, і тим спровокував страйк, українські партії й організації Національно-Державного Союзу цілком підтримують вимоги, виставлені співробітниками міністерств і закликають українську демократію до захисту своїх професійних, національних і державних інтересів усіма легальними способами".

Одначе правительство не злякалося цих протестів. Проти страйкуючих Рада Міністрів ухвалила суворі розпорядження. Але страйк скінчився сам собою, і рішено було, щоб не дратувати національні круги, ніяких репресій не вживати.

Міністр внутрішніх справ Кістяковський, як тільки вступив на посаду (в початку липня) рішив закликати на пости губерніяльних старост людей з національних українських кругів. Але на пропоновану насамперед посаду губерніялького старости Київщини ніхто не згодився піти. Одмовились навіть особи, які несли обов'язки губерніяльних комісарїв за часи Ц. Ради. Так само не згодився ніхто з по-між свідомих українців (з поміж ес-ефїв) піти й на посади членів Ради Міністерства внутрішніх справ, од яких залежали б адміністративні призначення на посади на провінції. Отже, не залишалося нічого иншого, як призначати далі людей не на основі їх відношення до національної української справи, а на основі фахової придатности того чи иншого кандидату.

Як уже не раз зазначалося вище, у відносинах між Гетьманом і його правительством з одного боку та українськими національними кругами з другого трагічну ролю відогравало те, що правительство стояло на ґрунті чисто державному, розуміючи державність українську територіяльно-історично, тим часом як українці націоналісти (коли можна так висловитися, щоб не уживати терміну "свідомі", що стратив своє значіння, відколи Україна стала знову державою) не могли собі уявити

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 103

цю державність инакше, як у виключно й вузько національних українських формах. І коли де-хто з представників Гетьманського Правительства в своїх широких поглядах ішов часом за-далеко, не дооцінюючи чисто національної сторони справи, то українці-націоналісти занадто звужували поняття українства й української державности, не можучи зріктися своїх старих, передреволюційних поглядів і понять.

Українські національні круги з самого моменту проголошення Гетьманства вважали, що українська державність серйозно загрожена. Прояви діяльности нового уряду в сфері політичній вважали за виступи проти самої української національности. Замісць того щоб самим взяти участь в правительстві й адміністрації и вносити корективи в національний бік політики, ці круги вважали за краще, ставши до правительства в гостру опозицію, робити на його організований натиск, одночасно апелюючи не тільки до Гетьмана, але й до німців. Цим звертанням до німців одкривалася для останніх дорога до втручання у внутрішні українські відносини и підривався авторитет Української Держави в політиці закордонній. Щоб вести натиск на правительство більш організовано, вже в половині травня 1918 року в Київі склався "Український Національно-Державний Союз", який поставив собі метою "рятувати загрожену українську державність та сконсолідування всіх сил для праці над будовую незалежної Української Держави". До цього Союзу приступили партії українськ. соціялістів-самостійників, укр.-соціялістів-федералістів, укр. трудова партія, укр. хлібороби-демократи, "Об'єднана Рада Залізниць України" і Почтово-Телеграфна Спілка. З дорадчим голосом вступили до Союза укр. соціял-демократи й укр. соціялісти-революціонери.

24-го травня окрема делегація Союзу подала Гетьманові меморіял, в якому з'ясовано погляди Союзу на біжучий момент і висловлено його побажання. Наводимо текст цього меморіялу цілком:

"29 квітня цього року стався державний переворот, наслідком якого Українська Центральна Рада та її Уряд припинили свою діяльність, і вся влада управління перейшла до Гетьмана України й поставленого ним нового Уряду.

Україна нині управляється призначеним Гетьманом кабінетом міністрів на точній підставі указаних в Грамоті законів про тимчасовий державний устрій України.

На призначений Гетьманом кабінет міністрів, як це свідчить заява пана Гетьмана з'їздові хліборобів-демократів і офіціяльні акти, видані Урядом в роз'ясненні майбутньої його політики, покладено обов'язок здійснити тверду владу на Україні, завести лад і спокій в Державі, при забезпеченні інтересів як широких працюючих верств, так і всього люду на Україні, проводити тверду національно-державну політику в напрямі скріплення самостійности Української Держави й забезпечення інтересів українського народу, що створив Державу та служить її підвалиною, при повній толерантности до инших народів України.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 104

Але цих завдань і обов'язків утворений кабінет міністрів не виконує і виконати не може. Політика й діяльність його йде зовсім в протилежнім напрямку.

Кабінет міністрів є не український по свойому складу і по своїй політичній орієнтації. В кабінет міністрів не увійшли представники українських партій і українських громадянських груп (українські діячі), які власне творили Українську Державу. В новий кабінет міністрів увійшли російські кадети, октябристи та взагалі представники тих неукраїнських груп, які завжди вороже ставилися до українського руху й до української державности, поборювали їх з усіх сил в їм я "єднної, неділимої Росії". Антинімецька орієнтація цих партій і груп, орієнтація на бік Антати, всім давно й загально відома.

Ці партії та групи вславились на Україні своєю обрусительною, антидемократичною діяльністю і тому покликання їх до власти, цілком справедливо, утворило повне недовір'я в українськім народі до Гетьманекого Уряду в справі належного відношення з його боку до інтересів українського народу. Своєю політикою й діяльністю новий Уряд дає ґрунт і підстави до повного недовір'я і навіть ворожого відношення до нього широких народніх мас.

За нового Уряду поширив свою антидержавну й антиукраїнську діяльність "Русскій Союз" на Україні, який поставив собі ясну мету: мобілізацію сил для відбудування "Єдиної неділимої Росії". В цей Союз входять члени ріжних російських партій, від демократичних до крайніх реакціонерів, отже, й ті партії та громадські групи, до яких належать і члени сучасного кабінету міністрів. Члени "Русскаго Союза" на Україні притягуються новим Урядом до державної роботи. Завдання: завести лад і спокій на Україні не тільки не досягається, а осягаються результати діаметрально протилежні.

Заборона з'їздів земств, міст, а особливо робітничого й селянського з'їздів, розгон останнього навіть з допомогою збройної сили в той час, як дозволяються з'їзди представників капіталу, торговлі і великої земельної власности, тільки може переконати широкі працюючі маси в тім, що новий Уряд стоїть на варті не їх інтересів. Наслідки заборони селянського з'їзду страшні: ця заборона кинула бідніше селянство в розпуку й безпорадність; через те повстала скрізь страшна ненависть до господарів-хліборобів, убивства їх, підпали, знищення, спаші посівів і т. ин. Зміна комісарів і комендантів, а часом їх ув'язнення без суду та слідства й настановлення на їх місце осіб неукраїнської орієнтації, а то й україножерів, часом з бувших жандармів і поліцейських приставів, які замісць боротьби з анархією, боряться з українським елементом громадських і державних інституцій. Разом з тим розв'язуються демократичні органи самоврядування й реставруються старі цензові думи й земства. Така однобічна в інтересах великої земельної власности й капіталу безтактна, а то й жорстоко брутальна діяльність новопоставленої адміністрації обурює всі верстви українського народу, а надто селян.

Нова адміністрація відкрила скрізь поход проти українства й українського руху, припиняє діяльність "Просвіт", українські діячі а то і просто свідомі українці на провінції переслідуються і арештовуються. Народ має всі підстави переконатись, що йде рішуча й безоглядна реставрація старого ладу в національнім і соціяльнім

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 105

розумінні. Уряд провадить таку політику, як би революції зовсім не було, і цілком ігнорує утворену революцією свідомість народніх мас.

Рішуча й послідовна заміна по всіх міністерствах українського елементу неукраїнським елементом, головним чином, великоруським, витиснення з ужитку української мови по міністерствах — довір'я новому Урядові не утворять,

В суді знову запанувала російська мова, яка поки-що об'явлена рівноправною з українською. Суддями навіть на вищі посади призначаються люде не з громадян Української Держави. Міністр судових справ дбає не про утворення українського суду, а про збереження прав і привілеїв бюрократів бувшої самодержавної Росії.

В Міністерстві освіти, найважнішим для нашої молодої Держави в її будучім розвитку, ми маємо міністра хоч і українця родом, але російського кадета, який ніяк не може відійти від тактики та практики своєї партії, найшкідливішої для нашої державности, і завдяки його розпорядкам державна мова, що потрібує в школі найбільшої підтримки, залишається на власні сили в боротьбі з московською, яка досі єдина панувала в школі; увільнення новим міністром всіх директорів та інспекторів шкіл і заявлена ним автономія шкіл, при нових виборах на ці посади шкільними радами, що складаються з денаціоналізованих елементів, вихованих у ворожнечі до української ідеї, наперед забезпечує усунення український педагогів від керовництва освітою.

Разом з освітою треба звернути увагу на церкву, яка об'явлена паном Гетьманом державною. А проте, за час гетьманства войовничий настрій московської церкви набрав особливої сили: іде поход проти українського собору, заводяться нові мітрополії, нагінка на українців-духовних збільшується до крайности, наша державність в церкві замовчується або проти неї робляться одверті виступи та взагалі робиться все можливе, щоб за всяку ціну не допустити до утворення автокефальности нашої церкви.

Наше військо, що відіграло головну ролю в відбудованні нашої Держави, й серед якого є найбільше патріотів і фаховців всякого роду зброї, зараз свідомо руйнується і заміняється московським елементом, або в кращім разі, цілком байдужим до української справи. Виконуючий обов'язки міністра — людина Україні стороння, а має замінити його генерал, про якого нам відомо лише те, що, виложивши торік під Фокшанами два корпуси українців (VII і VIII), вживав потім заходів, аби зашкодити українізації військ дорученої йому армії. Витісняючи скрізь з армії українців, заводиться рядом замісць контр-розвідки політичну шпіонажу, куди набіраються на службу особи, ворожі не тільки українству, але й всякій державності (як наприклад, большевики).

Морське міністерство, що нам так потрібне, бо гине наша дорогоцінна флота, зовсім не зорганізоване.

Земельна справа, така болюча й така небезпечна з цей час яка потребує до себе найбільшої уваги, передається в руки такого "діяча", який підбором собі товаришів (не-українців) і відношенням до своїх співробітників по міністерству зразу ж зумів викликати проти себе лише загальне обурення. Земельні закони Тимчасового російського Уряду й Ц. Ради Грамотою п. Гетьмана скасовані, а нові навіть не намічені, що дуже хвилює українські народні маси.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 106

На чолі міністерства праці також повинна б стояти людина з українців, близька до робочих мас, а не фаховець-професор, сторонній дорученій йому справі, через що і в міністерстві ми бачимо відміну попередніх законів і повну недостачу ініціятиви утворення нових.

На чолі міністерства фінансів поставлена людина, добре відома українському громадянству по своїй попередній діяльности в Татіянинськім Комітеті, яко свідомий ворог української ідеї.

На чолі міністерства торгу та промисловости поставлено кадета, добре відомого ворога української державности й біржевого спеціяліста, й зовсім не фаховця дорученої йому справи; чоловіка, який буде тягти (і вже тягне) до забезпечення інтересів окремої класи людей, а не до постановки діла, в державнім розмірі й до самостійности нашого торгу й промисловости й незалежности їх від московської держави; для цього в першу чергу ним проводиться скасування державної контролі над торговлею і портофранко на московському кордоні. Української мови міністр не признає, а тому наказав, щоб усі реферати подавались йому на московській мові.

В міністерстві харчових справ товариш міністра, йдучи проти постанови Всеукраїнського Союза Земств, дає розпорядок про передачу всього майна Союза земств і городів центральним московським інституціям.

Міністерство закордонних справ цілком дезорганізоване: нема ні міністра, ні його товаришів, ні закордонного представництва. А справа — наше сучасне міжнародне становище вимагає до себе пильної уваги. Справи з Кримом, Бесарабією, нашими східними сусідами (Південно-Східним Союзом), справа миру з Московщиною, холмська справа й нарешті полагодження непорозумінь по нашим мировим умовам з осередніми державами — все це потрібує негайно розвязання, бо кожний день проволікання несе нашій Державі несчисленні збитки.

Найважніша інформаційна організація Уряду — Державне телеграфне Агенство доручено старорежимникові й найгіршим ворогам українського руху — галицьким москвофілам, які роблять офіціяльною мовою Агенства московську мову.

Таким чином, уся політика нового Уряду тільки збільшила анархію і заколоти по селах: швидким темпом стіхійно наростає озлоблення селянських мас, які почули себе непевними що до одержання землі, про що селянство мріяло цілі віки. Большевизм знову почав набірати сили по селах. Почались ексцеси, узброєний опір, пожежі, спас на поміщицькі землі, викошування сходів, жорстока розправа з тими, що на з'їзді хліборобів тягли руку великоземельних власників і т. ин. З'явився і почав ширитися стихійний аграрний терор. При таких умовах ніяка збройна сила в справі запровадження спокою і ладу на Україні допомогти не зможе. При таких умовах Українська Держава не зможе виконати своїх обов'язків по мировому договору з центральними державами.

Все доводить, що сучасний кабінет міністрів врятувати Державу від анархії й безладдя, установити тверду владу, оперту на довір'я народу та зміцнити самостійну Українську Державу не зможе, і тому низшепідписані українські партії й організації висловлюють йому вотум недовір'я.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 107

Добрий державний лад може завести тільки національний демократичний діловий кабінет, складений в більшости з відомих українських діячів, взагалі з осіб української орієнтації, які мали б повне довір'я широких українських мас.

Київ, 21 травня 1918 року.

В імени українських партій і організацій підписали уповноважені:

Української Партії Самостійників-Соціялістів,

Української Трудової Партії,

Партії Демократів-Хліборобів,

Партії Соціялістів-Федералістів,

Об'єднаної Ради Залізниць України,

Головної Ради Всеукр. Почтово-Телеграфної Спілки".

Цей меморіял, повний фактичних неточностей, скороспілих висновків, голословних тверджень і весь перенятий вузько партійним розумінням українства, був поширений в пресі і окремими брошурами. Уже в окремих виданнях цього меморіялу авторам його довелося робити самим фактичні поправки й виправляти допущені ними неточности.1) Але "Національно-Державний Союз" не обмежився подачею цього меморіяла Гетьманові, він за кілька день звернувся з особливим "покликом", адресуючи його на ім'я "німецького народу". Ось текст цього поклику:

"У стражданнях і пониженню пробував український нарід під московським пануванням більш ніж два з половиною століття. Зачинена була книга життя його. Але в глибинах народнього духу невпинно горіла ідея вільної самостійної України. І коли велика революція струсонула іржавий трухлий організм Росії, з під попілу та руїни з'явився молодий нарід, щоб поквапно утворити свою самостійну державу.

Але ледве була оголошена перед цілим світом відроджена Українська Держава, ледве український нарід зробив мирову згоду з Центральними державами, як колишній поневольник України — московська нація оголосила кріваву війну українському народові, і в формі так званого большевизму московський народ залив своїми варварськими ордами територію України; московські варвари мстилися за відокремлення України. Одурюючи темні селянські маси демагогічними закликами, московські орди плюндрували, грабували й руйнували Україну. Але руйнуючи український нарід, вирізуючи його інтеліґенцію, вони виразно щадили московську та жидівську колонізацію на Україні. Метою московської навали було знищити українську самостійність, вирізати провідників українського народу. На горе собі пізно зрозумів український народ справжні цілі Моск-

1) В окремому виданні пороблено такі примітки: "Після поданої заяви Гетьман призначив міністром закордонних справ відомого українського діяча і письменника Дм. Ів. Дорошенка" (фактично призначено до подачи заяви) і "після того з агенства (Держ. Телегр. Агенство) приказом Гетьмана, мабуть під впливом заяви, всіх русифікаторів було звільнено від служби (фактично вже 24-го травня, цеб-то в день подачи меморіялу було призначено Директором Бюро Преси й Українського Телеграфного Агенства д-ра Д. Донцова (див. "Державний Вістник", № 11). Ці поправки зроблено на ст. 9 видання: "Заява українських політичних Партій до Гетьмана". Видавництво "Селянська Самоосвіта". Одеса, 1918, ст. 16, 16°.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 108

винів. Він дав себе одурити брехливими словами і замісць того, щоб збройною рукою виторощити насильників і викинути їх з України, щоб на завжди свою самостійність і незалежність забезпечити, український нарід здебільшого пасивно відносився до большевицької навали. Тодішнє Українське Правительство змушене було облишити столицю України, Київ, і незабаром побачило, що навіть існування самої Української Держави загрожене.

В цей грізний момент воно обернуло свої очі до великого й могутнього німецького народу, з яким українці ніколи не ворогували на всім протязі своєї історії, народу, до якого українці мають традиційну пошану. І від цього народу одержала Україна великодушну поміч. Німеччина, а потім Австро-Урорщина послали кожда своє військо на поміч Україні. Ті війська прийшли, щоб допомогти українському військові вигнати з України московські орди. До внутрішніх справ Української Держави допомогове військо не мало втручатися, як про це свідчить зміст телеграм канцлера Гартлінґа у відповідь на телеграму українського міністра-президента Голубовича, в якій є, між иншим, отці слова: "Я маю сміливість заявити, що як тільки ви прийдете до переконання, що справа німецьких військ скінчена, негайно буде даний наказ про їх вивід". Українська інтеліґенція з ентузіязмом вітала його великодушню поміч, український нарід радо приймав гостей-визвольників і охоче ділився з німецьким народом хлібом-сіллю.

Але по мірі того, як німецько-австро-українські війська виго-няли з України московські орди, почала дуже зростати ненависть до українського народу у тих, хто був радий цим ордам, хто ненавидів ідею Української Держави, кому поневолення українського народу йде на користь. Москалі, жиди та польська шляхта побачили себе загроженими зростом української державности і, безсильні стати до одвертої боротьби, вони почали свої потайні інтриги. Це хатні вороги українського народу. В большевицько-московськім наїзді добачали українські Москалі повернення свого національного панування над українським народом, повернення єдиної Росії; через те навіть поміщики-москалі, лякаючись соціяльної програми большевиків, вітали вороття пануючої московської мови й московського кулака над Україною. Жидівський нарід, буржуазія якого вже цілком засимілювалася по мові з Москалями, бачить у відокремленні України територіяльне скорочення своєї торговельно-промислової діяльности, а в національнім і культурнім відродженні й розвитку українського селянина вбачав безпосередню загрозу свойому звиклому способові життя торговельного посередника. Жидівський нарід прагне єдиної Росії і ненавидить українську самостійність. Польська шляхта, маючи величезні маєтки на Україні, неприхильно ставиться до державного відродження українського народу.

Отже, об'єднані ненавистю до українського народу, Москалі, Жиди й Поляки добачають свій порятунок тільки в тім, щоб український нарід пересварити з німецьким. Гасло до цього подали представники московської та жидівської демократії, що на правах членів Центральної Ради засідали в Малій Раді і робили безконечні запити. Роздмухуючи деякі малозначні вчинки з діяльности німецького війська й надаючи тим вчинкам першорядне державне зна-

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 109

чіння, вони систематично й свідомо провокували українсько-німецькі відносини. А тим часом і московсько-жидівська буржуазія почала нашіптувати проти українського народу, впевняючи німецьке командування, що зрілої інтеліґенції української немає, що увесь нарід український складається з простонароддя, дикого та некультурного. Московсько-жидівська буржуазія, вказуючи на склад Центральної Ради, впевняла, що ніби инших культурних людей, як ті, що в Центральній Раді, український нарід зовсім не має. З другого боку Москалі й Жиди посередньо й безпосередньо впевняли українського селянина, що Центральна Рада продала Україну Німцям, що Німці прийшли з тим, щоб повернути землю панам, щоб не допустити ніяких політичних та соціяльних реформ, щоб поневолити Україну або при нагоді заплатити Україною Англії, Франції та Московщині.

