Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Полтавская (Словянская) семинария

Полтавська Слов'янська семінарія (ПСС). Заснована 1776 з ініціативи архієпископа Слов’янського і Херсонського Євгенія (Булгаріса) при Полтавському Хрестовоздвиженському монастирі як школа півчих. За дорученням архієпископа Феоктист (Мочульський) відібрав для школи 10 хлопчиків, які вміли читати й писати. У школі вони вивчали латинську та ще одну з європейських мов, катехізис, арифметику, географію, історію. Першим учителем і доглядачем був студент, вірогідно, Київської духовної академії, Василь Бистрицький. Навчали у школі також канцелярист Григорій Богуновський та кол. учитель Крутицької духовної семінарії Новгородської єпархії Петро Станіславський. Першим куратором був почесний громадянин Полтави, бунчуковий товариш П. Ф. Паскевич. Незабаром на базі школи півчих було вирішено створити слов’янську семінарію. Одним із безпосередніх помічників Євгенія (Булгаріса) у справі її відкриття став полтавський протопоп Йоаким Яновський, який подав архієпископу відповідне «донесення» та, вірогідно, за його дорученням розробив т. з. «Мнение» про структуру навчального закладу та зміст навчання. Під навчальний заклад колишній гетьман Лівобережної України, граф К. Г. Розумовський 1788 подарував будинок біля Спаської церкви. Указом 27.11/08.12.1788 школа півчих була реорганізована в духовне училище, а 1780 офіційно (фактично раніше) на його базі відкрито ПСС. До неї приймали хлопчиків 6–14 років, незалежно від їх громадського стану, причому на зібрані пожертвування спершу прийняли на утримання 7 сиріт. На посаду інспектора-доглядача і першого ректора семінарії Євгеній (Булгаріс) запросив свого земляка Никифора (Феотокі). Курс навчання був розрахований на 10 років. Першими були відкриті класи: латинської риторики, грецької, французької, німецької мов, математики і малювання. Першими вчителями цих предметів були: грецької мови – ключар собору і настоятель Преображенської церкви м. Полтава Іоанн Світайло, французької – Петер-Антон, німецької і математики – викликаний із Лейпціга проф. Шалль, малювання – відставний поручик фон Роткірх. 1783 відкрито філософський клас, де викладав Гавриїл Банулеско (Бодоні), у 1798–1798 – ректор. З кін. 1786, після перейменування єпархії, ПСС офіційно стала називатися Катеринославською, але як і раніше, залишалася у Полтаві. 1798 семінарію переведено до м. Новомиргород Херсонської губ., 1803 – до м. Катеринослав (тепер Дніпропетровськ).

Високоосвічені ректори і викладачі, їхні багаті приватні б-ки, передова методика навчання давали можливість семінаристам набути глибокі і різнобічні знання. Крім жителів Полтавщини, в ПСС навчалися вихідці з ін. українських земель, а також росіяни і діти грецьких емігрантів. ПСС закінчили: основоположник нової української л-ри І. П. Котляревський, український письменник В. П. Гоголь-Яновський (батько М. В. Гоголя), російський поет М. І. Гнідич, грецький учений і педагог Афанасіос (Псалідас), перекладач, керуючий справами Міністерства освіти Росії І. І. Мартинов, проф. С.-Петербурзької медико-хірургічної академії С. Ф. Гаєвський.

Літ.: Жук В. Н. Де навчався І.П. Котляревський та хто був у числі його учителів? // Наш рідний край (З історії освіти на Полтавщині в дореволюційний період). – Вип. 12-й. – Полтава, 1991. – С. 24-35; Полтавщина: Енц. довід., 1992. – С. 732.

Т. П. Пустовіт

Джерело:

Полтавіка. Полтавська енциклопедія. Том 12. Релігія і Церква.— Полтава: «Полтавський літератор», 2009 - http://history-poltava.org.ua

 

О бывшей в Полтаве Славянской семинарии.

