Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Тюнин, Анатолий Павлович

Тюнін, Анатолій Павлович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства та гуманітарної підготовки Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Народився 01.07.1937 р. у с. 1-ше Сторожове Воронезької обл. Дитя війни: у 5-річному віці разом із батьками опинився на території, окупованій ворожими військами; пережив усі страхіття воєнного та голодного лихоліття 1942 – 1949 рр. Був серйозно поранений трофейною гранатою. Через ці обставини зі значним запізненням закінчив середню школу, мав намір працювати в бібліотеці, але незабаром вступив до Воронезького держуніверситету (на відділення з журналістським нахилом). До газет почав писати із 7-го класу. З 1963 по 1966 р. працював у Західному Сибіру: викладав російську мову та літературу, латинську мову в Радинському медучилищі, був літспівробітником газети «Заветы Ленина» (с. Благовіщенське). Повністю перейшов на журналістську роботу, ставши завідувачем відділу листів газети «Дело Октября» (с. Родино). Через нездужання дружини переїхав до м. Полтави (січень 1967 р.). Цього ж місяця був зарахований на посаду майстра-ротаприниста як знавець редакційно- видавничої техніки в ПолтІБІ. Однак уже у квітні того ж року був запрошений доцентом Линником Г.Т. на кафедру рос. мови ПДПУ ім. В.Г. Короленка (зав. каф. доц. Савельєв В.А.). У жовтні призначений заст. декана філологічного фак.ультету, а в 1971 р. переведений асистентом на каф. рос. та заруб. літерат. (зав. каф. доц. Масик В.І.). Упродовж майже 20-ти років редагував факультетську газету. «Філолог», у якій літредактором та перекладачем була Жигилій Н.В. До слова, саме ця стіннівка стала першим творчим трампліном для полтавських журналістів Стороженка П., Волкова Ю., Цигана І. (с. Решетилівка), Камоликової Н. (м. Гребінка), друкувалася в ній Ольховик Г. (доц. Козуб Г.М.). У цій же газеті, багатотиражці «Воронежский университет» публікувалися перші віршовані проби студентки Пельтик О. (проф. Ніколенко О.М.). Наша газета була однією з кращих вузівських стіннівок, саме тому про неї схвально відгукувалися в статтях газети «Зоря Полтавщини», «Комсомолець Полтавщини», в журналі-додатку до газети «Комсомольская правда».

У цей же час почали публікуватися наукові та критичні статті Тюніна А.П. у вузівських збірках Москви, Дніпропетровська, Ташкента, в союзних і регіональних журналах «Дон», «Волга», «Литературная Россия», «Литературное обозрение», «Звезда Востока». У них друкувалися статті про В.Г. Короленка, Максима Горького, О. Фадєєва, А. Ахматову, В. Овечкіна, Л. Іванова, Г. Троєпільського. Літературні замальовки, статті, замітки на наукові; навчально-виховні теми регулярно виходили в обл. газ., республіканських «Комсомольское Знамя», «Радянська освіта», «Комсомолец Узбекистана», воронезьких «Коммуна», «Молодой Коммунар», загальносоюзних «Сельская жизнь», «Медицинская газета».

У 1974 р. Тюнін А.П. навчався в цільовій аспірантурі при кафедрі радянської літератури ВДУ (керівник – проф. Абрамов А.М.), захистив кандидатську дисертацію в МОПІ ім. Крупської (зав. каф. проф. Мінокін М.В.).

За активну підготовку національних кадрів нагороджений значком «Відмінник народної освіти Узбецької ССР», Грамотою Верховної Ради Узбецької ССР (1968 – 1971 рр.). За плідну навчально-виховну й організаційну роботу багаторазово відзначався подяками ректорату, серед яких найбільш значущими є подяки за створення музею-аудиторії В. Г. Короленка; організацію та проведення ІІ (ювілейних) Всесоюзних Гоголівських читань (1984 р.).