Українська інтеліґенція — національно свідомі верхи українського народу — були саме тоді відіпхнуті українськими лівими соціалістами від усяких впливів і значіння і через те вони не мали змоги запобігти ворожим заходам моськовсько-жидівського комплоту, який мав тим більшу силу, що його підтримували й польскі поміщики на Україні. Завдяки цим сварам помалу утворились між Німцями і Українцями обопільні непорозуміння. Коли ж виникли непорозуміння ще й між Українським Правительством, яке вміло говорити тільки мовою соціялістів, і військовим німецьким командуванням, яке говорило мовою войовників, тоді надійшли зміни відносин, тоді первісні взаємні відносини й первісні цілі набрали зовсім нового характеру: принцип невтручання до внутрішніх українських справ був нарушений.

Тим часом в українськім народі відбувалася природна й здорова реакція проти утопістичних, нежиттєвих і шкодливих захоплень, особливо в аграрній справі. Ця реакція йшла двома шляхами: одна частина землевласницького селянства, зорганізована в союзи ще за московського самодержавія земськими начальниками, йшла під проводом московських і москвофільських поміщиків; друга частина хліборобів, зорганізованих українською інтеліґенцією та поміщиками патріотами, була під проводом цих останніх. Організації йшли нарізно, але й тих і других об'єднувало бажання оборонити принцип власности, загрожений від соціялістів-утопістів. Та коли українські провідники хліборобів хотіли тільки ґрунтовної реорганізації Центральної Ради й Правительства уведенням буржуазних українських елементів, в той час московські провідники хліборобів, підшиваючися під українську шкуру, хотіли повного знищення самої ідеї Ц. Ради. Треба зазначити, що саме тоді й в Центральній Раді назрівала реакція проти лівих соціялістів.

Замісць виждати й дати самому українському народові змогу подужати свою хоробу й знайти шлях до трансформації своєї революційної влади, німецьке військове командування взяло участь в перевороті. А творячи цей переворот, німецьке військове командування увійшло у згоду не з українськими, але з російськими провідниками. І треба рішуче зазначити, що московські поміщики ніколи не зважились би й не здолали б зробити перевороту, коли 29 квітня під час з'їду хліборобів, — з'їзду, що розколовся на дві половини, відповідно до духу й наміру своїх провідників; з одного боку Моска-

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 110

лів, а з другого Українців, — коли б в цей момент не відбулися по загаду німецької військової влади публичні арешти Центральної Ради та Правительства в самім будинку парламенту.

Арешт був наче гаслом.

Переворот віддав усю владу на Україні в руки чужинців, ворогів українського народу. Міністерство Лизогуба зложене здебільшого з т. зв. Малоросів, цеб-то індивідумів української крови, але з московською душею, які в часи українського національного поневолення покинули свій народ, пішли на службу московському і як ренегати ще й досі ненавидять українство. Бувши людьми московської орієнтації, вони однаково ворожі як українському народові, так і німецькому народові. Опинившися при українській власти, ці пани під усякими вигідними претекстами відбувають вакханалію вигонення Українців з державних посад, продовжуючи по суті річи з національного погляду чорне діло своїх одноплемінників-большевиків, надуживаючи довір'я Гетьмана й німецького військового командування. Усі урядові інституції систематично заповнюються московськими урядовцями, навіть не-українськими підданими, яких простісенько виписують з Петербургу або Московщини під фальшивим претекстом, ніби між українською інтеліґенцією нема культурних сил. Усі посади губерніяльних і повітових старост (комісарів) та командантів віддані старим ворогам українського народу, що віддавна боролися з українським рухом. Згори їм про людське око загадано говорити про будову Української Держави, але дійсне їх призначення підготувати на Україні реставрацію російської державности, щоб в слушний час злучити Україну з Москвою, щоб знову утворити єдину неділиму Росію.

Українські хлібороби, які утворили рух для забезпечення принципу приватної власности, бачуть з жахом, що чіпляючись за цей принцип, чужонаціональні елементи захопили політичну владу на Україні в свої руки й знов обертають українську націю в рабство. Широкі народні маси бачуть, що не тільки земля, але, що найгірше, уся політична влада перейшла знову до рук чужинців, старих ворогів українського народу. Народ бачить, що хоч ще й лишилась форма Української Держави, але в неї вливається антинаціональний зміст, і все, що здобула Національна Революція, обернено фактично в нівець, а його історичні вороги знову беруть гору навіть у його власній державі (Сконфісковано 6 рядків "Діла"). Пара мілійонів Москалів знову панує над трьома десятками мілійонів Українців. В Українській Державі Українцями напихаються тюрми (Сконфісковано 10 рядків).

В цей грізний час небезпеки для життя українського народу та його держави Союз всіх українських національних партій звертається до німецького народу і з повним розумінням ваги моменту для будучих наших обоцільних відносин кличе: Берестейська умова повинна бути свято додержана і військове німецьке командування не має втручуватись до нашої внутрішньої боротьби, не має підтримувати московську меншість, яка нині через Раду міністрів захопила владу на Україні!

Український народ має змогу утворити свій національний діловий кабінет міністрів з елементів державних і досвідчених фаховців. Цей національний кабінет дасть Україні спокій, зміцнить

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 111

владу, положить міцні основи до будування Національної Держави й забезпечить точне виконання Берестейської умови, як в інтересах німецького народу, так і в інтересах українського народу.

В ім'я справедливости, яка для кождого Німця і для кождого Українця є найсвятішою річчю, в ім'я принципів людськости — нехай буде усунена небезпека для української нації, бо ця небезпека в будуччині може зробитись небезпекою також й для німецького народу!

Київ, 30. мая 1918 року.

Український Національно-Державний Союз політичних партій і організацій (Партії Самостійників-Соціялістів, Трудової Партії, Партії Демократів-Хліборобів, партії Соціялістів-федералістів, Об'єднаної Ради залізниць України, Головної Ради Всеукраїнської Почтово-Телеграфної Спілки)".

Нарешті, безпосередньо на ім'я німецького посла Мума вислав свій меморандум голова київської губерніяльної земської управи й голова управи Всеукраїнського Земського Союзу С. Петлюра, передавши копію свого меморандума послам австро-угорському й болгарському.1) Так представники української демократії сами понижували авторитет українського правительства, звертаючись через його голову безпосередньо до представників чужої влади, роблячи її суддею й арбітром у внутрішніх українських справах, і тенденційною інтерпретацією подій і фактів стараючись впевнити цих чужих представників, що на Україні нема українців окрім груп соціялістичної української інтеліґенції.

1) Подаємо текст цього меморандуму:

"Ваша Екцеленціє!

Події, що відбуваються на Україні, примушують мене звернутись до Вас, яко до представника заприязненої нам держави.

Уважаю потрібним повідомити, що звертаюсь до Вас не яко політичний діяч, а яко голова київської губерніяльної народньої управи й одночасно яко голова управи Всеукраїнського Земського Союза, що об'єднує собою всі народні земські управи на Україні. Для вашого відому інформую.

Народні управи є інституціями самоврядування, що дбають про народню просвіту й культуру, допомагаючи народові в його економічних, господарських і просвітних потребах. Народніх управ, вибраних самим народом, на Україні — 115; вони удержують сотні тисяч народніх шкіл, сотні професійних шкіл і учительських семінарій, велике число шпиталів, амбулаторій; опікуються будівлею шляхів, дбають про ріжні кооперації на селі, заводять досвідні сільсько-господарські стації, ветеринарні пункти, мають свої великі майстерні, заводи, центральні склади для постачання населенню книжок, сільсько-господарських знаряддів, медикаментів і ріжних предметів домашнього обиходу; дають юридичну допомогу населенню — словом охоплюють мало не всі боки народнього життя, через що являються інституціями державного значіння, близькими народові й народом поважаними.

Як голова органу, що об'єднує діяльність цих інституцій по всій Україні, яко людина, що її широкі круги громадянства вшанували довір'ям і яка через це саме повинна перед тим громадянством бути відповідальною, особливо в моменти великих змін і іспитів у житті цього громадянства, я не можу спокійно обминути тих фактів, які зараз мають місце скрізь по Україні й до яких має відношення німецька військова влада, на чолі якої стоїте Ви, п. Екцеленціє.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 112

Ця опозиція й уперте ворогування соціялістичної української інтеліґенції й її вузько націоналістичних (не соціялістичних) кругів дуже утруднювала як внутрішнє, так і зовнішнє становище держав. Як раз ті люде, що найбілш голосно заявляли про свою відданість ідеї самостійности України й скріплення її державности, фактично робили все від них залежне, щоб розхитати цю державність, як внутрі, так і назовні. Українське правительство, стараючись скріпити міжнародне становище Української Держави і завести лад та спокій внутрі, наштовхувалось на ворогування з ріжних боків; з одної сторони російські таємні організації, непримиримо ворожі до якої б там ні було української державности (однаково й "білі", и "червоні") вели свою руйнуючу працю, стараючись захитати українську державність терористичними виступами, невпинною

В звязку з державним переворотом скрізь на Україні почались арешти й замикання в тюрми без суду та слідства ріжного стану громадян України. До мене, яко до голови Всеукраїнського Союза земств звертаються і окремі особи, і цілі делегації з повідомленням, що в однім місці арештовано земських гласних, а в другім членів земської управи, при чім в де-яких випадках, як от в Липівці на Київщині, навіть запечатано помешкання цієї інституції. Я звертав уже увагу п. гетьмана Скоропадського на ці недопустимі й небажані для спокою краю арешти, вказуючи йому на велику небезпеку від тих арештів. Маючи на увазі, що часто подібні арешти виконуються німецькими військами, я вважаю необхідним і вашу, п. Екцеленціє, увагу звернути на ці прикрі й дуже небажані явища.

Я повинен заявити вам, п. Екцеленціє, що мене дуже хвилюють ці явища і я не жду від них нічого доброго не тільки, п. Екцеленціє, для України, але й для тої дружньої держави, вищим представником влади на Україні котрої являєтесь ви.

Я яко громадянин свого краю хотів би, шоб дружна держава, котра допомогла мойому народові здійснити його вистраждані великими жертвами національно-історичні ідеали й була першою, що признала Українську Народню Республіку за самостійну державу, — залишилась назавжди в свідомості й пам'яті народу як справді дружня держава; я хотів би, щоб наш народ з подякою й признанням ставився до вашого народу за історичну прислугу, вчинену ним Україні, щоб засвоїв культурні здобутки вашої держави, та взагалі позискав той організазійний досвід, яким вславилася на ріжних полях Німеччина. Український народ охоче переймає що кращого у инших, має великий хист до культури, просвіти й організації та здатний в короткий час зробити те, до чого иншим треба значно більше часу.

264 роки московського панування не вбили в нім ні національного почуття, ні змагання до створення власної держави, яко логічної форми, в яку вилились його давні історичні й національно-політичні ідеали. Він знає й твердо певний, що Українська Народня Республіка як окрема держава повинна бути й що вона буде існувати та що ніяка сила на світі не в силі буде цієї його певности знищити. Якої б долі не судилось українському народові ще пережити, він все одно своє право на самостійне державне життя виборе. За це говорить та певність, яку ми, Українці, в цій справі відчуваємо.

Я спиняюсь над цим, п. Екцеленціє, для того, щоб ви були поінформовані про наші найбільші національні змагання, про нашу певність в цій справі й щоб відчули ту відразу, яку наш народ матиме, коли серед нього пролунає чутка, що та держава, яка перша признала за ним право самостійного державного існування і через те стала заприязненою, несподівано для нього стала через своїх агентів, чинити йому те, що ніяк не вяжеться з уявою про дружню державу. А саме фактами, що суперечать такій уяві, і являються арешти німецькими офіцерами й солдатами тих людей, якими висло-

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 113

пропагандою, страйками, саботажем; з иншою метою, але тими ж самими способами руйнували українську державність ліві українські партії, такі як большевики й соціялісти-революціонери; більш поміркована українська демократична інтеліґенція, т. зв. "свідомі українці", — як бачимо, мало залишались позаду своїх більш лівих земляків в ділі ослаблення й дискредитації української державности. Зоставалась лише хліборобська маса, та, яка й видвигнула гетьманство; але вона виявила занадто мало енергії, активности; її верхи, поміщицька верства, так само як і торгово-промислові круги, виявили занадто сильне стремління до забезпечення своїх вузько-станових інтересів і занадто мале розуміння інтересів державних, а також недоцінювання національного елементу в ділі збудування української державности. Таким чином, укра-

вив народ і своє довір'я і свою пошану. Замісць того, щоб дивитись на військо вашої держави, що перебуває зараз на Україні, яко на друзів і прихильників, — він стане дивитись на нього з великим недовір'ям, упередженням і бачити в нім не приятелів, а людей саме їм протилежних. Я не думаю, п. Ексцеленціє, щоб це було в інтересах вашого війська; я хочу думати, що це не в інтересах-вашого краю.

Отже, берестейським договором установлено певні обов'язки української державної влади що до постачання хліба, м'яса й иншого для вашої держави. Вам певно відомо, що наша країна здебільшого хліборобська й головний чинник в державнім житті України є селяне.

Отже, для того, щоб наше селянське населення могло допомогти державній владі виконати свої обов'язки супроти вашої держави, являється конечною необхідністю, щоб селянин наш міг спокійно обробляти своє поле та спокійно міг почувати себе громадянином Української Народньої Республіки. Такого запевнення він не матиме, коли на його очах творитимуться безпідставні арешти людей, котрих наш народ признає за найкращих з-поміж себе.

Я боюсь, п. Ексцеленціє, що від того добра не буде ні Україні, ні вашій державі! В нашім краю починається неспокій, ексцеси, які можуть прибрати небажані для заприязнених сторін форми. Війна, опісля революція й без того розхитала господарський організм країни, а ці можливі розрухи можуть його ще більше розхитати. Після революції наш нарід почав братися за організацію свого власного життя і життя вибореної ним Держави. І я мушу ствердити на підставі досвіду й житєвих спостережень, що ця праця його в напрямі державного будівництва почала пускати глибокі коріння в народню свідомість: почали люде платити податки, заорювати землю, сіяти, відкривати просвітні й економічні товариства, наша зруйнована промисловість стала відроджуватись на благо нашого краю, даючи заробіток величезній армії безробітних, — взагалі, стало наладжуватись життя. І коли я пригадаю історичні аналогії з історії революції у инших народів, я схиляюсь перед моїм народом з пошаною за те, що він в хвилину розбурханого життя свого виявив державний розум і тверду волю в будівництві своєї Держави. Ви, п. Ексцеленціє, знаєте, що ваша держава має житєвий інтерес в тім, щоб Україна яко самостійна держава існувала і розвивалась. Треба зробити все, щоби всі умовини її теперішнього життя сприяли зміцненню України, як держави дружньої до вашої.

Я боюсь, що вчинки агентів військової влади на місцях цій справі шкодять і створюють атмосферу, дуже негарну й дуже невідповідаючу культивуванню цього почуття серед наших селян до вашої держави й вашого народу. Я маю глибоке вражіння, що ваш нарід, як і народи инших, заприязнених нам держав, хотіли б жити в дружніх зносинах з нашим. Неодноразові заяви представників вашого правительства й дебати в парламенті впевняють мене в цім. Отже, з мого погляду всяка влада і всякий агент

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 114

їнському правительству довелось працювати, не почуваючи під собою твердої опори навіть в тих громадських верствах, які, здавалось би, повинні були б найбільше цінити його змагання організувати українську державність і законний правовий лад.

На скільки ж український, спеціяльно Київський ґрунт був насичений елементами, які за всяку ціну старалися зруйнувати українську державність, котра для одних була перешкодою для відбудови "єдиної-неділимої" Росії, для других — для заведення соціялістичного або комуністичного ладу, показують події, які відбулися на Україні протягом червня-липня місяця й які завершились убивством головнокомандуючого німецьким військом на Україні, фельдмаршала Айхгорна. Свідчить про це й довгий ряд змов та атентатів супроти самого Гетьмана та окремих членів його правительства.

влади повинен допомагати цій справі, а не йти всупереч (і ні в якім разі не робити того з початку приязні, щоб не псувати її).

Зважуючись звернути вашу увагу на арешти, я керуюсь не тільки тим, що вони деморалізують правосвідомість нашого народу, не тільки тим, що через ці арешти життя земських управ терпить велику шкоду, бо господарський і культурний апарат країни не може правильно функціонувати, а ще й тим, що німецька й австрійська влада, яко незнайомі у відповідній мірі з відносинами краю, часто роблять ті арешти, як мені удавалось встановити, після того, як хтось штовхає їх на це негарне діло, з особистих мотивів. Я виношу, що тут де-які люде зводять свої політичні й особисті рахунки з противником. Звертаються такі люде до німецьких і австрійських офицерів з запроханням арешту, офіцери арештовують, а потім виясняється, що арештовано невинних і арештовано Бог зна за що. Бували випадки, що арештовано членів земських управ по обвинуваченні в болшевизмі тоді, як ці арештувані вели завзяту боротьбу з большевиками і були ними засуджені до смертної кари й тільки чудом від неї спаслися. Таким випадкам треба положити кінець, бо вони наносять великий удар правосвідомості нашого народу, треба зупинити вакханалію арештів членів земських управ і земських гласних, бо від того терплять велику шкоду земські апарати та все культурно-просвітнє та економічне життя приходить до руїни. Треба положить кінець цім явищам, бо вони створюють дуже негарну атмосферу серед нашого народу і настроюють його, проти військ заприязнених з нами держав, з якими ми повинні жити дружньо и поприятельськи.

Я маю тверду надію, Excellenz, що ви з особливою увагою поставитесь до цього мого звертання, а ті мотиви, які керували мною в цім разі, будуть прийняті вами під особливу увагу, що ви приймете міри, відповідні для того, щоб в підлеглих вам агентів влади на місцях наше населення бачило дійсно представників заприязненої держави. Я тішу себе надією, що мій лист до вас, яко лист людини, що відповідає нормально перед земськими установами цілої України за невпинний господарський і культурно-просвітній розвиток Української Держави, послужить товчком для приверення ладу и порядку в нашій країні, без яких не може виконати своїх великих обов'язків до представленої вами держави.

З правдивим поважанням голова Київської Губерніяльної Земської Управи та
Всеукраїнського Союза Земств С. Петлюра".

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 115

VII.

Вороги Української Державности та їх праця. Ліва
й права російська іредента. Терористичні акти й змови.
Замордування фельдмаршала Айхгорна и підготовка замаху
на гетьмана.

Ще в осени 1917 року, коли вияснилась достаточно повна слабкість російського Тимчасового Правительства, серед правих російських кругів, особливо військових, виникла думка зробити Україну плацдармом і базою для боротьби з большевизмом, а Київ — осередком цієї боротьби. Були плани перенести на Україну Ставку Верховного Командування і опертись в боротьбі з большевиками на консервативний та антикомуністичний настрій українського населення. Існувала думка, принаймні, у де-кого з російських генералів, опертись також на нерозкладені ще большевицькою агітацією українські військові частини. Спеціяльно цієї думки додержувався генерал Л. Корнілов, котрий ще літом 1917 року натякав ген. П. Скоропадському, будучому Гетьманові, перевести українізацію 34-го армейського корпусу, і робив спроби у Кам'янці ввійти в порозуміння з де-якими українськими діячами1). Але Корнілов залишився самотний в своїх проєктах. Величезна більшість визначніших російських генералів і політичних діячів була проти такого порозуміння, а тим більше військової співпраці з українцями. Проти українізації військ однаково завзято виступали як представники "революційної демократії" (досить пригадати начальника київського війського округу полковника К. Оберучева), так і "контреволюційні" генерали, такі як Денікин, Марков та инші. Вони безперечно силою задавили б український рух, як би сила була на їх стороні. Але після невдалого виступу ген. Корнілова всі ці Денікини, Маркови і прочі опинились у Биховській тюрмі, а справу ген. Квіцинського [вірогідно Квіцинський Борис Йосифович] зробити Київ опорою влади Тимчасового Правительства в дні октябрського перевороту ліквідувала Центральна Рада, вступивши за-для цього в порозуміння з місцевими большевиками.

