Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Иван Котляревский. Библиографический указатель. 1798-1968

АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ІНСТИТУТ ЛІТЕРАТУРИ імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

1798—1968

Склав М. О. МОРОЗ

ВИДАВНИЦТВО «НАУКОВА ДУМКА»

КИЇВ — 1969

Друкується за постановами Вченої ради Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка Академії наук УРСР і Редакційно-видавничої ради Львівської державної наукової бібліотеки Академії наук УРСР

Відповідальний редактор доктор філологічних наук О. Є. ЗАСЕНКО

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 3

ВІД УПОРЯДНИКА

Бібліографічний покажчик «Іван Котляревський» є спробою реєстрації літератури, яка стосується імені першого класика нової української літератури. Книга підготовлена до знаменної дати в історії української культури — 200-річчя з дня народження Івана Петровича Котляревського.

Бібліографія складається з двох основних розділів. У першому з них — відомості про твори І. П. Котляревського від першого видання «Енеїди» в 1798 році до кінця 1968 року. В другому — матеріали критичної літератури. Окремо подаються замітки хронікального характеру, матеріали до сценічної історії драматичних творів І. П. Котляревського, відомості про художні твори та музичні композиції, присвячені авторові «Енеїди». В кінці бібліографії — матеріали до теми «Творчість І. П. Котляревського серед народів СРСР» та аналогічний розділ про поширення спадщини письменника за рубежем.

У цій праці нами використані видані раніше бібліографії, присвячені І. П. Котляревському. Зокрема, з вдячністю називаємо перший покажчик творів і критичної літератури, який опрацював М. Ф. Комаров (1904 рік), і його продовження, складене О. М. Горецьким (1928 р.).

Опис дореволюційних видань творів І. П. Котляревського подається зі збереженням особливостей мови й правопису оригіналу, не дається тільки твердий знак в кінці слова. Відомості, що не стосуються заголовка, а також прізвище І. П. Котляревського дано за сучасним правописом.

Інформації про твори І. П. Котляревського і про матеріали критичної літератури в бібліографії викладені в хронологічному порядку, за роками публікації, а в межах року — за алфавітом. Художні твори, присвячені І. П. Котляревському, а також музичні композиції викладені за алфавітом письменників і композиторів, а матеріали про поширення творів І. П. Котляревського серед народів СРСР і за рубежем — в алфавітному порядку союзних і автономних республік та зарубіжних країн.

Алфавітний список імен і предметний покажчик допоможуть відшукати потрібні матеріали.

Упорядкування бібліографії, присвяченої І. П. Котляревському, пов'язане було з рядом труднощів. Кількісно велика критична література, яка друкувалася на сторінках періодичних видань нашої країни і за її межами протягом тривалого часу, не завжди була в доступних нам бібліотеках.

Ім'я І. П. Котляревського, як правило, згадується в працях, присвячених українській літературі і історії української культури. При перегляді матеріалів потрібно було відібрати до бібліографії ті, в яких наявний елемент критичної оцінки, і поминути всі інші.

Нелегкою була спроба зібрати відомості про сценічну історію драматичних творів І. Котляревського, і ми змушені були обмежитись поданням тільки найважливіших, поминувши ті, які вже зібрані і наведені в спеціальних дослідженнях. Так, наприклад, не повторюємо рецензій на вистави «Наталки Полтавки» і «Москаля-чарівника», зібраних М. Ф. Комаровим у його праці «Українська драматургія», Одеса, 1906 і 1912 роки. Також не наводяться рецензії на гру великого російського актора М. С. Щепкіна, повністю зібрані у праці Т. С. Гриц «М. С. Щепкин. Летопись жизни и творчества», Москва, 1966. Відомості про рецензії на постановки, що були здійснені М. Л. Кропивницьким, названі у праці Ю. О. Меженка «Хронологія артистичної діяльності М. Л. Кропивницького (Матеріали до біографії)», опублікованій у збірнику «Марко Лукич Кропивницький», Київ, 1956. Інформації про постановки «Наталки Полтавки» в післяжовтневий період знаходимо у праці Р. П. Бернацької і С. Л. Бурмистенко «50 років українського радянського драматичного театру (хроніка)», перші розділи якої опубліковані на сторінках збірника «Театральна культура». У бібліографії більша увага звертається на збір відо-

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 4

мостей про теоретичні дослідження, що стосуються сценічної історії драматичних творів І. Котляревського.

Упорядкування цієї бібліографії було можливим тільки завдяки допомозі численного кола товаришів. З вдячністю називаємо їх імена. Р. Ф. Кирчів подав відомості про поширення творчості І. ҐІ. Котляревського серед польського народу, П. К. Медведик назвав ряд матеріалів про сценічну історію «Наталки Полтавки» і «Москаля-чарівника», М. С. Гресько і Г. А. Нудьга поділилися інформаціями про переклади «Енеїди» на зарубіжні мови, Р. Я. Пилипчук передав матеріали з преси Буковини та про драматургію автора «Наталки Полтавки», В. Т. Полєк — з газет Івано-Франківської області, С. Романець — з періодичних видань і книг, які видавалися в Молдавській РСР і Румунії. Декілька назв до теми «І. Котляревський в художній літературі» подав М. Й. Шалата. С. П. Костюк перевірив «de visu» в бібліотеках Ленінграда ряд назв. На особливу увагу заслуговує допомога дирекції Літературно-меморіального музею І. П. Котляревського в Полтаві, де зібрані колекції газетних вирізок, а також видання творів та критична література. Директор музею А. Т. Залашко та старший науковий працівник А. О. Ротач завжди відповідали на наші запитання. Велику допомогу надали колективи багатьох бібліотек, які на наше прохання надіслали цінні довідки. Співробітники Львівської державної наукової бібліотеки АН УРСР Р. М. Біганський, С. В. Брицький, М. В. Коляса, Р. Я. Луцик, С. А. Полуб'як-Моравська, Я. В. Янчак надали упорядникові допомогу при підборі книг і періодичних видань.

Бібліографія обговорювалась у Відділі історії дожовтневої української літератури Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка Академії наук УРСР і членами Редакційно-видавничої ради Львівської державної наукової бібліотеки Академії наук УРСР. Ґрунтовну рецензію написав Ф. П. Максименко, який також усно подав нам ряд цінних зауважень.

Усім складаємо щиру подяку. Одночасно звертаємося з проханням до товаришів, які будуть користуватися бібліографією, подати свої зауваження та пропозиції.

ТВОРИ І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО

Пуста сторінка

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 7

ВИДАННЯ ТВОРІВ І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО
УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
*

1798

1. Енеида на малороссійскій язык перелицїованная И. Котляревским. Часть І. С дозволенія Оанктпетербургской Цензуры. Иждивением М. Парпуры. В Санктпетербургѣ, 1798 года. [4], 32, 38, 72, 24 с.

На обклад. заг.: Малороссійская Енеида в трех частях. С приобщеніем значенія Малороссійских слов как содержащихся в оной, так и весьма многих других. В Санктпетербургѣ, 1798.

Тит. стор. повторена перед кожною частиною зі зміною тільки цифри, що показує частину.

У кінці додано: Собраніе Малороссійских слов, содержащихся в Энеидѣ, и сверх того еще весьма многих иных, издревле вошедших в Малороссійское нарѣчіе с других языков или и коренных Россійских, но не употребительных.

Погрѣшности, с. 72 передостанньої пагінації і с. 1-2 останньої.

Поміж заголовком і текстом першої частини на окремому листку присвята: Любителям малороссійскаго слова Усерднѣйше посвящается.

1808

2. Енеида на малороссійскій язык перелиціованная И. Котляревским. Изданіе второе. В Санктпетербургѣ, печатано в типогр. Ивана Глазунова 1808 года. [4], 148, 26 с.

Надруковано три перші частини з додатком словника та присвяти: Любителям малороссійскаго слова усерднѣйше посвящается, як і в першому виданні.

Тит. стор. повторена перед кожною частиною зі зміною тільки цифри, що показує частину.

1809

3. Виргилієва Энеида на малороссійскій язык переложенная И. Котляревским, вновь исправленная и дополненная противу прежних изданій. Санктпетербург, в медицинской типогр., 1809 года. 29, 26, 48, 45, 20 с.

На обклад. заг.: Виргиліева Энеида на малороссійскій язык преложенная И. Котляревским, Санктпетербург, в медицинской типогр., 1809 года.

Тит. стор. повторена перед кожною частиною зі зміною тільки цифри, що показує частину.

На звороті тит. стор.: С дозволенія Санктпетербургскаго цензурнаго комитета.

* Передмови, а також дослідження, друковані у виданнях творів І. Котляревського, не повторюються у розділі «Критична література».

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 8

На стор. третій: С. М. К...ю усерднѣйше посвящает Сочинитель.

С. М. К...ю — присвята Семену Михайловичу Кочубею, полтавському губернському маршалкові, коштами якого здійснене це видання.

На стор. 5: Увѣдомленіе — передмова І. П. Котляревського, у якій сказано, що попередні видання «Енеїди» видано без його відома і що в них багато помилок. «Я решился исправить и дополнить прежде напечатанные три части и, присоединив четвертую, издать все вместе».

Словарь малороссійских слов, содержащихся в Энеидѣ, и многих иных в Малороссіи употребительных, исправленный, умноженный и дополненный словами для четвертой части, с. 1—15 [останньої пагінації]; Дополненіе к Малороссійскому словарю, с. 16—18; Погрешности, с. [19—20].

1818

4. Дом воспитанія бѣдных. — «Журнал Императорского человеколюбивого общества», 1818, ч. 5, июль, с. 185—190.

Надруковано в тексті статті Д. Н. Бантиш-Каменського «Известия о благотворительных заведениях в городе Полтаве».

Передруки: «Полтавский вестник», 1903, № 223; «Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління УРСР», 1963, № 6, с. 60—61. [Див. №№ 466, 1057].

1822

5. Отрывок из 5 части Малороссійской Энеиды. (Эней посещает Эвандра, царя Аркадіи и приглашает его к союзу противу Латинцев). Сочиненіе И. Котляревского. — «Соревнователь просвещения и благотворения», 1822, ч. 17, кн. 1, с. 98—102.

Надруковано уривок із п'ятої частини «Енеїди», усього 100 рядків. Публікація попереджена приміткою редакції. Додано також пояснення українських слів.

1823

6. Отрывок из Малороссійской Энеиды: (Пѣснь пятая). По научению Юноны, Ириса возбуждает Турна противу Энея. Турн сожигает Троянский флот. — «Соревнователь просвещения и благотворения», 1823, ч. 24, кн. 11, с. 162—168.

Надруковано 150 рядків. У примітках пояснення українських слів.

1825

7. Вѣють вѣтры, вѣють буйни. — В Кн.: Урания. Карманная книжка на 1826 год для любительниц и любителей русской словесности, изданная М. Погодиным. М., В типогр. С. Селивановского, [1825], с. 148—150. У рубриці «Малороссийские песни».

В примітці сказано: Сия песня доставлена к издателю Д. П. Ознобишиным. Про І. Котляревського згадки немає *

* У бібліографії подаються відомості тільки про прижиттєві публікації пісень з «Наталки Полтавки».

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 9

1827

8. Вѣют вітры, вѣют буйны. — В кн.: Малороссійскія пѣсни, изданныя М. Максимовичем. М., 1827, с. 87.

1829

9. Малороссійская пѣсня И. Котляревского. Ой маты, маты, сердце не вважає. — «Северные цветы на 1830 год». СПб., 1829, с. 68-69.

1831

10. Снегирев И. Русские в своих пословицах. Рассуждения и исследования об отечественных пословицах и поговорках... Кн. 1. М., В универс. типогр., 1831, 175 с.

У розділі «Малороссийские пословицы и поговорки», с. 104—111 згадка, що «пословицы заимствованные у гг. Котляревского и Павловского», с. 104.

11. Отрывок из 6-й книжки Малороссійской Энеиды. Юпитер сзывает богов на Олимп, укоряет их в несправедливых поступках. «Зевес моргнув, як криль усами». — В кн.: Утренная звезда. Собрание статей в стихах и прозе. Кн. 2. X., Универс. типогр., 1833, с. 90—100.

Надруковано 200 рядків із шостої частини «Енеїди». У додатку до збірника надруковано: Наталка Полтавка [малюнок] і пісні з опери: 1. «Трачу лита в моим (sic!) гори, и кинця не бачу»; 2. «Ой! по гори, по полянци»; 3. «Коло мене хлопци вьються»» з нотами. Музику написав А. І. Барсицький.

1838

12. Наталка Полтавка. Малороссийская опера И. П. Котляревскаго. — В кн.: Украинский сборник И. И. Срезневского. Книжка первая. X., Печатано в универс. типогр., 1838, с. 7—71.

Печатать позволяется. С.-Петербург 26 апреля 1838 г.

У цій книзі на стор. 3: Любителям славянщины. [Посвята. І. Срезневського]. На стор. 4—6: И. Срезневский. Ярославец. [Передмова]. Послесловие, с. 72—74. Объяснительный словарь, с. 76—88.

Ре-ц.: а) «Отечественные записки», 1839, т. 2, № 3, с. 132—1138; б) [Плетнев П. А.] — «Современник», 1839, т. 14, с. 31—32; в) «Русский инвалид». Литерат. прибавление, 1839, т. 1, № 11, с. 236—237; г) «Северная пчела», 1839, № 69, с. 275. Отдел «Русская литература»; д) «Сын отечества», 1839, т. 9, № 5, с. 139—142. Критика и библиография.

1841

13. Два отрывка из оперы «Москаль-чарівник». — В кн.: Ластівка. Сочинения на Малороссийском языке. Собрал Е. Гребенка. СПб., 1841, с 299—305.

Рец.: Евецкий Ф. Малороссийская литература. — «Денница — Jutrzenka», 1842, № 7, с. 85—89 [86].

14. Москаль-чаривник. Малороссійская опера И. П. Котляревскаго. М., В типогр. Николая Степанова, 1841, 46 с. (Украинский сборник И. И. Срезневского. Книжка вторая).

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 10

Печатать позволяется. Москва, февраля 10 дня 1840 г.

Рец.: «Отечественные записки», 1841, т. 17, № 6, отдел II, с. 3.

1842

15. Виргиліева Энеида, на малороссійскій язык переложенная И. Котляревским. Харьков, В универс. типогр., 1842. 38, 42, 75, 71, 77, 90, 32 с.

Словарь малороссійских слов, содержащихся в Энеидѣ, с русским переводом. 32 с. [Остання пагінація].

Печатать позволяется... Марта 25 дня 1840 г. Ценсор А. Никитенко.

Тит. стор. повторена перед кожною частиною зі зміною тільки цифри, що показує частину.

Рец.: а) «Отечественные записки», 1842, т. 25, с 412. Библ. хроника; б) [Сенковский О. (Барон Брамбеус)]. — «Библиотека для чтения», 1843, т. 56, отд. 6, с. 46—49; в) Иеремия Галка (Костомаров М. I.). Обзор сочинений, писанных на малороссийском языке. — В кн.: Молодик на 1844 год. X., 1843, с., 157—185. [Див. № 279]; г) Сахаров И. Новые книги.—«Маяк», 1843, т. 7, кн. 14. Критика, с. 120—156. У цій рецензії, між іншим, говориться: «Выход «Энеиды — истинный, праздник для малороссиян и любителей малороссийской письменности, несмотря, что все они знают её наизусть. Здесь уже нет пищи для любознательства; для него тут ничего нет нового — чем же поддерживается занимательность чтения в десятый, сотый раз? Поэты, изучайте Энеиду, разгадайте эту тайну и поступайте так же в своих поэмах и повестях», с. 129.

Див. також №№ 280а, 582, 2140.

1843

16. Ода Сафо. «Щастлив, кто близ тебя и о тебѣ вздыхает». — В кн.: Молодик на 1844 год. Украинский литературный сборник, издаваемый И. Бецким. (В пользу Харьковского детского приюта). X., Универс. типогр., 1843, с. 279—280. В кінці книги факсиміле автографа.

1848

17. Diwka na widdaniu, або: Na myłowanie nema syłowanie. — Komedyo-opera. Złożena w Kołomyi. [Чернівці, 1848]. 40 с. Omyłki drukarski, с [39—40].

Перерібка І. Озаркевича «Наталки Полтавки». Докладніше про це видання див.: Франко І. Писаня І. П. Котляревського в Галичині. [Див. № 420].

1849

18. Пѣсня на новый 1805 год Пану нашому и Батьку Князю Олексѣю Борисовичу Куракину. — «Пчола», 1849, № 16, 19 серпня, с 241—247. З приміткою редакції.

19. Урывок из V-ой части Енеиды, на Малороссійскій язык перелицьованои И. Котляревским. — «Пчола», 1849, № 3, 24 мая, с. 42—44.

1861

20. [Ода до князя Куракина]. — «Основа», 1861, кн. 1, с. 251—255. У тексті статті П. О. Куліша «Обзор украинской словесности. И. Котляревский».

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 11

1862

21. Москаль-чарівник. Украинская опера И. П. Котляревского. Петербург, В типогр. департамента уделов, 1862. 66 с.

Печатать позволяется ... С.-Петербург, 5 апреля 1862 г.

22. Наталка Полтавка. Украинская опера И. П. Котляревского. С.-Петербург, 1862. 80 с.

Печатать позволяется ... С.-Петербург, 5 апреля 1862 г.

23. Писання И. П. Котляревського з его Портретом и картинкою его будиночка в Полтаві. Вергиліева Енеида. Наталка Полтавка. Москаль-чарівник. Ода до князя Куракина. Санктпетербург, В типогр. департамента уделов, 1862. [IV], 451 с.; 1 л. портр., 1 л. іл.

Печатать позволяется. С.-Петербург, 20 февраля 1862 г.

1868

24. Наталка Полтавка. (Комедіо-опера в двох дѣйствіях). [Уривки]. Стих до князя Куракина. — В кн.: Руская читанка для высшой гимназіи. Составлена А. Тороньским. Т. 3. Часть первая. Львів, В типогр. Ин-та Ставропигийського, 1868, с. 2—19.

Попереджено біографією І. П. Котляревського.

25. Виргилієва Енеида на украинську мову перелицевана. Часть перва [Уривок]. Наталка Полтавка. Українська опера. [Уривки]. — В кн.: Руска читанка для высшои гимназіи. Уложив Барвінський Олександр. Часть 2. Львів, 3 друк. Ин-та Ставропигийського, 1871. с 3—23.

Иван Котляревскій [коротка біографія], с 1—3.

1874

26. Собраніе сочиненій на малороссійском языкѣ. І. Энеида. II. Наталка Полтавка. III. Москаль-чарівник. IV. Ода до князя Куракина. Издано под редакцией С. П. Катранова. К., В типогр. Е. Я. Федорова, 1874, XIV, 409 с.

Дозволено цензурою. Киев, 20 апреля 1874 г.

От издателя, с. I—II. — Катранов Сергей. Вместо предисловия, с. III—XIV. У кінці дата: «1873 года октября 23-го дня Киев».

27. Москаль-чаривнык, украинская опера И. П. Котляревского. К., Издание И. Л. Холевинского, типогр. В. Л. Фронцкевича, 1875. 64 с.

Дозволено цензурою. Киев, 17 июля 1875 г.

28. Наталка Полтавка. Украинская опера И. П. Котляревского. К., Издание И. Л. Холевинского, типогр. В. Л. Фронцкевича, 1875. 66 с.

Дозволено цензурою. Киев, 11 августа 1876 г.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 12

29. Собраніе сочиненій на малороссійском языкѣ. І. Энеида. II. Наталка Полтавка. III. Москаль-чаривнык. IV. Ода до князя Куракина. Издано под редакцией С. П. Катранова. Издание второе. К., В типогр. Е. Я. Федорова, 1875. II, XIV, 409 с.

Дозволено цензурою. Киев, 17 марта 1875 г.

Федоров Е. Я. От издателя, с. I—II. — Катранов С. Вместо предисловия, с. I— XIV.

1876

30. Писання И. П. Котляревського з его портретом. Виргиліева Енеида. К., Издание И. Л. Холевинского, Типогр. В. Л. Фронцкевича, 1876. 282 с.

Дозволено цензурою. Киев, 25 ноября 1875 г.

1877

31. Писаня И. П. Котляревского, В. А. Гоголя, П. П. Артемовского-Гулака. Львів, З печатні Ін-та Ставропигийського, 1877. X., 178. 2 с. (И. Онишкевича. Руска библиотека. Т. 1).

Иван Петрович Котляревскій, с. I—X. [Передмова]. — Енеида. — Наталка Полтавка. — Москаль-чарівник.

1878

32. Писаня И. П. Котляревского з его портретом. 1). Виргиліева Энеида. 2). Наталка Полтавка. 3). Москаль-чарівник. К., Типогр. В. Л. Фронцкевича, 1876. 408 с; 1 л. портр.

Дозволено цензурою. Киев, 20 февраля 1878 г.

З цієї книги зроблено окремі відбитки, кожний з яких має окремо надруковану титульну сторінку.

33. Наталка Полтавка. Украинская опера в 2 дѣйствіях. Сочиненіе И. П. Котляревского. К., Коштом Б. Корейво, В типогр. В. Л. Фронцкевича, 1878. 66 с.

Дозволено цензурою. Киев, 26 октября 1877 г.

1881

34. Вергілієва «Енеїда». Уривок з четвертої книжки. «О, музо, панночко парнаська». — В кн.: Антологія руська. Збірник найзнаменитших творів руських поетів. Видання Товариства академічного «Дружній лихвяр», Львів, Накладом Товариства, 1881, с. 76—80.

1884

35. Наталка Полтавка. Украинская опера в 2-х дѣйствіях. Сочинение И. П. Котляревского. К., Издание В. В. Дьяконова, 1884. 64 с.

Дозволено цензурою. Киев, 12 мая 1883 г.

1886

36. Выргыліева Енеыда на украинскую мову перелыцевана. Сочиненіе И. П. Котляревского. Житомир, Издание ... Петра

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 13

Фадеевича Панчешникова в Киеве, типогр. А. О. Штерензона, 1886. 299 с.

Дозволено цензурою. Киев, 24 ноября 1885 г.

37. Москаль-чарывнык. Малороссійскій водевиль въ 1-м дѣйствіи. Сочиненіе И. П. Котляревского. Житомир, Издание ... П. Ф. Панчешникова в Киеве, 1886. 56 с.

Дозволено цензурою. Киев, 24 ноября 1885 г.

38. Москаль-чаровнык. Малороссійскій водевиль в одном дѣйствіи. Сочиненіе И. П. Котляревского. К., Издание В. Наголкина, Типогр. В. Л. Фронцкевича, 1886. 64 с.

Дозволено цензурою. Киев, 8 декабря 1885 г.

39. Наталка Полтавка. Украинская опера в 2-х дѣйствіях. Сочиненіе И. П. Котляревского. К., Издание В. Наголкина, Типогр. В. Л. Фронцкевича, 1886. 64 с.

Дозволено цензурою. Киев, 2 декабря 1885 г.

40. Наталка Полтавка. Украинская опера в 2-х діях. Сочиненіе И. П. Котляревского. К., Издание П. Ф. Панчешникова, 1886. 64 с.

Дозволено цензурою. Киев, 24 ноября 1885 г.

41. Полное собраніе сочиненій И. П. Котляревского. 1. Наталка Полтавка. 2. Москаль-чаривнык. 3. Вергыльева Енеида. В 1-й раз издание иллюстрировано. К., Издание книжного магазина П. Ф. Панчешникова в Киеве, Типогр. А. О. Штерензона в Житомире, 1886. 299 с. (Библиотека украинских писателив, том перший).

Дозволено цензурою. Киев, 1-го апреля 1886 г.

Рец.: Чайченко В. [Грінченко Б. Д.]. — «Зоря», 1886, № 12, 15 (27) червня, с. 216.

У рецензії Б. Д. Грінченко пише, що з цього видання виготовлені відбитки, які продавалися окремо.

1888

42. Виргилієва Энеида на украинску мову перелыцевана. Сочиненіе И. П. Котляревского. С портретом автора. Изд. 10. К., Издание С. И. Гомолинского, 1888. 301 с; 1 л. портр.

Дозволено цензурою. Киев, 11 августа 1887 г.

43. Москаль-чаривнык. Малороссійскій водевиль в 1-м дѣйствіи. Сочиненіе И. П. Котляревского. Одесса, Издание В. Уточкина, типогр. Е. Фесенко, 1888. 63 с.

Дозволено цензурою. Одесса, 17 сентября 1888 г.

44. Наталка Полтавка. Украинская опера в 2-х дѣствіях. Сочиненіе И. П. Котляревского. Одесса, Издание В. Уточкина, типогр. Е. Фесенко, 1888. 64 с.

Дозволено цензурою. Одесса, 17-го сентября 1888 г.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 14

45. Полное собраніе сочиненій. С портретом автора и с виньетками. Содержание: Наталка Полтавка, Москаль-чаривнык и Виргеліева Энеида. К., Издание С. И. Гомолинского, 1888.

Дозволено цензурою. Киев, 17 декабря 1887 г.

Рец.: Комар М. [Комаров М. Ф.]. — «Зоря», 1890, № 23, 1 (13) грудня, с. 364.

1889

46. Енеида на Малороссійскій язык перелицеванная И. Котляревским. СПб., Изд. А. С. Суворина, 1889. 273 с. (Дешевая библиотека, № 84).

Дозволено цензурою. СПб., 19 апреля 1889 г.

Рец.: а) Катерина Б. — «Зоря», 1890, № 4, 15 (27) лютого, с. 64; б) «Русская мысль», 1889, кн. 9, с. 379—380. Библ. отд.

47. Москаль-чарывнык. Малороссійскій водевиль в 1-м дѣйствіи. Сочиненіе И. П. Котляревского. М., Издание... Е. А. Губанова, 1889. 72 с.

Дозволено цензурою. Москва, 4 февраля 1889 г.

48. Москаль-чаривнык. Малороссійская опера в одном дѣйствіи. СПб., Издание А. С. Суворина, [1889], 43 с. (Дешевая библиотека, № 82).

Дозволено цензурою. С.-Петербург, 25 февраля 1889 г.

Рец.: Катерина Б. — «Зоря», 1890, № 4, 15 (27) лютого с. 64.

49. Наталка Полтавка. Украинская опера в 2-х дѣйствиях. Сочиненіе И. П. Котляревского. 11-е издание. К., Издание ... С. И. Гомолинского, 1889. 63 с.

Дозволено цензурою. Киев, 29 марта 1889 г.

50. Наталка Полтавка. Украинская опера в 2-х дѣйствиях. Сочиненіе И. П. Котляревского. М., Издание ... Е. Губанова, типогр. Вильде, 1889. 106 с.

Дозволено цензурою. Москва, 21 января 1889 г.

51. Наталка Полтавка. Малороссійская опера в двух дѣйствіях И. П. Котляревского. СПб., Издание А. С. Суворина, 1889. 59 с. (Дешевая библиотека № 83).

Дозволено цензурою. СПб., 25 февраля 1889 г.

Рец.: Катерина Б. — «Зоря», 1890, № 4, 15 (27) лютого, с. 64.

52. Наталка Полтавка. Украинская опера И. П. Котляревского. М., Издание И. Д. Сытина, 1889. 95 с.

Дозволено цензурою. Москва, 18 ноября 1889 г.

1890

53. Виргилиева Энеида на украинскую мову перелицевана. Под. ред. И. С. Левицкого. С приложением малороссийских слов с русским переводом, сост. С. П. Катрановым. Изд. 3. Киев— Одесса, Издание книжного магазина Болеслава Корейво, 1890. 338 с.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 15

54. Виргиліева Энеида на украинску мову перелицевана. Сочиненіе И. П. Котляревского. Изд. 10-е. С портр. автора. М., Издание Е. А. Губанова, типогр. Вильде, 1890. 251 с., портр.

Дозволено цензурою. Москва, 12 июля 1889 г.

55. Енеида на малороссійский язык перелицёванная И. Котляревским. Издание второе. СПб., Издание А. С. Суворина, 1890, V, 290 с. (Дешевая библиотека № 84).

Дозволено цензурою. СПб., 30 августа 1890.

Иван Петрович Котляревский, с. III—V. [Коротка біографія].

56. Москаль-чаривнык. Малороссійский водевиль в 1-м дѣйствіи И. П. Котляревского. Девятое издание. К., С. И. Гомолинский, 1890. 55 с.

Дозволено цензурою. Киев, 29 марта 1889 г.

57. Москаль-чаривнык. Малороссійскій водевиль в 1-м дѣйствіи. Издание третье под редакцией И. С. Левицкого. Киев и Одесса, Издание... Болеслава Корейво, 1890. 66 с.

Дозволено цензурою. Киев, 25 января 1890 г.

58. Москаль-чаривнык. Малороссійская опера в одном дѣйствіи И. П. Котляревского. СПб., Типогр. А. В. Пожаровой, [1890]. 42 с.

Дозволено цензурою. С.-Петербург, 15 февраля 1890 г.

59. Москаль-чаривнык. Малороссійская опера в одном дѣйствіи. Изд. 2. СПб., Издание А. С. Суворина, [1890]. 43 с. (Дешевая библиотека № 82).

Дозволено цензурою. С.-Петербург, 30 августа 1890 г.

60. Москаль-чаривнык. Малороссійский водевиль. В одном дѣйствіи. М., Издание И. Д. Сытина, 1890, 72 с.

Дозволено цензурою. Москва, 29 ноября 1889 г.

61. Наталка Полтавка. Перша украинска оперета у 3-х діях И. Котляревского. Музику впорядкував М. Лисенко. К., Б. Корейво. Литография Редера в Лейпцигу, 1890. 46 с.

Увертюра і 22 номера для співу з супроводом фортепіано і текст п'єси.

Рец.: а) Дяк. — «Одесский вестник», 1890, № 158, 17 июня, с. 4; б) Комар М. [Комаров М. Ф.]. — «Зоря», 1890, № 23, 1 (13) грудня, с. 364.

62. Наталка Полтавка. Украинская опера в 2 дѣйствіях И. П. Котляревского. Под ред. И. С. Левицкого. Изд. 3. Киев— Одесса, Издание... Б. Корейво, типогр. Г. Фронцкевича, 1890. 82 с.

Дозволено цензурою. Киев, 25 января 1690 г.

63. Наталка Полтавка. Украинская опера в 2-х действіях. Сочиненіе И. П. Котляревского. К., Издание В. Наголкина, типогр. Францкевича, 1890. 64 с.

Дозволено цензурою. Киев, 18 декабря 1889 г.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 16

64. Наталка Полтавка. Украинская опера в 2-х дѣйствіях. Сочиненіе И. П. Котляревського. Изд. 2. Одесса, Издание В. Уточкина, 1890. 64 с.

Дозволено цензурою. Одесса, 30 июля 1890 г.

65. Полное собраніе сочиненій на малороссійском языкѣ И. П. Котляревского. С очерком жизни и портретом автора. М., Издание «Русского книжного магазина», Типогр. Ф. Иогансона, 1890. XXV, 520 с; 1 л. портр.

И. П. Котляревский. (Биографический очерк), с. I—XXV. — Энеида. — Наталка Полтавка. — Москаль-чаривнык. — Ода до князя Куракина. У кінці кн.: Объяснительный словарь малороссийских слов, находящихся в сочинении И. П. Котляревского.

Редц: «Северный вестник», 1890, № 2, с. 115—117. Отд. 2. Библ. Новые книги.

66. Полное собраніе сочиненій на малоррссійском языкѣ. I. Энеида. II. Наталка Полтавка. III. Москаль-чаривнык. IV. Ода до князя Куракина. С портретом автора и словарем к Энеиде, составленном С. П. Катрановым. Издание третье, под редакцией И. С. Левицкого. Киев—Одесса, Издание... Болеслава Корейво, 1890.  XXIX, 495, с; 1 л. портр.

Дозволено цензурою. Киев, 24 декабря 1888 г.

От издателя, с. I—II. — Катранов Сергей. Вместо предисловия, с. III—XXIX.

Рец.: а) Комар М. (Комаров, М. Ф.).—«Зоря», 1890, № 23, 1 (13) грудня, с. 364; б) «Одесский вестник», 1890, № 88.

1891

67. Наталка Полтавка. Малороссійская опера в двух дѣйствіях И. П. Котляревского. СПб., Типография А. Пожаровjq? 1891. 48 с. (Универсальная библиотека).

Дозволено цензурою. СПб., марта 27 дня 1801.

Рец.: «Зоря», 1896, № 18, 15 (27) вересня, с. 361.

68. Наталка Полтавка. Малороссійская опера в двух дѣйствіях. Издание второе. СПб., Издание А. С. Суворина, [1891]. 59 с. (Дешевая библиотека № 83).

Дозволено цензурою. С.-Петербург, 3 августа 1891.

69. Наталка Полтавка. Украинская опера И. П. Котляревского. М., Типогр. И. Д. Сытина, 1891. 108 с.

Дозволено цензурою. Москва, 22 сентября 1890 г.

1892

70. Москаль-чаривнык. Малороссійская опера. В одном дѣйствіи И. Котляревского. [К.], Издание Ф. А. Иогансона, типогр. Чоколова, 1892. 127 с. (Библиотека «Крошка», № 34).

Дозволено цензурою. Киев, 16 января 1892.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 17

71. Москаль-чаривнык. Малороссійская опера. В одном дѣйствіи. Изд. 2. [К.], Издание Ф. А. Иогансона, [1892]. 127 с. (Библиотека «Крошка»).

Дозволено цензурою. Киев, 18 ноября 1892 г.

72. Наталка Полтавка. Малороссійская опера в 2 дѣйствіях И. Котляревского. К., Издание Ф. Иогансона, 1892. 173 с. (Библиотека «Крошка», № 33).

Дозволено цензурою. Киев, 18 августа 1892.

1893

73. І. Вергілієва Енеїда на українську мову перелицьована. Часть перва. [Уривки]. II. Наталка Полтавка. Українська оперета в двох діях. [Уривки]. — В кн.: Виїмки з народної літератури українсько-руської. Для висших кляс середних шкіл. Уложив Олександр Барвінський. Часть 1. Друге виданє доповнене і перероблене. Львів, Накладом фонду краєвого, 1893, С. 3—22.

Біографія І. Котляревського, с 1—3. У цій кн. також: [Барвінський О.] Огляд народної літератури українсько-руської (від 1798 р. на Україні, 1837 р. В Галичині), с. VII—XLII. Про І. Котляревського, с XI—XIII.

73а. Мандрівка Енея по пеклі. З «Енеїди». — «Читальня», 1893, №№ 8—10.

74. Наталка Полтавка. Украинская опера И. П. Котляревского. М., Типогр. Вильде, 1893. 108 с

Дозволено цензурою. Москва, 17 апреля 1893 г.

1894

75. Вергілієва Енеїда. Перелицював Іван Котляревский. Пісня V. (Гостина Енея у Евандра). — В кн.: Взори поезій і прози для кляси п'ятої ц. к. шкіл середніх. Уложив Константин Лучаковський. Львів, Накладом фонду краевого, 1894, с. 62—69. [На с. 68—69 пояснення].

76. Москаль-чарывнык. Малоросййскій водевиль в 1-м дѣйствіи. Сочиненіе И. Котляревского. М., Издание Е. А. Губанова, типогр. Вильде, 1894. 72 с.

Дозволено цензурою. Москва, 3 января 1894 года.

77. Москаль-чаривнык. Малороссійскій водевиль в одном дѣйствіи И. Котляревского. М., Типогр. т-ва И. Сытина, 1894. 72 с.

Дозволено цензурою. Москва, 10 марта 1893 г.

78. Наталка Полтавка. Малороссійская опера в двух дѣйствіях И. П. Котляревского. Изд. 2. [К.], Издание Ф. Иогансона, типогр. Чоколова, 1894. 173 с. (Б-ка «Крошка»).

Дозволено цензурою. Киев, 22 декабря 1894 г.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 18

79. Наталка Полтавка. Украинская опера И. П. Котляревского. М., Типо-литография ... «Русского товарищества печатного и издательского дел», 1894. 96 с.

Дозволено цензурою. Москва, 4 октября 1894 г.

80. Наталка Полтавка. Украинская опера в 2-х дѣйствіях И. П. Котляревского. Одесса, Издание О. Ф. Федорова, типогр. Л. Нитче, 1894. 62 с.

Дозволено цензурою. Одесса, 8 декабря 1603 г.

81. Наталка Полтавка. Украинская опера в 2-х дѣйствіях. Сочиненіе И. П. Котляревского. К., Издание... Т. Губанова, Типогр. Чоколова, 1894. 106 с.

Дозволено цензурою. Киев, 5 ноября 1893 г.

82. Наталка Полтавка. Украинская опера И. П. Котляревского. М., Типогр. Вильде, 1894. 108 с.

Дозволено цензурою. Москва, 17 апреля 1893 г.

1895

83. Москаль-чаривнык. Малороссійская опера в 1-м дѣйствіи И. П. Котляревского. К., Издание... А. Дуван,: Типогр. Корчак-Новицкого, 1894. 108, XVII с.

Печатать дозв. Киев, 17 августа 1895 г.

На сторінках, позначених римськими цифрами — оголошення фірми А. Дуван.

84. Наталка Полтавка. Украинская опера И. П. Котляревского. М., Типогр. И. Д. Сытина, 1895. 108 с.

Дозволено цензурою. Москва, 11 июня 1894 г.

85. Наталка Полтавка. Украинская опера. В 2-х действіях. Сочиненіе И. П. Котляревского. К., Издание... Т. Губанова, типогр. Чоколова 1895. 106 с.

Дозволено цензурою. Киев, 8 августа 1895 г.

86. Наталка Полтавка. Украинская опера И. Котляревского. К., Издание ... А. Дуван, типогр. Корчак-Новицкого, 1895. 108 с.

1896

87. Наталка Полтавка. Украинская опера в 2-х дѣйствіях. Сочиненіе И. П. Котляревского. К., Издание ... Т. А. Губанова, типогр. Чоколова, 1896. 106 с.

Дозволено цезурою. Киев, 4 ноября 1896 г.

88. Наталка Полтавка. Украинская опера И. П. Котляревского. М., [И. Д. Сытин], 1896. 108 с.

Дозволено цензурою. Москва, 16 сентября 1896 г.

89. Собраніе сочиненій на малороссійском языкѣ. I. Энеида. II. Наталка Полтавка. III. Москаль-чаривнык. Полтава, Издание

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 19

Полтавского губернского земства, 1896. [Обкладинка: 1897]. 440 с; 1 л. портр.

Дозволено цензурою. С.-Петербург, 29 мая 1896 г.

Замітки: а) Пам'яті Котляревського. — «Буковина», .№ 153, 1896, 13 (25) липня, с. 3; б) [Василь Лукич]. — «Зоря», 1896, № 14, 15 (27) липня, с. 280.

1897

90. Виргиліева Энеида на украинску мову перелыцевана. Сочиненіе И. П. Котляревского. Изд. 11. С портретом автора. М., Издание Т. А. Губанова, Типогр. Вильде, 1897. 251 с.; 1 л. портр. Дозволено цензурою. Москва, 15 марта 1897 г.

91. Москаль-чарывнык. Малороссійскій водевиль в 1-м дѣйствіи. Сочиненіе И. Котляревского. К., Издание Т. А. Губанова, Типогр. Чоколова, 1897. 107 с.

Дозволено цензурою. Киев, 14 ноября 1897 г.

92. Собраніе сочиненій на малороссійском языкѣ. I. Энеида. II. Наталка Полтавка. III. Москаль-чаривнык. С портретом автора. М., Типогр. Вильде, 1897. 432 с.

Дозволено цензурою. Москва, 30 июля 1897 г.

1898

93. Вергиліева Энеида, на малороссійскій язык переложенная И. П. Котляревским. К., Типогр. ... Н. Т. Корчак-Новицкого, 1898. 145 с.

Дозволено цензурою. Киев, 13 июля 1808 года.

Предисловие, с. 3—6.

Друковано спочатку як додаток до журналу «Киевская старина», 1898, книги 9, 10, 11, 12.

94. Москаль чаровник. Украинскій водевиль в одном дѣйствію. Коломия, Черенками і накладом Михайла Білоуса, 1898. 37 с (Театральна бібліотека, № 10).

Прізвище І. П. Котляревського, як автора, не вказано.

95. Наталка Полтавка. Комедіо-опера в двох діях Івана Котляревського. Ювілейне видане в 100-літні роковини відродження українсько-рускої літератури. Львів, З друкарні Наукового товариства ім. Шевченка, 1898. 48 с. з іл. (Руска драматична бібліотека, видавана товариством «Руска Бесіда» у Львові. 1 випуск) .

Замітки: а) «Буковина», 1898, № 117, 2 (14) жовтня, с 3; б) «Діло», 1898, № 216, 29 вересня (11 жовтня), с 2.

96. Наталка Полтавка. Украинская опера в 2-х дѣйствіях. Сочиненіе И. П. Котляревского. К., Издание Т. А. Губанова, 1898. 106 с.

Дозволено цензурою. Киев, 5 августа 1898 г.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 20

97. Наталка Полтавка. Малороссійская опера в двух дѣйствіях. Изд. 3. СПб., Издание А. С. Суворина, [1898]. 59 с. (Дешевая библиотека № 83).

Дозволено цензурою 14 октября 1898 г. С.-Петербург.

98. Наталка Полтавка. Украинская опера. М., Издание И. Д. Сытина, 1898, 108 с.

Дозволено цензурою. Москва, 23 августа 1897 г.

99. Перше виданнэ Енеїди І. Котляревського, передруковане в столітню річницю його. Львів, Коштом і заходом Наукового товариства імені Шевченка у Львові, 1898. 111, 113, 4 с; 1 л. іл. (На пам'ятку столітних роковин відродження українсько-руської літератури).

[Передмова], с. І—III. Підп.: М. Г[рушевський].

1899

100. Вергиліева Энеида на малороссійскій язык переложенная И. П. Котляревским. Проверенный текст под редакцией И. М. Стешенка. К., Типогр. ... Н. Т. Корчак-Новицкого, 1899, 145 с.

Дозволено цензурою. Киев, 7 января 1899 г.

[Стешенко И.]. Предисловие, с. 3—6.

101. Москаль-чарывнык. Малороссійскій водевиль в 1-м дѣйствіи. Сочиненіе И. П. Котляревского. К., Издание... Т. А. Губанова, Типогр. И. Чоколова, 1899. 107 с.

Дозволено цензурою. Киев, 31 марта 1699 г.

102. Наталка Полтавка. Українська опера в 2-х діях. — Москаль-чарівник. Малоросійський водевіль в одній дії. — В кн.: Малороссийский сборник повестей, сцен, рассказов и водевилей известных малороссийских писателей. М., Типогр. Яковлевой, 1899, с. 64—106, 179—212.

1900

103. З Энеиды. І. Вигадки Юнони. II. Пекло. III. Посли Энееви у Латина. IV. Латинці лагодяться в похід на Енея. — В кн.: Вік. (1798—1898). К., 1900, с 5—18.

Попереджено короткою біографією І. П. Котляревського.

104. Наталка Полтавка. Украинская опера. В 2-х дѣйствіях И. П. Котляревского. К., Издание ... Т. А. Губанова, 1900. 106 с.

Дозволено цензурою. Киев, 16 февраля 1900 г.

105. Наталка Полтавка. Украинская опера И. П. Котляревского. М., Типогр. И. Д. Сытина, 1900. 108 с.

Дозволено цензурою. Москва, 24 февраля 1899 г.

106. Собраніе сочиненій на малороссійском языкѣ. 1. Москаль-чаривнык. 2. Наталка Полтавка. 3. Энеида. [М.], Типолитогр. Владимира Чичерина, 1900. 338 с.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 21

107. Энеида. Сочиненіе Котляревського на малороссійском языкѣ по списку 1799 г. с варіантами по первопечатным изданіям — Парпуры 1798 г. и Котляревского 1809 г. [К., 1900]. 130 с.

Відбиток з журналу «Киевская старина», як додаток до праці П. Г. Житецького «Энеида Котляревского и древнейший список её». Див. — 429.

1901

108. Виргиліева Энеида на украинску мову перелыцевана. Сочиненіе И. П. Котляревского. Изд. 12. К., Издание... Т. А. Губанова, 1901. 248 с.

Дозволено цензурою. Киев, 16 июня 1901.

109. Москаль-чарывнык. Малороссійский водевиль в 1-м дѣйствіи. Сочиненіе И. П. Котляревского. К., Издание ... Т. А. Губанова, 1901. 107 с.

Дозволено цензурою. Киев, 23 октября 1901 г.

110. Москаль-чаривнык. Малороссійский водевиль в одном дѣйствіи И. П. Котляревского. М., Типогр. И. Д. Сытина, 1901. 64 с.

Дозволено цензурою. Москва, 8 мая 1901 г.

111. Наталка Полтавка. Украинская опера в 2-х дѣйствіях. К., Издание ... Т. А. Губанова, 1901. 107 с.

Дозволено, цензурою. Киев, 11 ноября 1900.

112. Наталка Полтавка. Украинская опера И. П. Котляревского. М., Отделение типогр. т-ва И. Д. Сытина, 1901. 96 с.

Дозволено цензурою Москва, 2.1 марта 1901 г.

113. Собраніе сочиненій на малороссійском языке. I. Энеида. II. Наталка Полтавка. III. Москаль-чаривнык. С портретом автора. М., Издание И. А. Морозова, 1901. 280 с.

Дозволено цензурою. Москва, 7 марта 1901 г.

1902

114. З Енеїди. І. Вигадка Юнони. II. Пекло. III. Посли Енеєві у Латина. IV. Латинці лагодяться в похід на Енея. — В кн.: Вік. Том перший. Українська поезія від Котляревського до останніх часів. Видання друге. К., 1902, с 5—19.

Попереджено короткою біографією І. П. Котляревського.

1903

115. Наталка Полтавка. Малороссійская опера в двух дѣйствіях с нотами на все мотивы. Одесса, Книгоиздательство Д. Сегон, 1903. 35 с.

Дозволено цензурою. Одесса, 1 апреля 1908 г.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 22

116. Наталка Полтавка. Малороссійская опера И. П. Котляревського. Проверенный текст (по изданию 1838 г. и открытому списку 1820 г.) под редакцией И. Стешенка. К., 1903. 47 с.

Дозволено цензурою. Киев, 27-го мая 1902 г.

Стешенко И. Предисловие, с. 3—4.

Рец.: а) Гринченко Б. — «Киевская старина», 1903, т. 82, кн. 7—8, с. 56—60. Библ.; б) «Народная литература», Вып. 2. К., 1904, с. 134.

1904

117. Енеида на малороссійскій язык перелицеванная И. Котляревским. Издание 3-е. СПб., Издание А. С. Суворина, 1904, 296 с. (Дешевая библиотека — 84б).

118. Твори Івана Котляревського, Петра Артемовського-Гулака, Евгенія Гребінки. Львів, Видане т-ва «Просвіта», 1904. 534 с. (Руска письменність. І).

Котляревський І., с 7—359. Зміст: Іван Котляревський. [Коротка біографія], с. 7—10. — Віргілієва Енеїда. — Ода до князя Куракіна. — Наталка Полтавка. — Москаль-чарівник. — Примітки.

Замітка: «Діло», 1904, № 113, 22 травня, с 1—2.

1905

119. Москаль-чаровник. Украинскій водевиль в 1 дѣйствію. Коломия, Накладом М. Білоуса, 1905. 37 с (Театральна бібліотека № 10).

120. Москаль-чаривник. Малороссійскій водевиль в одном дѣйствіи И. П. Котляревского. М., Типогр. т-ва И. Д. Сытина, 1905. 64 с.

Дозволено цензурою. Москва, 21 августа 1904 г.

121. Наталка Полтавка. Украинска опера И. П. Котляревского. М., Типогр. т-ва И. Д. Сытина, 1905. 96 с.

Дозволено цензурою. Москва, 12 января 1905 года.

122. Пекло. [З «Енеїди»]. «Тепер Еней убрався в пекло». — В кн.: Розвага. Український декламатор. Уложив Олекса Коваленко. К., 1905, с 419—422.

1906

123. Наталка Полтавка. Украинская опера в 2-х дѣйствіях. К., Издание ... И. Т. Губанова, 1906. 107 с.

124. Троянські посли у Латина. (З «Енеїди»). («Ходили там, чи не ходили»). — В кн.: Досвітні огні. Збірка поезії й прози до читання й декламації. Упорядкував Б. Грінченко. К., Видання Є. Череповського, 1906, с. 331—337.

Те саме: вид. 3. К., 1914, с 389—345.

1907

125. Латинці лагодяться в похід на Енея. (З перелицьованої Енеїди Івана Котляревського). — В кн.: Читанка для 1 року учи-

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 23

тельських семінарій. Уложив Олександр Барвінський. Львів, Накладом ц. к. вид-ва шкільних книжок, 1907, с. 183—186.

Те саме у виданні 1910 р.

1908

126. Наталка Полтавка. Малороссійская опера в 2-х дѣйствіях. К., Издание ... Т. А. Губанова, 1908. 25 с.

127. Наталка Полтавка. Комедіо-опера в двох діях. Друге виданє. Львів, Накладом Українсько-руського драматичного товариства імені Івана Котляревського, 1908, VI, 42 с., портр. (Видання драматичного товариства імені Івана Котляревського у Львові. Вип. 1).

Іван Котляревський, с III—VI. [Коротка біографія]; — Поясненє менше зрозумілих слів, с 41—42.

128. Наталка Полтавка. Украинская опера И. П. Котляревского. М., Типогр. т-ва И. Д. Сытина, 1908. 96 с.

129. Твори Івана Котляревського, Петра Артемовського-Гулака, Евгенія Гребінки. (2-й наклад). Львів, Виданє товариства «Просвіта», 1908. 536 с. (Руска письменність І).

Котляревський І. П., с. 3—359. Зміст: Іван Котляревський, с 7—10. [Коротка біографія]. — Віргілієва Енеїда. — Ода до князя Куракіна. — Наталка Полтавка. — Москаль-чарівник. — Приписки.

130. Котляревський І. П. [Біографічна довідка], стб. 13—14. — Початок Енеевої мандрівки. («Еней був парубок моторний»). — Еней в Сіцілії. («Еней, попливши синім морем»). — Еней у Дідони. («Колись Юпітер ненароком»). — Жарти Юнони. («Олімпійськії во всяку пору»). — Похорони троянців. («Уже світовая зірниця»). — Ода до князя Куракіна. — В кн.: Українська муза. Поетична антологія од початку до наших днів. Під редакцією Олекси Коваленка. К., Друк. П. Барського, 1908, стб. 13—38.

1909

131. Вергілієвої Енеїди пісня V. Перелицював Іван Котляревський. — В кн.: Лучаковський К. Взори поезії і прози для п'ятої кляси шкіл середніх. Вид. 2. Львів, 1909, с. 56—62.

132. Котляревский И. и Квитка-Основяненко Г. Избранные сочинения. СПб., Типогр. т-ва «Освобожденная польза», 1909. 82 с. (Бесплатное приложение к журналу «Пробуждение», кн. 8).

