Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Модзалевский, Вадим Львович

Модзалевський, Вадим Левович, член Полтавської губернської вченої архівної комісії.

Highslide JS

МОДЗАЛЕВСЬКИЙ Вадим Львович (28.03.1882-03.08.1920) — історик, архівіст, генеалог, мистецтвознавець, громад. діяч. З дворянського роду козацько-старшинського походження [див. Модзалевські].

Н. у м. Тифліс (нині м. Тбілісі, столиця Грузії). Син відомого педагога і дитячого письменника Л. Модзалевського (1837-96), брат видатного літературознавця Б. Модзалевського (1874-1928). Закінчив 1-й кадетський корпус у Санкт-Петербурзі (1899) та Миколаївське військ. інженерне уч-ще (1902). Під час навчання під впливом старшого брата та відомого рос. генеалога В. Руммеля (1855-1902) почав професійні заняття історією, брав участь у підготовці «Русского биографического словаря». Від 1902 служив у 14-му саперному батальйоні в Києві, займався проблемами укр. історії та генеалогії. Зблизився з багатьма укр. істориками, активно співробітничав з «Киевской стариной». Під час революції 1905-1907 — член «Кружка сознательных офицеров» та «Киевского военного коллектива». 1 листопада 1906 заарештований, звільнений через кілька днів за браком доказів.

Наприкінці 1906 М. переведений до С.-Петербурга вихователем 1-го кадетського корпусу. Водночас активно працював з генеалогічними матеріалами в Архіві Департаменту герольдії Сенату. На поч. 1911 вийшов у відставку з чином інженер-капітана. Від травня 1911 до травня 1912 — дир. Музею українських старожитностей імені В. Тарновського Чернігівського губернського земства. У квітні 1912 — березні 1918 — секретар Черніг. дворянських депутатських зборів та, одночасно, від березня 1911 — керуючий справами Чернігівської губернської вченої архівної комісії, брав участь у редагуванні її «Трудов». За ініціативою та під кер-вом М. створений і описаний архів комісії, розпочата робота з дослідження місц. архівів, з вивчення історії Лівобережної України 17-18 ст., а також спеціальних історичних дисциплін. Розробив методику публікації документів 17-18 ст., видав (1913-14) актові книги Полтави і Стародуба, 4-й т. «Дневника» генерального підскарбія Я. А. Марковича (1913).

Від травня 1917 — черніг. губернський комісар з охорони пам'яток мист-ва й старовини. Від червня 1917 — голова Черніг. к-ту з охорони пам'яток мист-ва та старовини. У квітні-жовтні 1918 — секретар Комісії для розробки законопроектів про заснування Укр. академії наук. У травні 1918 — червні 1919 — голова архівно-бібліотечного відділу Мін-ва нар. освіти України (пізніше — Гол. управління мист-ва та нац. к-ри), у червні-жовтні 1919 — голова Гол. архів. управління та Всеукр. гол. архіву, розробив проект реформи архів. справи.

М. був членом багатьох наук. т-в, у т. ч. одним із засновників Українського наукового товариства (серпень 1918). Плідно працював у держ. комісіях та комісіях УАН (нині Національна академія наук України), керував Комісією УАН для створення «Біографічного словника діячів українського народу і української землі» (лютий 1919).

П. у м. Київ.

Праці: П. Л. Полуботок: Биографический очерк. СПб., 1903; Генеральний судья Иван Черныш и его род. К., 1904; Материалы для истории Полтавского полка. Труды Полтавской ученой архивной комиссии. Вып. I-II. Полтава, 1905; Очерки по истории Лохвицкой, Сенчанской, Чорнуской, Куренской и Варвинской сотен, вошедших в состав Лохвицкого уезда. Лохвицкий истор. сборник. К., 1906; Малороссийский родословник, т. 1-4. К., 1908-14; т. 5, вип. 1-2. К., 1996-98; вип. 3-5. К.-СПб., 2004; Малороссийский гербовник. К., 1914 (у співавт.); Догадка о происхождении рода Нахимовых. М., 1915; Украинское искусство. Чернигов, 1917; Основні риси українського мистецтва. Чернігів, 1918; Гути на Чернігівщині. К., 1926.

