Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Супруненко, Александр Борисович

Highslide JS

Супруненко, Олександр Борисович (01.05. 1957, м. Полтава) – археолог, історіограф, музейник, видавець, канд. іст. наук (1997), ст. науковий співробітник (2000), засл. працівник культури України (2003).

Закінчив СШ № 7 ім. Т. Г. Шевченка м. Полтава (1974), іст. факультет Полтавського педагогічного інституту (тепер університету) ім. В. Г. Короленка (1978).

Ст. науковий співробітник (1978–1981), зав. сектором археології, кераміки і металу фондів (1981–1988), зав. науководослідним відділом археології (1988–1990), заст. директора з наукової роботи (1990–1993) ПКМ, науковий ред. і співред. більшості вид. музею. У 1993–2008 – директор ЦОДПА управління культури Полтавської облдержадміністрації, з лют. 2008 – провідний науковий співробітник цього ж закладу. З 2005 – заст. директора ДП НДЦ «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАНУ по Полтавській обл., нач. Полтавської археологічної експедиції, член Польового комітету Інституту археології НАНУ.

Гол. ред. наукового журн. «Археологічний літопис Лівобережної України» (з 1997 – 25 окремих і спарених вип.), кер. Вид. центру «Археологія» (1995–2008, 135 вид.), відп. секретар Полтавського наукового товариства краєзнавців (1991–2002), член правління Полтавської спілки літераторів (1992–2000), член Гол. Ради Українського Товариства охорони пам’яток історії та культури (з 2001).

Авт. понад 900 наукових та публіцистичних робіт з археології, історії археології, історіографії, музеєзнавства, джерелознавства, краєзнавства, у т. ч. 35 монографічних і колективних монографічних досліджень, каталогів, підручників. Науковий ред. 100 наукових та краєзнавчих вид., організатор 30 наукових конференцій, семінарів міжнародного, регіонального і місцевого рівнів. Ініціатор відзначення 1100-ліття Полтави за даними археологічних досліджень.

Бл. чверті наукових праць в тій чи ін. мірі присвячені вивченню археологічних аспектів відображення давнього релігійного життя, поховального обряду, вотивних пам’яток ряду епох – від енеоліту до козацької епохи, історії музейних зібрань, колекціонування старожитностей, збірці давньоєгипетських сакральних художніх предметів у Полтаві.
Нагороджений Почесною грамотою КМ України (1999). Лауреат обл. премії ім. С. Величка (2004).

Пр.: Памятники древнеегипетского искусства в собрании Полтавского краеведческого музея: Каталог. – Полтава, 1986. – 64 с.; Археологические памятники Карловского района Полтавской области. – Полтава, 1990; Археолог Олександр Тахтай. – Полтава, 1991 (у співавт.); Древнеегипетские памятники из музеев СССР: Каталог выставки. – Москва: ВРИБ «Союзрекламкультура», 1991. – 87 с. (у співавт.); Федір Камінський (1845–1891): Наукова та епістолярна спадщина. – Полтава, 1992 (у співавт.); Полтавщина: Енц. довід. / За ред. А. В. Кудрицького – К., 1992. – 1024 с. (у співавт.); Закладна дошка Покровської церкви Петра Калнишевського // КСП. – Полтава: Криниця, 1993. – Вип. 1. – С. 73-79; Курганы скифского времени междуречья Ворсклы и Псла. – М.-Полтава, 1993 (у співавт.); Курганы Нижнего Поворсклья. – М.-Полтава, 1994; Подвижники українського музейництва. – Полтава, 1995; Кургани біля с. Карпусі під Полтавою. – Полтава, 1996 (у співавт.); На землі Полтавській: Пам’ятки археології Полтави та околиць. – Полтава, 1998; Більське городище. – К.-Гамбург-Полтава, 1999 (у співавт.); Полтава: Іст. нарис. – Полтава: Полтавський літератор, 1999. – 280 с. (у співавт.); Археологія в діяльності першого приватного музею України: Лубенський музей К. М. Скаржинської. – К.-Полтава, 2000. – 398, ІІ с.; Исторические личности эллиноскифской эпохи (культурнополитические контакты и взаимовлияния). – К.-Комсомольск: Археология, 2003. – 324, І с. (у співавт.); Старожитності Кременчука: Археологічні пам’ятки території та округи міста. – Полтава-Кременчук, 2004 (у співавт.); Старожитності золотоординського часу Дніпровського лісостепового Лівобережжя. – К.-Полтава, 2004 (у співавт.); Давня історія Полтавщини (ХХ тисячоліття до н. е. – V ст. н. е.): Підруч. для 6 кл. загальноосвітньої школи. – Полтава: Оріяна, 2004. – 168 с., іл. [у співавт.]; Середньовічна історія Полтавщини (VІ – перша пол. VІ ст. н. е.): Підруч. для 7 кл. загальноосвітньої школи. – Полтава: Оріяна, 2004. – 200 с., іл. [у співавт.]; Пізньоскіфські та пізньозарубинецькі старожитності Полтавщини. – К.-Полтава, 2005 (у співавт.); Малоперещепинський «скарб». – Полтава, 2005 (у співавт.); Полтавщина: іст. нарис. – Полтава: Дивосвіт, 2005. – 592 с. (у співавт.); Старожитності околиць Комсомольська. – Вип. 1–6. – К.-Полтава, 2004–2007; Кургани поблизу с. Солонці на Нижньому Пслі. – К.-Полтава: Археологія, 2007. – 142 с.; Курган з угорським некрополем у пониззі Псла. – К.-Полтава: Археологія, 2007. – 110 с.; З історії археологічних досліджень на Полтавщині: Короткий нарис. – К.-Полтава, 2007; Дослідження посаду літописної Лтави. Миколаївська гірка. – К.-Полтава, 2008 (у співавт.); Дослідження посаду літописної Лтави. Інститутська гора. – Ч. 1–2. – К.-Полтава, 2009 (у співавт.); Дослідження Полтавської фортеці. Старе місто. – К.-Полтава, 2009 (наук. ред.); Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Комсомольська міська рада. – К.-Полтава, 2009 (упоряд., наук. ред., авт.).