Котляревський І. Москаль-чарівник. Водевіль в 1 дѣйствіи, с. 3—36.

133. Наталка Полтавка. Українська опера на 2 дії. З портретом автора і малюнками. Замість передмови: Сторінка з споминів І. К. Тобілевича про Наталку Полтавку. Полтава, Видання Книгарні Г. І. Маркевича, 1909. 8 [ненум.], 55 с.; 1 л. портр.; 2 л. іл. [На обкл. рік вид.: «1910»].

Замість передмови. Сторінка з споминів І. К. Тобілевича (Карпенка-Карого) про «Наталку Полтавку», с 1—8 перед текстом п'єси.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 24

134. Твори... з портретом автора, ілюстраціями В. Корнієнка, заставками Ів. Бурячка та іншими малюнками. К., «Вік», 1909, XXX, 395 с., іл., портр.

Зміст: Котляревський, с V—XXX [Біографія]. — Од редакції. — Бібліографічні та біографічні розвідки, с 269—293; І. Енеїда. — II. Ода до князя Куракіна. — III. Наталка Полтавка. — IV. Москаль-чарівник. — V. Дім Котляревського в Полтаві. — VI. Могила Котляревського. — VII. Пам'ятник Котляревському в Полтаві. — VIII. Василь Корнієнко. Посмертна згадка. — IX. Іван Котляревський. Біографічна та бібліографічна розвідка.

Рец.: а) Д. Д-ко. — «Рада», 1909, № 163 21 липня (3 серпня), с 3.; б) Жук М. Ілюстровані твори І. Котляревського. — «Літ.-наук. вісник», 1909, т. 48, кн. 112, с. 142—146 [Див. зам.: «Записки Наукового товариства імені Шевченка», 1910, т. 95, кн. 3, с. 202]; [Зеров М.]. — «Літ.-наук. вісник», 1909, т. 48, кн. 12, с. 628—629. Підп.: Z; г. Пчілка О. — «Рідний край», 1909, № 26, с. 9—12. Див. також № 2094, 2167.

1910

135. Вергілієва Енеїда на українську мову перелицьована. Часть перва. [Уривки]. Наталка Полтавка. Українська оперета в двох діях. [Уривки]. — В кн.: Вибір з українсько-руської літератури для IIІ і IV року учительських семінарій. Уложив Олександер Барвінський. Львів, накладом ц. к. вид-ва шкільних книжок, 1910, с. 143—160.

Біографія І. Котляревського, с 141—142. У цій книзі також: Барвінський О. Огляд історії українсько-руської літератури, с І—CCVIII. І. Котляревський, с. CXXXIV—CXXXVI. Цю працю видано також окремим відбитком.

136. Наталка Полтавка. Украинская опера И. П. Котляревского. М., Типогр. т-ва И. Д. Сытина, 1910. 96 с.

1911

137. Москаль-чаривник. Малороссійскій водевиль в одном дѣйствіи И. П. Котляревского. М., Типогр. И. Д. Сытина, 1911. 64 с.

1912

138. Твори. Кн. 1—2. [Ілюстрації І. Бурачека]. К., Друкарня 2-ї артілі, 1912.

Книга перша. XV, 208 с.; 1 л. портр., іл.

Зміст: Сірий Ю. [Тищенко Ю.]. Іван Петрович Котляревський і його твори, с V—XV. — Енеїда на українську мову перелицьована.

Книга друга. 88 с.

Зміст: Наталка Полтавка. Українська опера на 2 дії. — Москаль-чарівник. Водевіль на одну дію. — Ода до князя Куракіна.

Є також ідентичне видання, яке на суперобкладинці має напис: Додаток до народної газети «Засів» за 1912 рік.

139. Енеїда, на українську мову перелицьована. З малюнками художника П. Д. Мартиновича. К., Друкарня Гросмана, 1912. 224 с., іл.

Іван Котляревський, с 3—4. [Коротка біографія, передрук із антології «Вік»].

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 25

1913

140. Москаль Чаровник. Украинскій водевиль в однôм дѣйствію. Коломия, М. Білоус, 1913. 37 с (Театральна б-ка № 19).

141. Наталка Полтавка. Українська оперета. [Київ—Львів, 1913]. 40 с., портр. (Вид-во «Відродженє» № 1).

Книжка друкована у Львові. Передмова, с. 3.

142. Наталка Полтавка. Україньска опера в двох діях. Коломия, Галицька накладня Якова Оренштайна, [б. р.]. 60 с. (Загальна бібліотека № 67).

Книжка видана правдоподібно в 1911—1913 роках.

143. Собрание сочинений И. П. Котляревского. На малорусском языке. СПб., Типогр. П. Я. Синченко, 1913. 280 с.

Зміст: Біографія, с. 3—4. — Енеїда. — Ода до князя Куракіна. — Москаль-чарівник. — Наталка Полтавка.

1916

144. І. Вергілієва Енеїда. На українську мову перелицьована. Часть перва. (Частина). Пекло. (З третьої частини). Часть четверта. (Частина). II. Наталка Полтавка. Українська оперета в двох діях. [Уривки]. — В кн. Виїмки з української народної літератури. Часть 1. Уложив Олександр Барвінський. П'яте, переробл. вид. Львів, Накладом ц. к. вид-ва шкільних книжок, 1916, с. 1—33.

1918

145. Віргільєва Енеїда, передрук з першого повного видання 1842 р. Львів, Накладом книгарні Наукового товариства імені Шевченка у Львові, 1918. VI, 228 с.

Щурат В. Передмова, с III—VI.

Рец.: Зайцев П. — «Книгар», 1918, № 9, стб. 534.

146. Енеїда. На українську мову перелицьована. З житєписом і словником. К., Видання книгарні Є. Череповського, 1918. 252 с., портр. [На обкл. рік вид.: «1919»].

Іван Котляревський, с. 3—4 [Коротка біографія, передрук із антології «Вік»]. Словник і примітки до «Енеїди», с 237—252.

147. Збірник творів. Катеринослав, 1918. XIV, 271 с. (Українське видавництво в Катеринославі, № 36).

Зміст: Степовий В. Іван Котляревський, с III—XIV. — Енеїда. — Ода до князя Куракіна. — Наталка Полтавка. — Москаль-чарівник. — Словник маловідомих та незрозумілих слів, що зустрічаємо в «Енеїді».

148. Наталка Полтавка. Українська опера на 2 дії. К., «Криниця», 1918. 64 с.

149. Наталка Полтавка. Українська опера на 2 дії. Катеринослав, «Слово», 1918. 40 с. (Українське видавництво у Катеринославі, № 37).

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 26

150. Окремі ролі до української опери Наталка Полтавка. Полтава, Друкарня Спілки споживчих товариств, 1918. [Різна пагінація, роля кожної дієвої особи має окрему пагінацію]. (Видання Полтавської спілки споживчих товариств).

151. Твори. Видання друге... З портретам автора, ілюстраціями В. Корнієнка, академіка Позена, заставками Ів. Бурячка та іншими малюнками. К., «Вік», 1918. 25, 170 с; 1 л. портр., 7 л. іл.

Зміст: Котляревський. Переднє слово, с. 3—25. — І. Енеїда. — II. Ода до князя Куракіна. — III. Наталка Полтавка. — IV. Москаль-чарівник. — Од редактора. — Бібліографічні та біографічні розвідки.

Рец.: Зайцев П. — «Книгар», 1918, № 12—13, стб. 707.

1919

152. Енеїда, на українську мову перелицьована. Поема в шости частинах. З примітками та критичними статтями. К., Видавниче товариство «Криниця», 1919. XXIII, 224, LVI с.; 1 л. портр. (Шкільна б-ка під редакцією Олександра Дорошкевича № 1).

Зміст: Зеров М. Іван Петрович Котляревський, с. VII—XXIII. — Додатки. Джерела і походження «Енеїди» Котляревського. Дорошкевич О. Місце твору Котляревського серед інших Енеїд. — Зеров М. Відношення Енеїди Котляревського до Енеїди Вергілія. — Дорошкевич О. Українська література XVIII століття та «Енеїда» Котляревського. — Шаля І. Національні ознаки «Енеїди» Котляревського, с І—XLVI. — Коротенький словничок до «Енеїди», с XLVI—LIII. — Що читати про «Енеїду» Ів. Котляревського, с. LIII—LVI.

Рец.: Марковський М. —«Наше минуле», 1919, № 1—2, с. 212—214.

Це видання «Енеїди» було в бібліотеці В. І. Леніна. Див. кн.: Библиотека В. И. Ленина в Кремле. Каталог. М., 1961, с. 498 [поз. № 6109].

1922

153. Енеїда на українську мову перелицьована. З переднім словом та примітками. З ілюстраціями та заставками А. Штірен. Берлін, Вид-во Ольга Дьякова, 1922. 106 с. з іл.; 12 л. іл. 1 л. портр.

[Передмова], с 5—14.

154. Твори. Т. 1—2. Берлін, Вид-во «Українське слово», 1922. (Бібліотека «Українського слова», ч. 8—9).

Т. 1. Енеїда. Зі вступом і поясненнями. XV, 205 с; 1 л. портр. (... ч. 8).

Передмова, с. V—XIII. — Література, с. XIII—XV. — Пояснення до «Енеїди», с. 187—205.

Т. 2. Наталка Полтавка. — Москаль-чарівник. — Ода до князя Куракіна. Зі вступом і поясненнями. 112 с. (... ч. 9).

Передмова, с 3—7. — Пояснення до другого тому, с 101—112.

Рец.: Возняк М. З приводу найновішого видання творів Котляревського. — «Діло», 1923, № 211, 29 грудня, с. 6.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 27

1924

155. Віргілієва Енеїда. Текст із першого повного видання для шкільного ужитку приготовив В. Щурат. Львів, Накладом книгарні Наукового товариства імені Шевченка, 1924. 184 с.

1925

156. Наталка Полтавка. Українська опера в двох діях. Львів, 1925. 37 с. (Український театр. Видання книгарні наукового товариства імені Шевченка, ч. 20).

1926

157. «Енеїда», на українську мову перелицьована. [Уривки]. Наталка Полтавка. [Уривки]. Ода до князя Куракіна. — В кн.: Плевако М. Хрестоматія нової української літератури. Том перший. Перша половина XIX століття. 1. Дрібно-панська передшевченківська література. 2. Шевченко. [X.], Державне вид-во України, 1926, с. 31—67.

У цій книзі також: Біографія І. Котляревського, с 25—26; Бібліографія, с. 26—30; Примітки, с. 65—67.

158. Енеїда. Передмову, примітки та словничка подав Юр. Меженко. К., «Час», 1926. 239 с.; 1 л. портр. (Популярна бібліотека). Тир. 5000.

І. Котляревський, с 5—6.

159. Твори ... З переднім словом та примітками. X., Держ. вид-во України, 1926, 364 с.; 1 л. портр. (Бібліотека українських класиків). Тир. 5000.

Зміст: Передає слово ..., с. 5—15. — Енеїда. Част. І—VI. — Наталка Полтавка. — Москаль-чарівник. — Від редактора. Бібліографічні розвідки.

Рец.: Айзеншток І. «Червоний шлях», 1926, № 7—8, с. 304—306.

160. Твори. К., «Час», 1926. 303 с.; 1 л. портр. (Бібліотека «Час»). Тир. 5000.

Зміст: Батько нового українського письменства, с. 3—8. — Енеїда. — Маловідомі слова в «Енеїді». — Наталка Полтавка. — Москаль-чарівник.

1927

161. Рання українська драма. Редакція і стаття П. Руліна. X., «Книгоспілка», 1927. XXVI, 250, XIII с.

Зі змісту: Рулін П. Ів. Котляревський і театр його часу, с. VII— XXVI. — Котляревський І. П. Полтавка. — Москаль-чарівник.

Рец.: а) Єрофіїв І. — «Червоний шлях», 1927, № 12, с. 205; б) Кисіль О. — «Життя й революція», 1928, №4, с. 170—171; в) Марковський М. — «Україна», 1908, кн. 3 (28), с. 156—163; г. Михайлець Г. — «Плужанин», 1928, № 4, с. 76.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 28

1928

162. Енеїда. Редакція і стаття І. Айзенштока. К., «Книгоспілка» [1928]. XLVI. 252 с.; 1 л. портр. (Літературна бібліотека). Тир. 4000.

Айзеншток І. Котляревський як поет, с. І—XLVI.

Рец.: а) Марковський М. — «Записки Історично-філологічного відділу Української Академії наук», 1928, кн. 19, с. 316—328; б) Филипович П. — «Життя й революція», 1928, № 7, с. 184-187.

163. Твори. ... З переднім словом та примітками. [X.], Держ. вид-во України, 1928. 366 с. Тир. 5000. (Бібліотека українських класиків).

Зміст: [Передмова, с. 5-16]. — Енеїда на українську мову перелицьована. — Наталка Полтавка. Українська опера на дві дії. — Москаль-чарівник. Українська опера на одну дію. — Од редактора. Бібліографічні розвідки.

164. Твори. Львів, «Просвіта», 1928, XXVIII, 344 с.; 1 л. портр. (Видання т-ва «Просвіта», ч. 73І. Українське письменство).

Зміст: Возняк М. Іван Котляревський. Його життя й творчість, с. V—XXVIII. — Енеїда. — Пісня на Новий 1805 год... Олексію Борисовичу Куракіну. — Наталка Полтавка. — Москаль-чарівник.

1930

165. Еней у пеклі. — В кн.: Атаманюк В., Плужник Є. і Якубовський Ф. Антологія української поезії. Т. 1. К.—X., «Книгоспілка», 1930, с. 4—14.

166. Наталка Полтавка. Українська опера на 2 дії. З передмовою П. Петренка. Харків—Дніпропетровське, Держ. вид-во України, 1930. 77 с. (Масова художня бібліотечка). Тир. 20000.

Петренко П. Передмова, с. 3—21.

167. Твори. ... З переднім словом та примітками. К., Держ. вид-во У країни 1930. 367 с.; 1 л. портр. Тир. 5000.

Зміст: [Передмова], с. 3—15. — Енеїда. — Наталка Полтавка. — Москаль-чарівник. — Од редактора. Бібліографічні розвідки.

1931

168. Енеїда. Передмова І. Айзенштока. Обкладинка і малюнки роботи худ. Н. Алексєєва. X.—К., «Література і мистецтво», 1931. XXXVI. 299 с., іл. Тир. 10000.

Зміст: Айзеншток І. «Енеїда» Котляревського, с. V—XXXVI. — Додатки: [Вступні замітки, с. 273—275]. І. Лященко А. Лист І. Котляревського до М. І. Гнєдича, с. 276—282. — Оксман Ю. К истории опубликования «Энеиды» И. П. Котляревского, с. 283—286. — Словничок, с. 287—208.

Рец.: Шамрай А. П. — «Критика», 1931, № 4, с. 121—125.

1933

169. Енеїда. Видання друге. Передмова В. Коряка. X., «Література і мистецтво», 1933. 407 с. Тир. 15000.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 29

Коряк В. «Енеїда» Котляревського в буржуазному літературознавстві, с. 5—150.

1935

170. Москаль-чарівник. Український водевіль на 1 дію. [X.], Держлітвидав, 1935. 48 с. (Бібліотека читача-початківця). Тир. 23000.

171. Наталка Полтавка. Українська опера на 2 дії. X., Державне літературне видавництво, 1935. 64 с. (Бібліотека читача-початківця). Тир. 28000.

1936

172. Вергілієва Енеїда. Вступна стаття Мик. Новицького. К., Державне літературне видавництво, 1936. XXXIX, 264 с.; 1 л. портр. Тир. 20000.

Новицький М. «Енеїда» І. П. Котляревського, с. V—XXXIX.

173. Вибрані твори в одному томі. Передмова М. Новицького. Худ. І. Хотінок. [К.—X.], Державне літературне видавництво, 1936. XXI, 135 с.; 1 л. портр. Тир. 25000.

Зміст: Новицький М. І. П. Котляревський і його творчість, с. III—XXI. — Вергілієва Енеїда. — Наталка Полтавка. — Москаль-чарівник. — Додатки.

174. Енеїда. На українську мову перелицьована. Ілюстрації Мирона Левицького. Обгортка Романа Чорнія. Твори 1—2. Львів, «Батьківщина», 1936. (Українська культурна скарбниця).

Т. 1. 136 с., іл. (... ч. 1).

Вступне слово, с. 3—7.

Т. 2. 112 с., іл. (... ч. 2).

175. Наталка Полтавка. Українська опера на 2 дії. К.—X., Державне літературне видавництво, 1936. 56 с. (Театральна бібліотека). Тир. 24000.

1937

176. Вергілієва Енеїда. Ілюстр. М. Г. Дерегуса. К.—X., Державне літературне видавництво, 1937. 4, 152 с.; іл.; 18 л. іл., із них 7 іл. кольорових. Тир. 3000.

Пояснення застарілих і маловживаних слів та виразів, що трапляються в «Енеїді», с. 147—152.

177. Вибрані твори. X., Державне літературне видавництво, 1937. 159 с.; 1 л. портр. (Шкільна бібліотека). Тир. 31000.

Зміст: Вергілієва Енеїда. — Наталка Полтавка. — Москаль-чарівник.

178. Вибрані твори. В одному томі. Передмова Мик. Новицького. Видання друге. К.—X., Державне літературне видавництво, 1937. 400 с. (Бібліотека класиків). Тир. 25000.

Зміст: Новицький М. І. П. Котляревський і його творчість, с. 5—42. — Вергілієва Енеїда. — Наталка Полтавка. — Москаль-чарівник. — Додатки.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 30

179. Наталка Полтавка. Українська опера на 2 дії. Москаль-чарівник. Український водевіль на 1 дію. Дитвидав, 1937. 79 с. (Шкільна бібліотека). Тир. 29800.

1938

180. Вергілієва Енеїда. К., Держлітвидав, 1938. 254 с. Тир. 5500.

Пояснення незрозумілих слів, що зустрічаються в «Енеїді», с. 245—253.

1939

181. Енеїда. X., Видавництво дитячої літератури, 1939. 290 с., іл. (Шкільна бібліотека). Мал. Н. Алексєєва. Обкладинка О. Довгаля. Тир. 21200.

Додаток. Пояснення застарілих і маловживаних слів та виразів, що трапляються в «Енеїді», с. 261—289.

1941

182. Віють вітри. Сонце низенько. Ой мати, мати. Ворскло, річка невеличка. Ой я дівчина Полтавка. Ой доля людськая. — В кн.: Пісні і романси українських поетів. Упорядкування, вступна стаття і примітки Г. Нудьги. К., «Рад. письменник», 1941, с. 33—39.

Коротка біографія І. Котляревського, с. 255.

182а. Білецький О. і Мамонтов Я. Український театр. Хрестоматія. Частина друга. Український новий театр (від початку XIX до перших років XX ст.). К., «Мистецтво», 1941. 359 с.

Український театр в XIX столітті. (Загальна характеристика), с. 5—14. [І. Котляревський, с. 6—7]; І. Котляревський. 1769—1838, с. 15—16. [Коротка біографія]; Наталка Полтавка, Опера на 2 дії, с. 16—26. [Уривки].

1943

183. Наталка Полтавка. Українська опера на 2 дії. [М.], Укрдержвидав, 1943. 64 с. Тир. 10000.

1944

184. Енеїда. Художник С. Пожарський. [К.], Укрдержвидав, 1944. 263 с., іл., портр. Тир. 7000.

1945

185. Москаль-чарівник. Український водевіль на 1 дію. К., «Мистецтво», 1945. 49 с. (Бібліотека художньої самодіяльності). Тир. 5000.

1946

186. Наталка Полтавка. П'єса на 2 дії. Передмова і редакція В. Катрана. Мангайм, 1946. 47 с.

Катран В. Іван Котляревський, с. 3—9.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 31

Примірник цього видання є у Полтавському літ.-мемор. музеї І. П. Котляревського.

1948

187. Енеїда. Супер., заставки, кінцівки та кольорові ілюстрації І. С. Їжакевича та Ф. З. Коновалюка. К., Держлітвидав України, 1948. 153 с. з іл.; 9 л. іл.; 1 л. портр. (На відзнаку 150-ліття першого видання. 1798—1948). Тир. 10000.

[Засенко О. Є.] Сто п'ятдесят років «Енеїди», с. 5—8. — Словник до «Енеїди», с. 143—192.

188. Наталка Полтавка. Українська опера на 2 дії. К., «Мистецтво», 1948. 55 с. (Бібліотека української драматургії). Тир. 20000 + 10000 додаткового.

Чаговець В. Невмируща Наталка, с. 47—55.

189. Твори. К., Держлітвидав України. 1948. 214 с.; 1 л. портр. Тир. 100000.

Зміст: Стебун І. І. П. Котляревський, с. 3—12. — Енеїда. — Ода до князя Куракіна. — Наталка Полтавка. — Москаль-чарівник. — Примітки. — Словник незрозумілих та невідомих слів.

1950

190. Енеїда. Наталка Полтавка. Москаль-чарівник. Супер, заставки, кінцівки та кольорові ілюстрації І. С. Їжакевича та Ф. З. Коновалюка. К., Держлітвидав УРСР, 1950. 221 с. з іл.; 13 л. іл.; 1 л. портр. Тир. 30000.

Словник невідомих та незрозумілих слів, с. 211—220.

1952

191. Наталка Полтавка. — Москаль-чарівник. — В кн.: Українська класична п'єса. Т. 1. К., «Мистецтво», 1952, с. 57—114, іл., портр.

Біографія І. П. Котляревського, с. 58.

192. Повне зібрання творів у двох томах. К., Вид-во Академії наук УРСР, 1952—1953. (Академія наук УРСР. Інститут української літератури ім. Т. Г. Шевченка).

Т. 1. Відп. ред. О. І. Білецький. Редактор першого тома А. П. Шамрай. 1952. 535 с. з іл.; 10 л. іл., портр. Тир. 20000.

Зміст: Від редактора, с. 5—8. — Шамрай А. П. Проблема реалізму в «Енеїді» І. П. Котляревського, с. 9—62. — Енеїда [част. І—VI], с. 63—295. — Пісня на Новий 1805 год... Олексію Борисовичу Куракіну, с. 299—306. — Ода Сафо, с. 306—307. — Додатки: Народний «варіант» першої частини «Енеїди», с. 311—316. — Малорусских губерний общий хор, с. 317—318. — Варіанти і різночитання. Шамрай А. До тексту «Енеїди», с. 321—364. — Варіанти і різночитання «Енеїди», с. 365—489. — Різночитання «Пісні на новий год ... князю Куракіну», с. 484—503. — Примітки, с. 507—533.

Т. 2. Відп. ред. О. I. Білецький. Редактори другого тома А. П. Шамрай, П. Г. Приходько. К., 1953. XLVII. 187 с. з іл., портр.; 9 л. іл. Тир. 20000.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 32

Зміст: Від редакторів, с. V—X. — Кирилюк Є. П. І. П. Котляревський і його значения в історії української літератури, с. XI—XLVII. — Драматичні твори. Наталка Полтавка, с. 3—43. — Москаль-чарівник, с. 45—76. — Листи та інші матеріали. [Листи], с. 77—91. — Журнал военных действий..., с. 92—101. — Список формулярный ... Котляревского [та інші Ділові документи], с. 102— 110. — Варіанти і різночитання. Шамрай А. П. До тексту «Наталки Полтавки», с. 115—134. — Первісні варіанти і різночитання, с. 135—160. — Примітки, с. 161—176. — Покажчик імен і назв до 1 і 2 томів, с. 177—186.

Рец.: а) Академічне видання творів І. П. Котляревського. — «Рад. Україна», 1952, 15 січня; б) Денисюк Н. Серйозні помилки в академічному виданні! — «Літ. газета», 1958, 26 червня; в) Неприпустиме ставлення до видання класиків. — «Рад. Україна», 1952, 25 червня; г) Перший том творів І. П. Котляревського. — «Вечірній Київ», 1952, 31 січня.

193. Наталка Полтавка. Українська опера на 2 дії. К., «Мистецтво», 1952. 54 с. (Бібліотека української драматургії). Тир. 20000.

1953

194. Енеїда. Обкл. І. С. Їжакевича та Ф. З. Коновалюка. К., Держлітвидав УРСР, 1953. 127 с. Тир. 60000.

Словник незрозумілих слів у поемі «Енеїда» І. П. Котляревської, с. 115—126.

195. Наталка Полтавка. Українська опера на 2 дії. К., «Мистецтво», 1953. 54 с. (Бібліотека української драматургії). Тир. 25000.

1955

196. Енеїда. К., Держлітвидав УРСР, 1955. 200 с. Тир. 100000.

197. Москаль-чарівник. Комедія на одну дію. К., «Мистецтво», 1955. 43 с. (Бібліотека одноактних п'єс). Тир. 10000.

1956

198. «Віють вітри, віють буйні»; «Видно шляхи полтавськії»; «Всякому городу нрав і права»; «Ой доле людськая»; «Ой мати, мати»; «Де згода в сімействі»; «Чого ж вода каламутна»; «Сонце низенько»; «Ворскло річка»; «Ой я дівчина Полтавка»; «З того часу, як женився». — В кн.: Пісні та романси українських поетів в двох томах. Т. 2. К., «Рад. письменник», 1956, с. 5—11.

У цій книзі також: Котляревський Іван Петрович (1769—1838), с. 322— 326.

1957

199. Енеїда. [Уривки]. — Пісні з опери «Наталка Полтавка». — В кн.: Антологія української поезії в 4-х томах. Т. 1. К., Держлітвидав УРСР, 1957, с. 75—88.

Іван Котляревський [Коротка біографія], с. 75.

200. Наталка Полтавка. Українська опера на 2 дії. К., Держлітвидав УРСР, 1957. 58 с. Тир. 10000.

201. Твори. К., Держлітвидав УРСР, 1957. 397 с. з іл.; 9 л. іл., факс., портр. Тир. 20000.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 33

Зміст: Кирилюк Є. П. І. П. Котляревський і його значення в історії української літератури, с. 3—41. — Енеїда. — Наталка Полтавка. — Москаль-чарівник. — Інші твори та листи. Пісня... князю Куракіну. — Ода Сафо. — Журнал военных действий. — Листи.

1958

202. Енеїда. [Уривок]. — Пісні з опери «Наталка Полтавка». — В кн.: Антологія української поезії в 4 томах. Т. 1. К., Держлітвидав УРСР, 1958, с. 75—78.

Іван Котляревський. [Коротка біографія], с. 75.

1959

203. Хрестоматія матеріалів з історії української літературної мови. Упорядкував П. Д. Тимошенко. Ч. 1. К., «Рад. школа», 1959. 360 с.

Зі змісту: І. П. Котляревський (1769—1838). — Уривок із листа до Д. М. Бантиш-Каменського. — Уривки з «Енеїди». — Уривок із «Наталки Полтави». — Уривок з «Москаля-чарівника», с. 149—166.

У цій книзі також: Короленко В. Котляревський і Мазепа, част. 2, с. 246—250. — Панас Мирний. На відкриття пам'ятника першому українському письменникові Івану Котляревському [поезія], част. 1, с. 354—355.

1960

204. Енеїда. Уривок. — Наталка Полтавка. Уривок. — В кн.: Україна сміється. Сатира та гумор письменників дожовтневого періоду. Том другий. К., «Рад. письменник», 1960, с. 87—119.

205. Твори. Вступна стаття Є. П. Кирилюка. К., Держлітвидав УРСР, 1960. 359 с. Тир. 25000.

Зміст: Кирилюк Є. П. І. П. Котляревський і його значення в історії української літератури, с. 3—41. — Енеїда. — Наталка Полтавка. — Москаль-чарівник. — Пісня на Новий 1805 год ... Олексію Борисовичу Куракіну. — Ода Сафо. — Примітки.

206. «Віють вітри, віють буйні»; «Видно шляхи полтавськії»; «Всякому городу нрав і права»; «Ой доле людськая»; «Сонце низенько»; «Чого вода каламутна». — В кн.: Українські народні романси. Упорядкування, передмова та примітки Л. Ященка. К., Вид-во Академії наук УРСР, 1961. [Див. за покажчиком змісту].

1962

207. Енеїда. Поезії. [Упорядкування, вступна стаття та примітки П. К. Волинського]. К., «Рад. письменник», 1962. 327 с.; 1 л. портр. (Бібліотека поета). Тир. 30000.

Зміст: Волинський П. К. Поетична спадщина Котляревського, с. 3—46. — Енеїда. — Поезії. Пісня на новий 1805 год ... князю Куракіну. — Ода Сафо. — Пісні з «Наталки Полтавки». — Примітки.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 34

1963

208. Енеїда. [Уривок]. — «От юних літ не знал я любові». — В кн.: Українські пародії. К., Вид-во Академії наук УРСР, 1963, с. 105—106.

209. Твори. К., Держлітвидав УРСР, 1963. 349 с. з іл. Тир. 42000.

Зміст: Кирилюк Є. П. Творець безсмертної «Енеїди» і невмирущої «Наталки Полтавки», с. 3—26. — Енеїда. — Наталка Полтавка. — Москаль-ча-рівник. — Пісня на Новий 1805 год ... Олексію Борисовичу Куракіну. — Ода Сафо. — Примітки.

1965

210. Москаль-чарівник. — В кн.: Український водевіль. К., «Мистецтво», 1965, с. 26—53.

211. Твори. Ілюстрації А. Базилевича. Художнє оформлення Д. Грибова. К., «Молодь», 1965. 324 с. з іл.; 5 л. іл.; 1 л. портр. (Шкільна бібліотека). Тир. 100000.

Зміст: Яременко В. Я. Біля колиски нової української літератури, с. 3—26. — Енеїда. — Наталка Полтавка. — Москаль-чарівник. — Примітки.

1967

212. Енеїда. В 4-х кн. К., «Рад. школа», 1967.

Видання для сліпих. Тир. 200 пр.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 35

ПЕРЕКЛАДИ ТВОРІВ І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО
РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ

1839

213. Песня Наталки Полтавки. «Дуют ветры». — «Галатея», 1839, часть 6, № 49, с. 323—324. Подп.: Срезневский.

Див. також № 544.

1851

214. Веют ветры. Пер. Н. Берг. — «Москвитянин», 1851, часть 1, № 2, с. 168—169. — У циклі: Малороссийские песни. (Из книги, изданной М. Максимовичем. М., 1827).

1867

215. Ода. На новый год князю А. Б. К... ну. — В кн.: Шевченко Т. Г. Чигиринский кобзарь на малороссийском наречии. Изд. 3. СПб., 1867, с. 128—140. С примеч.

Переклад на російську мову О. Лепко.

1869

216. С малороссийского. (Из Котляревского). «У соседа есть избушка». Пер. Н. Гербель. — «Модный магазин», 1869, № 22, с. 349.

1871

217. Поэзия славян. Сборник лучших поэтических произведений славянских народов в переводах русских писателей. Изданный под редакциею Ник. Вас. Гербеля. СПб., 1871.

Из содержания: Костомаров Н. Малорусская литература, с. 157— 163. [Котляревский И. П.], с. 158—159. — Котляревский И. П. [Краткая биография], с. 164—165. — I. Веют ветры. «Веют ветры, веют буйни». [Перевод Н. Берг]. — II. Песня. «У соседа есть избушка». [Пер. Н. Гербель]. — III. Возный. «Город, село ли — имеет права». [Пер. Н. Гербель]. — IV. Из «Энеиды». [Пер. О. Лепко], с. 164—168.

1882

218. Песня. («У соседа есть избушка, у соседа жена душка»). — В кн.: Гербель Н. Полное собрание сочинений. Т. 2. СПб., 1882, с. 209.

1889

219. Из «Энеиды». — В кн.: Перлы и адаманты всемирного юмора. СПб., Издание журнала «Стрекоза», 1889, с. 84—85.

Прізвище перекладача не вказане.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 36

1905

220. Веют ветры, веют буйни. Пер. Н. Берг. — В кн.: Родная поэзия. Сборник лучших стихотворений русских поэтов. Составил И. В. Скворцов. СПб., 1905, с. 524—525.

1908

221. Где радушие простое. Пер. П. Тулуб. — «Юная Россия», 1908, ноябрь, с. 1378. Из малорусских поэтов.

1924

222. Из «Энеиды». Пер. О. Лепко. — Возный. Пер. Н. Гербель. — В кн.: Антология украинской поэзии в русских переводах. К.—X., 1924, с. 112—120.

1936

223. Наталка Полтавка. По пьесе И. Котляревского. (Кинолибретто). [Л.], «Искусство», 1936. 14 с., илл.

1937

224. Солдат-чародей. — В кн.: Сборник украинских водевилей. Пер. Г. Зелонджева. М., «Искусство», 1937. [Стеклогр. изд.].

1951

225. Наталка Полтавка. Пер. Вс. Рождественский. — В кн.: Украинская классическая, драматургия. Т. 1. М.—Л., «Искусство», 1951, с. 1—37.

1953

226. Энеида. Перевод с. украинского И. Бражнина. Редакция перевода Н. Брауна и А. Прокофьева. Примечания В. П. Петушкова. Рисунки Н. Мурашова. М., Гослитиздат, 1953. XXIII, 223 с. Тир. 10000.

Еремин И. И. П. Котляревский и его «Энеида», с. V—XXII.

Рец.: а) Дейч А. Впервые на русском языке. — «Огонек», 1954, № 10, с. 25; б) Залашко А. Перший переклад «Енеїди» Котляревського російською мовою. — «Зоря Полтавщини», 1964, 4 квітня; в) Издание произведений украинских писателей. — «Комсомольская правда», 1953, 20 декабря; г) Назаренко Ю. Цінний подарунок. — «Зміна», 1954, № 5, с. 17; д) Назарук О. О. «Енеїда» I. П. Котляревського в перекладі на російську мову. Зауваження з приводу мови перекладу. — «Наукові записки Станіславського пед. ін-ту», 1959. Т. 3. Філолог, серія. Станіслав, 1959, с. 3—16; є) Охріменко П. «Енеїда» Котляревського російською мовою. — «Деснянська правда», 1954, 3 жовтня; є) Рыльский М. «Энеида» И. П. Котляревского на русском языке. — «Новый мир», 1954, № 3, с. 245—247; В кн.: Рыльский М. Классики и современники. М., Гослитиздат, 1958, с. 176—184. Укр. мовою в кн.: Рильський М. Наша кровна справа. Статті про літературу. К., Держлітвидав УРСР, 1959, с. 191—196.

1954

227. Наталка Полтавка. Комическая опера в двух действиях. — Солдат-чародей. Комическая опера в одном действии. Пер.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 37

Вс. Рождественский. — В кн.: Украинская классическая комедия. М., «Искусство», 1954, С. 1—67.

1955

228. Энеида. Перевод с. украинского И. Бражнина. Примечания В. П. Петушкова. Илл. Н. Мурашова. М., Гослитиздат [Ленингр. от-ние], 1955. 259 с., илл. Тир. 75000.

Еремин И. П. И. П. Котляревский и его «Энеида», с. 3—24.

1957

229. Энеида. Перевод с. украинского и предисловие К. Худенского. Калининград, изд-во «Калининградская правда», 1957. 271 с.; 1 л. портр. Тир. 500.

Рец.: а) Дейч О. Новий переклад «Енеїди». — «Літ. газета», 1958, 20 червня; б) Самуйло В. Новий переклад «Енеїди». — «Робітнича газета», 1958, 12 січня; в) Коптілов В. В. Два переклади «Енеїди» І. П. Котляревського. — «Рад. літературознавство», 1969, № 5, с. 138—143.

1958

230. Энеида. [Отрывок]. Песни из оперы «Наталка Полтавка». Пер. И. Бражнина, А. Глобы, В. Потаповой. — В кн.: Антология украинской поэзии. Т. 1. М., Гослитиздат, 1958, с. 39—54.

Иван Котляревский (1769—1838), с. 465.

1959

231. «Веют ветры, веют буйные». — «Где радушие простое». Пер. П. А. Грабовский. — В кн.: Грабовский П. А. Зібрання творів у трьох томах. Т. 2. К., Вид-во Академії наук УРСР, 1959, с. 18—19. Із циклу «Песни Украины».

Уперше опубліковано в кн.: Грабовский П. А. Избранные произведения. Перевод з украинского, К., Гослитиздат УССР, 1951. Передруки також у інших виданнях творів П. А. Грабовського.

1961

232. Энеида. Перевод с. украинского Веры Потаповой. Под редакцией М. Ф. Рыльского. Вступительная статья А. И. Белецкого. Примечания В. А. Потаповой. Художник И. И. Бекетов. М., Гослитиздат, 1961. 295 с. с. илл.; 6 л. илл. Тир. 25000.

Белецкий А. И. «Энеида» И. П. Котляревского, с. 3—15. — Примечания, с. 273—294.

Рец.: а) Залашко А. Перша пісня про Україну. — «Літ. Україна», 1962, 10 серпня; б) Чуковский К. Бедный словарь и богатый. — «Лит. газета», 1963, 20 июля.

233. Энеида. Перевод с. украинского К. Худенского. Редакционная коллегия И. Вырган, Л. Вышеславский. Художник: А. Довгаль. Портрет И. П. Котляревского Ф. С. Самусева. X., Харьковское книжное изд-во, 1961. 303 с. с илл.; 1 л. портр. Тир. 20000.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 38

Волынский П. К. Поэма, овеянная немеркнущей славой, с. 3—8. — И. П. Котляревский. [Биографическая справка], с. 300—302.

Рец.: а) Пархоменко М. Новый перевод «Энеиды» И. П. Котляревского. — В кн.: Мастерство перевода. Сб. 1963. М., «Сов. писатель», 1964, с. 157— 182; б) Пархоменко М. Три перевода «Энеиды» И. Котляревското. — «Дружба народов», 1963, № 12, с. 246—252; в) На секції художнього перекладу СПУ. — «Літ. газета», 1959, 6 січня.

1964

234. Энеида. Перевод с. украинского Веры Потаповой. Вступительная статья Г. А. Нудьги. М.—Л., «Сов. писатель», 1964. 347 с.; 1 л. портр. (Библиотека поэта. Малая серия, Изд. 3). Тир. 45000.

Нудьга Г. А. Украинская «Энеида» и ее автор, с. 5—51. — Потапова В. А. Примечания. — Словарь. — Основные издания «Энеиды» И. П. Котляревского на русском языке.

ЛІТЕРАТУРА ПРО І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО

Пуста сторінка.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 41

КРИТИЧНА ЛІТЕРАТУРА
(за роками)*

1804

235. Корифей или ключ литературы. Часть II. Каллиопа. Продолжение. Книга седьмая. Опыт о славнейших эпических стихотворениях. А. Древние. СПб., типогр. Шнора, 1804. 300 с.

У цій книзі, де розглядається «Іліада» і «Одіссея» Гомера та «Енеїда» Вергілія, читаемо: «Ни один стихотворец не был столько раз пародирован, как Вергилий. Скарон на франц., Блумауер на немец. и Осипов на русском сделали из него самые комические поэмы; Даже на малороссийском языке есть презабавная пародия сего поэта», с. 295.

1814

235а. Сопиков В. Опыт российской библиографии или полный российский словарь сочинений и переводов, напечатанных на славянском и российском языках, от начала заведения типографий до 1813 года. Часть вторая. А—Д. СПб., 1814.

На стор. 199 Інформація про видання «Енеїди» І. П. Котляревського вид. 1808 р. і помилкова про неіснуюче вид. 1803 р. Див. також № 475а.

1815

236. Бандтке Г. Замечания о языках богемском, польском и нынешнем российском. — «Вестник Европы», 1815, часть 84, № 21, с. 23—35; № 22, с. 118—124.

Переклад статті польського історика, вперше друкованої в журналі «Pamiętnik Warszawski» [див. № 2072]. У № 2 на стор. 123 згадка про «Енеїду» І. П. Котляревського.

Редакція «Вестника Европы» додала примітку М. Каченовського до уваг Г. Бандтке про українську мову, в якій говориться: «Г. Бандтке предполагает в малороссийском языке, по-видимому, богатую литературу, между тем как он никогда не был подведен под грамматические правила и при нынешнем своем состоянии способен только к шуточным сочинениям, какова Энеида и две или три известные оды. Великорусский язык, на котором написаны уже многие тысячи книг разного знания, еще далек от совершенства, когда же догонит его малороссийский почти с одною своею Энеидою, и к чему бы послужило его возвышение в степень ученого языка, сопряженное с непреодолимыми трудностями?» Див. також № 376.

1816

236а. Акимов Е. Пребывание его императорского высочества великого князя Николая Павловича в Полтаве. — «Украинский вестник», 1816, июль, с. 90—97.

У замітці сказано, що великий князь Микола Павлович (майбутній цар Микола І), відвідавши 1816 р. Полтаву, «удостоил обещаний высокого покровительства своего... известного дарованиями своими автора Вергилиевой Энеиды наизнанку на малороссийском языке капитана Котляревского и изъявил желание иметь у себя два экземпляра оной».

* До 1838 року в розділі подаються всі відомості про вихід критичних праць про І. Котляревського, в тому числі й ті, що мають хронікальний характер.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 42

237. [Замітка про спектакль, організований І. Котляревським у Полтавському домі виховання бідних дворян]. — «Северная почта, или Новая Санктпетербургская газета», 1816, № 11.

Передрук — див. № 582.

238. Левшин Алексей. Письма из Малороссии, написанные... X., В универс. типогр., 1816, 4, 206 с.

Характеризуючи українську мову, автор пище, що хоч вона «и не имеет правил, однакож немногие ученые Малороссияне употребляют [ее] в сочинениях. Перелицованная Энеида — прекраснейшее в своем роде произведение — служит тому доказательствам», с. 78.

Те саме див.: Переяслав. (Из писем о Малороссии Левшина). — «Украинский вестник», 1816, октябрь, с. 32—51. У письмі 23 — «Отличительные свойства малороссиян» — на стор. 51 наведене вище висловлювання про «Енеїду» І. Котляревського.

1817

239. [Рецензія на спектакль 16 грудня: «Волшебный кубок» і «Казак-стихотворец»]. — «Украинский вестник», 1817, часть осьмая, декабрь, с. 365—370.

Анонімний рецензент пише, що, «читая в объявлении о представлении оного [п'єси А. Шаховського «Казак стихотворец»], я воображал увидеть что-нибудь похожее на несравненную малороссийскую Энеиду».

На думку дослідників спадщини І. П. Котляревського ця рецензія була стимулом для написання І. П. Котляревським «Наталки Полтавки». Див: Петров Н. И. Очерки истории украинской литературы XIX столетия. К., 1884. с. 23.

1818

240. [Гулак-Артемовський П.] Супліка до Грицька Квітки. Післямова. — «Украинский вестник», 1818, декабрь, с. 364—365.

«Уже нема його й на світі нічого кращого, як (царство небесне) Еней в нашій одежі...», с. 365.

241. Павловский А. Грамматика малороссийского наречия. СПб., 1818, 3, VI, 2, 114 с.

На стор. 111 згадка про «Енеїду» в числі небагатьох книг українською мовою. «Все сии сочинения, а особливо Енеида, сколь ни много заключают в себе истинных изображений характера малороссийского народа и сколь ни приятны, а может быть полезны для чтения», але автор граматики попереджає про труднощі, які чекають тих, хто захоче їх читати.

1822

242. А. Б[естужев]. Почему? (Замечания на книгу: «Опыт краткой истории русской литературы») [Греча]. — «Сын отечества», 1822, ч. 77, № 18, с. 158—168.

У рецензії сказано: «Почему Допустили Вы... Котляревского— единственного писателя на малороссийском наречии?», с. 167.

1823

243. Бестужев А. Взгляд на старую и новую словесность в России. — В кн.: Полярная звезда, СПб., 1823, с. 15—16.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 43

«В шутовском роде (burlesque) известны у нас Майков и Осипов. Первый (р. 1725, у. 1773 г.) оскорбил образованный вкус своею поэмою Елисей. Второй, в Энеиде наизнанку, довольно забавен и оригинален. Её же на малороссийское наречие с большею удачею переложил Котляревский». Див. також № 1009.

244. [Рец. на кн.: Собрание образцовых русских сочинений и переводов в стихах, изданное Обществом любителей отечественной словесности]. — «Сын отечества», 1823, ч. 83, № 1, с. 18-27.

У рецензії зауваження, що І. Срезневський в праці «Опыт краткой пиитики» нечітко вказав відміни поезії від прози. Там же і згадка про І. П. Котляревського: «Бюффон писал изящную природу изящным словом, но Бюффон не был поэт; Котляревский изобразил на малороссийском языке низкую природу словом простонародным — и Котляревский — поэт!», с. 27.

1825

245. Кулжинский И. Некоторые замечания касательно истории и характера малорусской поэзии. — «Украинский журнал», 1825, ч. 5, № 3, с. .178—187.

Про І. Котляревського, с. 186. У дещо зміненому вигляді ця праця увійшла до книги І. Кулжинського «Малороссийская деревня». Див. № 250.

У статті говориться: «Долг справедливости требует, чтобы мы принесли благодарность г-ну Котляревскому за его «Энеиду». Мы уверены, что сия прекрасная пародия дойдет до позднейшего потомства и ею будут заниматься так, как теперь занимаются руническими буквами или древними медалями, ускользнувшими от едкости времени».

246. Рылеев К. Ф. Войнаровский. Сочинение К. Рылеева. М., 1825. XXIV, 64 с.

В «Примечаниях к первой части «Войнаровского» пояснення слова «ватага» з посиланням на І. Котляревського.

1826

247. [Сомов О.] Гайдамак. Малороссийская быль. — В кн.: Звездочка, СПб., 1826.

Епіграфи до першої і четвертої глав узято з «Енеїди» І. П. Котляревського. Див. також № 1009.

1827

248. [Передмова ред. журналу «Вестник Европы» до балади П. Гулака-Артемовського «Твардовський»]. — «Вестник Европы», 1827, № 6, с. 120—121.

Характеризуючи стан української літератури, редакція журналу пише: «Теперь, сколько известно, малороссийская словесность поддерживается единственно стихотворениями в забавном или шутливом роде: такова «Энеида» Котляревского, таковы стихи при грамматике г-на Павловского и несколько очень замысловатых пиес, напечатанных в «Украинском вестнике».

249. [Примітка ред. журналу «Вестник Европы» до публікації балади Гете «Рибалка», в перекладі П. Гулака-Артемовського]. — «Вестник Европы», 1827, № 20, октябрь, с. 287—288.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 44

Редактор журналу Каченовський у примітці, в якій дано посилання на лист П. Гулака-Артемовського до редакції, пише, що одною з причин, яка спонукала поета до перекладу балади Гете, є бажання побачити, чи можна «на малороссийском языке передать чувства нежные, благородные, возвышенные, не заставляя читателя или слушателя смеяться, как от «Энеиды» Котляревского и от других с тою же целью написанных стихотворений».

250. Кулжинский И. Малороссийская деревня. М., В типогр. императорского Московского театра, 1827. IX, 136, [4] с.

У розділі «Малороссийская поэзия», с. 72—117 згадка про «Енеїду». I. П. Котляревського, с. 116—117. Див. № 245.

251. Байский П. [О. Сомов]. Гайдамак. (Отрывок из малороссийской повести). — «Северные цветы на 1828 год». СПб., 1827, с. 227—300.

У повісті О. Сомов свідчить, що в XVIII столітті панські будинки на Україні були прикрашені тими малюнками, які знаходимо в «Енеїді» І. П. Котляревського при описі палацу царя Латина, с. 202.

1828

252. Сомов О. Обзор российской словесности за 1828 год. — «Северные цветы на 1829 год». СПб., 1828, с. 3—110.

У праці О. Сомова — замітка про «Енеїду» І. П. Котляревського. Говорячи про «комічну Енеїду» Неведомського, О. Сомов вказує на велику кількість «Енеїд», з яких симпатії читача й почесне місце у літературі здобула лише «Енеїда» Котляревського. Виявляючи причини успіху цього твору, О.  Сомов пише, що автор зумів приправити свою поему малоросійською сіллю й живо представив у ній замість троянців, карфагенян й латинців земляків своїх малоросіян з їх домашнім побутом, звичками й приказками, с. 53.

1830

253. Бантыш-Каменский Д. История Малой России. Часть третия. М., 1830. 264, 102 с., илл.

У «Примечаниях к третьей части «Истории Малой России» — згадки про І. П. Котляревського на с. 79, 83 в замітці про весільні обряди на Україні, на с. 84 при поясненні слова «мавка», на с. 88 при поясненні слова «контуш», на с. 91 виписка з «Словаря г. Котляревского» і на с. 242—243 замітка: «Г. Котляревский, в новейшее время, в переложенной на малороссийское наречие Енеиде, показал, с отличным искусством, до какой степени ум гибкий и оборотливый может управлять гармоническими звуками».

254. Н. П[олевой]. [Рецензія на кн.: Бантыш-Каменский Д. История Малой России. М., 1830]. — «Московский телеграф» 1830, № 17, 18.

У номері 18, с. 256 згадка про «Енеїду» І. П. Котляревського як «любимую книгу всех малороссиян».

255. [Свиньин П. П.] Полтава. Из живописного путешествия по России издателя «Отечественные записки». — «Отечественные записки», 1830, апрель, № 120, с. 1—43.

У статті, с. 30—31, згадка про І. П. Котляревського, від якого «можно получить много новых и любопытных сведений касательно духа и характера его земляков». Див. також №№ 2712, 445, 634.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 45

256. [Уривок з казки «Видьма»]. — «Вестник Европы», 1830, № 1, с. 113—116. Підп.: Б.

В авторських примітках пояснення розміру і прийнятої орфографії. «Касательно письма малороссийского — quot capita, tot sensus, Г. Максимович, в издании малороссийских песен (очень неверных), следуя этимологии слов, изменил выговор и затруднял малороссиянина в чтении; пан Котляревский, следуя самому выговору, писал, как произносят, но прекрасная Энеида-малороссиянка (думаю, по воле писца или типографщика) принуждена была надеть русский кокошник к мужицкой плахте: как не к лицу!»

Про це див.: Каллаш В. Из истории малорусской литературы 20-х и 30-х годов XIX века. — «Киевская старина», 1901, т. 76, кн. 11, с. 264.

1831

257. Гоголь Н. В. Вечера на хуторе близ Диканьки. Повести, изданные пасичником Рудым Паньком. Кн. 1—2. СПб., Типогр. департ. народн. просвещения, 1831—1832.

Кн. 1. 1838. XXII, 244 с.; кн. 2. 1832. XVI, 335 с.

У повісті «Сорочинская ярмарка» перед розділами III, IV, VIII — епіграфи з «Еяеїди» І. Котляревського.

258. [Рец. на кн.: Гоголь Н. В. Вечера на хуторе близ Диканьки]. — «Северная пчела», 1831, № 219, 29 сентября, с. 1. Подп.: В. У рубриці: Новые книги.

У рецензії говориться: «Небольшое литературное общество, издавна составившееся в Малороссии и постоянно действующее в духе местного патриотизма, сколько можно судить по первым трудам оного, имело сперва целью сохранить во всей чистоте особенность своего наречия и оригинальность давнопрошедшего быта. К сему периоду принадлежат печатные опыты гг. Котляревского, Артемовского-Гулака и издателей Украинского вестника».