Літ.: Ткаченко М. З нової історіографії Чернігівщини. В кн.: Чернігів і Північне Лівобережжя. К., 1928; Ясенчик В. Вадим Модзалевський — український родознавець. «Рід та Знамено» (Франкфурт), 1947, № 2; Оглоблин О. Микола Василенко й Вадим Модзалевський. Мюнхен—Нью-Йорк, 1968; Коваленко О. Б. В. Л. Модзалевський як історик України. «УІЖ», 1972, № 4; Коваленко А. Б. В. Л. Модзалевский как историк и источниковед: Автореферат дис. ... канд. истор. наук. К., 1979; Томазов В. К юбилею В. Л. Модзалевского. «Известия Русского генеалогического общества», вип. 4. СПб., 1995; Білокінь С. І. Вчений, якого я люблю. «Україна: наука і культура», 1996, вип. 29; Томазов В. Пам'яті В. Л. Модзалевського. В кн.: Українська генеалогія: теорія, методологія, історія та практика. К., 1996; Коваль О. М. Вадим Львович Модзалевський. «Студії з архівної справи та документознавства», 1997, т. 2; Митяш І. Б. Основні проблеми архівного будівництва доби визвольних змагань (1917-1921). К., 1998; Томазов В.В. Генеалогія козацько-старшинських родів: історіографія та джерела (др. пол. XVII - поч. XX ст.). К., 2006.

В. В. Томазов.

Джерело:

Томазов В.В. МОДЗАЛЕВСЬКИЙ Вадим Львович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл. – Режим доступу: http://www.history.org.ua

 

К юбилею В. Л. Модзалевского

В.В.Томазов

3 августа 1995 г. исполняется 75 лет со дня смерти выдающегося украинского историка, архивиста, генеалога и искусствоведа Вадима Львовича Модзалевского, ушедшего из жизни в расцвете лет и творческих планов.

Вадим Львович родился 28 марта 1882 г. в Тифлисе.


Родовой герб Модзалевских Гербурт.

Род Модзалевских (Модзелевских, Моздалевских) - польского происхождения и восходит к началу XV в. Различные ветви этого рода, пользующиеся гербами Бойча (Модзеле), Боньча, Пилява, Сы-рокомля и Трживдеар, внесены в I и VI части родословных книг Волынской, Гродненской, Киевской и Минской губерний и в книги дворян Царства Польского. Семья же Вадима Львовича принадлежала к малороссийской ветви герба Гербурт (Повенза), основателями которой были сотник Топальский Федор Модзалевский (ум. до авг. 1712) и Марина Тимофеевна Тимошенко - дочь стародубского полковника Тимофея Алексеевича. Эта ветвь Модзалсвских была внесена во II часть родословной книги Черниговской губернии, а с конца XVIII в. и во II часть родословной книги Санкт-Петербургской губернии.

Род Модзалевских дал немало выдающихся людей. Заметный след в российской культуре оставили, к примеру, дядья Вадима Львовича: Константин Николаевич и Александр Николаевич. Константин Николаевич (1844-?) - секретарь отдела статистики Императорского географического общества, редактор-издатель журналов "Семья и школа" и "Педагогическая хроника", постоянный сотрудник и помощник редактора журнала "Русская школа" Я.Г.Гуревича, один из издателей "Свода материалов по кустарной промышленности в России" (СПб., 1874), "Истории воспитания и обучения для учителей и воспитателей" (СПб., 1883) и книги для детей "Последний из рода Гртензиев" (СПб., 1884). Александр Николаевич (1849-?), в монашестве Анастасий, был иеромонахом Пантелеймоновского монастыря на Афоне, автором духовного трактата "Духовнонравственная педагогика, или советы родителям и наставникам как воспитывать в детях нравственность и благочестия" (М., 1862).