Потерпівши невдачу на Україні, керманичі російської реставрації перенесли, як звісно, свою базу на Дін та на українську Кубань. Тут роблено спроби опертись на козаччину, тут почала формуватись т. зв. Добровольча Армія. Ідеологія цієї армії була непримиримо ворожа однаково як большевизму, так і українству, особливо ж ідеї самостійности України. Черпаючи значну частину своїх матеріяльних засобів і людської сили з української території, добровольці фактично ненавиділи все

1) З автором цієї книги і з пок. д-ром К. Солухою, головою кам'янецької "Просвіти" й давнім українським національним діячем.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 116

українське й готові були краще бачити Україну під однією, спільною для всіх частин бувшої Росії совітською владою, ніж самостійною державою. Проголошення самостійности України й її мир з центральними державами викликали серед добровольців, котрі одним з перших пунктів свого credo ставили сліпу вірність "союзникам" (себ-то державам Антанти), новий вибух ненависти. Коли Україна увільнилася від большевиков за допомогою німців, а особливо коли настав гетьманський режим з його повною політичною толерантністю, до Київа посунули всі недобитки російської буржуазії, бюрократії, ріжні політичні авантюристи. Де-хто приїздив на легальній основі, яко громадянин Української Держави (походячи з якоїсь української місцевости й добувши на тій підставі український паспорт від українського консула); багато шукало притулку, рятуючись від большевйцького терору, і Україна гостинно давала їм той притулок і захист. Але замість вдячности краю, який врятував їх від розстрілу, або від голодної смерти, замість лойяльности до держави, яка охороняла їх своєю законністю, ці люде палали злобою проти України й зробили нашу столицю гніздом усяких інтриг, конспірацій, змов, котрі були направлені проти молодої Української Держави. Досить прочитати всю цю обильну літературу споминів ріжних Денікинів, Лукомських, Гурок і проч., наскрізь перейняту отруйним ядом клевети, ненависти й злоби проти українства, щоб переконатись, скільки ріжних змов і замахів снувалось у самому серці Української Держави людьми, яким ця Держава дала спокійний захист. Тепер усі ці Станкевичі, Лукомські та инші отверто признаються у своїх споминах, що одні з них сами брали участь у змовах на життя Гетьмана, на скинення українського правительства и заміни його владою... уфімської Директорії1), другі ж знали про це і цьому співчували, хоч Україна нічого злого їм не зробила, а навпаки — притулила їх, дала їм становище й заробіток.

В самім Київі заснувався "Кіевскій Національный Центръ" (до його належали: група В. Шульгина, Позапартійний блок російських виборців, Клуб російських націоналістів, товариство "Русь", опозиційне крило кадетів з Єфімовським та Левитським та ин.), котрий ставив своїм най-

1) В. Станкевич у своїх "Воспоминаніяхъ" (Берлін. 1920, ст, 324-325) оповідає, як він разом з членами "лівих організацій" розбив змову, метою якої було вбити Гетьмана й "передати владу кругам, що купчилися біля "Союзу відродження Росії", який мусив координувати свою діяльність з Уфімською Директорією. Між иншими методами роботи компанії Станкевича по руйнуванню Української Держави було організування спеціяльного відділу саботажників, які мали всіми способами розвалювати рух на залізницях. Змовники настільки були певні в успіху, що вже склали наперед кабінет міністрів на чолі з тим самим проф. Одинцем, який за часів Ц. Ради був міністром по великоросійським справам в українському урядові. До змови було протягнуто багато військових, навіть таких, що служили на високих постах в українській армії, Змовники входили в порозуміння з агентами Антанти й працювали, як свідчить ген. Денікин, на французські субсидії (Деникин, Очерки русской смуты, т. XV, ст. 188).

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 117

близчим завданням "боротьбу з українською самостійності", а до Гетьмана та до українського правительства ставився надзвичайно вороже1). Цей "Ценр" на своїй нараді в Київі в жовтні 1918 року постановив з приводу чуток, ніби ген. Денікин входить в якісь зносини з Гетьманом, що "съ измѣнникомь Скоропадскимъ и съ возглавляемой имъ Украиной никакіе переговоры недопустимы". Так само в Київі звив своє кубло "Союзъ возрожденія Россіи", котрий, по словам Денікина, "різко вороже ставився до української самостійности і до гетьмана".2) Київський "Національный Центръ" був ніби філією "Всероссійского Нац. Центра" і поділяв його ідеологію. В кінці жовтня 1918 р. з Москви прибули до Київа члени "Всер. Н.Ц." М. М. Федоров, проф. П. Новгородцев [вірогідно Новгородцев Павло Іванович], Волков, Салазкін та ин. Вони зразу ж повели боротьбу проти скликання Гетьманом "Державного Сойму", вважаючи це скликання "замахом на верховні права російського народа". Один тільки "Совѣтъ Государственного Обьединенія" (зложений з представників колишніх членів рос. Державної Думи і Держ. Ради, церковного собору, сенату, земських і міських діячів, промисловців, земельних власників) ставився до Гетьмана лояльно, піддержував з ним зносини і старався впливати на його політику, але, як признає Денікин — безуспішно.3).

Ця сліпа ненависть до Української Держави и до Гетьмана, як її голови, кидалась у вічі і була незрозумілою для сторонніх людей. Так, представник Дона у Київі, генерал Черячукин, в своїх споминах про Україну 1918 року, оповідає, що всі "російські партії" починаючи від крайніх правих і кінчаючи лівими, до хоробливости лякаючись відокремленням України від Росії, з незрозумілую впертістю, хоча б ціною продажу України большевикам, з гаслом: чим гірше, тим краще й аби тільки не існувала самостійна Україна, вели наступ на Гетьмана"...4) Трохи далі він каже, що цього погляду "чим гірше, тим краще" подержувалися не тільки представники "Об'единеного Центра" (загально російської антибольшевицької організації), але и провідники Добровольної Армії, котрі бачили в пониженні Гетьмана й упадку України здійснення своїх ідеалів і за-для цього вживали всіх заходів перед союзниками (Антантою)"5). І вже потому, як Українська Держава впала, в 1919 році, коли частина української території опинилась була на якийсь час під владою Денікина, ця ненависть виявилась, між иншим, в наказі Денікина своїм начальникам окремих відомств: "не замѣщать должностей по гражданскому вѣдомству въ предѣлахъ Малороссіи чиновниками, состоявшими на службѣ при Гетьманском или Украинскомъ правительствѣ". А "Особое Совѣщаніе" (правительство Денікина) в своїм засіданні 24 серпня

1) Ген. А. И. Деникинъ, Очерки русской смуты, т. IV. ст, 187.

2) Ibid, ст. 188.

3) Ibid, ст. 186.

4) "Донская Лѣтопись", 1924, № 3, ст. 207-ма.

5) Ibidem, ст. 219.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 118

1919 року, розвиваючи наказ свого шефа, винесло такі постанови: "1) безусловно воспретить назначеніе должности по гражданскому вѣдомству лицъ, замѣченныхъ въ приверженности къ политическому направленію гетманской или украинской власти, и уволить со службы таковыхъ, въ случаѣ если означенныя лица будутъ обнаружены на государственной или общественной службѣ; 2) не назначать въ малороссійскія губерніи на должности IV. класса и выше, а также вице-губернаторовъ и начальниковъ уѣздовъ лицъ, своевременно на высшія должности назначенныхъ Гетманскимъ или Украинскимъ правительствомъ".1) Цікаво, що членами цього "Особаго Совѣщанія" були особи, які в свій час сами або їх сем'ї знайшли порятунок на Україні від большевиків як раз за часів Гетьманського правління! Проживаючи тоді на Україні, вони без перешкоди влаштовували свої з'їзди, наради, творили партії й союзи. У Київі вільно перебував лідер кадетів П. Мілюков, радився з своїми прихильниками про відбудову єдиної-неділимої Росії, входив в зносини з Німцями, переконуючи їх в тому, що з частин колишньої Росії тільки Польща може дістати самостійність, а всі инші, в тім числі й Україна, повинні бути знову прилучені до Росії.2) І тільки коли про ці інтриги довідались деякі члени українського правительства, в Раді Міністрів було зняте питання про висилку Мілюкова з Київа. Але його прихильники встигли попередити і він виїхав на Чернігівщину, в маєток одного свого знайомого, українського поміщика. Російські іредентисти видавали в Київі газету "Русскій Голосъ", котрий друкував такі річі, як інтерв'ю з большевицьким делегатом Д. Мануїльским на тему, мовляв, що "Россія можетъ воскреснуть либо какъ єдиная монархія, либо какъ єдиная федеративная республика совѣтовъ" ("Русс. Гол.", 1918, № 116). В Одесі виходив аналогічний орган "Голосъ Юга"; в Одесі російська біла іредента купчилась біля таких осіб, як Сухомлинови (батько и син), граф Сумароков-Ельстон, граф Пален, колишній міський голова Пелікан, князь Лівен, князь Трубецькой та инші представники російської аристокрації.3) Україна була вкрита цілою сіткою російських організацій, котрі перебували в звязку з Добровольною Армією, непримиримо ворожою до Української Держави, та з иншими російськими осередками поза її межами. Один німецький Bericht подає (від 14 липня 1918 року) відомості про союз, на чолі якого стояв російський капитан Герц і який нараховував коло 4000 членів — офіцерів, студентів і учнів колишніх військових шкіл, розкиданих в 14 містах України. Союз ставив метою відбудову єдиної Росії й стояв в звязку з полковником Всеволожським у Ростові. На чолі другого аналогічного союзу стояв генерал Семьонов.

1) Проф. М. Чубинський. На Дону (Из воспоминаній обер-прокурора), " Донская Лѣтопись", № 3, 1924, ст. 272-273.

3) Донесення гр. Форґача від 28 червня 1918, № 619, міністрові гр. Буріянові.

3) Донесення австрійського генерального консула в Одесі Жатковського міністру закордонних справ у Відні від 14 липня 1917 р. № 14.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 119

Обидва шукали помочи у німців. У Київі під конспіративною назвою "Союз деятелей Украины" існував російський монархічний союз, котрий відбув під проводом колишнього віце-губернатора Кошкарьова 18-го липня 1918 р. з'їзд у Київі. На цей з'їзд прибули делегати з Москви на чолі з інженером Орловим. Ухвалено було перевести організацію "ячеекъ" по всій Україні, які агітували б за відновлення в Росії монархії й за прилучення України до Росії.1).

Поруч "білих" чи "правих" російських організацій невтомно працювали ліві, які знайшли собі дуже енергійну опору й поміч з появою в Київі совітської місії й з установленям совітських консульств у Київі та Одесі. З ними війшли в тісний контакт не тільки українські большевицькі організації, але й Український Національний Союз.


Фельдмаршал Айхгорн.

У Київі та й по инших важніших осередках України звив собі кубло не тільки антантський шпіонаж, котрий знаходив собі чимало агентів серед кругів, однаково ворожих як німцям, так і підтримуваній ними Україні,2) але робилися спроби терористичними актами й замахами внести розстрій в життя Української Держави, викликати паніку серед населення. В цій роботі панувала солідарність між агентами Антанти й большевиками. 6 червня в Київі сталася страшна катастрофа з вибухами порохових складів на Звіринці. Ось як описує її газетний кореспондент: "о початку 11-ої години ранку з боку Звіринця почувся такий страшний вибух, від якого не тільки околиці Звіринця але й далеко по-за ними все затрусилося, неначе від землетрусу. З вікон посипалися шибки, з будинків штукатурка, цегла, а в де-яких будинках позривалися й двері. Вибух викликав такий переляк, що люде не знали що робити. Перелякана людність вибігала з своїх хат і втікала, куди очі дивилися. Через тини й паркани, рови й перелази, чужі двори, сади й подвір'я бігли люде, сами не знали, куди. Люде, коні, вози, трамваї — все змішувалося в одну купу. На вулицях падали зомлілі жінки. Були випадки смерти від розриву серця. Тим часом за першим почувся другий, за ним третій і дальші вибухи, одні з яких були сильніші, другі слабші. Багато думало, що це обстрілюють місто, й поховалися в підвали. По

1) "Вістник пол., літер. й життя", № 31, ст. 451-452.

2) До таких діячів можна, наприклад, зарахувати полковника В.К., якого Директорія вислала, яко військового аташе до Парижу при Мировій Делегації. Про нього читаємо, що під час Гетьманщини добр. В.К. був одиноким чоловіком у Київі, що переловлював важні мілітарні депеші, маючи на даху свого помешкання тайний радіо-апарат, який перехоплював секретні військові депеші... полк К. все був великим прихильником Антанти". Див. "Український Голос" (Вінніпег), 1919, № 17, ст. 5-та.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 120

місту пішли всякі неймовірні чутки. Баби на базарі почали говорити, що до Київа підступають большевики. Крамниці почали закриватися. Рух трамваїх припинився. І тільки через якийсь час вияснилося, що й де саме сталося.

Вибухи сталися на Звіринці, на складах артилерійских знарядів і вибухових матеріялів... Катастрофа почалася від пожежі в одному відділі на Звіринці. Спочатку показався дим, а потім почали вилітати одна за другою ракети. Як тільки показався вогонь, по телефону сповістили уряд двірцевого району, відкіля негайно прибула пожарна каманда. Одночасно сповістили школу старшин, яка вислала зараз же вартових і оточила місце пожежі. Але було вже запізно. Тільки прибула варта й пожарна команда, счинився величезний вибух знарядів. Уся сила його прийшлася на порожне місце між артилерійським складом і школою старшин. За цим вибухом пішли дальші. Варта старшин і пожарна команда тяжко постраждали. Полум'ям обхопили майже весь Звіринець і повстало просто пекло; з одного боку рвались ракети, з другого — знаряди, загорівся порох... Пожарні команди з'їхалися на місце нещастя з усього міста, але щось вдіяти було неможливо. Довелося оточити всю місцевість українським військом і нікого не допускати за означені межі. Вибухи продовжувалися. Знаряди літали, розривалися в повітрі й обсипали скалками та шрапнельними кулями все, що було навкруги. Сила вибухів була тала велика, що на місці нещастя будинки валилися один за другим.

На вулицях Київа спочатку вибухів почалася втеча людей зі сходу на захід. Всюди видно було, як цілі юрби людей вдягнутих, хто як попав, з кошиками, з клунками, з дітьми та ріжними річами втікали, не розбіраючи гаразд, куди втікають, щоб лиш в протилежний від катастрофи бік.

Як перейшло ж перше страхіття й люде опанували трохи собою, почалася мобілізація за-для допомоги пораненим і покаліченим жертвам катастрофи всіх санітарних організацій і Червоного Хреста. З усіх боків міста кинулися до Звіринця відділи санітарів. Почали перевозити ранених до шпиталів і т. ин. О 1 годині дня на місце катастрофи прибув Гетьман, щоб ознайомитися на місці з станом річей. Він вислухав звідомленя представників української і німецкої влади, дав кілька порад і пробувши з пів години, вернувся назад. Приїздили й ріжні міністри на місце катастрофи й робили там усякі розпорядки.

Вся місцевість Звіринця знищена вогнем до тла. Не лишилося жадного цілого будинку. Багато людей опинилося на вулиці без усякого притулку. Заможні мешканці Звіринця поробилися бідними, здорові й дужі каліками, а ті, що власною працею здобували собі шматок хліба, перетворились просто в старців. Потерпіли від вибухів і пожежі й Видубецький і Троїцький манастирі. Від Троїцкого (Йонівського) манастиря лишилася тільки недобудована дзвіниця, а решта будови й манастирь знищені майже цілком.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 121

Поки-що нараховано до 200 забитих і згорівших і по-над 1000 поранених. Лишилося без притулку біля 10.000 людей. Багацько поранених скалками и кулями від знарядів та шклом від шибок, тощо не можна зареєструвати, бо вони сами собі запобігають, не звертаючись до сторонньої помочи. Багацько трупів ще не розбуто з-под руїн.

Для прийому поранених улаштовано в ріжних шпиталях 1500 ліжок. Пороблено в широких розмірах заходи, щоб допомогти всім жертвам катастрофи. Чимало допомогли в тяжкій роботі санітарів і німецькі відділи Червоного Хреста, які працювали, не покладаючи рук. Одночасно з лікарською допомогою Міністерство Народнього Здоровля та Військове Міністерство вжили заходів, щоб допомогти людям притулком та їжою. В Олексіївській інженерній школі та на території виставки улаштовано притулки й харчові пункти, де будуть видавати хліб, гарячу страву, консерви і т. ин. На Печерську також відкрито кілька харчових пунктів, куди приходить кожного дня кілька тисяч людей і дістає харч. Гетьман наказав Раді Міністрів видати 500.000 карбованців на поміч жертвам.1)

1) В цій справі Гетьман звернувся з відручним листом до Голови Ради Міністрів Ф. А. Лизогуба такого змісту:

Шановний Пане Федіре Андрієвичу!

Велике нещастя налягло над мешканцями м. Київа. Тисячі людей без хат і майже зістались на вулиці. Коли я виїхав на місце катастрофи, я глибоко був схвильований тим видовищем нещастя. Я зробив пропозицію Раді Міністрів про асигновку 500.000 карбованців на негайну допомогу потерпівшим, серед котрих більшість — робітники, а все ж міркую, що без громадської допомоги, без відклику до христіянського почуття всього населення України, злидні всіх потерпівпшх не можуть бути заспокоєні вповні.

Тому щиро прохаю Вас скласти окремий Комітет під моїм головуванням для допомоги населенню, яке потерпіло від вибуху.

Обов'зки голови цього Комітету я прохаю Вас взяти на себе. Необхідна також участь в цьому Комітеті міністрів — Фінансів, Народнього Здоровля і Опіки, Міністра Праці і Начальника мого Штабу.

Крім того прохаю Вас притягти до праці в Комітеті доброчинців, які відкликнуться на це добре діло.

Комітетові, який має скластися, належить відкрити збір жертв в ріжних частинах м. Київа і по всій Україні на користь потерпівших.

Я глибоко переконаний, що все населення України поспішить зробити яко мога більше допомоги нещасним жертвам вибуху і тим самим сповнить свій христіянський довг перед Богом та ближнім, який бідує.

8. червня 1918. року.

Павло Скоропадський.

(Цей Комітет зібрав до 23. липня 1918. р. пожертвувань грішми на суму 615.071 карб. 92. коп. Див, додаток до газети "Державний Вістник", № 32.)

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 122

Городська дума вибрала спеціальний Комітет помочи жертвам катастрофи. До Комітету закликано представників ліквідаційного комітету Всеросійського Земского Союзу й Союза Земств, Військово-промислового комітету, Ліги захисту дітей, "Центродому", Міністерства харчових справ, 4 представників від мешканців Звіринецького району, кооператив "Жизнь" і "Господарський Потребитель", Спілки лікарів, Спілки професійних робітничих союзів, Ради присяжних адвокатів, Українського Банку й инш. Ухвалено організувати збір грошей карнавками. Служачі урядових інституцій, торгово-промислових підприємств і ріжних заведень та робітники ріжних фабрик постановили відрахувати на поміч жертвам свій однодневний заробіток. В театрах на користь жертв також улаштовують збір грошей, продають квітки, програми і т. ин. Загалом людність Київа щиро відгукнулася на події й береться енергійно до помочи.