259. М. П[огодин]. Петрусь. Малороссийский анекдот. Поев. И. П. Котляревскому. — В кн.: Сиротка. Литературный альманах на 1831 год, изданный в пользу заведения призрения бедных сирот. М., Типогр. Селивановского, 1831.

1833

260. Запорожская старина. MD—MDCXL. Издание Измаила Срезневского. X., Универс. типогр., 1833—1834.

Епіграф на тит. стор. першої частини:

Так вічной пам'яті бувало
У нас в Гетьманщині колись.

261. Квітка-Основ'яненко Г. Супліка до пана іздателя. — В кн.: Утренняя звезда. Кн. 2. X., 1833, с. 3—7.

«Хіба ж не живо вчистив пан Котляревський Енея? Еге! Об нім і досі Москва товче й перетовкує; і з якого боку не зайде, сплесне руками та й каже: «ну так, славно!». Див. також № 907.

1834

262. [Бодянский О.] Ответ Н. В. С. — «Молва», 1834, № 33, с. 86—99. Подп.: Мастак И.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 46

На стор. 90 цитата з «Енеїди» І. Котляревського:

Так вічной пам'яті бувало
У нас в Гетьманщині колись.

263. Срезневский И. Письмо к профессору И. М. Снегиреву. — «Ученые записки Московского университета», 1834, ч. 6, с. 134—150.

Розглядаючи питання розвитку української літератури, І. Срезневський вказує, що запорукою її майбутнього є діяльність попередніх і сучасних письменників: «И почему же глубокомысленный Сковорода, простодушный Котляревский, богатый фантазиею Артемовский, всегда увлекательный Основьяненко и еще несколько других, польстивших обещаниями и надеждой выждать от них что-нибудь достойное Украины,— почему должны они остаться одни в доселе дикой пустыне украинской литературы?», с. 135. Див. також № 630.

264. Lewicki Joseph. Grammatik der Ruthenischen oder Klein Russischen Sprache in Galizien. Przemyśl, 1834, [8], XXVI, 212, 39 [ll], S.

У передмові згадка про «Енеїду» І. П. Котляревського вид. 1808 p., с XVII. На crop. 195 20 рядків із «Енеїди» як взірець ямбічного вірша і на стор. 46—47 у додатках 30 рядків із «Енеїди» вид. 1808 р. як взірець українського друкованого слова.

Рец.: «Московский наблюдатель», 1839, ч. 11, № 3, с 43—44.

У рецензії також згадка про «Енеїду» І. П. Котляревського.

1835

265. Бодянский И. Рассмотрение различных мнений о древнем языке северных и южных руссов. — «Ученые записки Московского университета», 1835, ч. 9, с. 472—491.

У примітці на стор. 477—478 згадка про І. Котляревського як про письменника, що прийняв «твердое намерение писать только на малороссийском языке».

1837

266. Гребенка Е. [Рецензія на кн.: Квітка-Основ'яненко Г. Малороссийские повести. Кн. 2]. — «Северная пчела», 1837, № 260, 16 ноября.

У рецензії згадка про «Енеїду» I. П. Котляревського з приводу полеміки з поглядами тих, хто вважав, що українською мовою можна писати тільки жартівливі твори.

267. Русалка Дністровая. Ruthenische Volks-Lieder. У Будимі, Письмом Всеучилища Пештанского, 1837. XX, 133, II с.; 1 л. факс.

У «Передслів'ї», написаному М. Шашкевичем, с. IV, згадка про українські книги, у тому числі про «Енеїду» видання 1798, 1808 і 1809 років. Див. також № 347.

1838

268. [Белинский В. Г.] Об артисте. — «Московский наблюдатель», 1838, ч. XVII, май, кн. 2, с 298—302. Без підп.

Згадка про І. Котляревського у зв'язку з визначенням пародії як літературного жанру. Див. також № 836.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 47

1839

269. Полевой Н. Очерки русской литературы. Сочинение... Часть вторая. СПб., 1839. 510 с.

«Котляревский едва ли не первый подал пример своею перелицованною Энеидою. Как умную шалость, даже и мы, русские, читали с удовольствием Энеиду Котляревского... Котляревский сделал несколько опытов и простонародной малороссийской поэзией; проникнутый духом своей родины, он вышел из попытки удачно, как потом удачно перенес Гоголь несколько народных черт Малороссии в свои русские повести», с. 489.

270. С. С[теблин] К[аминский]. Биография поэта Котляревского. — «Северная пчела», 1839, № 146, 4 июля, с. 584.

271. [Менцов Ф.] Биография поэта Котляревского. — «Журнал Министерства народного просвещения», 1839, № 24, с. 166—168. (Отд. VI. Обозрение русских журналов).

Біографія написана на основі праці Стеблін-Каміиського, див. № 270.

272. Свиньин П. П. Картины России и быт разноплеменных ея народов. Из путешествий. Часть 1, СПб., 1839. 388 с., илл.

У розділі «Полтава и шведская могила на Полтавском поле», с. 291—309 на стор. 306 згадка про І. П. Котляревського як вихователя і в розділі «Малороссияне», с. 311—317, на стор. 311—312 згадка про І. П. Котляревського як людину, яка найкраще обізнана з побутом українців. Див. також № 255.

1841

273. Галанин И. [Обозрение русских газет и журналов История литературы. Обзор И. Галанина]. — «Журнал Министерства народного просвещения», 1841, ч. 32, № 10, отд. VI, с. 44.

Згадка про те, що в Харкові друкується «Енеїда» та «Москаль-чарівник», переданий автором І. Срезневському, у зв'язку з цим подається коротка біографічна замітка про І. Котляревського.

274. Гребінка Е. Так собі до земляків. — В кн.: Ластівка. СПб., 1841, с. 1—19.

Згадки про «Енеїду» і «Наталку Полтавку» І. П. Котляревського, с. 1—2, 18. Див. також № 904.

275. Максимович М. О правописании малороссийского языка. Письмо к Основьяненку. — «Киевлянин». Книга вторая. Издал Михаил Максимович. К., 1841, с. 153—180.

Згадка про «Енеїду» І. П. Котляревського, про яку автор пише, що до повістей Квітки-Основ'яненка вона була «главным и почти единственным печатным кодексом малороссийского языка».

276. Максимович М. О стихотворениях Червонорусских. — «Киевлянин». Книга вторая. Издал Михаил Максимович. К., 1841, с. 119—152.

Згадка про І. П. Котляревського, «с легкой руки» якого «наш малороссийский или южнорусский язык пошел успешно в литературное дело».

277. Пассек В. Котляревский и его Энеида, издаваемая в Харькове. — «Москвитянин», 1841, ч. 2, с. 562—567; «Журнал

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 48

для чтения воспитанникам военно-учебных заведений», 1842, т. 34, № 135, с. 302—306.

У тексті статті уривки з п'ятої частини «Енеїди» — 7 строф по 10 рядків.

1842

278. Евецкий Ф. Ластівка. Сочинение на малороссийском языке в стихах и прозе. Собрал Е. Гребенка. СПб., 1841. [Рец.]. — «Денница — Jutrzenka», 1842, № 7, с. 85—89.

Згадка про «Енеїду» та драм. твори І. П. Котляревського і поезію Т. Г. Шевченка «На вічну пам'ять Котляревському».

278а. Тихорский Н. [Рец.:] Сніп. Украинский новоричник. Харків, 1841. — «Маяк» 1842, т. 5, кн. 9, гл. Критика, с. 1—21.

«...стихи Кореницкого плавны, легки, игривы, как у Котляревского...», с. 4.

1843

279. Иеремия Галка [Костомаров М. I.] Обзор сочинений, писанных на малороссийском языке. — В кн.: Молодик на 1844 год. Украинский литературный сборник, издаваемый И. Бецким. X., 1843, с. 157—185.

I. П. Котляревський, с. 163—165. Передруки — див. №№ 606, 1141.

280. Lewicki Jozef. Listy tyczące się piśmiennictwa ruskiego w Galicji. Przemysl, 1843. 24 s.

Згадка про «Енеїду» І. Котляревського, с. 9.

280а. «Маяк», 1843, т. 7, кн. 14.

У розділі «Нові книги» на 7 рядках про вихід «Енеїди» і о «её достоинствах», с. 1129.

281. [Сенковский О.] [Рец. на кн.: Сочинения Николая Гоголя] — «Библиотека для чтения», 1843, т. 57, ч. 1, отд. VI, с. 21—28.

Негативна рецензія з випадом проти «Енеїди» І. Котляревського, с. 21—22.

282. Скальковский А. О ногайских татарах, живущих в Таврической губернии. — «Журнал Министерства народного просвещения», 1843, ч. 40, № 10—12, отд. 2, с. 105—130, 147—190.

Згадка про «штабс-капітана Котляревського», с. 165.

1845

283. Котляревский Иван Петрович. — В кн.: Митрополит Евгений [Болховитинов]. Словарь русских светских писателей, соотечественников и чужестранцев, писавших в России. Т. 1. М., Издание Москвитянина, 1845, с. 311.

1846

284. Головацький Я. Ф. Пам'ять Маркіяну Р. Шашкевичу. — В кн.: Вінок русинам на обжинки. Уплів Іван Б. Ф. Головецький. Ч. 1. Відень, 1846, с. 47—66.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 49

Про знайомство Маркіяна Шашкевича з «Енеїдою» І. Котляревського, с. 52. Див. також № 347.

285. Hawryło Rusyn [Головацький Я. Ф.] Zustände der Russinen in Galizien. Ein Wort zift Zeit. Von einem Russinen. Leipzig, Slawische Buchhandlung, 1846, 22 S.

Згадка про І. Котляревського як одного з перших українських письменників, с. 3.

285а. Кавелин А. Памятники белорусской письменности. Энеида наизнанку. — «Маяк», 1845, т. 23, кн. 45, гл. 5, смесь, с. 30—32.

«Вероятно многие из читателей «Маяка» знают, хотя по слуху, о пародиях на «Энеиду» в литературе Немецкой — Блюмауера и малороссийской — Котляревского», с. 30; «Давно слышал я о существовании на белорусском языке «Энеиды наизнанку»; слышал также, что она не уступает в достоинстве известной малороссийской «Энеиде» Котляревского, с. 32.

286. Сементовский Н. Иван Петрович Котляревский. — «Северная пчела», 1846, № 82, 15 апреля, с. 327—328.

287. Сементовский Н. Полтава. — «Иллюстрация», 1846, т. 2, № 20, с. 307—312; № 21, с. 323-325.

Біографія І. Котляревського, с. 309—310. На стор. 311 — портрет письменника.

287а. Сементовский Н. Соборная церковь в г. Полтаве. — «Иллюстрация», 1846, т. 2, № 13, с. 199.

Також згадка про І. Котляревського.

1847

288. Котляревский Иван Петрович. — В кн.: Справочный энциклопедический словарь. Т. 6. СПб., К. К. Крайя, 1847, с. 871.

1848

289. Блоньскій Кирил. Подписка и предплата на руску книжку под титулом Виргілїєва Енеида на малорускій язык переложенна Котляревским. Відень, 1848. 1 л.

Оголошення про замір видати «Енеїду» та запрошення до підписки на цю книгу.

Унікальний примірник відозви зберігається у Відділі рідкісної книги Львівської держ. наукової бібліотеки, № 35289 РК IV. Див. також №№ 666, 1078.

290. [Вагилевич І.] Zamitky о ruskoj literaturi. Prodołzenyje. — "Dnewnyk Ruskij" 1848, cz. 9, 13/25 zołtnia, с 37—38.

Про І. П. Котляревського, с. 37. Див. також № 347.

291. Метлинский А. Л. Известия об издании Южнорусского сборника и обозрение собранных и напечатанных этнографических или народоописательных сведений и материалов относительно здешнего края и вообще южнорусского края. — «Харь-

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 50

ковские губ. ведомости», 1848, №№ 35, 36. Окр. відбиток: X., 1848, 11 с.

Про І. Котляревського с. 7 [у відбитці].

292. Метлинский А. Правописание южнорусского языка или наречия. — В кн.: Южный русский сборник. Издание Амвросия Метлинского. X., В универс. типогр., 1848, с. 9—18. Підп.: Издатель.

Правопис «Енеїди» І. Котляревського, с. 13—14.

293. Скальковский А. Болгарские колонии в Бессарабии и Новороссийском крае. Статистический очерк. Одесса, 1848. 156 с.

У розділі «Местность, занимаемая Болгарскими колониями» в примітці на с. 46 згадка про документ «Донесение бригадира Катаржи и адъютанта генерала Михельсонф капитана Котляревского в 1808 г.», яким скористався автор праці як джерелом, коли збирав відомості про «Буджацьку орду».

1849

294. Я. Г[оловацький]. Иван Котляревскій. — «Пчола», 1849, № 3, 21 мая, с. 37—41.

Передруки, див. №№ 347, 1118.

295. Головацький Я. Три вступительніи преподаванія о рускій словесности. Сочинение ... Львів, Накладом Галицько-руської Матиці, 1849. 28 с.

І. П. Котляревський, с. 24—126. Див. також № 347.

296. С. С[тебли]н-К[аминский]. Иван Петрович Котляревский. — «Полтавские губернские ведомости», 1849, № 6, с. 60—65.

Передруки: а) «Журнал Министерства народного просвещения», 1849, № 10, часть 64, отд. VI, с. 37—41; б) «Киевские губернские ведомости», 1849, № 13, с. 104—107; в) «Северная пчела», 1849, №№ 83—84.

1850

297. Головацький Я. Розправа о язиці южнорускім і єго нарічіях: — В кн.: Головацький Я. Исторический очерк основанія Галицко-рускои Матиці. Львів, 1850, с. 17—80.

Згадка про I. П. Котляревського, який названий у числі перших українських письменників, с. 55.

298. Устіянович Н. Річ, держана при запроводі товарищества Руського народного просвіщенія ... у Львові дня 19 жовтня 1848 ст. ч. — В кн.: Головацький Я. Историческій очерк основанія Галицко-руской Матиці. Львів, 1850, с. 1—11.

Прізвище І. П. Котляревського назване в числі перших українських письменників, с. 9.

1851

299. Котляревскій Иван Петрович. — «Вісник для русинов Австрійскої держави», 1851, № 20, 15 (27) лютого, с. 80; № 21, 17 лютого (1 березня), с. 84.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 51

1852

300301. Арандаренко Н. Записки о Полтавской губернии, составленные в 1846 году. В 3-х ч. Ч. 3. Полтава, 1852. 490 с.

Згадки про І. Котляревського і зокрема його будинок у Полтаві, с. 45, 71.

1854

302. Народныя южнорусския песни. Издание Амвросия Метлинского. К., В университ. типогр., 1854. XX, 474 с.

Метлинский А. Предисловие, с. V—XVIII.

І. Котляревський названий у передмові у числі тих, хто прислужився справі збирання українського фольклору, с. IX.

1855

303. Геннади Г. Указание биографических сведений о замечательных людях Малороссии. — «Черниговские губ. ведомости», Часть неоф., 1855, с. 59.

Котляревский Иван Петрович [кор. біографія і літ-ра, усього 3 назви]. Див. також № 306.

1856

304. Скубент Чуприна [Котляревский А. А.]. По поводу сочинения г. Данилевского об Основьяненке. — «Московские ведомости», Лит. отд., 1856, № 41.

Огляд і оцінка творчості І. П. Котляревського. Див. також № 363.

1857

305. Кулиш П. Взгляд на малорусскую словесность, по случаю выхода в свет книги: «Народні оповідання Марка Вовчка». — «Русский вестник», 1857, декабрь, с. 227—234. Современная летопись.

Ім'я І. П. Котляревського згадується у числі перших українських письменників.

1859

305а. Колбасин Е. Литературные деятели прежнего времени. СПб., 1859. 29 с.

У нарисі про І. Мартинова згадка про І. Котляревського як учня семінарії, який разом з І. Мартиновим був призначений до відправлення в Петербург на навчання, с. 14—15.

306. Милорадович Г. Дополнение к «Указанию биографических сведений о замечательных людях Малороссии» г. Геннади. — «Черниговские губ. ведомости», Часть неоф., 1859, № 20. с. 134.

Також про І. Котляревського. Див. також № 303.

306а. Толбин В. Е. П. Стеблин-Каминский. (Директор лицея кн. Безбородко). — В кн.: Лицей князя Безбородко. Издал Г. А. Кулешов-Безбородко. СПб., В типогр. Академии наук, 1859, с. 88—89.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 52

«Своею любовью к литературе и выбором ученого поприща в особенности обязан был Стеблин-Каминский другу своего отца Ивану Петровичу Котляревскому». І далі про вплив І. Котляревського на формування наукових інтересів та характеру Е. П. Стеблін-Камінського.

1860

307. Куліш П. Переднє слово до громади. Погляд на українську словесність. — В кн.: Хата. 1860, Издав П. А. Куліш. Пб., [1860], с. VII—XXII.

Негативна оцінка «Енеїди» І. П. Котляревського, с. VIII, XVII—XVIII. Відзив М. Максимовича, див. № 369.

308. Мордовцев Д. [Рецензія на кн.: Шевченко Т. Г. Кобзар. Пб., 1860]. — «Русское слово», 1860, кн. 6, с. 37—71 [63]. Отд. 2.

У рецензії міркування з приводу того, що Т. Г. Шевченко до «Кобзаря» не включив поезію «На вічну пам'ять Котляревському».

1861

309. Кулиш П. Обзор украинской словесности. II. Котлярев-ский. — «Основа», 1861, кн. 1, с. 235—262.

Дуже різка і водночас тенденційна оцінка творчості І. П. Котляревського, яка пізніше неодноразово заперечувалась і спростовувалась рядом українських і російських письменників: М. Костомаровим, М. Пипіним, М. Петровим, М. Дашкевичем та ін. у їх працях, присвячених І. П. Котляревському.

Замітка: В. Ч[ибисов]. Обозрение журналов. — «Одесский вестник», 1861, ТА 25, 2 марта.

310. Кулиш П. Обзор украинской словесности. III. Артемовский-Гулак. — «Основи», 1861, кн. 3, с. 78—113.

У статті ряд різких випадів проти І. П. Котляревського.

311. Петраченко П. Краткий исторический очерк украинской литературы. — В кн.: Петраченко П. История русской литературы. Варшава, 1861,.с. 132—144.

Про I. П. Котляревського див. с. 186. У цій короткій згадці говориться: «Первое произведение, написанное чисто украинским языком, Энеида Котляревского. Эта пародия заинтересовала украинцев своим шутовством и еще более оттолкнула было просвещенных от мужицкой речи».

Замітка: Мизко Н. — «Основа», 1862, кн. 3, с. 54—55.

312. Побратим А. В. Концерт 27 апреля (сбор с которого был предназначен на покупку земли для родственников Т. Гр. Шевченка). — «Основа», 1861, кн. 6, с. 143—160.

Згадка про статтю П. Н. Таволги-Мокрицького в «Северной пчеле», № 116, у якій негативна оцінка статті П. Куліша про І. Котляревського в «Основі», 1861, № 1.

313. [Терещенко А. В.]. Иван Петрович Котляревский. — Основа», 1861, кн. 2, с. 163—175.

На основі вивчення архіву І. А Котляревського Олександр Власович Терещенко подає грунтовну біографію автора «Енеїди». Ця праця написана як спростування поглядів П. О. Куліша, який не знав фактів біографії Г. П Котляревського. «Жизнь Котляревского так полна и знаменательна, что

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 53

зная ее поверхностно, нельзя верно объяснить многие проявления его общественной деятельности и легко впасть в заблуждение при оценке его личности как человека и гражданина. Благодаря сведениям, собранным и нам сообщенным А. В. Терещенком, мы имеем возможность дополнить статью П. А. Кулиша многими данными из жизни Котляревского, яснее обрисовывающими эту истинно-почтенную личность прошлого времени». [З передмови редакції «Основы»].

П. Куліш був невдоволений публікацією в «Основі» статті О. Терещенка, про що писав у листі до О. Кониського від 5 грудня 1860 р. — Див.: «Нова Україна», 1923, № 10, с. 140—141.

1862

314. Кулиш П. Несколько предварительных слов [к публикации: Простак, или хитрость женщины, перехитренная солдатом. Комедия в одном действии. Сочинение Василия Афанасьевича Гоголя (отца Николая Васильевича)]. — «Основа», 1862, кн. 2, с. 19—23.

Оцінка водевілю І. П. Котляревського «Москаль-чарівник».

1863

315. Галахов А. История русской словесности, древней и новой. Т. 1. (История древней русской словесности. История новой до Карамзина). СПб., 1863. 596 с.

При розгляді пародії у російській літературі згадка про «Енеїду» І. П. Котляревського, с. 486.

316. Савинов В. [Страва]. Первая любовь И. Котляревского. Из путевых воспоминаний 1855 г. — «Северная пчела», 1863, № 80, 24 марта.

Спогад про I. П. Котляревського з часів, коли він був учителем поміщицьких дітей у Золотоніському повіті на Полтавщині. Більша частина спогадів передрукована в кн.: Стешенко И. Иван Петрович Котляревский, автор украинской «Энеиды». К., 1902, с. 14—19.

1864

316а. Милюков А. Вопрос о малороссийской литературе. — «Эпоха», 1864, № 4, с. 75—102. Також у кн.: Милюков А. Отголоски на литературные и общественные явления. СПб., 1875, с. 126—163.

«Экземпляры... «Энеиды» не только распространялись на юге, но и проникли и во внутреннюю Россию и зачастую встречались в чисто русских семействах», с. 80 [у журналі «Эпоха»].

1865

317. Бодянский П. И. Библиографический указатель уроженцев Полтавской губернии или умерших в ней, известных своею служебною или литературною деятельностью. — В кн.: Памятная книжка Полтавской губернии за 1865 год. Состав. Павел Бодянский. Полтава, Полтавск. губ. стат. ком., 1865, отд. 1, с. 433—464.

І. П. Котляревський, с. 442—443. Передруковано в кн.: Памятная книжка Полтавской губернии за 1866 год. Полтава, 1866, с. 433—465.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 54

318. Пыпин А. Н. и Спасович В. Д. Обзор истории славянских литератур. СПб., Издание О. И. Бакста, 1865. VI, 536 с.

Из содержания: Глава третья. Русское племя. 2. Малоруссы, с. 206—232.

I. П. Котляревський, с. 220—222. Дуже прихильна і науково обгрунтована оцінка творчості І. П. Котляревського, яка попереджена викладенням біографії письменника. Див. також № 338.

319. Маруся К. [Кониський О. Я.] Очерки украинский драматической литературы. I. Котляревский, Гоголь-отец и Кухаренко. — «Русская сцена», 1865, № 6-7, с. 27—36 [друга пагінація].

Негативна оцінка драматичної творчості І. П. Котляревського. Див. також №№ 320, 324.

Про те, що Маруся К. — псевдонім О. Я. Кониського, див.: Доманицкий В. Библиографический указатель сочинений А. Я. Конисского, написанных по-малорусски. — «Киевская старина», 1901, т. 72, кн. 1, с. 131—151 [134].

320. Маруся К. [Кониський О. Я.]. Критичний огляд української (руської) драматичної літератури. І. Котляревський і Гоголь-батько. — «Мета», 1865, № 17, 9 (21) листопада, с. 532— 535. [Не закінчено].

1866

321. Бодянский П. И. Библиографический указатель уроженцев Полтавской губернии или умерших в ней, известных своею служебною или литературною деятельностью. Див. № 317.

322. Данилевский Г. П. Украинская старина. Материалы для истории украинской литературы и народного образования. X., 1866. 403 с.

Згадка про «Енеїду» I. П. Котляревського у нарисі про Г. Ф. Квітку-Основ'яненка, с. 198, у якій, на думку автора, «заключается порядочная частица снотворности и воды», але в якій все ж «господствует чистый малороссийский язык «puritatis legitimae», каким впоследствии писал редкий из южнорусских писателей, не исключая и Квитки». Лист Є. Гребінки до Г. Квітки-Основ'яненка від 14 вересня 1838 року, в якому йдеться про його заходи в справі збору матеріалів до літературного альманаху з залученням ряду українських письменників, у тому числі І. Котляревського, с. 273—274.

Див. також у цій справі № 545.

323.   Г. Зу...въ. Воспоминания. (Из записок старика). — «Прибавление к Петербургскому листку», 1866, май, с. 36—40. Подп.: Старик. Г. Зу...въ.

Спогади стосуються князя О. Б. Куракіна, який мав приємність прочитати «Оду», написану І. П. Котляревським. Текст «Оди» подається в спогадах.

324. Маруся К. [Кониський О. Я.] Критичний огляд української (руської) драматичної літератури. Котляревський і Гоголь-батько. — «Русалка», 1866, № 5, 29 січня, с. 38—39; № 6, 7 лютого, с. 45—46; № 7, 12 лютого, с. 54—55.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 55

325. Стеблин-Каминский С. Биографический очерк жизни Ивана Петровича Котляревского. — «Полтавские губернские ведомости», 1866, №№ 45—47.

Передрук — див. № 326.

1869

326. Стеблин-Каминский С. Воспоминания об И. П. Котляревском. (Из записок старожила). Полтава, 1869. 32 с.

У кінці автор: Степан Стеблин-Каминский. Дата: 1866 года июня 10. Полтава. Перепечатано из №№ 45, 46 и 47 Полтавских губернских ведомостей, 1866 года.

Праця С. Стеблін-Камінського складається з двох частин: Споминів, с. 3—12 і біографічного нарису життя Івана Петровича Котляревського, с. 13—32.

Рец.: «Русская старина», 1871, № 8, на обложке.

327. С. С. К. [Стеблин-Каминский С.] Столетний юбилей Котляревского. — «Полтавские епархиальные ведомости», 1869, № 17.

Передруки: а) «Харьковские губернские водомости», 1869, № 98; б) «Дон», 1869, № 97.

1871

328. Выдержки из дружеских писем Евгения (впоследствии Митрополита Киевского) к Воронежскому приятелю его Василию Игнатьевичу Македонцу. — «Русский архив», издаваемый при Чертковской библиотеке Петром Бартеневым. Год 8 (1870). М., 1871, стлб. 769—870.

У листі № 42 від 8 травня 18013 року, писаному в Санктпетербурзі, стлб. 822—823, Євгеній Болховітінов повідомляє, що в найближчу неділю він вибирається відвідати гурток приятелів. «Поелику там будут со мною некоторые и малороссияне, то возьму с собою Перелицованную Энеиду» (стлб. 823).

328а. Ільницький В. Наталка Полтавка. (Критичний огляд). — В кн.: Руська читанка для вищої гімназії. Уложив О. Барвінський. Ч. 3. Львів, 1871, с. 309—311.

Див. також № 1545.

329. Мартынов И. И. Автобиографические записки. — «Заря», 1871, № 6, с. 69—110.

Спогад про I. П. Котляревського з часу його навчання в семінарії, с. 72—73. Див. також №№ 351, 463.

330. Свєнціцький Павлин. Вік XIX у діях літератури українській. Відчит... Львів, Підмогою товариства «Просвіта», 1871, 16 с.

Про І. П. Котляревського, с. 10.

330а. Театр в Петрозаводске в 1809 году. — «Русский архив», год 8 (1870). М., 1871, стлб. 954—959. Сообщил К. М. Петров.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 56

У статті говориться про переробку і постановку в Петрозаводську в 1809 році «Енеїди» під назвою «Олонецкая русалка». Через відсутність джерел неможливо встановити, з чого зроблено переробку: з травестії М. Осипова чи з І. Котляревського.

1872

331. Мартынов И. И. Записки. І. Автобиография. II. [Письма]. — В кн.: Памятники новой русской истории. Сборник исторических статей и материалов, издаваемый В. Кашпиревым. Т. 2, отд. 2. СПб., Типогр. Майкова, 1872. с. 68—182.

Спогад про I. П. Котляревського з часів його навчання в семінарії, с. 71—72. Див. №№ 329, 463.

332. [Драгоманов М. П.] Ukraino. Il movimento letterario ruteno in Russia e Galizia (1798—1872). — "Rivista Europea" (anno IV, vol. I e II. Firenze, 1873).

Текст українською мовою в перекладі В. Навроцького: «Правда», 1873, № 7, с. 257—263; № 10, с. 362—368; № 14, с. 488—495; № 15, с. 529—531; № 16, с. 559—564.

Згадки про творчість І. П. Котляревського, с. 365, 368.

1874

333. Українець [Драгоманов М. П.] Література російська, великоруська, українська і галицька. III.— «Правда», 1874, № 1, с 20—28; № 2, с. 59—69; № 3, с. 107—116; № 4, с. 155—163; № 5, с. 203—211.

Згадки про творчість І. П. Котляревського, с. 23—24.

1875

334. Имберх М. А. Выкуп артиста М. С. Щепкина из крепостной зависимости 1818 г.— «Русская старина», 1875, № 6, с. 152—154.

Згадуєтеся І. П. Котляревський.

335. К. Чу-ч. [Замітка про народний характер пісень в «Наталці Полтавці»]. — «Московские ведомости», 1875, 12 января, с. 5, стлб. 1.

У тексті замітки спогад про І. Котляревського.

Репліка: Бодянський О. — «Чтения в императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. Повременное издание под заведыванием О. М. Бодянского», 1874, кн. IV, октябрь—декабрь, с. 166—168.

1877

336. Пискунов Ф. Передне слово. — В кн.: Артемовський-Гулак П. П. Кобзарь. К., 1877, с. 3—5.

Згадка про творчість І. П. Котляревського, яку автор ставить нижче спадщини П. П. Гулака-Артемовського.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 57

1878

337. Драгоманов М. Література українська проскрибована рядом російським. (Переклад з французького). Львів, 1878. 39 с. Дрібна бібліотека. II).

Згадка про творчість І. П. Котляревського, с. 25.

1879

338. Пыпин А. Н. и Спасович В. Д. История славянских литератур. Издание второе, вновь переработанное и дополненное. Два тома. Т. 1. СПб., Изд. М. М. Стасюлевича, 1879.

Глава третья. Русское племя. I. Южноруссы, с. 306—388.

I. П. Котляревський, с. 357—359. Див. також № 318.

Переклади книги на німецьку, французьку і чеську мови див. №№ 2053а, 2105а, 2142а.

1880

339. Геннади Г. Котляревский Ив. Петр. — В кн.: Геннади Г. Справочный словарь о русских писателях и ученых, умерших в XVIII и XIX столетиях, и список русских книг с 1725 по 1825 г. Т. 2. Ж—М. С дополнениями Николая Собко. Берлин, 1880, с. 168. Дополнение, с. 409.

340. Письма к М. П. Погодину из славянских земель (1835— 1861). Вып. 3. М., Издание Общества истории и древностей российских при Московском университете, 1880.

XVII. Письма Ивана Вагилевича, с. 622—651. Згадки про І. Котляревського в листах від 27 травня 1837 р. і 27 травня 1843 р., с. 630, 641. Докладніше про те див. № 347.

1881

341. К[ошовий]. [Кониський О. Я.]. Відчити з історії русько-українського письменства XIX віку. (Поезія). — «Світ», 1881, № 1, 10 січня, с. 11—12; № 2, 10 лютого, с. 28—29.

Про творчість І. П. Котляревського в номері другому.

М. Павлик у листі до М. П. Драгоманова від 18.VII.18718 р. висловив невдоволення статтею О. Кониського, яку він прислав до публікації у «Громадському друзі». Про це див.: Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом. Т. 2. (1876—1678). Чернівці, 1910, с. 311.

1882

341а. Бучневич В. Записки о Полтаве и ее памятниках. Полтава, 1882. 227, XLIX, 3 с.

Зі змісту: Домик Котляревського, с. 189—190; Иван Петрович Котляревский. [Коротко про життя і творчість], с. 224—225.

342. Куліш П. А. Хуторна поезія. Львів, Накладом автора, 1882. 138 с.

Про I. П. Котляревського див.: Зазивний лист до української інтелігенції, с. 113—137.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 58

Оцінка літературної спадщини І. П. Котляревського, с. 123—124. Оцінка, висловлена в цій статті, діаметрально протилежна тій, яка надрукована в «Основі», 1861 р., місцями вона переходить у панегірик І. П. Котляревському.

Відзив: Костомаров Н. П. А. Кулиш и его последняя литературная деятельность. Див. № 344.

1883

343. Горленко В. Из бумаг И. П. Котляревского. — «Киевская старина», 1883, т. 6, кн. 5, с. 146—156.

Відомості про архів І. П. Котляревського. У тексті статті публікації листів до І. П. Котляревського від Я. І. Лобанова-Ростовського 1812 і 1813 років, М. Г. Рєпніна 1820, Н. Мельгунова 1828 р., Д. Бантиш-Каменського 1829. р. і О. Сомова 1830 р. Див. також № 453.

344. Костомаров Н. П. А. Кулиш и его последняя литературная деятельность. — «Киевская старина», 1883, т. 5, кн. 2, с. 221—234.

У статті — критика поглядів П. О. Куліша на творчість І. П. Котляревського, а також погляди М. I. Костомарова на місце і значення літературної спадщини автора «Енеїди» в історії української літератури. Див. також № 342.

345. Стеблин-Каминский С. Воспоминания об И. П. Котляревском. (Из записок старожила). Полтава, Типогр. Дохамна, 1883. 44 с.

Перше видання цієї праці див. № 326.

1884

346. Н. М. В. [Минский Николай Максимович, псевд. Н. М. Виленкина]. Иван Петрович Котляревский. (Критико-биографический очерк). — «Новь», 1884, т. 1, с. 702—703; т. 2, 1885, с. 126—133.

У кінці статті бібліографія творів І. П. Котляревського і бібліографія критичної літератури, усього 24 назви.

Резюме цієї статті див.: «Киевская старина», 1885, т. 11, кн. 3, с. 599— 606. Док., изв. и зам. Див. також № 382.

347. И. Онишкевича Руская бібліотека. Том II, виданий «Академічним братством». Писаня Маркіяна Шашкевича, Івана Вагилевича і Якова Головацького. Львів, 3 печатні Товариства імені Шевченка, 1884. 382 с.

Зі змісту: Вагилевич І. Замітки о руской літературі, с. 145—158. [Передр. із газ. «Дневник рускій», 1848. Про І. П. Котляревського, с. 158— 154]; Лист до М. Погодіна від 27 червня 1837, у якому І. Вагилевич ділиться планом написання граматики южноруської і для того думає використати, крім фольклорного матеріалу, також твори І. П. Котляревського, Г. Квітки-Основ'яненка, с. 165—167 [166]; Лист до М. Погодіна від 27 травня 1834 р., у якому І. Вагилевич повідомляє про підготовку праці «О южноруском язику», в якій хоче оцінити «писателів южноруських», у тому числі І. П. Котляревського, с. 176—181 [178]; Головацький Я. Пам'ять Маркіяну Шашкевичу, с. 193-200. На с. 195 про знайомство М. Шашкевича з «Енеїдою» І. П. Котляревського; Три вступительніи преподаванія о рускій словесності, с. 329—348. Про І. П. Котляревського, с. 346—347; Іван Котляревський, с. 349

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 59

[Передрук з журналу «Пчола», 1849 р.]; Шашкевич М. Передслів'є [до «Русалки Дністрової», 1837 р.], с. 380—381. Згадка про «Енеїду», яка названа в числі перших українських книг.

348. Петров Н. И. Очерки истории украинской литературы XIX столетия. К., Типогр. И. и А. Давыденко, 1884. IV, 457, XV с.

Иван Петрович Котляревский, с. 22—36.

Рец.: Дашкевич Н. П. Отзыв о сочинении г. Петрова ... — Див. № 357.

1885

349. Пыпин А. Н. Общественное движение в России при Александре I. Издание второе, пересмотренное и дополненное. СПб., 1885. VIII, 543 с. (Исторические очерки).

Приналежність І. П. Котляревського до масонської ложі в Полтаві «Любовь к истине», с. 321.

1886

350. Коцовський В. Житє і значенє Маркіяна Шашкевича і в додатку матеріали і замітки до генези русько-народного відродження в Галичині. Львів, З друкарні Товариства імені Шевченка, 1886. 87 с

Про вплив «Енеїди» на літературну творчість Осипа Левицького, с. 32. Там же й замітка про популярність «Енеїди» в Галичині в 40-х роках XIX століття.

351. Коцовський В. Рукописний відпис «Енеїди» Котляревського. — «Зоря», 1886, № 24, 15 (27) грудня, с. 416.

У замітці крім опису рукописного списку «Енеїди», знайденого в Галичині, також відомості про поширення творчості І. П. Котляревського на західноукраїнських землях.

352. О. Лев[ицк]ий. Две малорусские оды эпохи Наполеоновских времен. — «Киевская старина», 1886, т. 14, кн. 4, с. 187—195.

У тексті статті публікація поезій: І. Ода на случай выигранной Бенингсеном над французом победы 1807 года, генваря 27 числа; II. Ода на изгнание французов из России в 1812 г. У вступній замітці до публікації автор висловлює припущення, що ці дві оди написав І. П. Котляревський.

З приводу цього див.: С. П. Ответ на вопрос о малорусских одах из времен Наполеоновских войн. — («Киевская старина», 1886, т. 14, кн. 4, с. 809—814. У цій статті заперечення авторства І. П. Котляревського.

1887

353. Коцовський В. Огляд національної праці галицьких русинів. — «Зоря», 1887, № 21—22, 8 (20) листопада, с. 361—379.

«Енеїда» в Галичині в 30—40-х роках XIX ст., с. 375.

354. Огоновський О. Історія літератури руської. Іван Петрович Котляревський. — «Зоря», 1887, № 10, 15 (27) травня, с. 174—175; № 11, 1 (13) червня, с. 187—192.

Див. також № 364.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 60

1888

355. П. Б[ыко]в. И. П. Котляревский. — «Всемирная иллюстрация», 1888, т. 40, № 1039, с. 490—491.

356. Б[ыко]в П. И. П. Котляревский. — «Нива», 1888, № 46, с. 1137—1138.

357. Дашкевич Н. П. Отзыв о сочинении г. Петрова: «Очерки истории украинской литературы XIX столетия». — В кн.: Отчет о двадцать девятом присуждении наград графа Уварова. Приложение к 59 тому «Записок Императорской Академии наук», СПб., 1888. 265 с.

І. П. Котляревський, с. 21—48 та в ряді інших місць.

358. И. П. Котляревский. По поводу 50-летия со дня его смерти. — «Киевское слово», 1888, № 520.

358а. Котляревский И. П. — «Червоная Русь», 1888, № 130.

Коротка біографія у зв'язку з 50-річчям з дня смерті.

359. Науменко В. К пятидесятилетию со дня смерти Ивана Петровича Котляревского. — «Киевская старина», 1888, т. 23, кн. 11, с. 374—394.

У тексті статті публікується замітка М. Максимовича «Полемическое обозрение малорусской словесности», написана у 1860 р. у зв'язку з оцінкою творчості І. П. Котляревського, яку дав П. О. Куліш у передньому слові до альманаха «Хата», а також уривки зі споминів С. Стеблін-Камінського, які не були надруковані раніше з цензурних міркувань (про зв'язок І. П. Котляревського з декабристами). Автор статті довше зупиняється на значенні творчості І. П. Котляревського для розвитку української літератури, підкреслює потребу її всебічного вивчення.

360. Ал-ский Из. Памяти И. Котляревского. По случаю 50-летия со дня его кончины. — «Киевлянин», 1888, № 234. Передрук: «Харьковские губернские ведомости», 1883, № 284.

1889

361. Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 2. СПб., Издание А. Д. и Д. П. Погодиных. 1889. 420 с.

У розділі XVII, с. 107 згадка про заходи Н. А. Мельгунова в справі видання «Енеїди» І. П. Котляревського [1827 р.], про що він повідомляє М. П. Погодіна. На с. 317 згадка про відвідання М. Погодіним І. П. Котляревського в липні 1829 року.

362. Браиловский С. Памяти И. Котляревского. По случаю 50-летия со дня его смерти. — «Филологические записки», 1889, № 2, с. 19—33.

363. Котляревский А. А. По поводу сочинения г. Данилевского об Основьяненке. 1856. — В кн.: Котляревский А. А. Сочинения. Т. 1. СПб., 1889, с. 13—24.

Див. № 304.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 61

364. Огоновський О. Іван Петрович Котляревський. — В кн.: Огоновський О. Історія літератури руської. Часть 2. І відділ. Львів, Накладом Товариства імені Шевченка, 1889, с. 186—210.

Див. також № 354.

365. Соболевский А. К юбилею И. П. Котляревского. — «Библиограф», 1889, № 10—11, с. 189—195.

1890

366. [Барвінський О.]. Іван Котляревський. — В кн.: Ілюстрований календар товариства «Просвіта» на рік 1891. Львів, 1890, с. 116—117. У рубриці «Замітні русини». Також у кн.: Квітка. Ілюстрований літературний збірник. Видав Василь Лукич. Львів, Накладом т-ва «Просвіта», 1890, с. 116—117.

367. О. П[опович]. Іван Котляревський. — «Ілюстрована бібліотека для молодежи, міщан і селян», Чернівці, 1890, № 11, с. 162—163. У циклю «Славні русини».

1891

368. Чайченко В. [Грінченко Б. Д.]. Іван Котляревський. 20/8.1769—20/10.1838. Подає... — «Дзвінок», 1891, № 16, 15 (27) серпня, с. 132—134; № 17, 1 (13) вересня, с. 137—139; № 18, 1 (13) жовтня, с. 145—147.

369. Чайченко В. [Грінченко Б. Д.] Іван Котляревський. Український письменник. Житєписне оповідане В. Чайченка. Львів, 1891. 38 с.; 1 л. портр. (Вид-во т-ва «Просвіта», № 132, кн. 5).

1892

369а. Вільхівський Б. [Грінченко Б. Д.] Перед столітньою річницею «Енеїди»]. — «Буковина», 1892, № 23, 5 (17) червня, с. 2—3.

Про потребу урочистого відзначення 100-річчя нового українського письменства.

370. Из семейного архива. II. Стихотворения Евстафия Петровича Рудыковского (1784—1851). — «Киевская старина», 1892, т. 37, кн. 5, с. 193—224.

Із змісту: VII. Об Наталци Полтавци. Мои думки, с. 220—224.

Пародія на «Наталку Полтавку». У передмові до публікації відомості про автора. Про це див. також: Нудьга Г. А. На шляху до реалізму. — В кн.: Бурлеск і травестія в українській поезії першої пол. XIX ст. К., 1959, с. 31—32.

371. Колесса О. Українські народні пісні в поезіях Богд. Залєського. — «Записки Наукового товариства імені Шевченка», 1892, част. 1, с. 124—208.

Про знайомство Б. Залеського з «Наталкою Полтавкою» І. П. Котляревського, с. 147—148; Вплив поезій з «Наталки Полтавки» на поезію Б. Залєського «Zakochana», с. 181—182.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 62

372. Котляревский Иван Петрович. — В кн.: Настольный энциклопедический словарь. Издание с 4-го тома т-ва А. Гранат и К°, бывш. т-ва А. Гербель и К°. Т. 4. М., 1892, с. 2347, портр.

Те саме: 2-е стереотип. изд. Т. 4. М., 1894, с. 2347.

Те саме: 3-е стереотип. изд. Т. 4. М., 1896, с. 2347.

Те саме: 4-е стереотип. изд. Т. 4. М., 1899, с. 2349.

373. Срезневский И. И. Путевые письма к матери его Елене Ивановне Срезневской (1839—1842). — «Живая старина», 1892, вып. 1, с. 49—77.

У листі до матері, писаному в Москві 15 жовтня 1839 р., І. І. Срезневський повідомляє: «[Щепкин] страстный охотник до всего малороссийского... Между прочим я передал ему «Москаля-чаривника»: он издасть его как 2-ю книжку Украин. сборника, и Гоголь будет держать корректуру, а издавши поставит на Моск. театре ...», с. 71.

374. Сумцов Н. Песни о госте Терентии и родственные им сказки. (К истории сказаний о неверной жене). — «Этнографическое обозрение», 1892, кн. 12, № 1, с. 106—119.

Про джерела «Москаля-чарівника» див. с. 111—119.

Див. також: Малинка А. Несколько вариантов на тему о госте Терентии. — «Этнографическое обозрение», 1893, кн. 16, № 1, с. 146—147; Сумцов Н. Ф. Дополнение к статье «Песни о госте Терентии». — «Этнографическое обозрение», 1893, кн. 18, № 3, с. 164.

1893

375. Дашкевич Н. П. Вопрос о литературном источнике украинской оперы И. П. Котляревского «Москаль-чаривнык». — «Киевская старина», 1893, т. 43, кн. 12, с. 451—481. Окремий відбиток: К., 1893. 2, 32 с.

Коротке резюме цієї праці див.: «Чтения в историческом обществе Нестора летописца», 1894, кн. 8, с. 10—11.

Рец.: Грушевський М. — «Записки Наукового товариства імені Шевченка», 1694, т. 4, с. 84—188.

Інші рецензії і відгуки див. №№ 374, 378—380, 431, 460.

376. Науменко В. Григорий Федорович Квитка, как малорусский писатель, перед судом истории. — «Киевская старина», 1893, т. 42, кн. 8, с. 245—268.

На стор. 249—250 згадується стаття Бандтке, надр. в журн. «Вестник Европы», 1815 року, у якій замітка про I. П. Котляревського та відзив редакції з цього приводу. Див. № 236.

377. Сергієнко М. [Грушевський М.]. Для ювілею Івана Котляревського. Desiderata. — «Записки Наукового товариства імені Шевченка», 1893, т. 2, с. 147—161.

Про дотеперішнє вивчення біографії і літературної спадщини І. П. Котляревського та перспективи дальшого дослідження. Названі теми, які повинні бути висвітлені у зв'язку з наближенням ювілею 100-річчя з дня виходу «Енеїди».

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 63

1894

378. Боцяновский Вл. К вопросу об источнике водевиля Котляревского «Москаль-чаривнык». — «Киевская старина», 1894, т. 47; кн. 10, с. 151—154. Док., изв. и зам.

З приводу статті М. П. Дашкевича. Див. № 375.

379. Перетц Вл. К исследованию о литературном источнике оперы И. П. Котляревского «Москаль-чаривнык». — «Киевская старина», 1894, т. 44, кн. 3, с. 548—551. Док., изв. и зам.

З приводу статті М. П. Дашкевича. Див. № 375.

380. Ястребов В. Варианты сказки о неверной жене. — «Киевская старина», 1894, т. 45, кн. 4, с. 159—165. Док., изв. и зам.

З приводу статті М. П. Дашкевича. Див. № 375.

1895

381. Іван Котляревський. [Портрет]. — «Зоря», 1895, № 10, 15 (27) травня, с. 181.

382. Минский Н. Две перелицованные «Энеиды». — В кн.: Русская поэзия. Собрание произведений русских поэтов ... под ред. С. А. Венгерова. Вып. 5. СПб., 1895, с. 806—814.

«Енеїда» І. П. Котляревського і «Энеида, вывороченная наизнанку» М. Осипова. Скорочений передрук статті, друкованій в журналі «Новь», 1884—1885 рр. Див. № 346.

383. Памяти П. П. Гулака-Артемовского (род. 16 янв. 1790 г., ум. 1 окт. 1865 г.). — «Киевская старина», 1895, т. 51, кн. 10, с. 113—118.

У тексті статті публікація дальшої частини праці М. Максимовича «Полемическое обозрение малорусской словесности», в якій автор виступає на захист І. Котляревського від нападок П. Куліша. Див. також № 359.

Частина праці М. Максимовича, присвячена творчості Г. Квітки-Основ'яненка, під заг. «Трезвон о Квиткиной Марусе» надрукована в «Киевской старине», 1893, т. 412, кн. 7—9, с. 246—268 [256—264].

384. Памяти И. П. Котляревского. — «По морю и суше», 1895, №, 43, с. 9.

У статті порушується питання про спорудження пам'ятника І. П. Котляревському.

385. Н. С[умцо]в. Котляревский Иван Петрович. — В кн.: Энциклопедический словарь. Т. 16. СПб., Издатели Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, 1895, с. 442.

Рец.: Ол. Г-ий. — «Записки Наукового товариства імені Шевченка», 1896, т. 13, кн. 5, с. 47-48 [48]. Бібл.

1896

386. Сердюков И. И. Автобиографическая записка. — «Киевская старина», 1896, т. 55, кн. 11, с. 178—224.

На стор. 183 спогад про М. М. Новикова, організатора масонської ложі в Полтаві, декабриста, з яким І. П. Котляревський був у дружніх взаєминах.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 64

387. Франко I. [Передмова до кн.: Апокрифи и легенди з українських рукописів. Зібрав, упорядкував і пояснив Іван Франко. Т. 1. Львів, Накладом Наукового товариства імені Шевченка, 1896, с. І—LXVI [І—II]. Передрук у кн.: Возник М. С. З життя і творчості Івана Франка. К., Вид-во Академії наук УРСР, 1955, с. 258—260.

Про зв'язок «Енеїди» І. Котляревського з давньою українською літературою.

1897

388. А. Л[азаревский]. Поездка в Полтаву. (П. Г. В-ову).— «Киевская старина», 1897, т. 57, кн. 4, с. 67—77.

Розшуки пам'яток про І. П. Котляревського у зв'язку з наближенням ювілею 100-річчя «Енеїди». Публікація записок С. Стеблін-Камінського про смерть і похорони І. П. Котляревського. Уваги з приводу твердження про особисте знайомство Т. Падури з І. П. Котляревським.

389. Нагідка П. Іван Петрович Котляревський (1769— 1838) — «Руслан», 1897, № 232, 12 жовтня, с. 1—2. У рубриці «Критичні мініатюри».

Стаття повторює основні твердження П. О. Куліша, висловлені в «Основі», 1861 р. У цілому вона непристойна й недоброзичлива по відношенню до спадщини І. П. Котляревського.

390. Сумцов Н. Ф. К предстоящему юбилею «Энеиды». И. П. Котляревского. — «Киевская старина», 1897, т. 56, кн. 1, с. 7—10. Док., изв. и зам.

Про численні помилки в виданнях «Енеїди» І. П. Котляревського і про необхідність встановлення канонічного тексту поеми.

Відгук: Гринченко Б. Изменения текста «Энеиды» И. П. Котляревского. — «Киевская старина», 1897, т. 56, кн. 3, с. 74—76. Док., изв. и зам. Див. також: Гринченко Б. Поправка. — «Киевская старина», 1897, т. 57, кн. 5, с. 70. Док., изв. и зам.

У статті Б. Д. Грінченка спростування деяких тверджень М. Сумцова про зміни в тексті «Енеїди» у виданнях, які були здійснені після смерті автора.

1898

391. Барвінський Ол. Огляд народної літератури українсько-руської до 60-х років. Передрук з III поправленого виданя «Виїмок з народної літератури українсько-руської XІХ ст. Львів, З друкарні Наукового товариства імені Шевченка, 1898. XIX с. І. Котляревський, с. XXIII—XXVIII.

