Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Жук, Вера Никаноровна

Жук, Віра Никанорівна (12.04.1928, с. Кривуші, тепер у складі м. Кременчук Полтавської обл. – 03.11.2008, м. Полтава) – історик-архівіст, педагог, краєзнавець, канд. іст. наук (1977), засл. працівник культури УРСР (1975).

Походила з дворянської родини. Закінчила іст. факультет Київського державного університету (1955). Пережила німецьку окупацію 1941–1943. Після звільнення села від німецької окупації трудилась у місцевому колгоспі ім. Г. Петровського. З 1955 працювала у ДАПО на посадах наукового співробітника, начальника відділу використання та публікації документів. У 1960-х брала активну участь у підготовці тому «Історія міст і сіл УРСР. Полтавська область» (К., 1967). З верес. 1978 до верес. 1986 працювала у Полтавському педагогічному інституті ім. В.Г. Короленка на посадах асистента, викладача, старшого викладача, доц. кафедри історії СРСР та УРСР. Після виходу на пенсію (1986) упродовж кількох років продовжувала працювати в педінституті на посаді доц. Упродовж усього часу своєї трудової й наукової діяльності брала участь у написанні 15 колективних наукових іст. видань (книг, збірок документів), 13 вип. серії брошур «Наш рідний край», була авт. понад 150 статей у книгах, брошурах, наукових журналах, понад 420 статей та довідок в енц. вид. Була учасником понад 20 міжнародних, республіканських, обласних тематичних та краєзнавчих наукових конференцій. Основними науковими зацікавленнями Ж. були: економічні та культурні зв’язки України і Болгарії, іст. краєзнавство, у т. ч. історія храмів Полтавщини (була авт., співавт., упор. видань про Полтавський Хрестовоздвиженський монастир, Козельщинський Різдва Богородиці монастир, статей на релігійно-духовну тематику). В останні роки багато уваги приділяла дослідженню процесу формування українського народу, особливо в часи до Київської Русі. Лауреат обл. літ.-мистецької премії ім. В. Малика (2009, посм.).

Пр.: Перлина Козельщини. Сторінки з історії Козельщинського Різдва Богородиці жіночого монастиря. – Вид. 3-є. – Полтава: АСМІ, 2007 (у співавт.); Жук В.Н. Полтавський Хрестовоздвиженський монастир і пов’язані з ним історичні події. – Полтава: АСМІ, 1993; Жук В. Із сивої давнини. Нариси з історії України та Полтавщини (VІІ ст. до н.е. – ХVІ ст.). – Полтава-Кобеляки, 2003. – 410 с.

Літ.: До ювілею архівіста [Жук Віра Никанорівна] // Архівний зб. до 80-річчя ДАПО. – Полтава, 1998. – C.315-333; Невтомна трудівниця на історичній ниві // ВПЄ. – 2008. – Ч. 11 (83). – С. 15; Черкасець Т. Світлій пам’яті Віри Никанорівни Жук // ВПЄ. – 2008. – Ч. 11 (83). – С.14; Павлюк В. Ми разом піднімали краєзнавчу цілину Козельщанського краю // Козельщанські вісті. – 2009. – 21 лют.

Т. П. Пустовіт

Джерело:

Полтавіка. Полтавська енциклопедія. Том 12. Релігія і Церква.— Полтава: «Полтавський літератор», 2009 - http://history-poltava.org.ua

 

Жук, Віра Никанорівна [н. 12.04.1920, с. Кривуші Кременчуц. р-ну Полт. обл.] – укр. історик-архівіст, бібліограф. Засл. працівник культури України (1975). Канд. іст. наук (1977). У 1955 закінчила іст.-арх. від-ня іст. ф-ту КДУ ім. Т. Шевченка. У 1955–1978 працювала в Держархіві Полт. обл. на посадах наук.та старш. наук. співроб., зав. від. використ. та публ. документів. Впорядкувала фонди архіву, серед яких фонди Полт. облас. редкол. "Історії міст і сіл Української РСР" (1970), Полт. облас. від-ня Т-ва рад.-болг. дружби (1971), М.В. Скліфосовського (1972); займалась каталогі-зацією дореволюц. та пореволюц. фондів. Уклад. путівників Держархіву Полт. обл. (1959, 1982), упоряд. зб. док.: "Полтаві 800 років, 1174–1974" (1974), "Полтавщина у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу, 1941–1945" (1977), "У братерському єднанні, 1917–1977" (1982). У 1978–1986 працювала в Полт. держ. пед. ін-ті ім. В.Г. Короленка, доц. (1985). Була відп. секретарем "Історії міст і сіл УРСР", відп. секретарем іст. секцій Полт. облас., міськ. та Жовтн. район. від-нь Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури. Нагороджена медаллю "За доблесну працю. На ознаменування 100-річчя з дня народження В.І. Леніна" (1970).