Упродовж років педагогічного становлення викладача Тюніна А.П. його наставниками були доценти Міщенко О.К., Малич М.І., Хоменко Н.В., Загайко П.К., Радченко Є.Є., Ніколенко С.В., Оголевець А.В., Дяченко А.М., проф. Денисовець П.М. і багато інших, про яких він відгукується з особливою душевною теплотою.

Із 1987 р. Тюнін А.П. – викладач кафедри іноземних мов (російська як іноземна) в ПолтІБІ. У цьому навчальному закладі здійснювалася інтенсивна підготовка інженерних кадрів для країн Близького Сходу, Індії, Китаю, Південної Америки. З академічними групами ПДПІ та ПолтІБІ він побував у всіх музеях Полтави і Полтавщини, в м. Москві, Ленінграді, Одесі, організовував студентські поїздки до Ясної Поляни, до музею-садиби С. Єсеніна та М. Лєскова.

1998 року з ініціативи проф. Онищенка О.Г., ректора вже технічного університету, проректора з гуманітарної освіти і виховання, доц. Кочерги Н.К. було поновлено видання багатотиражної газети «Полтавський університет», редактором якої був призначений Тюнін А.П. (1998 – 2009 рр.), літредактором Жигилій Н.В. (1998 – 2003 рр.). З 2001 р. і до сьогоднішнього дня Тюнін А.П. є доцентом кафедри українознавства та гуманітарної підготовки (зав. каф. доц. Кочерга Н.К.) ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка. Викладає курси «Психологія та етика ділового спілкування», «Психологія та педагогіка», «Педагогіка» на всіх факультетах університету. Його загальний трудовий стаж перевищив 51рік.

Найбільш значущими науковими працями Тюніна А.П. є статті в колективному виданні «Венок Гоголя» (1984 р.) – «Полтавщина в творчестве Н.В. Гоголя» у співавторстві з Марченко Н.Г.; путівник «Музей-заповідник М.В. Гоголя» Харків, 1984 р. у співавторстві з Хоменко Н.В.; перевиданий у 1989 р.; ювілейні статті «Полтавщина и её обитатели в произведениях Н.В. Гоголя», у зб. наук.-метод. матер., ПОІПГО, 2008, 2009 рр.; стаття «Гоголь и Пушкин: родственные связи» (к 200 – летию со дня рождения Н.В. Гоголя) у співавторстві зі студ. економ. факультету Васіною А., Крамаренко О. (Збірник науков. студент. робіт ПолтНТУ, 2009 р.). А також статті про І.П. Котляревського «Жива пам'ять нащадків», «Лицар козацького духу – Іван Петрович Котляревський» (Слов’янський збірн.; вип.. 7, 8) у співавторстві зі старш. наук. співробітником. Полтавського літературно-меморіального музею І.П. Котляревського Скриль В.І.; «Через 100 літ він дивиться на нас» (науково-публіцистичний художньо-літературний альманах №2, 2003 р. у співавторстві з Орловою Л., колишнім директором того ж музею); «В.М. Челомей – вчений, конструктор, людина» (ж.урнал „Дослідження з історії техніки”, вип. 5, К., 2004), «Ю. Победоносцев і Полтава» (Полтавський краєзнавчий муз.: зб. наук. стат., Полтава, 2008 обидві – у співавторстві з канд. істор. наук, стар. наук. співроб. Полтавського музею авіації та космонавтики Пістоленко І.О. ; «Языческое начало в «Слове о полку Игореве» (Наук. вісник Ізмаїльського держ. гуманітарн. університету: зб. наук. праць, вип. 25, 2008 р.) у співавторстві з Козуб Г.М., доц. ПолтНТУ);» Трансформация фольклорного мотива в рассказе В.Г. Короленко «Художник Алымов» (VII Короленковськ. чит.: зб. наук. праць Полтава: ПДПУ, 2009 р.) у співавторстві з доц. Конєвою Т.М.