392. Дашкевич Н. Малорусская и другие бурлескные (шутливые) Энеиды. — «Киевская старина», 1898, т. 62, кн. 9, с. 145— 188.

Рец.: Франко I. — «Записки Наукового товариства імені Шевченка», 1893, т. 26, кн. 6, с. 40—43. Бібл.

393. Два письма о Котляревском. — «Киевская старина», 1898, т. 62, кн. 7—8, с. 1—3. Док., изв. и зам. Листи подав ред. «Киевской старины» Гр. Ст. Вашкевич.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 65

У 1860 р. П. О. Куліш, плануючи видати твори І. П. Котляревського, звернувся з листом до А. Стронина і до С. Стеблін-Камінського, які поінформували його про архів автора «Енеїди» та про близькі стосунки поета з П. Стеблін-Камінським.

394. [Грінченко Б. Д.] Иван Котляревский. Описание его жизни. Полтава, Издание Полтавскогб губернского земства, 1898. 48 с.

Брошура надрукована без вказівки на прізвище автора.

Рец.: Гр. Ков[аленко]. — «Літ.-наук. вісник», 1899, т. 7, кн. 8, с. 200. Хр. і бібл.

Репліка: Грінченко Б. В справі рецензії на книжку Б. Грінченка «Иван Котляревський». — «Літ.-наук. вісник», 1899, т. 8, кн. 10, с. 39—40. Хр. і бібл.

З приводу цієї репліки див.: В справі рецензії на книжку Б. Грінченка: «Иван Котляревский, описание его жизни». — «Літ.-наук. вісник», 1900, т. 9, кн. 1, с. 64—66. Хр. і бібл. Замітки Гр. Коваленка і Б. Грінченка.

395. Грушевський М. Перші видання Енеїди Котляревського. — «Літ.-наук. вісник», 1898, т. 4, кн. 11, с. 84—86. Друга пагінація.

Бібліографічний опис перших трьох видань «Енеїди».

396. Грушевський М. Українсько-руське літературне відродження в історичнім розвою українсько-руського народу. Відчит... на науковій академії, спорядженій дня 1-ого падолиста 1898 р. на пам'ятку столітніх роковин відродження українсько-руської літератури. — «Літ.-наук. вісник», 1898, т. 4, кн. 11, с. 75—81. Друга пагінація.

397. Кміт Ю. В столітні роковини видання Енеїди Котляревського. — «Буковина», 1898, № 74, 24 червня (6 липня), с. 1—2; № 75, 26 червня (8 липня), с. 1—2.

398. Кобринська Наталія. Промова на науковій академії в ювілей відродження русько-української літератури [у Львові]. — «Діло», 1898, № 238, 24 жовтня (5 листопада), с. 2.

Див. також № 928.

399. Коваленко Гр. Иван Котляревский. Биографический очерк. С портретом Котляревского. Чернигов, Издание редакции «Земского сборника Чернигивской губернии», 1898, 20 с.

Окремий відбиток з журн.: Земский сборник Черниговской губернии, 1898, № 2—4, с. 20—39.

400. Коваленко Грицько. Столітє «Енеїди» Івана Котляревського. — «Літ.-наук. вісник», 1898, т. 4, кн. 10, с. 1—10. Друга пагінація.

У статті говориться про значення творчості І. П. Котляревського, оправдання від обвинувачень П. О. Куліша, взаємини автора «Енеїди» з М. Г. Рєпніним.

401. Кокорудз Іл. В столітній ювілей відродження українсько-руської літератури. — «Діло», 1898, № 233, 19 (31) жовтня, с. 1—2. З портр. І. Котляревського.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 66

402. Кокорудз І. Ів. Котляревський в світлі російської і руської критики. — «Буковина», 1898, № 144, 4 (16) грудня, с. 3; № 145, 6 (18) грудня, с. 3.

403. Колесса О. Столітє обновленої українсько-руської літератури. Відчит... виголошений д. 1 н. ст. падолиста 1898 р. на «Науковій Академії» з нагоди столітнього ювілею відродження українсько-руського письменства. — «Літ.-наук. вісник», 1898, т. 4, кн. 12, с. 161—187. Друга пагінація.

Значення творчості І. П. Котляревського.

404. Іван Котляревський. — «Руська рада», 1898, № 19, 4 (16) грудня, с. 4.

405. И. П. Котляревский. (По поводу столетия его «Энеиды»). — «Нива», 1898, № 43, с. 857—858, портр. роботи худ. Шюблер.

406. И. П. Котляревский (1769—1838). — «Подольские губернские ведомости», 1898, № 238.

Короткий зміст: «Киевская старина», 1899, т. 64, кн. 1, с. 22—23. Док., изв. и зам. Також згадка про статтю в журналі «Нива». Див. № 405.

406а. Левин Н. Памяти Котляревского. — «Сын отечества», 1898, № 240, 6 (18) сентября.

407. Маковей О. В столетнюю годовщину «Энеиды» Ив. П. Котляревского. (Письмо из Львова). — «Санктпетербургские ведомости», 1898, № 292, 24 октября (5 ноября).

408. О. М[аковей]. Шевченко про Котляревського. — «Літ.-наук. вісник», 1898, т. 4, кн. 11, с. 137.

Замітка про згадки в повісті Т. Г. Шевченка «Близнецы».

409. Масляк В. Значінє Івана Котляревського в руській літературі. Відчит... на святі Котляревського в Перемишлі. — «Діло», 1898, № 267—268, 1 (13) грудня, с. 5—6; № 269, 2 (14) грудня, с. 1—3; «Руслан», 1898, № 269, 1 (13) грудня, с. 2—3; № 270, 2 (14) грудня, с. 1—2; № 271, 3 (15) грудня, с. 2; № 272, 4 (16) грудня, с. 2.

Окремий відбиток: Значінє Івана Котляревського в руській літературі. Відчит на обході 100-літніх роковин відродження українсько-руської літератури в Перемишлі дня 8-го грудня 1898 р. Львів, Накладом редакції «Руслана», 1898. 16 с.

410. На Великі роковини і в пам'ять Івана Котляревського сю збірку-одноднівку впорядкував і видав В. І. Масляк. Перемишль, 1898. 56 с., портр. І. П. Котляревського; 2 л. нот.

Зміст: [Масляк В. І.] Іван Котляревський. (Біографія), с. 3—4. — Масляк В. І. В пам'ять Івана Котляревського. (Слова до кантати І. Кишакевича). «Як Січі славної, козацького строю не стало», с. 7—8. — Щурат В. З пролога. («Був се водоворот»), с. 9—10. — Шевченко Т. На вічну пам'ять Котляревському. («Сонце гріє, вітер віє»), с. 11—14. — Устиянович Корнило. До рідної мови. («Рости ж, наша мово»), с. 15. — Франко І. З пролога. («До великого моменту»), с. 16—17. — Устиянович К. Н. Україні в день ювілею Котляревського «Ейеїди». («Зазоріло у Полтаві»), с. 18. — Мурава М. У великі роковини. («Сто літ борби»), с. 19-21. — Кокорудз І. Котляревський

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 67

в світлі російської і руської критики. (Висловлювання), с. 23—36. — Пошанування Котляревського за життя і по смерті, с. 37. — З життя Івана Котляревського. (Його пригода в 1806 р.), с. 38. — Золоті гадки І. Котляревського з його «Енеїди». (Вибрані афоризми), с. 39—45. — З «Наталки Полтавки» (Уривки), с. 47—54. — Щурат В. Чарка у руки. Тости на комерсі. («Чарка й руки, перша за край»), с. 55. — Програма святочного вечора, устроєного в честь Івана Котляревського в Перемишлі дня 8 грудня 1898 р. в залі «Сокола» заходом т-ва руських женщин, Перемиського Бояна, Руської бесіди, філії Просвіти, Руського інституту для дівчат та ін., с. 56.

Замітки: «Буковина», 1898, № 143, 2 (14) грудня, с. 3; «Діло», 1898, № 275, 10 (22) грудня, с. 3; Памяти И. П. Котляревського. — Див. № 415; «Руслан», 1898, № 268, 29 листопада (11 грудня).

411. Л. П[адалка]. О значении Ивана Котляревского в украинской литературе. — «Полтавские губернские ведомости», 1898, № 38, 19 февраля.

412. Памяти Ивана Петровича Котляревского. — «Киевская старина», 1898, т. 62, кн. 7—8, с. VII—XI.

Передмова редакції «Киевской старины» до публікації статей, присвячених I. П. Котляревському, в ювілейному номері журналу. Наголошується на потребі дальшого глибокого та всебічного дослідження спадщини І. П. Котляревського.

412а. Пачовський М. Про ювілей Івана Котляревського. — «Учитель», 1898, № 20, 20 жовтня, с. 305—310.

413. Пачовський М. Соті роковини народного письменства Руси-України. Пам'яті Івана Котляревського. Львів, 1898. 64 с. (Книжечка «Просвіти» №№ 221, 222).

У брошурі, повній фактичних помилок і написаній дуже примітивно, короткий огляд історії української літератури до кінця XVIII ст., коротка біографія І. П. Котляревського і огляд української літератури після появи «Енеїди».

Рец.: С. Т[омашівський]. — «Записки Наукового товариства імені Шевченка», 1901, т. 44, кн. 6, с. 40—41. Бібл.: Замітки: «Буковина», 1898, № 117, 2 (ф4) жовтня, с. 3; «Діло», 1898, № 216, 29 вересня (11 жовтня), с. 2.

414. Смаль-Стоцький С. Котляревський і его «Енеїда». Відчит... на науковій академії дня 1-ого падолиста 1898. — «Літ.-наук. вісник» 1898, т. 4, кн. 11, с. 87—100. Друга пагінація.

Те саме: «Буковина», 1898, № 1139, 21 листопада (3 грудня), с. 1—2; № 140, 25 листопада (7 грудня), с. 1—3. У статті переважно мова про значення творчості І. П. Котляревського для української літератури.

415. Смаль-Стоцький С. Чим єсть для нас Котляревський? — «Буковина», 1898, № 141, 27 листопада (9 грудня), с. 1—3; № 142, 29 листопада (11 грудня), с. 1—3; № 143, 2 (14) грудня, с. 1—2.

Замітка: Памяти И. П. Котляревского. — «Киевская старина», 1899, д. 64, кн. 2, с. 91—22. Док., изв. и зам.

416. Стешенко И. И. П. Котляревский в свете критики. «Киевская старина», 1898, т. 62, кн. 7—8, с. 83—151; кн. 9, с. 567— 316; т. 63, кн. 10, с. 1—32.

Рец.: Франко I. — «Записки Наукового товариства імені Шевченка», 1898, т. 26, кн. 6, с. 38—39. Бібл. Див. також № 418.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 68

417. Стешенко И. И. П. Котляревский и Осипов в их взаимоотношениях. — «Киевская старина», 1898, т. 62, кн. 7—8, с. 1—82.

Рец.: Франко I. — «Записки Наукового товариства імені Шевченка», 1898, т. 26, кн. 6, с. 36—38. Бібл. Див. також № 418.

418. Стешенко И. Поэзия И. П. Котляревского. (К 100 л. Юбилею его «Энеиды»). 1) И. П. Котляревский и Осипов. 2) Котляревский в свете критики. Оттиск из журнала «Киевская старина». К., Типография университета св. Владимира, 1898, 232 с.

Рец.: а) Крымский А. — «Этнографическое обозрение», 1901, т. 50, с. 143;—148; б) Крымский А. — «Сборник отделения русского языка и славесности имп. Академии наук», 1903, т. 75, № 4, с. 58—66. Див. № 416, 417.

419. Франко І. Народний празник. — «Громадський голос», 1898, № 11, 1 июня, с. 90—91.

250 років визвольної боротьби українського народу під проводом Богдана Хмельницького, 100 років від виходу «Енеїди» І. Котляревського, 50 років від часу знесення панщини в Австрії.

420. Франко І. Писаня І. П. Котляревського в Галичині. Подав... — «Записки Наукового товариства імені Шевченка», 1898, т. 26, кн. 6, с. 1—14. На першому місці. Окремий відбиток: Львів, 1898. 14 с.

Рец.: А. М. — «Киевская старина», 1899, т. 67, кн. 12, с. 138—148 [142— 143]. Библ.

421. Франко I. Русько-українська література. Написав... Чернівці, Накл. ред. «Буковини», 1898. 36 с.

Переклад статті І. Франка, друкованої в журналі «Slvanský Přehled». Див. № 2146. Праця І. Франка друкована була раніше в газеті «Буковина», 1898, №№ 131—134, 1899, №№ 41—46, а також в журналі «Учитель», 1899, № 4, 20 лютого, с. 60—62; № 5, 5 березня, с. 74—77; № 9, 5 травня, с. 132— 137; № 20, 20 жовтня, с. 307-311.

У праці І. Франка також про творчість І. П. Котляревського.

Переклади на німецьку і сербську мови, див. №№ 2070, 2176.

1899

422. Єфименко О. Промова... відчитана на святі І. Котляревського у Харкові 6 лютого ст. ст. 1899 р. — «Літ.-наук. вісник», 1899, т. 6, кн. 5, с. 81—84.

Замітки: а) Лекции г-жи А. Я. Ефименко об И. П. Котляревском. — «Киевская старина», 1899, т. 67, кн. 12, с. 133. Док., изв. и зам.; б) Томашівський С. — «Записки Наукового товариства імені Шевченка», 1900, т. 34, кн. 2, с. 1—2. Наук. хр., в) «Днепровская молва», 1899, № 48.

423. Житецкий П. Энеида Котляревского и древнейший список её в связи с обзором малорусской литературы XVIII века. — «Киевская старина», 1899, т. 67, кн. 10, с. 1—30; кн. 11, с. 127— 166; кн. 12, с. 277—300; 1900, т. 68, кн. 1, с. 16—45; кн. 2, с. 163—191; кн. 3, с. 312—336.

Див. також № 429.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 69

424. Катранов В. О малорусской драме. (Опыт краткой истории развития малорусской драматической литературы и общий разбор последних крупнейших и лучших её образцов). Одесса, 1899. 63 с.

Драматургія І. П. Котляревського, с. 4—6.

425. Срезневский Вс. Знакомство И. И. Срезневского с И. П. Котляревским. — «Киевская старина». 1899, т. 64, кн. IV с. 1—8.

426. Франко І. Галицький «Москаль-чарівник». Подав:.. — «Записки Наукового товариства імені Шевченка», 1899, т. 27, кн. 1, с. 1—13. На першому місці. Окремий відбиток: Львів, 1899. 13 с

П'єса С. Петрушевича «Муж старий, жінка молода» (30-ті рр. XIX ст.).

Рец.: А. М. — «Киевская старина», 1899, т. 67, кн. 12, с. 138—148 [144]. Библ.

1900

427. Два неизвестные письма И. П. Котляревского. — «Киевская старина», 1900, т. 70, кн. 9, с. 93—95. Док., изв. и зам.

Листи I. П. Котляревського до генерал-губернатора князя Лобанова-Ростовського з 1812 року.

428. Ефименко А. Котляревский в исторической обстановке. — «Вестник Европы», 1900, кн. 3, с. 320—339.

Рец. і замітки: а) «Киевская старина», 1900, т. 69, кн. 4, с. 41. Библ.; б) Малорусские орации. — «Книжная неделя», 1900, апрель, с. 220—221; в) Нова стаття про Котляревського. — «Літ.-наук. вісник», 1900, т. 10, кн. 6, с. 207. Хр. і бібл.; г) Лекция А. Я. Ефименко о Котляревском. — «Киевская старина», 1900, т. 68, кн. 1, с. 20—21. Док., изв. и зам.; д) Відчити про Котляревського. — «Літ.-наук. вісник», 1900, т. 10, кн. 5, с. 128. Хр. і бібл.; е) Відчит д-ки Єфименко. — «Літ.-наук. вісник», 1900, т. 10, кн. 6, с. 207. Хр. і бібл.; є) «Днепровская молва», 1900, № 10; ж) С. Гн. — «Записки Наукового товариства імені Шевченка», 1901, т. 39, кн. 1, с. 24—25. Бібл. Див. також № 479.

429. Житецкий П. Энеида Котляревского и древнейший список её в связи с обзором малорусской литературы XVIII века. К., Издание «Киевской старины», 1900. VI, 174, 130 с.

Безпосередньо про творчість І. П. Котляревського див. розділи: І. Внешний вид списка. Старинные любители малорусского чтения. Корни Энеиды в прошлом. — XIII. Котляревский, как представитель нового украинского творчества, воспитанный на местных литературных преданиях. Воззрения его на искусство. — XIV. Этнографический и поэтический реализм в Энеиде Котляревского. — XV. Юмор, как основное настроение в Энеиде Котляревского. К какому разряду пародий относится она. Карикатурный элемент в ней. Трогательные сцены. — XVI. Мировоззрение и убеждения Котляревского. Почему его считать можно создателем новой малорусской литературы. — Анализ текста в древнейшем списке Энеиды сравнительно с текстом первопечатных изданий ее.

У додатку на стор. 1—130: Энеида, сочинение Котляревского на малороссийском языке по списку 1799 г. с вариантами по первопечатным изданиям — Парпуры 1798 г. и Котляревского 1809 г. Див. № 107.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 70

Рец.: а) Франко I. — «Записки наукового товариства імені Шевченка», 1900, т. 38, кн. 6, с. 24—41. Бібл. Короткий зміст: «Хроніка Наукового товариства імені Шевченка», 1900, № 3, с. 8; б) «Литературный вестник», 1901, т. 1, кн. 2; в) «Вестник Европы», 1900, кн. 8, с. 834—839. Подп.: Т.; г) В кн.: Соллогуб Б. и Симоновский В. Указатель лучших, по отзывам печати, учебников, наглядных учебных пособий и методических руководств на русском и украинском языках. СПб., 1909, с. 258; д) «Новое время», 1900, № 8692. Прил. Подп.: В. Г.; е) «Ежемесячные сочинения», 1900, № 4; е) «Русская мысль», 1901, № 11; ж) Дмитриев Н. По поводу книги П. Житецкого ... — «Полтавский вестник», 1903, № 213. Див. також №№ 505, 1140.

430. Любка или сватанье в с. Рихмах. Оперетта в 4-х действиях. — «Киевская старина», 1900, т. 68, кн. 1, с. 76—124.

П'єса, написана в 30-х роках XIX ст, під впливом «Наталки Полтавки», користувалась великим успіхом в 30—40-х роках і вважалась твором I. Котляревського. Про це у післямові, с. 120—124.

431. Перетц В. Н. Исторйко-литературные исследования и материалы. Т. 1. Из истории русской песни. Части 1—2. СПб., 1900. VIII, 425, 210 с.

Окремий відбиток з журналу: Записки историко-филологического факультета императорского СПб. университета, 1900, ч. 54, вып. 2—3.

Про «Письмовник» Курганова, перше видання 1769 р., у якому надруковано «Повесть о удалом молодом солдате», сюжет якої, на думку В. Перетца, послужив матеріалом І. Котляревському при написанні «Москаля-чарівника» і В. Гоголеві для «Простака», с. 277—282.

У праці В. Перетца також ряд інших згадок про І Котляревського. Див. покажчик імен.

432. Срезневский В. И. Записи И. П. Котляревского о первых действиях русских войск в турецкую войну 1806 г. — «Киевская старина», 1900, т. 71, кн. 12, с. 333—346. Окремий відбиток: К., 1901. 2, 14 с.

Коротка передмова В. Срезневського і публікація записок I. П. Котляревського п. н. «Журнал военных действий 2-го корпуса войск под командою господина генерала от кавалерии и кавалера барона Мейндорфа, 1806 г. ноября с 16 числа».

433. Студинський К. Козацтво і гайдамаччина в «Енеїді» Котляревського. — «Руслан», 1900, № 179, 9 (22) серпня, с. 1—2; № 180, 10 (23) серпня, с. 2; № 181, 11 (24) серпня, с. 2—3; № 182, 12 (25) серпня, с. 2.

Див. також № 441.

1901

434. Грабовский П. А. Памяти Т. Г. Шевченко. (1814— 1861). — «Сибирский листок», 1901, № 43, 3 июня.

У статті поета-революціонера характеристика «Енеїди» та української літератури дошевченківської доби. Див. також № 998.

435. Данилевский Г. П. Сочинения. Восьмое издание в 24 томах. Т. 21. СПб., Изд. А. Ф. Маркса, 1901. 167 с.

Згадка про творчість І. П. Котляревського в праці про Г. Квітку-Основ'яненка, с. 158. Див. також № 322.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 71

436.  Дашкевич Н. Старейший список «Малороссийской Енеиды». — «Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца», 1901, кн. 15, вып. 1, с. 33—42. Отд. II; Начальные строфы старейшего списка «Енеиды». Сообщил Н. П. Дашкевич. — Там же, с. 39—47; Отд. III. Окремий відбиток: [К., 1901]. 19 с.

Мова про так зв. «Болховітіновський» список «Енеїди» І. П. Котляревського.

Рец.: Стешенко I. — «Записки Наукового товариства імені Шевченка», 1902, т. 45 кн. 1, с. 21—25. Бібл.

437. Максимович М. [Лист до Д. Зубрицького. Київ, 22 квітня 1840 р.]. — «Записки Наукового товариства імені Шевченка», 1901, т. 43, кн. 5, 25—29. [Друга пагінація].

На стор. 26 згадка про «Енеїду» І. П. Котляревського.

438. Происхождение слова «мацапура». — «Киевская старина», 1901, т. 72, кн. 1, с. 5. Док., изв. и зам.

«Мацапурою» називався відомий розбійник першої пол. XVIII ст.

439. Стешенко И. Древнейший список (1820 г.) «Наталки Полтавки» И. П. Котлярецского. — «Киевская старина», 1901, т. 73, кн. 4, с. 1—9. Док., изв. и зам.

Замітка: «Записки Наукового товариства імені Шевченка», 1902, т. 48, кн. 4, с. 6. Наук. хр.

440. Стешенко И. Иван Петрович Котляревский. Историко-литературный очерк. — «Научное обозрение», 1901, кн. 8, с. 32— 65; кн. 9, с. 81—105; кн. 10, с. 93—114.

Див. також № 454.

441. Студинський К. Козацтво і гайдамаччина в «Енеїді» Котляревського. — У кн.: Студинський К. Літературні замітки. Львів, Накладом А. Хойнацького, 1901, с. 3—32.

Рец.: Стешенко І. — «Записки Наукового товариства імені Шевченка», 1901, т. 42, кн. 4, с. 16-28 [16—24]. Бібл.

442443. Студинський К. Котляревський і Артемовський. (Відповідь д. Ів. Стешенкові). Львів, Накладом А. Хойнацького, 1901. 53 с.

Друковано спочатку в газ. «Руслан», 1901, №№ 129—148.

1902

444. Бучневич В. Е. Записки о Полтаве и ее памятниках. Составил... Издание 2-е, исправленное и дополненное, с планом Полтавской битвы и достопримечательностями г. Полтавы. Полтава, 1902. 449 с.

Из содержания: Домик Котляревского, с. 228—230; Полтавские театры прежде и теперь, с. 292—293 [також згадки про І. П. Котляревського]; Биографические очерки уроженцев г. Полтавы и умерших в ней, известных своею государственною и литературною деятельностью, с. 324—373 [на стор. 362—365 коротка біографія I. П. Котляревського]; Згадки про І. П. Котляревського також у розділі «Примечания», с. 444—447 та ін.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 72

445. Василенко Н. К биографии И. П. Котляревського. — «Киевская старина», 1902, т. 77, кн. 4, с. 1—5.

Мова про статтю «Путевые заметки о Полтаве» [«Отечественные записки», 1830, квітень], у якій згадується І. П. Котляревський. Є припущення, що цю статтю написав М. В. Гоголь. Див. також №№ 255, 634.

446. [Грінченко Б. Д.] Оповідання про Івана Котляревського. Написав Б. Г. СПб., 1902. 32 с.

Рец.: Г. Ков[аленко]-Кол[омацький]. — «Юг», 1902, № 1157.

447. Застирець Йосиф. Історія руської літератури від найдавніших часів по нинішній день. Львів, Накладом автора, 1902. 79 с

Іван Котляревський, с. 31—32.

448. Іван Котляревський. 1769—1838. — «Дзвінок», 1902, № 6, 20 марта, с. 88—91.

449. Котляревський І. — «Громадський голос», 1900, № 22, с. 189.

Портрет з приміткою.

450. Кочубей М. Н. К вопросу о генетической связи «Москаля-чаривныка» и «Простака». СПб., Т-во художественной печати, 1902. 60 с.

На тит. стор. заг.: Постой, или когда один теряет, то другие пользуются. Фарс в одном действии.

Зміст: К вопросу о генетической связи «Москаля-чаривныка» и «Простака», с. 3—8. — Постой, или когда один теряет, то другие пользуются. Фарс в одном действии. Вольный перевод с французского драматического артиста Л. Вестри, с. 9—37. L'alloggio militare ovvero uno spende e gli altri godono. Farsa in un atto libera traduzione dal francese. Dell' artista dramatica Luigi Vestri, с 39—60.

Рец.: а) Малинка А. К вопросe об источнике «Москаля-чаривныка» Котляревского. — «Киевская старина», 1903, т. 82, кн. 7—8, с. 1—4. Док., изв. и зам.; б) Перетц В. — «Литературный вестник», 1903, кн. 5, с. 391; в) Степович А. — «Филологические записки», 1903, № 2.

451. Павловский И. Ф. Полтава в начале XIX века. (Очерки по архивным данным с рисунками). — «Киевская старина», 1902, т. 78, кн. 7—8, с. 111—164; кн. 9, с. 293—318.

«Пісня... А. Б. Куракіну» І. Котляревського, с. 117—118.

452. Сперанский М. Н. Заметки к истории «Энеиды» И. П. Котляревского. Львов, издание «Гал.-русс. матицы», 1902, 16 с.

Оттиск из «Научно-литературного сборника Галицко-русской матицы», 1902, т. 2, кн. 2.

У першій частині статті досліджено один із рукописних списків «Енеїди», який був власністю К. І. Самбурського. В другій частині мова про виписки М. В: Гоголя з «Енеїди» І. П. Котляревського, поміщені в його «Книге всякой всячины».

453. Срезневский В. О нескольких автографах И. П. Котляревского. — «Журнал Министерства народного просвещения», 1902, ч. 340, март, с. 119—131. Є також окремий відбиток.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 73

Рец. і замітки: а) «Записки Наукового товариства імені Шевченка», 1902, т. 47, кн. 3, с. 26—32. Бібл.; б) «Киевская старина», 1902, т. 77, кн. 4, с. 60. Библ.

Автор повідомляє про архів І. П. Котляревського, який зберігався в Імп. публічній бібліотеці в Петербурзі, спростовує твердження В. Горленка [див. № 343] про втрату деяких автографів поета. В. Срезневський довше зупиняється на поодиноких автографах І. П. Котляревського, зокрема на перекладі праці Дюкена «Размышления», публікує заяву І. П. Котляревського з 1834 р. про звільнення його зі служби.

454. Стешенко И. Иван Петрович Котляревский, автор украинской «Энеиды». (Критическая биография). К., Типо-литография «Прогресс», 1902. 48 с.

У кінці праці публікація: «Документы, относящиеся к И. П. Котляревскому и хранящиеся в виде трех «дел» в архиве Полтавского губернского земства. Див. також № 440.

Рец.: Грушевський М. — «Записки Наукового товариства імені Шевченка», 1903, т. 51, кн. 1, с. 50—65. Бібл.

455. Трипольский П. И. Очерк жизни и учено-педагогической деятельности М. В. Остроградского. — В кн.: Трипольский П. И. Михаил Васильевич Осроградский. Празднование столетия дня его рождения Полтавским кружком любителей физико-математических наук. Полтава, 1902. с. 47—86.

М. В. Остроградський навчався в Полтавській гімназії і проживав у «Домі виховання бідних дворян» у роки, коли І. П. Котляревський був надзирателем.

1903

456. Бучневич В. Е. [Стаття І. П. Котляревського «Дом воспитания бедных»]. — «Полтавский вестник», 1903, № 223.

Див. також №№ 4, 1057.

457. Гринченко Б. Д. Малорусская литература. — В кн.: Большая энциклопедия. Т. 12. СПб., Изд-во т-ва «Просвещение», 1903, с. 554—565.

I. П. Котляревський, с. 554.

458. Ефименко А. И. П. Котляревский. Речь, произнесенная при открытии памятника Котляревскому в Полтаве в торжественном заседании Думы 30 августа 1903 г. — «Журнал для всех», 1903, кн. 10, с. 1223—1227.

459. К биографии И. П. Котляревского. — «Киевская старина», 1903, т. 83, кн. 10, с. 1—2. Док., изв. и зам.

На основі замітки в газеті «Полтавский вестник», 1903, № 212 подаються відомості про Лелечиху, яка в 1828—1829 роках служила у І. Котляревського.

460. Карский Е. Ф. Белоруссы. Т. 1. Введение в изучение языка и народной словесности. Оттиск из «Виленского Временника», кн. 1. Варшава. Типогр. Варш. учебн. округа, 1903, X, 466 с., портр.

Білоруська «Енеїда» і «Енеїда» І. Котляревського, с. 432—434.

Рец.: «Киевская старина», 1904, т. 85, кн. 4, с. 45—47. Библ.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 74

461. Коваленко Г. Деятельность и значение И. П. Котляревского в истории украинского общества. — «Земский сборник Черниговской губернии», 1903, № 10-11, с. 152—153.

462. Котляревский Иван Петрович. — В кн.: Большая энциклопедия. Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. Т. 11. СПб., Типогр. т-ва «Просвещение», 1903, с. 419.

463. И. П. Котляревский. (Опыт характеристики). — «Русская мысль», 1903, кн. 10, с. 125—140. Подп.: W.

У тексті статті спогади I. Мартынова з часів навчання І. П. Котляревського в семінарії. Див. також № 329, 331.

Див. також: До характеристики семінарських часів Івана Котляревського. — «Літ.-наук. вісник», 1903, т. 24, кн. 112, с. 209—215. Підп.: В. [В. Гнатюк]; «Киевская старина», 1903; т. 83, кн. 11, с. 117. Библ.

Про спогади І. Мартинова.

464. Павловский И. Ф. И. П. Котляревский в роли церемониймейстера. — «Киевская старина», 1903, т. 80, кн. 3, с. 139. Док., изв. и зам.

Малоросійський ген.-губернатор М. Г. Рєпнін, бажаючи вшанувати І. Котляревського, призначив його церемоніймейстером, який повинен стежити за виконанням дворянами встановлених правил поведінки в громадських місцях.

465. Срезневский В. Котляревский Иван Петрович. — В кн.: Русский биографический словарь. Кнаппе-Кюхельбекер. СПб., 1903, с. 331—337. Окремий відбиток: СПб., 1903. 7 с.

466. Стешенко И. М. О художественно-литературном значении произведений И. П. Котляревского и его заслугах. Речь, произнесенная в день открытия памятника Котляревскому в торжественном заседании Полтавской думы, действительным членом исторического Общества Нестора летописца М. И. [sis!] Стешенко. — «Полтавский вестник», 1903, №№ 215, 216.

Переклад на українську мову: Стешенко М. О художницько-літературнім значіню творів І. Котляревського та о его заслугах. — «Діло», 1903. № 208, 16 вересня, с. 1—2; № 209, 17 вересня, с. 1—2; № 210, 18 вересня, с. 1—2; № 211, 19 вересня, с. 1—2.

467. Сумцов Н. Ф. Об И. П. Котляревском, как авторе Энеиды. — «Южный край», 1903, № 7835.

468. Тобілевич І. Наталка Полтавка. (Сторінка з споминів). — В кн.: Літературний збірник, зложений на спомин Олександра Кониського (1836—1900). К., Друкарня Петра Барського, 1903, с. 102—110.

Див. також №№ 133, 732, 768, 1017; 1580, 1684, 1776.

1904

469. Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 18. СПб., типогр. М. М. Стасюлевича, 1904. 555 с.

У розділі: «Максимович обороняет повести Гоголя из малороссийской жизни от нападения Кулиша» говорится: Максимовича возмутило утверждение П. А. Кулиша, что будто бы в столицах в Квиткино и Шевченково

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 75

время знали язык всего больше по смешанным именам из повестей Гоголя. Барсуков цитує листа Максимовича: «Задолго еще до Шевченка и до Квитки и до Гоголя знали в столицах малороссийский язык по самым изящным его выражениям, каких не всегда он достигал и в новой малороссийской словесности — по народным украинским песням... Знали тогда многие велико россияне Энеиду Котляревского, даже его оду князю Куракину», с. 131.

470. Білецький-Носенко П. [Висловлювання про «Енеїду» I. П. Котляревського у зв'язку з появою журналу «Украинский вестник», 1825 р.]. — В кн.: Багалий Д. И. Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам). Т. 2 (с 1815 по 1835 год). X., 1904, с. 773—774.

471. Коваленко Г. А. Деятельность и значение И. П. Котляревского в истории украинского общества. Чернигов, Типогр. губерн. земства, 1904. 12 с.

472. На вічну пам'ять Котляревському. Літературний збірник. К., «Вік», 1904, 510 с.

1 кольор. портр. І. П. Котляревського худ. О. Г. Сластьона, 11 мал. на тексти з «Енеїди» худ. В. О. Корнієнка, 3 горельєфи з пам'ятника І. П. Котляревському в Полтаві Л. В. Позена, 3 фотозн. Обклад. худ. Ф. С. Красицького.

Із змісту [вказуються тільки твори, присвячені І. П. Котляревському): Франко І. Котляревський. Сонет («Орел могутній на вершку сніжному»), с. 7. — Бобенко А. Над могилою І. П. Котляревського. («Ми довго і страшно боролись»), с. 212—213. — Вороний М. На свято відкриття пам'ятника Іванові Котляревському. («Був один такий час»), с. 406—408. — М. К. [Комаров М. Ф.] Бібліографічний покажчик видань творів Котляревського та писань про його, с. 467-494. — Додаток до бібліографічного покажчика, с. 495—510 [Бібліографія матеріалів за 1903 рік].

Повний опис збірника див. у кн.: Бойко І. З. Українські літературні альманахи і збірники XIX—початку XX ст. Бібліографічний покажчик. К., «Наукова думка», 1967, с. 119—120.

Рец.: а) «Вестник Европы», 1905, кн. 1, с. 405—406. Подп.: Евг. Л.; б) Лотоцкий А. — «Журнал для всех», 1905, № 8, с. 520; в) «Русская мысль», 1904, кн. 9, с. 273; г) Яцимирский А. И. — «Исторический вестник», 1905, февраль, с. 709—710.

473. Павловский И. Ф. Заботы князя Н. Г. Репнина о Полтавском театре и о выкупе артиста Щепкина. — «Киевская старина», 1904, т. 87, кн. 11, с. 217—226.

Публікується лист І. Котляревського М. Г. Рєпніну від 15 жовтня 1818 р. в справі викупу М. С. Щепкіна. Див. також № 482.

474. Петров Н. И. Один из предшественников Ив. Петр. Котляревского в украинской литературе XVIII в. Афанасий Кириллович Лобысевич. — В кн.: Сборник по славяноведению. Вып. 1. СПб., 1904, с. 57—63. Окремий відбиток: СПб., Типогр. имп. Академии наук, 1904. 7 с.

Рец.: Грушевський М. — «Записки Наукового товариства імені Шевченка», 1905, т. 66, кін. 4, с. 32—33. Бібл.

475. Русов А. Какая роль «Возного» в «Наталке Полтавке». — «Киевская старина», 1904, т. 84, кн. 1, с. 41—64. Окремий відбиток: К., 1904. 2, 24 с.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 76

475а. Сопиков В. С. Опыт российской библиографий. Редакция, примечания, дополнения и указатель В. Н. Рогожина. Ч. 3. СПб., издание А. С. Суворина, 1904.

Про перші видання «Еиеїди» І. Котляревського, с. 9. Див. також част. 2. СПб., 1904, с. 50. [Про вид. «Енеїди», 1808 р. і про неіснуюче видання 1803 р.]. Див. № 235а.

476. Франко И. Южнорусская литература. — В кн.: Энциклопедический словарь. Т. 41. СПб., Издатели Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, 1904, с. 300—326. Окремий відбиток: СПб., 1904, с. 300—326.

I. П. Котляревський, с., 308.

1905

477. Грінченко Б. Огляд української лексикографії. — «Записки Наукового товариства імені Шевченка», 1905, т. 66, кн. 4, с. 1—30. На 3 місці.

Словник І. Котляревського, доданий до «Енеїди», вид. 1798 р., с. 5. Праця Б. Д. Грінченка передрукована в доповненому і переробленому вигляді як передмова до його кіниги: «Словар української мови», Т. 1. К., 1907, с. IX— XXXIII. Про І. Котляревського, с. X—XI.

478. Данилов В. Украинские лубочные песенники. — «Киевская старина», 1905, т. 89, кн. 6, с. 213—228.

Відомості про пісні з «Наталки Полтавки» І. П. Котляревського, які надруковані в українських лубочних співаниках, с. 221—222.

Див. також: Данилов В. Додатки до огляду українських лубяних співаників та малюнків. — «Україна», 1907, т. 1, кн. 3, с. 390—393.

479. Ефименко А. Котляревский в исторической обстановке. — В кн.: Ефименко А. Южная Русь. Очерки, исследования и заметки. Т. 2. СПб., 1905, с. 316—335.

Див. також № 428.

479а. Об отмене стеснений малорусского печатного слова. СПб., типогр. имп. Академии наук, 1905. 111, 96 с. (Императорская Академия наук). На правах рукописи.

Творчість І. Котляревського, с. 2—3. Див. також № 515, 537.

480. Павловский И. Фр. К биографии И. П. Котляревского. — «Киевская старина», 1905, т. 91, кн. 10, с. 1—10.

У статті мова про непорозуміння І. П. Котляревського як наглядача в «Домі виховання бідних дворян» з Полтавською міською думою у фінансових справах [1832 р.].

481. Павловский И. Фр. К биографии И. П. Котляревского. — «Киевская старина», 1905, т. 91, кн. 11—12, с. 65—66. Док., изв. и зам.

Замітка про знахідку архівних документів, у яких мова про земельну ділянку, що була власністю І. П. Котляревського і яка, згідно з планом реконструкції м. Полтави, повинна була бути забудована і про врегулювання цього питання поміж І. П. Котляревським і міською думою у 1821 р.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 77

482. Павловский И. Фр. К истории Малороссии во время генерал-губернаторства кн. Н. Г. Репнина. (Очерки, материалы, переписка по архивным данным). — Труды Полтавской ученой архивной комиссии, 1905, вып. 1, с. 47—154.

Содержание: Биография ... Н. Г. Репнина, с. 49—50. — 3. К истории декабристов, с. 57—69. — 4. Масонская ложа, ее участники и арест их, с. 70—74. — 5. Отделение Библейского общества в Малороссии, с. 75—78. — 7. Заботы кн. Н. Г. Репнина о Полтавском театре и о выкупе Щепкина, с. 86—95.

483. Павловский И. Фр. Полтава в XIX столетии. (Очерки по архивным данным с. рисунками). — «Киевская старина», 1905, т. 91, кн. 11—12, с. 228—342.

Из содержания: Глава I. Преемники кн. А. Б. Куракина кн. Я. И. Лобанов-Ростовский и Н. Г. Репнин. Биографии их; Глава IX. И. П. Котляревский. Обучение в семинарии. Военная служба. Котляревский на службе в Полтаве. Отношение к нему Лобанова-Ростовского и Репнина. Забота Котляревского о театре. Его домик, обстановка, образ жизни. Посещение его И. И. Срезневским. Кончина поэта. Памятник на могиле поэта и последующее его исправление. Памятник поэту в Полтаве. Литературные произведения поэта и его значение.

Розділ про I. П. Котляревського в дещо зміненому і доповненому вигляді див. також №№ 504, 509.

484. Павловский И. Фр. Участие И. П. Котляревского в формировании малороссийских козачьих полков в 1812 г. «Киевская старина», 1905, т. 89, кн. 6, с. 309—320.

Рец.: Джиджора I. — «Записки Наукового товариства імені Шевченка», 1905, т. 66, да. 4, с. 36—34. Бібл.

485. Вл. П[архомен]ко. И. П. Котляревский — ученик Екатеринославской семинарии. — «Киевская старина», 1905, т. 90, кн. 7—8, с. 46—47. Док., изв. и зам.

486. Потебня А. А. Из записок по теории словесности. Поэзия и проза. Тропы и фигуры. Мышление поэтическое и мифическое. Приложения. X., Издание М. В. Потебни, 1905. 652 с.

Визначення пародії як жанру, з посиланням на «Енеїду» І. Котляревського, с. 393.

487. Срезневский В. К биографии И. П. Котляревского. — «Киевская старина», 1905, т. 89, кн. 6, с. 239—242. Док., изв. и зам.

У тексті статті лист М. Н. Новикова до невідомого адресата зі згадкою про педагогічну діяльність І. П. Котляревського. Пізніше вияснено, що лист адресований А. О. Нікітіну.

488. Сумцов Н. Ф. Из украинской старины. 2. Бытовая старина в «Энеиде» И. П. Котляревского. — В кн.: Сборник Харьковского Историко-филологического общества, т. 16. Труды Харьковской комиссии по устройству XIII археологического съезда в г. Екатеринославе. X., 1905, с. 142—163.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 78

1906

489. Кримський А. Ода Сафо в перекладі Ів. Котляревського. — «Літ.-наук. вісник», 1906, т. 33, кн. 3, с. 516.

490. Павловский И. Фр. К биографии И. П. Котляревского. 1—11. — «Киевская старина»., 1906, т. 93, кн. 7—8, с. 78—79. Док., изв. и зам.

Про подарування I. П. Котляревським левади дружині Павла Стеблін-Камінського, оцінку дому поета і про відпущення його кріпаків на волю.

491. Пам'яті славного українського письменника Івана Котляревського. — «Рідний край», 1906, № 36 [номер присв. І. Котляревському].

Зі змісту: Полтава, 8 вересня (сентября) 1906 р., с. 2—3. — П. Мирний. На відкриття пам'ятника першому українському письменникові Іванові Котляревському [поезія], с. 3. — Р-в. Значення І. П. Котляревського для українського красного письменства, с. 3—4. — Капельгородський Пилип. В роковини І. П. Котляревського [поезія], с. 4. — Оленин М. Дні Котляревського в Полтаві 30—31 серпня 1903 року, с. 5. — Німецька преса про відкриття пам'ятника Котляревському, с. 5—6. Підп.: Б. — Школа Котляревського у Полтаві, с. 6. — Вистава малюнків, присвячених Котляревському, с. 6. — Як відгукнулися закордонні українці під час відкриття пам'ятника Котляревському, с. 6—7. — Святкування пам'яті Івана Котляревського [в Полтаві у 1906 р.], с. 10. — Рец. на кн. П. Житецького, В. Грінченка, замітка про видання творів І. Котляревського, Полтава, 1897, с. 14—15.

491а. Соколовская Тира. К статье о Киевских и Полтавских масонах. — «Русский архив», 1906, кн. 12, с. 609.

«Ложа в Полтаве называлась Любовь к Истине. Она тоже принадлежала к союзу Астреи, будучи учреждена 30 апреля 1818 г. Должностными лицами в ней были: управляющим мастером — надв. сов. М. Н. Новиков, наместным мастером—действ. ст. сов. С. М. Кочубей, надзирателями — ст. сов. В. В. Тарновский и надв. сов. Л. М. Дьяков, витиею — маиор И. П. Котляревский, казначеем — надв. сов. С. Ф. Левенец».

492. Тершаковець М. Причинок до студій над М. Шашкевичем. — В кн.: Науковий збірник, присвячений проф. Михайлові Грушевському учениками й прихильниками з нагоди його десятилітньої праці в Галичині. (1894—1904). Львів, Вид. комітету, 1906, с. 433—444.

На стор. 445 список рукописів М. Шашкевича, які залишились після його смерті. Серед них: Виргиліева Енеида Котляревського, 27 листів.

493. Шевченко Т. Г. [Передмова до другого «Кобзаря». Седнів, 8.ІІІ.1847]. — «Былое», 1906, № 8, с. 1—3.

Перша публікація повного тексту передмови. Уривки були друковані раніше: Стороженко М. Мелочи для биографии Т. Шевченко. — «Русская мысль», 1898, кн. 6, с. 197—199 та ін. Див. замітку: Шевченко про малоруську мову. — «Діло», 1898, № 142, 30 червня (12 липня), с. 3.

1907

494. Гординський Я. Причинки до студій над «Енеїдою» І. Котляревського. І част. Коломия, 1907, 45 с.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 79

Зміст: І. Відносини на Україні. Кінець XVIII в., с. 5—12. — II. «Енеїда» Котляревського, с. 13—26. — III. Жерела «Енеїди» Котляревського, с. 27—45.

Друковано спершу в кн.: Звіт дирекції ц. к. II гімназії в Коломиї за р. 1906/7—1907/8.

Рец.: а) Франко І. — «Літ.-наук. вісник», 1907, т. 39, кн. 8—9, с. 446—448. Бібл.; б) Кревецький Ів. — «Записки Наукового товариства імені Шевченка», 1909, т. 90, кн. 4, і 240—241. Бібл.

495. Грінченко Б. Перед широким світом. К., 1907. 320 с.

Про І. П. Котляревського див. розділ «Книга на селі», VII. Іван Котляревський, с. 92—98; розділ «Народний театр», І. Котляревського «Наталка Полтавка», с. 259—264 і згадка про «Москаля-чарівника» на с. 305 у розділі про репертуар українського театру.

У праці Б. Грінченка мова про поширення в народі творів української і зарубіжної літератур, сприйняття народом і зокрема на селі художньої літератури, мова також про репертуар українського театру.

496. Доманицький В. Ода Сафо в перекладі І. Котляревського. — «Україна», 1907, т. 3, кн. 1—2, с. 234—236.

497. Огієнко І. Огляд українського языкознавства. — «Записки Наукового товариства імені Шевченка», 1907, т. 79, кн. 5, с. 52—93; т. 80, кн. 6, с. 36—52.

Словник у першому виданні «Енеїди» І. Котляревського, т. 80, с. 38—41.

1908

498. Возняк М. Із кореспонденції Р. Моха. — «Записки Наукового Товариства імені Шевченка», 1908, т. 81, кн. 1, с. 157— 171. Misc.

Про замір Р. Моха у 1848—1849 роках перерібки «Енеїди» І. П. Котляревського з приміщенням до галицьких умов, с. 164; У листі І. Кобринського до Р. Моха від 112 жовтня 1848 р. повідомлення про великий успіх «Наталки Полтавки» і «Москаля-чарівника» в Коломиї, с. 169.

499. Гординський Я. Причинки до студій над «Енеїдою» І. Котляревського. II часть. [Б. м. і б. р.]. 58 с.

Друковано спершу в кн.: Звіт Дирекції ц. к. гімназії з руським викладовим язиком в Коломиї за рік шкільний 1907/1908. Коломия, 1908, с. 1—58.

У цій частині автор порівнює «Енеїду» І. Котляревського з іншими травестіями і пародіями «Енеїди» Вергілія.

500. Гординський Я. Травестована «Енеїда» Міхеліса. Написав... — «Записки Наукового товариства імені Шевченка», 1908, т. 84, кн. 4, с. 88—97.

Див. також: Франко І. «Травестована Енеїда Міхаеліса» Я. Гординського. — «Хроніка Наукового товариства імені Шевченка», 1908, № 34, вип. 2, с. 11—12.

Реферат, прочитаний І. Франком на засіданні Філологічної секції Наукового товариства імені Шевченка у Львові.

Про одну із травестій «Енеїди» Вергілія [18 ст.]

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 80

501. Горленко В. В. И. П. Котляревский. (К открытию памятника его в Полтаве). — В кн.: Горленко В. В. Отблески. СПб., [1908], с. 165—171.

501а. Данилов В. Из писем О. М. Сомова к М. А. Максимовичу. — «Русский архив», 1908, кн. 10, с. 257—268.

У листі О. Сомова до М. Максимовича від 23 червня 1829 р. говориться: «Ваше доброе мнение и одобрение И. П. Котляревского (от которого на днях получил я письмо) весьма его подкрепляют в сем намерении. Кстати о Котляревском. Он писал мне, что вы хотите поместить где-то его арии из Полтавки и Москаля-чарівника; уведомьте, точно ли это, ибо он и мне хотел их прислать», с. 258.

502. Данилов В. В. О. М. Сомов, сотрудник Дельвига и Пушкина. (Эпизод из истории русской журналистики). — «Русский филологический вестник», 1908, № 3, с. 190—203; № 4, с. 316—331.

У статті ряд згадок про І. П. Котляревського. У листі О. Сомова до М. Максимовича від 23 червня 1829 р. згадка про лист І. П. Котляревського, який не зберігся, в якому була оцінка повісті О. Сомова «Гайдамак», с. 192; про запрошення О. Сомова, надіслане І. П. Котляревському до співробітництва в альманасі «Северные цветы», с. 200; згадки про І. П. Котляревського в листі О. Сомова до М. Максимовича від 29 жовтня 1829 р., с. 200— 202; оцінка О. Сомова «Енеїди» І. П. Котляревського, с. 319.

503. Іван Котляревський. — «Письмо з «Просвіти», 1908, № 17, с. 129, портр.

504. Павловский И. Фр. И. П. Котляревский. Биографический очерк с. рисунками. (Из XVIII т. Сборника Харьковского историко-филологического общества, изданного в честь проф. Н. Ф. Сумцова). X., Типогр. «Печатное дело», 1908. 31 с., илл.

Див. також №.№ 483, 509.

505. Перетц В. Павло Житецький. До ювілею 45-літньої наукової діяльності. — «Записки Українського наукового товариства в Києві», 1908, кн. 2, с. 3—38.

Про працю П. Житецького «Энеида» И. П. Котляревского и древнейший список ее», с. 34—36.

1909

506. Евшан М. Іван Котляревський в світлі сучасного йому російського письменства. (Причинок до характеристики поета). — В кн.: Сборник Харьковского историко-филологического общества. Т. XVIII. Издан в честь проф. Н. Ф. Сумцова. X., 1909, с. 133—142. (Пошана. 1874—1909).

Тенденційна і недоброзичлива оцінка літературної спадщини І. П. Котляревського.

507. Карский Е. Белорусская Энеида наизнанку. — В кн.: Сборник Харьковского историко-филологического общества. Т. XVIII. Издан в честь проф. Н. Ф. Сумцова. X., 1909, с. 143— 172. (Пошана. 1874—1909).

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 81

Приложение: Текст белорусской Энеиды наизнанку. Энеида с малороссийского на смоленский крестьянский язык переложенная Викентием Ровинским (помещиком Духовщинского уезда), с. 158—172.

508. Кореспонденція Якова Головацького в літах 1835—49. Видав Кирило Ординський. Львів, Накладом Наукового товариства імені Шевченка, 1909. CXXXVIII, 463 с. (Збірник філологічної секції Наукового товариства імені Шевченка, т. 11 і 12).

