Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Стеблин-Каменский, Степан Павлович


Фото 1860-х рр.

 


Фото 1885 р.

Стеблин-Каменский Степан Павлович, сын коллежского советника, родился в Полтаве 26 апреля 1814 г. и первоначальное образование получил в родительском доме, затем воспитывался в Полтавской гимназии, из которой, в декабре 1832 г., поступил на службу в Полтавский приказ общественного призрения. Через три года выдержал экзамен на звание учителя, после чего служил преподавателем в Золотоношском уездном училище (с 7 августа 1835 по декабрь 1837 г.), в Полтавской мужской гимназии (1837—1852 г.г.) и Полтавском институте благородных девиц (1839—1852 г.г.); затем по болезни вышел в отставку (1852—1860 г.г.); но, спустя восемь лет, снова определился на службу преподавателем русского языка в Полтавскую Мариинскую женскую гимназию (с 26 августа 1860 г.) и трудился в ней до выхода в новую отставку (в сентябре 1885 г.). Скончался в Полтаве 17 декабря 1885 г., где и погребен на новом Полтавском кладбище. Стеблин-Каменский, состоя ревностным сотрудником "Полтавских Губернских Ведомостей", и других газет и журналов, между прочим, напечатал следующие труды: "Биографический очерк жизни Ивана Петровича Котляревского" ("Северная Пчела" 1839 г., № 146). Тоже с новыми дополнениями в "Полтавских Губернских Ведомостях" (1866 г., №№ 46 и 47). "Воспоминание об И. П. Котляревском" ("Полтавские Губернские Ведомости" 1866 г., № 45). "Столетний юбилей И. П. Котляревского" ("Полтавские Епархиальные Ведомости" 1869 г., № 17). Тоже перепечатано в "Харьковских Губернские Ведомостях" 1869 г., № 98. "Религиозные стихотворения": "Вечерняя молитва", "Благовещение", "Из великого канона", "Поклонение кресту", "Похвальная суббота" ("Полтавские Епархиальные Ведомости", 1885 г.) (98).

98) См. о нем "Полтавские Епархиальные Ведомости", 1886 г., № 4, стр. 137—148. "Исторический Вестник", 1888 г., т. XXIV, декабрь, стр. 135—136 (приложение).

Источник:

Бучневич В. Е. Записки о Полтаве и ее памятниках. 2-е изд. Исправл. и дополн. Полтава. 1902 г. Стр. 371-372

Світлини: Євген Анічін. З історії славного дворянського роду Стеблін-Камінських.

 

Стеблін-Камінський, Степан Павлович (8.05(26.04).1814 — 29(17).12.1885) — перший біограф І. П. Котляревського, український громадський і культурно-освітній діяч.

Його батько П. С. Стеблін-Камінський (1782 — 1856) був найближчим другом автора "Енеїди", разом з Котляревським працював в установі громадського притулку, а після його смерті за власний кошт поставив на могилі поета перший пам’ятник.

1831 року Степан закінчив Полтавську гімназію, а в 1835 році склав іспит на звання вчителя і поїхав до Золотоніської повітової школи. В 1837 році його перевели до Полтавської гімназії на посаду вчителя російської словесності. Тут він працював разом із поетом і байкарем Левком Боровиковським, дружив із ним, допомагав у його творчій роботі. В 50-х роках він перебув психічну хворобу, а з 1860 року відновив педагогічну працю і присвятив їй іще чверть століття.

Перше друковане слово про І. П. Котляревського С. Стеблін-Камінський сказав у некролозі, вміщеному в "Полтавских губернских ведомостях" (1838). Наступного року в газеті "Северная пчела" з’явився його нарис "Біографія поета Котляревського", підписаний криптонімом С.С.К. Цей текст В. Ганка передрукував у Чехії. Свій нарис, в основу якого лягли спогади і частково документи, Степан Павлович публікував двічі — в 1849 та 1866 роках. Окремо ці матеріали виходили в Полтаві в 1869, 1871 та — найповніше — 1883 року під назвою "Спогади про Івана Котляревського: Із записок старожила".

Метод поєднання достовірних біографічних даних зі спогадами сучасників (автор використав розповіді своїх батьків та інших людей, які знали поета) дав автору можливість показати Котляревського не мертвою схемою, а живою людиною. Цінним було й те, що образ Котляревського подано ним на тлі тогочасної Полтави, яка характеризувалась "патріархальним побутом своїх громадян, що не соромилися говорити по-малоросійськи й разом з тим були досить освічені". "Котляревський, — писав біограф, — був у рідному місті "любимий, шанований всіма, відомий кожному". На честь Стебліна слід віднести його вміння яскраво намалювати постать поета — "улюбленця полтавського люду", "веселого оповідача", "шанованого за свою привітність, хлібосольство".

