Падалка, Лев Васильевич

Highslide JS
Л. В. Падалка. Мал. С. Путрі

Падалка, Лев Васильович — Падалка Лев Васильович — (1859, с. Чорнухи Лохвицького повіту — 1.05.1927, Полтава) — статистик, історик, археолог, етнограф, краєзнавець, громадський діяч.

Народився в сім'ї священика. Вчився у Лубенському духовному училищі (1869—1875 pp.), Полтавській духовній семінарії (1875—1879 pp.), екстерном закінчив Першу Полтавську гімназію. У 1884 p. закінчив історико-філологічний факультет Київського університету. У 1894 p. перейшов на службу до Полтавського губернського земства. Належав до активних членів Полтавської громади. Був одним із засновників губернського осередку ТУПу, а також одним із фундаторів Полтавської вченої архівної комісії, Полтавського церковного історико-археологічного комітету, одним із ініціаторів створення в Полтаві краєзнавчого музею. За українофільські настрої переслідувався царськими властями, перебував під поліційним наглядом. У науковій творчості об'єднував громадські вподобання й інтерес до давнього минулого України і Полтавщини. Автор багатьох статистичних і етнографічних досліджень та історичних праць. Зібраний у них фактичний матеріал не втратив значення посьогодні.

Джерело:

Білоусько О. А., Мирошниченко В. І. Нова історія Полтавщини. Кінець XVIII - початок XX століття. Стор. 232

Ссылки на эту страницу


1 Алфавитный указатель к Справочным книжкам и Адрес-календарям Полтавской губернии
[Алфавітний покажчик до Довідкових книжок та Адрес-календарів Полтавської губернії] – П
2 Бодянский, Павел Ильич
[Бодянський, Павло Ількович] (1809—1867), историк, этнограф, журналист, педагог
3 Вайнгортовские чтения - 2002
[Вайнгортівські читання] - материалы первой научной конференции
4 Вайнгортовские чтения - 2003
[Вайнгортівські читання] - материалы второй научной конференции "Вайнгортовские чтения"
5 Воспоминания (1861-1907)
[Спогади (1861-1907)] – Євген Чикаленко. // Українська вільна академія наук у США. Нью-Йорк. 1955
6 Воспоминания юношеских дней: 1897-1906
[Юрій Коллард. Спогади юнацьких днів: 1897-1906. Українська Студентсьтка Громада в Харкові і Революційна Українська Партія (РУП)] // Срібна сурма, Торонто, 1972
7 Гнедич, Павел Александрович
[Гнідич, Павло Олександрович] (1884-1919) — этнограф и фольклорист
8 Дмитриев, Николай Андреевич
[Дмитрієв, Микола Андрійович] (1867—1908), общественный деятель, деятель культуры и образования, адвокат, публицист
9 Духовная семинария
Духовная семинария
10 Изучение истории Полтавского казацкого полка до 1917 года
[Вивчення історії Полтавського козацького полку до 1917 року] Мокляк Владимир, заместитель директора по научной работе Полтавского краеведческого музея
11 Историки, краеведы и археологи
[Історики, краєзнавці та археологи] - пункт меню
12 Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века
[Короткий біографічний словник вчених і письменників Полтавської губернії з половини XVIII століття] - И. Ф. Павловский // Полтава. Типо-литография преемников Дохмана. 1912
13 Литература о памятниках древнейшего прошлого Полтавы
[Література про пам'ятки найдавнішого минулого Полтави] - Титков Александр Владимирович, Маликова Лариса Рудольфовна
14 Личности - П
[Особистості - П] - пункт меню
15 Маркевич, Григорий Ипатьевич
[Маркевич, Григорій Іпатійович] (1849—1923), украинский культурно-просветительский и общественный деятель, книгоиздатель
16 Мои воспоминания о недавнем прошлом (1914-1920 годы)
[Мої спомини про недавнє минуле (1914-1920 роки)] – Дмитрий Дорошенко // Друге видання. Українське видавництво. Мюнхен. 1969
17 Общественные деятели
[Громадські діячі] - пункт меню
18 Падалка, Лев Васильевич
[Падалка, Лев Васильович] - пункт меню
19 Письма Николая Витальевича Лысенко
[Микола Віталійович Лисенко. Листи] – К. : Мистецтво, 1964. Упорядкування, примітки та коментарі О. Лисенка
20 Подземелья Полтавы
Подземелья Полтавы
21 Покровская церковь
Покровская церковь
22 Полтава. Историческая справка
Полтава. Историческая справка
23 Полтава. Исторический очерк
Полтава. Исторический очерк. Авторский коллектив. Полтава: Полтавский литератор, — 280 с, ил. + 24 с. вкл.
24 Полтава. Исторический очерк ее, как губернского города в эпоху управления генерал-губернаторами (1802-1856)
[Полтава. Історичний нарис її, як губернського міста вепоху управління генерал-губернаторами (1802-1856)] - Павловский И. Ф. // Полтава. Электрическая типо-литография Т-ва быв. "И. А. Дохман"
25 Полтавская губернская ученая архивная комиссия
Полтавская губернская ученая архивная комиссия
26 Полтавское историческое наследие
Полтавское историческое наследие - серия книг
27 Полтавскому областному Центру археологии – десять лет
[Полтавському обласному Центру археології – десять років] - Супруненко Александр Борисович
28 Римско-католический Крестовоздвиженский костел в Полтаве
[Римо-католицький Хрестоздвиженський костьол в Полтаві] - Валерий Трегубов
29 Рудинский, Михаил Яковлевич
[Рудинський, Михайло Якович] (1887—1958), археолог, искусствовед, доктор исторических наук
30 Статистики
[Статистики] - пункт меню
31 Три громады. Воспоминания из 1885-1917 гг.
[Три громади. Спогади з 1885-1917 рр.] – Андриевский Виктор // Львов. 1938. Издатель Иван Тиктор
32 Труды Полтавского церковного историко-археологического комитета. Выпуск третий
[Праці Полтавського церковного історико-археологічного комітету. Випуск третій] / Полтава. 1912
33 Труды Полтавской ученой архивной комиссии
Труды Полтавской ученой архивной комиссии. Полтава, 1905—1917
34 Указатель книг и статей по названиям
[Покажчик за назвами] - пункт меню
35 Украинский клуб в Полтаве (1913-1918): открытие и направления деятельности
[Український клуб у Полтаві (1913-1918): відкриття та напрямки діяльності] - Пустовит Тарас Павлович
36 Украинское национально-освободительное движение на Полтавщине в начале XX века (1900-1916 гг.)
[Український національно-визвольний рух на Полтавщині на початку XX століття (1900–1916 рр.)] - Ревегук В. Я.
37 Усадьба И. П. Котляревського
Усадьба И. П. Котляревського
38 Фольклористическая деятельность Павла Гнедича
[Фольклористична діяльність Павла Гнідича] Фольклористическая деятельность Павла Гнедича // Пятаченко С. В. - Сумы: "Издательство "МакДен", 2004
39 Этнографы и фольклористы
[Етнографи і фольклористи] - пункт меню

Если Вы хотите поддержать сайт

Карта ПриватБанка:
5168 7556 1759 9598

WebMoney:

UAH

U424759725951

RUB

R595618315667

USD

Z159829102497

EUR

E256443352919