Первый архиепископ Славянский и Херсонский Евгений Булгарис (Булгар) прибыл в Полтаву 23 октября 1776 года и поместился со своей "походной конторой" в Полтавском Крестовоздвиженском монастыре. По прибытии на паству, архипастырь позаботился об открытии в Полтаве училища. Полтавскому протоиерею Иоакиму Яновскому было поручено составить проект имеющего открыться училища, а администратору Феоктисту Мочульскому преосвященный позволил в январе 1777 года учредить в Крестовоздвиженском монастыре маленькую школу для своих певчих (всего 10 мальчиков, уже умевших читать и писать), где бы они учились первым начаткам латинского и другого какого-нибудь языка, краткому катехизису, арифметики, географии и истории. В тоже время консистория разослала по епархии следующее предписание: "чтобы детям от 8 до 14 лит, понятным, никакой болезни не имеющим, обученным русской грамоте читать и писать, составлен был именной список с тем, чтобы, когда вытребованы будут оные дети, представлены были в училище, а те, которые имеют хорошие голоса, от 8 до 10 лет, присланы были в Полтаву немедленно". Это предписание консистории вызвано было распоряжением преосвященного, утвердившего донесение и проект об устройстве училища протоиерея Иоакима Яновского (53). Из донесения, представленного Яновским, видно, что проектированное училище предполагалось для детей духовенства Полтавского и частью Кобелякского правления; по проекту же выходило, что этому училищу не был приурочен сословный характер, — в него могли поступать и дети граждан. Преосвященный, между тем, в феврале 1777 года, представил на благоусмотрение св. синода свой доклад о необходимости учредить семинарию, начал хлопотать о заготовлении для нее материальных средств. В марте того же года он упросил письмом графа Кирилла Григорьевича Разумовского уступить для будущего училища принадлежавший ему в Полтаве дом, не имевший ни полов, ни окон и т. д. (54), находившийся близ нынешней Спасской церкви, а в мае издал следующую грамоту: (в которой Никифор Феотоки назначался в должность инспектора школ).

53) Был настоятелем Успенского собора в Полтаве, в каком году поступил туда — неизвестно; известно только, что в 1762 г. он именовался наместником, а в 1768 — Полтавским протопопом. В 1785 году он принял монашество в Киево-Печерской лавре, где был наместником 1января 1799 года, затем произведен в сан архимандрита и назначен в 1800 году настоятелем в Новгород-Сиверский первоклассный Спасо-Преображенский монастырь, Черниговской епархии, где и скончался в 1814 году. (См. "Полтавские Епархиальные Ведомости", 1870 г., № 18, стр. 746—747 и "Списки Иерархов и настоятелей монастырей Российской церкви" П. М. Строева, Спб., 1877 г., стр. 15 и 519).

54) С письмом к графу К. Г. Разумовскому преосвященный Евгений отправил в Батурин духовника своего иеромонаха Епифания и приурочил прибытие его ко дню именин Разумовского (18 марта). На предложение продать этот дом, Разумовский ответил тем, что подарил его. См. "Первое столетие г. Екатеринослава", сост. М. М. Владимиров, изд. 1887 г., стр. 199).

"Божьей милостью Евгений — архиепископ Славянский и Херсонский.

Долг наш, о наставлении в свободных науках епархии нашей юношества, долженствует занять место между самыми первыми нашего сана попечениями. А как мы разными другими, по пастырскому званию нашему, обременены делами, то и положили намерение поручить о том попечение достойному и способному человеку, который, в сию должность вступив, по нашему наставлению и предписанию, исправлял бы ее добропорядочно и был бы начальник и надзиратель над всеми нашей епархии училищами, сколько, кроме здешнего города Полтавы, где, по Высочайшему Ее Императорского Величества благословению, ныне мы пребываем, ни имеется и сколько в других городах и местечках впредь не учредится. Таковых свойств и качеств усмотрен нами начальствующий в здешнем Полтавском монастыре Никифор Феотокий *), муж равно и честностью нравов и превосходным учением нарочитый, коему мы означенную должность и препоручаем. Того ради сие всем и каждому, всей нашей епархии присутствующим в духовных правлениях и в ведомстве оных находящимся священно и церковнослужителям, також де настоятелям монастырским, в ведомстве их состоящим священно-монашествующим; равным образом всему в епархии нашей находящемуся дворянству, шляхетству и гражданству известно да будет, дабы, где токмо училище свободных наук учреждено, или учредится в нашей епархии имеет, везде его, пречестного иеромонаха Феотокия, за начальника признавали: во всем, к наукам относящемся, от него совета требовали, его в том наставлениям и повелениям повиновались, так как собственно нашим. В утверждение чего сия грамота рукой нашей подписана, с приложением нашей печати в кафедральном нашем Полтавском монастыре воздвижения честного креста Господня".

*) Никифор Феотоки прибыл в Полтаву из Ясс около 1776 г , а спустя пять или шесть месяцев nocле приезда был назначен членом местной консистории.