С. Стеблін-Камінський перший описав будинок, у якому звікував поет, розміщення кімнат, сволок з різьбленим написом, подав відомості про його бібліотеку. Все це стало в пригоді під час реставрації будинку і садиби Котляревського в 1969 році.

Мемуарні матеріали Стебліна і його нарис про І. П. Котляревського досі залишаються цінним джерелом для подальшого удосконалення життєпису письменника. Найавторитетніші літературознавці, які досліджували біографію Котляревського (П. Волинський, Є. Кирилюк, П. Хропко та ін.), не обминули цього джерела.

Протягом багатьох десятиліть Степан Стеблін-Камінський стояв на сторожі пам’яті "світлої особистості" поета, організовуючи ювілейні пошанування. Саме з його ініціативи було відзначено в Полтаві 100-річчя від народження поета. Він очолив збір пожертв на поновлення надмогильного пам’ятника, збудованого батьком, а на відкритті його сказав такі пророчі слова: "І через сто років ім’я Котляревського буде відоме нашим нащадкам, буде шановане ними, а добра пам’ять про нього... буде вічною пам’яттю".

До смерті Степан Павлович з побожністю оберігав усе, що стосувалося пам’яті І. П. Котляревського: книги, листи, ділові папери. 1883 року він передав їх В. Горленку для опублікування в журналі "Киевская старина". Залишив він ще й цінний "Щоденник", який повністю поки що не опублікований.

Джерело:

Петро Ротач, "Колоски з літературної ниви" - http://www.pollitra.pi.net.ua

 

Стеблин-Каменский, Степан Павлович, сын предыдущего [Стеблин-Каменский, Павел Степанович], полтавский педагог и писатель, родился в Полтаве 26 апреля 1814 г., умер там же 17 декабря l886 г. Первоначальное образование С.-Каменский получил в доме своих родителей, a затем воспитывался в полтавской гимназии. В декабре 1832 г. он поступил на службу в полтавский приказ общественного призрения, но так как эта служба не соответствовала его наклонностям, он менее чем через три года оставил ее, выдержал экзамен на званиe учителя и с этого времени всецело посвятил себя педагогической деятельности, на поприще которой трудился пятьдесят лет с небольшим перерывом. 7 августа 1835 г. C.-Kаменский был назначен учителем русского языка в Золотоношское уездное училище, а в декабре 1837 г. был перемещен учителем русского же языка в Полтавскую мужскую гимназию. Вскоре он приобрел репутацию хорошего и трудолюбивого педагога и стал получат приглашения на уроки как в частных домах, так и в учебных заведениях. Так, в сентябре 1839 г. его пригласила давать уроки в институт благородных девиц, в котором он в различное время преподавал географию, арифметику и русский язык. Кроме того, он в то же самое время давал уроки в нескольких частных пансионах (Плоховой, Дейнекиной, Гаевского, а несколько позже у Ганпота и Оливари). В 1852 г. С.-Каменский, сильно заболев, принужден был оставить службу и вышел в отставку. Когда в августе 1860 г. было открыто «Полтавское женское училище 1-го разряда» (переименованное в 1870 г. в «Мариинскую женскую гимназию»), С.-Каменский поступил в нее преподавателем русского языка и оставался в этой должности двадцать пять лет, до новой отставки в сентябре 1885 г. В течениe первых шести лет (с 1860 по 1866 гг.) он преподавал свой предмет безвозмездно и только с 1866 г. стал получать жалованье. В 1862 г. С.-Каменский был снова приглашен в институт благородных девиц. За свои усердные педагогические труды он неоднократно получал награды и изъявления Высочайшего благоволения. Помимо должностей преподавателя в указанных учебных заведениях он состоял делoпpoизвoдитeлeм попечительного совета женской гимназии, казначеем и смотрителем ее здания (с 1866 г.), а также казначеем в местном управления Российского общества Красного Креста. В течение многих лет С.-Каменский состоял сотрудником «Полтавских Губернских Ведомостей». В которых печатал статьи (преимущественно общественного и педагогического характера) и стихи (религиозного содержания или приноровленные к определенному событию). Из его статей, число которых весьма значительно, назовем: «Биографический очерк жизни Ивана Петровича Котляревского» («Северная Пчела» 1839 г., № 1 - 16), «Воспоминание об И. П. Котляревском» («Полтавские Губернские Ведомости» 1866 г., № 45); «Столетний юбилей И. П. Котляревскаго» («Полтавские Епархиальные Ведомости» 1869 г., № 17); «Старинный колокол в Полтаве» (за-метка в «Русской Старине» 1876 г., т. ХVII, стр. 389—390). В «Полтавских Епархиалных Ведомостях» 1885 г. был помещен ряд религиозных стихотворений С.-Каменского: «Вечерняя молитва», «Благовещение», «Из великого Канона», «Поклонение Кресту», «Похвальная суббота».