Отец будущего ученого - Лев Николаевич Модзалевский (1837-1896) - занимает видное место в истории российской педагогики. Получив блестящее по тем временам образование в частном пансионе Прасоловича, III-й Петербургской гимназии, историко-филологическом факультете Петербургского университета, Йенском и Гейдельбергском университетах, он все свои знания и способности, на которые не поскупилась природа, отдал делу просвещения. В течение ряда лет Лев Николаевич исполнял обязанности инспектора пансиона принца Ольденбургского, наставника детей великого князя Михаила Николаевича, инспектора, а затем и директора Тифлисской великой княгини Ольги Федоровны женской гимназии, инспектора Кавказского учебного округа, председателя Кавказского цензурного комитета, члена Совета попечителей Кавказского учебного округа, члена Временной комиссии по составлению проекта "Положения об управлении Кавказским краем", а затем - члена Совета Мариинского института и директора Петербургского училища глухонемых. За свою деятельность Лев Николаевич был награжден рядом орденов. Его перу принадлежит несколько трудов по педагогике, два сборника стихотворений для детей.

Мать будущего генеалога - Александра Ивановна (1848-?) - была дочерью капитана 1-го ранга Ивана Петровича Константиновича (1818-1877), также принадлежавшего к малороссийскому дворянству, а родоначальником их был грек Константин, живший в первой пол. XVII в. в г.Триколи в Румелии. Через Константиновичей Модзалевские были связаны родством с Н.И.Гулаком, известным кирилло-мефодьевцем и украинским писателем, Вернадскими, Пушкиными.

Атмосфера семьи Модзалевских способствовала формированию у детей страсти к науке, тонкого художественного вкуса, широких взглядов, интереса и любви к истории и культуре своего народа.

Детские годы Вадима Львовича прошли в имении отца селе Гари Гдовского уезда Петербургской губернии. В 1889 г. в возрасте семи лет он был помещен в Екатерининское воспитательное заведение Петербургского дворянства в Новой Деревне, где пробыл три года и за успехи, проявленные в учении, был награжден кокардой II ст. и подарком. В 1892 г., после успешной сдачи экзаменов, он был зачислен в 1-й кадетский корпус в Санкт-Петербурге. Уже в это время проявилось увлечение мальчика историей: появилась "Тетрадь для научных заметок", куда вклеивались вырезанные из периодических изданий статьи исторического характера, а летом 1899 г. юный В.Модзалевский самостоятельно провел раскопки могильника в Узьминской волости Гдовского уезда, результаты которых были переданы в Музей антропологии и этнографии Российской Академии наук. К этому времени нужно отнести начало увлечения генеалогией, которое представляется закономерным для отпрыска столь славных старинных родов.

После окончания в 1899 г. кадетского корпуса с высоким баллом, Вадим Львович получил право поступления в любое военное училище России без экзаменов. Им было выбрано Николаевское инженерное -одно из лучших в империи и наиболее невоенное из всех. Выбор вполне объяснимый, если учесть, что интересы Вадима Львовича были очень далеки от военной службы. Между тем, прекрасное образование, даваемое Николаевским училищем, во многом способствовало становлению Модзалевского как культурного человека.

В это время, под влиянием своего брата Бориса Львовича (1874-1928) - выдающегося историка, литературоведа, генеалога и библиографа, а в скором времени члена-корреспондента АН СССР и создателя Пушкинского Дома (Института русской литературы АН СССР), и выдающегося российского генеалога Витольда Владиславовича (Василия Владимировича) Руммеля (1855-1902), Вадим Львович начал профессионально заниматься историей: был привлечен к работе над "Русским биографическим словарем", издаваемым под эгидой Русского исторического общества. В.В.Руммель распахнул для Модзалевского двери архива Герольдии, заведующим которого он был долгие годы. Именно ему, В.В.Руммелю, по прошествии ряда лет был посвящен основной труд жизни Вадима Львовича - "Малороссийский родословник". В 1901 г. в томе "Фабер - Цявловский" "Русского биографического словаря" появились первые заметки 19-летнего исследователя, а в следующем году в "Литературном вестнике" под псевдонимом "Вад. Гарский" увидела свет рецензия Вадима Львовича на книгу Грановского "Полтавская епархия в ее прошлом и настоящем".