Наук. ред.: Більське городище в контексті вивчення раннього залізного віку Європи. – Полтава: Археологія, 1996. – 408, 1 с.; Музеї. Меценати. Колекції. – К.-Полтава: Археологія, 2000. – 108 с.; Християнські старожитності Полтавщини. – Полтава: Археологія, 2000. – 184 с.

Літ.: Мезенцева Галина. Дослідники археології України: Енц. слов.-довід. – Чернігів: Сіверян. думка, 1997. – С. 158; Хто є хто в Україні. – К.: Вид-во «К.І.С.», 2004. – С. 824; Олександр Супруненко – археолог, історіограф, музейник і видавець: Біобібліографічний покажч. / Укладачі Гаврилюк Н. А., Кулатова І. М., Станиціна Г. О., Титова О. М., ВолодарецьУрбанович Я. В. – К., 2007. – 164, VIII с. [Літ. Про О. Б. Супруненка: С. 116-143, бл. 300 назв].

О. А. Білоусько, Т. П. Пустовіт

Джерело:

Полтавіка. Полтавська енциклопедія. Том 12. Релігія і Церква.— Полтава: «Полтавський літератор», 2009 - http://history-poltava.org.ua

Фото: газета "Урядовий кур'єр" - http://ukurier.gov.ua

Ссылки на эту страницу


1 Архитектурный облик Полтавы
[Архітектурне обличчя Полтави] Рудинский Михаил Яковлевич. Полтава, 1919. - 35 с.: ил.
2 Бобровский, Павел Павлович
[Бобровський, Павло Павлович] (1861—1944), воспитанник ППКК (1877), меценат, основатель собрания Полтавского краеведческого музея
3 Вайнгортовские чтения - 2002
[Вайнгортівські читання] - материалы первой научной конференции
4 Вайнгортовские чтения - 2003
[Вайнгортівські читання] - материалы второй научной конференции "Вайнгортовские чтения"
5 Вайнгортовские чтения - 2009
[Вайнгортівські читання] - материалы третьей научной конференции "Вайнгортовские чтения"
6 Воссоздание Свято-Успенского кафедрального собора в Полтаве
[Відтворення Свято-Успенського кафедрального собору в Полтаві] - Трегубов Валерий Александрович
7 Зарецкий, Иван Антонович
[Зарецький, Іван Антонович] (1857—1936), археолог, этнограф, земский и общественный деятель, действительный член ПУАК, почетный гражданин Полтавы
8 Историки, краеведы и археологи
[Історики, краєзнавці та археологи] - пункт меню
9 Коллекция П. П. Бобровского
Коллекция П. П. Бобровского
10 Кульжинский, Сергей Климентьевич
[Кульжинський, Сергій Климентійович] (1867-1943) – педагог, этнограф, музейщик, основоположник изучения писанкарства
11 Л. С. Вайнгорт и археологи и сохранение памятников археологии г. Полтавы
[Л. С. Вайнгорт і археологи та збереження пам'яток археології м. Полтави] - Супруненко Александр Борисович
12 Литература о памятниках древнейшего прошлого Полтавы
[Література про пам'ятки найдавнішого минулого Полтави] - Титков Александр Владимирович, Маликова Лариса Рудольфовна
13 Личности - С
[Особистості - С] - пункт меню
14 Макаренко, Николай Емельянович
[Макаренко, Микола Омелянович] (1877-1938), археолог, искусствовед, музейный деятель
15 Мокляк, Володимир Олександрович
[Мокляк, Володимир Олександрович] (1961), историк, библиограф, музеевед
16 Музей Е. Н. Скаржинской
Музей Е. Н. Скаржинской
17 О некоторых археологических памятниках территории и окрестностей Полтавы
[Про деякі археологічні пам’ятки території та околиць Полтави] - Александр Супруненко, Юрий Пуголовок
18 О погребении кочевника на месте возрождения Свято-Успенского собора в Полтаве
]Про поховання кочівника на місці відродження Свято-Успенського собору в Полтаві] - Артемьев Андрей Владиславович
19 Полтавскому областному Центру археологии – десять лет
[Полтавському обласному Центру археології – десять років] - Супруненко Александр Борисович
20 Родились в Полтаве
[Народилися у Полтаві] - пункт меню
21 Скаржинская, Екатерина Николаевна
[Скаржинська, Катерина Миколаївна] (урожд. Рейзер; 1852—1932), меценатка, основательница первой общедоступного частного краеведческого собрания Левобережной Украины
22 Фольклористическая деятельность Павла Гнедича
[Фольклористична діяльність Павла Гнідича] Фольклористическая деятельность Павла Гнедича // Пятаченко С. В. - Сумы: "Издательство "МакДен", 2004

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654