Слідство в справі катастрофи ведуть рівночасно чотири власті: українські військові власті, прокураторія й державна варта і німецька команда".1)

В урочистому похороні жертв катастрофи взяли участь Гетьман і члени українського правительства, де-які чужоземні посли, фельдмаршал Айхгорн та инші представники німецької та австро-угорської армії, котрі поклали вінки з живих квіток на домовини жертв катастрофи. 16-го червня німецький посол Мум був офіціяльно у Гетьмана і передав йому співчуття німецького Імператора з приводу жертв вибухи на Звіринці в таких висловах: Ясновельможний Пане Гетьмане! З найвищого доручення мого Наймилостивійшого Пана, німецького Імператора, маю честь передати Вам, Пане Гетьмане, і всьому українському народові глибоке співчуття Його Імператорської Величности з приводу тяжкого нещастя від вибуху, при якому знищилася частина міста й загинуло стільки київських громадян".

На це відповів Гетьман: "Пане после! Прошу передати Його Імператорській Величності мою й українського народу глибоку подяку за співчуття Його Величности з приводу нещастя, яке навістило Київ. Увесь український народ глибоко зворушиться висловом цього високомилостивого співчуття. Рівночасно користуюся з нагоди, щоб висловити Вам особисто, пане после, сердечне признання за Ваші незмінно зичливі відносини до всіх подій, які переживає Україна".2)

Не встигло київське населення заспокоїтись від страшного вражіння Звіринецької катастрофи, як нове нещастя впало на многострадальне місто: 14 червня вибухла в день величезна пожежа на Подолі — від невідомої причини. Швидко вогонь перекинувся на дров'яні склади, які були на березі Дніпра в сусідстві з Щекавицькою вулицею, де почалася пожежа. До 5 годин вечора пожежа прийняла розмір дійсного стихійного нещастя. Вогонь усе більше та більше захоплював будинки

1) "Вістник політики, літератури і життя", 1918, № 24, ст. 372-373.

2) Ibidem, № 25, ст. 391.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 123

і коли б за годину вітер не затих, то небезпека загрожувала б усьому Подолу. Але у вечорі вітер стих і тоді пощастило припинити рух вогню. По відомостям державної варти згоріло 35 будинків, які по приблизному підрахунку мали коло 1200 окремих помешкань. Без притулку лишилося коло 10.000 людей. Крім того згоріли два парові млини, спиртовий завод, фанерна фабрика і 14 лісних складів.

Ці обидва нещастя, що трапились одно за другим, викликали серед населення паніку. В обох випадках бачили чиюсь злочинну руки. Але чию? Кому було треба все нових і нових потрясень молодої Української Держави, все нових руйновань і нищень її життя, що тільки що почало налажуватись?1)

Два місяці після катастрофи на Звіринці сталася майже така сама катастрофа в Одесі: з "невідомої причини" 31 липня вилетів у повітря склад патронів на Дальницькій вулиці. Набої вибухали майже три дні і їх жертвою впало кілька сот людей. Полум'я перекинулося на околичні вулиці і наслідком цього вигорів цілий ряд будинків передмістя Одеси і головні склади муніції на Стрільничному полі. Раз-у-раз було чути грім вибухів і оглушуючу детонацію. Наслідком небезпеки, що вогонь може перекинутися на саме місто, було припинено пасажирський рух і ціла сполука з Одесою була перервана. Завдяки зусиллям українських і австрійських військових властей вогонь погашено і в Одесі повернулось нормальне життя. Багато людей зосталося без даху над головою. Рада Міністрів призначила півмілійона карбованців на допомогу жертвам катастрофи.2)

Громадська думка була твердо переконана, що одеський вибух, так само як і київський, це діло рук антантських агентів та прихильників. Ми маємо в руках документ, який потверджує такий здогад. Це — таємне донесення уповноваженого офіцера генерального штаба австро-угорської армії при ставці ген. Макензена австрійській головній квартирі від 23 вересня 1918 р. за № 33152, на підставі телеграми від офіцера для звязку від союзних армій в Ясах такого змісту: "Пані Аліса Поліхроніаді, з походження Францужанка, оповідала одній цілком певній особі, що вона тільки повернулась з Одеси, де їй з великими труднощами вдалося втікти від агентів ц. і кор. поліційної влади. Її запідозріно, що вона причетна до справи вибухів в Одесі. Вона дає підставу думати, що це підозріння далеко не безпідставне. Вибухи в Одесі — це діло Антанти, однієї організації в Кишиневі під проводом французького морського аташе маркіза de Belloy і французького консула в Кишиневі Sarre. Пані Поліхроніаді з захопленням оповідала про цю подію й була

1) До участи в цих вчинках признаються соціял-революціонери устами учасниці вбивства фельдм. Айхгорна Каховської в її споминах [див. нижче]: "на ряду съ этимъ [себ-то терором проти окремих осіб] практиковались широко взрывы складовъ снаряженія, воинскихъ поѣздовъ и т. д.", див. збірник "Пути революцій", Берлін, 1923. ст. 191-ша.

2) "Вістник політики, літератури й життя", 1918, № 38, ст. 528.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 124

тієї гадки, що за цією скоро підуть ще инші подібні катастрофи... Звістка з иншого джерела каже: один урядовець італійського посольства в Ясах признався 18 вересня в легкому дамському товаристві під впливом занадто великої дози випитого алкоголю, що він прибув з Одеси, де брав участь в підготовці вибуху. І цей пан також каже, що дальші підприємства цього роду в повнім ходу".

Всі окремі акти терору, виконувані руками сліпих озлоблених фанатиків, які направляли ріжні "центральні" комітети" завершились убивством фельдмаршала Айхгорна, начальника німецьких військ на Україні. Паралельно й одночасно тими ж самими людьми підготовлявся замах і на Геьмана. Ми розпоряджаємо тепер споминами одного з учасників цих терористичних актів1), і те, що раніш являлося в формі здогадів і міркувань тепер приймає вже певний реальний характер. Ініціятором і організатором терору явився Центральний Комітет російської партії соціалістів-револющонерів. Партійний з'їзд санкціонував цей терор і доручив його переведення "Боєвій Організації". Першими жертвами терору були намічені: граф Мірбах, німецький посол у Москві, фельдмаршал Айхгорн і Гетьман Скоропадський. Боєва організація складалася первісно з тьох осіб: Григорія Смолянського (що в той же самий час "занималъ отвѣтственный coвѣтскій постъ"), Бориса Донського (кронштадського матроса, по походженню — селянина Рязанської губернії й жидівки Каховської. Сформувавшись, Боєва організація почала переговори з Українським Центральним Комітетом партії, який перебував тоді в Москві; було рішено вести діяльність в імени обох центральних комітетів — Московського й Українського, але "окончательная санкція пленума Украинского Центрального Комитета должна была быть получена лишь позднѣе, такъ какъ не было возможности теперь же снестись съ его членами, находившимися въ Одесѣ". Пізніше ця санкція була одержана: її привіз з Одеси член партії Терлецький. Український Ц. Комітет дав до Боєвої Організації ще й своїх людей: "украинцы съ своей стороны ввели къ намъ Марусю Замужную, Ивана Бондарчука и еще двухъ товарищей — Гришу и Миколу, предназначавшихся главнымъ образомъ для покушенія на Гетмана Скоропадскаго".1) Бондарчук і "Микола" були колишні каторжники. Вся компанія переїхала на Україну до Київа й почала тут готовитись до виконання своїх планів. Перший удар був направлений на фельдмаршала, яко начальника німецьких військ "рвавшихъ на части Украину, огнемъ и желѣзомъ усмирявшихъ

1) И. К Каховська. Дело Эйхгорна и Деникина (Изъ во споминаній), "Пути революции", Берлін, 1923. Автор цих споминів — інтеліґентна панночка жидівка, член російської партії лівих соціялістів-революціонерів. Вона була арештована скоро після убивства фельдм. Айхгорна й просиділа в тюрмі до приходу Директорії, коли її було випущено на волю. Вона залишилась у Київі й була свідком Денікинської окупації, зазнавши тоді яко жидівка, багато прикростей.

1) "Пути революции", ст. 199-та.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 125

возстанія крестьянъ и рабочихъ и возродившихъ на Украинѣ гетманское самодержавие... Эйхгорнъ обрисовывался въ глазахъ трудящихся Украины и Россіи, какъ главный палачъ и душитель трудового крестьянства. По пріѣздѣ своемъ на Украину, онъ жестоко расправился съ интернационалистами русскими плѣнными солдатами, которыхъ онъ посылалъ въ рядахъ своихъ войскъ усмирять украинскую революцію. За ихъ отказъ — разстлѣливалъ и вѣшалъ на крестахъ и виселицахъ... За короткое время своего командованія и властвованія на Украинв онъ покрылъ богатую, цветущую страну виселицами и неубранными трупами.(?!)

30 липня 1918 року Донской кинув бомбу в фельдмаршала Айхгорна і смертельно поранив його, а також ад'ютанта його, капітана фон-Дреслера. За кілька годин обоє поранені сконали. Убивцю схоплено. На місце злочину зразу ж явився Гетьман і занявся поданням пораненому першої помочи. Він нахилився до фельдмаршала, підняв його; той відкрив очи, пізнав Гетьмана й усміхнувся до нього. Гетьман поцілував фельдмаршала в чоло. Пораненого перенесено було до його помешкання. Тоді Гетьман поїхав до німецького посла і в імени Української Держави склав йому співчуття. На другий же день появилася грамота Гетьмана, в якій він заявляв про непричасність українського народу в злочині й зазначив, що на приятеля Української Держави підніс руку ворог України. У Відні іменем Української Держави зложив заяву співчуття в німецькім посольстві посол України, В. Липинський. Гетьман вислав кондоленційну телеграму від Української Держави й Народу до німецького Імператора, який зараз же відповів подякою.

На руки німецького посольства в Київі зложили заяву глибокого співчуття з приводу атентату українська партія соціялістів-федералістів, партія українських хліборобів-демократів і цілий ряд инших. Всі українські часописи з великим обуренням висловились з приводу злочину й заявили про повну непричасність і невідповідальність українського народу за цей злочи.

Замордування Айхгорна викликало взагалі велике обурення серед усього українського громадянства. Спеціяльний кореспондент "Вістника політики, літератури й життя" з Київа так малює цей загальний настрій: "Терористичний вчинок не зустрів ніякої симпатії, хоча ще навкруги в повітрі розсіяні зерна большевицьких настроїв. Можна би думати, що терористичні вчинки в такім складнім суспільнім середовищі, яке має тепер Україна, коли вироблює нові форми державного ладу з недавньої ще анархії — не є чимсь незвичайним і що їх повинні приймати, як нормальне явище. Адже ворогів має Українська Держава напевне більше, ніж прихильників. І революція, — й анархія полишили надто багато невдоволених. Процент людей, які тужать за теплим втраченим місцем "старого режиму" незвичайно великий. Німецька воєнна сила на Україні, що відограє величезну силу, як чинник порядку й союзник самостійної України, дуже сильно не до вподоби тій верстві, яка

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 126

молиться до "одної неділимої", хоча б і під скипетром Распутіна. І ось чому незвичайно цінний той перший настрій, який супроводив перші звістки про замах на представника найвищої воєнної німецької влади на Україні. Почувалося загальне, напівстримане обурення, що є ще люде, які проводжують традиції большевиків. Паралеля між свіжим убивством графа Мірбаха в Москві накидалася сама собою. Було ясно, що такий шлях політичної боротьби є тільки актом розпуки, доказом повної безсили тих, що звязують з такими подіями надії на нові політичні комбінації. Чимало людей зрозуміло, як стій, що таке розуміння політичної боротьби є доказом зовсім незрілої політичної думки, повним незрозумінням тих умовин, в яких находиться тепер Україна".1)

Для всіх було ясно, що метою злочину являється — закаламутити, зіпсути відносини між Німеччиною й Україною, захопити Українську Державу, внести в її життя новий заколот і анархіво. Так власне оцінила крівавий акт 30 липня й чужа преса.

"Norddeutsche Allgemeine Zeitung" писала, що справці замаху, ліві соціялісти-революціонери мають фанатичну віру, що актом терору вони задержать хід розвитку подій на Сході Европи, зроблять неіснуючим Берестейський мир і зроблять Росію такою, якою вона була тоді, коли починала війну.

"Germania" писала, що "таких наслідків, яких хотіли соціял-революціонери, а саме, попсування відносин між Німеччиною й Україною, замах не буде мати, тому що існуючі взаємини не засновані на поодиноких людях". Те саме писала "Frankfurter Zeitung", що ціль замаху на Айхгорна — зломаня Берестейського договору. "Kölnische Zeitung" писала з приводу замаху, що "державна керма України спочиває в сильних руках людини (гетьмана Скоропадського), яка часто висловлювала волю привернути спокій і лад в краю, тісно опираючись на центральні держави, уживає всіх сил народу до вибудови молодої держави. Гетьман Скоропадський, який зараз по замаху в Москві в сердечних словах висловив своє співчуття, найде засоби й дорогу, щоб здавити божевільні затії, так ясно висвітлені убивством у Київі. Як що йому не стане власної сили, так стоїть в країні досить німецького війська до успішної інтервенції. Нас покликало перше українське правительство, якому предложили ми з огляду на ситуацію молодої держави незвичайно корисні умовини до привернення ладу в краю, з якого ми з огляду на обосторонні інтереси не скорше уступимо, аж осягнемо намічену ціль, що для неї пролилося стільки дорогої німецької крови".

З австрійської преси "Fremdenblatt" (пів-офіціоз австр. міністерства закордонних справ) писав:

"Російькі соціял-революціонери обняли спадщину по російських нігілістах тим, що вживають політичного вбивства, як засіб боротьби. Є це акція, що стоїть дуже близько коаліції, яка бажала б наново до-

1) "Вістник", 1018, ч. 32, ст. 466-467.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 127

вести до війни з Німцями. Антанта не потрапить скинути з себе московського й київского злочину. Одначе, перодовсім в першій лінії мусить бути констатоване, що київський замах не може нічого змінити у відношенні до Німеччини, бо злочинцем був Великорос і Українське правительство не відповідає за цей акт терору. Антанті не вдасться повалити твору, довершеного у Берестю. В злуці з російськими соціял-революціонерами вона не дійде до своєї ціли".

"Neue Freie Presse" вбачала в акті 30 липня змагання повалити Берестейський мир.

Розуміється, преса Антанти тішилася з убивства Айхгорна й представляла його, як акт протесту "поневолених німецьким мілітаризмом України й Росії". Так власне писала італійська "Secolo", що мовляв, "Айхгорн і Мірбах впали жертвою українців і великоросів, поневолених німецьким мілітаризмом".

Англійський "Manchester Guardian" і "Westminster Gasette" писали те саме. Французька преса не скривала свого задоволення, що терор російських соціял-революціонерів прискорить відновлення східнього фронту.

Нейтральні соціялістичні органи висловлювались майже в тім дусі, що й антантські. Шведський соціяліст Брантінґ писав у своїм "Social-demokraten": "Київський вчинок треба вважати свого рода самообороною, яка зродилася з одчаю народу, закованого переможцем в кайдани — переможця, що дістався на Україну подібним способом, як колись Данайці до Трої, а тепер дістає за свої подарунки подяку"1).

В дійсності вчинок озлоблених фанатиків не вплинув на зміну українсько-німецьких відносин, як того й треба було сподіватися. Поліції вдалося захопити одну з учасників замаху — Каховську, а решта терористів розбіглася. Як що вірити Каховській, Гетьмана врятувало те, що терористи не хотіли, щоб замах на Гетьмана стався раніше, ніж замах на фельд. Айхгорна: "намъ совершенно очевидно казалось, что гибель Гетмана такъ встревожить нѣмцевъ, что Эйхгорнъ станетъ совершенно недоступнымъ".2) Але всі приготовлення до замаху були пороблені: "мы, каже Каховська, завели знакомство съ дворцовой прислугой и узнали многое важное для насъ о внутренней жизни и расположеніи комнатъ двора... Нѣсколько разъ намъ удавалось видѣть Гетмана на пріемѣ имъ дворцоваго караула и на парадахъ".2)

Коли взяти на увагу, що в Москві перебував також "Повстанчий Революційний Народній Секретаріят" (колишній большевицький уряд на Україні, котрий тепер так переіменувавея), який поставив собі завданням "надсилати емісарів на Україну, організувати революційно-військові

1) "Пути революции", ст. 205.

2) Ibidem.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 128

комітети, згідно з планом операції, піддержувати з ними звязок"1) — одним словом, вести роботу по зруйнованні Української Держави, коли пригадати, що зовсім аналогічну роботу вели й українські ліві соціялісти-революцїонери2), то можна собі уявити, серед яких тяжких, трівожних обставин і постійної особистої небезпеки доводилося Гетьманові й його правительству вести своє відповідальне діло — будування й скріплення української державности.

1) М. Скрипник. Начерк історії пролетарської революції на Вкраїні. "Червоний Шлях", Харьків, 1923. кн. III. ст. 109-110.

2) П. Христюк. Українська революція, Відень, 1921. т. III. ст. 95-та.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 129

VIII.
Зовнішня політика української держави. Відносини до Німеччини, Австро-Угорщини, Болгарії й Туреччини. Дипломатичні зносини з "рандштатами", з Румунією, нейтральними державами й спроби відновлення зносин з державами Антанти.

Гетьманське правительство, приходячи до влади, знайшлося перед фактом Берестейського договору й випливаючих з нього наслідків, — в формі економічних зобов'язань (постачання Центральним Державам продуктів) і присутности на українській території закликаних урядом Центральної Ради для допомоги німецьких та австро-угорських військ. З цим фактом треба було рахуватись, як з найважнішим під той час чиником не тільки в обсягу внутрішніх відносин, але й що до міжнароднього становища Української Держави. Першим завданням української політики було — спіраючись на поміч Німеччини (як найсильнішої з держав, що підписали Берестейський договір), доки це нам буде потрібно, старатись, яко-мога швидче стати на власні ноги й тоді вийти з-під опіки Німеччини, добувши собі повну свободу рухів; одночасно з тим треба було також яко мога швидче й легче визволитися від присутности на українській території австро-угорських військ. За допомогою німців, поки вони були в силі, треба було вирішити справу замирення з Совітською Росією й закріпити за нами наші окраїни, на які претендували де-які сусіди. На черзі стояло — досягти визнання України нейтральними державами, а потім і державами Антанти. Розуміється, поки точилася війна і невідомо було ще, хто переможе, трудно було рахувати на таке визнання державами Антантської групи. Звязки, які почали так легко зав'язуватися з Антантою в кінці 1917 року, обірвались зразу, як тільки тодішнє українське правительство почало мирові переговори з Центральними Державами. В інтересах скріплення становища Української Держави не лежала повна перемога котроїсь з борючихся сторін: повна перемога Німеччини могла віддати нас цілком в її руки. Так само й повний розгром Німеччини міг наразити нас на помсту з боку переможців за Берестейський мир. Але весною 1918 року найбільш імовірним уявлялось припинення війни за виснаженням обох сторін і мир на більш-менш компромісових умовах. От тому то в інтересах Української Держави лежало яко-мога швидче досягти внутрішньої консолідації й заспокоєння і утворити сильну українську армію, яка при всякому висліді світової війни явилась би рішаючим чинником при остаточнім вирішенні нашої долі.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 130

Наші відносини до Німеччини й до Австро-Угорщини ріжнилися між собою в залежности від тих цілей і надій, які ставили собі що до України обидві монархії, Для Німеччини створення самостійної України було думкою не новою, хоч далеко не так поширеною й популярною, як де-хто гадає. Але до часів світової війни не було ані натяку на якусь "українофільську" акцію не тільки в урядових німецьких кругах, але й серед яких-небудь громадських груп" В часі війни, поки Росія була грізним ворогом, німецький уряд, спеціяльно військові сфери старались всіма способами того ворога ослабити; звідци — спеціяльні табори для українців-полонених вояків російської армії і формування з них військових частин. При кінці 1917 року Росія була вже зовсім розбита і на її руїнах повстали нові національні держави; але й Німеччина, особливо її союзник Австро-Угорщина, були вже виснажені й змучені до краю. Хоча Совітська Росія й готова була миритись з Центральними Державами, але сам по собі цей мир ще не вирішував для них питання про східній фронт; за то мир з багатою й антибольшевицькою Україною відкривав для спільників далеко ширші перспективи що до рятунку з тяжкої економічно-господарської ситуації. Для Австрії мир з Україною й осягнення від неї хлібних запасів був просто порятунком від голодної смерти. Тоді то серед військових кругів і дозрів план, піддержуваний перед тим групою німецьких публіцистів та економістів (таких як Павло Рорбах [імовірно Пауль Рорбах], Аксель Шмідт та инші): піддержати молоду Українську Державу, яка б дала Німеччині хліб, розвивалась в орбіті німецьких впливів, була б противагою Польщі, а в разі потреби й Росії служила б ринком для збуту продуктів німецької індустрії. Цей план знайшов собі здійснення в Берестейському договорі. Для того, щоб реалізувати всі ті користі, які випливали з договору, німці так само як і австрійці, мусили дати Україні мілітарну поміч: очистити край від большевицьких банд і розмістити в ньому значні контингенти військ, щоб охоронити граниш краю й піддержати внутрішній лад та спокій. Розмір цієї мілітарної допомоги напевне й не передбачався в перший момент по заключенні миру1). Інтервенція в українські справи логічно повела за собою й відносини з Доном та Кавказом. Події на Україні розвивались в такому напрямі, що німці побачили себе примушеними вмішатись у її внутрішні справи й поставити перед собою питання; чи

1) В другій половині серпня 1918 року на території України були розміщені німецькі сили в розміру 6 армейських корпусів, здебільшого по 3 дивізії, крім того ще де-які окремі частини, так що взагалі було коло 20 дівізій. Важка артилерія, котра спочатку була прислана на Україну, в цей час була цілком одправлена на Західній фронт. Крім того, з числа військ, що перебували на Україні, німецьке командування збіралось вислати на Західній фронт ще 2-3 дивізії. (Донесення гр. Форґача міністру гр. Буріяну від 24 серпня 1918 р., № 9047).