Тюнин, Анатолий Павлович, кандидат филологических наук, доцент кафедры украиноведения и гуманитарной подготовки Полтавского национального технического университета имени Юрия Кондратюка.

Родился 1.07.1937 г. в с. 1-е Сторожевое Воронежской обл.. Дитя войны: 5-летним ребенком вместе с родителями оказался на территории, оккупированной вражескими войсками; испытал ужасы военного и голодного лихолетья 1942-49 гг. Был серьезно ранен трофейной гранатой. Из-за всего этого со значительным опозданием закончил среднюю школу, пытался работать в библиотеке, но вскоре поступил в Воронежский госуниверситет ( на отделение с журналистским уклоном). В газеты начал писать с 7-го класса. С 1963 г. и по 1966 г. работал в Западной Сибири: преподавал русский язык и литературу, латинский язык в Родинском медучилище, литсотрудником газеты «Заветы Ленина» (с. Благовещенское). Полностью перешел на журналистскую работу, став зав.отделом писем газеты «Дело Октября» (с.Родино). В связи с нездоровьем жены переехал в г. Полтаву (январь 1967 г.) В этом же месяце был принят на должность мастера-ротаприниста как знающего ред.-издательскую технику в ПолтИСИ. Однако уже в апреле того же года был приглашен доцентом Линником Г.Т. на кафедре русского языка ПГПИ им В.Г. Короленко (зав. кафедрой доц. В.А. Савельев). В октябре – назначен зам. декана филологического факультета, а в 1971 г. - переведен аспирантом на кафедру русской и зарубежной литературы (зав. каф доц. Масик В.И.). В течение почти 20-ти лет редактировал факультетскую газету «Філолог», в которой литредактором и переводчиком была Жигилий Н.В. К слову, именно эта стенгазета явилась первым творческим трамплином для полтавских журналистов Стороженко П., Волкова Ю., Цыгана И. (Решетиловка), Камоликовой Н. (г. Гребенка), печатались в ней Ольховик Г. (доц. Козуб Т.Н.). В этой же газете и многотиражке «Воронежский университет» публиковались первые стихотворные пробы студентки Пельтик О. (проф. Николенко О.Н.). Наша газета была одной из лучших вузовских стенных газет. Потому-то о ней положительно отзывались в статьях газет «Зоря Полтавщини», «Комсомолець Полтавщини», в журнале – приложении к газете «Комсомольская Правда».

В это же время начали выходить в свет научные и критические публикации Тюнина А.П. в вузовских сб. Москвы, Днепропетровска, Ташкента, в союзных и региональных журналов «Дом», «Волга», «Литературная Россия», «Литературное обозрение», «Звезды Востока». В них печатались статьи о В.Г. Короленко, М. Горьком, А. Фадееве, А. Ахматовой, В. Овечкине, Л. Иванове, Г. Троепольском. Литературные зарисовки, статьи, заметки на научные, учебно-воспитательные темы, регулярно выходили в областных газетах, республиканских «Комсомольское Знамя», «Радянська освіта», «Комсомолец Узбекистана», воронежских «Коммуна», «Молодой Коммунар», общесоюзных «Сельськая жизнь», «Медицинская газута».

В 1974 г. Тюнин А.П. обучался в целевой аспирантуре при кафедре сов. литературы ВГУ (руковод. Проф. Абрамов А.М.), защищал кандидатскую дис. в МОПИ им. Крупской (зав. каф. проф. Минокин М.В.).

За активную подготовку национальных кадров награжден значком «Отличник народного образования Узбекской ССР» (1968-1971 гг.). За плодотворную учебно-воспитательную и организаторскую работу многократно отмечался благодарностями ректората, среди которых наиболее значимыми являются благодарности за создание аудитории музея В.Г. Короленко; организацию и проведение Вторых (юбилейных) всесоюзных гоголевских чтений (1984 г.).

Во все годы педагогического становления преподавателя Тюнина А.К., доц. Малич М.И., проф. Денисович П.М., доценты Хоменко А.В., Загайко П.К., Радченко Е.Е., Николенко С.В., Оголевец А.В., Дьяченко А.Н. и многие другие, о которых он отзывается с особой душевной теплотой.

