Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Белозерский, Василий Михайлович

Білозерський, Василь Михайлович (1825–04.03(20.02).1899) – укр. громад. діяч, журналіст, учений та педагог. Брат М. Білозерського.

Н. на х. Мотронівка (нині в складі с. Оленівка Борзнянського р-ну Черніг. обл.) у дворянській родині. Закінчив Київ. ун-т (1846). Викладав у Петровському кадетському корпусі у Полтаві (1846–47). Чл. Кирило-Мефодіївського товариства та один з авторів «Статуту Слов’янського товариства св. Кирила і Мефодія». Автор «Записки» (пояснення «Статуту...»), в якій висунув ідею об’єднання слов’ян. народів у федеративну д-ву на засадах християнства та освіти. Арештований та висланий до Петрозаводська (1847; нині місто в Карелії, РФ). Після заслання проживав у Санкт-Петербурзі. Взимку 1855/56 одружився з Надією Ген (див. Н.Білозерська). Ред. час. «Основа» (1861– 62). Згодом переїхав до Варшави. Підтримував зв’язки з галицькими політ. діячами, зокрема співробітничав з часописами «Мета» та «Правда». Останні роки життя мешкав на х. Мотронівка.

Літ.: Петров В. Шевченко, Куліш, В.Білозерський – їх перші стрічі. «Україна», 1925, № 1–2; Бернштейн М.Д. Журнал «Основа» і український літературний процес кінця 50–60-х років XIX ст. К., 1959; Кирило-Мефодіївське товариство, т. 1. К., 1990; Левенець Ю.А. Василь Білозерський. «УІЖ», 1994, № 2/3; Дудко В.І. Полтавська громада початку 1860-х рр. у листах Дмитра Пальчикова до Василя Білозерського. «Київська старовина», 1998, № 2.

О.В. Ясь.

Джерело:

e-Енциклопедія історії України

 

Белозерский, Василий Михайлович, 1825-1899. Один из инициаторов создания Кирилло-Мефодиевского товарищества, активный его участник. Родился в дворянской семье Черниговской губернии. В 1841-1845 учился в Киевском университете, в 1846 учительствовал в Полтавском кадетском корпусе. После разгрома товарищества был сослан в Олонецкую губернию, где, находясь под надзором полиции, служил в Петрозаводском губернском правлении. В 1856 его от надзора освободили, разрешив переехать в Петербург. Тут он сочетал государственную службу с общественной деятельностью, в частности в качестве редактора журнала "Основа" (1861-1862). Последние годы жизни провел на родине (хутор Мотроновка Борзенского уезда), где и умер.

Источник:

http://rusdrev.narod.ru

Ссылки на эту страницу


1 Барвинок, Ганна
[Барвінок, Ганна (Білозерська-Куліш Олександра Михайлівна] (1828–1911), писательница
2 Белозерский, Николай Михайлович
[Белозерський, Микола Михайлович] (1833–1896), украинский историк и этнограф, учился в ППКК
3 Громады
[Громади] - полулегальные организации украинской демократической интеллигенции
4 Гулак, Николай Иванович
[Гулак, Микола Іванович] (1822—1899), общественно-политический деятель, педагог, ученый, один из организаторов Кирило-Мефодиевского братства
5 Журналисты
[Журналісти] - пункт меню
6 Капнист, Софья Васильевна
[Капніст, Софія Василівна]
7 Кирило-Мефодиевское общество
Кирило-Мефодиевское общество
8 Листи до братів-хліборобів
Вячеслав Липинський. «Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму». — Відень. 1926. — XLVII + 580 с. Вступне слово та частина I: Українська наддніпрянська інтеліґенція й українська національна ідея.
9 Личности - Б
[Особистості - Б] - пункт меню
10 Малорусская литература
Костомаров Н. И. Малорусская литература. — из кн. Поэзия славян. Сборник лучших поэтических произведений славянских народов в переводах русских писателей. Изданный под редакциею Ник. Вас. Гербеля. СПб., 1871.
11 Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса ( 8)
[Матеріали до історії Петровського Полтавського кадетського корпусу] - с 1-го октября 1910 г. по 1-е октября 1911 г. Год восьмой. Собрал полковник А. Д. Ромашкевич. Полтава. 1911.
12 Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса ( 9)
[Матеріали до історії Петровського Полтавського кадетського корпусу] - с 1-го октября 1911 г. по 1-е октября 1912 г. Год девятый. Собрал полковник А. Д. Ромашкевич. Полтава. 1912.
13 Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса (10)
[Матеріали до історії Петровського Полтавського кадетського корпусу] - с 1-го октября 1912 г. по 1-е октября 1913 г. Год десятый. Собрал полковник А. Д. Ромашкевич. Полтава. 1913.
14 Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса (11-13)
[Матеріали до історії Петровського Полтавського кадетського корпусу] - с 1-го октября 1913 г. по 1-е октября 1916 г. Год 11, 12 и 13-й. Собрал полковник А. Д. Ромашкевич. Полтава. 1916.
15 Независимая Украина
[Самостійна Україна] – Михновский Николай // На чужині. 1948. Видавництво "Український Патріот"
16 Общественные деятели
[Громадські діячі] - пункт меню
17 Основа
Основа, первый украинский общественно-политический и литературно-художественный журнал (1861—1862)
18 От легенд к правде
Лонгин Цегельський. Від леґенд до правди. Спомини про події в Україні звязані з Першим Листопадом 1918 р. / Нью-Йорк — Філадельфія : Булава, 1960. – 313 c. : портр.).
19 Отчет попечительства о прислуге Петровского Полтавского Кадетского Корпуса за 1914 год
[Звіт кураторства про прислугу Петровського Полтавського кадетського Корпуса за 1914 рік]
20 Очерк истории украино-русинской литературы до 1890 г.
Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. Київ, 1976—1986. Т. 41: Літературно-критичні праці (1890—1910) — К.: Наукова думка, 1984. Стор. 194-470. Примітки: стор. 590-647. Перша публікація у 1910 р.
21 П. А. Кулиш и его последняя литературная деятельность
Костомаров Н. И. П. А. Кулиш и его последняя литературная деятельность. — «Киевская старина», 1883, т. 5, кн. 2, с. 221—234.
22 Педагоги. Деятели образования
[Педагоги. Діячі освіти] - пункт меню
23 Персонал ППКК. Алфавитный указатель
Персонал ППКК. Алфавітний покажчик
24 Пильчиков, Дмитрий Павлович
[Пильчиков, Дмитро Павлович] (1821—1893), украинский общественный и культурный деятель, педагог, преподаватель ППКК
25 Полтава. Историческая справка
Полтава. Историческая справка
26 Полтавский кадетский корпус в первые годы его существования
[Полтавський кадетський корпус у перші роки його існування] - Домонтович Михаил Алексеевич (воспитанник ППКК 1847 г.)
27 Преподаватели ППКК
[Викладачі ППКК] - пункт меню
28 Скалон, Василий Антонович
[Скалон, Василь Антонович] (1805-1882), генерал-майор в отставке, помощник инспектора классов ППКК (1841-1853), преподавал французский язык
29 Традиціоналізм і романтизм
Мирослав Попович. Традиціоналізм і романтизм // Попович М. В. Нарис історії культури України. — К., 1998. — 728 с.
30 Украинская литература в XIX веке
Русова С. Ф. Украинская литература в XIX веке. Первый период с 1798 по 1862 г. — В кн.: История России в XIX веке. Т. 4, М., Изд. Бр. Гранат, 1910, с. 289-317.
31 Участники революционного движения
[Учасники революційного руху] - пункт меню
32 Южноруссы
Пыпин А. Н. Южноруссы. // Пыпин А. Н. и Спасович В. Д. История славянских литератур. Издание второе, вновь переработанное и дополненное. Два тома. Т. 1. СПб., Изд. М. М. Стасюлевича, 1879. Глава третья. Русское племя. I. Южноруссы, с. 306—388.

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654