Австрійських військ було 4 корпуси й дві окремі дивізії (корпуси XI, XII. XVII і XXV, крім того 5 кав. дивізія і 7 кав. дивізія). — Донесення генеральн. консула в Одесі Житковського міністру гр. Буріяну від 20. серпня 1918 р., № 17.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 131

піддержувати українську державність, чи перейти за звичайну окупацію. І коли вони схилились на бік першого рішення, то не тільки тому, що окупація ставила під великий сумнів можливість використати українські продукти поживи, але й тому, що серед українського населення знайшлися живі, здорові елементи, які виявили себе здібними до державно-творчої роботи й скріплення Української Держави, яка була потрібна німцям і для їх політичних планів.

Для України спіратись у своїй політиці головно на Німеччину було вигідно не лише тому, що Німеччина грала першу ролю серед держав почвірного союзу, але також і тому, що вона безпосередньо з Україною не межувала й аспірацій на якісь українські території не мала. Крім того, Німеччина, так само як і Україна, була заінтересована в тому, що Польща, яка так або инакше мала повстати наслідком війни, як самостійна держава, не придбалаб надмірних розмірів і сили, а це вона могла б досягти лиш коштом українських або білоруських земель. І Німеччина й Україна були проти "австро-польського" розвязання польського питання.

Значно инакше ставилась до проблеми самостійної Української Держави Австро-Угорщина. Вона здавна стояла перед українським питанням, маючи в себе дві українські провінції. Створення великої, сильної України не лежало в австрійському інтересі: це означало б для неї перспективу втратити Східню Галичину й Буковину, або в усякім разі мати у себе серйозну українську іреденту. З другого боку у виборі між Україною й Польщею австрійська політика рішуче ставала на бік Польщі. Для Австрії найбільш бажаним уявлялось відбатувати певну частину української території, наприклад Правобережну Україну, або хоч її частину і або створити з неї особливий український коронний край (Kronland), як про це мріяв ще покійний ерцгерцог Фердинанд, або приєднати до автономної Польщі під габсбургським берлом. Одначе грізна ситуація — перспектива голоду й внутрішнього розпаду примушували Австрію йти на мир і не тільки визнати самостійну Україну, але ще й погодитись на таємний договір про поділ Галичини. Для Австро-Угорщини, як одверто признавались її дипломати, мир з Україною був в першій лінії "Brotfrieden". Йдучи на цей мир, австро-угорське правительство дуже утруднювало собі справу з поляками; вже в скорому часі по заключенні миру воно почало думати, як би змінити, або й зовсім анулювати де-які свої зобов'язання, наприклад поділ Галичини, почало робити українському правительству труднощі що до Холмщини й взагалі в справі польсько-українських кордонів і затягало справу з ратифікацією Берестейського договору. Знеохочена страшною війною, виснажена, розхитана в середині опозицією ріжних національностей, Австрія прагнула скінчення війни. Цісарь Карло вів через брата своєї дружини, принца Сикста Бурбонського, переговори з Антантою, потай від своїх союзників, про сепаратний мир. Він був не від того, щоб ді-

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 132

стати назад Шлеськ, забраний Прусією ще в XVIII віці, і об'єднати під берлом Габсбургів цілу Польщу, разом з українськими землями, на які претендували поляки. Тому то супроти України політика Австро-Угорщини була наскрізь нещира й недоброзичлива.

Дипломатичним представником Німеччини у Київі був барон Мум фон-Шварценштайн, в рангу посла (Botschafter). Радником посольства був граф фон-Берхем. Головнокомандуючим німецькими силами на Україні був фельдмаршал Айхгорн.

Фельдмаршал Айхгорн ставився дуже прихильно до ідеї відбудови самостійної України. Так само прихильно ставився він і до Гетьмана та його правительства. Ще перед офіціяльним визнанням гетьманського правительства Німеччиною він дав обід 26-го травня на пошану Гетьмана і виголосив за цим обідом тост, зложений в дуже теплих і щирих словах. У відповідь на цей обід Гетьман дав 8-го червня у своїм палаці обід в пошану фельдмарш. Айхгорна. Обід носив військовий характер і крім чинів штабу та військового міністра на обіді були присутні лиш голова Ради Міністрів, управляючий морським міністерством кап. Максимів і начальник гетьманського штабу отаман В. Дашкевич-Горбацький. На обіді сказав Гетьман по українськи тост: "Я радо вітаю у себе генералфельдмаршала й представників славетньої німецької армії. Я підіймаю чарку за хоробрі німецькі війська, котрі допомогають нам творити незалежну Українську Державу та вставляти лад і спокій в краю. П'ю за здоровля їх славного провідника, генералфельдмаршалові Айхгорну — слава!"

У відповідь генералфельдмаршал сказав по німецьки: "Пане Гетьман! Щиро дякую вам за ваші ласкаві слова й заувагу. Вам відомо, пане Гетьман, що я солдат і можу відповісти вам як такий. Німецькі війська прийшли сюди, виконуючи наказ нашого верховного провідника. З великою радістю прийшли ми на цей заклик, бо діло йде про те, щоб дати допомогу народові, котрий прагне увільнитися від своїх гнобителів. Нам судилося прекрасне й благородне завдання бути першою опорою молодої держави на початку її державного будівництва. І коли з багатьох боків в цім краю нас зустрічають не з великою охотою, а з недовір'ям і деколи навіть з відкритою ворожнечею, це дуже прикро, але разом з тим я сподіваюся, що як тільки Україна стане твердо на своїх ногах власних, яко незалежна самостійна держава, й ці люде, — виключаючи тих, котрі бажали б особистої користи з продовження революційного стану краю на вічні часи, — будуть в свій час з подякою згадувати про німецького салдата. Цей час прийде напевне, той час, коли Україна, — збудовання котрої ви, пане Гетьман, з твердою рішучістю і вірою в Бога прийняли на себе — знову зацвіте й праця в містах та селах, на фабриках та в полі знову поновиться, щоб принести багаті плоди. Прийде той час, коли Українська Держава, підтримана патріотичним самовідреченням своїх громадян і кермуючися урядом, який утворився на народніх підвалинах, піде на чолі всіх сусідніх народів під оглядом добробуту та дійсної цивілізації. Від усього серця бажаю приходу такого часу й за цю щасливу будуччину підіймаю чарку й говорю: "Хай живе Україна та її Гетьман!"1).

Але політичні справи провадив не сам фельдмаршал Айхгорн, а по його смерти ген. граф фон Кірхбах; його начальник штаба,

1) "Вістник", 1918 ч. 25, ст. 391-392).

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 133

генерал-поручник Вільгельм Гренер1). Військовим аташе при посольстві був полковник фон-Штольценберг. Такий склад німецьких представників на Україні був з початком гетьманського правління. 2-го травня 1918 р. Гетьман повідомив фельдмаршала Айхгорна й посла Мума про те, що зложений ним кабінет міністрів вступив в урядовання. Таке ж повідомлення було заслане й австрійському представникові. З боку Австро-Угорщини послом (Botschafter) у Київі був граф Йог. Форґач, відомий австрійський дипломат, що до вибуху світової війни займав пост австро-угорського посланника в Білграді. Радником посольства був принц Еміль Фюрстенберг. Військовим аташе був спочатку майор фон-Флейшман, пізніше генерал граф Спанокі. Головнокомандуючим австрійським військом був генерал-фельдмаршал фон-Краус, який перебував в Одесі.


Барон
Мум, німецький посол у Київі.

Німецьке правительство призначило генеральним консулом до Київа Фон-Тіля; крім того були призначені консули: до Харькова п. Краузе, до Катеринославу п. Вайдман, до Миколаєва п. Штоббе. Австро-Угорщина призначила генеральних консулів: до Київа п. Гоффінгера, до Одеси п. Житковського.

22-го травня 1918 року фельдмаршал Айхгорн розіслав усім підвладним йому начальникам корпусів наказ, в якому зазначав відносини до

1) Син полкового скарбника з Віртемберга, ген. Вільгельм Гренер родився в роц. 1868., скінчив Академію Генерального Штабу. З вибухом світової війни йому доручено провід німецьких залізниць та організацію військового на них руху. На цій посаді ген. Гренер виявив дуже великі організаційні здібності й надзвичайну енергію. В кінці І916 р. він дістав призначення на фронт, спочатку командиром дивізії, а скоро потому й корпуса. Весною 1918 р. призначено його начальником штабу німецьких військ на Україні, а в початку падолисту — начальником штабу всіх німецьких військ (замісць ген. Людендорфа). Після революції став міністром шляхів. Тепер є військовим міністром.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 134

нового українського правительства.*) Німецькі військові и цивільні представники в Квіві засвоїли собі у відносинах до українських справ тон і форми, які зовсім не відповідали характеру німецько-українських взаємин, як вони мали уложитись згідно Берестейському договору. Певна

*) "Після того, як імператорський посол de facto вступив у відносини з новим українським правительством під умовою визнання його імператоським правительством, також і головне командування вступило в службові зносини з Гетьманом Скоропадським та його урядом. Гетьман урочисто визнав на письмі виставлені йому Головним Командуванням вимоги. З нашого боку дано згоду на піддержку його правительства військовими и господарськими засобами Німецької Держави. Цим створено ясність у відносини до українських властей та населення. Усяка агітащя в краю, особливо з боку партій соціялістів-революціонерів і прежнього правительства, яка веде до нових розрухів у краю й підкопує авторитет нового правительства, має бути усувана рішучими заходами й збройною рукою. Тут на місці будуть суворі заходи, щоб в корні припинити всякі розрухи. Можна сподіватись, що соціял-революційна партія буде викликати акти саботажа, дурячи селян під приводом, ніби відновлення приватної власности позбавить селян плодів їхньої праці, яку вони виконали при весняних роботах. Селянам твердо обіцяно, покликаючись на наказ фельмаршала, що до весняних робот, що врожай належатиме тому, хто засіяв. Таку обіцянку дало також і нове правительство. Серед домагань, які Гетьман обіцяв виконати, такі мають особливу вагу для становища головного командування:

1. Гетьман вважає за свій святий обовязок перейняти на себе всі умовини Берестейського договору. Рада має бути розпущена, скликана конституанта не зійдеться. Нові вибори для законодавчого зібрання наступлять лиш після повного заспокоєння краю. Термін буде означено по згоді з головним командуванням.

2. Обсяг і вжиток (української) армії, яка має формуватись, будуть вирішені за порозумінням з головною командою.

3. Буде визнана діяльність німецького полевого суду згідно з розпорядженням гол. команди від 24.IV.1918 і 28.IV.1918.

4. Земельні комітети та всякі инші комітети будуть новим правительством розпущені и замінені звичайними державними и земськими установами. Всі неблагонадійні елементи будуть усунуті з уряду, українська юстиція буде захищена від усякого терору. Заходи правительства на цьому полі будуть піддержані всіма засобами німецького командування.

5. Доки на Україні нема своїх військових судових законів, доти залишається чинним німецьке військове судівництво в діяльності німецьких військових властей.

6. Всі перешкоди, які робилися досі що до постачання хліба, будуть усунуті, а нових перешкод не буде.

7. За німецьку поміч Україна дасть відшкодовання, що до характеру й обсягу котрого наступить порозуміння, як можна швидче. Крім того має бути заключена військова конвенція, яка урегулює дальші військові деталі.

Всі прежні розпорядження головної команди, які протирічать вищенаведеним пунктам, або залишають одкритим ясні рішення, будуть одмінені, особливо пп. 1 та 2 розпорядження І, № 19961 від 21.III.1918,

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 135


Граф Форгач, австро-угорський посол у Київі.

річ, що в цьому була найбільша вина правительства Ц. Ради, котре не зуміло само заняти відповідне становище й заімпонувати німцям, а натомісць багато спричинилось до того, щоб понизити авторитет української влади і навіть скомпромітувати в очах своїх і чужих людей саму українську державність. Отже не дивно, що після такого досвіду німецькі військові й цивільні представники з певним застереженням ставились до українських справ і не хотіли зрікатися тих вигод, які давав їм до рук фахт перебування їхнього війська на українській території. Вони противились формуванню української армії, втручались у внутрішні справи, старались вплинути навіть на персональний склад міністерства, що одначе їм не удалося і на посаду міністра закордонних справ було призначено Гетьманом особу, проти якої німці були чомусь упереджені й дуже виступали, дозволяли собі часами де-які надужиття на провінції. Боротися з таким становищем річей українське правительство могло лиш одним способом: стараючись перенести центр ваги українсько-німецьких зносин з Київа до Берліна, щоб мати безпосередньо діло з центральним німецьким урядом, з головним командуванням і з самою особою Імператора Вільгельма II. Перше було досягнуто

що до обеззброєння населення. Воно належатиме виключно німецьким військовим властям і їхніх наказів у цьому відношенні українські власті мають слухатись без суперечок. Не можна попускати, щоб якась українська цивільна або військова установа ставила перешкоди розпорядженням німецької військової влади, які признаються нею необхідними для вдержання спокою й ладу. В разі потреби слід арештовувати неслухняних і одсилати їх до етапної інспекції. Погроза карами при роззброєнні мусить завжди походити від начальників, наділених відповідними судовими повновластями, отже, на випадок невиконання наших наказів можна поводитися з винуватими згідно наказів про полеві військові суди.

Фельдмаршал-лейтенант фон-Айхгорн".

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 136

призначенням посланника до Берліна барона Ф. Р. Штейнгеля, котрий зав'язав безпосередні зносини з міністром закордонних справ, з канцлером, зумів придбати собі в очах німецьких правячих сфер авторитет і повагу. Далі пішла подорож українського міністра-президента Ф. А. Лизогуба до Берліна і нарешті додорож самого Гетьмана для побачення з Імператором Вільгельмом II. Все це дуже ослабило впливи й домагання місцевих німецьких представників і привело в кінці літа 1918 року, що важніші справи, що торкались українсько-німецьких взаємин, вирішувались вже українськими представниками й центральною німецькою владою в Берліні спільно. Але треба зауважити, що взагалі на зменшення німецьких претензій і нахилу до певного натиску в бажанім для себе дусі на український уряд впливало погіршення військової ситуації на західньому фронті. Почуваючи себе слабшими, німці перестали ставити українському правительству перешкоди і в справі формування української армії і в ділі організації українського флоту і в справі прилучення окраїн і т. д., про що буде нижче сказано більше докладно.

2-го червня відбулося у Київі урочисто офіціяльне визнання Гетьмана Павла Скоропадського Німеччиною й Австро-Угорщиною, а за тим стала на чергу й ратифікація Берестейського договору Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією й Туреччиною. За виїмками Австро-Угорщини всі держави, що підписали договір, перевели ратифікацію без особливих труднощів та вагань: 15-го липня відбулася у Відні виміна ратифікаційних грамот між Болгарією й Україною. Українську грамоту за підписом Гетьмана П. Скоропадського передав український посол у Відні В. К. Липинський, болгарську за підписом царя Фердинанда легаційний радник болгарського посольства у Відні в характері chargé d'affaires п. Джебаров. 24-го липня там же у Відні відбулася виміна грамот між Україною й Німеччиною; українську грамоту передав посол В. К. Липинський, німецьку за підписом імператора Вільгельма II, німецький chargé d'affaires принц Штольберг-Вернігероде. 22-го серпня відбулася виміна грамот між Україною й Туреччиною в палаті турецького посольства у Відні; з українського боку передав грамоту радник посольства Ів. Ст. Токаржевський-Карашевич, з турецького передав грамоту за підписом султана Магомета V. [Мехмед V Решад] турецький посол у Відні Гусейн-Гільмі Паша.1)

Тяжче пішла справа з ратифікацією мира з боку Австро-Угорщини. Тут справа ратифікації мала довгу історію й так-таки й не була довершена, хоч у жовтні 1918 р. був уже готовий текст грамоти латинською мовою, що мав бути підписаний Імператором Карлом 1-им. (Далі йшов текст самого договору, німецькою й мад'ярською мовою пара-

1) Виміна ратифікаційних грамот усіма п'ятю державами була передбачена у Відні "Кінцевими постановами" Берестейського договору, де стояло, що "ратифікаційні грамоти мають бути обміняні яко-мога скоріше у Відні". Див. ст. 6-ту видання "Мирового Договору", Київ 1918.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 137


Турецький посол у Київі Ахмед-Мухтар Бей.

лельно). Як уже вище було зазначено, Австро-Угорщина пішла на Берестейський мир з дуже тяжким серцем, особливо з огляду на свою польську політику. Питання про Холмщину й польсько-українську границю взагалі і справа поділу Галичину на українську й польську частину, до якого австро-угорське правительство зобов'язалось таємним додатковим договором до Берестейського трактату, це були ті труднощі, які зараз же станули перед Австро-Угорщиною; тому-то австро-угорське правительство рішило добитись перегляду Берестейського договору, а засобом пресії на українське правительство було вибрано відречення ратифікації Берестейського миру. Уже в травні 1918 року в австро-угорському міністерстві закордонних справ іде обмірковання питання, як би досягти таємного порозуміння з німецьким урядом, щоб в комісії, яка мала остаточно визначити польсько-українські границі, виступати згідно й солідарно. Але німці спішилися з ратифікацією й барон Мум прохав берлінський уряд по змозі прискорити ратифікацію.1) Тоді граф Буріян звернувся до австро-угорського посла у Берліні принца Гогенлое з обширною інструкцією, в якій доручав йому вплинути на берлінський уряд, щоб той не спішився з ратифікацією й піддержав австрійські вимоги.2) Про те саме телеграфував граф Буріян і гр. Лярішу до Берліна 18 червня 1918 р. (№ 390). 25-го червня Буріян шле "строго довірочну" шифровану телеграму своїм представникам: графу Черніну до Софії, барону Szilassy до Царьгороду й графу Лярішу до Берліну, щоб вони заявили тамошнім урядам, що "Австро-Угорщина хоче перед ратифікацією упорядкувати питання, що стосуються де-яких її спеціяльних інтересів" і прохає представників у Софії та Царьгороді "вплинути на своїх німецьких колег, щоб вони зробили перед болгарським та турецьким урядами представлення в тому самому дусі. Болгарське правительство

1) Донесення про це гр. Форґача з Київа 25. травня 1918 р. за № 450.