Зі змісту: Лист Платона Лукашевича до Якова Головацького, пис. дня 26.IX.1839 р. в Березані [повідомляє про смерть І. Котляревського], с. 18; Лист Івана Бірецького до Якова Головацького, пис. дня 31.І.1840 р. в Радомичах [просить прислати твори І. Котляревського], с. 22—64; Лист Івана Далибора Вагилевича до Якова Головацького, пис. дня 1.VII.1843 р. [просить прислати «Енеїду»], с. 85—87; Лист Карла Влад. Запа до Якова Головацького, пис. дня 14.IX.1844 р. зі Львова [посилає видання «Москаля-чарівника» І. Котляревського], с. 127—128; Лист Івана Головацького до брата Якова, пис. дня 4.IV.1845 р. у Відні [повідомляє про зміст III част. «Барвінка», до якого включає «Пісню Куракіну» І. Котляревського, дякує за прислане видання «Москаля-чарівника»], с. 141—146; Лист Карла Влад. Запа до Якова Головацького, пис. дня 11.VI.1845 р. у Празі [згадка про «Енеїду» і «Москаля-чарівника»], с. 149—162; Лист Івана Головацького до брата Якова, пис. дня 7(19).X.1845 р. з Відня [просить прислати статтю про І. Котляревського], с. 152—160; Лист Кирила Блонського до Якова Головацького, пис. дня 25.VII.1848 р. [повідомляє про замір видати «Енеїду»], с. 271—273; Лист Івана Головацького до брата Якова, пис. дня 11(23).IV.1849 р. у Відні [цікавиться виданням «Енеїди» Т. Блонського], с. 356—357. Див. також покажчик імен.

509. Павловский И. Ф. И. П. Котляревский. — В кн.: Сборник Харьковского историко-филологического общества. Т. XVIII. Издан в честь проф. Н. Ф. Сумцова. X., 1909, с. 104—132. (Пошана. (1874—1909).

Див. №№ 483, 504.

510. Павловский И. Ф. Масонская ложа в Полтаве. — В кн.: Труды Полтавской ученой архивной комиссии, вып. 6, ч. 1. Полтава, 1909, с. 3—15.

Також про участь у масонській ложі I. П. Котляревського.

511. Россиев П. На Украине. (К 200-летию Полтавской битвы). Путевые впечатления. — «Исторический вестник», 1909, т. 116, кн. 6, с. 901—965.

I. П. Котляревський, с. 916—920. Коротка біографія І. П. Котляревського, вшанування його пам'яті, пам'ятник поету в Полтаві.

512. Шаповал М. Іван Котляревський. — «Село», 1909, № 10, 5 листопада, с. 4.

1910

513. Воровский В. В. Грустные итоги. Вместо обзора. — «Наше слово», 1910, № 8, 1 января. Підп.: Профан. Передруки: «Звезда», 1933, № 5. — В кн.: Воровский В. В. Литературно-критические статьи. М., Гослитиздат, 1956, с. 421—424; В кн.: Воровський В. В. Літературно-критичні статті. К., Держлітвидав УРСР, 1957, с. 356—359.

У статті використані цитати з «Енеїди».

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 82

514. Могильницький Іван. Відомість о руском язиці. — В кн.: Могильницький Іван. Філологічні праці. Видав Михайло Возняк. Львів, 1910, с. 1—70.

У цій праці, нап. у 1829 р., в розд. VI п. н. «Приміри мови рускої» згадки про «Енеїду» І. П. Котляревського вид. 1808 р. У додатку, який повинен бути хрестоматією, але не був надрукований, ряд виписок з «Енеїди». Про це див. у передмові М. С. Возняка, с. VI і в кщ,: Возняк М. Галицькі граматики української мови, першої половини XIX ст. Львів, Накладом Наукового товариства імені Шевченка. 1911, с. 52—79.

515. Об отмене стеснений малорусского печатного слова. СПб., 1910. 43 с. (Императорская Академия наук).

Творчість I. П. Котляревського, с. 10—11. Див. також № 479а, 537.

516. Русова С. Ф. Украинская литература в XIX веке. Первый период с 1798 по 1862 г. — В кн.: История России в XIX веке. Т. 4, М., Изд. Бр. Гранат, 1910, с. 289—317.

I. П. Котляревський, с. 289—290, 295—298.

516а. Сумцов Н. Малюнки з життя українського народного слова. X., друк. «Печатное дело», 1910. 114 с.

У праці ряд згадок про І. Котляревського, с. 23, 35 і зокрема на стор. 80—82 про зв'язок «Енеїди» з фольклором.

517. Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. Львів, 1910. 444 с.; 1 л. портр. (Писання Івана Франка, І).

Іван Котляревський, с. 84—87.

518. Шаповал М. Іван Котляревський. — «Село», 1910, № 34, 26 серпня, с. 5; «Народне слово», 1910, № 414, с. 8—9.

1911

519. Василько А. Українська література і кріпацтво. — «Рада», 1911, № 42, 22 лютого (7 березня), с. 2; № 43, 23 лютого (8 березня), с. 2—3; № 44, 24 лютого (9 березня), с. 2—3; № 45, 25 лютого (10 березня), с. 2—3. Окр. відбиток: К., 1911, 32 с.

Також про І. Котляревського.

520. Возняк М. Недрукована автобіографія Володимира Шашкевича. Львів, 1911. 29 с.

Згадка про чотири пісні «Енеїди» І. Котляревського, які Маркіян Шашкевич переписав власноручно.

521. Петров Н. И. Очерки из истории украинской литературы XVII и XVIII веков. Киевская искусственная литература XVII— XVIII вв., преимущественно драматическая. К., 1911. IV, 532 с.

Про джерела «Москаля-чарівника» І. Котляревського і «Простака» В. Гоголя, с. 530—532.

522. Письменний М. Іван Котляревський. — «Маяк», 1913, № 42, с. 3—4.

523. Стешенко І. Енеїда Котляревського і Котельницького

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 83

в порівнянні з іншими текстами. — «Записки Українського наукового товариства в Києві», 1911, т. 9, с. 55—85. Окремий відбиток: К., 1911. 33 с

Рец.: «Записки Наукового товариства імені Шевченка», 1913, т. 114, кн. 2, с. 223—225. Бібл.; «Рада», 1912, № 44, 23 лютого (7 березня), с. 3. Підп.: Р.

1912

524. Биднов В. А. Документы, относящиеся к истории Екатеринославской духовной семинарии. Вып. 1. (До 1813 года). Екатеринослав, Типогр. губерн. земства, 1912. 86 с.

І. Котляревський у списку учнів Катеринославської духовної семінарії за 1788 рік, с. 33.

525. Возняк М. З зарання української преси в Галичині. — «Записки Наукового товариства імені Шевченка», 1912, т. 111, кн. 5, с. 140—159.

Про заходи Я. Головацького в справі видання газети «Галицька пчола», на сторінках якої передбачалось опублікувати твори І. Котляревського, с. 158—159; Заходи Т. Блонського в справі видання «Енеїди» в 1848 році, с. 159.

526. Грінченко Б. Оповідання про Івана Котляревського. Вид. М. Грінченко. К., 1912. 32 с. (Книги пам'яті Насті Грінченко № 5).

Рец.: «Світло», 1912, № 4 (8), с. 58. Підп.: № Z.

527. Павловский И. Ф. Котляревский Иван Петрович. — В кн.: Павловский И. Ф. Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века. Полтава, Издание Полтавской ученой архивной комиссии, 1912, с. 95—97.

528. Сірий Ю. [Тищенко Ю.] Іван Котляревський. Написав Юрій Сірий, К., 1912. XV с.

Окремий відбиток із кн.: Котляревський І. Твори. К., 1912. Див. № 138.

529. Щепотьев В. Демократические симпатии И. П. Котляревского. (К 50-летию со дня освобождения крестьян). — В кн.: Труды Полтавской ученой архивной комиссии. Вып. 8. Полтава, 1912, с. 37—45.

1913

529а. Врангель Н. История одного дома. — «Старые годы», 1913, апрель, с. 3—29.

Про К. Нальотову, сучасника І. Котляревського, першого виконавця ролі Наталки. Публікується її щоденник, у якому згадки про І. Котляревського.

530. Грушевский А. Котляревский Иван Петрович. (1769— 1838). — В кн.: Энциклопедический словарь т-ва «Бр. А. и И. Гранат». Седьмое, соверш. перер. изд. Т. 25. Пб., [1913], стлб. 305— 306.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 84

531. Зайцев П. И. П. Котляревский. — «Речь», 1913, № 205, 23 октября; «Современное слово», 1913, 28 октября.

531а. Іван Котляревський. (В 75 роковини його смерті). — «Нове слово», 1913, № 356, 13 листопада, с. 2. Без підп.

У цьому ж номері на стор. 6: «Розмова з Іваном Котляревським». Сатиричні вірші на тему громадського й політичного життя Галичини.

532. Сріблянський М. Іван Котляревський. — «Українська хата», 1913, кн. 2, с. 683—690.

533. Старицька-Черняхівська Л. 75-літні роковини смерті І. П. Котляревського. — «Сяйво», 1913, № 10—12, с. 228—229.

534. Степовий В. [Біднов В. О.] Іван Котляревський. (З приводу 75-літніх роковин його смерті). — «Дніпрові хвилі», 1913, № 22—24, 25 грудня, с. 338—342. Окр. відбиток: Катеринослав, 1914. 16 с.; 1 л. портр.

Рец.: а) «Рада», 1914, № 24, 30 січня (12 лютого), с. 4; б) Полтавець М. — «Світло», 1914, № 5», с. 68.

535. Стешенко І. З історії української драми 19-го віку. — «Сяйво», 1913, № 1, с. 14—17; № 2, с. 49—54; № 3, с. 78—82; № | с. 111—117.

Зміст: Драма до Котляревського. — Ів. П. Котляревський. — «Любка», «Простак» Гоголя-батька. — Грицько Квітка.

1914

536. Возняк М. Епізоди культурних зносин Галицької і російської України в першій половині XIX віку. — «Записки Українського наукового товариства в Києві», 1914, кн. 13, с. 54—142; 1915, кн. 14, с. 56—100.

У праці багато уваги приділено проникненню в Галичину творів І. Котляревського, мова про увагу західноукраїнських письменників до спадщини автора «Еиеїди», подаються відомості про вистави драматичних творів письменників в Галичині.

537. Об отмене стеснений малорусского печатного слова. (Перепечатано с частного Петербургского издания 1910 г.). К., 1914, 42 с.

I. П. Котляревський, с. 8—9. Див. також №№ 479а, 515.

538. Павловский И. Ф. Очерк деятельности малороссийского генерал-губернатора князя А. Б. Куракина (1802—1808 гг.). (По архивным данным с рисунками). Полтава, Издание Полтавской ученой архивной комиссии, 1914, 131 с.

«Пісня... А. Б. Куракіну» І. Котляревського, с. 122—129. На стор. 123— 128 текст «Пісні».

589. Jensen A. Kotlarewskyj's travestierte "Äneide". — «Записки Наукового товариства імені Шевченка», 1914, т. 117-118, с. 215—252.

Див. також №№ 548, 565.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 85

1915

540. Котляревский Иван Петрович.— В кн.: Новый энциклопедический словарь. Т. 22. П., Изд. Брокгауз-Эфрон, [1915], с. 955—956.

541. Павловский И. Ф. К биографии И. П. Котляревского. — В кн.: Труды Полтавской ученой архивной комиссии», 1915, вып. 13, с. 133—142.

Содержание: 1. Командировка И. П. Котляревского. 2. Награждение поэта чином майора и пенсия по службе. 3. Прибавка жалованья поэту. 4. Аттестат, выданный генералом бароном Мейендорфом. 5. Рескрипт имп. Александра I поэту. 6. О назначении поэта Попечителем богоугодного заведения. 7. Болезнь поэта и прошение об увольнении от должности. 8. Аттестат о службе И. П. Котляревского, выданный приказом общ. призрения. 9. Представление Приказа к награде И. П. Котляревского. 10. Два автографа поэта.

1916

542. Короленко В. Котляревский и Мазепа.— «Русские записки», 1916, № 10, с. 284—288. (Случайные заметки. 1).

Деякі місця статті були конфісковані царською цензурою. Повний текст на основі автографу див. № 872. У статті мова про значення І. П. Котляревського в формуванні української літературної мови.

Замітка: Из русских журналов и газет. — «Украинская жизнь», 1916, № 10—11, с. 132—146.

543. Jensen A. Kotljarewskyj's travestierte Aneide. — В кн.: Привіт Іванові Франкові в сороклітє його письменськщї праці. 1874— 1914. Літературно-науковий збірник. Львів, Накладом Ювілейного комітету, 1916, с. 215—225.

Див. також № 539, 565.

544. Памяти Измаила Ивановича Срезневского. Кн. 1. Пг., Типогр. имп. Академии наук, 1916. IV, 421 с., портр.

Зі змісту: Срезневский В. И. Краткий очерк жизни и деятельности И. И. Срезневского, с. 1—68. І. Срезневський у зв'язках з І. Котляревським, с. 8—9, 62. — Сумцов Н. Ф. Харьковский период научной деятельности И. И. Срезневского, с. 69—93. Про І. Котляревського, с. 73, 87. — Срезневская О. И. Художественные произведения И. И. Срезневского и его отношение к поэзии вообще, с. 182—277. Переклад пісні «Віють вітри» з «Наталки Полтавки» на російську мову, с. 186. Переклад цієї пісні на чеську мову, с 195—196. — Описание выставки в память столетия со дня рождения И. И. Срезневского, с. 310—332. Рукопис спогадів І. Срезневського про зустріч з І. Котляревським у 1837 році, с. 314. На виставці були виставлені також автограф «Москаля-чарівника» і портрет І. Котляревського.

1918

545. Айзеншток І. Замітки про Г. Ф. Квітку. III. До історії відносин між Г. Ф. Квіткою й Є. П. Гребінкою. — «Наше минуле», 1918, № 2, с 46—49.

У листі Є. Гребінки до Г. Квітки-Основ'яненка від 13 січня 1839 року говориться про заходи Є. Гребінки в 1838 році в справі залучення І. Котляревського до участі в підготовленому ним альманасі. Див. також № 322.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 86

546. Зайцев П. Нове до тексту «Москаля-чарівника». — «Наше минуле», 1918, № 1, с. 149—150.

На основі автографу встановлюється текст кінцевого хору «Треба дружньо з людьми жити», пропущеного в усіх дотеперішніх виданнях.

547. Залеський А. «Наталка Полтавка». Пирятин, Вид. Пирятинської спілки споживчих крамниць, 1918. 11 с.

548. Павловський І. Ф. І. П. Котляревський. Біографічний нарис. Переклад з російської мови на українську Д. Ф. Куліша. Полтава, Видання Полтавської губерн. архів. комісії, 1918.

549. Стебницький П. До біографії І. П. Котляревського. — «Наше минуле», 1918, № 2, с. 166—167.

Повідомлення про знахідку автографа поезії «Малороссийских губерний общий хор», написання якої приписується І. П. Котляревському.

1919

550. Біднов В. О. Іван Котляревський. (Біографічні відомості). [Катеринослав], «Українське видавництво, 1919. 20 с.

551. Біднов В. Умови виховання І. П. Котляревського. — «Робітнича газета», 1919, № 494.

552. Возняк М. Початки української комедії. (1619—1819). Львів, Видання «Всесвітньої бібліотеки», 1919, 251 с. (Всесвітня бібліотека, № 19).

Зв'язок творчості І. П. Котляревського з давньою українською літературою, с. 169—170. Джерела «Москаля-чарівника», с. 170.

Праця М. Возняка, друкована спочатку в журналі «Україна»; 1914, кн. 1, с. 54—70; кн. 2, с. 40—56.

553. Житецький П. Енеїда Котляревського в зв'язку з оглядом української літератури XVIII століття. К., Всеукраїнське кооперативне видавництво, 1919. 120 с. (Всеукраїнський кооперативний видавничий союз, № 15).

Скорочений переклад праці П. Житецького, виданої російською мовою в 1900 році. Див. № 429.

Безпосередньо про І. П. Котляревського див. розділи. XII. Котляревський, як виразник нової української творчості, вихований на місцевих літературних традиціях. Погляди його на мистецтво. XIII. Етнографічний і поетичний реалізм в Енеїді Котляревського. XIV. Гумор, як основний настрій в «Енеїді» Котляревського. До якого розділу пародій належить вона? Карикатурний елемент в ній. Зворушливі сцени. XV. Світогляд і переконання Котляревського. Чому його можна вважати творцем нової української літератури.

Рец.: Дорошкевич О. — «Книгар», 1919, № 28, стб. 1909—1911.

554. Зайцев П. Свідомість чи стихія. До 150-х роковин з дня народження І. П. Котляревського. — «Книгар», 1919, № 25-26, стб. 1657—1662.

555. [І. П. Котляревський]. — «Рідне слово», додаток, 1919, 29 серпня. У зв'язку з 150 роковинами з дня народження.

Зміст: Коваленко Гр. Іван Котляревський. — Могила Котляревського. Підп.: В. Ч. — Котляревський. Підп.: М. П. — Щепот'єв В. Котляревський і старе українське письменство.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 87

556. Клепатський П. Г. Батько нового українського письменства Ів. П. Котляревський (1769—1838). Кам'янець-Подільський, 1919. 31 с. (Правобережна філія «Українського видавництва в Катеринославі», № 10).

Зміст: І. Короткий життєпис Котляревського. II. Загальні уваги відносно літературної діяльності Котляревського. III. Розгляд окремих творів Котляревського.

557. Коваленко Г. Іван Котляревський, його життя і праця. Полтава, друкарня «Труд», 1919. 40 с., іл. (Педагогічне бюро Полтавськ. губерн. народної управи. «Славетні предки» під ред. М. Рудинського. Вип. II).

558. Марковський М. «Наталка Полтавка» і «Москаль-чарівник» І. П. Котляревського. (На столітній ювілей). — «Літ.-наук. вісник», 1919, т. 73, кн. 3, березень, с. 250—256.

559. Панас Мирний. [Промова біля могили І. П. Котляревського з нагоди 150-річчя з дня народження поета]. — «Рідне слово», 1919, № 30.

Про це див.: М. П. Рудченко. Слова і діла Панаса Мирного. — В кн.: Матеріали Котляревський читань 1966 року. X., 1968, с. 28.

560. Чарнецький С. Століття «Наталки Полтавки». — «Вперед», 1919, № 135, 2 листопада, с. 3—4.

561. Щепот'єв В. Розмови про українське письменство. Ч. 1 і 2. Вид. 2. Полтава, 1919.

І. П. Котляревський, с. 14—19.

562. Юноша В. Котляревський і футуризм. — В кн.: Січ. Кн. 2. Катеринослав, 1919, с. 75—88.

1920

563. Чарнецький С. З зарані української драматичної творчості. — «Громадська думка», 1920, № 87, 11 квітня, с. 7.

«Наталка Полтавка» І. П. Котляревського.

1921

564. Брик. І. Матеріали до історії українсько-чеських взаємин в першіі половині XIX ст. Видав Іван Брик. Львів, Накладом Наукового товариства імені Шевченка, 1921. 159 с. (Українсько-руський архів. Видає Історично-філософічна секція Наукового товариства імені Шевченка. Т. XV).

Зі змісту: Вагилевич Іван. Лист до П. Й. Шафарика. Львів, 3 жовтня 1836 р., с. 5—14. [Згадка про «Енеїду» І. П. Котляревського, с. 10]. — Вагилевич Іван. Лист до П. Й. Шафарика. Львів, див. 2 цвітня 1837 р., с. 16—22. [Згадка про правопис І. П. Котляревського, с. 21]. — Бодянський О. Лист до Шафарика. 9 апреля 1842, с. 111—119. [Згадка про І. П. Котляревського, який названий в числі інших українських письменників].

565. Єнзен Альфред. Перелицьована Енеїда Котляревського.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 88

За згодою автора з німецької мови переклав Павло Волинський. Перемишль, Накладом Народного базару, 1921. 31 с.

Важніша література, с. 30—31 [17 назв.]. Див. також №№ 539, 543.

566. Застирець Йосиф. Історія української національної літератури. Львів, 1921. 68 с. (Б-ка оригінальних українських творів для родин і дорослої молодіжи. Вип. 6).

І. П. Котляревський, с. 53—54.

1922

567. Барвінський О. Огляд історії української літератури. Вступ для «Вибору української літератури для учительських семінарій». Третє справлене виданє. Львів, Накладом книгарні А. Бардаха, 1922. 157 с.

І. П. Котляревський, с. 91—93.

568. Білецький Л. Українська драма. Львів, Накладом автора, 1922. 23 с.

І. Котляревський, с. 17—20.

569. Карский Е. О. Белоруссы. Т. 3. Очерки словесности белорусского племени. Вып. 3. Художественная литература на народном языке. Петроград, 1922. XVII, 454 с.

Из содержания: Белорусская «Энеида наизнанку». Малорусская и великорусская «Энеида наизнанку». Списки и редакция белорусской «Энеиды». Вопрос об авторе. Время ее составления. Отношение ее к «Энеиде» Котляревського и Осипова, с. 9—31.

570. Костомаров Н. И. Автобиография. Под редакцией В. Котельникова. М., «Задруга», 1922. VIII, 441 с. (Библиотека мемуаров).

Спогад про читання в дитинстві «Енеїди» І. П. Котляревського, с. 150; Про вплив «Енеїди» І. П. Котляревського на «Вечорниці» П. Кореницького, с. 158—159.

1923

571. Лященко А. И. И. П. Котляревский. Письмо к Н. И. Гнедичу. — В кн.: Литературные портфели. Статьи, заметки и неизданные материалы по новой русской литературе из собрания Пушкинского Дома. Вып. 1. Время Пушкина. Пб., Изд-во «Атеней», 1923, с. 36—42.

Публікація листа I. П. Котляревського до М. I. Гнєдича від 27 грудня 18121 року. Див. також № 168.

1924

572. Возняк М. Як пробудилося українське народне життя в Галичині за Австрії. Львів, 1924. 180 с. (Бібліотека «Нового часу», № 1).

Відозва Тита Блонського в справі видання «Енеїди» в 1848 р. Вистава «Наталки Полтавки» і «Москаля-чаршніика» в Галичині у 1848 році, с. 167.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 89

573. Дорошкевич О. Підручник історії української літератури. Вид. друге. К., «Книгоспілка», 1924.

І. Котляревський, с. 84—89. Те саме у виданні 1927 р., с. 81—86. Див. також: Дорошкевич О. Українська література. Вид. 2. К/, 1927, І. Котляревський, с. 79—89.

574. Зеров М. Нове українське письменство. Історичний нарис. Вип. 1. К., «Слово», 1924. 136 с

І. П. Котляревський, с. 26—63.

Зміст: Біографічні дані. — Котляревський і Осипов. — «Енеїда», її літературний жанр. — Герої «Енеїди». — Художнє виконання «Енеїди». — Вірш і мова «Енеїди». — Драматичні твори Котляревського. — Література про Котляревського.

Рец.: а) Возняк М. Початки нового українського письменства. — «Діло», 1925, № 20, 29 січня, с. 2; № 21; 30 січня, с. 2; № 22, 31 січня, с. 2; № 23, 1 лютого, с. 2; б) Музичка А. До початків нової української літератури. (Уваги з нагоди підручника М. Зерова...). — «Червоний шлях», 1925, № 1-2, с. 222—237 [222—225]; в) Шамрай А. На шляхах до об'єктивної історії українського письменства. (Історія новітнього письменства М. Зероіва в історичному освітленні). — «Червоний шлях», 1924, № 6, с. 200—211; г) Білецький О. — «Червоний шлях», 1924, № 1-2, с. 247—249.

У вказаних рецензіях також мова про творчість І. П. Котляревського.

575. Нові матеріали до життя й творчості Коріляревського. — «Записки Історично-філологічного відділу Української Академії наук», 1923, кн. 4, с. 234—237.

Зміст: Филипович П. І. Котляревський і «Вольное общество любителей российской словесности». — II. Филипович П. До тексту «Москаля-чарівіника». — III. Рулін П. До тексту «Москаля-чарівника».

На основі архівних матеріалів П. Филипович подає відомості про взаємозв'язки І. П. Котляревського з «Вольным обществом любителей российской словесности». В замітці «До тексту «Москаля-чарівника» П. Филипович на основі автографа зупиняється на пропуску в ряді видань, починаючи з видання П. О. Кулйша 1861 р., цілої сцени і пісні «Больно сердцу мила друга не иметь». П. Рулін досліджує джерела російських пісень Финтика в «Москалі-чарівникові».

576. Филипович П. До історії раннього українського романтизму. — «Україна», 1924, кн. 3, с. 71—76.

У тексті статті публікується лист Є. П. Гребінки до І. Г. Кулжинського від 11 лютого 1832 року, в якому є висловлювання про І. Котляревського.

577. Филипович П. Шевченко і романтизм. — «Записки Історично-філологічного відділу Всеукраїнської Академії наук», 1924, кн. 4, с. 3—18.

Також про ставлення Т. Шевченка до творчості І. Котляревського.

1925

578. Антонович Д. Триста років українського театру. 1619— 1919. Прага, Український громадський видавничий фонд, 1925. 273 с.

Про драматургію І. Котляревського див. за покажчиком імен. В книзі обширна бібліографія предмету.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 90

579. Восстание декабристов. Материалы. Том VIII. Дела следственной комиссии о злоумышленных обществах. Алфавит декабристов. Под редакцией и с примечаниями Б. Л. Модзалевского и А. А. Сиверса. Л., Госиздат, 1925.

Прізвище Котляревського згадується в «Алфавіті декабристів», с. 101.

580. Кисіль О. Український театр. Популярний нарис історії українського театру. X., «Книгоспілка», 1925, 178 с.; 1 л. іл.

Котляревський і його п'єси, с. 62—64. Див. також № 1835а.

581. Коряк В. Нарис історії української літератури. Література передбуржуазна. X., Державне видавництво України, 1925. 375 с.

Іван Котляревський, с. 201—217.

582. Рулін П. "Ucrainica" по давніх російських часописях. («Чергові завдання української бібліографії»). — «Бібліологічні вісті», 1925, № 1—2, с. 27—35. Окремий відбиток: К., 1925. 9 с.

Згадка про інформацію в газ. «Северная почта», 1816, № 11 про новорічний спектакль в «Домі виховання бідних дворян» під керуванням І. П. Котляревського; Оголошення в «Одесском вестнике», 1842, № 57 про видання «Енеїди».

583. Рулін П. Шевченко і театр. — В кн.: Шевченко та його доба. Збірник перший. [К.], Держвидав України, 1925, с. 109—140.

Також про І. Котляревського.

584. Щепотьєв В. Нові матеріали до характеристики І. П. Котляревського. — «Україна», 1925, кн. 5, с. 94—95.

Матеріали архіву «Полтавского богоугодного заведения». Чимало документів написано рукою І. П. Котляревського. Для прикладу публікується документ з 1828 року, коли І. П. Котляревський став на захист «казенной крестьянки» Агрипіни Тимошенко, яка зазнала знущань від пристава Комаровського.

1926

585. Бужинський М. Метрика І. П. Котляревського. — «Україна», 1926, кн. 5, с. 70.

Публікується документ, який стверджує точну дату народження І. П. Котляревського.

586. Марковський М. «Енеїда» Івана Петровича Котляревського. — «Записки Історично-філологічного відділу Української Академії наук», 1926, кн. 9, с. 78—155; 1927, кн. 10, с. 48—74.

Зміст: І. Найдавніший описок «Енеїди» і деякі думки про генезу цього твору. — II. Порівняння мотивів «Енеїди» Котляревського з «Енеїдою» Вергілія, Блумауера, Скаррона і Осипова. — III. Детальне порівняння «Енеїди» Котляревського до «Енеїд» Вергілія, Блумауера, Скаррона, Осипова й Котельницького й місце її серед інших «Енеїд».

Книжкове видання цієї праці — див. № 593.

587. Оксман Ю. К истории опубликования «Энеиды» Котляревского. — В кн.: Атеней. Историко-литературный временник.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 91

Л., 1926, кн. 3, с. 152—154. Труды Пушкинского Дома Академии наук СССР. Памяти декабристов.

Лист Н. Мельгунова до М. П. Погодіна від 7 серпня 1827 р., у якому мова про заходи І. П. Котляревського в справі видання повного тексту «Енеїди».

Передрук — див. № 168.

588. Рябінін-Скляревський О. Запорозька козаччина й І. П. Котляревський. — «Україна», 1926, кн. 2-3, с. 159—163.

У статті автор публікує документи про останні роки військової служби І. П. Котляревського, говорить про його місію привернути на сторону Росії Буджацьких татар та зупиняється на легенді, записаній С. Стеблін-Камінським зі слів І. П. Котляревського, про зустріч автора «Енеїди» з задунайськими козаками.

1927

589. Айзеншток І. І. Котляревський і українська література. — «Записки Науково-дослідної кафедри історії української культури в Харкові», 1927, № 6, с. 285—289.

Автор статті зупиняється на лектурі І. П. Котляревського, говорить про літературне оточення письменника, про вплив тогочасної російської літератури на автора «Енеїди», підкреслює новаторський характер його творчості.

Передрук — див. № 612.

590. Айзеншток Я. Студії над текстами І. Котляревського. — «Записки Історично-філологічного відділу Української Академії наук», 1927, кн. 10, с. 75—98.

Мова про автограф «Наталки Полтавки» і його значення для встановлення канонічного тексту п'єси.

591. Богацький П. Ucrainica з журналу «Časopis českého Museum» від початку його існування по 1926 рік (1827—1925). — «Записки Наукового товариства імені Шевченка», 1927, т. 146. Праці філолог. секції, с. 203—214.

Також відомості про матеріали, які стосуються творчості І. П. Котляревського.

592. Коряк В. Нарис історії української літератури. Література передбуржуазна. Видання друге, змінене. X., Державне видавництво України, 1927.

Іван Котляревський, с. 281—300.

593. Марковський М. Найдавніший список «Енеїди» І. П. Котляревського й деякі думки про генезу цього твору. З додатками: 1) 8 знімків. 2) Діалог Енеїв з Турном з піїтики Чернігівської колегії (1745 р.). 3) Текст з варіантами І та III пісні «Енеїди» І. П. Котляревського за рукописом 1794 р. К., 1927. 184 с. з іл. (Українська Академія наук. Збірник Історично-філологічного відділу, № 44).

Зміст: 1) Порівняння різних списків і друкованих видань «Енеїди» І. П. Котляревського. 2) Порівняння «Енеїди» І. П. Котляревського з іншими «Енеїдами» й особливо з «Енеїдами» Осипова й Котельницького, і висновки

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 92

з цього щодо генези «Енеїди» Котляревського. 3) Детальне порівняння «Енеїди» Котляревського з іншими «Енеїдами» і місцев ъї серед них. — Додатки. 1) 8 знімків. 2) Діялог Енеїв з Турном з піїтики Чернігівської колегії (1745 р.). 3) Текст з варіантами І й III пісні «Енеїди» Котляревського за рукописом 1794 р.

Основна мета праці М. Марковського — це доказати пріоритет «Енеїди» І. П. Котляревського перед травестією М. Осипова, що зазнало гострої критики в поданих нижче рецензіях, а також в інших працях, напр. у статті М. Гудзія [див. № 819].

Рец.: а) Гаєвський С. — «Україна», 1929, заг. ч., кн. 34, с. 146—148; б) Зеров М. — В кн.: Література. Збірник перший. 1928, с. 249—254; в) Филипович П. Нові праці про І. Котляревського. — «Життя й революція», 1928, № 12, с. 168-178.

594. Марковський М. М. «Наталка Полтавка» І. П. Котляревського за рукописом 1820 року. — «Записки Історично-філологічного відділу Української Академії наук», 1927, кн. 13-14, с. 44—50.

595. Пущинський П. Службове листування І. П. Котляревського. (Архів колишніх полтавських «Богоугодных заведений»). — «За сто літ», 1927, кн. 1, с. 1—15.

596. Семенів М. М. Прийменникові конструкції в мові Ів. Котляревського. — «Записки Одеського наукового при Українській Академії наук товариства». Секція історично-філологічна, 1929, № 3, с. 63—72.

597. Семенів М. М. Уживання прийменника над у Котляревського. — «Записки Одеського інституту народної освіти», 1927, т. 1, с. 123—128. Окремий відбиток: Одеса, 1927. 8 с.

598. Филипович П. П. Переклад Котляревського із Сапфо. — «Записки Історично-філологічного відділу Української Академії наук», 1927, кн. 13-14, с. 51—56.

1928

599. Возняк М. До початків нового українського письменства. 2. «Козацькі вірші» з часів походу Наполеона на Москву в 1812 р. — В кн.: «Науковий збірник за рік 1928. Записки Українського наукового товариства в Києві (тепер Історичної секції Всеукраїнської Академії наук), т. 27. [К.], Держ. вид-во України, 1928, с. 104—107.

М. С. Возняк висловлює твердження, що автором вірша «Гей, гей, братя, що ми чуєм» є І. Котляревський. Але після виходу першого тома кн. «Українські пропілеї» [див. № 612] М. С. Возняк змінив свій погляд і висловив його у дописці в кінці статті. У цій праці М. С. Возняк зупиняється також на питанні про авторство інших од в честь переможців Наполеона, висловлює свій погляд з приводу питання: хто перший, Котляревський, чи Осипов.

600. Балицький П. Етюди з історії української книги. Харківські видавці та їх українські видання першої половини XIX ст. — «Життя й революція», 1928, № 2, с. 130—153.

«Наталка Полтавка», вид. І. Срезневського, 1838, с. 136—139; «Енеїда», вид. Волохинова, Харків, 1842, с. 152—153.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 93

601. Граховецький Д. До біографії І. П. Котляревського. — «За сто літ», 1928, кн. 2, с. 10—11.

Публікація документу з архіву «Полтавского богоугодного заведения» з 1834 р.: «Дело о увольнении попечителя Котляревского в отпуск от должности для излечения болезни на 28 дней».

602. Гречишко С. З історії української інтелігенції. Котляревський І. П. — «Червоний шлях», 1928, № 4, с. 118—131.

Рец.: Филипович П. Нові праці про І. Котляревського. — «Життя й революція», 1928, № 12, с. 168—178.

603. Зеров М. Українське письменство XIX в. Конспект лекцій. 1927—28, акад. рік. К., вид. студентів Київського ін-ту нар. освіти, 1928. [Літограф. видання].

І. Котляревський, с. 11—66.

604. Капельгородський П. Нариси з історії українського письменства. І. Ів. Котляревський (1769—1838). — «Наше слово», 1928, № 3, с. 30—34.

605. Коряк В. Українська література. Конспект. X., Державне видавництво України, 1928. 223 с.

І. Котляревський, с. 83—85.

606. Костомаров М. І. Обзор сочинений, писанных на малороссийском языке. — В кн.: Науково-публіцистичні і полемічні писання Костомарова. Зібрані заходом Академічної комісії Української історіографії. К., Держ. вид-во України, 1928, с. 41—52.

Див. №№ 279, 1141.

607. Круглий Ю. І. П. Котляревський та його «Енеїда». — «Зоря», 1928, № 11 (47), с. 13—17.

608. Марковський М. Енеїда Рачинського. — «За сто літ», 1928, кн. 3, с. 5—10.

Мова про рукопис «Енеїди» Рачинського, студента Московського ун-ту, написаний у 30 або 40-х роках XIX ст. під впливом «Енеїди» І. Котляревського у плані так зв. «Котляревщини».

609. Перетц В. До історії тексту «Наталки Полтавки» І. П. Котляревського. — В кн.: Література. Збірник перший. К., 1928, с. 114—129. (Збірник історично-філологічного відділу Української Академії наук, № 82).

610. Синявський О. З верховин нової літературної української мови. (Про мову І. Котляревського). — Збірник Історично-філологічного відділу Української Академії наук, 1928, № 76 б, т. 2, с. 206—210.

611. Сиповський В. Україна в російському письменстві. Ч. 1 (1801—1850 рр.). К., 1928. 458 с. (Українська Академія наук, Збірник Історично-філологічного відділу, № 58).

І. П. Котляревський, див. за покажчиком імен. Відомості про оцінки літературної спадщини І. П. Котляревського в російській критиці першої половини XIX ст.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 94

612. Українські пропілеї. Том перший. Котляревщина. Редакція, вступні статті й примітки І. Айзенштока. X., Держ. вид-во України, 1928. 457 с. (Бібліотека українських класиків).

Зміст: Передмова, с. 5—6. — Айзеншток І. Котляревщина. І. Вступні нотатки, с. 9—34. — II. І. Котляревський і українська література, с. 36—45. [Див. також № 689]. — III. Читачі Котляревського, с. 46—59. — IV. Традиція «Оди до князя Куїракіна», с. 60—78. — V. Наслідувачі «Енеїди» Котляревського, с. 79—102. — VI. Художнє використання «Енеїди» Котляревського, с. 103—112. — VII. Деякі підсумки, с. 113—121. — (Тексти): І. Українські оди Наполеонівських часів. — II. Варшава. Поема. — III. Вояж по Малой России г. генерала от инфантерии Беклешова. — IV. Білецький-Носенко П. Горпинида чи вхоплена Прозерпина. — V. Кореницький П. Вечерниці. — VI. Олександрів С. Вовкулака. — VII. Мішковський Я. Харько, запорозький кошовий.

Рец.: а) Марковський М. — «Україна», 1928, заг. ч. кн. 36, с. 156—158; б) Новицький М. — «Червоний шлях», 1929, № 1, с. 273—276.

613. Шамрай А. Українська література. Стислий огляд. Видання 2-е, виправлене. X., Рух, 1928. 220 с. (Бібліотека українознавства).

Котляревський, його «Енеїда» с. 51—57.

614. Якимович Сергій. Приповідки І. П. Котляревського. — «Етнографічний вісник», 1928, кн. 7, с. 207—210.

Про приповідки, записані І. Котляревським, які надруковані в кн.: Снегирев И. Русские в своих пословицах. М., 1831. Див. № 10.

1929

615. Білецький Л. Іван Котляревський у світлі студій за останніх 30 років (1898—1928). — «Slavia», 1928, roč. 7, s. 962— 972; 1930—1931, roč. 9, s. 172—185, s. 416—429.

616. Капустянський І. Котляревський і котляревщина. — В кн.: Капустянський І. Лекції з історії української літератури. За ред. В. Коряка. Лекція V. X., [б. p.]. 13 с.

617. Кудрявцев П. До пояснення «Енеїди» Котляревського, ч. IV, строфа 50. — «Записки Історично-філологічного відділу Української Академії наук», 1929, кн. 23, с. 228—229.

Пояснення слова «пендоси», що є зневажливою назвою греків Криму.

618. Марковський М. До питання про генезу «Енеїди» І. П. Котляревського. — «Записки Історично-філологічного відділу Української Академії наук», 1929, кн. 25, с. 187—222.

Автор боронить свої погляди на джерела «Енеїди» І. П. Котляревського, висловлені у книзі «Найдавніший список «Енеїди» І. П. Котляревського й деякі думки про генезу цього твору», К., 1927, полемізує з рецензентами.

619. Савченко Ф. І. П. Котляревський в обороні своїх авторських прав. — «За сто літ», 1929, кн, 4, с. 3—4.

Лист І. П. Котляревського з 1829 року до Полтавської поліції зі скаргою на антрепренера Штейна, який без його дозволу ставив протягом десяти років «Наталку Полтавку».

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 95

1930

620. Балицький П. Українська книга першої половини XIX віку. — «Життя й революція», 1930, № 6, с. 192—202.

Гравюра портретного типу «Наталка Полтавка», роботи І. Чеського в альманасі «Утренняя звезда» 1833 р., с. 195; портрет І. Котляревського в альманасі «Молодик» 1843 р., с. 199.

621. Білецький Л. Біля початків нової української комедії і водевілю. — «Записки Наукового товариства імені Шевченка», 1930, т. 99, с. 173—212. Друга пагінація.

«Простак» В. Гоголя і «Москаль-чарівник» І. П. Котляревського, питання про час написання та залежність одного твору від другого.

622. Гніп М. До біографії І. П. Котляревського. — «За сто літ», 1930, кн. 6, с. 15—16.

Публікація документа про призначення І. П. Котляревського «попечителем Полтавских богоугодных заведений» та інших документів, пов'язаних з виконуванням ним цієї посади, а також документа про відставку.

623. Граховецький Д. Маловідомі рядки про І. П. Котляревського. — «Літературний архів», 1930, кн. 3—6, с. 210—213.

Передрук некролога, написаного С. Стеблін-Камінським, з «Полт. губерн. ведомостей», 1838 р., а також тексту надгробного слова, виголошеного в день похоронів І. П. Котляревського.

624. Данилов В. Два невідомі українські автори. — «За століт», 1930, кн. 6, с. 3—6.

М. О. Толстой і його п'єса «В чиїм серці не озоветься слово царя любимого», видана у 1855 р., в якій автор статті знаходить впливи «Наталки Полтавки» І. Котляревського.

625. Кос Т. Івана Котляревського «Енеїда», перелицьована на українську мову. (Генеза, характеристика, зміст). Написав... Львів, [б. р.]. 29 с. (Літературно-критична бібліотека, № 7).

626. Кос Т. Іван Котляревський. «Наталка Полтавка». «Москаль-чарівник». (Генеза, характеристика осіб, зміст). [Львів, б. р.]. 24 с. (Літературно-критична бібліотека, № 8).

Вказані вище дві праці служили допомогою учням українських середніх шкіл Польщі при вивченні творчості І. П. Котляревського. Точна дата їх видання не є відомою.

627. Марковський М. До початків нового українського письменства. — «Україна», 1930, заг. числа кн. 42, липень—серпень, с. 8—34.

Стаття М. Марковського повністю присвячена обороні його твердження про першість «Енеїди» І. Котляревського перед травестією М. Осипова.

628. Савченко Ф. Західна Україна в листуванні Головацького з Бодянським. (1843—1876). К., 1930. 51 с. (Всеукраїнська Академія наук).

У листі Я. Головацького до О. Бодянського з Коломиї 2/14 березня 1844 р. прохання про «Енеїду» вид. 1842 р., с. 11; у листі від 2 квітня 1849 року згадка, що в Галичині підготовляється видання «Енеїди», с. 24.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 96

629. Филипович П. Соціальне обличчя українського читача 30—40-х рр. XIX в. — «Життя й революція», 1930, № 1, с. 155— 172.

Читачі «Енеїди» І. Котляревського, с. 158—160.

630. Харківська школа романтиків. Том перший. Вступні статті, редакція і примітки А. Шамрая. X., ДВУ, 1930.

Із змісту: Лист І. Срезневського до І. М. Снєгірьова 7 серпня 1834 р. з висловлюваннями про І. П. Котляревського, с. 235—236 [235]; Лист Левка Боровиковського до І. Срезневського, 22 травня 1839 р., у якому оцінка «Наталки Полтавки», а також свідчення Л. Боровиковського, що він був на похоронах І. П. Котляревського; Лист Л. Боровиковського до І. Срезневського 12 серпня 1839 р., у якому згадка про рукопис «Москаля-чарівника»; Лист Л. Боровиковського до І. Срезневського від 24 травня 1840 р., у якому мова про матеріали, зібрані для альманаху «Ластівка», у тому числі п'єсу І. П. Котляревського «Москаль-чарівник», с. 246—248. Див. № 1161а.

631. Циганенко Ю. До історії відкриття пам'ятника Котляревському. — «За сто літ», 1930, кн. 5, с. 262—264.

Протест молоді Полтавщини проти заборони помістити текст напису на пам'ятникові І. П. Котляревському українською мовою.

1931

632. Айзеншток И. Котляревский Иван Петрович. — В кн.: Литературная энциклопедия, т. 5, М., 1931, стлб. 519—521.

633. Петренко П. І. Котляревський. Критично-біографічний нарис. X., Література і мистецтво, 1931. 71 с. (Інститут літератури. Серія науково-популярна).

Рец.: Фінкель М. — «Червоний шлях», 1931, № 12, с. 1/14.

1933

633а. Щепкин М. С. Записки актера. Предисловие, примечания и статья А. Б. Дермана. М., Academia, 1933.

Про І. Котляревського, с. 188, 190, 260, 263, 264, 386 та ія. Див. також №№ 1666, 1671.

1934

634. Данилов В. В. Следы творчества Н. В. Гоголя в очерке П. П. Свиньина «Полтава». — В кн.: Сборник статей к сорокалетию ученой деятельности академика А. С. Орлова. Л., Изд-во Академии наук, 1934, с. 39—44.

Мова про нарис «Путевые заметки о Полтаве», опублікований в журналі «Отечественные записки» 1830 року. Автор статті висловлює погляд, що нарис П. Свиньїна написаний на основі матеріалів, зібраних і пересланих редакції «Отечественные записки» М. В. Гоголем. У цьому нарисі є згадки про І. П. Котляревського. Див. також №№ 266, 272, 445.

635. Филипович П. Шевченко в боротьбі з українсько-поміщицькою літературою. (Передмова до «Другого Кобзаря»). — «Життя й революція», 1934, № 4, с. 89—101.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 97

1935

636. Возняк М. У століття «Зорі» Маркіяна Шашкевича (1834—1934). Нові розшуки про діяльність його гуртка. Львів, Накладом Богословського наукового товариства, 1935—1936.

Ч. 1. 1935. 145 с.; Ч. 2. Стор. 146—324; 1 л. факс.

Зі змісту: Посланіє Я. Головацького з 1853 р., с. 234—246. На стор. 240 згадка про «Енеїду» І. П. Котляревського; Розвідка Івана Вагилевича про українську мову (40-і роки XIX ст.), с. 258—300. До планованої хрестоматії повинен був увійти уривок з «Енеїди» І. П. Котляревського, с. 288; Оцінка І. Вагилевича «Енеїди», с. 296, 298; У листі книгаря Істоміна до Вагилевича [1845 р.] пропозиція продати українські книжки, в тому числі твори І. П. Котляревського, с. 321.

637. Возняк М. Хто перший: Василь Гоголь чи Котляревський. — «Назустріч», 1935, № 15, 5 листопада, с. 3—4.

638. Горький О. М. [Розмова з групою українських письменників 10 квітня 1935 року]. — «Літ. газета», 1935, 15 апреля; «Комуніст», 1935, 22 квітня.

У розмові на квартирі О. М. Горького взяли участь: П. Тичина, П. Панч, О. Корнійчук, О. Копилеико, І. Ле та ін. О. М. Горький радив українським письменникам написати сатиричний твір, спрямований проти буржуазно-націоналістичної еміграції з використанням сатиричних мотивів «Енеїди». Про розмову див. також: Панч П. Наши встречи с Горьким. — «Лит. современник», 1936, № 9, с. 149—160. Крім того, див. № 889.

639. Йосипчук. Іван Петрович Котляревський. 1769—1838. — «Вісті», 1935, № 208, 9 вересня.

1936

640. Йосипчук Ю. І. П. Котляревський. 1769—1838. — «Комуніст», 1936, № 49 (5023), 20 лютого.

641. Йосипчук Ю. Место и роль Котляревского в украинской литературе. — «Под марксистско-ленинским знаменем», 1936, № 3, с. 140—159.

642. Койнаш М. М. І. П. Котляревський. 1769—1838. — «Чорноморська комуна», 1936, № 287 (5203), 14 грудня.

642а. Короленко В. Г. Письмо к М. Л. Балабай. 8 ноября 1917. — В кн.. Короленко В. Г. Избранные письма. В 3-х томах. Т. 3. М., Гослитиздат, 1936, с. 262.

Про заслуги І. Котляревського в розвитку української мови.

643. М. Т[арновський]. Безсмертний твір Івана Котляревського. [Наталка Полтавка]. — «Українські щоденні вісті» [Нью-Йорк, США], 1936, 20 грудня.

Вирізка з газети є у фонді І. Котляревського у Відділі рукописів Ін-ту літератури ім. Т. Г. Шевченка Академії наук УРСР.

644. Янко-Триницька Н. О. Паралелізми в мові Ів. Котляревського. — «Мовознавство», 1936, № 10, с. 61—79.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 98

1937

645. Жовтобрюх М. До історії українського правопису. — «Мовознавство», 1937, № 11, с. 85—102.

Також про правопис І. П. Котляревського.

646. Кирилюк Є. Підготуватися до сторіччя з дня смерті Івана Котляревського. — «Літ. газета», 1937, 11 вересня.

647. Пільгук І. Від «Наталки Полтавки» до «Назара Стодолі». — «Літ. критика», 1937, № 4, с. 21—36.

648. Суржко О. І. П. Котляревський. — «Соц. Харківщина», 1937, № 82, 10 квітня, с. 3.

1938

649. Адаменко Н. Список «Енеїди» Ів. Котляревського. — «Вісті Академії наук УРСР», 1938, № 8-9, с. 58—60.

Про так зв. «Болховітіновський» список «Енеїди».

650. Айзеншток И. «Энеида» Котляревского. — «Книжные новости», 1938, № 23, с. 14.

651. Борщаговський О. Безсмертя. — «Комуніст», 1938, 11 вересня.

«Енеїда» І. П. Котляревського.

652. Дмитерко Л. Натхнена народом. — «Комуніст», 1938, 11 листопада.

«Енеїда» І. П. Котляревського.

653. Зеров М. Іван Котляревський. Львів, «Ізмарагд», 1938. 52 с. («Літературна бібліотека», № 2).

Передрук з книжки: Зеров М. Нове українське письменство. К., 1925. Див. № 574.

Зміст: І. Біографічні дані. II. Котляревський і Осипов. II. «Енеїда»: її літературний жанр. IV. Герої «Енеїди». V. Художнє виконання «Енеїди». VI. Вірш і мова «Енеїди». VII. Драматичні твори Котляревського. VIII. Література про Котляревського.

654. Косарик Д. Котляревский и Шевченко. — «Сов. Украина», 1938, 26 октября.

655. Крижанівський С. Шевченко і Котляревський. — «Літературний журнал», 1938, № 11, с. 114—116.

656. Крижанівський С. Шевченко і Котляревський. — «Більшовик Полтавщини», 1938, 30 вересня; «Вісті», 1938, 11 листопада.

657. Мигаль К. Котляревський і народ. — «Більшовик Полтавщини», 1938, 18 жовтня.

У цьому номері газети також: Козубенко К. Садиба, де жив Котляревський; Гнітько. Шануємо пам'ять Котляревського; «Наталка Полтавка» і народна пісня. Підп.: К[озубенко К.]. [У тексті публікація народних варіантів пісень з «Наталки Полтавки»].

658. Пачовський Т. Українські поети про Котляревського. — «Життя і знання», 1938, № 11, с. 315—316.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 99

659. Пільгук І. Народні мотиви творчості Котляревського (1838—1938). — «Рад. література», 1938, № 11, с. 161—180.

659а. Пільгук І. Театр Котляревського. — «Театр», 1938, № 2, с. 20—25.

660. Попов С. и Щербина К. І. П. Котляревський. — «Лит. Донбасс», 1938, кн. 5, с. 102—109.