Летом 1902 г. Вадим Львович окончил училище по первому разряду и получил право выбора места прохождения службы. Его выбор пал на 14-й саперный батальон, расквартированный в Киеве, что не случайно. Киев был крупнейшим культурным и научным центром. Здесь работали известные украинские историки. Все это создавало исключительные возможности для научных занятий Модзалевского. Он даже стал хлопотать о выходе в отставку и устройстве на службу в Киевский центральный архив древних актов. Однако, эта попытка не увенчалась успехом. Лишь в сентябре 1904 г. он был освобожден от строевой службы в связи с избранием на должность батальонного казначея.

Постепенно Вадим Львович входил в круг украинских историков. Визитной карточкой ему служила большая статья о наказном гетмане Павле Полуботке, опубликованная в 1903 г. в "Русском биографическом словаре". Близкие отношения установились у Модзалевского с Николаем Василенко и Орестом Левицким, которые и ввели его в редакцию журнала "Киевская старина". Уже в мартовской книге 1904 г. Вадим Львович дебютировал работой "Генеральный судья Иван Черныш и его род", продолжившей традиции выдающегося украинского историка и генеалога А.М.Лазаревского, к которому молодой исследователь относился с величайшим почтением. Модзалевский считал себя последователем школы Лазаревского, влияние которой на его творчество бесспорно. Активная работа Вадима Львовича в "Киевской старине" продолжалась вплоть до 1906 г., когда издание было закрыто правительством. В 1903 г. Модзалевский стал членом Черниговской, а с 1904 г. Полтавской архивных комиссий, активно сотрудничал в Историческом обществе Нестора-летописца в Киеве, членом которого был избран в 1905 г.

Научная работа Модзалевского в эти годы была чрезвычайно насыщенной. Это тем более удивительно, что все происходило на фоне разыгравшейся семейной драмы. Еще в апреле 1903 г. молодой ученый вступил в брак с Александрой Лаврентьевной Гаевой (Гаевской). Однако скоропалительный брак быстро распался: супруги оказались слишком разными людьми. Все это осложнялось нежеланием жены дать Вадиму Львовичу развод и растущими симпатиями между последним и его свояченицей - Натальей Лаврентьевной Гаевской. В сложившейся ситуации, когда служба была немила и находиться в Киеве не было возможности из-за семейных неурядиц, Вадим Львович начал хлопотать о переводе из строевой службы на должность воспитателя кадетского корпуса. Его хлопоты увенчались успехом: в 1906 г. он получил назначение на должность воспитателя в 1-ый кадетский корпус в Санкт-Петербурге.

Но революционные события 1905-1906 гг. застали В.Модзалевского еще в Киеве. В более поздние годы ученый всегда подчеркивал, что он человек аполитичный. Но было бы странным, чтобы молодой офицер, выросший в передовой интеллигентной среде, остался совсем вне революционных событий. Вадим Львович стал членом "Кружка сознательных офицеров", принимал активное участие в издававшейся Киевской военной организацией РСДРП подпольной газете "Голос солдата", где печатались все революционно настроенные офицеры. Осенью 1906 г. объединившимися военными организациями РСДРП и партии эсеров было создано руководящее бюро - "Киевский военный коллектив", куда вошел и Модзалевский. Он неоднократно принимал участие в заседаниях, распространял нелегальную литературу. В ночь на 1 ноября 1906 г. ученый был арестован и заключен в печально известный Косой Капонир. Но 8 ноября он был освобожден по причине отсутствия прямых улик. От краха военной карьеры В.Модзалевского спас уже имевшийся приказ о переводе в Петербург. Однако эта история все же получила большой резонанс, и Вадим Львович все время подвергался подозрениям со стороны начальства.

В новой должности воспитателя проявились недюжинные педагогические способности ученого. Он любил своих воспитанников, и они ему отвечали тем же. Однако, методы работы Вадима Львовича с подопечными не всегда получали одобрение начальства, что доставляло ему массу неприятностей. Все деликатнее становилось семейное положение Вадима Львовича, вызывавшее недовольство руководства. Это и утвердило В.Модзалевского в мысли о выходе в отставку для того, чтобы полностью посвятить себя науке (в это время уже активно велась работа над "Малороссийским родословником").

