Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Анна Ивановна

Анна Іванівна (07.02(28.01).1693—28(17).10.1740) — рос. імператриця (1730—40), дочка рос. царя Івана V Олексійовича та цариці Парасковії Федорівни (уродженої Салтикової). 1710 вийшла заміж за курляндського герцога Фрідріха Вільгельма, але вже наступного року овдовіла. По смерті імп. Петра II двірцевою верхівкою (Верховною таємною радою) була обрана імператрицею (1730) на певних умовах ("кондиціях"), які були розірвані нею після того, як посіла престол. А.І. передовірила управління імперією придворним, де гол. роль відігравали прибалтійські дворяни на чолі з курляндським герцогом Е. Біроном. По смерті гетьмана Д. Апостола (1734) А.І. ліквідувала гетьманат, а владу передала в руки 2-ї Малорос. колегії (офіц. назва Правління гетьманського уряду) з шести осіб, якою, по суті, одноосібно керував кн. О. Шаховський. Останній формально дотримувався "Рішительних пунктів" 1728 Петра II, а фактично — таємної інструкції, яка була зорієнтована на посилення колоніального гніту в Україні. На Гетьманщину поширилася діяльність Канцелярії таємних розшукових справ, посилилися репресії, втручання імперії в укр. справи (був здійснений майновий поділ укр. козацтва на виборних козаків і підпомічників). 1731 стала будуватися Українська лінія від Дніпра до Сіверського Дінця (прит. Дону), в якій було задіяно 20 тис. укр. козаків та селян. Із тактичних міркувань у ході підготовки до чергової турец. війни А.І. амністувала запорожців і дозволила їм вернутися на старі січові місця (1734) і заснувати Нову Січ. Російсько-турецька війна 1735—1739 принесла значні спустошення Україні, лягла новим тягарем на плечі народу.

А.І. не мала дітей, тому своїм спадкоємцем призначила немовля — Івана VI Антоновича, а регентами — свою племінницю Анну Леопольдівну та Е. Бірона. Але внаслідок двірцевого перевороту (1741) престол перейшов до дочки Петра I — Єлизавети Петрівни.

Літ.: Дорошенко Д. Нарис історії України, т. 2. К., 1991.

Ю.А. Мицик.

Джерело:

e-Енциклопедія історії України

Ссылки на эту страницу


1 Административные мероприятия к достижению целесообразности в церковном пении
[Адміністративні заходи до досягнення доцільності в церковному співі] - Павловский И. Ф. // Полтавские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. – 1876. – № 17. – С. 640-662
2 Барятинский, Иван Федорович
[Барятинський, Іван Федорович] (?-1738), генерал-поручик, сенатор, князь, правитель Малороссии (1736–1738)
3 Бибиков, Иван Иванович
[Бібіков, Іван Іванович] (?-1745), генерал-поручик, правитель Малороссии (1743–1745)
4 Бутурлин, Александр Борисович
[Бутурлін Олександр Борисович] (1694-1767), генерал-поручик, генерал-кригскомиссар, позднее генерал-фельдмаршал, граф, правитель Малороссии (1742)
5 В родном гнезде (летопись рода Бутовских)
[У рідному гнізді (літопис роду Бутовських)] - Алексей Дмитриевич Бутовский
6 Вельяминов, Степан Лукич
[Вельямінов, Степан Лукич] (1670 – после 1736), российский военный и государственный деятель, генерал-майор, президент Малороссийской коллегии (1722–1727), тайный советник, сенатор
7 Воейков, Федор Матвеевич
[Воєйков, Федір Матвійович] (1703-1778), генерал-аншеф, военный и государственный деятель
8 Голицын, Михаил Михайлович
[Голіцин, Михайло Михайлович] (1675–1730), российский генерал-фельдмаршал, князь
9 Головкин, Гавриил Иванович
[Головкін, Гавриїл Іванович] (1660-1734), граф, государственный канцлер России
10 Город Полтава в Румянцевской описи Малороссии 1765-1769 гг.
Місто Полтава в Румянцевському описі Малоросії 1765-1769 pp. / упоряд., вступ, ст. і ком. Ю. Волошина. — К.: Наш час, 2012. — 576 с.
11 Государственные и местные деятели. Управленцы
[Державні та місцеві діячі. Управлінці] - пункт меню
12 Долгоруков, Василий Михайлович
[Долгоруков, Василь Михайлович] (1722-1782), военный и государственный деятель Российской империи, князь
13 Зазывное письмо к Украинской Интеллигенции
// Куліш П. А. Хуторна поэзія. У ві Львові з друкарні Товариства імені Шевченка під зарядом К. Беднарського. 1882. Стор. 117-137.
14 Зачин Ивана Котляревского и языковая ситуация в Украине на рубеже XVIII-XIX веков
Нахлік Є. К. Зачин Івана Котляревського і мовна ситуація в Україні на зламі XVIII–ХІХ століть (слов’яноукраїнська, книжна українська, українська народна, російська літературна мови) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: Збірник наукових праць - Випуск 21 - Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2012. Стор. 590-594.
15 Иван VI Антонович
[Іван VI Антонович] (1740—1764), российський император (1740—1741)
16 Кейт, Джемс (Яков)
[Кейт, Джеймс (Яків Вілімович)] (1696-1758), генерал-аншеф, подполковник лейб-гвардии Измайловского полка, правитель Малороссии (1740-1741)
17 Конское тягло со священства. (К положению духовенства на Переяславщине в XVIII веке)
[Кінське тягло зі священства. (До положення духовенства на Переяславщині в XVIII столітті)] - Павловский И. Ф. // Полтавские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. – 1880. – № 21. – С. 969-982
18 Леонтьев, Михаил Иванович
[Леонтьєв, Михайло Іванович] (1682-1752), генерал-аншеф, киевский генерал-губернатор, правитель Малороссии (1741)
19 Личности - А
[Особистості - А] - пункт меню
20 Очерк деятельности малороссийского генерал-губернатора князя А. Б. Куракина
И. Ф. Павловский. Очерк деятельности малороссийского генерал-губернатора князя А. Б. Куракина (1802-1808 гг.): (По архивным данным, с рисунками) / Издание Полтавской Ученой Архивной Комиссии. - Полтава: Т-во Печатного Дела (Тип. быв. И. А. Дохмана), 1914. - 131 с., ил.
21 Румянцев, Александр Иванович
[Румянцев, Олександр Іванович] (1679(80)—1749), генерал-аншеф, генерал-адъютант, граф, правитель Малороссии (1738—1740)
22 Чернышев, Григорий Петрович
[Чернишев, Григорій Петрович] (1672—1745), русский военный и государственный деятель, генерал-аншеф, сподвижник Петра I
23 Энеида И. П. Котляревского и древнейший список ее
Житецкий П. "Энеида" Котляревского и древнейший список ее. [Житецький П. Енеїда Котляревського та найдавнішій список її] // «Киевская старина», 1899, т. 67, кн. 10, с. 1—30; кн. 11, с. 127—166; кн. 12, с. 277—300; 1900, т. 68, кн. 1, с. 16—45; кн. 2, с. 163—191; кн. 3, с. 312—336.
24 Энеида Котляревского в связи с обзором украинской литературы XVIII века
Житецький, П. Енеїда Котляревського в зв’язку з оглядом української літератури XVIII століття / П. Житецький ; Всеукр. кооперат. вид. союз. — Київ : Друк. акц. т-ва "П. Барський", 1919.

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654