661. Стебун І. «Енеїда» Котляревського. Скор. розд. з кн.: «І. П. Котляревський», «Держлітвидав». — «Молодий більшовик», 1038, № 11, с. 141—154.

662. Стебун І. І. І. П. Котляревський. Крит.-біогр. нарис. До століття з дня смерті І. П. Котляревського — 1838—1938. К., Держлітвидав УРСР, 1938. 112 с. з іл.; 1 л. портр. (Академія наук УРСР. Ін-т укр. літ-ри ім. Т. Г. Шевченка).

663. Стебун І. Шевченко і Котляревський. — «Комуніст», 1938, 11 листопада.

664. Цимбалюк С. Реалістична «Енеїда». — «Пролетарська правда», 1938, 23 жовтня.

665. Шаховський С. Котляревський і народна творчість. — «Літ. газета», 1938, 12 липня.

666. Щурат В. Віденський друк «Енеїди» Котляревського в 1848 р. — «Літ.-наук. додаток до «Нового часу», 1938, № 45, 14 листопада, с. 1—2.

Мова про намірення Т. Блонського видати в Галичині «Енеїду» І. П. Котляревського в 1848 році. Див. також № 1078.

До 100-річчя з дня смерті

667. Березовський М. І. П. Котляревський. — «Колгоспник України», 1938, 9 вересня.

668. Браславський С. І. П. Котляревський. — «Соц. Харківщина», 1938, 10 листопада.

669. Великий майстер художнього слова. — «Комсомолець Полтавщини», 1938, 10 грудня.

670. Визначний письменник українського народу. — «Літ. газета», 1938, 12 листопада.

У цьому номері газети також: Виставка, присвячена пам'яті І. П. Котляревського [в Бібліотеці Академії наук УРСР в Києві]; Відзначення 100-річчя з дня смерті І. П. Котляревського [в Києві, Полтаві. Хронікальні замітки]; Стебун І. Ів. Котляревський. 1838—1938.

671. Волинський П. До сторіччя з дня смерті І. П. Котляревського (1838—1938). — «Комуністична освіта», 1938, № 11, 116—138.

672. Ган Я. Іван Петрович Котляревський. — «Комуніст робселькор», 1938, № 21, с. 43—45.

673. Данилюк А. Іван Петрович Котляревський. — «Комсомольський пропагандист», 1938, № 11, с. 53—57.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 100

674. Жвавий М. І. П. Котляревський. — «Більшовицька правда», 1938, 11 листопада.

675. Жук І., Носенко Л. І. П. Котляревський. — «Чорноморська комуна», 1938, 11 листопада.

676. Заславский Д. И. П. Котляревский. — «Правда», 1938, 10 ноября.

677. Зачинатель украинской литературы. — «Сов. Украина», 1938, № 259.

Содержание: Айзеншток И. Из истории издания «Энеиды». — Петрусенко О. Замечательный образ [Наталки Полтавки у виконанні артистки]. — Стебун И. Коцюбинский и Котляревский.

678. Кирилюк Є. Великий класик української літератури. — «Комуніст», 1938, 10 листопада; «Соц. Молдавія», 1938, 14 листопада.

679. Киселев П. И. П. Котляревский. — «Лит. обозрение», 1938, № 22, с. 73—74, портр.

680—681. Козубенко К. Іван Петрович Котляревський. — «Більшовик Полтавщини», 1938, 10 листопада.

682. Коцюбинська К. Коцюбинський про Котляревського. — «Пролетарська правда», 1938, 11 листопада; «Колгоспна правда», 1938, 14 листопада.

683. Лукьянец Я. Бессмертное создание. — «Сталинское племя», 1938, 11 ноября.

684. Медведовский Н. И. П. Котляревский. — «Днепровская правда», 1938, 11 ноября.

685. Насінник О. Основоположник нової української літератури. — «Більшовицький шлях», 1938, 10 листопада.

686. Недзведский А. Первый украинский классик. — «Большевистское знамя», 1938, 11 ноября.

687. Олексієнко М. Начинатель нової української літератури. — «Комсомолець України», 1938, 11 листопада.

У цьому номері також: Саксаганський П. К. Джерело творчої наснаги; Литвиненко-Вольгемут М. І. Початок театрального життя; На батьківщині І. П. Котляревського.

688. Парадиський О. Класик української літератури. — «Вісті», 1938, 11 листопада.

689. Пильгук И. И. П. Котляревский (1769—1838). — «Народное творчество», 1938, № 8, с. 41—42.

690. Потапчик Н. И. П. Котляревский. — «Красное знамя», 1938, 11 ноября.

691. Стебун И. Зачинатель украинской литературы. — «Сов. Украина», 1938, 11 ноября.

692. Стебун І. Іван Петрович Котляревський. — «Більшовик», 1938, 10 листопада.

693. Стебун И. И. П. Котляревский. — «Сталинское племя»,

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 101

1938, 2 ноября. [Гл. из кн.: Жизнь и творчество первого укр. классика И. П. Котляревского].

694. Стебун I. Начинатель нової української літератури. — «Літ. критика», 1938, № 1, с. 24—61.

695. Степняк М. Іван Котляревський. 1769 р. — 1838 р. — «Літ. журнал», 1938, № 11, с. 92—113.

696. Ходорковский Л. Родоначальник новой украинской литературы. — «Лит. газета», 1938, 11 ноября.

697. Цимбалюк С. Великий класик української літератури. — «Пролетарська правда», 1938, 11 листопада.

698. Цимбалюк С. Іван Котляревський. — «Соц. культура», 1938,  № 11, с. 57—61.

699. Цимбалюк С. І. П. Котляревський. — «Більшовик Полтавщини», 1938, 8 вересня.

700. Цимбалюк С. Іван Петрович Котляревський. — «Більшовицька правда», 1938, 9 вересня; «Зоря», 1938, 11 листопада; «Червоне Полісся», 1938, 11 листопада.

701. Цимбалюк С. Письменник і його епоха. — «Вісті». 1938, 11 листопада.

702. Шаховський С. Іван Петрович Котляревський. Нарис. — «Піонерія», 1938, № 11 (284), с. 8—10.

702a. Barabocha О. Szewczenko і otlarewski. — "Głos Radziecki", 1938, 28 października.

7026. Daniluk A. Iwan Pietrowicz Kotlarewski. — "Glos Radziecki", 1938, 11 listopada.

1939

703. Борщаговский А. Театральные идеи Шевченко. — «Театр» [Москва], 1939, № 2-3, с. 11—24, илл.

704. Борщаговський О. і Йосипенко М. Шевченко і театр. — «Театр» [Київ], 1939, № 2, с. 8—18, іл.

У цій та попередній працях висвітлення теми «Драматургія Т. Г. Шевченка і драматургія І. П. Котляревського».

705. Кирилюк Євг. Погляди Шевченка на завдання поезії. — Наукові записки (Київський держ. пед. ін-т), 1939, т. 1, с. 72—88.

Поезія Т. Г. Шевченка «На вічну пам'ять Котляревському», с. 72—73.

706. Комаров А. И. Украинский язык, фольклор и литература в русском обществе начала XIX века. — Ученые записки (Ленинградский гос. ун-т), 1939, № 47. Серия филолог. наук, вып. 4, Л., 1939, с. 125—158.

У статті відомості про оцінки творчості І. П. Котляревського, друковані в російських журналах початку XIX ст.

707. Парадиський О. П. Шевченко і українська література. — Учені записки (Харківський держ. ун-т), 1939, № 17. Труди філолог, фак-ту, № 1. Збірник, присвячений 125-річчю з дня народження Т. Г. Шевченка, с. 9—34.

Також про І. П. Котляревського.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 102

708. Русанівський М. Шевченко і українська література першої половини XIX сторіччя. — Наукові записки (Київський держ. ун-т), 1939, № 1. Збірник філологічного фак-ту, № 1. Пам'яті Т. Г. Шевченка, с. 29—65.

Т. Г. Шевченко та І. П. Котляревський, с. 32—35.

709. Цимбалюк С. «Енеїда» Котляревського. — «Соц. культура», 1939, № 8, с. 46—49, іл.

До 170-річчя з дня народження

710. Базилівський М. І. П. Котляревський. — «Пролетарська правда», 1939, 9 вересня.

711. Березовський М. І. П. Котляревський. — «Колгоспник України», 1939, 9 вересня.

712. Бродський А. Іван Петрович Котляревський. — «Молодий більшовик», 1939, № 9, с. 102—104.

713. Давыдов Г. И. П. Котляревский. — «Сов. Украина», 1939, 9 сентября.

714. Іван Котляревський. — «Безбожник», 1939, 3 вересня.

715. Кирилюк Є. Перший поет нової української літератури. — «Комуніст», 1939, 9 вересня.

716. И. П. Котляревский. — «Днепровская правда», 1939, 9 сентября. Подп.: Г. Е.

717. Лінчевський Г. Котляревський і українська опера. — «Червоний кордон», 1939, 8 вересня.

718. Новиченко Л. Жива «Енеїда». — «Літ. газета», 1939, 10 вересня.

719. Омельченко П. І. П. Котляревський. — «Червоний кордон», 1939, 10 листопада.

720. Отец украинской литературы. — «Южная правда», 1939, 9 сентября. Подп.: Д. О.

721. Пархоменко М. Основоположник новой украинской литературы. — «Учительская газета», 1939, 9 сентября.

722. Пархоменко М. Первый классик украинской литературы. — «Северный рабочий», 1939, 10 сентября.

723. Рокитский В. И. П. Котляревский. — «Большевик Запорожья», 1939, 9 сентября.

724. Ходорковский Л. Поэт-гуманист. — «Большевистское знамя», 1939, 8 сентября.

725. Цимбалюк С. І. П. Котляревський. — «Більшовик», 1939, 12 вересня; «Більшовик Полтавщини», 1939, 8 вересня; «Більшовицька зброя», 1939, 9 вересня; «Більшовицька правда», 1939, 9 вересня; «Зоря», 1939, 9 вересня; «Кіровоградська правда», 1939, 9 вересня; «Комсомолець України», 1939, 9 вересня; «Червоне Полісся», 1939, 10 листопада; «Червоний кордон», 1939, 9 вересня; «Чорноморська комуна», 1939, 9 вересня.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 103

726. Черепахов М. І. П. Котляревський.— «Соц. Харківщина», 1939, 9 вересня.

727. Trypolski A. Iwan Pietrowicz Kotlarewski. — "Glos Radziecki", 1939, 11 wrzésnia.

1940

728. Волинський П. «Енеїда» Котляревського на уроках літературного читання. — «Комуністична освіта», 1940, № 6, с 17—26.

729. Іваненко Ю. Український водевіль. — «Театр», 1940, № 1, с. 19—23; В кн.: Українські одноактні п'єси. Збірник. Упорядкував Ю. Іваненко. К., «Мистецтво», 1940, с 3—49.

Також про «Москаля-чарівника» І. Котляревського.

730. Нудьга Г. Пісні літературного походження в українському фольклорі.— «Рад. литературознавство», 1940, кн. 5-6, с. 155—192.

Також про І. П. Котляревського.

731. Ортенберг С. И. П. Котляревский. — «Днепровская правда», 1940, 8 сентября.

732. Хрестоматія критичних матеріалів про нову українську літературу. Упорядкував С. М. Шаховський. Посібник для філологічних факультетів університетів та педагогічних інститутів. Том перший. К. «Рад. школа», 1940. 535 с.

Зі змісту: Шаховський С. Українська класична література та її вивчення, с 3—36. [Про І. Котляревського, с 6—9]; Іван Петрович Котляревський, 50—73. Дати життя і творчості.— С. С. К. [С. Стеблін-Камінський]. Біографія Котляревського. — Житецький П. Г. Етнографічний і поетичний реалізм в «Енеїді» Котляревського. — І. К. Тобілевич (Карпенко-Карий). «Наталка Полтавка». Сторінка з споминів. — М. П. Дашкевия [про І. П. Котляревського]. — І. Я. Франко [про І. П. Котляревського]. — М. М. Коцюбинський [про І. П. Котляревського]. — В. П. Горленко. І. П. Котляревський. (До відкриття пам'ятника в Полтаві). — Див. також: І. Галка [М. І. Костомаров]. Огляд творів, писаних малоросійською мовою, с 224—1227.

733. Шаховський С. Фрагменти з історії української критики. — «Літ. критика», 1940, № 2, с. 5—21.

Творчість І. П. Котляревського в критиці першої половини XIX ст., с. 7—13.

1941

734. Ковтуненко П. «Енеїда». — «Зоря», 1941, 12 січня.

734а. Нудьга Г. Пісні українських поетів. — В кн.: Пісні і романси українських поетів. Упорядкування, вступна стаття і примітки Г. Нудьги. К., «Рад. письменник», 1941, с. 7—30.

Пісні з «Наталки Полтавки», с. 15—16.

735. Стебун І. І. П. Котляревський. Крит.-біогр. нарис. Вид. 2, випр. К., Держлітвидав УРСР, 1941. 92 с. (Академія наук УРСР. Ін-т укр. літ-ри ім. Т. Г. Шевченка).

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 104

Зміст: І. Вступ. II. Біографія. III. Поетична творчість. «Енеїда». IV. Поетична творчість. Пісня кн. Куракіну. V. Драматична творчість. «Наталка Полтавка». VI. Драматична творчість. «Москаль-чарівник». VII. Значення Котляревського.

735а. Степанов Н. Л. Нарежный. — В кн.: История русской литературы. Т. 5. М.—Л., Изд-во Академии наук СССР, 1941.

Зв'язок романів В. Т. Наріжного з «Енеїдою» І. Котляревського, с. 283—284.

736. Тичина П. Г. Ованес Туманян. — В кн.: Тичина П. Г. Магістралями життя. Статті та промови. К., «Рад. письменник», 1941, с. 68—72.

Згадка про І. П. Котляревського як видатного сатирика. Див. також № 913.

1943

736а. Гербільський Ю. Українські козачі полки і українське ополчення у Вітчизняній війні 1812 року. [М.], Укрвидав ЦК КП(б)У, 1943.

Участь І. Котляревського у формуванні козачих полків, с. 5.

737. Журахович С. Наталка Полтавка. — «Зоря Полтавщини», 1943, 24 вересня.

Стаття про творчість І. П. Котляревського у зв'язку зі звільненням м. Полтави від німецьких загарбників.

738. Пільгук І. Іван Котляревський. X., Укрдержвидав, 1943. 12 с.; 1 л. портр.

Рец.: Хинкулов Л. Укриздат и классики. — «Правда Украины», 1944, 29 октября.

739. Попов П. Григорій Сковорода й українська література. — В кн.: Тичина П., Попов П., Трахтенберг О. Г. С. Сковорода. Збірник доповідей з нагоди 220-іріччя народження. 1722— 1942. Уфа, 1943 с. 27—43.

І. П. Котляревський, с. 36—37.

1944

До 175-річчя з дня народження

740. Батько української літератури. — «Прикарпатська правда», 1944, 9 вересня.

741. Бойко П. Іван Петрович Котляревський. — «Зоря Полтавщини», 1944, 9 вересня.

742. Браславский С. И. П. Котляревский. — «Знамя победы», 1944, 9 сентября.

743. Бугайко Ф. і Бугайко Т. Котляревський — гуманіст і патріот. — «Київська правда», 1944, 9 вересня.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 105

744. Іваненко П. Сміх переможців. — «Література і мистецтво», 1944, 10 вересня.

Стаття про гумор і сатиру «Енеїди» І. П. Котляревського.

745. Іван Петрович Котляревський. — «Червоний прапор», 1944, 10 вересня.

746. І. П. Котляревський. — «Зірка», 1944, 9 вересня.

Зміст: Кирилюк Є. Його слава не вмре, не загине; Остап Вишня. Що сказав славний поет про ворогів наших; Ющенко О. Уклін воїна. [Поезія]; Єрофеєв І. В осінні дні. [Оповідання з життя І. П. Котляревського]; Котляревський І. П. Ворскла річка невеличка. [Поезія].

747. Кирилюк Е. Иван Котляревский. — «Сталинское племя», 1944, 7 сентября.

748. Колодяжний А. Народний співець. — «Соц. Харківщина», 1944, 9 вересня.

749. Костецький І. І. П. Котляревський. — «Вінницька правда», 1944, 9 вересня.

750. Курашова В. Творец «Энеиды». — «Юный ленинец», 1944, 9 сентября.

751. Лазаревський Г. Вічно юний образ. — «Література і мистецтво», 1944, 10 вересня.

752. Мисник П. І. П. Котляревський. — «Рад. освіта», 1944, 8 вересня.

753. Недзведский А. Творец бессмертной «Энеиды». — «Чорноморська комуна», 1944, 9 вересня.

754. Осмоловський В. Великий майстер слова. — «Зоря Полтавщини», 1944, 9 вересня.

755. Руденко Г. І. П. Котляревський. — «Вільне життя», 1944. 10 вересня.

756. Чаговець В. Великий співець України. — «Рад. Україна», 1944, 9 вересня.

757. Ясько М. Іван Петрович Котляревський. — «Ворошиловградська правда», 1944, 9 вересня.

1945

758. Білоштан Я. І. П. Котляревський. — «Вільна Україна», 1945, 11 листопада.

759. Возняк М. Франко як дослідник і історик української літератури. — «Українська література», 1945, № 3, с. 92—111.

Із змісту: І. Система Історії української літератури у Франка, с. 92—99.

У цьому розділі публікація з архіву І. Франка програмової записки про українську літературу XIX століття, за якою І. Франко читав курс історії української літератури на вакаційних наукових курсах у Львові в 1904 році, влаштованих Товариством прихильників української літератури, науки й мистецтва. У записці І. Франка його висловлювання про І. П. Котляревського. Див. також №№ 868, 1344.

760. Плющ П. П. Синоніміка в «Енеїді» Котляревського. —

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 106

В кн.: Наукова конференція Київського університету, присвячена розвиткові науки й культури на Україні. Матеріали до доповідей. Вип. 1. К., 1945, с. 22—23.

1946

761. Волинський П. К. Котляревський і російська література. — «Рад. школа», 1946, № 6, с. 41—48.

Див. прим. до № 769.

762. Коваленко Л. Поет, новатор і патріот. — «Вітчизна», 1946, № 6, с. 149—162.

У постанові ЦК. КП(б)У «Про журнал «Вітчизна» про статтю Л. Коваленка сказано, що містить вона ряд помилкових тверджень. Див.: «Вітчизна», 1946, № 9, с. 35—37. Аналіз її див. також у ст. М. К. Гудзія «Энеида» И. П. Котляревского и русская травестированная поэма XVIII в.». Див. № 819.

763. Левченко Г. А. Нариси з історії української літературної мови першої половини XIX ст. За ред. М. Грунського. К.—X., «Рад. школа», 1946, 144 с.

Про мову творів І. П. Котляревського зокрема у розділі: Народна мова як основа мови художньої літератури початку XIX ст. Уваги про мову «Енеїди» Котляревського, с. 17—69.

Рец.: Плющ П. П. Важлива мовознавча праця. — «Мовознавство», 1949, т. 7, с. 79—83.

У рецензії в основному про мову творів І. П. Котляревського.

764. Плющ П. П. Ідіоматичні вислови в «Енеїді» Котляревського. (До питання про народну українську фразеологію в «Енеїді»). — «Мовознавство» (Наукові записки Ін-ту мовознавства ім. О. О. Потебні), 1946, т. 2-3, К., Вид-во Академії наук УРСР, 1946. с. 47—77.

765. Чаговець В. Славна Полтава. К.—X., Укрдержвидав, 1946. 19 с.

Про І. Котляревського див. у розділі другому: Ще одна славна сторінка історії, с. 9—11.

1947

766. Плющ П. П. До характеристики мовних засобів гумору в «Енеїді» Котляревського. — «Мовознавство». (Наукові записки Ін-ту мовознавства ім. О. О. Потебні), 1947, т. 4-5. К., Вид-во Академії наук УРСР, 1947. с. 18-433.

767. Стебун І. І. П. Котляревський. — В кн.: Стебун І. Історико-літературні нариси. Київ—Львів, «Рад. школа», 1947. с. 37—86.

768. Хрестоматія критичних матеріалів. Про нову українську літературу. Упорядкував С. М. Шаховський. Посібник для філологічних факультетів університетів та педагогічних інститутів. Том перший. Видання друге. К.—X., «Рад. школа», 1947. 247 с.

Зі змісту: Шаховський С. М. Літературна критика першої половини XIX століття, с. 5—19. [Про І. Котляревського, с. 8—10]. — Іван

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 107

Петрович Котляревський (1769—1838). Дати життя і творчості. — Бібліографія. — С. С.-К. [Стеблін-Камінський С.]. Біографія Котляревського. — П. Г. Житецький. Етнографічний і поетичний реалізм в «Енеїді» Котляревського. — І. К. Тобілевич (Карпенко-Карий). «Наталка Полтавка». Сторінка з споминів. — М. П. Дашкевич [про І. П. Котляревського]. — Франко І. Я. [Про І. П. Котляревського]. — М. М. Коцюбинський [про І. П. Котляревського], с. 20—43. Див. також: І. Галка [М. Костомаров]. Огляд творів, писаних малоросійською мовою, с. 221—224.

1948

769. Волинський П. К. І. П. Котляревський і російська література. — Наукові записки (Київський держ. пед. ін-т), 1948, т. 7, Філолог, серія, № 2, с. 117—142.

Критичні зауваження див.: Гудзий Н. К. «Энеида» И. П. Котляревского и русская травестированная поэма XVIII в. — «Вестник Московского университета», 1950, № 7. Серия общественных наук, вып. 3, с. 127—143 [139—140]. Відповідь П. К. Волинського див. у кн.: Волинський П. К. Іван Котляревський. Життя і творчість. (Друге доп. і перероблене вид.). К., Держлітвидав УРСР, 1955, с. 82.

770. Гиппиус В. В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя. — Труды (Ин-т русской литературы (Пушкинский Дом). Труды отдела новой русской литературы, 1948, т. 1. М.—Л., Изд-во Академии наук СССР, с. 9—38.

Висвітлення теми: М. В. Гоголь і І. П. Котляревський.

771. Косарик Д. Братні зорі. Пушкін, Горький, Гурамішвілі на Україні. К., «Рад. письменник», 1948. 138 с.

Висловлювання О. М. Горького про І. П. Котляревського, с. 124.

772. Український народ у Вітчизняній війні 1812 року. Збірник документів. К., Держлітвидав УРСР, 1948. 146 с. (Центральний держ. Історичний архів УРСР).

Зі змісту: З листа І. П. Котляревського з Горошина... Лобанову-Ростовському про формування 5 Полтавського козачого полку, с. 11; З листа І. П. Котляревського... Лобанову-Ростовськоіму. Про закінчення робіт по формуванню 5-го Полтавського козачого полку, с. 112.

До 150-річчя
від часу виходу в світ "Енеїди"

773. Бойко І. «Енеїда» живе в народі. — «Літ. газета», 1948, 18 грудня.

Про важливіші видання «Енеїди».

774. Возняк М. С. Півтора сторіччя епохальної книги. — «Рад. Львів», 1948, № 12, с. 67—72.

775. Волинський П. К. До 150-річчя виходу в світ «Енеїди» І. П. Котляревського. — «Рад. школа», 1948, № 6, с. 6—11.

776. «Енеїді» 150 років. — «Літ. газета», 1948, 30 грудня.

Зміст: Малишко А. Безсмертний твір. — Там, де жив великий письменник [у Полтаві]. — Ювілейне засідання в Києві. — Сєкарева К. Рукописи І. П. Котляревського. — Літературний вечір у Вінниці.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 108

777. Залашко А. «Енеїда» І. Котляревського. — «Зоря Полтавщини», 1948, 10 жовтня.

778. Калнауз І. Класик нової української літератури. — «Південна правда», 1948, 10 листопада.

779. Калнауз І. Класичний твір української літератури. — «Південна правда», 1948, 17 жовтня.

780. Кирилюк Є. «Енеїда» Івана Котляревського. — «Україна», 1948, № 12, с. 24—25.

781. Лаврунов К. І. П. Котляревський. — «Наддніпрянська правда», 1948, 12 листопада.

782. Маслов С. И. «Енеїда» И. П. Котляревского и украинская литература XVIII ст. (К 150-летию первого издания. СПб., 1798). — В кн.: VI наукова сесія Київського держ. ун-ту. Тези доповідей. Філологія. К., 1948, с. 4—5.

783. Ненадкевич Є. Визначний твір української літератури. — «Рад. Житомирщина», 1948, 24 листопада.

784. Нестеренко В. Котляревський і його «Енеїда». — «Чорноморська комуна», 1948, 30 листопада.

785. Нісонський П. Класичний твір української літератури. — «Кіровоградська правда», 1948, 17 грудня.

786. Осляк І. «Енеїда» І. П. Котляревського. — «Рад. Донеччина», 1948, 14 листопада.

787. Падалка Н. «Енеїда» Івана Котляревського. — «Рад. Україна», 1948, 23 грудня; «Зоря Полтавщини», 1948, 23 грудня.

788. Пільгук І. Бєлінський про Котляревського. — «Літ. газета», 1948, 25 листопада.

789. Ревва Г. Навіки безсмертний. — «Зоря Полтавщини», 1948, 22 грудня.

790. Ревва Г., Захаров Ф. Невмируща слава. — «Зоря Полтавщини», 1948, 29 листопада.

791. Родоначальник новой украинской литературы. — «Смена», 1948, № 21, с. 3 обл.

792. Сенкевич А. Безсмертний твір. — «Червоне Запоріжжя», 1948, 23 жовтня.

793. Сиваченко М. «Енеїда» І. Котляревського. — «Вітчизна», 1948, № 12, с. 131—140.

У тексті публікація народних варіантів «Енеїди», записаних автором статті.

794. Сиваченко Н. Классическая поэма. — «Правда Украины», 1948, 22 декабря.

795. Сиваченко М. Класичний твір української літератури. — «Більшовицька зброя», 1948, 15 грудня; «Вільна Україна», 1948, 14 грудня; «Закарпатська правда», 1948, 14 грудня; «Наддніпрянська правда», 1948, 14 грудня; «Придунайська правда», 1948, 15 грудня; «Прикарпатська правда», 1948, 15 грудня; «Рад. Буковина», 1948, 15 грудня; «Соц. Харківщина», 1948, 15 грудня;

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 109

«Вінницька правда», 1948, 15 грудня; «Деснянська правда», 1948, 15 грудня; «Зоря», 1948, 14 грудня; «Рад. Волинь», 1948, 19 грудня; «Червоний прапор», 1948, 17 грудня; «Молодь України», 1948, 23 грудня; Классическое произведение украинской литературы. — «Большевик Запорожья», 1948, 15 декабря; «Большевистское знамя», 1948, 14 декабря; «Ворошиловградская правда», 1948, 16 декабря; «Днепровская правда», 1948, 14 декабря; «Красное знамя», 1948, 19 декабря.

796. Сиваченко М. «Энеида». — «На рубеже» [Петрозаводск], 1948, № 11, с. 50—52.

797. Стеценко Л. Поема про народ. — «Зоря Полтавщини», 1948, 22 грудня.

798. 150-річчя «Енеїди». — «Київська правда», 1948, 22 грудня.

799. Шестопал П. 150 років «Енеїди» І. П. Котляревського. — «Рад. Поділля», 1948, 17 листопада.

1949

800. Базанов В. Вольное общество любителей российской словесности. Петрозаводск, Гос. изд-во Карело-Финской ССР, 1949. 422 с.

У книзі, зокрема в додатках, відомості про членство I. П. Котляревського і про читання на засіданнях товариства уривків його «Енеїди». Див. також № 1093а.

801. Волинський П. Вивчення творчості І. П. Котляревського у середній школі. К., «Рад. школа», 1949. 115 с.

Зміст: Передмова. — Вивчення біографії І. П. Котляревського в середній школі. — «Енеїда» І. П. Котляревського на уроках літератури в VII класі. — Матеріали до вивчення творчості І. П. Котляревського у VIII класі. — «Енеїда». — «Наталка Полтавка». — Інші твори Котляревського. — Висновки.

Рец.: Мисник П. Дві книги з методики літератури. — «Рад. освіта», 1950, 22 липня. [Також рец. на кн.: В. І. Півторадні. Вивчення творчості О. Є. Корнійчука в середній школі].

802. Гербільський Г. Ю. Створення козачих полків і ополчення на Україні в 1812 році. — «Наукові записки (Львівський держ. ун-т), 1949, т. 17. Серія історична, вип. 4, с. 41—58.

Також про участь І. П. Котляревського у формуванні козачих полків.

802а. Назаренко Ю. Ювілей литовського перекладача «Наталки Полтавки» [Матаса Григоніса]. — «Рад. Україна», 1949, 13 жовтня.

До 180-річчя з дня народження

803. Белецкий А. Автор «Энеиды» и «Наталки Полтавки». — «Ленинское знамя» [Петрозаводск], 1949, 10 сентября.

804. Білецький О. Зачинатель нової української літератури. — «Більшовицька зброя», 1949, 9 вересня; «Вільна Україна», 1949,

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 110

9 вересня; «Деснянська правда», 1949, 9 вересня; «Закарпатська правда», 1949, 9 вересня; «Зоря», 1949, 9 вересня; «Кіровоградська правда», 1949, 9 вересня; «Колгоспне село», 1949, 9 вересня; «Південна правда», 1949, 9 вересня; «Прапор перемоги», 1949, 9 вересня; «Придунайська правда», 1949, 9 вересня; «Рад. Буковина», 1949, 9 вересня; «Рад. Донеччина», 1949, 9 вересня; «Рад. Житомирщина», 1949, 9 вересня; «Соц. Харківщина», 1949, 9 вересня; «Чорноморська комуна», 1949, 8 вересня; Зачинатель новой украинской литературы. — «Бугская заря», 1949, 8 сентября; «Ворошиловградская правда», 1949, 9 сентября; «Днепровская правда», 1949, 10 сентября; «Красное знамя», 1949, 9 сентября; «Сов. Закарпатье», 1949, 9 сентября; Іван Петрович Котляревський. — «Вільне життя», 1949, 9 вересня; «Вінницька правда», 1949, 9 вересня; «Рад. Волинь», 1949, 9 вересня; «Червоне Запоріжжя», 1949, 9 вересня; «Червоний прапор», 1949, 9 вересня; [Російською мовою]: «Большевистское знамя», 1949, 9 сентября; «Большевик Запорожья», 1949, 9 сентябри; «Львовская правда», 1949, 9 сентября; «Ленинское знамя», 1949, 9 сентября; «Тагильский рабочий», 1949, 9 сентября; [Польською мовою]: Ivan Kotlarewski. — "Czerwony sztandar", 1949, 9 września.

805. Вервес Г. Зачинатель нової української літератури. — «Літ. газета», 1949, 8 вересня.

806. Донченко М. Іван Котляревський і російська література. — «Прикарпатська правда», 1949, 9 вересня.

807. Захаров Ф. [Гарін Ф.] Наш славний земляк. — «Зоря Полтавщини», 1949, 9 вересня.

808. Кирилюк Є. Заспівувач нової української літератури. — «Київська правда», 1949, 9 вересня.

809. Купянский И. Зачинатель новой украинской литературы. — «Сталинское племя», 1949, 10 сентября.

810. Лановий Я. Зачинатель нової української літератури. — «Молодь України», 1949, 9 вересня.

811. Малина М. Письменник-патріот. — «Рад. Україна», 1949, 9 вересня.

812. Радченко Є. Зачинатель нової української літератури.— «Рад. слово», 1949, 9 вересня.

813. Сиваченко Н. Иван Котляревский. — «Правда Украины», 1949, 9 сентября.

814. Стефаник С. Иван Котляревский. — «Львовская правда», 1949, 9 сентября.

815. Тараненко М. Иван Петрович Котляревский. — «Большевик Запорожья», 1949, 9 сентября.

816. Чирва Г. Зачинатель нової української літератури. — «Наддніпрянська правда», 1949, 9 вересня.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 111

1950

817. Волинський П. К. I. П. Котляревський. Лекція для студентів-заочників педагогічних вишів. К., «Рад. школа», 1950. 31 с. (Мін-во освіти УРСР. Науково-методичний кабінет заочної педагогічної освіти).

Зміст: Життєвий шлях письменника. — «Енеїда». — «Пісня кн. Куракіну». — Драматичні твори Котляревського. — Російські вірші. — Висновки. — Література.

818. Восстание декабристов. Материалы. Том. 9. Дела Верховного уголовного суда и следственной комиссии. Под ред. М. В. Нечкиной. М., Госполитиздат, 1950. 307 с. (Главное архивное управление МВД СССР. — Центральный государственный исторический архив СССР в Москве).

Прізвище I. П. Котляревського згадується у зізнаннях М. І. Муравйова-Апостола у числі осіб, які належали до Полтавської масонської ложі, с. 193, 200.

819. Гудзий Н. К. «Энеида» И. П. Котляревського и русская травестированная поэма XVIII в. — «Вестник Московского университета», 1950, № 7. Серия общественных наук, вып. 3, с. 127— 143.

820. Рыженко Г. Г. Автореферат диссертационной работы на тему: «Драматургия И. П. Котляревского» на соискание ученой степени кандидата филологических наук. К., 1950. 16 с. (Академия наук УССР. Ин-т лит-ры им. Т. Г. Шевченко).

821. Секарева К. М. Рукописи I. П. Котляревського. — «Рад. Літературознавство», 1950, № 13, с. 70—71.

Огляд рукописів I. П. Котляревського, які зберігаються в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка в Києві.

1951

822. Волинський П. К. І. П. Котляревський. Життя і творчість. К., Держлітвидав УРСР, 1951. 175 с.; 1 л. портр., 3 л. іл. (Декада української літератури та мистецтва. 1951).

Зміст: Вступ. — Біографія. — «Енеїда». — Поезії. — «Наталка Полтавка». — «Москаль-чарівник». — Значення творчості Котляревського.

823. Иофанов Д. Н. В. Гоголь. Детские и юношеские годы. К., Изд-во Академии наук УССР, 1951. 431 с., илл. (Академия наук УССР. Гос. публичная библиотека УССР).

У розділі «Творчество Гоголя-отца», с. 45—66, мова про відношення «Простака» до «Москаля-чіарівника», питання часу написання та залежності одного твору від другого. У розділі «Книга всякой всячины, или подручная энциклопедия» Н. В. Гоголя, с. 198—206, про виписки М. В. Гоголя з «Енеїди» І. Котляревського.

824. Історія української літератури в двох томах. Т. 1. Дожовтнева література. К., Вид-во Академії наук УРСР, 1951. 630 с. (Академія наук УРСР. Ін-т української літ-ри ім. Т. Г. Шевченка). Макет.

І. П. Котляревський, с. 124—140.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 112

825. Коцюбинский М. Письмо Полтавской думе. — В кн.: Коцюбинский М. Собрание сочинений в 3-х томах. Т. 3. М., Гослитиздат, 1951, с. 335—336.

Привітання від імені Чернігівської громади в день свята відкриття пам'ятника І. Котляревському в Полтаві в 1903 р.

826. Мороз З. П. Украинская классическая драматургия. — В кн.: Украинская классическая драматургия. Т. 1. М.—Л., «Искусство», 1951, с. V—XLIII.

I. П. Котляревський, с. XII—XIV.

827. Шамрай А. П. Перший твір нової української літератури. («Енеїда» І. П. Котляревського). К., 1951. 44 с. (Тов-во для поширення політ. і наук. знань УРСР).

За змістом ця праця ідентична з статтею п. н. «Проблема реалізму в «Енеїді» І. П. Котляревського». Див. № 192, 1076.

1952

828. Волинський П. К. Літературно-теоретичні висловлювання українських письменників першої чверті XIX ст. — Наукові записки (Київський держ. пед. ін-т), 1952, т. 14. Філолог. серія, № 4, с. 3—58.

Також про І. П. Котляревського.

Рец.: Гриценко П. — «Рад. Україна», 1963, 14 лютого.

829. Гоголь Н. В. Книга всякой всячины, или подручная энциклопедия. Лексикон малороссийский. — В кн.; Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений. Т. 9. Наброски. Конспекты. Планы. Записные книжки. М., Изд-во Академии наук СССР. 1952, с. 495—538.

Из содержания: [Эпиграфы из «Энеиды» И. П. Котляревского], с. 507—511; Малоросс[ийские] блюда и кушанья, с. 517; Малороссия. Отдельные замечания. Малор[оссийские] предания, обычаи, обряды, с. 517—519. Смотри также: Комментарий, с. 693—657.

830. Еремин И. П. Иван Петрович Котляревский. (1769— 1838). М., «Искусство». 1952, 50 с.

Рец.: Охріменко П. Нова праця про I. П. Котляревського. — «Зоря Полтавщини», 1963, 18 грудня.

831. Мороз З. П. Реалізм української дожовтневої класичної драматургії. — В кн.: Українська класична п'єса. Т. 1. К., «Мистецтво», 1952, с. 3—55.

І. П. Котляревський, с. 7—11. Див. також № 1126.

832. Попов П. М. Вітчизняна війна 1812 р. у відображенні сучасної їй поезії на Україні. — Наукові записки (Київський держ. ун-т), 1952, т. 11, вип. 9. Філолог, збірник, № 4, с. 93—112.

Участь І. П. Котляревського у формуванні козачих полків, с. 94—93; Згадки про Вітчизняну війну в «Енеїді», с. 95.

У статті також мова про послідовників І. П. Котляревського, відомість про рукописний збірник перших десятиліть XIX століття, у якому «Енеїда» І. П. Котляревського та його «Пісня на Новий 1805 рік князю Куракіну».

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 113

833. Стрельский В. И. Участие украинского народа в Отечественной войне 1812 года. — Наукові записки (Київський держ. ун-т), 1952, т. 11, вип. 2. Історичний збірник, № 3, с. 127—147.

І. П. Котляревський, с. 136.

1953

834. Басе I. В. Г. Бєлінський і українська література 30—40-х років XIX ст. К., Вид-во Академії наук УРСР, 1953. 128 с. (Академія наук УРСР).

«Енеїда» І. П. Котляревського і її місце в літературному процесі на Україні в першій половині XIX ст. с. 40—41. Рецензія в «Отечественных записках» 1839 р. на «Наталку Полтавку», с. 51—52. Стаття В. Г. Бєлінського «Російський театр в Петербурзі» з прихильною оцінкою «Москаля-чарівника» І. П. Котляревського, с. 118.

835. Басе І. Журнал «Отечественные записки» 40-х років XIX ст. і українська література. — В кн.: Російсько-українське літературне єднання. Збірник статей. Вип. 1. К., Держлітвидав УРСР, 1953, с. 111—165.

Рецензія на «Наталку Полтавку» І. П. Котляревського в «Отечественных записках» 1839 року, с. 135—136.

836. Белинский В. Г. Об артисте. — В кн.: Белинский В. Г. Полное собрание сочинений. Т. 2. М., Изд-во Академии наук СССР, 1953, с. 477—480.

Див. № 268.

837. Возняк М. С. Класик нової української літератури. (До 115-річчя з дня смерті І. П. Котляревського). — «Жовтень», 1953, № 11, с. 109—115.

838. Історія української літератури в двох томах. Т. 1. Дожовтнева література. К., Вид-во Академії наук УРСР, 1953. 759 с. (Академія наук УРСР. Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка). Макет.

І. П. Котляревський, с. 153—166.

839. Історія Української РСР. Т. 1. К., Вид-во Академії наук УРСР, 1953. 784 с., іл., портр. (Академія наук УРСР. Ін-т історії).

Про І. П. Котляревського див. у розділі «Розвиток української культури в першій половині XIX ст.» 444—461 [453].

840. В. Г. Короленко про українську культуру і літературу. (Короткий огляд висловлювань). — «Вітчизна», 1953, № 7, с. 162—167.

Також тексти висловлювань В. Г. Короленка про І. П. Котляревського.

841. І. П. Котляревський. — «Культосвітня робота», 1953, № 10, с. 61. (Наш календар).

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 114

842. Кузьменко А. I. П. Котляревський і російська література. — «Зоря Полтавщини», 1953, 10 листопада.

843. Лисенко О. І. П. Котляревський. — «Прикарпатська правда», 1953, 11 листопада.

844. Пархоменко М. М. О. М. Горький і дожовтнева українська література. — В кн.: Російсько-українське літературне єднання. Збірник статей. Вип. 1. К., Держлітвидав УРСР, 1953, с. 429—460.

Про інтерес О. М. Горького до творчості І. П. Котляревського, с. 437.

845. Плющ П. П. Основні відомості з історії української літературної мови. Лекції для студентів-заочників учительських інститутів і пед. училищ. К., «Рад. школа», 1953. 136 с. (Мін-во освіти УРСР. Наук.-метод. кабінет заоч. пед. освіти).

Див. розділ IV. Українська літературна мова на національній основу (кінець XVIII — перша половина XIX ст.). 1. Занепад старої української літературної мови. Мова Котляревського — видатного українського письменника дощевченківського періоду, с. 66—70.

846. Стрельський В. І. Участь українського народу у Вітчизняній війні 1812 року. Стенограма публічної лекції. К., 1953. 32 с. (Т-во для поширення політ. і наук. знань УРСР).

І. П. Котляревський, с. 18—19.

847. Kotljarevskij I. P. halálának 115 evfordulójához. — "Karpati igaz szó", 1953, 12 November.

1954

848. Белодед И. К. Влияние воссоединения Украины с Россией на развитие украинского литературного языка. — «Вопросы языкознания», 1954, № 2, с. 23—48.

Про мову «Енеїди» I. П. Котляревського, с. 47—48.

849. Волинський П. К. Українські твори в російських журналах 20—40-х років XIX ст. (Епізоди братньої підтримки розвитку української літератури російськими передовими колами). — В кн.: Доповіді наукової сесії (Київський держ. пед. ін-т), присвяченої 300-річчю возз'єднання України з Росією. К., 1954, с. 115—139.

Див. також: Наукова сесія (Київський пед. ін-т). Секція філолог. наук. Тези. К., 19154, с. 7—14.

У статті йдеться про публікації творів І. П. Котляревського в російських періодичних виданнях та критичні відзиви на них.

850. Гудзий Н. К. Единение братских литератур. — «Комсомольская правда», 1954, 21 мая.

«Енеїда» І. П. Котляревського і «Енеїда» М. Осипова.

851. Еремин И. Из истории украинской классической драматургии. — В кн.: Украинская классическая комедия. М., «Искусство», 1954, с. 477—492.

I. П. Котляревський, с. 477—480.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 115

852. Кирилюк Є. П. I. П. Котляревський (1769—1838). — В кн.: Історія української літератури. В 2-х т. Т. 1. К., Вид-во Академії наук УРСР, 1954, с. 151—164.

Зміст. Біографія. «Енеїда». Драматичні твори. Наталка Полтавка. Москаль-чарівник. Вплив Котляревського на розвиток літератури.

Те саме російською мовою в кн.: История украинской литературы. Т. 1. К., Изд-во Академии наук УССР, 1954, с. 154—467.

853. Лисенко М. Декабристський рух на Україні. Ж., Держполітвидав УРСР, 1954. 72 с.

I. П. Котляревський як член «Союза благоденствия» у Полтаві, с. 20.

854. Пільгук І. І. Життя і творчість І. П. Котляревського. Стенограма публічної лекції. К., 1954. 40 с. (Т-во для поширення політ. та наук. знань УРСР).

Зміст: 1. Часи діяльності І. П. Котляревського. Життєвий і творчий шлях письменника. 2. «Енеїда». 3. Драматична творчість. 4. Значення творчості І. П. Котляревського.

Рец.: Шевченко А. Битим шляхом. — «Вітчизна», 1969, № 8, с. 204—206.

855. Плющ П. П. «Енеїда» Котляревського і її спільні та відмінні риси в зіставленні з російським її прототипом «Вергилиевой «Энеидой», вывороченной наизнанку» Осипова-Котельницького. — В кн. XI наукова сесія (Київський держ. ун-т), присв. 300-річчю возз'єднання України з Росією. Тези доповідей: Секція філології. К., 1954, с. 14—15.

856. Терещенко И. И. О педагогической деятельности И. П. Котляревского. — «Сов. педагогика», 1954, № 2, с. 77—81.

857. Чавдаров С. X. Російсько-українські зв'язки у розвитку вітчизняної педагогіки. К., 1954. 59 с. (Т-во для поширення політ. та наук. знань УРСР).

Педагогічна діяльність І. П. Котляревського, с. 18.

858. Щепкин А. С. Из записок о М. С. Щепкине. К печати подготовлено В. А. Филипповым и А. Э. Фриденбергом. — «Театр», 1954, № 2, с. 147—161.

Згадки про I. П. Котляревською, с. 151—152. У спогадах брата М. С. Щепкіна мова про діяльність І. П. Котляревського як одного з директорів Полтавського театру.

До 185-річчя з дня народження

859. Боянович В. И. П. Котляревский. — «Красное знамя», 1954, 11 сентября.

860. Видатний український письменник. — «Колгоспне село», 1954, 10 вересня.

861. Залашко А. З нових документів про І. П. Котляревського. — «Зоря Полтавщини», 1954, 8 вересня.

Про педагогічну діяльність І. П. Котляревського.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 116

862. Залашко А. На батьківщині І. П. Котляревського. — «Вільна Україна», 1954, 9 вересня.

863. Мороз А. Великий украинский писатель. — «Львовская правда», 1954, 9 сентября.

864. Погрібний О. І. П. Котляревський. — «Вільне життя», 1954, 8 вересня.

1955

865. Білецький О. І. Шляхи розвитку російсько-українського літературного єднання. К., 1955. 48 с. (Т-во для поширення політ. та наук. знань УРСР).

«Енеїда» І. П. Котляревського та її успіх у російського читача в XIX ст., с. 14.

866. Ващенко В. С. Медведев Ф. П., Петрова П. О. Лексика «Енеїди» І. П. Котляревського. Покажчик слововживання. X., Вид-во Харківського ун-ту, 1955, 207 с. (Харківський держ. ун-т ім. О. М. Горького).

Рец.: Горецький П. Й. — «Українська мова в школі», 1956, № 5, с. 75—76.

867. Возняк М. С. Еліза Ожешко і Іван Франко у взаємному листуванні. — В кн.: Возняк М. С. З життя і творчості Івана Франка. К., Вид-во Академії наук УРСР, 1955, с. 111—135.

У листі Е. Ожешко до І. Франка від 20 березня 1886 р. згадка про те, що письменниця читала твори І. П. Котляревського, с. 112.

868. Возняк М. С. Франко як дослідник і історик української літератури. — В кн.: Возняк М. С. З життя і творчості Івана Франка. К., Вид-во Академії наук УРСР, 1955, с. 246—265.

Див. № 759, 1344.

869. Волинський П. К. Іван Котляревський. Життя і творчість. (Друге доповнене і перероблене видання). К., Держлітвидав УРСР, 1955. 202 с.; 4 л. іл., портр.

Зміст: Вступ. — Біографія. — «Енеїда». — Поезії. — «Наталка Полтавка». — «Москаль-чарівник». — Значення творчості Котляревського.

870. Волинський П. К. Літературно-естетичні погляди Шевченка періоду «Трьох літ». — В кн.: Збірник праць третьої наукової Шевченківської конференції. К., Вид-во Академії наук УРСР, 1955, с. 123—137.

Передмова Т. Г. Шевченка до «Кобзаря» в 1847 р., с. 132—133.

871. Історія Української РСР. Т. 1. К., Вид-во Академії наук УРСР, 1955. 905 с., іл., портр. (Академія наук УРСР, Ін-т історії).

Про І. П. Котляревського див. у розділі: «Розвиток української культури в першій половині XIX ст.», с. 483—602 [492]. Див. також покажчик імен.

872. Короленко В. Г. Котляревский и Мазепа. — В кн.: Короленко В. Г. Собрание сочинений в десяти томах. Т. 8. Лит.-

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 117

крит. статьи и воспоминания. Исторические очерки. М., Гослитиздат, 1955, с. 373—378.

У примітці, с. 499, сказано: «Статья была напечатана в журнале «Русские записки»; за 1916 год, кн. 10 в отделе «Случайные заметки» с большими цензурными купюрами и более в печати не появлялась. Печатается здесь по сохранившемуся в архиве писателя типографскому оттиску, в котором все вычеркнутые места восстановлены автором от руки.

873. Крутикова Н. Є. В. Г. Короленко та українська література. К., 1955. 54 с. (Т-во для поширення політ. та наук. знань УРСР).

Стаття В. Г. Короленка «Котляревекий и Мазепа», с. 16—17.

874. Мольнар М. Твори Івана Котляревського в чеських і словацьких перекладах. — «Літ. газета», 1955, 15 вересня.

875. Синько Т. П. Вивчення п'єси І. Котляревського «Наталка Полтавка» у 8 класі. — «Література в школі», 1955, № 4, с. 56—61.

876. Франко І. Писання І. П. Котляревського в Галичині. — В кн.: Франко І. Твори в 20-ти т. Т. 16. К., Держлітвидав УРСР, 1955, с. 298—310.

877. Хатіашвілі Л., Хуцішвілі С. Україна в грузинській літературі. — «Літ. газета», 1955, 31 березня.

Також відомості про переклади творів І. П. Котляревського і критичну літературу.

878. Шамрай А. «Наталка Полтавка» І. Котляревського. К., «Мистецтво», 1955. 75 с.

Рец.: Лановий Я. Праця про «Наталку Полтавку». — «Жовтень», 1957, № 4, с. 152—154.

1956

879. Баценко К. С. Суфіксальне творення іменників в «Енеїді» Котляревського. — Наукові записки (Кам'янець-Подільський пед. ін-т), 1956, т. 4, вип. 6, с. 153—193.

880. Булаховський Л. А. Питання походження української мови. К., Вид-во Академії наук УРСР, 1956. 220 с. (Академія наук УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні).

Значення І. П. Котляревського для розвитку української літературної мови, с. 10—16 та ін.

881. Гарнич Н. Ф. 1812 год. Изд. 2-е, перераб. и дополн. М., Госкультпросветиздат, 1956. 288 с., илл., портр., карт.

Участь І. П. Котляревського в організації українських козачих полків, с. 105.

882. Гонтар П. Українсько-чеські літературні зв'язки в XIX ст. К., Держлітвидав УРСР; 1956. 111 с.

Про І. П. Котляревського у розділі «Українсько-чеські літературні зв'язки в першій половині XIX ст. (Дошевченківський період), с. 7—129 [17-18, 28].

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 118

883. Данилейко В. Ф. Из истории прогрессивной общественно-политической мысли Украины. (И. П. Котляревский, Г. Ф. Квитка-Основяненко, П. П. Гулак-Артемовский и Е. П. Гребинка). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук. К., 1956. 15 с. (Академия наук УССР. Отд-ние общественных наук).

884. Данилко П. Ю. Мова дійових осіб драматичного твору. — «Література в школі», 1956, № 4, с. 44—52.

Аналіз мови «Наталки Полтавки», с. 46—47.

