Козаченко, Антон Иванович

Highslide JS

Козаченко, Антон Іванович (15(02).08.1900—15.01.1962) — історик, бібліограф, книгознавець. Учень Д. Багалія.

Н. в м. Гадяч. Закінчив Полтав. ін-т нар. освіти (1924). Викладав у школах, працював у місц. архіві. Чл. Полтавського наукового при ВУАН товариства. 1925-34 — аспірант, н. с., голова Бібліографічної комісії Науково-дослідного інституту історії української культури імені академіка Д.Багалія. Одночасно вчений секретар, голова Центр. бюро статистики друку (1925-28), зав. ред.-бібліографічним від. Укр. книжкової палати (1928—30; нині Книжкова палата України). З 1930 — доц., вчений бібліограф Всеукр. ін-ту марксизму-ленінізму, проф. Харків. ін-ту нар. освіти, з 1931 — професор Інституту червоної професури при ВУЦВК, н. с. НДІ Т.Шевченка при ВУАН. З 1934 працював у Москві в Центр. музеї народів СРСР та НДІ національностей при ЦВК СРСР. 1936-39 — проф. Всесоюзного комуніст. ун-ту журналістики ім. газ. «Правда». З 1939 — зав. каф-ри історії СРСР, декан істор. ф-ту Моск. обласного пед. ін-ту, зав. каф-ри історії СРСР ВШ профспілкового руху, ст. н. с. Ін-ту етнографії АН СРСР. Автор понад 70 праць з історії України та Росії, книгознавства, бібліографії, джерелознавства, історіографії, краєзнавства.

П. у м. Москва.

Тв.: Десять років книжкової продукції Радянської України: Історично-статистичний начерк. Х., 1929; Минуле книги на Україні: Історичний нарис. Х.—К., 1930; Українська культура: Її минувшина й сучасність. Х., 1931; Борьба украинского народа против иноземных поработителей за воссоединение с Россией. М., 1954.

Літ.: Круть В.Т. Антон Иванович Козаченко: (Некролог). В кн.: Очерки по истории Московского края: Ученые записки Московского областно- го педагогического института им. Н.К. Крупской, т. 118. М., 1962; Антон Иванович Козаченко: (Некролог). «Вопросы истории», 1962, № 3; Процюк С. Економічно-історичні дослідження на Україні. «Сучасність», 1964, № 4; Низовий М.А. Антон Іванович Козаченко. «Бібліотекознавство та бібліографія», 1974, вип. 14; Богдашина О.М. Діяльність Харківської науково-дослідної кафедри історії української культури імені академіка Д.І. Багалія (1921—1934 рр.). Х., 1994.

О.В. Юркова.

Джерело:

e-Енциклопедія історії України

Фотографія: Лица МГОУ

 

Козаченко, Антон Іванович [02(15).08.1900, м. Гадяч Полт. губернії – 15.01.1962, м. Москва, РФ] – укр. і рос. історик, статистик друку, бібліограф. Проф. (1932).

Закінчив іст.-філол. ф-т Полтав. Ін-ту нар. освіти (1924). Аспірант каф. історії укр. культури ХІНО (з 1925). Вчен. секретар, потім зав. Центр. бюро статистики друку (1925–1928), зав. ред.-бібліогр. від. (1928–1930) Укр. книжк. палати. Налагодив поточ. статист. облік друк. продукції, аналізував розвиток видавн. справи в Україні, відстежував динаміку розвитку укр. книгодрукування. Питанням статистики друку присвятив понад 20 друк. праць. Зробив внесок у розвиток держ. бібліографії в Україні, обстоював принцип повноти і своєчасності бібліогр. реєстрації друк. продукції, наук. обгрунтованості методів її бібліогр. оброб., необхідності тісного зв'язку бібліогр. роботи з потребами б-к. Працював на ниві іст. та краєзнав. бібліографії, вивчав розвиток бібл.-бібліогр. та книгознав. періодики. К. – авт. пр.: "Бібліо-графічний покажчик тематичний до журналів «Більшовик» та «Більшовик України» за 1925–1928 рр." (1929), "Бібліографічні матеріали з політичного та соціально-економічного життя західноукраїнських земель за 1917–1930 рр." (1930), «Бібліографія історичної літератури за 1928 р.» (1930), "Минуле книги на Україні: Іст. нарис." (1930) та ін. Під керівництвом і за безпосеред. участі К. був підготовл. покажч. "Бібліографічний збірник. Бібліографія історії України, Росії та українського права, краєзнавства й етнографії за 1917–1927 роки" (1930). У 1934 К. переїхав до Москви і його діяльн. у галузі статистики, бібліографії і книгознавства припинилась. Очолював від. України Центр. музею народів СРСР, викладав у Всесоюзн. комуніст. ін-ті журналістики ім. "Правды", Моск. обл. пед. ін-ті ім. Н. Крупської.

