Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Помогите спасти здание Полтавского кадетского корпуса

   

ДОПОМОЖІТЬ ВРЯТУВАТИ БУДІВЛЮ ПОЛТАВСЬКОГО КАДЕТСЬКОГО КОРПУСУ – ПАМ’ЯТКУ АРХІТЕКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ!

   

Highslide JS

У 1948 році разом з іншими спорудами Круглої площі м. Полтави будинок колишнього корпусу внесено до Державного реєстру пам’яток всесоюзного (зараз – національного) значення (охоронний номер 577/5).

Згідно із статтею 54 Конституції України Держава забезпечує збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що становлять культурну цінність.

Останні 20 років українська влада (державна і місцева) нехтує своїми конституційними обов’язками і свідомо знищує історичну будівлю Полтавського кадетського корпусу. Нікого з причетних до продажу пам'ятки архітектури національного значення в приватні руки не притягнуто до відповідальності. Знищення охоронної та меморіальних дощок на будівлі кадетського корпусу також залишилось без покарання.

Бездіяльність української влади призвела до того, що будівля Полтавського кадетського корпусу перетворилася на руїну.

Подальша бездіяльність призведе до повного знищення унікальної будівлі, що є неприпустимим.

Зараз йдеться не стільки про повну реставрацію будівлі, скільки про термінові дії, спрямовані на консервацію споруди, яка не переживе наступної зими.

Вимагаємо від державної та місцевої влади вжити термінових дій щодо консервації споруди: 1) відновити дах та вікна, знищені часом та пожежами, 2) установити постійну охорону на території будівлі заради запобігання нещасним випадкам і пошкодженню споруди.

Наступним кроком повинна стати повна реставрація пам’ятки архітектури національного значення із обов’язковим збереженням первинного вигляду будівлі.

Вимагаємо на державному рівні розробити програму з порятунку історичної будівлі Полтавського кадетського корпусу з визначенням шляхів її подальшого використання. Вважаємо доцільним створення на базі колишнього корпусу культурно-мистецького центру «МИСТЕЦЬКИЙ КОРПУС». Створений у Полтаві громадський Комітет порятунку будівлі Полтавського кадетського корпусу готовий взяти на себе розробку Концепції функціонування такого центру.

У рамках Державної програми можна передбачити відкриття спеціалізованого рахунку для акумулювання грошових коштів від меценатів і небайдужих громадян.

Враховуючи багаторічну бездіяльність влади із збереження історичних пам'яток вимагаємо публічності у всіх діях державної і місцевої влади щодо збереження і реставрації будівлі Полтавського кадетського корпусу.

Подальше замовчування владою проблеми руйнації будівлі Полтавського кадетського корпусу означатиме цілеспрямованість дій українських можновладців на знищення історико-архітектурної спадщини України.

Буду щиро вдячний тим, хто зможе вказати посилання на петицію на своїх сайтах та в соцмережах:

http://www.change.org/ru/петиции/спасите-здание-полтавского-кадетского-корпуса

   

   

ПОМОГИТЕ СПАСТИ ЗДАНИЕ ПОЛТАВСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА – ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ!

В 1948 году вместе с другими сооружениями Круглой площади Полтавы здание бывшего корпуса внесены в Государственный реестр памятников всесоюзного (сейчас - национального) значения (охранный номер 577/5).

Согласно статье 54 Конституции Украины государство обеспечивает сохранность исторических памятников и других объектов, представляющих культурную ценность.

Последние 20 лет украинская власть (государственная и местная) пренебрегает своими конституционными обязанностями и сознательно уничтожает историческое здание Полтавского кадетского корпуса. Никто из причастных к продаже памятника архитектуры национального значения в частные руки не привлечен к ответственности. Уничтожение охранной и мемориальных досок на здании кадетского корпуса также осталось безнаказанным.

Бездействие украинской власти привело к тому, что здание Полтавского кадетского корпуса превратилось в руины.

Дальнейшая бездеятельность приведет к полному уничтожению уникального здания, что является недопустимым.

Сейчас речь идет не столько о полной реставрации здания, сколько о срочных действиях, направленных на консервацию здания, которое не переживет следующую зиму.

Требуем от государственной и местной власти принять срочные меры по консервации сооружения: 1) восстановить крышу и окна, уничтоженные временем и пожарами, 2) установить постоянную охрану на территории здания для предотвращения несчастных случаев и повреждения сооружения.

Следующим шагом должна стать полная реставрация памятника архитектуры национального значения с обязательным сохранением первоначального вида здания.

