Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Левицкий, Орест Иванович

Левицький Орест Іванович

Левицький, Орест Іванович — Левицкий Орест Иванович — (13/25.12.1848, с. Маячка Кобеляцького повіту (тепер Ново-Санжарського району — 9.05.1922, Київ) — історик, правознавець, археограф, архівіст, етнограф, белетрист, дійсний член Української Академії наук (1918 р.) і її другий президент (1919—1922 рр.).

Народився в сім'ї диякона Михайлівської церкви. Належав до старого священицького роду Носів-Левицьких. Початкову освіту одержав удома. В 1859—1869 рр. вчився в Полтавському духовному училищі та Полтавській духовній семінарії. Як кращий учень був рекомендований на навчання до духовної академії, але несподівано для всіх вступив до Київського університету, де студіював на юридичному, а згодом на історико-філологічному факультеті. Закінчивши у 1874 p. навчання, влаштувався на вчительську роботу, одночасно працював діловодом в Київській комісії для перегляду давніх актів, в 1874— 1921 рр. її секретар. Досліджував і публікував архівні матеріали до історії України XVI—XVIII ст., зокрема, народного побуту, звичаєвого права, церковно-релігійних рухів. Автор численних історичних праць, серед них написані на полтавському матеріалі: "Очерки внутренней жизни Малороссии во второй половине XVII ст." (1875 р.), "Очерки народной жизни в Малороссии XVII ст." (1901 р.).

Джерело:

Білоусько О. А., Мирошниченко В. І. Нова історія Полтавщини. Кінець XVIII - початок XX століття. Стор. 231-232

Фото - http://www.nbuv.gov.ua

 

Highslide JS
Орест Іванович Левицький з онукою і
хрещеницею Наталією Миколаївною Левицькою.
Осінь 1912 р. Фотографія надана донькою
Н. М. Левицької Тетяною Юріївною Арнольд,

Левицький, Орест Іванович (13.12.1848, с. Маячка Кобеляцького пов. Полтавської губ. (нині Новосанжарський р-н Полтавської обл.) – 09.05.1922, с. Драбів Золотоніського пов. Полтавської губ. (нині райцентр Черкаської обл.); похований в с. Митлашівка поблизу Драбова) – дослідник родинного і звичаєвого права, побуту, сімейних відносин, правового становища української жінки в ХVІ–ХVІІ ст., історії української церкви, селянства і судочинства, архівіст, археограф, белетрист. Народився в сім’ї священика.

Закінчив початку школу (1857–1859), Полтавське духовне училище і семінарію (1859–1869). Навчався на юридич. та іст.-філ. ф-ті Київського ун-ту (1870–1874). Учень В. Б. Антоновича. Відповідальний секретар Тимчасової комісії для розгляду давніх актів (1874–1921) та її перший історіограф. Викладач російської мови в Четвертій Київській прогімназії (1874–1909) та географії в музичному училищі (1876–1877). Помічник завідувача Центрального Архіву у Києві (1879–1887). Один з фундаторів УАН та її перших академіків по відділу соціальних наук (1918), секретар (1918–1920) та голова (1920–1922) відділу соціально-економічних наук. Заступник президента (1919 – 1921) та президент (1922) УАН. Голова комісії по кафедрі звичаєвого права при УАН.

Активний громадський діяч. Чл. Київської громади, д. чл.-співробітник Російського географічного т-ва Південно-західного відділу (з 1876), д. чл. (з 1878), чл. ради (1885–1902) та заступник голови (1902–1905) іст. т-ва Нестора-літописця. Д. чл. Київського юридич. т-ва (відділ звичаєвого права (з 1881) та НТШ у Львові (з 1911), чл. УНТ в Києві (1907–1914). Почесний чл. Полтавської губернської архівної комісії (з 1906) та церковно-історико-археологічного комітету (з 1906). Голова правничого т-ва (з 1921) та правничо-термінологічної комісії. Чл. комітету для охорони пам’яток історії та мистецтва (1918–1922).

Наукову діяльність розпочав ще в студентські роки. За дипломне дослідження “Очерк внутренней истории Малороссии во второй половине ХVІІ века” одержав ступінь магістра. Значні досягнення вченого в області археографії. З його ім’ям пов’язані перші наукові видання ряду літописів, історичних творів, актових матеріалів “Архива Юго-Западной России” з грунтовними вступними статтями, текстологічними примітками та науковими коментарями.

Автор більше 200 наук. праць з історії України ХVІ – ХІХ ст.

Історичні погляди Левицького склалися в 60–70-х ХІХ ст. у період розквіту ідей народництва. У працях він приділяв значну увагу становищу селян та рядових козаків, їх визиску старшиною, а також національному, економічному та релігійному гнобленню укр. народу на Правобережжі у другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.

Власний архів, колекцію історичних документів та бібліотеку вчений у 1921 передав до ВУАН. Нині вони зберігаються в Інституті рукопису НБУ НАН України ім. В.І.Вернадського.