Тв.: Справи бібліографії та книгознавства на Всесоюзній конференції Головнаук // Нова кн. – 1925. – № 4/6. – С. 72–73; Старе й сучасне краєзнавство // Знання. – 1925. – № 26/27. – С. 11–12; Книжкова продукція УСРР: 1923–1926 // Бібліол. вісті. – 1927. – № 2. – С. 24–45. – Окр. відб. – К., 1927; Продукція книжки українською мовою за кордоном у р. 1926 // Літопис укр. друку. – 1927. – № 29. – С. 571–573; Бібліографічна статистика. – К., 1928; Бібліографічний покажчик тематичний до журналів «Більшовик» та «Більшовик України» за 1925–1928 рр. // Більшовик України. – 1929. – № 1. – С. 101–123. – У співавт.; Десять років книжкової продукції Радянської України: Іст.-стат. начерк. – Х., 1929; Бібліографічний збірник. Бібліографія історії України, Росії та українського права, краєзнавства й етнографії за 1917–1927 роки. – Х., 1930; Бібліографічні матеріали з політичного та соціально-економічного життя західноукраїнських земель за 1917–1930 рр. // Зах. Україна. – 1930. – № 5. – С. 58–63; № 6. – С. 58–63; № 7/8. – С. 124–128; № 10. – С. 59–64; № 11/12. – С. 109–112. – У співавт.; Бібліографія історичної літератури за 1928 р. – Х., 1930; Минуле книги на Україні: Іст. нарис. – Х.; К., 1930; До вивчення соціального оточення Т. Шевченка // Шевченко: Збірник. Річник 2. – Х., 1930. – С. 132–135; Наука історії України та Росії за рр. 1917–1927 в УРСР: (Огляд) // Бібліографія історії України, Росії та українського права, краєзнавства й етнографії за 1917–1927 роки: Бібліограф. зб. – Х., 1930. – С. 11–21; Українська культура: Її минувшина і сучасність. – Х., 1931; Крещение Руси // Ист. журн. – 1937. – № 11. – С. 71–83.

Літ.: Пропина К.И. Советская библиографическая статистика за 30 лет // Сов. библиогр. – 1947. – Вип. 4. – С. 63; Антон Иванович Козаченко // Уч. зап. / Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – М., 1962. – Т. 18. – С. 151–154; Антон Иванович Козаченко: [Некролог] // Вопр. истории. – 1962. – № 3. – С. 216; Низовий Н.А. Антон Іванович Козаченко (1900–1962) // Бібліотекознавство та бібліогр. – Х. 1974. – Вип. 14. – С. 134–139; Низовий Н.А. Визначний статистик друку України (А.І. Козаченко) // Державна бібліографія на Україні. – Х., 1972. – Вип. 4. – С. 78–91; Низовой Н.А. Статистическая деятельность А.И. Козаченко: Из истории статистики печати на Украине // Сов. библиогр. – 1972. – № 3. – С. 52–62; Козаченко Антон Иванович // Книговедение: Энцикл. слов. – М., 1982. – С. 280; Низовий М. Антон Іванович Козаченко – статистик друку, бібліограф, книгознавець, людина // Вісн. Книжк. палати. – 2000. – № 8. – С. 28–33; Антон Іванович Козаченко // Бондар Ю.В., Головатий М.Ф., Сенченко М.І. Енциклопедія для видавця та журналіста. – К., 2010. – С. 160.

В.О. Кононенко

Джерело:

Українські бібліографи (випуск 1). Біографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія / ДЗ «НПБУ»; Авт.-уклад.: Р.С. Жданова, Н.І. Абдуллаєва, В.О. Кононенко; наук. ред. В.О. Кононенко, Н.Я. Зайченко; відп. ред. Т.І. Вилегжаніна. – К., 2008. – 232 с. – http://nplu.org/article.php?id=41

 

Ссылки на эту страницу


1 Историки, краеведы и археологи
[Історики, краєзнавці та археологи] - пункт меню
2 Литературо- и языковеды
[Література-і мовознавці] - пункт меню
3 Личности - К
[Особистості - К] - пункт меню
4 Учились в Полтаве
[Вчилися в Полтаві] - пункт меню