2) В цій інструкції (від 10 червня 1918 р. за № 2812) головний натиск ставлено на те, що, мовляв, Україна не додержала в повноті своїх зобов'язків що до постачання хліба; а тому й Австрія вважає себе звільненою від обов'язку додержати Берестейську умову в її цілості себ-то що до Холмщини и що до розділу Галичини.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 138

устами міністра Радославова "категорично заявило", по словам телеграми гр. Черніна, що "ратифікація договору з Україною" відбудеться одночасно з ратифікацією з боку Німеччини". (Телеграма від 12 червня 1918 p., № 338). Так само й турецький міністр закордонних справ обіцяв ратифікувати мир з Україною "не раніш" ніж це зробить Австро-Угорщина й Німеччина". Барон Szilassy виніс одначе вражіння, що турки справді намірялись були перевести цю ратифікацію раніш (тел. від 22 червня 1918 року, № 377). Але німці збірались ратифікувати мир негайно. І граф Ляріш повідомив 22 червня гр. Буріяна, що він тільки що бачився з послом Мумом, котрий від учора перебуває у Берліні і той заявив, що "Німеччина надає велику вагу скорій ратифікації українського мирового договору, щоб скріпити правительство Гетьмана і утворити стабілізовані відносини з Україною". З розмови з Мумом гр. Ляріш виніс певне вражіння, що "берлінський кабінет не поділяє наших поглядів і обидва наші бажання, особливо що до Холмщини, дуже слабо буде підпирати" (Телеграма № 404). Одначе німці залишили Австро-Угорщині вільну руку домагатись прихильного для неї залагодження обох справ: холмської и галицької, схиляючись що до останньої до того, щоб її навіть підтримати.

Тимчасом українське правительство через свого посла у Відні В. К. Липинського домагалося скорішої ратифікації. І ось саме підчас заходів графа Буріяна разом з гр. Форґачем добитись в українського уряду уступок що до холмської й галицької справи. Болгарія перевела 15-го липня 1918 р. у Відні ратифікацію. Протокол про обмін ратифікаційних актів підписав з боку Української Держави посол В. Липинський, з боку Болгарії заступник посла у Відні Микола Джебаров.

Це страшенно вразило графа Буріяна, як це можна бачити з його телеграми, розісланої австро-угорським представникам у Софії, Царьгороді, Берліні й Київі від 17 липня 1918 р. Виник дипломатичний конфлікт між Віднем та Софією. Міністр-президент Малинов спробував виставити прискорення ратифікації в супереч прежній заяві міністра Радославова, як якесь "непорозуміння" і звалював вину на урядовців болгарського посольства у Відні. Поки йшла дипломатична переписка між Віднем та Софією, німці поставили своїх союзників перед фактом ратифікації миру з Україною з свого боку. Виконавши обмін грамот, принц Вільгельм Штольберг-Вернігероде того ж самого дня 24 червня сповістив про неї графа Буріяна листом, в якому писав, що "військові обставини на сході української области так само як і таможенні та инші українські господарські справи" примусили німецьке правительство прискорити ратифікацію миру з Україною. Тоді й Болгарія офіціяльно заявила про свою ратифікацію в формі вербальної ноти переданої в Софії 1-го серпня 1918 року на ім'я австро-угорського посольства.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 139

Note Verbale.

Le msnistére Royal des Affaires Etrangéres a l'honneuer de porter á la cormaissance de la Légation Impérial et Royal d' Autriche-Hongrie que les ratifications des Traités de Paix avec la Russie et Ukraїne out été échangées les 9 et 15 de ce mois.

Тоді заворушилися й турки й 14-го серпня барон Szilassy телеграфував з Царьгороду, що турецький міністр закордонних справ заявив йому, що турецьке правительство хоче перевести ратифікацію не пізніше серпня, ееб-то, щоб це сталося до відкриття парламенту, бо в противному разі воно зустрінеться з парламентськими інтерпеляціями. Дійсно, 22-го серпня ця ратифікація відбулася у Відні: з боку України виміну грамот перевів і підписав протокол радник посольства Ів. Токаржевський, з боку Туреччини надзвичайний та повноважний посол, б. Великий Візир Гусейн-Гільмі Паша. Австро-Угорщина залишилася сама.

Перевівши анулювання таємного договору про поділ Галичини, граф Буріян вів далі свою лінію що до Холмщини. Він зустрінув рішучий опір з боку українського правительства (про це докладніше буде далі). Нарешті, граф Буріян зважився зробити де-які кроки, щоб піти на зустріч рішучим домаганням ратифікації з боку українців. 5 жовтня 1918 р. міністерство закордонних справ Австро-Угорщини звернулось до австрійського премієра Гусарека й угорського премієра д-ра А. [Ш.] Векерле з представленням про потребу ратифікації миру з Україною. Признаючи, що відречення ратифікації, як способ пресії на українське правительство, вже втратив своє значіння після ратифікації миру Німеччиною, Болгарією й Туреччиною гр. Буріян заявляв, що "загальне політичне становище вимагає скорішого поставлення відносин на східній границі на твердий ґрунт", а тому й настала потреба ратифікувати мир з Україною в наиблищий час.

Міністр Гусарек відповів згодою на ратифікацію, але настоював на тому, що українці мусять уступити на холмській справі. Тимчасом поляки, довідавшись про намір ратифікувати Берестейський мир, страшенно стурбувалися. Польська регенційна рада заявила австрійському представникові Угрону, що ця ратифікація буде катастрофою для Польщі в даний момент. Польський міністр-президент Кухаржевський [Кухажевський Ян] сказав, що має податися з-за цього до демісії,1) і гр. Буріян, що вже виготовив доклад імператору Карлу про ратифікацію (уже був вироблений текст грамоти й переписаний для підпису імператорові)2) — знову відклав рати-

1) Шифрована телеграма від 7 жовтня 1918 р., № 788.

2) Ось виготовлений текст грамоти:

Nos, Carolus Divina Favente Clementia Austriae Imperator, Bohemiae Rex etc. etc. Apostolicus Rex Hungariae Hums Nominis Quartus.

Notum testatumque omnibus et singulis, quorum interest, praesentium facimus: Postquam tractatus pacis inter Germaniam, Austriam-Hungariam et Turciam ex una et Rem Publicam Populi Ucrainici ex altera parte a Plenipotentaris Nostris atque ab illis aliarum dictarum potestatum die nono mensis Februari anni millesimi nongentesimi decimi octavi in oppido

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 140

фікацію, Буріян повідомив свого представника у Варшаві Угрона, що це зроблено тому, щоб "не утруднювати становища пана Кухаржевського". Але Кухаржевський поцався таки до демісії і вже його заступники "з задоволенням прийняли звістку, що ратифікацію відсунуто; як доносив Угрон 9 жовтня Буріянові (телеграма № 803). Так ратифікація і не відбулася, бо вже за кілька тижнів розпалася й сама Австро-Угорська монархія, що так ревно боронила польських інтересів.

Відносини до Болгарії та до Туреччини, — двох других союзних держав, які підписали з Україною договір у Бересті, з самого початку зложилися дуже добре, Болгарія перша прислала до Київа свого представника, професора Івана Дмитровича Шишманова, людину звязану з Україною звязками сердечних симпатій і спорідненого з одним з найбільших, українських діячів: проф. Шишманов був одружений з дочкою Мих. Драгоманова Людмилою [Лідією] Михайловною і був сам колишнім учнем великого українського вченого. Він кілька разів бував на Україні, був знайомий з богатьма українськими діячами, добре поінформований що до українського національного руху, за успіхами котрого він здавна стежив з великою увагою.1) Трудно було знайти кращого представника Болгарії у Київі з погляду інтересів скріплення приязних відносин між Болгарією й Україною, як проф. Шишманов.

Та крім болгарського посла великим приятелем молодої Української Держави був і сам болгарський царь Фердинанд. Неприхильно ставлячись до старої імператорської Росії, царь Фердинанд дуже тішився з того, що тепер замісць заборчої, імперіалістичної Росії сусідом Болгарії по пікнічному берегу Чорного моря являється Україна. Він з великою симпатією ставився до українського Гетьмана і до його посла О. Я. Шульгина, коли той 25-го липня 1918 року прибув до Софії, Україн-

"Brest-Litowsk" initus et signatus fuit, tenoris segnentes : (далі текст договору німецькою й мадярською мовами паралельно).

Nos visis et perpensis huius tractatus stipulationibus illas omnes et singulas notas hisce confirmataque habere profitemur ac declaramus verbo Nostro promittentes, Nos omnia, quae in illis continentur, fideliter executioni mandaturos esse.

In quorum fidem majusque robur ratificationis NOSTRAE tabulas manu NOSTRA signavimus sigilloque NOSTRO adresso firmari jussimus.

Dabantur die... mensis... anno Domini millesimo nongentesimo decimo octavo, Regnorum Nostrorum secundo.

"Ad mandatum Sacrae Caesareae et Regiae Apostolicae
Majestatis proprium:"

1) Проф. д-р Іван Шишманов родився в 1862 р. у Свіщові. Освіту одержав у свойому рідному місті й у Відні, студіював по університетах у Єні, Женеві й Липську, де склав докторат з філософії, славістики й історії літератури. З 1888 року став професором Софійської Високої Школи (пізніше університет). Від 1903 до 1907 року був міністром народньої освіти. Автор численних розвідок і монографій з історії слав'янських і чужих літератур (в тому числі монографії про Шевченка), Шишманов був членом Болгарської Академії Наук у Софії, дійсним членом Наукового Товариства імени Шевченка у Львові, дійсним членом Харьківського університету, членом-кореспондентом Академії Наук у Загребі, Білграді, Атенах, Празі й Будапешті.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 141

ського посла, коли він 7 вересня в урочистій авдіенції вручив цареві свої акредитивні грамоти, зустрінуто було з надзвичайними почестями. Авдіенція відбулася в присутності царевича Бориса, премієра-міністра і цілого ряду двірських достойників. Вона мала дуже сердечний характер. Свою промову у відповідь на промову українського посла царь Фердинанд закінчив словами; "Передайте Його Світлості Ясновельможному пану Гетьману і всьому українському народові від мене й від усього болгарського народу найсердечніші поздоровлення! У Вашій особі я з великою радістю вітаю першого українського міністра при мойому дворі".

В такій же самій атмосфері щирої приязні відбулася і церемонія передачі акредитивної грамоти проф. Шишмановим у Київі 1-го серпня. Тодішня Київська газета "Відродження" так писала про цей акт. Болгарський посол передав п. Гетьманові в присутності міністра закордонних справ, начальника Гетьманського штаба та инших урядових осіб листа такого змісту:

"Мій дорогій великий приятелю!

Щиро бажаючи закріпити приязні відносини між Болгарією та Україною, які так щасливо склалися, я порішив призначити своїм надзвичайним послом і повноважним міністром при Вашій Світлості пана доктора Івана Шишманова, професора Софійського університету, бувшого міністра народньої освіти, відзначеного великим офіцерським хрестом "Народнього Ордену" за громадянські заслуги, офіцерським хрестом "Царського Ордену св" Олександра" та инш. Я доручив йому всіма силами старатися заслужити пошану й довір'я Вашої Світлости і так, як мені відомі його великі здібності й його відданість мені, то я певний, що він зуміє, на моє велике задоволення, осягнути це й виконати почесне завдання, яке йому доручено. Впевнений у цьому, я прохаю Вас, Ясновельможний Пане Гетьмане, ласкаво прийняти посла Шишманова й повірити всьому тому, що він буде мати честь переказати Вам від мого імени, особливо вислови моїх бажань всього кращого Вашій Світлості на славу і щастя України, а також вислови глибокої пошани й щирої приязні, з яким я, дорогий і великий приятелю, зістаюсь Вашій Світлості добрий друг Фердинанд".

Передаючи цей лист, посол звернувся до п. Гетьмана з такою промовою: "Ваша Світлість, Ясновельможний Пане Гетьмане всієї України! Маю честь передати Вам листа, в якім Його Величність, мій Наймилостивійший Пан акредитує мене при Вашій Особі та доручає мені почесне післаництво заслужити Ваше довір'я й пошану і постаратися зміцнити звязки, так щасливо встановлені між Україною й Болгарією. Ваша Світлість! Стародавні культурні взаємини між нашими батьківщинами, починаючи з X. віку взаємні впливи через довгі століття, рідка подібність громадських устроїв двох братніх народів, спільність економічних інтересів і близкість меж — усе це, Ваша Світлосте, вистарчаюча запорука успіху важливого завдання, дорученого мені Його Величністю,

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 142

Моїм Паном, який одушевлений найщирішими бажанями щастя й величности Вашій молодій Державі. Але більше всього у своїй справі я сподіваюся співчуття й допомоги від Вашої Світлости й Вашого правительства".

На це п. Гетьман відповів: "Пане после! Я глибоко зворушений словами прихильности й дружби Його Величности Царя Фердинанда Болгарського. Я безмірно вдячний за заяву приязні до мене й Української Держави, яку Його Величність ласкаво висловив у своїм листі. Твердо і непорушно сподіваюся, що приязнь Болгарської Держави до Української Держави, якій Його Величність з самого початку поклав такі гарні підвалини, буде все рости й зміцняти та вийде на користь і щастя обох братніх народів. А Вам, Пане после, дуже дякую за Ваші постійні успішні турботи при нав'язанні дружніх взаємних відносин між болгарською та українською державами".

По авдіенції відбувся сніданок, на якім пан Гетьман підняв чарку за здоровля Його Величности Царя Болгарського. Болгарський посол виголосив тост в честь Його Світлости Ясновельможного пана Гетьмана всієї України.


Болгарський посол у Київі проф.
Ів. Шишманов.

Так само як Болгарський посол був частим і бажаним гостем у Гетьмана і в українськім міністерстві закордонних справ у Київі, одвідував усі важніші національні свята, такі, як перший випуск 1-ої української державної гімназії у Київі, відкриття Державного Українського Університету і т. д., так само и український посол тішився незмінною прихильністю Царя Фердинанда и царевича Бориса, котрий кілька разів інтимно відвідував пана Шульгина і з великим інтересом розпитував про українські справи.

Такий же щирий характер мали й відносини українсько-турецькі. Спочатку ходили чутки, ніби Туреччина виявляє якісь агресивні наміри що до Криму, але ці чутки не справдились і від самого початку зносин між обома державами утворилися добросусідські приязні стосунки. Ще за часів Ц. Ради до Царьгороду був висланий яко посол п. Микола Левицький. Гетьманське правительство його відкликало й він дістав призначення в міністерстві закордонних справ у Київі Натомісць послом

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 143

було призначено п. Олександра Кістяковського[*] (брата Ігоря Ол. Кістяковського, міністра внутрішніх справ). Але п. Кістяковський дуже затягав свій виїзд через ріжні родинні обставини й нарешті зрікся свого посту. Тоді на місце посла призначено було Михайла Акінфієвича Суковкина1), котрий і виїхав до Царьгороду в кінці жовтня. Він прибув в дуже трагічний момент життя Турецької Держави: в Золотому Розі вже стояли панцерники Антанти. Та про те, українське посольство було привітане турками дуже сердечно і султан приняв його в урочистій авдіенції дуже скоро по його приїзді до столиці.

Подаємо дуже цікаве оповідання про цю авдіенцію одного з членів українського посольства, що брав у їй участь:

"1-го падолисту 1918 року в прегарний соняшний ранок на рейді царьгородського порту кинула якорь невеличка, але дуже гарна і елегантна яхта, на маштах якої весело і гордо грав в проміннях південного сонця жовто-блакитний прапор. Це приїхало в державу Османів надзвичайне посольство Гетьмана всієї України...

Тиждень після приїзду нас повідомили, що султан прийме посольство через кілька день в свойому палаці Ілдиз-Кіоск на березі Босфора.

В день прийому коло будинку посольства стало кілька придворних екіпажів, запряжених à la Daumont і ескадрон кавалерії. Посольство в повному складі сіло в екіпажі. Спереду і ззаду скакав ескадрон кінноти. Ми всі крім посла Суковкина й радника доктора Кобилянського, які були в фраках, були в військовому убранню, бо ще не була вироблена нова уніформа дипломатичного корпусу, а всі ми були військові — хто з Генерального Штабу, хто прилічений до міністерства закордонних справ. Серед величезної товпи турків мчався наш кортеж по вузьким вулицям Царьгороду. Спочатку їхали по шосе вдовж блакитного Босфору, а потім серпентиною до самого Ілдиз-Кіоску. Коло самої брами палацу салютовала нас почесна варта гвардейської маринарки й екіпажі наші покотилися по м'ягкому гравію султанського парку. Ще кілька поворотів і нашим очам з'явився, як байка з тисячі й одної ночи, на темно блакитному фоні південного неба, білий-білий мармуровий, наче з кружева зітканий, палац султанів, Ілдиз-Кіоск (палата зірок). Один за другим ставали наші екіпажі коло мармурових сходів. Оберцеремонімейстер вітав посла коло входу. Ми увійшли у великий передпокій, пройшли вдовж почесної варти персонального конвою султана й опинились в невеликім салоні. Тут мусили зачекати кілька хвилин. Нарешті, оберцеремонімейстер запрохав нас у другий великий салон. Тут вже були й військові в походних мундирах і двірські в кафтанах, зашитих золотом. Коло великих дверей станула світа з лівого боку, нас поставили справа. Пройшло кілька хвилин. Раптом відчинилися двері. З'явився оберцеремонімейстер. Білим слоновим кієм він вдарив три рази по землі. Як колосся під легким вітром, низько-низько схилилася світа. Ми стали струнко. По знаку церемонімейстра зайшли ми у великий покій. Посе-

1) Мих. Акінф. Суковкин, поміщик на Київщині, був головою київського губерніального земства; з вибухом революції був призначений на посаду київського губерніяльного комісара, на якій пробув до кінця літа 1917 року. У нього утворилися дуже гарні відносини з українськими національними кругами і весною 1917 року керманичі Центральної Ради намічали його на пост українського намісника, коли ще йшла мова про автономний уряд на Україні.

[*] У своїх спогадах (див. "Мої спомини про недавнє минуле (1914-1920 роки)", стор. 273) Д. Дорошенко пише: "До Туреччини мені було нав'язано з кіл кабінету Олександра Кістяковського. Я схотів з ним познайомитись і до мене прийшов сам кандидат: високий, огрядний пан, адвокат з професії, брат відомих Богдана й Ігоря Кістяковських; говорив українською мовою, заявив себе українцем-самостійником і націоналістом. Ми порозумілись". Відомий ще один з братів Кістяковських — Володимир, вчений-хімік. А отже, або у Д. Дорошенка неточність, або був ще один брат — Олександр. - Т.Б.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 144

ред нього, спіраючись на столик, стояв невеликий військовий. Звичайне захистне убрання генерала нічим не відріжняло його від других військових, лишень надзвичайної вартости звізда, вся з бриліянтів та увесь з дорогоцінних каменів на шиї ланцюг, дали нам до зрозуміння, що це сам султан. Мухамед VI [Мехмед VI Вагідеддін], останній повелитель Отоманів, з ласкавою усмішкою дивився на нас. Дуже блідий, років 50-55, він зачарував мене своїми великими-великими, чорними, дуже смутними очима.