Тв.: Комплектування документальними матеріалами Полтавського облдержархіву // НІБ. – 1960. – № 5. – С. 24–26; До історії боротьби трудящих Полтавщини проти німецько-фашистських загарбників (вересень 1941 – вересень 1943 рр.) // Там само. – 1961. – № 3. – С. 70–75. – У співавт.; Організація роботи по створенню " Історії міст і сіл Полтавської області" // Там само. – 1963. – № 2. – С. 38–41. – У співавт.; Підготовка довідника з адміністративно-територіального поділу // Там само. – 1964. – № 5. – С. 35–38. – У співавт.; Друковані матеріали з історії Полтавщини // Наук.-інформ. бюл. архівного управління УРСР. – 1965. – № 3. – С. 70–74; Ще раз про документальні матеріали колгоспів // Арх. України. – 1965. – № 5. – С. 13–20; Архівне будівництво на Полтав-щині, 1918–1965 // Там само. – 1966. – № 2. – С. 19–28; Матеріали партизанських комісій як джерело для вивчення історії боротьби за владу Рад на Полтавщині // Історисні джерела та їх використання. – К., 1968. – Вип. 3. – С. 83–90; Нові документи про діяльність А.С. Макаренка на Полтавщині // Полтавці про А.С. Макаренка: Зб. ст.-спогадів вихованців, друзів, колиш. співроб. А.С. Макаренка. – К., 1968. – С. 5–20. – У співавт.; Впорядкування документальних матеріалів Полтавської обласної редколегії "Історії міст і сіл УРСР" // Арх. України. – 1969. – № 6. – С. 53–57; Документи про відбудову і розвиток народного господарства Полтавської обл., 1945–1953 // Арх. України. – 1971. – № 6. – С. 75–79; На шляху утворення СРСР: Підбірка док. // Зоря Полтавщини. – 1971. – 30 груд.; Упорядкування документальних матеріалів про інтернаціональні зв'язки // Арх. України. – 1971. – № 5. – С. 28–31; Джерела про діяльність іскрівських організацій на Полтавщині // Історичні джерела та їх використання. – К., 1972. – Вип. 7. – С. 49–59. – У співавт.; Коментар спеціаліста: Про перші згадки про м. Полтаву для сторінки "Полтава і полтавці 800" // Зоря Полтавщини. – 1972. – 6 верес.; Про відбір на постійне зберігання звітної документації // Арх. України. – 1973. – № 6. – С. 33–34; Документальні джерела про боротьбу за владу Рад на Полтавщині // Міжвуз. наук.-метод. конф. з іст. краєзнавства, присвяч. 800-річчю Полтави: Тези доп. і повідомл. – Полтава, 1974. – С. 45–50; Личный фонд Н.В. Склифосовского // Сов. арх. – 1974. – № 2. – С. 118–119; Документи Полтавського облдержархіву про революційні події 1905–1907 рр. на Полтавщині // Арх. України. – 1975. – № 5. – С. 25–29. – У співавт.; До 60-річчя Великого Жовтня: Підбірки док. // Зоря Полтавщини. – 1976. – З серп., жовт., 16 листоп., 23 груд. – У співавт.; Куди звернутися за довідкою // Зоря Полтавщини. – 1976. – 4 груд.; Цікавий документ про М.В. Лисенка // Зоря Полтавщини. – 1976. – 18 січ.; Використання документів Полтавського облдержархіву // Арх. України. – 1977. – № 2. – С. 43–47; Пам'ятники і меморіальні дошки Полтави: Нариси. – Х., 1978. – У співавт.; В основі – пошук (про виявлення та охорону пам'яток історії та культури) // Пам'ятники України. – 1983. – № 2. – С. 29–30; До 80-річчя Другого з'їзду РСДРП: Полт. група сприяння "Искре": Розповідають док. Держархіву Полт. обл. // Зоря Полтавщини. – 1983. – 28 черв., 6 лип. – У співавт.; Мета його життя: Біогр. нашого земляка Ю.В. Кондратюка в листах, док., спогадах // Зоря Полтавщини. – 1985. – 26 лют. – У співавт.; Історичні віхи Полтавщини: Невиріш. питання: про недбайливе ставлення до пам'яток історії та культури // Зоря Полтавщини. – 1986. – № 4. – С. 36–37; Держархів Полтавської області // Полтавщина: Енциклопед. довід. – К., 1992. – С. 37–38; Як фальсифікувалася справа: Про М.М. Бужинського // Архів. зб. на посвяту 90-річчю Полт. Вчен. Архів. Коміс., 1903–1993. – Полтава, 1993. – С. 136–145; Українські періодичні видання початку ХХ ст. (За даними посібників з історії України) // Рідний край. – 2005. – № 2. – С. 131–137.