"Степан Павлович Стеблин-Каменский", биографический очерк В. Д., Полтавские Епархиальные Ведомости" 1866 г., № 4, стр. 137-148. — Д. Д. Языков, "Обзор жизни и трудов покойных русских писателей", выпуск V, s. v.

В. Греков.

Источник:

Русский биографический словарь: В 25 т. /А.А. Половцов. - М., 1896-1918. том: «Смеловский - Суворина», Стр.: 364-365

Ссылки на эту страницу


1 Биографический очерк жизни Ивана Петровича Котляревского
Степан Стеблин-Каминский. Биографический очерк жизни Ивана Петровича Котляревского
2 Биография поэта Котляревского
Стеблин-Каминский С. П. Биография поэта Котляревского. - Северная пчела. 1839, № 146 (4 июля). Стр. 583-584.
3 Бодянский, Павел Ильич
[Бодянський, Павло Ількович] (1809—1867), историк, этнограф, журналист, педагог
4 Вместо предисловия
Катранов С. П. Вместо предисловия. — В кн.: И. П. Котляревский. Собрание сочинений на малороссийском языке. І. Энеида. II. Наталка Полтавка. III. Москаль-чаривник. IV. Ода до князя Куракина. Издано под редакцией С. П. Катранова. К., В типогр. Е. Я. Федорова, 1874, II+XIV, 409 с. Стр. I-XIV.
5 Воспоминания об И. П. Котляревском. (Из записок старожила)
Стеблін-Камінський С. П. Спогади про І. П. Котляревського. — у кн. Залашко А. Іван Котляревський у документах, спогадах, дослідженнях. — Київ: Дніпро, 1969. — 630 с. Стор. 91-110 (переклад українською книги: Стеблин-Каминский С. Воспоминания об И. П. Котляревском. (Из записок старожила). Полтава, Типогр. Дохамна, 1883. 44 с. in 16°. Видання третє. До цього Спогади друкувалися у газ. «Полтавские губернские ведомости», 1866, №№ 45-47; окремим виданням виходили в 1869, 1871).
6 Два письма о Котляревском
Вашкевич Гр. Ст. Два письма о Котляревском. — «Киевская старина», 1898, т. 62, кн. 7—8, с. 1—3. Док., изв. и зам.
7 Записки о Полтаве и ее памятниках
[Записки про Полтаву та її пам`ятники]. Бучневич Василий Евстафиевич. Полтава. 1902
8 И. П. Котляревский
И. Я. Айзеншток. И. П. Котляревский. // Котляревский, Иван Петрович. Сочинения. Вступит. статья и примеч. И. Я. Айзенштока. [Пер. с укр.]. Л., «Сов. писатель», Ленингр. отд-ние, 1969. 363 с.; 1 л. портр. (Б-ка поэта. Основана М. Горьким. Большая серия. 2-е изд.). Стр. 5-42.
9 И. П. Котляревский (Опыт характеристики)
W [Каллаш В. В.] И. П. Котляревский (Опыт характеристики) // «Русская мысль», 1903, кн. 10, с. 125—140.
10 И. П. Котляревский в свете критики
Стешенко И. И. П. Котляревский в свете критики. — «Киевская старина», 1898, т. 62, кн. 7—8, с. 83—151; кн. 9, с. 267—316; т. 63, кн. 10, с. 1—32.
11 И. П. Котляревский и его «Энеида»
И. П. Еремин. И. П. Котляревский и его «Энеида». // И. П. Котляревский. Энеида. Перевод с. украинского И. Бражнина. Вступительная статья И. П. Еремина. Примечания В. П. Петушкова. Илл. Н. Муратова. — М., Гослитиздат [Ленингр. от-ние], 1955. — 259 с., илл. Стр. 3-24.
12 И. П. Котляревский и Осипов в их взаимоотношении
Стешенко И. И. П. Котляревский и Осипов в их взаимоотношении [І. П. Котляревський та Осипов у їх взаємовідносинах] — «Киевская старина», 1898, т. 62, кн. 7—8, с. 1—82.
13 И. П. Котляревский — корифей украинской литературы
Є. С. Шабліовський та Б. А. Деркач. І. П. Котляревський — корифей української літератури. // Котляревський, Іван Петрович. Повне зібрання творів. [Підготовка текстів та коментарів Б. А. Деркача. Відп. ред. Є. С. Шабліовський. Вступ. стаття: Є. С. Шабліовський та Б. А. Деркач. — К., «Наук. думка», 1969. — 510 с. з іл. і факс.; 9 л. іл., портр. і факс. Стор. 5-37.