Тв.: Очерк внутренней истории Малороссии во второй половине ХVII в. – К., 1875; Внутреннее состояние Западно-Русской церкви в Польско-Литовском государстве в конце ХVI ст. и уния. – К., 1884 (Передмова до т.6, ч.1 “Архива Юго-Западной России”. Окрема вiдбитка); Очерк народной жизни в Малороссии во второй половине ХVII в. – К., 1902; Черты семейного быта в Юго-Западной Руси в ХVI–ХVII вв. – К., 1909.

Літ.: Грушевський М. Левицький Орест Іванович // Україна. – 1924. – Кн.1-2; Москвич Л.Г., Сарбей В.Г. Академік УА Н Орест Іванович Левицький (1848 – 1922 рр.). Життєпис, бібліографія його праць і праць про нього. – К., 1998.

Неля Герасименко

Джерело:

Українські історики ХХ століття: Біобібліографічний довідник / Серія "Українські історики". — Київ: Інститут історії України НАН України, 2006. — Випуск 2, частина 3. — 315 c. Стор.114-116 - Інститут історії України НАН України

 

Дивись - Микола Василенко. Академік Орест Іванович Левицький († 9 травня (26 квітня) 1922 року).

 

Ссылки на эту страницу


1 Академик Орест Иванович Левицкий
[Академік Орест Іванович Левицький († 9 травня (26 квітня) 1922 року) - Василенко М. П. // К. : Юридична думка. Т. 2 - 2006. - 560 с. Стор. 169-214.
2 Вайнгортовские чтения - 2002
[Вайнгортівські читання] - материалы первой научной конференции
3 Воспоминания (1861-1907)
[Спогади (1861-1907)] – Євген Чикаленко. // Українська вільна академія наук у США. Нью-Йорк. 1955
4 Воспоминания о моих встречах с украинскими деятелями старшего поколения
Спогади про мої зустрічі з українськими діячами старшого покоління // Леонтович, Володимир Миколайович. Зібрання творів [Текст] : в 4-х томах / В. М. Леонтович. - К. : Сфера. - (Б-ка газети "Рада"). Т. 3 : Повість. Спогади. - 2004. - 356 с. Стор. 302-335.
5 Дневник (1907-1917)
[Щоденник (1907-1917)] – Євген Чикаленко. Щоденник (1907-1917). – К.: Темпора, 2011.
6 Дневник (1918-1919)
[Щоденник (1918-1919)] – Євген Чикаленко. // К.: Темпора, 2011.
7 Дневник Василия Кравченко
Василь Кравченко. Щоденник // Неопалима купина : літературно-художній та історичний журнал / Видавництво "Генеза" ; Інститут системних досліджень освіти України. - К. : Генеза, 1995, № 7-8, стор. 25-48
8 Духовная семинария
Духовная семинария
9 Изучение истории Полтавского казацкого полка до 1917 года
[Вивчення історії Полтавського козацького полку до 1917 року] Мокляк Владимир, заместитель директора по научной работе Полтавского краеведческого музея
10 Историки, краеведы и археологи
[Історики, краєзнавці та археологи] - пункт меню
11 История Украины, 1917-1923 гг. Т. 1 : Время Центральной Рады
Дорошенко Д. Історія України, 1917-1923 рр. Т. 1 : Доба Центральної Ради / Дмитро Дорошенко. – Ужгород. Накладом О. Цюпки : б. в., 1932. — 437 + XXI.
12 История Украины, 1917-1923 гг. Т. 2. Украинская Гетманская Держава 1918. года
Дорошенко Д. Історія України, 1917-1923 рр. Т. 2 : Українська Гетьманська Держава 1918. року / Дмитро Дорошенко. – Ужгород. Накладом О.Цюпки : б. в., 1930. — 423 + LXXXVI.
13 Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века
[Короткий біографічний словник вчених і письменників Полтавської губернії з половини XVIII століття] - И. Ф. Павловский // Полтава. Типо-литография преемников Дохмана. 1912
14 Личности - Л
[Особистості - Л] - пункт меню
15 Мельник-Антонович, Екатерина Николаевна
[Мельник-Антонович (Антонович-Мельник), Катерина Миколаївна] (1859-1942), археолог, историк и общественная деятельница
16 Модзалевский, Вадим Львович
[Модзалевський, В. Л.] (1862-1920), украинский историк, архивист, генеалог и искусствовед
17 Мои воспоминания (1861-1915)
Софія Русова. Мої спомини (1861-1915) // За сто літ. Матеріяли з громадського й літературного життя України ХІХ і початку ХХ століття. Заходом Комісії новішої історії України під редакцією Голови секції акад. Михайла Грушевського. Книга друга (1861-1879 рр.). Стор. 135-175. Книга третя (1879-1915 рр.). Стор. 147-205.
18 Мои воспоминания о давнем прошлом (1901-1914 годы)
[Мої спомини про давнє минуле (1901-1914 роки)] – Дмитрий Дорошенко // Издательский союз "Тризуб". Виннипег, Манитоба. 1949
