Елизавета Петровна

Highslide JS

Єлизавета Петрівна (29(18). 12.1709–05.01.1762(25.12.1761)) – рос. імператриця (1741–61), дочка Петра I і Катерини I. Н. у великокняжій та царській садибі Коломенське (нині в складі М. Москва). Вступила на престол унаслідок двірського перевороту. Уряд Є.П. відновив систему правління в Російській імперії, запроваджену Петром I (Правительствуючий Сенат, міські магістрати, колегії), здійснював політику розширення станових привілеїв дворянства, сприяв розвитку торгівлі. За царювання Є.П. засновано Московський університет (12 січ. 1755), Акад. мист-в (6 січ. 1757). Рос. армія досягла значних успіхів у Семилітній війні 1756–1763. Під впливом свого фаворита, укр. козака, співака Придворної співацької капели О.Г. Розумовського, з яким 1742 таємно взяла шлюб, Є.П. проявляла інтерес до України, певну прихильність до козацької старшини, духовенства і навіть посполитих. За підтримки Є.П. указом Синоду від 25 жовт. 1742 відновлено Київську митрополію (до того з 14 трав. 1722 предстоятель Київ. кафедри мав титул архієпископа, а архієпископія прирівнювалася до звичайної рос. єпархії). 1744 Є.П. здійснила подорож в Україну, відвідала міста Глухів, Козелець, Київ. У зв’язку з приїздом Є.П. в Києві було закладено Андріївську церкву (1744). На численні клопотання козац. старшини Є.П. дала згоду на відновлення гетьманату інституту в Україні, пов’язуючи його з особою брата свого фаворита – з К. Розумовським (церемонія його "обрання" гетьманом відбулася в Глухові 16 січ. 1750; див. Глухівські ради 1750, 1763). Надалі Є.П. впроваджувала в Україні імперські порядки. Указом від 19 жовт. 1750 вона підпорядкувала гетьман. владі Нову Січ. У черв. 1753 вийшов указ Є.П. про заборону запорожцям переобирати кошового отамана й війсьК. старшину без відома гетьмана. 1754 царським указом ліквідовано митні кордони між Україною й Росією, скасовано евекти та індукти, чим були усунуті перепони для злиття тер., запроваджено контроль над укр. фінансами. Указом 1756 Гетьманщина та Нова Січ із відомства Колегії закордонних справ були передані у відання Сенату, що посилювало владу центр. органів Рос. імперії в Україні. За Є.П. створено військові поселення на укр. землях, 9 полків ландміліції вздовж притоки Дніпра – р. Оріль (1746), сербські поселення поблизу Запорожжя (1751) тощо. Згодом з’явилася низка указів про утворення Нової Сербії (1752), Слов’яно-Сербії (1753), Новослобідського козацького полку (1754), які підпорядковувалися Правительствуючому Сенату та ВійсьК. колегії.

П. в М. Санкт-Петербург. Похована в соборі святих апостолів Петра і Павла в Петропавловській фортеці.

Літ.: Історія Української РСР, т. 2. К., 1979; Дорошенко Д.І. Нарис історії України, т. 2. Львів, 1991.

В.В. Панашенко.

Источник:

e-Енциклопедія історії України

Ссылки на эту страницу


1 Административные мероприятия к достижению целесообразности в церковном пении
[Адміністративні заходи до досягнення доцільності в церковному співі] - Павловский И. Ф. // Полтавские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. – 1876. – № 17. – С. 640-662
2 Анна Ивановна
[Анна Іванівна] (1693—1740), российская императрица (1730—1740)
3 Бибиков, Иван Иванович
[Бібіков, Іван Іванович] (?-1745), генерал-поручик, правитель Малороссии (1743–1745)
4 Бутурлин, Александр Борисович
[Бутурлін Олександр Борисович] (1694-1767), генерал-поручик, генерал-кригскомиссар, позднее генерал-фельдмаршал, граф, правитель Малороссии (1742)
5 В десятую годовщину
[В десяту річницю 22.1.1918-22.1.1928] – Андриевский Виктор (речь на торжественной академии в украинской станице при г. Калише 22.1.1928) // Тиражом "Лагеря". Калиш. 1928. Типография издательства "Черномор"
6 Воспоминания о Полтавской битве, открытие памятника Петру Великому, в 1849 году, и Шведская могила в Полтаве
[Спогади про Полтавську битву, відкриття пам'ятника Петру Великому, в 1849 році, та Шведська могила у Полтаві] - П. И. Бодянский // Полтава. Типография Губернского Правления. 1849
7 Глуховская рада 1750 г.
[Глухівська рада 1750 р.]
8 Государственные и местные деятели. Управленцы
[Державні та місцеві діячі. Управлінці] - пункт меню
9 Иван VI Антонович
[Іван VI Антонович] (1740—1764), российський император (1740—1741)
10 Из украинской старины - Альбом
[З української старовини] Из украинской старины = La pètite Russie d'autrefois : [Альбом] / рис. акад. С. И. Васильковского и Н. С. Самокиша ; поясн. текст проф. Д. И. Эварницкого ; изд. А. Ф. Маркса. – С.-Петербург: Изд. А. Ф. Маркса, 1900. – VIII, 100 с. : іл.
11 Исторический очерк Петровского Полтавского кадетского корпуса ( 1)
[Історичний нарис Петровського Полтавського кадетського корпусу] - Павловский Иван Францевич. Полтава. 1890
12 Кадетский корпус
[Кадетський корпус] – Микола Бутович // "Вестник". Нью-Йорк. Год XIII. Ч. 5 (127). Май 1959. Стор. 24-29; Ч. 6 (128). Июнь 1959. Стор. 19-22; Ч. 7-8 (129-130). Июль-август 1959. Стор. 19-23
13 Кейт, Джемс (Яков)
[Кейт, Джеймс (Яків Вілімович)] (1696-1758), генерал-аншеф, подполковник лейб-гвардии Измайловского полка, правитель Малороссии (1740-1741)
14 Личности - Е
[Особистості - Е] - пункт меню
15 Миних, Бургард Кристоф (Христофор Антонович)
[Мініх, Бургард Крістоф] (1683—1767), российский военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал, граф
16 Мирович, Федор Иванович
[Мирович, Федір Іванович] (?—1758), политический и государственный деятель
17 Неплюев, Иван Иванович
[Неплюєв, Іван Іванович] (1693-1773), тайный советник, сенатор, правитель Малороссии (1742)
18 Николай Лысенко. В сотую годовщину рождения. 1842-1942
[Микола Лисенко. В соту річницю народження. 1842-1942] – Андриевский Виктор. // Украинское издательство. Львов. 1942
19 Общественные заслуги Райзеров
[Громадські заслуги Райзерів] – Матвей Григорьевич Астряб
20 Первая страничка из истории Полтавского института благородных девиц
Первая страничка из истории Полтавского института благородных девиц - Киевская старина. - 1900, 11, с. 283-290
21 Петр ІІІ Федорович (Карл Петер Урлих)
[Петро ІІІ Федорович] (Карл Петер Урлих) (1728—1762), российский император (1761-1762)
22 Полтава (Из живописного путешествия по России Издателя О. З.)
[Полтава (З мальовничої подорожі по Росії Видавця О. З.)] // Отечественные записки. Часть XLII. Апрель, 1830. № 120
23 Полтава - 70-е годы ХІХ ст.
[Полтава - 70-і роки ХІХ ст.] - Генрих Борисович Слиозберг. Париж
24 Полтавский институт благородных девиц Мазанов
Полтавский институт благородных девиц. Мазанов Петр Иванович. Полтава, 1898
25 Приход села Локощины Полтавского уезда
[Парафія села Локощини Полтавського повіту] - Павловский И. Ф. // Полтавские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. – 1876. – № 10. – С. 372-410.
26 Разумовский, Кирилл Григорьевич
[Розумовський, Кирило Григорович] (1728—1803), последний гетман Левобережной Украины, граф, российский генерал-фельдмаршал, президент Петербургской академии наук
27 Румянцев, Александр Иванович
[Румянцев, Олександр Іванович] (1679(80)—1749), генерал-аншеф, генерал-адъютант, граф, правитель Малороссии (1738—1740)
28 Русь-Украина и Московщина-Россия
[Русь-Україна та Московщина-Россія] – Историко-политическое исследование Лонгина Цегельского. С картой Украины. Второе, переработанное издание. Царьград. Из типографии Союза освобождения Украины. 1916
29 Труды Полтавского церковного историко-археологического комитета. Выпуск третий
[Праці Полтавського церковного історико-археологічного комітету. Випуск третій] / Полтава. 1912
30 Чернышев, Григорий Петрович
[Чернишев, Григорій Петрович] (1672—1745), русский военный и государственный деятель, генерал-аншеф, сподвижник Петра I
31 Шафиров, Петр Павлович
[Шафіров, Петро Павлович] (1669-1739), барон, известный дипломат Петровского времени
32 Шипов, Иван Афанасьевич
[Шипов, Іван Опанасович] (?-1749), генерал-майор, премьер-майор лейб-гвардии Измайловского полка, правитель Малороссии (1738–1740, в отсутствие А.И. Румянцева)