Но только в 1911 г. Вадиму Львовичу удалось осуществить свои мечты. 22 мая 1911 г. В.Модзалевский был утвержден директором Музея украинских древностей в Чернигове. В период своего недолгого пребывания на этом посту ученому удалось добиться капитального ремонта музейных помещений, значительно пополнить фонды несколькими археологическими коллекциями, нумизматическими находками, образцами фарфоровых и фаянсовых изделий Межигорской и Боткинской фабрик, серией оригинальных иллюстраций М.И.Микешина к "Кобзарю" Тараса Шевченко. Вадим Львович подготовил и издал сборник документов XVII—XVIII вв., хранившихся в рукописном отделе музея. Однако инициатива Модзалевского все время наталкивалась на глухое непонимание и равнодушие со стороны черниговских земских деятелей и представителей губернской администрации, иной раз занимавших откровенно враждебную позицию. В мае 1912 г. ученый подал в отставку с должности директора, поскольку земское собрание отказалось от объединения Музея украинских древностей с епархиальным древлехранилищем, городским музеем и музеем архивной комиссии.

С июня 1912 г. Модзалевский сосредоточил свою научную деятельность в Черниговской архивной комиссии, правителем которой был избран еще в марте 1911 г. Хотя черниговская архивная комиссия, созданная А.М.Лазаревским в ноябре 1896 г. и являвшаяся первой на Украине, пользовалась высоким авторитетом, на момент прихода В.Модзалевского работа в ней практически замерла. Под руководством Модзалевского первым делом была нормализована организационная работа, приведена в порядок отчетность, основан архив, в который стараниями Вадима Львовича был передан ряд материалов (в том числе 8 томов Румянцевской описи Малороссии 1765-1769 гг.), продолжалось описание архивных фондов. Для обследования периферийных архивов было создано "архивное бюро" во главе с Модзалевским. Архивная комиссия играла и роль местного исторического общества, где под руководством Вадима Львовича развернулись исследования по истории Левобережной Украины ХVII-ХVIII вв., а также в области этнографии, нумизматики, музейного дела и других вспомогательных дисциплин. Результаты научных исследований членов Черниговской архивной комиссии публиковались в издаваемых ею "Трудах", несколько выпусков которых отредактировал В.Модзалевский.

В апреле 1912 г. Вадим Львович для материального обеспечения вынужден был принять должность секретаря губернского дворянского собрания, что, впрочем, способствовало активизации его работы в области генеалогии малороссийского дворянства.

Несмотря на загруженность служебными и общественными делами, Вадим Львович вел активную научную работу: сотрудничал в изданиях Черниговской архивной комиссии, научных обществах Киева, Львова, Москвы, Санкт-Петербурга, местной прессе. В круг научных интересов ученого входили история Гетманщины, генеалогия, геральдика, сфагистика, история украинской культуры и искусства, археография. В 1914 г. увидел свет "Малороссийский гербовник", подготовленный Вадимом Львовичем в соавторстве с известным геральдистом В.К.Лукомским и художником Г.И.Нарбутом. Продолжалась работа над "Малороссийским родословником". Модзалевским была разработана методика передачи текстов документов ХVII-ХVIII вв., осуществлена публикация актовых книг Полтавы и Стародуба, IV тома "Дневников" Якова Марковича и ряда других источников. В это же время была начата работа над историко-экономическим исследованием о производстве гутного стекла на Украине в XVII-XVIII вв., изданным уже после смерти ученого, в 1926 г., под названием "Гуты на Черниговщині".

Двери гостеприимного дома В.Модзалевского были всегда распахнуты как для черниговской интеллигенции, так и для гостей города. В черниговский период наиболее близкими Вадиму Львовичу людьми стали молодые ученые Ю.С.Виноградский, Б.С.Бутник, А.А.Соловьев, С.А.Таранущенко, художники М.И.Жук и Г.И.Нарбут.