885. Жинкин Н. П. К вопросу об оде И. Котляревського «Песня на новый 1805 год... кн. А. Н. Куракину». — Учені записки (Харківський держ. ун-т), 1956, т. 70. Труди філолог. фак-ту, т. 3, с. 285—291.

886. Залашко А. Зміцнюємо культурні зв'язки з країнами народної демократії. — «Зоря Полтавщини», 1956, 8 червня.

Відомості про поширення творчості І. П. Котляревського в країнах народної демократії.

887. Залашко А. Іван Франко про І. П. Котляревського. — «Зоря Полтавщини», 1956, 24 липня.

888. Залашко А. Суспільно-політичні погляди Котляревського. — «Зоря Полтавщини», 1956, 9 вересня.

889. Копиленко О. Світлий образ [О. М. Горького]. — «Рад. Україна», 1956, 17 червня. Передрук: «Деснянська правда», 1956, 19 червня.

У тексті висловлювання О. М. Горького про І. П. Котляревського. Див. №№ 688, 1154а.

890. Недилько Г. Иван Петрович Котляревский. — «Крымская правда», 1956, 9 сентября.

У цьому ж номері газети уривки з «Енеїди» і «Наталки Полтавки».

891. Нуайме Михайло. — «В твоїй землі...». — «Літ. газета», 1956, 26 серпня.

Ліванський письменник М. Нуайме про українську літературу, в тому числі про творчість І. П. Котляревського.

Див. також: Новицький О. Наш друг з Лівану. — «Літ. газета», 1966, 13 вересня.

Про М. Нуайме і відвідання ним Літ.-мемор. музею І. П. Котляревського в Полтаві.

892. Нудьга Г. А. Пісні українських поетів та їх народні переробки. — В кн.: Пісні та романси українських поетів. Т. 1. К., «Рад. письменник», 1956, с. 3—83.

Пісні з «Наталки Полтавки», які стали народними, с. 34—38.

893. Нудьга Г. А. Котляревський Іван Петрович. (1769— 1838). — В кн.: Пісні та романси українських письменників. Т. 2. К.; «Рад. письменник», 1956, с. 322—326.

Коротка біографія та коментарій до опублікованих пісень.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 119

894. Падалка Н. І. Атеїстичне виховання учнів на уроках української літератури (VIII клас). — В кн.: Атеїстичне виховання в школі. Збірник статей за заг. ред. О. Г. Дзеверіна. К., «Рад. школа», 1956, с. 162—184.

І. П. Котляревський, с. 170—173.

895. Леся Українка. Твори у п'яти томах. Т. 5. Листи. К., Держлітвидав УРСР, 1956, 863 с., іл., портр.

Зі змісту: Лист до О. П. Косач [матері] 21.II.1898. Ялта, с. 225—226; До О. П. Косач [матері], 19.IV.1898. Ялта, с. 238—239. [Повідомляє про постановку в Ялті «Наталки Полтавки» театром М. Садовського]; Лист до О. Ю. Кобиляиської 2(15).VIII.1903. Гадяч, с. 271-273. [Запрошує О. Кобилянську на відкриття пам'ятника І. Котляревському в Полтаві]; Лист до О. П. Косач [сестри]. San Remo, 10.I.1902, с. 389—391. [Цитує рядок з «Енеїди]; Лист до О. П. Косач [матері] 21.І.1903. San Remo, с. 439—444. [Повідомляє, що вислала поезії до збірника в честь І. Котляревського]. Про це саме у листі до О. Ю. Кобилянської від 27.III.1903 з San Remo, с. 457—458.

896. Чалий Д. В. Становлення реалізму в українській літературі. Перша половина XIX ст. К., Держлітвидав УРСР, 1956. 422 с.

Про І. П. Котляревського див. у розділі «Підготовка реалістичного методу. І. Зростання елементів реалізму в поезії», с. 27—83.

Рец.: Волинський П. К. Проблема становлення реалізму в українській літературі. — «Рад. літературознавство», 1957, № 6, с. 1.19—133.

У рецензії також про творчість І. П. Котляревського.

1957

897. Бандура О. М. Вивчення творчості І. П. Котляревського в школі. К., «Рад. школа», 1957. 127 с., портр.

Зміст: Біографія І. П. Котляревського. — «Енеїда». — «Наталка Полтавка». — Значення творчості І. П. Котляревського.

Рец.: Галкін В. П. — «Література в школі», 1958, № 6, с. 84—86.

898. Баценко К. С. До питання про новаторство І. П. Котляревського в словотворі української літературної мови (здрібнілі форми власних імен в поемі «Енеїда»). — Наукові записки (Кам'янець-Подільський пед. ін-т), 1957, т. 5. Серія історико-філолог. Хмельницький, 1957, с. 142—150.

899. Баценко К. С. Суфіксальне творення іменників в «Енеїді» Котляревського. (Засоби суфіксального творення іменників з конкретним (назви предметів, речей) та абстрактним значенням). — Наукові записки (Кам'янець-Подільський пед. ін-т), 1957, т. 4, вип. 6, с. 153—193.

900. Ващенко В. С. Полтавські говори. X., Вид-во Харківського ун-ту, 1957. 539 с.

У книзі використані твори І. Котляревського.

901. Білецький О. І. Українське радянське літературознавство за сорок років (1917—1957). — «Рад. літературознавство», 1957, № 5, с. 12—36.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 120

Місце і значення І. П. Котляревського в історії української літератури. Творчість І. П. Котляревського в дослідженнях радянських літературознавців, с. 25 та ін. Див. також № 995.

902. Вишня Остап. Думи мої, думи мої... — «Дніпро», 1957, № 2, с. 73—101.

Уривки з щоденника Остапа Вишні. У записі від 27 грудня 1948 р. йдеться про відзначення 150-річчя з дня виходу «Енеїди» І. П. Котляревського, с. 74—75. Див. також № 1113.

903. Гнатюк Г. М. Російсько-українські літературно-мовні зв'язки в другій половині XVIII — першій чверті XIX ст. К., Вид-во Академії наук УРСР, 1957. 43 с. (Академія наук УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні).

І. П. Котляревський, с. 26—28.

904. Гребінка Є. П. Так собі до земляків. — В кн.: Гребінка Є. П. Твори. Т. 5. К., Держлітвидав УРСР, 1957, с. 319—324.

Див. № 274.

905. Залашко А. Російські критики про творчість І. П. Котляревської (До 188-річчя з дня народження). — «Зоря Полтавщини», 1957, 8 вересня.

906. Ільїн В. С., Франко З. Т., Їжакевич Г. П. Курс історії української літературної мови. Вип. IV. Розвиток української літературної мови в першій половині XIX століття. Посібник для студентів-заочників педінститутів. К., «Рад. школа», 1957. 92 с. (Мін-во освіти УРСР. Науково-методичний кабінет заочного навчання вчителів).

Мова творів І. П. Котляревського, с. 15—32. Автор розділу В. С. Ільїн.

907. Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Супліка до пана іздателя. — В кн.: Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Твори в шести томах. Т. 6. Літ.-публ. та істор. твори. Вибрані листи. К., Держлітвидав УРСР, 1957, с. 41—43.

Див. № 261.

908. Охрименко П. П. Украинско-белорусские литературные связи. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук. Минск, 1957, 24 с. (Белорусский гос. ун-т им. В. И. Ленина).

I. П. Котляревський, с. 14.

909. Охріменко П. П. Українські народні пісні в Білорусії. — «Народна творчість та етнографія», 1957, № 4, с. 48—54.

Проникнення пісень з «Наталки Полтавки» у білоруський фольклор.

910. Павлюк Н. В. И. П. Котляревский и украинский язык. — В кн.: Научный ежегодник (Одесский гос. ун-т) за 1956 год, Одесса, 1957, с. 50—52.

911. Присовський Є. М. Вивчення мови поеми Котляревського «Енеїда» у 8 кл. — «Літ. в школі», 1957, № 4, с. 59—66.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 121

912. Рильський М. Т. Нова українська поезія дожовтневих часів. — В кн.: Антологія української поезії в 4-х томах. Т. 1. К., Держлітвидав УРСР, 1957, с. 7—68.

І. П. Котляревський, с. 10—14.

913. Тичина П. Г. Ованес Туманян. — В кн.: Тичина П. Г. Вибрані твори в трьох томах. Т. 3. Публіцистика. Літературно-критичні статті. К., Держлітвидав УРСР, 1957, с. 85—89.

Див. № 736.

913а. Туристские маршруты по Украине. К., «Молодь», 1957. 370 с., илл.

I. П. Котляревський, с. 91—92 [у розділі Про місто Полтаву].

914. Франко I. Про театр і драматургію. Вибрані статті, рецензії та висловлювання. К., Вид-во Академії наук УРСР, 1957. 240 с. (Академія наук УРСР. Ін-т суспільних наук).

Про І. П. Котляревського див. за покажчиком імен і зокрема у працях «Руський театр у Галичині», с. 31—44 (вистава «Наталки Полтавки» в Коломиї у 1848 р. у переробці І. Озаркевича, с. 34); «Русько-український театр. (Історичні обриси)», с. 68—102 [с. 85—86, 94]; Писання І. П. Котляревського в Галичині, с. 153—156; «Галицький «Москаль-чарівник», с. 156—159.

1958

915. Арагон Луі. Українське інтермеццо. — «Вітчизна», 1958, № 1, с. 201—205.

Стаття опублікована вперше французькою мовою в газеті «Летр франсез», 1955, № 557. Переклад з франц. Т. Кучер. У статті згадка про І. П. Котляревського у зв'язку з поезією Т. Г. Шевченка «На вічну пам'ять Котляревському». Див. також № 2119.

916. Атанасов Петко. Українська класична література в Болгарії. — «Літ. газета», 1958, 17 січня.

Відомості про переклади творів І. П. Котляревського на болгарську мову.

917. Баценко Е. С. Суффиксальное образование имен существительных в поэме И. П. Котляревского «Энеида». Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. К., 1958. 20 с. (Киевский гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко).

918. Білецький О. І. Українська література серед інших слов'янських літератур. — «Рад. літературознавство», 1958, № 6, с. 3—31.

І. П. Котляревський, с. 12—14.

919. Білецький О. І. Українська література серед інших слов'янських'літератур. К., Вид-во Академії наук УРСР, 1958. 48 с. (Академія наук УРСР, Український комітет славістів).

Місце і значення І. П. Котляревського в історії української літератури, с. 18—20.

920. Волинський П. К. Своєрідність розвитку літературних напрямів в українській літературі XIX ст. К., Вид-во Академії

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 122

наук УРСР, 1958. 30 с. (Академія наук УРСР. Український комітет славістів).

Також про творчість І. П. Котляревського.

921. Герасименко В. Я. Боротьба за критичний реалізм в українській літературі. — Наукові записки (Науково-дослідний ін-т педагогіки), 1958, т. 9. Серія філолог., вип. 2. Література і мова в школі. К., «Рад. школа», 1958, с. 60—201.

І. П. Котляревський, с. 65—67.

922. Герасименко В. Я. Основні етапи розвитку критичного реалізму в українській літературі. — В кн.: Вивчення літератури в школі. Збірник матеріалів виїзного засідання методики літератури Науково-дослідного ін-ту педагогіки УРСР з участю вчителів Ворошиловграда і Ворошиловградської області. Ворошиловград, 1958. с. 18—51.

Також про творчість І. П. Котляревського.

923. Гудзій М. К. Культурні зв'язки українського і російського народів до кінця XVIII ст. — В кн.: Міжслов'янські літературні взаємини. (Збірник статей). К., Вид-во Академії наук УРСР, 1958, с. 3—18.

«Енеїда» І. П. Котляревського і «Енеїда» Осипова і Котельницького. М. В. Гоголь і І. П. Котляревський, с. 12—13.

924. Данилейко В. Ф. До питання про суспільно-політичні погляди І. П. Котляревського. — Наукові записки (Ін-т філософії Академії наук УРСР), 1958, т. 4, с. 115—135.

925. Деркач Б. А. І. А. Крилов і українська література. — В кн.: Міжслов'янські літературні взаємини (Збірник статей). — К., Вид-во Академії наук УРСР, 1958, с. 24—35.

Перебуваючи, в Петербурзі 1815 року, І. П. Котляревський власноручно зробив копію забороненої комедії І. Крилова «Трумф», с. 26.

926. Заславський І. Рилєєв і російсько-українські літературні взаємини. К., Держлітвидав УРСР, 1958. 151 с.

Посилання на І. П. Котляревського в примітках до поеми К. Рилєєва «Войнаровський». Знайомство К. Рилєєва з «Енеїдою» І. П. Котляревського, с. 72.

927. Кирилюк Є. Іван Франко про українську літературу. — «Жовтень», 1958, № 6, с. 118—131.

І. Я. Франко про І. П. Котляревського, с. 119.

928. Кобринська Н. Промова... на науковій академії в ювілей відродження русько-української літератури у 1898 році. — В кн.: Кобринська Н. Вибрані твори. К., Держлітвидав УРСР, 1958, с. 349—351. Див. № 398.

929. Колесник П. Й. Поезія українського народу. — «Рад. літературознавство», 1958, № 1, с. 112—126.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 123

З приводу видання «Антології української поезії» в чотирьох томах з передмовою М. Т. Рильського. Погляд М. Т. Рильського на творчість І. П. Котляревського, с. 114—115.

930. Комишанченко М. П. Літературна дискусія 1873—1878 років на Україні. Ідейно-естетична боротьба в українській літературній критиці цього часу. К., Вид-во Київського ун-ту, 1958. 155 с. (Київський держ. ун-т ім. Т. Г. Шевченка).

Т. Г. Шевченко про І. П. Котляревського, с. 31. М. П. Драгоманов про творчість І. П. Котляревського, с. 58—59.

931. Комишанченко М. П. Українська література в оцінці Т. Г. Шевченка. — «Вісник Київського держ. ун-ту», 1958, № 1. Серія філології та журналістики, вип. 2, с. 3—10.

Т. Г. Шевченко про І. П. Котляревського.

932. Курс історії української літературної мови. Т. 1. (Дожовтневий період). За ред. І. К. Білодіда, К., Вид-во Академії наук УРСР, 1958. 595 с. (Академія наук УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні).

Мова творів І. П. Котляревського, с. 149—162. Автор розділу — В. С. Ільїн.

933. Макеева Г. Перекладач «Енеїди» — харківський інженер [К. Худенський]. — «Соц. Харківщина», 1958, 12 березня.

934. Малий П. В. Г. Короленко й Україна. Львів, Кн.-журн. вид-во, 1958. 191 с.

В. Г. Короленко про І. П. Котляревського, с. 30—31.

935. Малий П. Д. Україна в публіцистиці В. Г. Короленка. К., Вид-во Академії наук УРСР, 1958. 116 с. (Академія наук УРСР. Ін-т суспільних наук).

Стаття В. Г. Короленка «Котляревский и Мазепа», с. 86—90.

936. Мательська Л. Новий документ про письменника І. П. Котляревського. — «Вінницька правда», 1958, 15 жовтня.

Запрошення Полтавської міської ради, надіслане Гайсинській міській управі з проханням прийняти участь у відкритті пам'ятника І. П. Котляревському в Полтаві у 1903 році.

937. Мольнар М. І. Українська література в Чехії і Словаччині. — В кн.: Міжслов'янські літературні взаємини. (Збірник статей). К., Вид-во Академії наук УРСР, 1958, с. 288—305.

І. П. Котляревський, с. 290—292.

938. Павлюк М. В. Іван Петрович Котляревський і українська мова. Праці (Одеський держ. ун-т), 1958, т. 148. Серія філолог. наук, вип. 8, с. 203—213.

939. Плющ П. П. Нариси з історії української літературної мови. К., «Рад школа», 1958. 291 с.

Про мову творів І. П. Котляревського див. у розділі IV: Нова укр. літературна мова. А. Укр. національна літературна мова кінця XVIII—першої половини XIX ст. 1. Занепад старої укр. літературної мови. Мова Котляревського — видатного українського письменника дошевченківського періоду, с. 222—228.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 124

940. Полтавський літературно-меморіальний музей І. П. Котляревського. Наукові записки. Вип. 1. Відп. ред. А. Т. Залашко. Полтава, 1958. 99 с

Зміст: Данисько О. Й. І. П. Котляревський і народно-поетична творчість, с. 54—29. — Терещенко І. І. І. П. Котляревський як педагог, с. 30—48. — Охріменко П. П. І. П. Котляревський і білоруська література, с. 48—62. — Ротач А. О. І. П. Котляревський і Полтавський театр, с. 63—73. — Северин М. Д. Військова служба І. П. Котляревського, с. 74—82. — Залашко А. Т. З архіву письменника, с. 82—99.

Рец.: а) Данилейко В. Нове про І. П. Котляревського. — «Вітчизна», 1959, № 9, с. 208—210; б) Кузьменко А. Ю. — «Рад. літературознавство», 1959, № 2, с. 143—144; в) Наукові записки про І. П. Котляревського. — «Рад. Україна», 1958, 9 жовтня.

941. Рильський М. Нова українська поезія дожовтневих часів. — В кн.: Антологія української поезії в 4-х томах. Вид. 2. Т. 1. Упорядкування тома і вступна стаття Максима Рильського. К., Держлітвидав УРСР, 1958, с. 7—68.

І. П. Котляревський, с. 9—13.

942. Рыльский М. Новая украинская поэзия дооктябрьской поры. — В кн.: Антология украинской поэзии. В двух томах. Т. 1. М., Гослитиздат, 1958, с. 5—35.

И. П. Котляревский, с. 6—9.

943. Федосов Л. П. Традиції І. П. Котляревського та Г. Ф. Квітки-Основ'яненка в гуморі I. С. Нечуя-Левицького. — Наукові записки (Харківський держ. пед. ін-т), 1958, т. 30. Філолог, серія, с. 63—75.

944. Фоля П. Ф. Образи історичних діячів у повістях Шевченка. — В кн.: Збірник праць Шостої наукової Шевченківської конференції. К., Вид-во Академії наук УРСР, 1958, с. 237—248.

Також про образ І. Котляревського у повісті «Близнецы».

945. Франко І. Матеріали... до історії української літератури. [Опублікувала М. Д. Деркач]. — «Рад. літературознавство», 1958, № 3, с. 112—132.

Матеріали складаються з таких частин: План викладів історії літератури руської, с. 113—118. Мотиви для вияснення і умотивування сего плану.., с. 118—132. Публікація, попереджена вступною заміткою М. Д. Деркач.

Цей план складений у зв'язку з заміром І. Франка одержати посаду доцента історії української літератури у Львівському університеті в 1894 році.

Згадки про І. П. Котляревського, с. 115, 130.

946. Халімончук А. М. Нарис української літератури XIX ст. Львів, Вид-во Львівського ун-ту, 1958. 151 с.

І. П. Котляревський, с. 14—17.

947. Ходосов К. О. Атеїстичне виховання учнів на уроках української літератури в 5—10 класах. К., «Рад. школа», 1958. 146 с.

І. П. Котляревський, с. 70—74.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 125

948. Хропко П. П. Іван Петрович Котляревський. Літературний портрет. К., Держлітвидав УРСР, 1958. 95 с.

Рец.: а) Олександрів Є. Популярні книжки про класиків. — «Література в школі», 1959, № 5, с. 79—83 [79—80]; б) Попова Л., Ніколаєв В. Мистецтво літературного портрета. — «Вітчизна», 1959, № 9, с. 193—197; в) Сверстюк Є. О. Літературний портрет письменника. — «Рад. літературознавство», 1959, № 3, с. 131—134 [132—133].

Друге видання — див. № 1028.

949. Чалый Д. В. Становление реализма в украинской литературе. К., Изд-во Академии наук УССР, 1958. 28 с. (Академия наук УССР. Украинский комитет славистов).

I. П. Котляревський, с. 6—9.

950. Шубравський В. Українська драматургія першої половики XIX ст. — В кн.: Українська драматургія першої половини XIX ст. Маловідомі п'єси. К., Держлітвидав УРСР, 1958. с. 5—28.

Також про І. П. Котляревського.

950а. Юбилей И. Бражнина. — «Лит. газета», 1958, 15 февраля.

У замітці згадка про його переклад «Енеїди» І. Котляревського російською мовою.

До 120-річчя з дня смерті

951. Бережний І. І. П. Котляревський. — «Рад. Буковина», 1958, 11 листопада.

952. Залашко А. Видатний український письменник. — «Рад. Крим», 1958, 11 листопада.

953. Залашко А. З епохою в ногу. — «Прикарпатська правда», 1958, 11 листопада; «Радянська Волинь», 1958, 11 листопада; «Рад. Житомирщина», 1958, 11 листопада; С эпохой в ногу. — «Сов. Закарпатье», 1958, 11 ноября.

954. І. П. Котляревський. — «Мистецтво», 1958, № 6, с. 46. (Мистецький календар).

955. Остапенко Г. І. П. Котляревський. — «Вільне життя», 1958, 11 листопада.

956. Zalasko A. Lépést tartra a rorral. — "Karpati igaz szo", 1958, 12 November.

1959

957. Бернштейн М. Д. Журнал «Основа» і український літературний процес кінця 50—60-х років XIX ст. К., Вид-во Академії наук УРСР, 1959. 216 с. (Академія наук УРСР. Ін-т Літ-ри їм. Т. Г. Шевченка).

Оцінка творчості І. П. Котляревського П. О. Кулішем на сторінках «Основи», с. 108, 120—125.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 126

958. Бернштейн М. Д. Українська літературна критика 50— 70-х років XIX ст. К., Вид-во Академії наук УРСР, 1959. 492 с. (Академія наук УРСР. Ін-т літ-ри ім. Т. Г. Шевченка).

Передмова Т. Г. Шевченка до «Кобзаря» [1847 р.], у якій оцінка літературної спадщини І. П. Котляревського, с. 38—39; Стаття П. О. Куліша про І. П. Котляревського в «Основі» 1861 р., с. 107—112; Лист П. О. Куліша до О. Я. Кониського від 5 грудня 1860 р., у якому говориться про статтю О. В. Терещенка, присвячену I. П. Котляревському, с. 111; М. П. Драгоманов про I. П. Котляревського, с. 232—233; Висловлювання І. Білика про І. П. Котляревського [1872 р.], с. 290.

959. Волинський П. К. Своєрідність розвитку літературних напрямів в українській літературі XIX ст. — «Література в школі», 1959, № 1, с. 9—31.

Також про творчість І. П. Котляревського.

960. Волинський П. К. Теоретична боротьба в українській літературі. (Перша половина XIX ст.). К., Держлітвидав УРСР, 1959. 441 с.

Про І. П. Котляревського див.: Літературно-теоретичні виступи українських письменників перших десятиріч XIX ст. І. [І. П. Котляревський], с. 49—57; Поезія Т. Г. Шевченка «На вічну пам'ять Котляревському», с. 267; Т. Г. Шевченко про І. П. Котляревського, с. 284—288 та інші; М. І. Костомаров про І. П. Котляревського, с. 413; Я. Головацький про І. П. Котляревського, с. 417—418; О. Котляревський про І. П. Котляревського, с. 422—424; М. Максимович про І. П. Котляревського, с. 431—413.

961. Гостічка В. Павел Йозеф Шафарик і українці. — В кн.: З історії чехословацько-українських зв'язків. Братіслава, Словацьке вид-во худож. літ-ри, 1959, с. 281—307.

У бібліотеці Шафарика було перше видання «Енеїди» І. Котляревського, с. 286, 295.

962. Гришашвили И. Тарас Шевченко — наша гордость.— «Правда Украины», 1959, 28 ноября.

Пісня з «Наталки Полтавки» «Віють вітри» у перекладі Силована Хундадзе стала в Грузії народною і її авторство пов'язують з іменем Т. Г. Шевченка.

963. Данисько О. І. І. П. Котляревський і народнопоетична творчість. — Наукові записки (Івано-Франківський держ. пед. ін-т), 1959, т. 3. Філолог, серія, с. 3—16.

964. Данішев С. Невмирущий твір [«Наталка Полтавка»]. — «Зоря Полтавщини», 1959, 8 грудня.

965. Залашко А. І. П. Котляревський в країнах народної демократії. — В кн.: Полтава. Альманах. № 2. Полтава, 1959, с. 185—188.

Мова про видання творів І. Котляревського і критичну літературу.

966. Комарницький М. І. П. Котляревський на Черкащині. — «Черкаська правда», 1959, 4 січня.

967. Комишанченко М. П. Українські письменники в оцінці Т. Г. Шевченка. — «Література в школі», 1959, № 2, с. 30—36.

І. П. Котляревський, с. 32—33.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 127

968. Костащук В. Володар дум селянських. Львів, Кн.-журн. вид-во, 1959. 182 с. 3 л. іл., портр.

У розділі 17 книги про Василя Стефаника розповідається про участь автора «Синьої книжечки» у відкритті пам'ятника І. П. Котляревському в Полтаві у 1903 р., його зустрічі з видатними діячами української культури, с. 122—126.

969. І. П. Котляревський у критиці та документах. Збірник статей рецензій, висловлювань. Упорядкування, вступна стаття та примітки А. Залашка. К., Держлітвидав УРСР, 1959. 214 с.

Зміст: Залашко А. Котляревський у критиці, с. 3—18; Розділ I. І. П. Котляревський в документах і критиці з початку XIX ст. до 1861 року. — Розділ II. Російські й українські письменники і громадські діячі кінця 50-х — середини 90-х рр. про І. П. Котляревського та його творчість. — Розділ III. І. П. Котляревський у критиці та документах кінця XIX — початку XX ст. — Бібліографія основних праць про творчість І. П. Котляревського.

Рец.: а) Пільгук І. І. — «Література в школі», 1960, № 6, с. 82—84; б) Самуйло В. Новая книга о Котляревском. — «Сталинское племя», 1959, 4 октября.

970. Мирошник Д. И. Н. В. Гоголь. Его роль в укреплении русско-украинских языковых связей. X., Изд-во Харьковского ун-та, 1959. 216 с.

Виписки М. В. Гоголя з «Енеїди», с. 103; Словник української мови, доданий до перших видань «Енеїди», с. 81. У книзі також ряд інших згадок про І. Котляревського.

971. Нудьга Г. На шляхах до реалізму. — В кн.: Бурлеск і травестія в українській поезії першої половини XIX ст. К., Держлітвидав УРСР, 1959, с. 3—40.

Мова про послідовників І. П. Котляревського в українській літературі першої половини XIX ст.

972. Охріменко П. П. Українсько-білоруські лггературно-фольклорні зв'язки. К., 1959. 36 с. (Т-во для поширення політ. і наук. знань УРСР).

І. П. Котляревський, с. 20—21. Див. також № 1970.

Див. також: Охріменко П. Українсько-білоруські літературно-громадські взаємини радянського періоду. — «Жовтень», 1959, № 1, с. 123—129; Охріменко П. Українські пісні літературного походження в Білорусії. — «Народна творчість та етнографія», 1059, № 4, с. 67—61. У цих статтях відомості про проникнення пісень з «Наталки Полтавки» у білоруський фольклор.

973. Пархоменко М. О. М. Горький і дожовтнева українська література. — В кн.: Велика дружба. Максим Горький у зв'язках з українським народом, його культурою і літературою. К., Держлітвидав УРСР, 1959, с. 221—257.

О. М. Горький про І. П. Котляревського, с. 228.

974. Плющ П. П. Мовні засоби гумору в «Енеїді» І. Котляревського. Спецкурс. К., Вид-во Київського ун-ту, 1959. 68 с. (Мін-во вищої освіти і серед. спец. освіти УРСР. Науково-метод. кабінет по заоч. освіті при Київському ордена Леніна держ. ун-ті ім. Т. Г. Шевченка).

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 128

Зміст: Передмова. Вступ. І. П. Котляревський і його «Енеїда». — Жанр «Енеїди», сюжет і образи поеми; Народність її гумору. — Мовні засоби гумору в «Енеїдї». Мовні засоби «Енеїди» в зв'язку з жанром поеми і авторською маскою оповідача. — Тематичні сфери лексики. — Лексика поеми з погляду її походження і стилістичної функції. — Засоби фамільярності та інтимізації мови. — Змішування різностильного як засіб мовного гумору. — «Очуднювання» мови за допомогою деформації слів. — Комічні елементи професіональної лексики. — Макаронізми. — Народна українська фразеологія в «Енеїді». — Синоніміка. — Епітет. — Фігури мови. — Українізування імен богів і інших персонажів поеми. — Висновки.

975. Полтавський літературно-меморіальний музей І. П. Котляревського. Наукові записки. Відп. ред. А. Т. Залашко. Випуск 2-й. Полтава, 1959. 163 с. (Обл. управління культури. Полтавський літ.-мемор. музей І. П. Котляревського).

Зміст: Данилейко В. Ф. Суспільно-політичні погляди І. П. Котляревського, с. 3—36. — Залашко А. Т. І. П. Котляревський в критиці, с. 37—58. — Ротач А. О. І. П. Котляревський і Т. Г. Шевченко, с. 59—76. — Северин М. Д. Приказки та прислів'я в «Енеїді» І. П. Котляревського, с. 77—88. — Галкін В. П. Роль синонімів у поемі «Енеїда» І. П. Котляревського, с. 89—99. — Голик І. Г. Народність «Наталки Полтавки» І. П. Котляревського, с. 101— 108. — Охріменко П. П. «Наталка Полтавка» в селі Солониці, с. 109—118. — Дудик П. С. Із спостережень над синтаксисом мови «Наталки Полтавки» І. П. Котляревського, с. 119—139. — Публікації, с. 141—155. — Хроніка, с. 157—162.

У рубриці «Публікації» надруковано: І. Листи до І. П. Котляревського М. Г. Рєпніна, Д. Бантиш-Каменського, А. Скоробогач та один лист службового характеру; II. Фольклорні записи цро І. Л. Котляревського.

Рец.: а) Кузьменко А. Ю. Наукові записки Полтавського літературно-меморіального музею І. П. Котляревського. — «Рад. літературознавство», 1969, № 2, с. 143—144; б) Ротач П. П. Видання Полтавського музею І. П. Котляревського. — «Рад. літературознавство», 1962, № 15, с. 152—154; в) Франко Т. Записки музею Котляревського. — «Вітчизна», 1962, № 6, с. 207—208.

976. Радецька М. М. Котляревський і Гоголь. — «Рад. літературознавство», 1959, № 2, с. 62—72.

977. Рильський М. Т. Українська поезія дожовтневої пори. — В кн.: Рильський М. Наша кровна справа. Статті про літературу. — К., Держлітвидав УРСР, 1959, с. 99—158.

І. П. Котляревський, с. 101—105.

978. Сидоренко А. Незабутня зустріч. — «Зоря Полтавщини», 1959, 25 листопада.

Зустрічі діячів української культури під час відкриття пам'ятника І. П. Котляревському в Полтаві у 1903 р.

979. Сторчак К. Питання поетики драми. К., Держлітвидав УРСР, 1959. 242 с.

«Наталка Полтавка» І. П. Котляревського, с. 27—30.

980. Федченко П. М. Матеріали з історії української журналістики. Вип. 1. Перша половина XIX ст. К., Вид-во Київського ун-ту, 1959. 338 с.

Із змісту: Висловлювання про І. П. Котляревського І. Кулжинського у 1825 р., с. 60; Висловлювання І. Срезневського 1834 р. про українську мову,

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 129

якою написано ряд прекрасних художніх творів, у тому числі «Енеїду» І. П. Котляревського, с. 72; Уривки з VI книги «Енбїди», опубліковані в «Украинском альманахе», с. 78; «Украинский сборник» І. Срезневського, у якому надр. «Наталка Полтавка» та «Москаль-чарівник», с. 81—82; Твори І. П. Котляревського і стаття Я. Головацького про нього на сторінках газети «Пчола» 1849 р., с. 151; Т. Г. Шевчейко про I. П. Котляревського, с. 162—164. У доданій до книги хрестоматії надруковано: Стаття «Харьковский театр» [«Украинский вестник», 1817, № 8] зі згадкою про «Енеїду», с. 199—201; Стаття I. Кулжинського «Некоторые замечания касательно истории и характера малороссийской поэзии», с. 224—225; Квітка-Основ'яненко Г. Супліка до пана іздателя, с. 232—234; Срезневский И. [Передмова до публікації «Наталки Полтавки»], с. 234—235; Н. Костомаров. Обзор сочинений, писанных на малороссийском языке, с. 235—248; Гребінка Є. Провинциальные театры, с. 302— 305; Максимович М. О правописании малороссийского языка. Письмо к Основяненку, с. 305—306; Максимович М. О стихотворениях Червонорусских, с. 306—308; Шашкевич М. Передслів'є [до «Русалки Дністрової»], с. 309—310; Шевченко Т. Г. Передмова до другого видання «Кобзаря», с. 314—315; Шевченко Т. Г. Бенефис г-жи Пиуновой, января 21-го 1858, с. 315—316; Метлинский А. Предисловие к сборнику «Народные южно-русские песни», К., 1854, с. 326—328.

У вказаних вище матеріалах згадки про І. П. Котляревського.

981. Чалий Д. В. До питання про періодизацію українського літературного процесу. — «Рад. літературознавство», 1959, №5, с. 95—101.

Творчість І. П. Котляревського, с. 98—99.

До 190-річчя з дня народження

982. Білогуб І. Іван Котляревський. — «Прапор перемоги», 1959, 9 вересня.

983. Генцлер Н. Батько української драматургії. — «Вільне життя», 1959, 9 вересня.

984. Данилейко В. Фундатор української літератури. — «Київський комсомолець», 1959, 9 вересня.

985. Залашко А. Великий громадянин нашого міста [Полтави]. — «Зоря Полтавщини», 1959, 9 вересня.

986. Залашко А. Поэт-гуманист. — «Соц. Караганда», 1959, 9 сентября.

987. Калюжная М. Светлый талант. — «Сталинское племя», 1959, 9 сентября.

988. Коновалець Н. Видатний український письменник. — «Рад. Крим», 1959, 9 вересня.

989. И. П. Котляревский (1769—1838). — «Юный ленинец», 1959, 4 сентября.

990. Северин М. Іван Петрович Котляревський. — «Рад. Поділля», 1959, 9 вересня.

991. Северин М. Не вмре Кобзар. — «Комсомолець Полтавщини», 1959, 6 вересня.

992. Стеценко Л. Безсмертний у віках. — «Кіровоградська правда», 1959, 9 вересня.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 130

993. Туряниця Ю. Видатний український письменник. — «Закарпатська правда», 1959, 9 вересня.

1960

994. Баценко К. С. Суфіксальне словотворення назв осіб чоловічого роду в «Енеїді» І. П. Котляревського. — Наукові записки (Кам'янедь-Подільський держ. пед. ін-т), 1960, т. 8, с. 109—128.

Див. також кор. зміст статті: Тези доповідей (на звітно-наукову сесію викладачів Кам'янець-Подільського пед. ін-ту). Кам'янець-Подільський, 1960, с. 20—21.

995. Білецький О. Літературознавство і критика за 40 років Радянської України. — В кн.: Енецький О. І. Від давнини до сучасності. Вибрані праці в двох томах. Збірник праць з питань української літератури. Т. 1, К., Держлітвидав УРСР, 1960, с. 61—83.

Місце і значення І. П. Котляревського в історії української літератури. Дослідження творчості І. П. Котляревського радянським літературознавством. Див. також № 901.

996. Білецький О. І. Українська література серед інших літератур світу. — В кн.: Білецький О. І. Від давнини до сучасності. Вибрані праці в двох томах. Збірник праць з питань українськийї літератури. Т. 2. К., Держлітвидав УРСР, 1960, с. 381—426.

І. П. Котляревський, с. 393—395.

997. Білогуб І. М. Атеїстичні мотиви на уроках літератури. — «Література в школі», 1960, № 3, с. 45—51.

І. П. Котляревський, с. 47.

998. Грабовський П. А. Зібрання творів у трьох томах. Т. 3. К., Вид-во Академії наук УРСР, 1960. 416 с., іл., портр.

Про І. П. Котляревського див. за покажчиком імен. Зокрема див.: стор. 126 у статті «Дещо про творчість поетичну» [про мотиви української поезії «від Котляревського до наших часів»]; стор. 170 у статті «Пам'яті Т. Г. Шевченка» [характеристика «Енеїди»]; стор. 190 у листі до І. Я. Франка від лютого—березня 1892 р. [співставлення драматургії І. П. Котляревського з сучасною].

999. Гудзій М. Українські інтермедії XVII—XVIII ст. — В кн.: Українські інтермедії XVII—XVIII ст. Пам'ятки давньої української літератури. К., Вид-во Академії наук УРСР, 1960, с. 5—30.

На стор. 30 згадка про вплив інтермедій на «Москаля-чарівника» І. П. Котляревського.

1000. Драк А. Праматір українського театру [Наталка Полтавка»]. — «Вечірній Київ», 1960, 1 червня.

1000а. Засенко Олекса. У серці народнім. Подорожні враження. — «Літ. газета», 1960, 13 вересня.

І. П. Котляревський. У зв'язку з відвіданням автором м. Полтави.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 131

1001. Ковалевський В. Ритмічні засоби українського літературного вірша. Спроба систематики. К., «Рад. письменник», 1960. 235 с.

Про І. П. Котляревського див. у розділі: Матеріали до історичного наряду української ритміки. Початок становлення ритму сучасного українського літературного вірша в дошевченківський період, с. 121—126.

1002. Кропивницький М. Л. Твори в шести томах. Т. 6, К., Держлітвидав УРСР, 1960. 671 с., іл., фак.

Зі змісту: За тридцять п'ять літ, с. 101—119. [Спогад про постановку «Наталки Полтавки» в Гатчині, с. 113—114]; Автобіографія. (За 65 років), с. 145-238. [Спогад про постановку «Наталки Полтавки» в Галичині, с. 233]; Лист до О. З. Суслова. 11 вересня 1904 [в справі постановки інсценізації «Енеїди»], с. 498—499.

У томі ряд інших згадок про І. Котляревського.

1003. Кулинська Л. П. Мова п'єси І. П. Котляревського «Наталка Полтавка». — «Українська мова в школі», 1960, № 3, с. 53—57.

1004. Левченко М. Чехов у зв'язках з Україною. К., Держлітвидав УРСР, 1960. 136 с.

Спектакль п'єси І. П. Котляревського «Москаль-чарівник» у Таганрозі, здійснений при безпосередній участі та режисурі А. П. Чехова, с. 38. Там же і про запрошення Полтавської міської управи, надіслане А. П. Чехову, з проханням взяти участь у відкритті пам'ятника І. В. Котляревському в Полтаві у 1903 році.

1005. Мирний Панас. Твори в п'яти томах. Т. 5, К., Держлітвидав УРСР, 1960. 559 с., іл., портр.

Зі змісту: На відкриття пам'ятника першому українському письменникові Іванові Котляревському. [Поезія]., с. 360—361; Лист до Ц. О. Білиловського від 19 серпня 1897 р. в справі літературного альманаху в честь І. П. Котляревського, с. 454—455; Лист до Полтавського міського голови 1898 р. в справі пам'ятника І. П. Котляревському в Полтаві, с. 473—476; Лист до М. М. Заньковецької від 24 жовтня 1899 р. з запрошенням взяти участь у святі на честь І. П. Котляревського в Полтаві, с. 485—486; Лист до Г. О. Коваленка від 2 березня 1902 р. у відповідь на його запитання про уточнення місцевостей, де відбувалися події, зображені І. П. Котляревським у «Наталці Полтавці», посаду Возного, про місце, де був Полтавський театр та інше, с. 497—498; Лист до М. К. Заньковецької 1903 р. з запрошенням взяти участь у святі відкриття пам'ятника І. П. Котляревському в Полтаві, с. 505—506.

1006. Москаленко А. А. У истоков образования украинского национального языка. — Наукові записки (Одеський держ. педагогічний ін-т), 1960, т. 25. Кафедра української мови і літератури, с. 93—108.

Також про заслуги І. Котляревського для розвитку української мови.

1007. Осляк І. Ф. Класики української літератури про релігію. К., 1960. 39 с. (Т-во для поширення політ. і наук. знань УРСР).

І. П. Котляревський, с. 7—8.

1008. Полтава. — В кн.: Достопримечательности Украины.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 132

Второе, перераб. и дополн. изд. К., Госполитиздат УССР, 1960, с. 469—478.

I. П. Котляревський, с. 474—475.

1009. Полярная звезда. Изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым. Издание подготовили В. А. Архипов, В. Г. Базанов и Я. Л. Левкович. М.—Л., Изд-во Академии наук СССР, 1960. 1014 с., илл. (Литературные памятники).

Згадка про «Енеїду» І. П. Котляревського у статті А. Бестужева «Взгляд на старую и новую словесность в России», с. 17; Гайдамак. Малороссийская быль. [Повість О. Сомова]. З епіграфами із «Енеїди» І. П. Котляревського, с. 748—765; Письменники, які згадуються у статтях О. Бестужева. Котляревський Іван Петрович, с. 949.

1010. Попов П. М. Григорій Сковорода. Життя і творчість. Нарис. К., Держлітвидав УРСР, 1960. 171 с.

Про вплив творчості Г. С. Сковороди на І. П. Котляревського, с. 143—145.

1011. Хропко П. П. Жанрово-реалістичні картини в «Енеїді» І. П. Котляревського. (З розділу до підручника для педвузів). — В кн.: Звітно-наукова конференція кафедр ін-ту (Київський держ. пед. ін-т). Тези доповідей. К., 1960, с. 63.

1012. Чапля І. К. Становлення нової української літератури і основоположна роль Т. Г. Шевченка в цьому процесі. — В кн.: Збірник праць Восьмої наукової Шевченківської конференції. К., Вид-во Академії наук УРСР, 1960, с. 46—64.

Т. Г. Шевченко про І. П. Котляревського, с. 47—49 та ін.

1013. Баценко К. С. Засоби суфіксального творення емоційно забарвлених слів у поемі І. П. Котляревського «Енеїда» (згрубілі [пейоративні] суфікси іменників). — Наукові записки (Кам'янець-Подільський пед. ін-т), 1961, т. 11. Серія історико-філолог., с. 3—9.

1014. Драценко К. С. Особливості словотворення іменників жіночого роду в творах І. П. Котляревського. — В кн.: Тези доповідей на звітно-науковій конференції (Кам'янець-Подільський пед. ін-т), 1961.

1015. Білодід І. К. Вчення М. В. Ломоносова про три стилі і його значення в історії російської і української літературних мов. К., Вид-во Академії наук УРСР, 1961. 36 с.

Заслуга І. П. Котляревського для розвитку української мови, с. 31—34. Друковано також у журн. «Українська мова в школі», 1961, № 6, с. 7—20.

1016. Іван Петрович Котляревський. Життя і творчість в ілюстраціях і документах. К., «Рад. школа», 1961. 193 с., іл., портр. На звороті тит. л. упорядники: А. Василенко, А. Залашко.

Рец.: а) Бровко І. Б. — «Література в школі», 1961, № 5, с. 82—83; б) Данисько О. Нова книга піро І. П. Котляревського. — «Зоря Полтавщини», 1961, 19 серпня; в) Мазуркевич О. Хороший почин. — «Дніпро», 1962, № 2, с. 156—159; г) Мазуркевич О. Добра справа. — «Рад. освіта», 1962, 17 лютого.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 133

1017. Іван Петрович Котляревський (1769—1838). — В кн.: Матеріали до вивчення історії української літератури. В п'яти томах. Т. 2. К., «Рад. школа», 1961, с. 133—183.

Зміст: Основні дати життя і творчості. — П. Г. Житецький. Етнографічний і поетичний реалізм в «Енеїді» Котляревського. — І. К. Тобілевич (Карпенко-Карий). «Наталка Полтавка». — І. Я. Франко. Писання Котляревського в Галичині. — П. К. Волинський. «Енеїда» І. П. Котляревського. — Є. П. Кирилюк. І. П. Котляревський і його значення в історії української літератури. — Литература.

У цьому томі про І. П. Котляревського див. також статтю: Скрипник І. П. Українська література першої половини XIX ст. в літературознавстві, с. 5—36.

1018. Комишанченко М. П. Літературно-критичне слово безсмертного Кобзаря. К., 1961, 42 с. (Т-во для поширення політ. і наук. знань УРСР).

Т. Г. Шевченко про І. П. Котляревського, с. 32—34.

1019. Коцюбинський М. М. До Полтавської міської думи. 25 серпня 1903 р. — До Полтавської міської думи. Вересень 1903. — В кн.: Коцюбинський М. Твори в шести томах. Т. 5. К., Вид-во Академії наук УРСР, 1961, с. 450—451.

Привітання від Чернігівської губернської вченої архівної комісії та Чернігівського музикально-драматичного товариства у зв'язку з відкриттям пам'ятника І. П. Котляревському в м. Полтаві.

1020. Крутікова Н. Є. Про гумор І. С. Нечуя-Левицького. — В кн.: Крутікова Н. Є. Творчість І. С. Нечуя-Левицького (Статті та матеріали). К., Вид-во Академії наук УРСР, 1961, с. 101—159.

У тексті статті наводяться висловлювання І. С. Нечуя-Левицького про І. П. Котляревського. У праці також порівняння гумору І. С. Нечуя-Левицького з гумором І. П. Котляревського.

1021. Лазаревський В. В. Літературні вікторини. К., «Рад. школа», 1961. 131 с.

Іван Петрович Котляревський, с. 19—24.

1022. Лещенко П. Я. Перші спроби літературної критики. — «Рад. літературознавство», 1961, № 6, с. 108—115.

Рецензія на оперу кн. Шаховського «Казак-стихотворец» в «Украинском вестнике» 1817 р., с. 110—111; Стаття І. Кулжинського в «Украинском журнале» 1826 р. зі згадкою про І. Котляревського, с. 115.

1023. Медведик П. Твори Т. Г. Шевченка в Галичині. — «Вільне життя», 1961, 10 січня.

Знайомство учасників «Руської трійці» з творами І. П. Котляревського та поезією Т. Г. Шевченка «На вічну пам'ять Котляревському».

1024. Москаленко А. А. Нарис історії української лексикографії. К., «Рад. школа», 1961. 162 с.

Про словник, доданий до перших видань «Енеїди», с. 28—32.

1024а. Нудьга Г. А. Пародія в українській літературі. К., Вид-во Академії наук УРСР, 1961. 174 с. (Академія наук УРСР. Ін-т суспільних наук).

І. Котляревський, с. 97—101.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 134

1025. Островская Н. К. Украинская тематика в альманахе «Северные цветы» (1825—1832 гг.). — Праці (Одеський держ. ун-т ім. I. I. Мечникова), т. 151. Серія філологічних наук, вип. 11. Одеса, 1961, с. 125—134.

Також про І. Котляревського.

1026. Полтавський літературно-меморіальний музей І. П. Котляревського. Наукові записки. Випуск 3-й. Ред. колеся: Безобразов Л. П. (відп. ред.) та ін. Полтава, 1961. 142 с. (Обласне управління культури. Полтавський літературно-меморіальний музей І. П. Котляревського).

Зміст: Залашко А. Т. І. П. Котляревський у критиці, с. 3—19. — Кузьмелко А. Ю. І. П. Котляревський і літературне жіття Полтавщини войця XVIII — початку XIX ст., с. 20—32. — Дібровенко М. Ф. До сценічної історії п'єс І. П. Котляревського, с. 33—47. — Данисько О. І. «Москаль-чарівник» І. П. Котляревського, с. 48—60. — Дудик П. С. Особливості мови п'єси «Москаль-чарівник», с. 61—77. — Северін М. Д. Приказки і прислів'я в драматичних творах І. П. Котляревського, с. 78—87. — Калиниченко П. Д. Народність метафор «Енеїди» І. П. Котляревського, с. 88—98. — Ротач А. О. До питання про взаємовплив творів І. П. Котляревського і народної поетичної творчості, с. 99—110. — Бурячок А. А. Інструкція до укладання «Словника мови художніх творів І. П. Котляревського, с. 110—122. — Публікації. Залашко А. Т. [Передмова], с. 123. — Іваницька В. Р. Максим Іваницький, с. 124— 134. — Два листи про І. П. Котляревського. Публікація І. Я. Айзенштока, с. 134—137. — Хроніка, с. 139—141.

У публікації І. Я. Айзенштока два листи І. Мазанова 1838—1839 років до І. Срезневського з біографічними відомостями про І. П. Котляревського.

Рец.: а) Ротач П. П. Видання Полтавського музею І. П. Котляревського. — «Рад. літературознавство», 1962, № 5, с. 152—154; б) Франко Т. Записки музею Котляревського. — «Вітчизна», 1962, № 6, с. 207—208.

1027. Ротач П. П. І. Ф. Павловський — історик Полтавщини. — «Український історичний журнал», 1961, № 6, с. 100—103.

Згадуються праці І. Павлавського про І. Котляревського.

1028. Хропко П. П. Іван Петрович Котляревський. Літературний портрет. К., Держлітвидав УРСР, 1961. 103 с.

На обкл. автор не вказаний.

Зміст: Життєвий і творчий шлях. — «Енеїда». — Поезії. — Драматичні твори. «Наталка Полтавка», «Москаль-чарівник». — Місце Котляревського в історії української літератури. — Коротка бібліографія.

1962

1029. Абалихин Б. С. Украинское ополчение 1812 г.—В кн.: Исторические записки (Академия наук СССР. Ин-т истории). М., Изд-во Академии наук СССР, 1962, т. 72, с. 87—118.

Також про діяльність І. П. Котляревського в справі організації українських козачих полків. У статті вичерпна бібліографія до теми.

1030. Абаліхін Б. С. Історіографія українського ополчення Вітчизняної війни 1812 р. — «Український історичний журнал», 1962, № 5, с. 99—103.

У статті згадується також І. П. Котляревський.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 135

1031. Автор «Енеїди» — учасник війни 1812 року. — «Київська правда», 1962, 5 вересня; «Комсомольський прапор», 1962, 23 вересня.

1032. Баценко К. С. Засоби суфіксального творення емоційно забарвлених слів у поемі І. П. Котляревського «Енеїда». — Наукові записки (Кам'янець-Подільський пед. ін-т), 1962, т. 11. Серія істор.-філолог., с. 3—9.

1033. Войтоловская Э. Л., Степанов А. Н. Украина в жизни и творчестве Гоголя. Гоголь и украинская литература. — В кн.: Войтоловская Э. Л., Степанов А. Н. Н. В. Гоголь. Семинарий. Л., Гос. учебно-просв. изд-во, 1962, с. 226—231.

Тема «М. В. Гоголь і І. П. Котляревський». Додана бібліографія предмету.

1034. Гербільський Г. Ю. Участь українського народу у Вітчизняній війні 1812 р. — «Український історичний журнал», 1962, № 5, с. 24—34.

Також про I. П. Котляревського.

1035. Дузь І. Ленінська газета в боротьбі за українську класику. — «Прапор», 1962, № 5, с. 67—72.

Стаття в Правде» «И. П. Котляревский» [1938 р.], рецензія на постановку «Наталки Полтавки» в Москві у 1936 р.

1036. Забудько І. Іван Котляревський формує полк. — «Рад. Україна», 1962, 22 червня.