Посол прочитав на французькій мові довірочні грамоти. Султан мовчав та всміхався. Він жадної мови крім турецької не знав. Відповів послові церемонімейстер. Після цього султан повітав посла, підходив, до кожного з нас і міцно по військовому стиснув руку. Здивувало нас, що султан ані разу нічого не промовив. Тільки потім,, вже відпускаючи нас, він рукою підкликав до себе церемонімейстра і щось почав йому шопотіти на вухо. Церемонімейстер голосно по французьки сказав нам, що султан дуже радий був пізнати нас і бажає нам доброго життя в своїй державі. Потім пояснили нам, що по турецькому церемоніялу ніхто із смертних не має права чути голосу падишаха. Тому мовчав він цілий час, а що хотів сказати, казав шопотом на вухо. Цим церемонія прийому скінчилася. Так побачили перші представники відродженої України останнього падишаха"*).

Відносини з "рандштатами", себ-то з державами, які повстали на національних територіях, що відділилися від Росії, себ-то з Польщею, Фінляндією, Литвою, Білорусю, Доном, Кубаню, Грузією й Кримом опреділювалися здебільшого в залежності від того, чи мала Україна якісь спірні питання у взаємних відносинах, головно питання за спірні території. З усіма ними були зав'язані більш або менш сталі й формальні дипломатичні відносини. Що до Фінляндії, Литви й Грузії питання вирішилося дуже просто: Україна не мала з ними ніяких спірних справ і тому навязала дипломатичні відносини, прийняла від Фінляндії й Грузії дипломатичних представників і вислала своїх. З Грузінською Республікою заключено 5. грудня 1918 р. договір про консулярні й торговельні зносини, про мореплавство і транзит, — на цих самих умовах, на яких 16. падол. 1918 р. заключено договір з Кубаню. З Литвою так само, як і з Азейберджаном були поки що встановлені відносини консулярні. Що ж торкається Польщі, Білорусі, Дона, Кубані й Криму, то тут насамперед треба було вирішити цілий ряд спірних питань що до певних територій. З усіма цими державами й державними організаціями було вступлено в дипломатичні зносини, характер яких залежав головно від вирішування тих, або инших спірних питань; огляду цих зносин присвячені дальші розділи цієї праці. Спеціяльно що до тих територій, до яких мала претенсії Польща, себ-то до Холмщини й Галичини, то про них доводилось пертрактувати поки-що не безпосередньо з Польщею, а з Австро-Угорщиною: сама Польща в 1918. році була ще в такому стані, що грала лиш пасивну ролю. Вона одначе завязала

*) О. Ратгауз: Українці в останнього султана. "Літопись" Берлін, 1924, № 11, ст. 169-та. Деякі подробиці подає також Л. Кобилянський у статі "Українське посольство в Туреччині", див. "Нова Україна", Прага, 1925, ч. 2-3. ст. 85-та.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 145

зносини з Україною, вислала до Київа свого дипломатичного представника*) й мала дістати на взаєм представника України, але свої претенсії мусила обстоювати не бозпосереднє, а через Австро-Угорське правительство.

У відносинах до Совітської Росії Україна перебувала в стані мирових переговорів, котрі тягнулися весь час Гетьманського правління і котрим присвячено далі спеціяльний розділ. В току мирових переговорів, як один з тимчасових наслідків цих переговорів, було зав'язання консулярних зносин між обома державами.

Великим старанням українського правительства і спеціяльно міністерства закордонних справ було нав'язання зносин з нейтральними державами й осягнення з їх боку фактичного й юридичного визнання Української Держави. Ця справа зустрічалася з ріжними труднощами й перешкодами. Перш за все ставили певні перешкоди цьому німці, особливо на початку, боячися, що завівши зносини і досягши визнання з боку нейтральних держав, Україна вийде з-під сфери німецького впливу й шукатиме далі зближення також з державами Антанти. Тільки в кінці літа 1918, року удалося побороти перешкоди з боку німців і організувати зносини на початку з нейтральними державами Европи. Але труднощі лежали й з другого боку: свідки страшної боротьби двох колосальних коаліцій, нейтральні держави — всі без виїмку держави малі — вагалися робити якісь рішучі кроки в справі формального визнання

*) Висилаючи цим представником Станіслава Ваньковича, з титулом надзвичайного посланника і повновласного міністра, Рада Реґенційна дала йому акредитивну грамоту з таким текстом:

Rada Regencyjna Królewstwa Polskiego.

Jaśnie Wielmoznemu Panu Hetmanovi Wszech Ukrainy,

Jasnie Wielmoźny Panie Hetmanie, Dostojny Przyjacielu! W dażeniu, aźeby conajrychlej stosunki Panstwa Polskiego z Wielką Dzierźawa. Ukrainską nawiązane być mogły, a w nadziei, iź dwa wielkie narody — pracy dla dobra ludności oddane — w pokoju і przyjaźni źyc będą — uznaliśmy za dobre uwierzytelnić Pana Stanisława Wańkowicza, jako posła nadzwyczajnego і mmistra połnomocnego przy Waszej Jaśnie Wielmożności. Doświadczenie і zalety, które posła Naszego nadzwyczajnego wyróżniają, uprawnią nadzieję, iż Wasza Jaśnie Wielmożność obdarzyć go raczy zaufaniem zupełnym.

Prosimy Waszą Jaśnie Wielmożność, iżby wiarę zupełną dać raczyłeś wszystkim oświadczeniom, które w imieniu Naszem Pan Stanisław Wańkowicz czynić będzie, a w szczególnośći, gdy о niezmiennych uczuciach szacunku Naszego і niezmiennej przyjaźni Łącząc błagamy Boga, aźeby myśl Waszą Jaśnie Wielmożność, w swej swiętej a wszechmocnej opiece.

Dan na zamku Królewskiem w Warszawie, dnia 26 października 1918.

Alexander Kakowski, Józef Ostrowski, Zdzisław Lubomirski,
Minister Spraw Wewnętrzńych Janusz Radziwiłł.

Див.: О. Доценко "Літопись україн. революції", т. II., кн. 5, ст. 7-8 (Львів) 1918. Текст акред. грамоти у О. Доценка в останніх реченнях попсований. Не маючи під рукою автентичного тексту, перепечатуємо текст О. Доценка.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 146

Української Держави, не знаючи, чиєю перемогою скінчиться війна і як поставляться до цього держави Антанти на випадок своєї перемоги.

Спроби дипломатичних відносин були зроблені насамперед що до Швейцарії. Туди був висланий на початку липня 1918. р. радник міністерства закордонних справ д-р Евм. Кир. Лукасевич із спеціяльною місією вияснити ґрунт що до можливости дипломатичних та инших зносин із Швейцарією. Швейцарський уряд виявив велике зацікавлення Україною, особливо що до перспектив економічних взаємин, і в початку вересня д-р Лукасевич повернувся з листом швейцарського секретаря закордонних справ п. Лярді на ім'я українського міністра закордонних справ, де заявлялося, що Швейцарія охоче готова вступити в фактичні зносини з Україною, що вона прийме українського дипломатичного представника і консулів, але, на жаль, не може поки-що проголосити визнання Української Держави, стоячи сама посередині між двома ворожими коаліціями. В наслідок цього до Швейцарії була виряжена дипломатична місія з д-ром Евм. Лукасевичем на чолі й засновані українські консуляти в Женеві й Цюриху. Д-р Лукасевич був іменований charge d' affaires.

Переговори про зав'язання дипломатичних знозин з нейтральними державами велося головно в Берліні через українського посла барона Ф. Штейнгеля. Йому удалося завести дуже приязні стосунки з місцевим старшиною (le doyen) дипломатичного корпусу в Берліні еспанським послом, маркізом де-Бернабе і голандським послом і підготовити ґрунт для скорого визнання України Еспанією та Голандією. На запитання, звернене до Швеції в справі нав'язання зносин і визнання, шведський міністр закордонних справ відповів, як доносить австро-угорський посол у Стокгольмі свойому уряду 22. жовтня, що "шведське правительство цілком готове вступити з українським правительством в зносини, що ж стосується формального визнання, то зараз, коли будучність Европи залежить від майбутнього мирового конгресу, воно мусить з визнанням зачекати. Таку саму відповідь дало шведське правительство послам від Литви, Естландії й Грузії. Що до Польщі й Чехословаків, додає телеграма, то з їх боку досі ще ніяких спроб нав'язати зносини не було". Засновуючись на згоді шведського правительства вступити у фактичні зносини з Україною, в жовтні була вислана до трьох скандинавських держав спеціяльна дипломатична місія з ген. Б. Баженовим на чолі, а до Стокгольму призначено генерального консула. Треба завважити, що Данський уряд ще в липні 1918 року через свого спеціяльно до Київа призначеного консула п. Карльсена запропонував сам перший зав'язати між Данією й Україною фактичні зносини. З такою ж пропозицією звернулась до українського уряду й Персія через свого новопризначеного до Київа генерального консула п. Віттенберга. Тримали своїх консулів на Україні (в Київї та в Одесі) Естонія, Греція, Данія, Швейцарія, Норвегія, Швеція й Італія; де-які з них залишились ще з часів Росії, а де-які дістали від своїх урядів нові спеціяльні уповноваження.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 147

Зносини з Францією та Англією, які нав'язалися були з їх власної ініціятиви ще в осені 1917 року й повели (див. вище) до формального визнання України обома цими державами, урвалися з початком 1918 р., коли Україна приступила до мирових переговорів у Берестю. З того часу Франція й Англія заняли неприхильне становище до України, хоч Україна не мала супроти них ніякого ворожого почуття і трималася на строго нейтральному ґрунті. Українське правительство рішуче відкидало всякі пропозиції з німецького боку, які могли вивести Україну з її нейтрального становища, наприклад, пропозицію зроблену в липні про те, щоб чорноморський флот виплив під українським прапором в Архіпелаг для демонстрації, зобов'язуючись за те допомогти уступленню Україні всього чорноморського флоту, на який заявляла з свого боку претенсії Москва. Українське правительство хотіло вже влітку увійти в зносини з державами Антанти, але й Німеччина і Австро-Угорщина рішуче тому противилися. Одначе українське правительство почало підготовлятись до майбутніх дипломатичних зносин з Антантою. Тильки у вересні явилась змога приступити до реалізації плану висилки спеціяльних місій: до Франції з Миколою Мих. Могилянським на чолі, а до Англії й Америки з Іваном Яковлевичем Коростовцем. В половині жовтня австрійський представник у Київі принц Еміль Фюрстенберг заявив Гетьману, що його правительство "не має нічого проти того, щоб українське правительство шукало контакту з Антантою".1) Ще раніще висловилося в такому ж дусі німецьке правительство, а коли міністр закордонних справ Д. Дорошенко виїхав в кінці жовтня через Берлін до Швейцарії, щоб там зав'язати переговори з представниками Антанти, то німецький міністр закордонних справ Зольф просто заявив йому, що Німеччина нічого не має проти того, щоб України сама шукала для себе порятунку перед переможною Антантою, бо тепер Німеччина помогти нам не може. Про ці заходи українського правительства увійти в зносини з Антантою докладно буде розказано в останніх розділах цієї книги.

Була ще одна держава, яка тільки що вийшла з кругу держав Антанти, замирившись з центральними державами; це була Румунія, близька сусідка України. Для українського правительства було дуже важно війти з нею в регулярні дипломатичні зносини — чого дуже добивалася сама Румунія — але на перешкоді тому стояла справа Бесарабії, анектованої Румунією на початку 1918 року. Біля цієї анексії, якої Україна ніяк не могла признати, обертались головно всі українсько-румунські зносини за часів Гетьманського правительства; цим зносинам присвячено окремий розділ у цій книзі.

1) Телеграма принца Фюрстенберга до Відня від 16-го жовтня 1918 рм № 1115.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 148

IX.
Організація українського міністерства закордонних
справ. Українське представництво за кордоном.
Дипломатичний корпус у Київі. Закон про
українське громадянство.

Міністерство Закордонних Справ під назвою "Секретаріяту справ міжнародніх" було організоване влітку 1917 року, коли на його чолі стояв О. Я. Шульгин. В кінці 1917 р. воно було переіменовано в "Народне Міністерство справ закордонних". Шульгина замінив на початку 1918 р. Микола Любинський, котрий залишався на цій посаді до 29. квітня 1918 р. Спочатку на чолі міністерства за гетьманського правління станув М. П. Василенко, як тимчасово виконуючий обов'язки міністра, а від 20. травня Д. І Дорошенко, котрий до 2. вересня вважався управляючим міністерства, а від 2. вересня до 14 падолиста — міністром закордонних справ.1) 14. падолиста міністром був призначений Г. О. Афанасьєв, який залишався на цім посту до 14. грудня, себ-то до упадку гетьманського правління. Товаришем міністра закордонних справ наказом Гетьмана з 3. травня був призначений Ол. Ол. Палтов, а на початку падолиста був призначений Артемій Галіп.

Гетьманське правительство застало Міністерство Закордонних Справ властиво ще в стадії організування. Управляючому Міністерством Д. Дорошенкові довелося реорганізувати його на-ново, утворити штати, запросити відповідний персональний склад, а також перевести штати наших закордонних представництв і обсадити усі пости у цих представництвах. Замісць одного Загального Департаменту Міністерство було поділене на два: Загальний Департамент і Департамент Чужоземних Зносин; крім того ще утворено Канцелярію Міністерства. На посаді Директора Загального Департаменту затверджено К. В. Лоського2), що вже й раніше був на цій посаді, віце директором затверджено Василя Як. Оренчука3), що також уже був перед тим на цій посаді. На Директора Департамента Чужоземних Зносин призначено Андрія Ів. Яковлева, що перед тим займав посаду посла у Відні, а віце директором — М. Г. Левицького, перед тим посла у Царьгороді. Директором Канце-

1) "Державний Вістник", 1918, № 48.

2) Диви далі, ст. 154. зам. 1).

3) Оренчук — Галичанин, скінчив університет у Відні, освічена, здатна людина й дуже добрий урядовець. Пізніше був генеральним консулом у Мюнхені.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 149

лярії Міністра призначено Ів. Ів. Мірного, що був за правительства Ц. Ради Генеральним Писарем.

Законом від 17. серпня 1918. р. затверджено нові штати Міністерства, вважаючи їх дійсними від 1. червня 1918. р. ("Державний Вістник" 1918, № 43). Ці штати вводили дві категорії старших чинів Міністерства (окрім вище зазначених): 5 членів Ради Міністерства й 4 Радників при Міністрі. На членів Ради Міністерства призначено наказом Гетьмана такі особи: професор Київського університету Оттон Оттонович Ейхельман (затверджений на посаді ще з попереднього складу Міністерства), Ол. Як. Шульгин, Максим Ант. Славинський1), Іван Ігн. Красковський2), Олександер Михайлович Карпінський3), а коли за призначенням Ол. Як. Шульгина послом до Болгарії увільнилась його посада, то на неї призначено д-ра Лонґіна Мих. Цегельського, відомого укр. діяча в Галичині.4) На посади радників при міністрі призначено д-ра Артемія Галіпа, д-ра Евмена Кир. Лукасевича й Миколу Ткаченка.


Мін. зак. справ Д. Дорошенко.

Законом 14. червня установлено штати посольств Української Держави, які поділено на два розряди: посольства 1-го розряду і посольства 2-го розряду. На чолі по-

1) М. А. Славинський син селянина на Київщині, скінчив Київський університет, відомий український письменник і громадський діяч. Належав до партії соц. федералістів. Родився р. 1870.

2) І. І. Красковський, син священика Гродненської губ., родився 1882 p., скінчив університет у Варшаві, брав участь в білоруському й українському нац. рухові; за часи війни ніс обов'язки уповноваженого Союза Городів у Галичині; р. 1917. був призначений губ. комісаром Галичини; в осени 1917. p. і весною 1918. був товаришем міністра вн. справ в кабінеті Винниченка і Голубовича. Належав до партії соціялістів-революціонерів.

3) Родом з Холмщини, був членом окружного суду в Чернігові; з осени 1917 p. тов. міністра вн. справ в кабінеті Винниченка. Україн. Соц. федераліст. Був членом польського сенату від українського населення на Волині. Помер р. 1929.

4) Д-р Л. М. Цегельський, син свяшеника, родився 1878 р. Був послом до сойму і до парламенту, грав визначну ролю в політичному житті Галичини. Належав до нац.-демокр. партії. Як редактор газети "Україн. Слово" у Львові, відразу зайняв прихильне становище до Гетьманського правительства. Посаду радника зайняв за згодою Укр. Парл. Клубу й австрійського правительства. Фактично приступити до виконання обов'язків не встиг.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 150

сольств 1-го розряду мав стояти "Посол, або Посланник і уповноважений Міністр"; на чолі посольства 3-го розряду: "Міністр-Резидент, або Повірений в справах".1)

21. червня була ухвалена Радою Міністрів постанова про тимчасові дипломатичні представництва (до часу остаточної ратифікації мирового договору) Української Держави в Німеччині, Австро-Угорщині, Туреччині, Болгарії та Румунії; перші чотири зараховано до посольств 1-го розряду, а п'яте — до Румунії — до посольства 2-го розряду.2) Це було властиво підтвердження представництв, заснованих ще правительством Ц. Ради. Законами з 8. жовтня засновано дипломатичне представництво у Швейцарії та Фінляндії ("Державний Вістник", 1918, № 60), а законом з 19. жовтня засновано представництво у Польщі ("Державний Вістник", 1918. № 62), усі три зараховано до посольства 2-го розряду. Всі инші українські дипломатичні місії висилалися як надзвичайні, кожного разу по спеціяльним штатам і бюджету.

Гетьманське правительство знайшло вже обсадженими представництва у Берліні, Відні, Царьгороді; а представник в Ясах був у дорозі до місця свого призначення. Представником Української Народньої Республики у Берліні був за Ц. Ради Олександер Севрюк, б. голова мирової делегації у Бересті. На звістку про переворот у Київі він залишив свій пост і виїхав до Швейцарії. Представники у Відні — А. І. Яковлев та у Царьгороді — М. Гр. Левицький були викликані до Київа і їм запропоновано посади в центральній управі міністерства закордонних справ. A. І. Яковлев ще вернувся до Відня й виконував там кілька тижнів обов'язки представника аж до прибуття посла В. К. Липинського. Призначений правительством Ц. Ради представником до Румунії М. М. Галаган вернувся з кордону і на пропозицію залишитись на службі в міністерстві закордонних справ відмовився, покликаючись на становище партії, до якої він належав (укр. соц.-дем. партія).

Отже треба було на-ново обсадити посольські пости. Посада посла у Відні була запропонована Вячеславу Казимировичу Липинському, відомому українському історикові й громадському діячеві, ідеологові відродження української державної самостійности.3) Як людина, що довший час жила в Австрії й була дуже добре обізнана з польською справою, а також із становищем західно-українських земель, В. К. Липинський, як не можна краще надавався на посла Української Держави до Австро-

1) "Державний Вістник", 1918, № 19.

2) "Державний Вістник", 1918, № 20.

3) В. К. Липинський походить з старої шляхецької родини, осілої на Поділлі, потім на Волині. Родився 1882 р. в маєтку свого батька Затурцях Володимирського повіту. Освіту одержав в Київській 1-шій гімназії і в університетах Краківському та Женевському. Широку популярність в українських наукових та громадських кругах здобув собі своїми високоцінними монографіями з історії України XVII віку, в яких

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 151


В. К. Липинський.