Революция 1917 г. захватила Вадима Львовича, и он с головой погрузился в вихрь общественно-политической жизни. Свою деятельность ученый связывал с украинским национальным движением на Черниговщине, вошел в союз автономистов-федералистов, принимал активное участие в "Просвіте", организовал курсы украиноведения и выставку украинских древностей и искусства. В мае 1917 г. избран губернским комиссаром по охране памятников искусства и старины, а уже в июне Вадим Львович организовал черниговский Комитет по охране памятников искусства и старины, который под его руководством разработал широкий план деятельности. Однако из-за сложной политической обстановки и отсутствия материальных средств пришлось ограничиться перевозкой в Чернигов собраний старины из периферийных усадеб и пропагандой историко-культурного наследия. В апреле 1918 г. В.Модзалсвский переехал в Киев, где поселился на квартире Г.И.Нарбута в Георгиевском переулке и сразу развернул активную деятельность в области культурного и научного строительства на благо созданного Украинского государства. С апреля по октябрь 1918 г. В.Модзалевский исполнял обязанности секретаря Комиссии для выработки законопроекта об основании Академии наук. Он же возглавил Архивно-библиотечный отдел в составе Главного управления искусства (преобразован в Архивное управление, а затем Всеукраинский Главный Архив). На этом посту Модзалевский разработал проект архивной реформы, предполагавший создание главного архива в Киеве и губернских архивов, получение юридических полномочий и формирование материального фонда.

Кроме того, Вадим Львович был членом культурно-просветительной комиссии при Украинской мирной делегации (где он обосновал украинские требования о возвращении архивных материалов из России), членом Комиссии для рассмотрения вопросов о гербе и печати Украинского государства, членом Киевского Софийского комитета, Археографической комиссии, Комиссии по изучению истории западно-русского и украинского права, управляющим Комиссией для составления Биографического словаря деятелей украинского народа и Украинской земли - ВУАН, заместителем председателя секции искусства Украинского научного общества, которую он и организовал.

Но Модзалевский не останавливался на достигнутом. У него были обширные литературные и научные планы на будущее, которым было уже не суждено сбыться. Самоотверженная работа и тяжелые условия жизни подорвали здоровье ученого. В начале сентября 1919 г. В.Модзалевский попал в тяжелом состоянии в больницу. После этого его здоровье уже не восстановилось. 5 июля 1920 г. Вадим Львович с тяжелой формой дизентерии вновь очутился на больничной койке. 3 августа 1920 г. его не стало. Ему было всего 38 лет...

Использованная литература:

Руммель В.В. Модзалевские (Модзолевские, Маздалевские). — СПб., 1902;

Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник. — К., 1910-12. — Т.II. — С.427-441; Т.III. — С.777-824;

Оглоблин О. Микола Василенко й Вадим Модзалевский. — Мюнхен. Нью-Йорк, 1968;

ХліборобськаУкраїна. — Кн.ІІ. — Збірник II—IV. — Відень, 1920—21. — С.258—259;

Оглоблин О. Модзалевський. // Енциклопедія Українознавства. — Париж, Нью-Йорк, 1966. — Т.V. — С. 1634-1635;

Коваленко А.Б. В.Л.Модзалевский как историк и источниковед. Дисс. ... канд.ист.наук. — К., 1979;

Дмитрієнко М., Томозов В. Наш родовід: Костянтиновичі та Вернадські (генеалогічні студії). // Українське слово. — 1995. — № 11(2759). - 16 березня. - С.12; № 12(2760). - 23 березня. - С.12;

Інститут рукописів ЦНБ ім. В.І.Вернадського НАН України. - Ф.І. - № 12077; Ф.II. - № 17023-17306; 17395-17434; 18519-18527; 18613-18624; 18704-18747; 18986; 17477-17544; 17609-17691; 18072-18197. № 3, 18982; 18998; Ф.ХІІ. - № 132; 84.