14 И. П. КОТЛЯРЕВСКИЙ. Биографический очерк с рисунками
Павловский И. Фр. И. П. Котляревский. Биографический очерк с рисунками. (Из XVIII т. Сборника Харьковского Историко-филологического Общества, изданного в честь проф. Н. Ф. Сумцова). Харьков. Типография "Печатное Дело". Клочковская улица, д. № 5. 1908.
15 И. П. Котляревский: жизнь и творчество
П. К. Волинський. І. П. Котляревський: життя і творчість // П. К. Волинський. І. П. Котляревський: життя і творчість — Київ : Держ. вид-во худож. літ., 1951, 175 с.
16 И. П. Котляревский: критико-биографический очерк
І. І. Стебун. І. П. Котляревський: критико-біографічний нарис / Акад. наук УРСР, Ін-т укр. літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Держ. літ. вид-во, 1938.
17 Иван Котляревский
Панасенко Т. Іван Котляревський. — X., 2010. — 86 с.
18 Иван Котляревский
М. Т. Яценко Іван Котляревський. // Іван Котляревський. Поетичні твори. Драматичні твори. Листи. / Упорядкування і примітки М. Т. Максименко; вступна стаття М. Т. Яценка; редактор тому М. Т. Яценка. — К., Наукова думка, 1982. — 320 с. (Бібліотека української літератури). Стор. 5-35.
19 Иван Котляревский
Михайло Яценко. Іван Котляревський // Історія української літератури ХІХ століття. У трьох книгах. Книга перша: Перші десятиріччя ХІХ ст. За редакцією М. Т. Яценка. - Київ, "Либідь". 1995. Стор. 68-90.
20 Иван Котляревский смеется
Сверстюк Євген Олександрович. Іван Котляревський сміється // Сучасність. — 1972. — № 5. — С. 35-59.
21 Иван Котляревский. Его жизнь и творчество
Возняк М. С. Іван Котляревський. Його життя й творчість // Твори Івана Котляревського — Львів, «Просвіта», 1928. — XXVIII, 344 с.; 1 л. портр. (Видання т-ва «Просвіта», ч. І. Українське письменство). Стор. V—XXVIII.
22 Иван Петрович Котляревский
Стеблин-Каминский С. П. Иван Петрович Котляревский. - Северная пчела. 1849, № 83 (18 апреля), стр. 332; № 84 (19 апреля), стр. 335-336.
23 Иван Петрович Котляревский, автор украинской "Энеиды"
Іван Петрович Котляревський, автор української "Енеїди" / упоряд. Аничин Є. М., Петренко О. М. — Полтава: ТОВ "АСМІ", 2013. — 92 с.: іл. Надруковано на основі видання: И. Стешенко. Иван Петрович Котляревский, автор украинской "Энеиды" (Критическая биография) — Киев: Типо-Литография "Прогресс" против золотых ворот, 1902. — 48 с.
24 Идиоматические выражения в "Энеиде" Котляревского
Плющ П. П. Ідіоматичні вислови в "Енеїді" Котляревського (До питання про народну українську фразеологію в "Енеїді") // Мовознавство. Наукові записки / Акад. наук УРСР, Ін-т мовознавства. — Київ : Вид-во Акад. наук УРСР, 1946. Стор. 47-77.
25 Институт благородных девиц
Институт благородных девиц
26 Историки, краеведы и археологи
[Історики, краєзнавці та археологи] - пункт меню
27 История и будущее уникального памятника (Лютеранская кирха Петра и Павла в Полтаве)
[Історія і майбутнє унікальної пам’ятки (Лютеранська кірха Петра і Павла в Полтаві)] - Жук В. Н., Трегубов В. О.
28 К истории опубликования «Энеиды» И. П. Котляревского
Оксман Ю. К истории опубликования «Энеиды» И. П. Котляревского. — в кн.: Атеней. Историко-литературный временник. — Л., 1926. — Кн. 3. — С. 152-154.
29 К пятидесятилетию со дня смерти Ивана Петровича Котляревского