Между тем отделка для семинарии пожертвованного Разумовским дома, при скудных средствах **), продолжалась более года, и преосвященный Евгений, не получая синодального разрешения на доклад свой, благословил в приготовленном доме открыть 27 ноября 1778 года временное училище, куда и перешли тотчас ученики маленькой монастырской школы со смотрителем своим студентом Василием Быстрицким. Для содержания и расширения училища преосвященный от себя назначил известную сумму и пригласил к доброхотным пожертвованиям сначала духовенство, а потом и граждан. Но собранные пожертвования позволили принять в училище на полное содержание только 7 сирот; остальные же ученики (от 6 до 14 лет, дети как духовных, так и светских лиц) должны были ходить в училище из домов родительских, или из квартир. Под руководством иеромонаха Никифора Феотоки учили детей по программе прежней монастырской школы канцелярист Григорий Богуновский и бывший учитель Крутицкой семинарии (Новгородской губ.) Петр Станиславский. А первым куратором училища был гражданин Полтавы, бунчуковый товарищ, Петр Федорович Паскевич. Так положено было в Полтаве начало семинарии. Таким образом, училище явилось не духовным только, а всесословным *).

**) Для этого преосвященный взял заимообразно 500 рублей у Полтавского монастыря, кроме доброхотных пожертвований любителей науки.

*) "Древняя и Новая Россия", 1876 г., т. I, № 3, стр. 218—219 и "Записки Одесского общества истории и древностей", изд. 1852 г , т. III, стр. 106.

Кода в 1779 году Евгений сам отказался от управления епархией, то на свое место архиепископа Славянского он рекомендовал Императрице Екатерине II и св. синоду Никифора Феотоки, который и был избран 13 мая 1779 года, а 6 августа того же года в соборной лейб-гвардии Преображенского полка церкви, в присутствии Самой Императрицы, он из иеромонаха хиротонисан прямо в архиепископа. Ученый архипастырь, находясь еще в С.-Петербурге, ходатайствовал перед св. синодом о своей семинарии. Вследствие его ходатайства, по докладу св. синода, Императрица 22 сентября того же года повелела выдавать по 2000 руб. ежегодно на обзаведение и содержание семинарии в Славянской епархии. В последних числах октября преосвященный Никифор возвратился в Полтаву и, до построения ему дома в Славянске, поселился в Крестовоздвиженском монастыре, который уступил ему Булгарис. С приездом нового архиерея, бывший администратор Славянской епархии и настоятель Крестовоздвиженского монастыря Феоктист Мочульский был уволен от этих должностей.

Учрежденное Булгарисом в Полтаве училище, не смотря на все его старания, было в очень незавидном положении, — не было ни учащих, ни учащихся, не было и материальных средств для поддержания школы. Преосвященный Никифор решил возобновить школу на более широких началах и с обычной своей ревностью принялся за дело. Прежде всего, преосвященный разослал к духовенству своей епархии архипастырские грамоты, в которых, выставляя на вид необходимость образования для духовенства, он призывает, чтобы все священники представляли детей своих в семинарию без всякого замедления. При этом прибавлялось, что семинария учреждена "не только для священнических, но и для всех всякого звания к учению способных детей". Духовенству прямо объявлялось, что "так как обучению детей никакой ныне трудности не состоит", то его преосвященство объявляет всем священно и церковнослужителям, что "по прошествии других годов, ежели Богу угодно будет жизнь его преосвященства продлить, никого в священники и диаконы не намерен неучительного и в учении не свидетельствованного рукополагать". Чтобы найти средства для семинарии, преосвященный, кроме определенных взносов, пригласил как духовенство, так и светское общество к посильным пожертвованиям. Труды преосвященного увенчались успехом. В 1780 г. семинария была открыта "по классам латинским до риторики" и вместе с нею сиротский дом, или бурса для сирот. В том же году открыты были и добавочные классы по языкам: греческому, французскому и немецкому, а также математический и рисовальный. Первыми учителями этих предметов были: греческого языка — ключарь собора и настоятель Преображенской церкви Иоанн Светайло, французского — француз Петр-Антон, немецкого и математики — вызванный из Лейпцига профессор Шалль; в рисовальном классе учителем был отставной поручик фон Роткирх. В конце 1783 года открыт был класс философский, где учителем был Гавриил Банулеско (Бодони), впоследствии знаменитый митрополит молдо-влахийский, а 21 сентября 1786 г. — и класс богословия. Открытие богословского класса сопровождалось особой торжественностью. После литургии преосвященный с духовенством прибыл в семинарию; тогда же собрались почетные лица всех сословий, как города Полтавы, так и окрестных мест. Собрание было "весьма многочисленное и блистательное". При входе преосвященного в залу, студенты семинарии пропели духовный кант; вслед затем студентами же говорились поздравительные и благодарственные речи преосвященному и публике, принимавшей живое участие в судьбе и в настоящем торжестве семинарии. Префект семинарии и учитель богословия протоиерей Иоанн Башинский читал с кафедры на русском языке речь: "О пользе для святой церкви, имеющей проистекать от преподавания священного богословия". Наконец, сам преосвященный сказал на латинском языке наставительное слово, преимущественно к преподавателю богословия и к студентам, назначенным в богословский класс. Акт закончился многолетием Императрице, св. синоду и преосвященному Никифору. Затем наставники и ученики принимали благословение преосвященного. Торжество кончилось, и семинария начала жить новою жизнью. 28 ноября 1786 г. преосвященный Никифор был перемещен на Астраханскую паству *).