Источник:

Известия Русского генеалогического общества. Выпуск четвертый. С.-Петербург. 1995. Стр. 44-51 - http://www.petergen.com/rgo/izvestiargo_04.pdf

Фото и герб: http://ru.wikipedia.org/wiki/Модзалевский,_Вадим_Львович

  

Ссылки на эту страницу


1 Академик Орест Иванович Левицкий
[Академік Орест Іванович Левицький († 9 травня (26 квітня) 1922 року) - Василенко М. П. // К. : Юридична думка. Т. 2 - 2006. - 560 с. Стор. 169-214.
2 Историки, краеведы и археологи
[Історики, краєзнавці та археологи] - пункт меню
3 История Украины, 1917-1923 гг. Т. 1 : Время Центральной Рады
Дорошенко Д. Історія України, 1917-1923 рр. Т. 1 : Доба Центральної Ради / Дмитро Дорошенко. – Ужгород. Накладом О. Цюпки : б. в., 1932. — 437 + XXI.
4 История Украины, 1917-1923 гг. Т. 2. Украинская Гетманская Держава 1918. года
Дорошенко Д. Історія України, 1917-1923 рр. Т. 2 : Українська Гетьманська Держава 1918. року / Дмитро Дорошенко. – Ужгород. Накладом О.Цюпки : б. в., 1930. — 423 + LXXXVI.
5 К началам новой украинской литературы
Марковський М. М. До початків нового українського письменства. — «Україна», 1930, заг. числа кн. 42, липень—серпень, с. 8-34.
6 Личности - М
[Особистості - М] - пункт меню
7 Малороссийский родословник. Том 1 (стр. 1-291)
[Малоросійський родовід] – В. Л. Модзалевский // Киев. 1908
8 Малороссийский родословник. Том 1 (стр. 292-519)
[Малоросійський родовід] – В. Л. Модзалевский // Киев. 1908
9 Малороссийский родословник. Том 2 (стр. 1-249, Есимонтовские – Искрицкие)
[Малоросійський родовід] – В. Л. Модзалевский. // Том второй. Е – К. С 40 портретами и снимком герба Калиновских. Киев. Типография Т-ва Г. Л. Фронцкевич и К°. Крещатик № 42. 1910.
10 Малороссийский родословник. Том 2 (стр. 250-495, Искры – Коссовичи)
[Малоросійський родовід] – В. Л. Модзалевский. // Том второй. Е – К. С 40 портретами и снимком герба Калиновских. Киев. Типография Т-ва Г. Л. Фронцкевич и К°. Крещатик № 42. 1910.
11 Малороссийский родословник. Том 2 (стр. 496-720, Костенецкие – Кутневские)
[Малоросійський родовід] – В. Л. Модзалевский. // Том второй. Е – К. С 40 портретами и снимком герба Калиновских. Киев. Типография Т-ва Г. Л. Фронцкевич и К°. Крещатик № 42. 1910.
12 Малороссийский родословник. Том 3 (стр. 1-212)
[Малоросійський родовід] – В. Л. Модзалевский. "Малороссийский родословник". Том третий. Л – О. С 40 портретами. Киев. Типо-Литография "С. В. Кульженко", Пушкинская, № 4. 1910.
13 Малороссийский родословник. Том 3 (стр. 213-432)
[Малоросійський родовід] – В. Л. Модзалевский. "Малороссийский родословник". Том третий. Л – О. С 40 портретами. Киев. Типо-Литография "С. В. Кульженко", Пушкинская, № 4. 1910.
14 Малороссийский родословник. Том 3 (стр. 433-627)
[Малоросійський родовід] – В. Л. Модзалевский. "Малороссийский родословник". Том третий. Л – О. С 40 портретами. Киев. Типо-Литография "С. В. Кульженко", Пушкинская, № 4. 1910.
15 Малороссийский родословник. Том 3 (стр. 628-824)
[Малоросійський родовід] – В. Л. Модзалевский. "Малороссийский родословник". Том третий. Л – О. С 40 портретами. Киев. Типо-Литография "С. В. Кульженко", Пушкинская, № 4. 1910.
16 Малороссийский родословник. Том 4 (стр. 1-219)
[Малоросійський родовід] – В. Л. Модзалевский. "Малороссийский родословник". Том четвертый. П. – С. С 40 портретами и 3 снимками. Киев. Типо-Литография "С. В. Кульженко". Пушкинская № 4. 1914.
17 Малороссийский родословник. Том 4 (стр. 220-432)