Науменко Володимир. До п'ятидесятиріччя з дня смерті Івана Петровича Котляревського. // «Киевская старина», 1888, т. 23, кн. 11, с. 374—394.
30 К тексту "Энеиды"
Шамрай А. П. До тексту "Енеїди" // Котляревський, Іван Петрович. Повне зібрання творів [Текст]. Т. 1 / І. П. Котляревський. - К. : Вид-во АН УРСР, 1952. - 533 с. Стор. 321-364.
31 Котляревский
Сергій Єфремов. Котляревський // Твори Івана Котляревського з портретом автора, ілюстраціями В. Корнієнка, заставками Ів. Бурячка та іншими малюнками. К., «Вік», 1909, XXX, 395 с., іл., портр.
32 Котляревский И. П. Хронология
Мирослав Мороз. І. П. Котляревський. Хронологія // Іван Петрович Котляревський. Повне зібрання творів. "Наукова думка". Київ, 1969. Стор. 496-501.
33 Котляревского И. П. могила
Котляревского И. П. могила
34 Котляревський
Микола Зеров. Котляревський. // Нове українське письменство : історичний нарис / М. Зеров. – Мюнхен: Інститут літератури, 1960. Вип. 1. - 1960. - 306, [4] с. Стор. 39-94.
35 Литературно-мемориальный музей И. П. Котляревского
Литературно-мемориальный музей И. П. Котляревского
36 Личности - С
[Особистості - С] - пункт меню
37 Малороссийского почтамта здание
Здание Малороссийского почтамта
38 Малорусская и другие бурлескные (шутливые) Энеиды
Дашкевич Н. П. Малорусская и другие бурлескные (шутливые) Энеиды // «Киевская старина», 1898. Т. 62, кн. 9. С. 145-188.
39 Мужская гимназия первая
Первая мужская гимназия
40 Неизвестное о Котляревском
П. Тернівський. Невідоме про Котляревського // Літературно-науковий вісник. – Річник XXXIII. Січень-лютий 1949. – Мюнхен : Видавництво "Літературно-науковий вісник" , 1949. Книжка 2 (на чужині). - 160 c. Стор. 223-225.
41 О некоторых сходствах "Энеиды" И. Котляревского со "Словом"
Гординський С. Я. Про деякі збіжності "Енеїди" І. Котляревського із "Словом" // Святослав Гординський. Слово о полку Ігореві і українська народна поезія. Вибрані проблеми - Вінніпег, Канада. Накладом УВАН. 1963. - Глава IX, стор. 71-74.
42 Общественные деятели
[Громадські діячі] - пункт меню
43 Отец и сын Стеблин-Каминские. Фигуры в историко-культурном контексте губернской Полтавы
[Батько і син Стебліни-Камінські. Постаті в історико-культурному контексті губернської Полтави] - Стороха Евгения
44 Отзыв о сочинении г. Петрова: «Очерки истории украинской литературы XIX столетия»
Дашкевич Н. П. Отзыв о сочинении г. Петрова: «Очерки истории украинской литературы XIX столетия». — В кн.: Отчет о двадцать девятом присуждении наград графа Уварова. Приложение к 59 тому «Записок Императорской Академии наук», СПб., 1888. 265 с. Стр. 53-84.
45 Открытие памятника И. Котляревскому в публикациях "Полтавского вестника"
[Відкриття пам'ятника І. Котляревському в публікаціях "Полтавського вісника"] // Газета "Полтавский вестник", Типография Полтавского Губернского Правления, арендуемая Д. Подземским. Редактор-Издатель Д. Иваненко. Полтава: № 207 - 24.08(06.09).1903, стр. 1-3; № 208 - 26.08(08.09).1903, стр. 1-2; № 209 - 27.08(09.09).1903, стр. 1, 2, 4; № 210 - 28.08(10.09).1903, стр. 1, 2, 4; № 211 - 29.08(11.09).1903, стр. 1, 3, 4; № 212 - 30.08(12.09).1903, стр. 1-4; № 213 - 31.08(13.09).1903, стр. 1-4; № 214 - 02(15).09.1903, стр. 1-4; № 215 - 03(16).09.1903, стр. 1-4; № 216 - 04(17).09.1903, стр. 1-4; № 217 - 05(18).09.1903, стр. 1, 2, 4; № 218 - 06(19).09.1903, стр. 1-4; № 219 - 07(20).09.1903, стр. 3, 4.
46 Педагоги. Деятели образования