*) См статью М. Соловьева "Никифор Феотоки" в "Трудах Киевской Духовной Академии", 1884 г., ноябрь, стр. 572—579. Гавриил: "Очерк повествования о Новороссийском крае", Тверь, 1857 г., стр. 50—58, 70—73.

Из первых слушателей богословия в Славянской семинарии известнейшие были: Иван Лисянский—Яковлев, умерший в 1806 году Полтавским протоиереем, Григорий Лисянский-Яковлев, служивший при дворе, Василий Башинский, Павлоградский протоиерей, Иоанн Глижинский, Тираспольский протоиерей, Гавриил Шепетьковский, Симферопольский протоиерей, и Петр Базилевич, Ново-Санжарский протоиерей.

В 1786 году, 28 ноября, Славянская епархия переименована в Екатеринославскую и Херсонесо-Таврическую, а вслед за тем и Славянская семинария переименована в Екатеринославскую, хотя оставалась по прежнему в Полтаве.

После Никифора Феотоки прислан был в Екатеринославскую епархию в Полтаву архиепископ Амвросий Серебренников. При нем в Екатеринославской семинарии введены порядки, какие были в Новгородской семинарии, где Амвросий до епископа был (с 16 июля 1782 года) ректором. В семинарию Амвросий определил в 1788 году ректором Гавриила Бодони. В том же году, находясь в армии при князе Потемкине, Амвросий взял там 8 мальчиков сирот русских и прислал их обучаться в свою семинарию на собственном иждивении. По смерти Амвросия (13 сентября 1792 г. в г. Полтаве), на содержание этих мальчиков отпускалась сумма из кабинета Ее Величества, и они находились под особым ведением синодального начальства.

Отличнейшие ученики в 1787 и 1788 г.г. студенты философии и богословия были: Дамиан Илличевский, впоследствии Киевский прокурор и Дмитрий Стефановский, протоиерей Полтавской Сретенской церкви (с 1795 г.); был также благочинным и членом духовного правления; (умер 22 апреля 1811 г.); Иван Иванович Мартынов, бивший после правителем дел министра народного просвещения (55). Некоторые из учеников Славянской семинарии приобрели литературную известность, как например: Иван Петровичи Котляревский, Николай Иванович Гнедич (переводчик Илиады) и Иван Иванович Мартынов.

55) Родился в 1771 году в мест. Переволочне, Кобелякского уезда, где отец его был священником Николаевской церкви; скончался 20 октября 1833 г. в С.-Петербурге, в чине действительного статского советника, и погребен на тамошнем Смоленском кладбище. (См. о нем: "Современник", 1856 г., кн. 3 и 4, статья Е. Я. Колбасина: "Иван Иванович Мартынов, переводчик греческих классиков"; "Полтавские Епарх. Ведомости", 1881 г., №18, стр. 894—896, где приведена выдержка предыдущей статьи; "Заря", 1871 г., № 6, стр. 73—110).

31 декабря 1797 года архиерейская кафедра с консисторией и семинарией переведена из Полтавы в Новомиргород (Херсонской губ.), и 15 марта 1798 года в Новомиргороде открыта лично митрополитом Гавриилом Бодони в казенном доме, который принадлежал вице-губернатору Герсеванову, а 25 декабря 1803 г. переведена в г. Екатеринослав. Первым ректором Екатеринославской семинарии в Новомиргороде определен был префект семинарии и учитель богословия протоиерей Иоанн Башинский *).

*) См. "Полтавские Епархиальные Ведомости", 1863 г., № 3, стр. 99—106.