Літ.: Жук В.Н. // Історики-слависты СССР. – М., 1981. – С.76–72; Тронько П.Т. Летопись дружбы братства // Из опыта создания "Истории городов и сел Украинской ССР". – К., 1981. – С. 76; Станев Х. Братска дружба ни свързва: Очерк за Полтавска област. – Софія, 1981. – С. 6; Чиркова М. Жук Віра Никанорівна // Українські архівісти: Біобібліогр. довід., 1940–1960-ті рр. – К., 2002. – Вип. 2. – С. 84–86; Жук Віра Никанорівна // Краєзнавці України: (Сучасні дослідники рідного краю): Довідник. – К.; Кам'янець-Подільський, 2003. – Т. 1. – С. 71–72.

М. Чиркова

Джерело:

Українські бібліографи (випуск 1). Біографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія / ДЗ «НПБУ»; Авт.-уклад.: Р.С. Жданова, Н.І. Абдуллаєва, В.О. Кононенко; наук. ред. В.О. Кононенко, Н.Я. Зайченко; відп. ред. Т.І. Вилегжаніна. – К., 2008. – 232 с. – http://nplu.org/article.php?id=41

 

Ссылки на эту страницу


1 Иероним (Яновский)
[Ієронім (Яновський)] (1736-1814), архимандрит, просвещенец
2 Иосиф (Ильницкий/Ильицкий, Иоанн)
[Йосиф (Ільницький/Ільїцький, Іоан)] (1759—1824), архимандрит
3 Историки, краеведы и археологи
[Історики, краєзнавці та археологи] - пункт меню
4 История и будущее уникального памятника (Лютеранская кирха Петра и Павла в Полтаве)
[Історія і майбутнє унікальної пам’ятки (Лютеранська кірха Петра і Павла в Полтаві)] - Жук В. Н., Трегубов В. О.
5 Котельников, Иннокентий Семенович
[Котельников, Інокентій Семенович] (1823—1902), купец, благотворитель
6 Крестовоздвиженский монастырь
Крестовоздвиженский монастырь
7 Личности - Ж
[Особистості - Ж] - пункт меню
8 Музейные деятели. Архивисты. Коллекционеры
[Музейні діячі. Архівісти. Колекціонери] - пункт меню
9 Псалидас, Афанасиос
[Псалідас, Афанасіос] (1767-1829) — греческий ученый и педагог
10 Страницы о подземельях Полтавы и других древних городов-крепостей Полтавщины
[Сторінки про підземелля Полтави та інших стародавніх міст-фортець Полтавщини] - Жук Вера Никаноровна
11 Тишевский, Иван Дмитриевич
[Тишевський, Іван Дмитрович] (1760-1830) врач, благотворитель
12 Указатель улиц
[Покажчик вулиць]

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654