[Педагоги. Діячі освіти] - пункт меню
47 Писатели, публицисты, драматурги
[Письменники, публіцисти, драматурги] - пункт меню
48 Поездка в Полтаву
[Поїздка у Полтаву] - А. Л. Поездка в Полтаву // Киевская старина. Ежемесячный исторический журнал. Апрель 1897 г. Стр. 67-77
49 Полтава. Историческая справка
Полтава. Историческая справка
50 Полтава. Исторический очерк
Полтава. Исторический очерк. Авторский коллектив. Полтава: Полтавский литератор, — 280 с, ил. + 24 с. вкл.
51 Полтавский институт благородных девиц Мазанов
Полтавский институт благородных девиц. Мазанов Петр Иванович. Полтава, 1898
52 Поэтическое наследие Котляревского
П. К. Волинський. Поетична спадщина Котляревського. // Іван Котляревський. Енеїда, поезії. Серія "Бібліотека поета". — Упорядкування, вступна стаття та примітки П. К. Волинського. — К., Радянський письменник, 1962, 328 с. Стор. 3-46.
53 Произведения И. П. Котляревского в Галиции
Іван Франко. Писання І. П. Котляревського в Галичині // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. - Львів, 1898. - Том XXVI. - [3] + 204 с. Стор. 1-14.
54 Рецензия на работу И. Стешенка "И. П. Котляревский и Осипов в их взаимоотношении"
Іван Франко. Рецензія на працю І. Стешенка "И. П. Котляревский и Осипов в их взаимоотношении" // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. - Львів, 1898. - Том XXVI. - [3] + 204 с. Розділ "Бібліографія", стор. 36-38.
55 Рецензия на статью И. Айзенштока "Котляревский, как поэт"
Марковський М. І. Котляревський. Енеїда. Редакція і стаття І. Айзенштока. VII-XLVI+3-251. Літературна бібліотека. Книгоспілка, in 16, тираж 4000, ціна 1 кар. 30 к. // Записки Історично-Філологічного відділу / Всеукраїнська академія наук. — К., 1928. — Кн. 19. — С. 316-328.
56 Служебная переписка И. П. Котляревского
57 Смысловская, Александра Степановна
[Смисловська, Олександра Степанівна] (1838-1919), урожденная Стеблин-Каминская, закончила Полтавский институт благородных девиц
58 Смысловский, Константин Павлович
[Смисловський, Костянтин Павлович] (1837-1902), действительный статский советник, воспитанник ППКК (1859)
59 Создатель бессмертной "Энеиды" и вечно живой "Наталки Полтавки"
Є. П. Кирилюк. Творець безсмертної "Енеїди" і невмирущої "Наталки Полтавки" // Іван Котляревський. Твори. Вступна стаття Є. П. Кирилюка. — К., Держ. вид-во художньої літератури, 1963. 349 с. з іл. Стор. 3-25.
60 Стеблины-Каменские и Стеблины-Каминские
матеріали до родоводу / материалы к родословию
61 Столетний юбилей Котляревского
Стеблин-Каминский С. П. Столетний юбилей Котляревского. — «Полтавские епархиальные ведомости», Часть неофициальная, 15 сентября 1869, № 18. Стр. 480-483.
62 Усадьба И. П. Котляревського
Усадьба И. П. Котляревського
63 Энеида И. П. Котляревского
А. И. Белецкий. «Энеида» И. П. Котляревского. // И. П. Котляревский. Энеида. Перевод с украинского Веры Потаповой. Художник И. И. Бекетов. Вступительное слово А. И. Белецкого. — М., Гос. изд-во художественной литературы, 1961. — 295 с.: ил. Стр. 3-15.
64 Энеида Ивана Котляревского в системе литературы украинского барокко
Шевчук В. «Енеїда» Івана Котляревського в системі літератури українського бароко // Шевчук В. Муза Роксоланська: Українська література XVI-XVIII століть: У 2 кн. — К., 2005. — Кн. друга: Розвинене бароко. Пізнє бароко. — С. 649-669.

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654