Как шло дело в Полтавской семинарии на первых порах ее существования, на это существует некоторое указание в памятной книжке протоиерея Павловского, питомца означенной семинарии. "До 15 лет возрастал я", пишет он, — "обучаясь российской грамоте и упражняясь в хозяйственных, по воле отца, делах в казенном селении Taxтауловке (в 8 вер. от Полтавы), а на 15 году, по набору преосвященным Славянским и Херсонским Никифором, принят я в Славянскую семинарию в число питомцев на казенное содержание, где горемыкал чрез пять лет, проходя классы: инфиму у священника Федора Крупянского, грамматику у него же, синтаксиму у светского Григория Савурского, риторику с поэзией у священника Иоанна Станиславского (впоследствии кафедрального протоиерея). На второй год риторического курса вышел я на квартиру с учениками и начал жить от кондиции, продолжая философию у поручика Якова Артелова, а богословие у префекта семинарии протоиерея Иоанна Башинского (бывшего потом ректором Славянской семинарии), по рекомендаций которого в отличных успехах, облечен был в стихарь для сказывания проповедей. Тут-то окончилась моя школа, которую, при помощи Бога моего, проходил чрез десять лет с поведением и успехами, каковых и детям моим желаю".

Значительную роль играло в Славянской семинарии проповедничество. Из аттестатов оканчивающих воспитанников видно, что они должны были заниматься в семинарии сказыванием проповедей. Так, в аттестате студента Карпа Павловского говорилось, что он, "как чрез всю бытность в семинарии наблюдал благонравие и честность, так и во всех вышеописанных науках имел успехи превосходные, каковые, кроме другого, обучаясь богословию, показал сочинением и сказыванием в церкви проповедей к удовольствию слушателей". Курс семинарский продолжался 10 лет *).

*) См. "Полтавские Епархиальные Ведомости", 1878 г., № 6, стр. 302—503.

Источник:

Бучневич В. Е. Записки о Полтаве и ее памятниках. 2-е изд. Исправл. и дополн. Полтава. 1902 г. Стр. 264-279

