Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Маслов, Василий Иванович

Highslide JS

Маслов, Василь Іванович (02.01. 1885(21.12.1884) — 22.03.1959) — літературознавець, історик літератури, етнограф. Брат С. Маслова.

Н. в м. Ічня. Навч. в Прилуцькій г-зії, яку закінчив 1903 із золотою медаллю. 1903 вступив на історико-філол. ф-т Моск. унту, потім перейшов до Київ. ун-ту (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка; 1904-09). Наук. роботою почав займатися в студентські роки під кер-вом проф. В. Перетца. 1910 затверджений штатним стипендіатом на кафедрі рос. мови і словесності при Київському ун-ті, у 1913/14 навч. році склав магістерські іспити. Від 1915 — приват-доцент Київ. ун-ту, від 1917 — приват-доцент Вищих жін. курсів. 1915-20, крім лекцій з рос. літ. і практичних занять, викладав рос. мову і літературу в київ. г-зіях. Викладав на пед. курсах, реорганізованих у Прилуцький пед. технікум (1920-27). 1927 очолив Прилуцький окружний музей, створений на базі сокиринської колекції пам’яток старовини і мист-ва Г.Ґалаґана і Прилуцького повітового музею. У музеї заснував «Відділ культурних робітників Прилуччини», де концентрувалися документи і матеріали, пов’язані з життям та діяльністю Є. Гребінки, М. Костомарова, М. Маркевича, Г. Ґалаґана, Т. Шевченка. Завдяки енергійним заходам М. музей перетворився в краєзнавчий осередок, який займався вивченням Прилуччини. Ініціатор створення 1927 при міськ. кабінеті політ. освіти музейної секції, співробітники якої підготували реєстр пам’яток історії, к-ри і природи Прилуччини. Започаткував видання «Бюлетеня Прилуцького окружного музею», в якому друкувалися розвідки місц. дослідників, а також київ. вчених С. Маслова і М. Макаренка (вип. 1. Прилуки, 1928; вип. 2. Прилуки, 1929).

1929 М., унаслідок злісного наклепу, було знято з посади зав. музеєм. Від 1930 — наук. співробітник ВУАН, працював у фольклорно-етнографічній комісії, після реорганізації — в Ін-ті історії матеріальної к-ри ВУАН. Від вересня 1937 — в. о. професора кафедри рос. літератури у Київ. пед. ін-ті (нині Національний педагогічний університет), зав. кафедри рос. літератури, голова Держ. комісії на літ. ф-ті заочного сектору ін-ту. Читав лекції з історії рос. літератури 18-го —1-ї пол. 19 ст., спецкурси з історії російсько-укр. культ. і літ. зв’язків у 2-й пол. 19 ст. У часи нім. окупації Києва — референт при пед. ін-ті, після його закриття — при шкільному відділі. Займався дисертаційною роботою на тему: «Томас Мур в російській літературі», запланованою напередодні війни. За фундаментальну наук. працю «Літературна діяльність К.Ф.Рилеєва», опубл. 1912, після публічного захисту 1944 М. присвоєно наук. ступінь канд. філол. н. Від 1944 науково-пед. діяльність М. пов’язана з Київ. держ. ун-том, де він працював старшим викл., від 1946 — доцентом, керував студентським гуртком з рос. літератури 19 ст. Автор праць з історії укр. і рос. літератури, фольклору, етнографії, археології. М. належить кілька нео-публ. праць: «Українське минуле в російській літературі пушкінсь-кої доби», «Вплив декабристського руху на українську літературу 19 ст.», «Джерела поезії декабристів» та ін.

П. у м. Київ.

Праці: Литературная деятельность К.Ф.Рûлеева. К., 1912; Українська етнографія першої половини ХIX ст. В кн.: Наукові записки Інституту історії матеріальної культури ВУАН, кн. 2. К., 1937; Рільниче знаряддя і техніка доби феодалізму за матеріалами Райковецького городища. Б/м., 1935; Рибальське знаряддя феодальної доби на Середньому Придніпров’ї. Б/м, 1936; До питання про народність М.Ю. Лермонтова. Б/м,1939; Народність і фольклор у декабристів. Б/м, 1941; Пушкин и декабристû. К., 1951.

Літ.: Історія Київського університету. 1834-1959. К., 1959; Попов П.М. Маслов Василь Іванович: Некролог. В кн.: Вісник Київського університету: Серія філології та журналістики, вип. 1, 1959; Коваленко О.Б., Ткаченко В.В. Маслов Василь Іванович. Український літературознавець та історик, музейний працівник, активний учасник краєзнавчого руху 20-х років. В кн.: Репресоване краєзнавство (20-30-ті роки). К., 1991; Воронкова Т.І. Архів Василя Івановича Маслова (1884-1959). В кн.: Рукописна та книжкова спадщина України: археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів, вип. 1. К., 1993; Казьмирчук Г.Д., Латиш Ю.В. Українське декабристознавство. К.—Черкаси, 2002; Їх же. Вивчення руху декабристів у Київському університеті ім. Тараса Шевченка в 1944-1991 роках. «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Історія». К., 2003, вип. 65/66, 67; Їх же: Маслов Василь Іванович. В кн.: Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле і сьогодення. К., 2004; Латиш Ю.В. Василь Маслов: життя та наукова праця (до 125-річчя відомого українського декабристознавця). В кн.: Соціальна історія, вип. 4. К., 2008; Матеріали до біографії Василя Маслова. В кн.: Декабристи в Україні: дослідження й матеріали, т. 6. К., 2009.

Г. Г. Денисенко.

Джерело:

Енциклопедія історі України // Інститут історії України НАН України / Видавництво "Наукова думка" НАН України. 2009. Том 6. Стор. 545

Фото (2) - http://pryluky.osp-ua.info

Ссылки на эту страницу


1 Маслов, Сергей Иванович
[Маслов, Сергій Іванович] (1880-1957) — литературовед, книговед и педагог
2 Перетц, Владимир Николаевич
[Перетц, Володимир Миколайович] (1870-1935) – филолог, историк литературы
3 Труды Полтавского церковного историко-археологического комитета. Выпуск третий
[Праці Полтавського церковного історико-археологічного комітету. Випуск третій] / Полтава. 1912

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654