[Малоросійський родовід] – В. Л. Модзалевский. "Малороссийский родословник". Том четвертый. П. – С. С 40 портретами и 3 снимками. Киев. Типо-Литография "С. В. Кульженко". Пушкинская № 4. 1914.
18 Малороссийский родословник. Том 4 (стр. 433-650)
[Малоросійський родовід] – В. Л. Модзалевский. "Малороссийский родословник". Том четвертый. П. – С. С 40 портретами и 3 снимками. Киев. Типо-Литография "С. В. Кульженко". Пушкинская № 4. 1914.
19 Малороссийский родословник. Том 4 (стр. 651-832)
[Малоросійський родовід] – В. Л. Модзалевский. "Малороссийский родословник". Том четвертый. П. – С. С 40 портретами и 3 снимками. Киев. Типо-Литография "С. В. Кульженко". Пушкинская № 4. 1914.
20 Малороссийский родословник. Том 5, вып. 1
[Малоросійський родовід] – Модзалевский, В. Л. Малороссийский родословник. Т. 5, вип. 1 / Українське генеалогічне товариство; НАН України; Інститут рукопису НБУ ім. В.І.Вернадського; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського; Інститут історії України; В.В. Томазов (ред.кол.), C.В. Шурляков (упоряд.). – К., 1996. – 96 + І-ІІ с.
21 Малороссийский родословник. Том 5, вып. 2
[Малоросійський родовід] – Модзалевський, В. Л. Малоросійський родословник. Т. 5, вип. 2 / Українське генеалогічне товариство ; НАН України ; Інститут рукопису НБУ ім. В.І.Вернадського ; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського ; Інститут історії України; Г.В. Боряк (ред.кол.), В.В. Томазов (упоряд.). – К., 1998. – 96 с.
22 Малороссийский родословник. Том 5, вып. 3
[Малоросійський родовід] – Модзалевський, В. Л. Малоросійський родословник. Т. 5, вип. 3 / Українське генеалогічне товариство ; НАН України ; Інститут рукопису НБУ ім. В.І.Вернадського ; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського ; Інститут історії України; Г.В. Боряк (ред.кол.), В.В. Томазов (упоряд.). – К.-СПб.: Видавництво ВІРД, 2004. – 80 с.
23 Малороссийский родословник. Том 5, вып. 4
[Малоросійський родовід] – Модзалевський, В. Л. Малоросійський родословник. Т. 5, вип. 4 / Українське генеалогічне товариство ; НАН України ; Інститут рукопису НБУ ім. В.І.Вернадського ; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського ; Інститут історії України; Г.В. Боряк (ред.кол.), В.В. Томазов (упоряд.). – К.-СПб.: Видавництво ВІРД, 2004. – 80 с.
24 Малороссийский родословник. Том 5, вып. 5
[Малоросійський родовід] – Модзалевський, В. Л. Малоросійський родословник. Т. 5, вип. 5 / Українське генеалогічне товариство ; НАН України ; Інститут рукопису НБУ ім. В.І.Вернадського ; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського ; Інститут історії України; Г.В. Боряк (ред.кол.), В.В. Томазов (упоряд.). – К.-СПб.: Видавництво ВІРД, 2004. – 100 с.
25 Модзалевский, Вадим Львович
[Модзалевський, Вадим Левович] - пункт меню
26 Мои воспоминания о недавнем прошлом (1914-1920 годы)
[Мої спомини про недавнє минуле (1914-1920 роки)] – Дмитрий Дорошенко // Друге видання. Українське видавництво. Мюнхен. 1969
27 Нарбут, Георгий (Юрий) Иванович
[Нарбут, Георгій (Юрій) Іванович] (1886-1920), выдающийся украинский художник-график
28 Полтавская губернская ученая архивная комиссия
Полтавская губернская ученая архивная комиссия
29 Указатель книг и статей по названиям
[Покажчик за назвами] - пункт меню
30 Шелухин, Андрей Павлович
[Шелухін, Андрій Павлович] (1871–1931), педагог, архивист, музеевед

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654