Ссылки на эту страницу


1 Биографический очерк жизни Ивана Петровича Котляревского
Степан Стеблин-Каминский. Биографический очерк жизни Ивана Петровича Котляревского
2 Воспоминания об И. П. Котляревском. (Из записок старожила)
Стеблін-Камінський С. П. Спогади про І. П. Котляревського. — у кн. Залашко А. Іван Котляревський у документах, спогадах, дослідженнях. — Київ: Дніпро, 1969. — 630 с. Стор. 91-110 (переклад українською книги: Стеблин-Каминский С. Воспоминания об И. П. Котляревском. (Из записок старожила). Полтава, Типогр. Дохамна, 1883. 44 с. in 16°. Видання третє. До цього Спогади друкувалися у газ. «Полтавские губернские ведомости», 1866, №№ 45-47; окремим виданням виходили в 1869, 1871).
3 Гавриил (Банулеско-Бодони, Григорий Григорьевич)
[Гавриїл (Бандулеску-Бодоні, Григорій Григорович)] (1746—1821), митрополит
4 Гаевский, Семен Федорович
[Гаєвський, Семен Федорович] (1778, Полтава—1862), тайный советник, доктор медицины и хирургии
5 Гнедич, Николай Иванович
[Гнєдич, Микола Іванович] (1784, Полтава—1833), поэт и переводчик
6 Гоголи-Яновские, Василий Афанасьевич и Мария Ивановна
[Гоголі-Яновські, Василь Панасович та Марія Іванівна] родители Н. В. Гоголя
7 Димара, Виталий Васильевич
[Дімаров, Віталій Васильович] (1874-?), миссионер
8 Для ювілею Івана Котляревського. Desiderata
Грушевський М. С. Для ювілею Івана Котляревського. Desiderata. // Грушевський, Михайло Сергійович. Твори : у 50 т. / М. С. Грушевський; редкол.: П. Сохань (голов. ред.), І. Гирич та ін. - Т.11 / НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського. Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка; Грушевський М. С. – Львів: Видавництво "Світ", 2008. – XХХІІ, 752 с. : іл. Стор. 3-15. Коментарі - стор. 581-585.
9 Дмитревский, Дмитрий Степанович
[Дмітревський, Дмитро Степанович] (1862-?),преподаватель Полтавской семинарии, протоирей, настойтель роменского собора
10 Доба відродження. Котляревський
Іван Огієнко (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови / Упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. — К.: Наша культура і наука, 2001. — 440 с., іл. (Видавничий проект Фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття"). Глава IX. Доба відродження. Котляревський.
11 Думитрашко, Константин Данилович
[Думітрашко, Костянтин Данилович] (1814-1886), преподаватель семинарии, писатель
12 Духовные учебные заведения
[Духовні навчальні заклади] - пункт меню
13 Дьятолович, Иоанн
[Дьятоловіч, Іоанн] (?-1879), священник
14 Евгений (Булгарис, Элевферий)
[Євгеній (Булгаріс, Елевферій)] (1716—1806), церковный и педагогический деятель, ученый, писатель
15 Записки о Полтаве и ее памятниках
[Записки про Полтаву та її пам`ятники]. Бучневич Василий Евстафиевич. Полтава. 1902
16 И. П. Котляревский
И. Я. Айзеншток. И. П. Котляревский. // Котляревский, Иван Петрович. Сочинения. Вступит. статья и примеч. И. Я. Айзенштока. [Пер. с укр.]. Л., «Сов. писатель», Ленингр. отд-ние, 1969. 363 с.; 1 л. портр. (Б-ка поэта. Основана М. Горьким. Большая серия. 2-е изд.). Стр. 5-42.
17 И. П. Котляревский и его «Энеида»
И. П. Еремин. И. П. Котляревский и его «Энеида». // И. П. Котляревский. Энеида. Перевод с. украинского И. Бражнина. Вступительная статья И. П. Еремина. Примечания В. П. Петушкова. Илл. Н. Муратова. — М., Гослитиздат [Ленингр. от-ние], 1955. — 259 с., илл. Стр. 3-24.
18 И. П. Котляревский — корифей украинской литературы
Є. С. Шабліовський та Б. А. Деркач. І. П. Котляревський — корифей української літератури. // Котляревський, Іван Петрович. Повне зібрання творів. [Підготовка текстів та коментарів Б. А. Деркача. Відп. ред. Є. С. Шабліовський. Вступ. стаття: Є. С. Шабліовський та Б. А. Деркач. — К., «Наук. думка», 1969. — 510 с. з іл. і факс.; 9 л. іл., портр. і факс. Стор. 5-37.
19 И. П. Котляревский — ученик Екатеринославской семинарии
[І. П. Котляревський - учень Катеринославської семінарії] - Вл. П-ко // "Киевская старина", т. XC, 1905 г., июль-август, стр. 44-46 (Документы, известия и заметки)
20 И. П. КОТЛЯРЕВСКИЙ. Биографический очерк с рисунками
Павловский И. Фр. И. П. Котляревский. Биографический очерк с рисунками. (Из XVIII т. Сборника Харьковского Историко-филологического Общества, изданного в честь проф. Н. Ф. Сумцова). Харьков. Типография "Печатное Дело". Клочковская улица, д. № 5. 1908.