19 Мои воспоминания о недавнем прошлом (1914-1920 годы)
[Мої спомини про недавнє минуле (1914-1920 роки)] – Дмитрий Дорошенко // Друге видання. Українське видавництво. Мюнхен. 1969
20 Музейные деятели. Архивисты. Коллекционеры
[Музейні діячі. Архівісти. Колекціонери] - пункт меню
21 О сооружении памятника И. П. Котляревскому в Полтаве
[Про спорудження пам'ятника І. П. Котляревському у Полтаві] - По материалам журнала "Киевская старина"
22 Открытие памятника И. Котляревскому в публикациях "Полтавского вестника"
[Відкриття пам'ятника І. Котляревському в публікаціях "Полтавського вісника"] // Газета "Полтавский вестник", Типография Полтавского Губернского Правления, арендуемая Д. Подземским. Редактор-Издатель Д. Иваненко. Полтава: № 207 - 24.08(06.09).1903, стр. 1-3; № 208 - 26.08(08.09).1903, стр. 1-2; № 209 - 27.08(09.09).1903, стр. 1, 2, 4; № 210 - 28.08(10.09).1903, стр. 1, 2, 4; № 211 - 29.08(11.09).1903, стр. 1, 3, 4; № 212 - 30.08(12.09).1903, стр. 1-4; № 213 - 31.08(13.09).1903, стр. 1-4; № 214 - 02(15).09.1903, стр. 1-4; № 215 - 03(16).09.1903, стр. 1-4; № 216 - 04(17).09.1903, стр. 1-4; № 217 - 05(18).09.1903, стр. 1, 2, 4; № 218 - 06(19).09.1903, стр. 1-4; № 219 - 07(20).09.1903, стр. 3, 4.
23 Открытие памятника И. Котляревскому в публикациях газеты "Волынь".
[Відкриття пам'ятника І. Котляревському в публікаціях газети "Волинь"] - "Волынь". Газета политическая, литературная и общественной жизни. Ред. Г. И. Коровицкий. Житомир (Волынская губ.), 1903 г.: № 171, стр. 2; № 175, стр. 2 и 179, стр. 2.
24 Очерк истории украино-русинской литературы до 1890 г.
Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. Київ, 1976—1986. Т. 41: Літературно-критичні праці (1890—1910) — К.: Наукова думка, 1984. Стор. 194-470. Примітки: стор. 590-647. Перша публікація у 1910 р.
25 Полтава. Историческая справка
Полтава. Историческая справка
26 Полтавская губернская ученая архивная комиссия
Полтавская губернская ученая архивная комиссия
27 Полтавская епархия в ее прошлом и настоящем
Полтавская епархия в ее прошлом и настоящем. П. А. Грановский. Полтава, 1901
28 Рецензія на працю І. Стешенка "И. П. Котляревский в свете критики"
Іван Франко. Рецензія на працю І. Стешенка "И. П. Котляревский в свете критики" // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. - Львів, 1898. - Том XXVI. - [3] + 204 с. Розділ "Бібліографія", стор. 38-39.
29 Труды Полтавского церковного историко-археологического комитета. Выпуск первый
[Праці Полтавського церковного історико-археологічного комітету. Випуск перший] / Полтава. 1908
30 Указатель улиц
[Покажчик вулиць]
31 Україна на переломі, 1657-1659
Вячеслав Липинський. Україна на переломі, 1657-1959. Замітки до історії українського державного будівництва в XVII-ім століттю. / Історичні студії та монографії; т. 3 – Відень ; Київ : Видання Дніпровського Союзу Споживчих Союзів України ("Дніпросоюз"), 1920. – 304 с.
32 Учились в Полтаве
[Вчилися в Полтаві] - пункт меню
33 Фольклористическая деятельность Павла Гнедича
[Фольклористична діяльність Павла Гнідича] Фольклористическая деятельность Павла Гнедича // Пятаченко С. В. - Сумы: "Издательство "МакДен", 2004
34 Характеристика украинской литературы XVI-XVIII веков
Франко І. Я. Характеристика української літератури XVI-XVIII століть // Франко І. Додаткові томи до Зібрання творів у п'ятдесяти томах. Т. 53: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці, 1876-1895 — К.: Наукова думка, 2008. Стор. 332-369. Примітки: стор. 715-735. Вперше надруковано польською мовою в журн.: Kwartalnik Historyczny. — 1892.
35 Церковный историко-археологический комитет
Полтавский церковный историко-археологический комитет
36 Чудные мысли об украинском национальном деле
[Чудацькі думки про українську національну справу] Вибране («...мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні») / Упоряд. та авт. іст.-біогр. нарису Р.С.Міщук; Приміт. Р.С.Міщука, В.С.Шандри. — К.: Либідь, 1991. — 688 с. («Пам’ятки історичної думки України»). Стор. 461-558.

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654