Требуем на государственном уровне разработать программу по спасению исторического здания Полтавского кадетского корпуса с определением путей его дальнейшего использования. Считаем целесообразным создание на базе бывшего корпуса культурно-художественного центра «МИСТЕЦЬКИЙ КОРПУС». Созданный в Полтаве общественный Комитет спасения здания Полтавского кадетского корпуса готов взять на себя разработку Концепции функционирования такого центра.

В рамках Государственной программы можно предусмотреть открытие специализированного счета для аккумулирования денежных средств от меценатов и неравнодушных граждан.

Учитывая многолетнюю бездеятельность власти в вопросах сохранения исторических памятников, требуем публичности во всех действиях государственной и местной власти по сохранению и реставрации здания Полтавского кадетского корпуса.

Дальнейшее замалчивание властью проблемы разрушения здания Полтавского кадетского корпуса будет означать целенаправленность действий украинских властей на уничтожение историко-архитектурного наследия Украины.

Буду искренне благодарен всем, кто сможет указать ссылку на петицию на своих сайтах и в соцсетях:

http://www.change.org/ru/петиции/спасите-здание-полтавского-кадетского-корпуса

   

   

HELP SAVE THE POLTAVA CADET CORPS BUILDING: AN ARCHITECTURAL MONUMENT OF NATIONAL IMPORTANCE!

In 1948, together with other buildings of Poltava Round Square, the building of the former Corps of Cadets (existed from 1840 till 1919) was placed on the State register of monuments of National importance (formerly, “All-Union importance,” security number 577/5).

According to Article 54 of Ukraine’s Constitution, the State provides for the preservation of historical monuments and other objects of cultural value. The sale of such monuments is illegal.

Over the past 20 years, the Ukrainian government at the national and local levels has been neglecting its constitutional responsibilities and deliberately been destroying the historic building of the Poltava Cadet Corps. In 2004, Poltava’s authorities illegally sold this structure to the private enterprise, but since then none of those involved in the sale of the architectural monument of national importance has been prosecuted. The destruction of the Cadet Corps Memorial Building’s commemorative plaques and a plaque with its security number also went unpunished. In 2012, the structure was returned to the city’s property by court order.

The inaction of the Ukrainian government has caused the Poltava Cadet Corps to turn into ruins.

Further inaction will lead to the complete destruction of the unique building, which is unacceptable.

Now the question is not so much about the full restoration of the structure, but about the urgent actions aimed at preservation of the building, which will not survive the next winter.

We demand that the national and local authorities take these urgent steps to conserve the structure: 1) restore the roof and windows destroyed by time and fires, 2) provide a permanent security guard in and around the building to prevent accidents and vandalism to the structure.

The next step must be a complete restoration of the monument of national importance by preserving the original appearance of the building.

We demand developing a program on the national level to save the historic building of the Poltava Cadet Corps and determine its future use. We consider it reasonable to establish a center for arts and culture (aka ”Mystetski Korpus”) on site. The NGO “Public Committee to Rescue the Building of the Poltava Cadet Corps” is ready to take responsibility for developing the concept for how such a center would function.

A national program can provide a way to count the funds accumulated from sponsors and concerned citizens.

Taking into consideration the many years of the authorities’ neglect of historical monuments, we require publicity in all the activities of national and local government concerning the conservation and restoration of the building of the Poltava Cadet Corps.

The authorities’ further concealment of the problems of destroying the former Poltava Cadet Corps building will mean the purposeful actions of the Ukrainian authorities aimed at the destruction of historical and architectural heritage of Ukraine.

I will be very grateful to anyone who can provide a link to this petition on their websites and social networks:

http://www.change.org/ru/петиции/спасите-здание-полтавского-кадетского-корпуса

This petition will be delivered to:

Viktor Yanukovych, President of Ukraine

Mykola Azarov, Prime Minister of Ukraine

Vladimir Rybak, Chairman of the Verkhovna Rada of Ukraine

Leonid Novohatko, Minister of Culture of Ukraine

Lidia Karpenko, Head of the Department of Immovable Cultural Heritage of the Ministry of Culture of Ukraine

Gennady Temnik, Minister of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine

Oleksandr Udovichenko, Chairman of the Poltava Regional State Administration

Ivan Momot, Chairman of the Poltava Regional Council

Oleksandr Mamai, Mayor of Poltava

 

Ссылки на эту страницу


1 Вайнгортовские чтения - 2013
2 Петиция в защиту корпуса
[Петиція на захист корпусу] - пункт меню

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654