21 И. П. Котляревский: жизнь и творчество
П. К. Волинський. І. П. Котляревський: життя і творчість // П. К. Волинський. І. П. Котляревський: життя і творчість — Київ : Держ. вид-во худож. літ., 1951, 175 с.
22 И. П. Котляревский: критико-биографический очерк
І. І. Стебун. І. П. Котляревський: критико-біографічний нарис / Акад. наук УРСР, Ін-т укр. літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Держ. літ. вид-во, 1938.
23 Иван Иванович Мартынов
И. Ф. Павловский. Иван Иванович Мартынов. // Полтавские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. — 1881. — № 4. — С. 176-182.
24 Иван Котляревский
Лепкий Б. С. Іван Котляревський. // Cтруни: антольоґія української поезії від найдавніших часів до нинішніх часів: у 2 ч. Уклад. Б. Лепкий. Берлін, 1922. Ч. 1: Від «Слова о полку Ігоревім» до Івана Франка. Стор. 84-87.
25 Иван Котляревский
Панасенко Т. Іван Котляревський. — X., 2010. — 86 с.
26 Иван Котляревский
М. Т. Яценко Іван Котляревський. // Іван Котляревський. Поетичні твори. Драматичні твори. Листи. / Упорядкування і примітки М. Т. Максименко; вступна стаття М. Т. Яценка; редактор тому М. Т. Яценка. — К., Наукова думка, 1982. — 320 с. (Бібліотека української літератури). Стор. 5-35.
27 Иван Котляревский смеется
Сверстюк Євген Олександрович. Іван Котляревський сміється // Сучасність. — 1972. — № 5. — С. 35-59.
28 Иван Петрович Котляревский
Сементовский Н. М. Иван Петрович Котляревский. - Северная пчела. 1846, № 82 (15 апреля). Стр. 327-328.
29 Иван Петрович Котляревский
Бодянский П. И. Иван Петрович Котляревский. // Памятная книжка Полтавской губернии за 1865 год, изданная Полтавским губернским статистическим комитетом. Составлена членом-секретарем комитета Павлом Бодянским. — Полтава. 1865. Отдел I. Материалы для статистики Полтавской губернии. Биографический указатель уроженцев Полтавской губернии или умерших в ней, известных своею служебною или литературною деятельностью. Стр. 442-443.
30 Иван Петрович Котляревский
Стеблин-Каминский С. П. Иван Петрович Котляревский. - Северная пчела. 1849, № 83 (18 апреля), стр. 332; № 84 (19 апреля), стр. 335-336.
31 Иван Петрович Котляревский, автор украинской "Энеиды"
Іван Петрович Котляревський, автор української "Енеїди" / упоряд. Аничин Є. М., Петренко О. М. — Полтава: ТОВ "АСМІ", 2013. — 92 с.: іл. Надруковано на основі видання: И. Стешенко. Иван Петрович Котляревский, автор украинской "Энеиды" (Критическая биография) — Киев: Типо-Литография "Прогресс" против золотых ворот, 1902. — 48 с.
32 Иероним (Яновский)
[Ієронім (Яновський)] (1736-1814), архимандрит, просвещенец
33 Из первой поры существования Переяславской семинарии
[З першої пори існування Переяславської семінарії] - Павловский И. Ф. // Полтавские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. – 1878. – № 2. – С. 93-99
34 Илличевский, Демьян Васильевич
[Іллічевський, Дем'ян, Васильович] (?—1837), дійсний статський радник, Томський губернатор
35 Ильяшевич, Михаил
[Ільяшевіч, Михайло] (1790-1847), штаб-доктор, доктор медицины
36 Истомин, Григорий Васильевич
[Істомін, Григорій Васильович] (1841-1886), преподователь Полтавской семинарии, Мариинской гимназии и ППКК, публицист
37 К началам новой украинской литературы
Марковський М. М. До початків нового українського письменства. — «Україна», 1930, заг. числа кн. 42, липень—серпень, с. 8-34.
38 Костенко, Михаил Иванович
[Костенко, Михайло Іванович],прокурор, председатель военного суда
39 Котляревский, Иван Петрович
[Котляревський, Іван Петрович] (1769,Полтава—1838), поэт и драматург, первый классик новой украинской литературы
40 Крестовоздвиженский монастырь
Крестовоздвиженский монастырь
41 Макаревский, Михаил Михайлович
[Макаревський, Михайло Михайлович] (1783-1846), учитель, писатель
42 Малоруссы
Пыпин А. Н. Малоруссы. // Обзор истории славянских литератур А. Н. Пыпина и В. Д. Спасовича. Издание О. И. Бакста. — С.-Петербург, в типографии О. И. Бакста, Стремянная, № 14. 1865 — VI+537 с. Глава третья. Русское племя. 2. Малоруссы. Стр. 206-231.
43 Мартынов, Иван Иванович
[Мартинов, Іван Іванович] (1771—1833), писатель, книгоиздатель, переводчик
44 Начало духовно-учебного дела в Полтаве
[Початок духовно-навчальної справи в Полтаві] - Павловский И. Ф. // Полтавские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. – 1876. – № 16. – С. 605-621.
45 Никифор (Феотоки, Николай)