Угорщини, де таку важну ролю в політиці відогравало питання польсько-українських відносин. З огляду на виразне бажання австро-угорського уряду змінити Берестейський договір в некорисному для українських інтересів напрямку та з огляду на відносини галицько-буковинські, пост українського посла у Відні справедливо уважався за дуже відповідальний і важкий і тому цей пост запропоновано В. К. Липинському, хоч його присутність була дуже потрібна й у Київі, як людини впливової в кругах українських хліборобів. Його авторитет стояв так високо у всіх українських національних партій взагалі, що ім'я В. К. Липинського незмінно фігуровало в усіх комбінаціях зложення нового складу кабірету міністрів, як кандидата на пост міністра закордонних справ, від чого одначе він ухилявся з власної волі. Персональний склад посольства був зложений В. К. Липинським з таких осіб: радник посольства — Іван Степанович Токаржевський-Карашевич1); старший секретарь —

старався підкреслити державницькі стремління наших кращих гетьманів, особливо Б. Хмельницького, і з'ясувати участь в державному будівництві України того часу шляхецької української верстви. Працював також на громадському полі, заложивши 1909 p. у Київі тижневик "Przegląd Krajowy", яко орган тієї частини українського громадянства на Правобережжю, яке виховалося на польській культурі й тепер пристало до загально-українського національного руху.

1) Ів. Ст. Токаржевський-Карашевич родився 1885 р. в Чабанівці на Поділлю, в поміщицькій сем'ї, походячи з старого роду литовських князів на Токарах і в Кернові. Скінчив університет у Фрибурзі (в Швей-

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 152

Володимир Іванович Полетика1); секретарь — Михайло Антонович Біленький2); аташе Станислав Станиславович Ванькович, дідич из Пинщини, з старого білорусько-українського шляхецького роду. Родився 1885 р.; скінчив університет за кордоном, визначався прекрасним знанням мов англійської, французької і німецької та великими дипломатичними здібностями.

Згідно закону 10-го серпня 1918 р. про встановлення при посольствах Української Держави посад військових агентів, на цю посаду призначено до Відня з 1. вересня 1918 р. генерала Вячеслава Левицького [імовірно Левитський В'ячеслав Іванович], бувшого того часу представником Укр. Ген. Штабу при Обер-Ості (Гол. нім. кват. Східнього Фронту). Ген. Левицький до Відня не прибув. Морським аташе був призначений і виконував свої обов'язки капитан Лонгін Дашкевич-Горбацький.

На посаду посла у Берліні було призначено барона Федора Рудольфовича Штейнгеля, давнього і дуже популярного громадського діяча у Київі3). Малося на увазі обсадити цю посаду людиною, яка зуміла б піднести престиж Української Держави у Берліні, що було дуже важно з огляду на тодішні українсько-німецькі відносини. Це у великій мірі й удалося барону Штейнгелю. Українське посольство у Берліні, яке містилося в спеціяльно закупленому дуже гарному будинкові (Kronprinzufer, 10), зробилося одним з осередків тогочасного дипломатичного світу у Берліні, що було важно з огляду на наші бажання увійти в ближчі зносини з нейтральними державами. Радником посольства призначено Ол. Ів. Іванова4), старшим секретарем Ів. Ів. Товстоліса, секретарями

царії) в 1910 p. з степенню доктора філософії. Автор кількох праць французькою, німецькою, українською й польською мовами. В часі світової війни працював у Земських організаціях по допомозі раненим і біженцям.

1) В. Ів. Полетика належить до славного й заслуженого в українській історії роду Полетик. Родився р. 1886. на Полтавщині, скінчив "Училище Правовѣдѣнія" в Петербурзі й один час був маршалком Миргородського повіту. Працював також і в Земстві.

2) М. А. Біленький був земельний власник на Харьківщині, скінчив харьківський університет і записався до адвокатури. Належав до партії укр. хліборобів-демократів і в 1912 р. видавав у Харькові український тижневик "Сніп". Був великим українським патріотом-самостійником. Трагічно скінчив свої дні весною 1920 рока самогубством у Відні, яко жертва інтриг та переслідувань своїх політичних противників.

3) Ф. Р. Штейнгель родився 1870 р. на Волині в маєтку свого батька в с. Городку коло Рівного. Освіту одержав на природничому ф-ті Київського універсітету. Заснував у Городку прекрасний історично-етнографічний музей Волині. Був Товаришем Голови Укр. Наукового Т-ва у Київі. Яко член 1-ої Державної Думи від м. Київа належав до Української Парламентської Фракції. Був членом всеукраїн. організації "Товариства українських поступовців"; за часів війни головою Комітета Південно-Західнього фронту Всерос. Союза Городів. З початку революції був головою Виконавчого Ком. у Київі.

4) Ол. Ів. Іванов був дідичом на Волині, скінчив "Училище Правовѣдѣния" і служив в російському мін. закордонних справ на ріжних посадах в закордонних місіях.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 153

Віктора Ланіна й Всеволода Олександровича Козловського1). При посольстві, як торговельний агент Української Держави, перебував д-р. Мик. Фед. Страдомський.

Послом до Болгарії призначено Ол. Як. Шульгина, бувшого міністра закордонних справ за попереднього уряду, відомого українського політичного діяча. Радником посольства був Фед. Гр. Шульга, український громадський діяч з Одеси; першим секретарем був Вас. Драгомирецький, галичанин, б. урядовець міністерства вн. справ у Петербурзі, другим секретарем був Дм. Шолудько, урядовцем для доручень П. Сікора. Військовим аташе був генерал Б. П. Боровський.


Українськ. посол у Німеччині барон Ф. Штейнгель.

До Туреччини спочатку мав бути висланий Олекс. Олекс. Кістяковський і вже сталося його призначення, але він через ріжні обставини родинного характеру зрікся і тоді було призначено Михайла Акінфієвича Суковкина, чим і пояснюється пізня поява українського посольства в Царьгороді.2) Радником посольства призначено д-ра Люція Ремігієвича Кобилянського, давнього українського громадського діяча, род. 1855. р. в Золотоноші на Полтавщині. Скінчив унів. у Київі. Довгий час служив на Кавказі на посаді губерніяльного медичного інспектора. Ще з початку 70-х років належав до київської "Громади", пізніше був головою "Просвіти" в Баку, де він довший час служив як лікарь. Належав до партії українських соціялістів-революціонерів. Секретарем посольства був князь Тенішев; другими секретарями були полковник Г. Стеблін-Камінський [можливо Стеблін-Каменський Георгій Георгійович] і сотник М. Любимський († 1922 р.); старшими аташе: полк. О. Хоруженко та полк. Ф. Пономаренко; молодшими аташе: поручник О. Ратгауз († 1927) та хорунжий Я. Москаленко. Військовий

1) Вс. Ол. Козловський, син священника з Поділля, скінчив університет у Дорпаті, був секретарем редакції першої української щоденної газети у Київі "Громадська Думка". З літа р 1906. перебував на еміграції у Львові, а за часів світової війни взяв діяльну участь в організації "Союза визволення України".

2) Протягом часу від виїзду М. Левицького й приїзду М. Суковкина в Царьгороді залишались для ведення біжучих справ урядовці Міністерства Закордонних справ П. Чикаленко і М. Вовк-Вовченко.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 154

аташе: полк. ген. шт. В. Василіїв, морський аташе — капітан 1-ої ранги О. Зарудний.

До Фінляндії вислано дипломатичну місію, на чолі якої поставлено Директора Департаменту Загальних Справ Міністерства Костя Володимировича Лоського1). Секретарем місії був д-р Михайло Галущинський. Місія по приїзді до Гельсинґфорсу була негайно принята головою тодішнього фінляндського уряду Свінхувудом, а голова її К. В. Лоський був акредитований президентом ген. Манергаймом.

Головою української дипломатичної місії до Швейцарії призначено було д-ра Евм. Кир. Лукасевича2). Секретарем місії призначено Гр. Вол. Білянкина (земельного власника на Волині й бувшого морського офіцера російської служби). Військово-морським агентом при місії призначено генерала Дроздовського.

Головою місії до Варшави призначено було радника Міністерства Олександра Михайловича Карпінського. Через бурхливі події осени 1918 р. він не встиг виїхати до місця свого призначення.

На чолі надзвичайної дипломатичної місії до скандинавських держав призначено Бориса Петровича Баженова, колишнього генерала російської служби й військового аташе в Швеції, родом з Харьківщини. Радником місії був сенатор Е. [О.] Тімрот, секретарем Ом. Козій.

До Румунії з огляду на дипломатичний конфлікт через Бесарабію не призначувано постійного дипломатичного представника і лиш в кінці жовтня виряжено надзвичайну місію, на чолі якої поставлено генерала В. Дашкевич-Горбацького, б. начальника Штабу Гетьмана.

На Дон висилано з окремими дипломатичними дорученнями генерала К. Середина й радника Міністерства М. Славинського.

Коли з'явилася змога вступити в безпосередні звязки з державами Антанти, було сформовано дві місії: до Франції з Мик. Мих. Могилянським, помічником державного секретаря на чолі. (Родом з дворянської родини на Чернігівщині, род. 1871 р. скінчив Петербурзький ун-т і служив в дирекції музею імпер. Олександра III в Петербурзі). Він виїхав, але прибув до Парижу вже по упадку Гетьманства. На чолі другої місії до Америки ї до Англії мав стати Іван Яковлевич Коростовець.3)

1) К. В. Лоський родився р. 1874 в Петербурзі. Походить з дворянської родини на Херсонщині. Скінчив юридичний фак. Петербурського ун-ту і служив довгий час на ріжних адміністраційних посадах Сибіру, Холмщини й Польщі В 1917 р. був помічником губ. Комісару у Галичині і в кінці літа того ж року перейшов на українську державну службу.

2) Д-р медицини Евм. Кир. Лукасевич — родом з Буковини провів більшу частину життя у Київі, де приймав живу участь в українському національному рухові. Помер у Варшаві р. 1929.

3) Ів. Як. Коростовець, родом поміщик на північній Чернігівщині, був довший час російським імператорським послом у Пекині і визначився як дуже талановитий дипломат.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 155

В консулярні зносини правительство Української Держави всупило насамперед з сусідніми державами, що вимагалося практичними потребами життя. На території "рандштатів" і Совітської Росії на посадах консулів затверджувались здебільшого голови громад місцевих українських колоній або взагалі особи, рекомендовані цими громадами. Хоча з урядом Совітської Росії тільки ще велися мирові переговори, але життя вимагало негайного зав'язання консульських зносин, перш за все для оборони інтересів українських громадян і за-для їхньої планової евакуації на Україну. Отже, як тільки 12. червня 1918. було підписано з Совітськими представниками прелімінарний договір, зараз же було проведено закон від липня про заложення генеральних консульств у Петербурзі та у Москві і тридцять консульських агенств на території Сов. Росії й Сибіру, з них десять — агенства першого розряду і двадцять — другого розряду.


Український посол у Болгарії Ол. Шульгин.

На посаду генерального консула у Москву призначено п. Олександра Кривцова, радником при ньому — Платона Забілу, а на посаді ген. консула у Петербурзі затверджено інженера Сергія Фед. [Феоф.] Веселовського. В Самару призначено консулом прив. доцента Олександра Багрія, в Харбін Петра Твардовського, в Саратов Івана Яковлева, в Казань — П. Бачила, в Омськ — п. Адамовича.

Українським консулом на Дону — в Новочеркаську призначено Володимира Міценка, а на Кубані — в Катеринодарі Прокопа Понятенка. До Грузії призначено генеральним консулом у Тіфлісі п. Лісняка.

В Румунії генеральним консулом затверджено б. українського комісаря при головній команді Румунського фронту капітана Ол. Чоботаренка (в Ясах); до Галацу призначено консулом барона Притвіца.

До Мюнхена українським консулом призначено В. Оренчука, віце-директора департамента Загальних справ Міністерства.

До Швейцарії консулами були призначені: до Цюриху інж. Евг. Ол. Сокович (б. міністр шляхів з Ц. Ради) і до Женеви інж. Ол. Вал. Вілінський.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 156

До Стокгольму на посаду генерального консула мав бути призначений Дмитро Володим. Антонович (Б. морський міністр за Ц. Ради).

У Гельсинґфорсі українським консулом був Петро Сливенко.

Дипломатичний корпус у Київі складався з таких дипломатичних представників.

Німеччина: посол (Botschafter) барон Альфонс Мум фон Шварценштайн (б. німецький посол у Пекіні). Радник посольства граф фон Берхен. Військовий аташе полковник Штольценберг. При особі Гетьмана майор граф Альвенслєбен.

Австро-Угорщина: посол (Botschafter) граф Йоган Форґач (Graf Forgach v. Gymes und Gacs), б. посол у Білогроді. Радник принц Еміль Еґон Фюрстенберг. Військовий аташе генерал граф Спанокі.

Болгарія: надзвичайний посланник і повновласний міністр проф. Іван Шишманов. Перший секретарь — Г. Балагов. Військовий аташе капітан Сараглієв.

Туреччина: надзвичайний посланник і повновласний міністр Ахмед-Мухтар Бей. (Б. посол в Атенах). Військовий аташе — полковник Еліб-Бей. Посольство прибуло до Київа 13. вересня.

Фінляндія: голова місії др Герман Гумерус.

Польща: голова місії Станіслав Ванькович. Секретарі пп. Соболевський і Граб-Прушинський.

Дон: повномочний посланник, "Атаманъ Зимовой Станицы" генерал А. В. Черячукин.

Азербейджан: комісар азербейджанської республіки Джелін Садиков, помішник його Юсиф-Саліхов, секретарь Мірточієв.

Грузія: голова місії проф. Віктор Тевзайя, секретарь п. Асатіліні. Військовий аташе полковник Кавтарадзе.

Кубань: голова надзвичайної місії полковник Вячеслав Ткачов.

Румунія: голова надзвичайної місії, повномочний міністр Концеску (прибув до Київа 26. вересня).1)

Консули були від таких держав:

Німеччина: генеральний консул (у Київі) фон-Тіль; консули: у Харькові — п. Краузе; у Катеринославі — п. Вайдеман; у Миколаєві — п. Штоббе; в Одесі — п. Онессейт.

Австро-Угорщина: у Київі консул п. Гоффінгер, в Одесі консул п. Житковський.

Туреччина: Генеральний консул у Київі Ферід-Бей; крім того консул в Одесі.

Болгарія: консул у Київі (?).

1) Приїздили для переговорів: голова Литовської Державної Ради п. Ічас, голова уряду Білоруської Народньої Республіки Роман Скірмунт, голови "Центрального Громадського Комітету Естляндії й Ліфляндії" п. Амене, представники Азербейджаву, Терського Козачого Війська, Революційного Комітету індусів-магометан, що об'єднував 70 мілійонів магометан в Індостані та инщих державних і політичних організацій.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 157

Фінляндія: у Київі консул Рудольф Вальден; в Одесі консул Гост Серлахіус.

Сов. Росія: у Київі генеральний консул п. Кржемінський-Грінбаум; крім того консули в Одесі, Харькові й Полтаві.

Еспанія: у Київі консул п. Васіліяді; в Одесі віцеконсул.

Грузія: консульства у Київі, Харькові й Одесі.

Данія: у Київі консул п. Гуревич (пізніше Карльсен).

Греція: у Київі консул п. Гріпарі.

Норвегія: у Київі консул п. Георг Розенберг.

Швейцарія: у Київі консул п. Енні.

Швеція: у Київі консул п. Меґер.

Італія: у Київі консул п. Фішман.

Персія: генеральний консул у Київі п. Віттенберг. Крім того консул в Одесі.

Білорусь: у Київі консул п. Цвікевич.


Голова Української Дипломатичної Місії у Швейцарії Др.
Е. Лукасевич.

В тіснім звязку з вступленням України в міжнародні відносини з иншими державами стояло питання про точне установлення й переведення українського державного підданства. Хоча Центральна Рада й перевела 2-4. березня 1918. р. "Закон про громадянство Української Народньої Республики", але цей закон стілізований в дуже загальних рисах і надто короткий та недокладний, не був введений в життя. Отже правительство Української Держави рішило видати новий закон, для вироблення якого засновано комісію, до якої увійшли: міністр внутрішніх справ Ф. Лизогуб, міністр закордонних справ Д. Дорошенко, міністр освіти М. Василенко, міністр юстиції М. Чубинський, ректор Київського університету проф. Е. Спекторський, проф. Богдан Кістяковський, генеральний суддя С. Шелухин і член Ради Міністерства Закордонних Справ М. Славинський. Комісія виробила проєкт закону, котрий і був ухвалений Радою Міністрів та затверджений Гетьманом 2. липня 1918 р. Ось текст цього закону:

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 158

Закон про українське громадянство.

Рада Міністрів ухвалила, а Гетьман затвердив оцей закон про громадянство Української Держави:

1. Під громадянином Української Держави розуміється та державно правна приналежність людини до неї, що надає особі права й обов'язки українського громадянина.

2. Громадянинові Української Держави забороняється одночасно бути громадянином, чи підданим иншої держави.

3. Вся повнота політичних прав Української Держави, в тім числі активне й пасивне право участи у виборах до публично-правових установ, а також право державної публично-громадської служби належить тільки громадянам Української Держави, але ж на них упаде обов'язок дбати усіма силами про добро Української Держави, не жалкуючи для неї навіть свого життя.

Примітка: На державних і публично-громадських посадах чужоземці можуть служити в тих установах, де це допускається винятковим законом.

Примітка 2: До видання нового закону про державну службу закони російської держави про цю службу мають сили і в Українській Державі.

4. Усі російські піддані, що перебувають на Україні підчас видання цього закону, визнаються громадянами Української Держави. Хто з них не схоче підлягти цій постанові, той мусить подати про те заяву місцевому старості, на протязі місяця від дня одержання цього закону на місцях, для запису в окремий алфавіт підданих і громадян чужих держав.

Примітка: Особи, які з російського підданства не перейшли до громадянства Української Держави, повинні одержати від свого уряду національний документ про свою особу, а до того повинні одержати від місцевого старости посвідчення на право перебування на Україні, яке дається на речінець не більше шости місяців.

5. Всякий, хто народився на території України, хоч би він постійно перебував по-за межами її, має законне право уважатися українським громадянином при умові, коли він подасть про те заяву на протязі року після осягнення повноліття. Повнолітні ж підчас видання цього закону повинні подати таку заяву на протязі року після оголошення закону.

6. Ті особи, котрі сами або їх батьки осіло перебували на Україні, але підчас видання цього закону перебувають по-за межами її, можуть звернутися на протязі одного року від дня оголошення цього закону з проханням зачислити їх до громадян Української Держави.

Примітка: У випадку пропуску речінця, зазначеного в цій статті, прохання про приняття до українського громадянства належить до розгляду, коли особа, яка просить, докаже, що пропуск стався з причин, які заслуговують на увагу.

7. Особи, що зазначені в статтях 5. і 6. цього закону, свої прохання про українське громадянство подають на місцях свого перобування найближчим до них закордонним представникам Українського Уряду, котрі, по розгляду відповідних доказів, видають їм

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Українська Гетьманська держава 1918 року — 159

посвідчення про українське громадянство, одночасно сповіщаючи про списки таких осіб Уряд свого краю і уряд держави, в якій вони пробувають. Не забороняється особам, котрі з причини, яка заслуговує на увагу, не мали змоги звернутися до українських представників по-за кордоном, звертатися з відповідними проханнями до адміністраційного відділу окружного суду по місцю свого приїзду на Україну.

8. Инші особі набувають собі право українського громадянства: а) народженням від громадян Української Держави, б) шлюбом чужоземки з українським громадянином, в) усиновленням чужоземця до 17 року громадянином Української Держави, г) натуралізацією.

9. Право громадянства набувається через натуралізацію при умовах: а) коли особа має правоздатність і дієздатність, б) коли вона пробуває на Україні на протязі 8 років, в) коли вона має спроможність годувати себе й родину.

10. Крім цього громадянство Української Держави можуть придбати такі особи: а) українська громадянка, що пішла за чоловіка чужоземця, коли цей шлюб спиниться ним, б) народжені від шлюбу з чужоземцем