С 1987 г. Тюнин А.П. – преподаватель кафедры иностранных языков (русский как иностранный) в ПолтИСИ. В этом учебном заведении шла интенсивная подготовка инженерных кадров для стран Ближнего Востока, Индии, Китая, Африки, Южной Америки. С академическими группами ПГПИ и ПолтИСИ он побывал во всех музеях Полтавы и Полтавщины, в г. Москве, Ленинграде, Одессе, организовывая студенческие поездки в Ясную Поляну, в музее – усадьбы С.Есенина и Н. Ляскова.

В 1998 г. по инициативе ректора проф. Онищенко А.Г. уже технического университета, проректора по воспитательной работе доц. Кочерги Н.К. было возобновлено издание многотиражной газеты «Полтавський університет», редактором газеты был назначен Тюнин А.П. (1998–2009 гг.), литературным редактором Жигилий Н.В. (1998–2004 гг.). С 2001 г. И по настоящее время Тюнин А.П. является доцентом кафедры украиноведения и гуманитарной подговки (зав. каф. доц. Кочерга Н.К.) ПолтНТУ им. Ю.Кондратюка. Читал и читает курсы «Психологія та педагогіка ділового спілкування», «Педагогіка» на всех факультетах университета. Егообщий трудовой и педагогический стаж уже перевалил за 51 год.

Наиболее значимыми научными и научно-просветительским работам Тюнина А.П. являются статьи в коллективном издании «Венок Гоголю» (1984 г.) – «Полтавщина в творчестве Н.В. Гоголя»в соавторстве с Марченко Н.Г.; путеводитель «Музей – заповедник Н.В. Гоголя»(1984 г., Харьков «Прапор»), в соавторстве с Хоменко Н.В.; переиздан в 1989г.); юбилейные стать «Полтавщина и ее обитатели в произведениях Н.В. Гоголя» зб. Наук.-метод.матеріалів ПОІПГО, 2008, 2009 р.р. статья «Гоголь и Пушкин: родственные связи» ( к 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя) в соавторстве со студентками экономического факультета Васиной А., Крамаренко О. (Збірник наук. студ. ПолтНТУ, 2009 р.). А также статьи об И.П. Котляревском «Жива пам’ять нащадків», «Лицар козацького духу – Іван Петрович Котляревський» (Слов’янський зб., вип..7,8) в соавторстве со ст. научным сотрудником Полтавского литературно-мемориального музея И.П. Котляревского Скрыль В.И., «Через 100 літ він дивиться на нас» (науково-публіцистичний художньо-літературний альманах № 2, 2003 р. в соавторстве с Орловой Л.- бывшим директором того же музея); «В.М. Челомей – вчений, конструктор, людина» (журнал Дослідження з історії техніки, випуск 5, К. – 2004); «Юрій Олександрович Победоносцев і Полтава» (Полтавський краєзнавчий музей: зб. наукових статей, Полтава 2008, в соавторстве со ст.. научным сотрудником Пистоленко И.А. – Полт. Музей авиации и космонавтики); «Языческое начало в «Слове о полку Игореве» в соавторстве с Козуб Г.Н. доц. ПолНТУ; «Трансформация фольклорного мотива в рассказе В.Г. Короленко «Художник Алымов» (VII Королевских чтений: Сборник научных трудов Полтава: ПДТУ, 2009 в соавторстве с доц. Коневой Т.М.).

Ссылки на эту страницу


1 Личности - Т
[Особистості - Т] - пункт меню
2 Научные работники и изобретатели
[Науковці та винахідники] - пункт меню
3 Педагоги. Деятели образования
[Педагоги. Діячі освіти] - пункт меню
4 Полтавщина и её обитатели в произведениях Н.В. Гоголя
[Полтавщина та її мешканці в творах М.В. Гоголя] - Тюнин А. П.

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654