[Никифор (Феотокі, Микола)] (1731—1800), ученый-энциклопедист, педагог и церковный деятель, архиепископ Словянский и Херсонский
46 Орлов, Дмитрий Николаевич
[Орлов, Дмитро Миколайович] (1836-1897), инспектор семинарии, редактор газеты, писатель
47 Павловский, Иван Данилович
[Павловський, Іван Данилович] (1852-1886), учитель, редактор газеты
48 Попов, Петр Степанович
[Попов, Петро Степанович] (1858-1908), преподаватель истории в Полтавском женском епархиальном училище, писатель
49 Попов, Гавриил Петрович
[Попов, Гавриїл Петрович] (ок. 1770 - ок. 1820) - профессор акушерства
50 Псалидас, Афанасиос
[Псалідас, Афанасіос] (1767-1829) — греческий ученый и педагог
51 Пясецкий, Иосиф Васильевич
[Пясецький, Йосип Васильович] (1869-?), священник, сотрудник Полтавских Епархиальных Ведомостей
52 Рецензия на статью И. Айзенштока "Котляревский, как поэт"
Марковський М. І. Котляревський. Енеїда. Редакція і стаття І. Айзенштока. VII-XLVI+3-251. Літературна бібліотека. Книгоспілка, in 16, тираж 4000, ціна 1 кар. 30 к. // Записки Історично-Філологічного відділу / Всеукраїнська академія наук. — К., 1928. — Кн. 19. — С. 316-328.
53 Сагарда, Александр Иванович
[Сагарда, Олександр Іванович], магистрант, доцент духовной академии
54 Случевский, Иван Иванович
[Случевский, Іван Іванович] (1859-1900), преподаватель Полтавской семинарии
55 Создатель бессмертной "Энеиды" и вечно живой "Наталки Полтавки"
Є. П. Кирилюк. Творець безсмертної "Енеїди" і невмирущої "Наталки Полтавки" // Іван Котляревський. Твори. Вступна стаття Є. П. Кирилюка. — К., Держ. вид-во художньої літератури, 1963. 349 с. з іл. Стор. 3-25.
56 Тукалевский Иосиф Афанасьевич и его воспоминания о Полтавской словянской семинарии
Йосип Опанасович Тукалевський і його спогади про Полтавську слов'янську семінарію. - Тукалевский, Иосиф Афанасьевич. Воспоминания И. Тукалевского. - Санкт-Петербург : тип. К. Крайя, 1834. - 109 с. С.25-32.
57 Туницкий, Николай Леонидович
[Туницький, Леонід Миколайович], доцент Московской духовной академии, магистрат богословия
58 Украинская литература в XIX веке
Русова С. Ф. Украинская литература в XIX веке. Первый период с 1798 по 1862 г. — В кн.: История России в XIX веке. Т. 4, М., Изд. Бр. Гранат, 1910, с. 289-317.
59 Фесенко-Навроцкий, Авксентий Георгиевич
[Фесенко-Навроцький, Оксентій Георгійович], преподаватель истории в Екатеринославской гимназии
60 Филадельф (Пузино, Константин Иванович)
[Філадельф (Пузино, Костянтин Іванович)] (1786-1851), архимандрит, преподаватель
61 Фиялковский, Назарий Федорович
[Фіялковський, Назарій Федорович] (1871-?), учитель словесности
62 Чачков, Василий Васильевич
[Чачко, Василь Васильович], преподаватель латинскогои немецкого языка
63 Щеглов, Владимир Филиппович
[Щеглов, Володимир Пилипович], преподаватель богословия
64 Энеида И. П. Котляревского и древнейший список ее
Житецкий П. "Энеида" Котляревского и древнейший список ее. [Житецький П. Енеїда Котляревського та найдавнішій список її] // «Киевская старина», 1899, т. 67, кн. 10, с. 1—30; кн. 11, с. 127—166; кн. 12, с. 277—300; 1900, т. 68, кн. 1, с. 16—45; кн. 2, с. 163—191; кн. 3, с. 312—336.
65 Энеида Котляревского в связи с обзором украинской литературы XVIII века
Житецький, П. Енеїда Котляревського в зв’язку з оглядом української літератури XVIII століття / П. Житецький ; Всеукр. кооперат. вид. союз. — Київ : Друк. акц. т-ва "П. Барський", 1919.
66 Южноруссы
Пыпин А. Н. Южноруссы. // Пыпин А. Н. и Спасович В. Д. История славянских литератур. Издание второе, вновь переработанное и дополненное. Два тома. Т. 1. СПб., Изд. М. М. Стасюлевича, 1879. Глава третья. Русское племя. I. Южноруссы, с. 306—388.
67 Юзефович, Данил Яковлевич
[Юзефович, Данило Якович] (1818-1883), преподаватель, смотритель Полтавского духовного училища, настоятель Сретенской церкви
68 Языковая личность Ивана Котляревского: от начинающего рифмача до начинателя нового украинского литературного языка
М. І. Степаненко, І. Г. Павлова, С. О. Педченко. Мовна особистість Івана Котляревського: від римача-початківця до зачинателя нової української літературної мови // Українська мова, 2019, 3(71): стор. 3-16.
69 Яновские (Гоголи-Яновские)
[Яновські (Гоголі-Яновські)] – священнический род (матеріали до родоводу / материалы к родословию)

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654