1037. Залашко А. Украина седлала коней. — «Колхозное село», 1962, 17 октября; Україна сідлала коней. — «Зоря Полтавщини», 1963, 25 серпня.

1038. Залашко А. Украинский поэт формирует полк. — «Курортная газета», 1962, 5 сентября.

1039. Залашко А., Кулик И. Документы рассказывают. (К 150-летию Отечественной войны 1812 года). — «Южная правда», 1962, 6 октября.

У цій та попередній статтях говориться про участь І. П. Котляревського в формуванні українських козачих полків під час Вітчизняної війни 1812 р.

1040. Кирилюк Є. П. Котляревський Іван Петрович. — В кн.: Українська Радянська Енциклопедія. Т. 7. К., Вид-во Академії наук УРСР, 1962, с. 300—301.

1041. Крендель Б. Полк Котляревського. — «Вечірній Київ», 1962, 18 жовтня.

1042. Кулик І., Немчин С. І. П. Котляревський і Вітчизняна війна 1812 року. — «Зоря Полтавщини», 1962, 8 серпня.

1043. Мазурик М., Гершкович В. Котляревський і медицина. — «Зоря Полтавщини», 1962, 9 грудня.

Див. № 1068.

1044. Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года. Сборник документов. Под ред. Л. Г. Бескровного. М., Изд-во

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 136

Академии наук СССР, 1962. 547 с. (Академия наук СССР. Ин-т истории. Главное архивное управление. Центральный гос. военно-исторический архив).

Из содержания: Ополчения Украины, с. 425—484.

У документах прізвище І. П. Котляревського не назване, але вони дуже докладно подають відомості про ісоричні події.

1044а. Самуйло В. «Енеїда» російською мовою. — «Наша культура», 1962, № 10 (54).

1045. Сидоренко В. Українці на Бородінському полі. — «Літ. Україна», 1962, 18 жовтня.

Згадка про І. П. Котляревського, який формував у 1812 р. козачий полк.

1046. Сидоренко Г. Віршування в українській літературі. К., Вид-во «Рад. письменник», 1962. 174 с.

І. П. Котляревський, с. 49—50.

1963

1047. Басс І. І. В. Г. Бєлінський і українська література 30—40-х років XIX ст. К., Держлітвидав УРСР, 1963. 174 с.

В. Г. Бєлінський про майстерність М. С. Щепкіна у «Наталці Полтавці» та п'єсі «Москаль-чарівник», с. 15, 64. Оцінка В. Г. Бєлінського «Наталки Полтавки» і «Москаля-чарівника» в статті'«Російський театр у Петербурзі», с. 114—115. Цитата з «Наталки Полтавки» у листі В. Г. Бєлінського до Бакуніна з 1838 р., с. 144.

1048. Білецький О. І. «Енеїда» І. П. Котляревського. — В кн.: Білецький О. І. Письменник і епоха. Збірник статей, досліджень, рецензій з питань української літератури. К., Держлітвидав УРСР, 1963, с. 109—124.

1049. Білецький О. І. Котляревський і Осипов. (З відзиву на кандидатську дисертацію М. М. Марковського «І. П. Котляревський»). — В кн.: Білецький О. І. Письменник і епоха. К., Держлітвидав УРСР, 1963, с. 437—440.

1050. Білецький О. І. На шляху до критичного реалізму. Відзив (з деякими скороченнями) на кандидатську дисертацію П. П. Охріменка «На шляху до критичного реалізму (література соціально-громадського змісту від Котляревського до Шевченка)». — В кн.: Білецький О. І. Письменник і епоха. К., Держлітвидав УРСР, 1963, с. 428—436.

1051. Білецький О. І. До питання про періодизацію історії дожовтневої української літератури. — «Рад. літературознавство», 1963, № 3, с. 121—134.

Вступна стаття М. Д. Бернштейна «Неопублікована праця О. І. Білецького про періодизацію історії української літератури», там же, с. 111—120.

У статті О. І. Білецького про І. П. Котляревського див. с. 132, а також декілька згадок у передмові М. Д. Бернштейна.

Праця О. І. Білецького передрукована в кн.: Білецький О. І. Письменник і епоха. К., Держлітвидав УРСР, 1963, с. 17—38. Про І. П. Котляревського, с. 35-36.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 137

1052. Білодід І. К., Їжакевич Г. П., Франко З. Т. Співвідношення стилів української літературної мови в порівнянні з іншими східнослов'янськими в період творення національних мов. Доповіді Радянської делегації. V Міжнародний з'їзд славістів (Софія, вересень, 1963 р.). К., Вид-во Академії наук УРСР, 1963. 40 с. (Академія наук УРСР. Відділ суспільних наук. Український: комітет славістів).

Мова творів І. П. Котляревського, с. 4—14 та ін.

1053. Гнеденко Б. В., Погребысский И. Б. Михаил Васильевич Остроградский. 1801—1862. Жизнь и работа. Научное и педагогическое наследие. М., Изд-во Академии наук СССР, 1963. 271 с., портр., илл.

Згадки про I. П. Котляревського як вихователя у «Домі виховання бідних дворян», у розділі «Полтава и гимназия», с. 11—17. Доданий портрет I. П. Котляревського.

1053а. Горецький П. Й. Історія української лексикографії. К., Вид-во Академії наук УРСР, 1963. 243 с. (Академія наук УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні).

Словник доданий до перших видань «Енеїди», с. 41—43.

1054. Грицай М. С. Традиції вертепної драми у п'єсах І. Котляревського та В. Гоголя. — «Рад. літературознавство», 1963, № 1, с. 105—113.

1055. Жовтобрюх М. А. Мова української преси. (До середини дев'яностих років XIX ст.). К., Вид-во Академії наук УРСР, 1963. 415 с. (Академія наук УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні).

Оцінка творчості І. Котляревського російською критикою 20-х років ХІХ ст., с. 37; Правопис «Енеїди», с. 47—49. Згадки про І. Котляревського, с. 62, 73, 100.

1056. Залашко А. Т. Іван Петрович Котляревський. (До 125-річчя з дня смерті). К., 1963. 27 с. (Т-во «Знання» УРСР. Наук.-метод. кабінет). Видрук. розмнож. апаратом.

1057. Залашко А. Маловідома стаття І. П. Котляревського. — «Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління УРСР», 1963. № 6, с. 60—61.

Передрук ст. І. П. Котляревського «Дом воспитания бедных», уперше надрук. в «Журнале человеколюбивого общества» в 1818 р.

Див. № 4.

1058. Залашко А. Сторінки ратного життя. — «Літ. Україна», 1963, 12 листопада.

Про військову службу І. П. Котляревського.

1059. Заповітна мрія. — «Літ. Україна». 1963, 12 листопада.

Переклад К. В. Худенського «Енеїди» та інших творів І. П. Котляревського на російську мову.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 138

1060. Зілинський О. Українська література в чеських перекладах. — «Рад. літературознавство», 1963, № 4, с. 79—92.

І. П. Котляревський, с. 80—86.

1061. Зуб І. «Енеїда» і сучасна сатира. — «Літ. Україна», 1963, 12 листопада.

1062. Кирчів Р. Ф. Питання української літератури в польській пресі першої половини XIX ст. — «Рад. літературознавство», 1963, № 3, с. 83—94.

Відомості про оцінки творчості І. П. Котляревського в польській пресі першої половини XIX ст.

1063. Кобилянська О. Твори в п'яти томах. Т. 5. К., Держлітвидав УРСР, 1963. 767 с.

Зі змісту: У листі до Ф. Ржегоржа (1898 р.) йдеться про запрошення М. П. Старицького до участі в літературному збірнику в честь І. П. Котляревського, с. 328; В листі до В. Стефаника (1899 р.) згадка про ювілейну виставу «Наталки Полтавки» у Львові в жовтні 1898 р., с. 370. У листі до О. Франко про свято в честь І. П. Котляревського в Чернівцях, с. 382—384. Про те саме у листі до О. Маковея від 7 грудня 1898 р., с. 373—381 [376—377]. Див. також покажчик імен.

1064. Коваль А. і Коптілов В. 1000 крилатих виразів української літературної мови. К., Вид-во «Наукова думка», 1963, 672 с.

Крилаті вирази з творів І. П. .Котляревського: № 159: «Де згода в сімействі»; № 279; «І ставок, і млинок, і вишневенький садок»; № 427; «Мужицька правда єсть колюча»; № 455: «Не із нашого села»; № 519: «Панів за те там мордували».

1065. Ковінька О. Хай росте, хай цвіте. — «Україна», 1963, № 25, с. 14—15.

У статті згадка про І. П. Котляревського як про видатного письменника, що народився в Полтаві.

1066. Косян В. Шевченко про Котляревського. — «Зоря Полтавщини», 1963, 12 листопада.

1067. Левченко М. О. Шляхи українського роману. — «Рад. літературознавство», 1963, № 3, с. 30—51.

«Енеїда» І. П. Котляревського, с. 32—34.

Рец.: Голубєва З. С. Становлення жанру роману. — «Рад. літературознавство», 1967, № 1, с. 34—45.

Полеміка з М. Левченко з приводу визначення жанру «Енеїди» І. П. Котляревського.

1068. Мазурик М. і Гершкович В. Котляревський і медицина. — «Вітчизна», 1963, № 4, с. 221.

У статті відомості про заслуги І. П. Котляревського в справі медичного обслуговування і охорони здоров'я населення Полтави під час його праці на посаді опікуна «богоугодних закладів».

1069. Нудьга Г. А. Бойовий, популярний жанр. — В кн.: Українські пародії. К., Вид-во Академії наук УРСР, 1963, с. 3—19.

І. П. Котляревський, с. 13—14.

1070. Охріменко П. П. Українські пісні в трьох білоруських

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 139

рукописних збірниках. — «Народна творчість та етнографія», 1963, № 1, с. 97—100.

Пісні з «Наталки Полтавки» в рукописних збірниках білоруських народних пісень сім'ї Злотникових з 1912—1913 і з 30-х років.

1071. Пільгук І. І. Т. Г. Шевченко — основоположник нової української літератури. Вид. 2, перероблене і доповнене. К., «Рад. школа», 1963. 466 с., портр.

Основні риси літературної творчості І. П. Котляревського, с. 6—8 у розділі «Закономірності становлення нової літератури», с. 6—23.

1072. Приходько П. Г. Шевченко й український романтизм 30—50-х рр. XIX ст. К. Вид-во Академії наук УРСР, 1963. 316 с. (Академія наук УРСР. Державний музей Т. Г. Шевченка).

Про І. П. Котляревського див. за покажчиком імен. Див. зокрема с. 146— 147 [про ставлення Т. Г. Шевченка до спадщини І. П. Котляревського], с. 158 [поезія Т. Г. Шевченка «На вічну пам'ять Котляревському»].

1072а. Самуйло В. І. П. Котляревський в оцінці корифеїв літератури. — «Наша культура», 1963, № 11 (67), листопад.

1073. Сапухін П. Видавець «Енеїди». — «Ленінська правда», 1963, 15 листопада.

Про М. Парпуру.

1074. Спогади про Лесю Українку. К., «Рад. письменник», 1963. 519 с., іл., портр.

Зі змісту: Участь Лесі Українки у святі відкриття пам'ятника І. П. Котляревському в Полтаві в 1903 р., с. 94, 184; У спогадах К. Квітки згадка, що Леся Українка знала напам'ять багато місць з «Енеїди» І. П. Котляревського, с. 229; Свято в честь 100-річчя «Енеїди» в Києві в 1898 р. та участь у ньому Лесі Українки, с. 266—268.

1074а. Халімончук А. М. Нарис історії української літератури XIX ст. Навч.-метод, посібник для студ.-заочн. філол. фак. Вид. 2, доповнене. Львів, Вид-во Львівського ун-ту, 1963. 164 с.

І. П. Котляревський. 1769—1838, с. 16—19.

1075. Шабліовський Є. Літературно-наукова діяльність А. П. Шамрая. — В кн.: Шамрай А. П. Вибрані статті і дослідження. К., Держлітвидав УРСР, 1963, с. 3—12.

А. П. Шамрай як дослідник творчості І. П. Котляревського, с. 7—8.

1076. Шамрай А. П. Вибрані статті і дослідження. К., Держлітвидав УРСР, 1963. 319 с

Зі змісту: Проблема реалізму в «Енеїді» І. П. Котляревського, с. 13— 58. — До тексту «Енеїди», с. 59—106. — «Наталка Полтавка» І. Котляревського, с. 107—179.

1077. Шевчук В. І. Сучасні українсько-чехословацькі літературні зв'язки. 1945—1960. К., Вид-во Академії наук УРСР, 1963. 151 с. (Академія наук УРСР. Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка).

І. П. Котляревський у чеській критиці, с. 96—98.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 140

1078. Щурат В. Віденський друк «Енеїди» Котляревського в 1848 р. — В кн.: Щурат В. Вибрані праці з історії літератури. К., Вид-во Академії наук УРСР, 1963, с. 148—151.

Див. № 666.

До 125-річчя з дня смерті

1079. Балега Ю. Поет невмирущої слави. — «Закарпатська правда», 1963, 13 листопада.

1080. Бородін В. І. П. Котляревський. — «Вісті з України». Вид. Т-ва культ. зв'язку з українцями за кордоном, 1963, 23 листопада.

1081. Губар О. Соловейко України. — «Кримська правда», 1963, 12 листопада.

1082. Залашко А. Автор «Енеїди». — «Молодь України», 1963, 10 листопада.

1083. І. П. Котляревський. — «Агітатор», 1963, № 18, с. 45.

1084. Котляревський живе, гнівається, сміється. — «Перець», 1963, № 21, с. 6—7.

У тексті нові ілюстрації до «Енеїди» А. Арутюнянца, А. Василенко, С. Герасимчука та В. Зелінського.

1085. Олійник Л. В. І. П. Котляревський. — «Український історичний журнал», 1963, № 6, с. 122—124.

1086. Поки сонце з неба сяє, тебе не забудуть. — «Зоря Полтавщини», 1963, 16 листопада.

Зміст: Кузьменко А. І. Котляревський і Панас Мирний. — Пільгук І. Біля пам'ятника. [Мова про свято відкриття пам'ятника І. П. Котляревському у 1903 р., про встановлення у Полтаві радянської влади та визволення міста від фашистів у 1943 році]. — Іванов А. Тісна дружба [І. П. Котляревського з М. С. Щепкіним]. — Андрущенко Ю. Нашому землякові. [Поезія]. — Залашко А. На почесній посаді. [Оповідання з життя І. П. Котляревського]. — Гарін Ф. Наталка. [Поезія].

1087. Полєк В. Живе слово письменника. — «Прикарпатська правда», 1963, 10 листопада.

1088. Родаченко І. Творець безсмертної «Енеїди». — «Робітнича газета», 1963, 12 листопада. Передрук: «Українське життя» [Канада], 1963, 17 листопада.

1089. Спасенно К. Автор безсмертної «Наталки». — «Соц. Донбасс», 1963, 12 ноября.

1090. Странная судьба «Энеиды». — «Смена», 1963, № 21, с. 16—17.

Про перші видання поеми та переклади на російську мову.

1091. Халимончук А. Чародей людских сердец. — «Львовская правда», 1963, 10 ноября.

1092. Юренко О., Залашко А. И. П. Котляревский. — «Орловская правда», 1963, 10 ноября.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 141

1093. Юхименко М. Поки сонце з неба сяє. — «Київська правда», 1963, 10 листопада.

1964

1093а. Базанов В. Ученая республика. М.—Л., «Наука», 1964. 463 с. (Академия наук СССР. Ин-т русской литературы (Пушкинский Дом).

Друге видання книги про «Вольное общество любителей российской словесности» [див. № 800]. Про І. Котляревського див. за покажчиком імен.

1094. Бурячок А. А. Семантико-синтаксичні функції прийменників у творах І. П. Котляревського і Т. Г. Шевченка (за, над, по). — В кн.: Джерела мовної мійстерності Т. Г. Шевченка. К., Вид-во Академії наук УРСР, 1964, с. 56—68.

1095. Дей О. І. Шляхи розвитку української книги. — «Українська мова і література в школі», 1964, № 6, с. 9—15.

Перше видання «Енеїди» І. П. Котляревського, с. 10—11.

1096. Н. Д[ибровенко]. Котляревский, Иван Петрович. — В кн.: Театральная энциклопедия. Т. 3. М., Изд-во «Сов. энциклопедия», 1964, стлб. 234—235, портр.

1097. Залашко А. Котляревський на Вінниччині. — «Вінницька правда», 1964, 31 травня.

Мова про перебування І. П. Котляревського на Вінниччині під час військової служби поета.

1098. Іван Петрович Котляревський. — В кн.: Волинський П. К., Кобилецький Ю. С., Пільгук І. І., Хропко П. П., Українська література. Література першої половини XIX століття. К., «Рад. школа», 1964, с. 56—121. Автор — П. П. Хропко.

Зміст: Життєвий і творчий шлях. — «Енеїда». Жанр твору, традиції й новаторство. Сюжет. Образи й особливості їх творення. Сатиричне зображення дійсності в поемі. Побутово-етнографічні картини. Характер сміху поеми і його джерела. Мова й стиль. Значення «Енеїди». — Поезії. — «Наталка Полтавка». Сюжет. Система образів. Майстерність п'єси. Місце твору в українській культурі. — «Москаль-чарівник». — Місце Котляревського в історії української літератури. — Джерела та посібники.

Рец.: а) Падалка Н. І. — «Українська мова і література в школі», 1965, № 10, с. 83—87; б) Халімончук А. — «Рад. літературознавство», 1965, № 8, с. 84—86.

У рецензіях також говориться про творчість І. П. Котляревського.

1099. Лисенко М. В. Листи. Упорядкування, примітки та коментарі О. Лисенка. Вступна стаття М. Рильського. Загальна редакція Л. Кауфмана. К., «Мистецтво», 1964. 533 с., іл., портр.

Про І. П. Котляревського див. за покажчиком імен. Зокрема див.: Лист до М. Ф. Комарова від 23 жовтня 1891 р. в справі впорядкування могили І. П. Котляревського та придбання садиби, яка колись належала поету, с. 195—197; Лист до Б. Грінченка, В. Самійленка, О. Русова, І. Шрага з запрошенням до участі у літ. збірнику в честь І. П. Котляревському [1898 р.], с. 281—282; Лист до Г. І. Маркевича 1898 р. у справі пам'ятника І. П. Котляревському в Полтаві, с. 288—289; Лист до М. Ф. Комарова 17 грудня 1898 р.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 142

з повідомленням про свято на честь І. П. Котляревського у зв'язку зі святкуванням 100-річчя «Енеїди», с. 299—300. Про те саме в листі до Г. І. Маркевича з грудня 1898 р., с. 302; Запрошення Б. Грінченкові взяти участь у збірникові, присвяченому І. П. Котляревському. Лист від 15 жовтня 1899 р., с. 316; Листи до Г. І. Маркевича 1903 року з приводу підготовки до відкриття пам'ятника І. П. Котляревському в Полтаві, с. 370 і далі.

1100. Марголис Ю. Д. Исторические взгляды Т. Г. Шевченко. Л., Изд-во Ленинградского ун-та, 1964. 294 с.

Т. Г. Шевченко про I. П. Котляревського, с. 62—63.

1101. Назаренко Ю. Ювілей литовського перекладача «Наталки Полтавки». — «Літ. Україна», 1964, 16 жовтня.

75 років з дня народження Матаса Григоніса.

1102. Пивоваров М. Перед судом історії. Мандрівка по старих архівних сховищах. — «Вітчизна», 1964, № 12, с. 148—161.

Про заборону царської цензури друкування в збірнику «На вічну пам'ять Котляревському» [1904 р.] наукових праць, присвячених авторові «Енеїди», а також ряду художніх творів.

1103. Пітила П. І. Морально-етичне виховання засобами літератури. — «Українська мова і література в школі», 1964, № 6, с. 36—40.

«Наталка Полтавка» І. П. Котляревського та її вплив на моральне виховання учнів, с. 37—38.

1104. Руденко М. А. Виховання інтересу до крилатого слова. — «Українська мова і література в школі», 1964, № 6, с. 43—47.

Крилаті вислови в «Енеіді», с. 44.

1105. Стеценко Л. Ф. Літературно-естетичні погляди І. П. Котляревського. — «Українська мова і література в школі», 1964, № 10, с. 29—36.

1106. Хропко П. П. «Енеїда» І. Котляревського. — «Рад. літературознавство», 1964, № 5, с. 119—127. (На допомогу вчителю).

До 195-річчя з дня народження

1107—1108. Залашко А. Бессмертие поэта. — «Приокская правда», 1964, 15 сентября.

1109. Залашко А. И. П. Котляревский. — «Тамбовская правда», 1964, 9 сентября.

1110. Залашко А. Об авторе «Наталки Полтавки». — «Курская правда», 1964, 9 сентября.

1111. Маркевич В. Чарівник українського слова. — «Зоря», 1964, 9 вересня.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 143

1965

1112. Білецький О. І. Зібрання праць у п'яти томах. Т. 2. Українська література XIX—початку XX століття. К., Вид-во «Наукова думка», 1965. 671 с., порт., іл.

Зі змісту: Українська література серед інших літератур світу, с. 5—42. [Про значення І. П. Котляревського для української літератури, с. 13, 17—19]. — До питання про періодизацію історії дожовтневої української літератури, с. 50—71. [І. П. Котляревський, с. 68]. — «Энеида» И. П. Котляревского, с. 111—126. Див. також покажчик імен.

1113. Вишня Остап. «Думи мої, думи мої». — В кн.: Вишня Остап. Твори в семи томах. Т. 7, К., «Дніпро», 1965, с. 342—386.

Запис у щоденнику про святкування 150-річчя «Енеїди» у Полтаві», с. 343—345. Там же про виставу «Наталки Полтавки» у Полтаві та про роль Возного у виконанні арт. Золотаренка. Див. також № 902.

1114. Дей О. І. Шляхи розвитку української книги. — В кн.: Українська книга. К.—X., Ред.-вид. відділ Книжкової палати УРСР, 1965, с. 44—57.

Перше видання «Енеїди» [1798 р.], с. 47.

1115. Залашко А. Іван Котляревський на Одещині. — «Чорноморська комуна», 1965, 22 вересня.

Мова про перебування І. П. Котляревського на Одещині в роки його військової служби.

1116. Кирилюк З. В. О. Сомов — критик та белетрист пушкінської епохи. К., Вид-во Київського ун-ту, 1965. 167 с.

О. Сомов про «Енеїду» І. П. Котляревського, с. 90, 122.

1117. Перепелиця П. З історії українського водевілю. — В кн.: Український водевіль, К., «Мистецтво», 1965, с. 3—25.

«Москаль-чарівник» І. П. Котляревського, с. 15—18.

1118. Письменники Західної України 30—50-х років XIX ст. Упор., підгот. текстів, бібліогр. довідки і прим. І. І. Пільгука та М. Г. Чорнописького. Вступ. ст. І. І. Пільгука. К., «Дніпро», 1965. 643 с., іл.

Зі змісту: Головацький Я. Іван Котляревський, с. 217—220. — Устиянович М. Промова на «Соборі учених руських» у Львові 13 (31) жовтня 1849 р., с. 413—416, у якій згадане ім'я І. П. Котляревського.

1118а. Пожидаев Г. Перо жар-птицы. — «Красная звезда», 1965, 4 сентября, с. 6.

Перекладач «Енеїди» І. Котляревського російською мовою К. Худенський.

1119. Смирнова Г. С. Воєнна лексика в «Енеїді» І. П. Котляревського. — В кн.: Тези доповідей звітно-наукової теоретичної конференції кафедр ін-ту (Івано-Франківський пед. ін-т), 1965, с. 106—108.

1119а. Старицький М. П. Твори у восьми томах. Т. 8. Оповідання. Статті. Листи. К., «Дніпро», 1965. 751 с., іл., факс.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 144

Зі змісту: Лист до Ц. О. Білиловського [поч. жовтня 1897 р.], с. 557—570. [Запрошення до участі в збірникові в честь І. Котляревського, с. 569]; Лист до Панаса Мирного. 12 січня 1898 р., с. 575—576. [Запрошення до участі в збірнику в честь І. Котляревського]; Лист М. К. Заньковецькій. Листопад 1898 р., с. 603—604. [Запрошенной до участі в святі І. Котляревського].

1120. Тесля О. Виховання ініціативи. — «Українська мова і література в школі», 1965, № 7, с. 70—73.

Сатиричний куток у шкільній стінгазеті п. н. «Еней», у якому використані мотиви «Енеїди».

1121. Шабліовський Є. С. Шляхами єднання. (Українська література в її історичному розвитку). К., «Дніпро», 1965. 368 с.

Про І. П. Котляревського та його історичну заслугу для української літератури див. у розділі «Визначальні риси нової української літератури дошевченківського періоду», с. 79—88.

1966

1122. Бацій І. С. Вивчення мови й стилю «Енеїди». — «Українська мова і література в школі», 1966, № 9, с. 32—37.

1122а. Білецький-Носенко П. Словник української мови. Підготував до видання В. В. Німчук. К., «Наукова думка», 1966. 243 с., портр. (Академія наук УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні).

У передмові до словника П. Білецький-Носенко вказує на «Евдіду» як джерело матеріалів, включених до словника, с. 19; Автор словника про внесок І. Котляревського в історію української літератури, с. 28.

1123. Волынский П. К. Котляревский, Иван Петрович. — В кн.: Краткая литературная энциклопедия. Т. 3. М., Изд-во «Сов. энциклопедия», 1966, стлб. 775—776.

1124. Волошко Є. Грецька антологія української поезії. — «Літ. Україна», 1966, 20 грудня.

Про «Малу антологію української поезії» мовою греків приазов'я, Жданов, 1966, у якій є переклади творів І. П. Котляревського, Т. Г. Шевченка, Л. Глібова, І. Франка, Лесі Українки.

1125. Карабанов Р. Традиційність і сучасність в образній структурі бурлеска. (На прикладі творів М. П. Осипова «Виргилиева Энеида, вывороченная наизнанку» та І. П. Котляревського «Енеїди»). — «Рад. літературознавство», 1966, № 8, с. 37—43.

1126. Мороз З. П. Реалізм української дожовтневої класичної драматургії. — В кн.: Мороз З. П. В боротьбі за реалізм. Дослідження з історії української літератури. К., «Дніпро», 1966, с. 79—157.

І. П. Котляревський, с. 85—92 та ін. Див. також № 831.

1127. Мороз О. Н. І. Франко про І. Котляревського. — В кн.: Мороз О. Н. Іван Франко. Семінарій. К., «Рад. школа», 1966, с. 268—269.

До теми додана бібліографія.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 145

1128. Нарис історії філософії на Україні. К., «Наукова думка», 1966. 656 с. (Академія наук УРСР. Ін-т філософії).

Іван Петрович Котляревський, с. 128—129.

1129. Пойдеменко М. Подиву гідна. — «Літ. Україна», 1966, 15 липня.

Про «Наталку Полтавку».

1130. Пуха І. В. І. П. Котляревський про виховання. — В кн.: Тези доповідей та повідомлень на конференції, присвяченій підсумкам науково-дослідної роботи за 1965 рік (Запорізький пед. ін-т). Запоріжжя, 1966, с. 39—42.

1131. Ротач П. П. Котляревський Іван Петрович. — «Архіви України», 1966, № 1, с. 104 (Літературна Полтавщина).

У кінці статті коротка бібліографія.

1132. Рябенко І. Перший видавець «Енеїди» [М. Парпура]. — «Молодь України», 1966, 23 вересня; «Рад Житомирщина», 1966, 23 березня.

1132а. Ткаченко В., Яременко В. Іван Котляревський. 9.IX.1769—9.ХІ.1838. — «Україна», 1966, № 40, с. 24 і стор. 3 обкл. (Україна — школі).

1132б. Унбегаун Б. О. Латинское войско в травестированных Энеидах. — В кн.: Русско-европейские литературные связи. Сборник статей к 70-летию со дня рождения академика М. П. Алексеева. М.—Л., «Наука», 1966, с. 339—345.

Згадуються травестії Скаррона, Блумауера, Осипова і Котляревського.

1133. Ходосов К. О. Атеїстичне виховання на уроках української літератури. Вид. 2, переробл. і доп. К., «Рад. школа», 1966, 192 с.

Також при вивченні творів І. Котляревського.

1134. Хоменко В. В. Ознайомлення учнів з популярністю «Наталки Полтавки» серед народів світу при вивченні творчості І. П. Котляревського в школі. — В кн.: Методика викладання української мови і літератури. Республіканський наук.-метод. збірник. Вип. 2. К., «Рад. школа», 1966, с. 95—102.

1967

1135. Дашкевич В. Поки живуть люди. — «Культура і життя», 1967, 18 травня.

125 років з часу першого повного видання «Енеїди», І. П. Котляревського в 1842 році.

1136. Залашко А. «Наталка Полтавка» в Болгарії. — «Зоря Полтавщини», 1967, 13 серпня.

1137. Іванов Л. Агапій Шамрай. — «Рад. літературознавство», 1967, № 4, с. 76—87.

А. П. Шамрай як дослідник творчості І. П. Котляревського, с. 86—87.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 146

1137а. Іван Петрович Котляревський. (Альбом. Життя і творчість в портретах, ілюстраціях і документах). Наоч. посібник для серед. школи. Автори: А. Василенко і А. Залашко. К., «Рад. школа», 1967.

Рец.: Ходосов К. Подарунок з огріхами. — «Друг читача», 1967, 25 липня.

1137б. Історія міст і сіл Української РСР. Полтавська область. К., Вид-во Української радянської енциклопедії, 1967.

Про І. Котляревського див. за покажчиком імен на с. 982.

1138. Історія української літератури у восьми томах. Том другий. Становлення нової літератури (друга половина XVIII— тридцяті роки XIX ст.). К., «Наукова думка», 1967.

Іван Петрович Котляревський, с. 200—221. [Автор — Є. С. Шабліовський]; Наталка Полтавка. Москаль-чарівник, с. 375—387. [Автор — В. Є. Шубравський].

1138а. Історія Української РСР у 2-х томах. Переробл. і доп. видання. Т. 1, К., «Наукова думка», 1967. 807 с. (Академія наук УРСР. Ін-т історії. 50 років Радянської влади).

Про І. Котляревського див. у розділі «Розвиток української культури в першій половині XIX ст., с. 408—428.

1139. Історія Української РСР. (Науково-популярний нарис). К., Держполітвидав УРСР, 1967. 410 с., порт., іл.

Про І. Котляревського див. у розділі: Дальший розвиток української культури, с. 120—123.

1140. Кирилюк Є. П. Життя є змістом прекрасного. — «Вітчизна», 1967, № 4, с. 171—175.

Про П. Г. Житецького. Значне місце у статті приділене праці П. Г. Житецького «Энеида» И. П. Котляревского и древнейший список ее», К., 1900 р.

1141. Костомаров М. I. Обзор сочинений, писанных на малороссийском языке. — В кн.: Костомаров М. I. Твори в двох томах, Т. 2., К., Дніпро», 1967, с. 375—393.

Див. №№ 279, 606.

1142. Лобас П. Лисенко і Котляревський. — «Зоря Полтавщини», 1967, 22 березня.

1143. Мовознавство на Україні за п'ятдесят років. К., «Наукова думка», 1967. 455 с. (Академія наук Української РСР). Ін-т мовознавства ім. Потебні).

Дослідження мови творів І. П. Котляревського див. за покажчиком імен.

1144. Непорожній О. С. Розкриття патріотичних мотивів у творах І. П. Котляревського. — «Українська мова і література в школі», 1967, № 8», с. 34—37.

1144а. Нудьга Г. Іван Котляревський за рубежем. — В кн.: Український календар. 1968. Варшава, Укр. сусп.-культ. т-во, [1967], с. 269—275.

Огляд перекладів і критичної літератури.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 147

1145. Охріменко П. «Енеїда» І. П. Котляревського і «Энеида навыворот». — «Комсомолець Полтавщини», 1967, 29 вересня.

1146. Пленкина [Данилейко] В. Ф. Развитие прогрессивной идеологии на Украине в конце XVIII — в начале XIX столетия. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук. Львов, 1967. 22 с. (Львовский гос. ун-т им. И. Франко).

Суспільно-політичні погляди I. П. Котляревського, с. 6—12.

1147. Преса Української РСР. 1917—1966. Статистичний довідник. X., 1967. 146 с. (Книжкова палата Комітету по пресі при Раді Міністрів УРСР).

Твори І. Котляревського видавались в УРСР 47 разів, тиражем 993,5 тис. прим. Українською мовою було здійснено 46 видань, тир. 973,5 тис. прим., російською мовою — 1 видання тир. 20 тис. прим., с. 50.

1148. Присяжнюк М. Славнозвісна перлина сміху. — «Вінницька правда», 1967, 7 лютого.

125 років з часу виходу повного видання «Енеїди» І. П. Котляревського.

1149. Ткаченко Н. С., Степовий К. О. Вивчення біографії І. П. Котляревського у 8 класі. — «Українська мова і література в школ», 1967, № 9, с. 31—37.

У тексті статті змістовний виклад біографії І. П. Котляревського.

1150. Федченко П. М. Українські альманахи 30-х років XIX ст. — «Рад. літературознавство», 1967, № 2, с. 33—45.

Відомості про твори І. П. Котляревського та про критичну літературу, друковану на сторінках «Украинского сборника», «Утренней звезды» та ін.

1151. Шевчук В. Ще раз про підручники. — «Літ. Україна», 1967, 20 червня.

У статті порушується питання про залежність «Енеїди» І. Котляревського від пародії М. Осипова. Автор твердить, що першою в часі була поема І. Котляревського.

1968

1152. Залашко А. Горький про Котляревського. — «Зоря», 1968, 26 березня.

1153. Залашко А., Лобас П. Знахідка в архіві. Нове про І. П. Котляревського. — «Зоря Полтавщини», 1968, 24 серпня.

Про лист І. Котляревського до А. А. Трощинського від 23.XII.1816 р., який є першорядним документові для характеристики діяльності письменника як вихователя в «Домі виховання бідних дворян».

Див. замітку: Котляревський — педагог. — «Літ. Україна», 1968, 24 вересня; у Полтавському музеї...—«Вітчизна», 1968, № 12, с. 217.

1154. Каганов І. Нове видання «Енеїди». — «Літ. Україна», 1968, 2 серпня.

Мова про підготовку видання «Енеїди» в художньому оформленні Р. Волинського.

1154а. Копиленко О. Світлий образ [О. М. Горький]. — В кн.:

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 148

Слово про Буревісника. Максим Горький і українська культура. К., «Дніпро», 1968, с. 262—264.

Див. № 889.

1155. Лобас П. Маловідома українська п'єса. — «Друг читача», 1968, 30 квітня, с. 8.

П'єса «Наследство и проклятие», видана в Таганрозі 1846 року, в якій автор статті знаходить впливи «Наталки Полтавки» І. Котляревського.

1156. Лобас П. О., Півторак Г. П. Василь Гоголь-Яновський і становлення нової української літературної мови. — «Мовознавство», 1968, № 3, с. 60—65.

У статті також про І. Котляревського.

1157.  Матеріали Котляревських читань 1965 року. Випуск 4. X., Вид-во Харківського держ. ун-ту, 1968. 96 с. [Полтавське обласне управління культури. Обласний відділ народної освіти. Полтавський літературно-меморіальний музей І. П. Котляревського. Обласний інститут удосконалення кваліфікації вчителів). Відп. ред. А. Т. Залашко.

Зміст: Андрейко К. Ф. Полтавщина часів І. П. Котляревського і наших днів, с. 3—9. — Мазуркевич О. Р. До з'ясування ролі І. П. Котляревського у боротьбі за народну освіту, с. 10—19. — Рудченко М. П. Слова і діла Панаса Мирного, с. 20—28. — Залашко А. Т. Нові матеріали до біографії І. П. Котляревського, с. 29—36. — Ротач А. О. Використання творів дожовтневої української літератури при вивченні творчості І. П. Котляревського в школі, с. 37—46. — Лобас П. О. Використання образотворчого мистецтва при вивченні творчості І. П. Котляревського, с. 46—55. Бацій І. С. Вивчення мови й стилю поеми «Енеїда» І. П. Котляревського, с. 56—68. — Холодова В. О. Використання музики при вивченні творчості І. П. Котляревського в школі, с. 69—72. — Калиниченко Г. П. Виразне читання п'єси «Наталка Полтавка» І. П. Котляревського як засіб поглиблення характеристики образів, с. 73—81. — Шаповал Л. В. Твори І. П. .Котляревського в позакласній роботі, с. 82—86. — Михайленко О. Р. Методика проведення в музеї уроку «Значення творчості І. П. Котляревського та вшанування його пам'яті», с. 87—92. — Хроніка, с. 93—96.

У праці А. Т. Залапіка «Нові матеріали до біографії» І. П. Котляревського» подаються документи про батьків поета — батька й матір, а також архівні знахідки документів про військову службу письменника. У рубриці «Хроніка» відомості про наукову й культурно-масову діяльність Музею І. П. Котляревського за 1964—1965 роки.

Рец.: а) Іванов В. Нове слово про І. П. Котляревського. — «Зоря Полтавщини», 1968, 8 жовтня; б) Белей Г. «Доки сонце з неба світить». — «Комсомолець Полтавщини», 1968, 12 листопада.

1157а. Нечуй-Левицький І. Загальний огляд найновішої русько-української літератури. Подав М, П. Тараненко. — «Рад. літературознавство», 1968, № 4, с. 71—75.

Оцінка творчості І. Котляревського, с. 72, 74.

1158. Овсій І. Документи свідчать. — «Зоря Полтавщини», 1968, 3 серпня.

Публікуються документи про заборону виголошувати промови українською мовою в день відкриття пам'ятника І. Котляревському в Полтаві у 1903 році.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 149

1159. Полек В. Польські голоси про I. П. Котляревського. — «Всесвіт», 1968, № 7, с. 91.

1160. Рябенко І. Перший видавець «Енеїди» [М. Парпура]. — «Друг читача», 1968, 29 жовтня, с. 8.

1160а. Тесля О. Ф. Як навчити учнів писати твори. (З досвіду). К., «Рад. школа», 1968. 111 с.

Душевна краса української дівчини-трудівниці за п'єсою «Наталка Полтавка» І. Котляревського, с. 73—75.

1160б. Ткаченко Н. С., Ходосов К. О. Іван Котляревський у школі. К., «Рад. школа», 1968. 215 с. з іл.

Зміст: Вступ. — Життя і літературна діяльність Івана Котляревського. — «Енеїда». — «Наталка Полтавка» — «Москаль-чарівник».

Рец.: Трійняк І. Котляревський у школі. — «Друг читача», 1969, 11 березня, с. 7. Стеценко Л. Ф. — «Українська мова і література в школі», 1969, № 6, с. 87—90; Вербицька Є. Слово Котляревського в школі. — «Літ. Україна», 1969, 1 липня.

1161. Фалендиш Л. Т. І. Котляревський в оцінці І. Франка. — «Рад. літературознавство», 1968, № 5, с. 53—60.

Доповнення, 1967—1968

1161а. Боровиковський Л. Листи до І. І. Срезневського. — В кн.: Боровиковський Левко. Повне зібрання творів. К., «Наукова думка», 1967, с. 207—216. Див. № 630.

11616. Залишко А. Т. Творчість І. П. Котляревського в оцінці І. Я. Франка. — В кн.: Матеріали міжвузівської ювілейної наук. конф., присв. 110-річчю з дня народження та 50-річчю з дня смерті І. Я. Франка. (Житомирський пед. ін-т). Львів, 1968, с. 29—31.

1161в. Кирчів Р. Відгомін Котляревського в польській культурі. — В кн.: Український календар. 1969. Варшава, [1968], с. 186—190.

1161г. Рогозін Л. Л. Ускладнене речення в поемі І. П. Котляревського «Енеїда». — В кн.: Синтаксична будова української мови. К., «Наукова думка», 1968, с. 155—163.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 150

ХРОНІКАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ *

1838

Некрологи на смерть І. П. Котляревського

1162. [Стеблин-Каминский С.] — «Полтавские губернские ведомости», 1838, № 14, с. 87—89.

Передрук див. № 623.

1163. «Сын отечества», 1838, т. 6, отд. V, с. 64. У рубриці «Современная история».

1164. И. П. Котляревский. [Некролог]. — В кн.: Месяцеслов на 1840-й год. СПб., 1839, с. 164—165.

1843

1165. [I. П. Котляревський. Портрет]. — В кн.: Молодик на 1843 год. Украинский сборник, издаваемый И. Бецким. Часть 2. X., 1843.

Замітки: а) Калайденский К. — «Маяк», 1844, т. 13, кн. 25, гл. 4. Новые книги, с. 1—26 [17, 26]; б) Кореун А.—«Маяк», 1842, т. 5, кн. 9. Смесь, с. 27—30 [30].

У замітках мова про портрет І. Котляревськог, рисунок на камені Башилова, а також автограф І. Котляревського «Оди Сафо» [див. № 16].

1855

1166. Энеида (Виргилиева) вывороченная наизнанку Н. О. (Николаем Осиповым и Александром Котельницким. Подражание малороссийскому сочинению И. П. Котляревского). Изд. 2. Ч. I—IV. СПб., 1801. — В кн.: Каталог книг Библиотек императорского ун-та св. Владимира, т. 2. К., 1855, с. 96.

Інтересне в цій замітці те, що вказується на травестію М. Осипова як на наслідування І. Котляревського.

1856

1167. Данилевский Г. Полтавская старина в отношении ко времени Петра Великого. — «Журнал Министерства Народного просвещения», 1856, февраль, с. 133—177.

2. Домик Котляревского, с. 143—145.

1859

1168. Данилевский Г. Полтавские памятники. Домик Котляревского. — «Иллюстрация», 1859, № 60.

1169. Отчет Императорской публичной библиотеки за 1858 год, представленный... Корфом. СПб., 1859. 150 с.

Про придбання рукописів І. П. Котляревського, с. 90.

* У цьому розділі подаються також відомості про праці, що стосуються теми «І. Котляревський в образотворчому мистецтві».

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 151

1869

1170. Домик Котляревского в Полтаве. — «Воскресный досуг», 1869, № 313, с. 796.

1884

1171. Бучневич В. Е. Несколько слов о домике Котляревского в г. Полтаве. — «Киевская Старина», 1884, т. 10, кн. 10, с. 352— 353. Док., изв. и зам.

1885

1172. [Замітка про могилу I. П. Котляревського]. — «Заря», 1885, № 117.

1888

1173. Журавель [Кониський О. Я.] На вічну пам'ять Котляревському. (Лист до редактора «Правди»). — «Правда», 1888, Річник 14, вип. 2, за місяць падолист, с. 123—125.

Звернення до Галичан про вшанування 50-х роковин з дня смерті I. П. Котляревського.

1174. З Києва. (Відгомін з святкування ювілею Ів. П. Котляревського). — «Діло», 1888, № 263, 26 листопада (8 грудня), с. 2.

Згадані статті Д. Мордовця про І. П. Котляревського, надр. в журн. «Новости» і «Нива».

1175. Поминка по И. П. Котляревском в Полтаве. — «Киевская старина», 1888, т. 23, кн. 12, с. 150. Док., изв. и зам.

1176. Тихе святкованє ювілею І. П. Котляревського. — «Діло», 1888, № 244, 14 (2) листопада, с. 2.

Про вечір пам'яті І. П. Котляревського в Києві.

1177. Бучневич В. Е. Памятник Котляревского в Полтаве. — «Киевская старина», 1889, т. 26, кн, 8, с. 550. Док., изв. и зам. Мова про могилу І. П. Котляревського.

1178. М. К[омаров]. Пам'ятник на могилі І. Котляревського в Полтаві. — «Зоря», 1891, № 16, 15 (27) серпня, с. 317.

Говориться про занедбаний вигляд могили І. П. Котляревського і про збірку грошей на поставлення пам'ятника, який відповідав би заслугам письменника. Замітка написана з приводу статті, підписаної «Полтавець» у часописі «Елисаветградский вестник», 1891, № 104.

1179. Остатки домика И. П. Котляревского в Полтаве. — «Киевская старина», 1891, т, 33, кн. 6, с. 485—486. Підп.: Р.

У замітці звертається увага на те, що будиночок І. П. Котляревського руйнується. Прохання збирати пам'ятки про поета, які ще лишилися.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 152

1892

1180. «Правительственный вестник», 1892, № 247, с. 2.

У рубриці «Разные известия» розповідається про будиночок І. П. Котляревського та спорудження пам'ятника поетові в Полтаві. Про це саме див. також: «Харьковские губернские ведомости», 1892, № 256.

1181. Могила Івана П. Котляревського на кладовищі в Полтаві. — «Зоря», 1893, № 18, 15 (27) вересня, с. 349.

Фотографія і короткий текст.

1894

1182. Пам'ятник на могилі І. Котляревського. — «Зоря», 1894, №6, 15 (27) березня, с. 142.

Про рішення Полтавської міської управи дати кошти на спорудження пам'ятника на могилі І. П. Котляревського.

1895

1183. В справі обходу сотих роковин видання «Енеїди» — «Буковина», 1895, № 167, 24 грудня (5 січня 1896), с. 3.

1184. В справі пам'ятника Іванові П. Котляревському. — «Буковина», 1895, № 54, 11 (23) червня, с. 3.

1185. О памятнике И. П. Котляревскому в Полтаве. — «По морю и суше», 1895, № 41, с. 6—7.

У статті підіймається питання про спорудження пам'ятника І. П. Котляревському.

1896

1186. В справі пам'ятника на могилі Ів. Котляревського. — «Буковина», 1896, № 65, 21 березня (2 квітня), с. 2.

1187. На пам'ятник Івана Котляревського в Полтаві. — «Буковина», 1896, № 107, 16 (28) травня, с. 2—3.

1188. Падалка Л. Еще о памятнике И. Котляревскому в Полтаве. — «По морю и суше», 1896, № 7, с. 116—117.

1189. По поводу постановки памятника над могилой И. П. Котляревского в Полтаве. — «Киевская старина», 1896, т. 52, кн. 3, с. 103—106. Док., изв. и зам.

У статті історія заходів по спорудженню пам'ятника І. П. Котляревському в Полтаві. На стор. 106: Объявление о подписке на памятник И. П. Котляревскому.

Ці матеріали надруковані також в газ.: «Полтавские губернские ведомости», 1896, 10 февраля.

1190. Полтавская городская управа. Сведения о поступлении пожертвований на памятник И. П. Котляревскому в Полтаве. (По 1 октября 1896 года). Полтава, 1896, 12 с., 3 табл.*

* У бібліографії пропускаємо інформації про збір грошей на спорудження пам'ятника І. П. Котляревському в Полтаві, які систематично друкувалися на сторінках журналу «Киевская старина», дрібні відомості про хід побудови

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 153

1191. Про пам'ятник І. Котляревському пише наш дописуватель з Полтавщини... — «Буковина», 1896, № 39, 20 лютого (3 березня), с. 2—3; № 65, 21 березня (2 квітня), с. 2.

1897

1192. Бучневич В. Е. Домик Котляревского и памятник его в Полтаве. — «Исторический вестник», 1897, кн. 12, с. 943—947.

1193. Гаврыш В. К проекту памятника Ив. Петр. Котляревскому в Полтаве. — «Киевская старина», 1897, т. 56, кн. 3, с. 76—77. Док., изв. и зам.

1194. Тримач М. Про пам'ятник Котляревському. — «Буковина», 1897, № 154, 13 (25) липня, с. 2—3.

1195. [Портрет І. Котляревського. Видання Г. Коваленка. Чернігів, Типо-літогр. Губерн. правління, 1897].

1196. Старицкий М. П. Письмо в редакцию о предполагаемом издании Литературного сборника в память И. П. Котляревского. — «Киевская старина», 1897, т. 59, кн. 12, с. 75. Док., изв. и зам.

Звернення М. П. Старицького, як упорядника, з проханням надсилати матеріали до планового збірника в честь І. П. Котляревського.

1898

1197. Вересай О. К столетию «Энеиды» Котляревского. — «Новйе время», 1898, № 8111.

Замітка: Ювілей І. П. Котляревського. — «Буковина», 1898, № 117, 2 (14) жовтня, с. 2—3.

1198. Домик Котляревского в Полтаве. — «Киевская старина», 1898, № 62. кн. 7—8, с. 152—154.

Перед текстом 62 тома «Киевской старины» подана репродукція картини Т. Шевченка з зображенням будиночка І. П. Котляревського.

Святкування 100-річчя "Енеїди"

На Буковині

1199. Столітній ювілей відродження українсько-руської літератури. — «Буковина», 1898, № 119, 7 (19) жовтня, с. 3.

1200. Ювілей Котляревського на Буковині. — «Буковина», 1898, № 120, 9 (21) жовтня, с. 1—2.

1201. Братя Русини! Сто літ минає... — «Буковина», 1898, № 135, 13 (25) листопада, с. 1.

Звернення Комітету про відзначення 100-річчя «Енеїди».

пам'ятника, які передруковувалися з журналів «Киевская старина» і «Літературно-науковий вісник» газетами Росії і Галичини і обмежуємося тільки більшими замітками, що були надруковані в двох названих вище журналах.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 154

1202. Програма святочного обходу 100-х роковин відродин русько-української літератури. — «Буковина», 1898, № 135, 13 (25) листопада, с. 1.

1203. Ювілей відродин українсько-руської літератури в Чернівцях. — «Буковина», 1898, № 140, 25 листопада (7 грудня), с. 1—2.

1204. Подяка [за участь у святі 100-річчя «Енеїди» від святочного виділу руських товариств в Чернівцях 1 грудня 1898]. — «Буковина», 1898, № 144, 4 (16) грудня, с. 1.

1205. Ювілей Котляревського. — «Руська рада», 1898, № 19, 4 (16) грудня.

Див. також: Святочний обхід 100-х роковин відродин русько-української літератури. — «Діло», 1898, № 256, 14 (26) листопада, с. 2; З Буковинської Русі. Ювілей Котляревського. — «Діло», 1898, № 266, 29 листопада (10 грудня), с. 1; В оправі ювілейних торжеств. — «Руслан», 1898, № 228, 6 (18) жовтня, с. 2. [Про звернення буковинського письменника Марка Мурави в справі відзначення 100-річчя «Енеїди»]; Свято на Буковині. — «Руслан», 1898, № 257, 15 (27) листопада, с. 1—2; Ювілей Котляревського на Буковині. — «Руслан», 1898, № 257, 15 (27) листопада, с. 3; Ювілей відродин українсько-руської літератури в Чернівцях. — «Руслан», 1898, № 266, 27 листопада (9 грудня), с. 2—3; Столітній ювілей русько-народного письменства. — «Свобода», 1898, № 49, 3 (15) грудня, с. 380.

У Катеринодарі на Кубані

1206. Чествование столетия малорусской литературы в Екатеринодаре. — «Киевская старина», 1898, т. 63, кн. 10, с. 18—20.

На основі інформації газети «Кубанские областные ведомости», 1898, № 179, 20-22 серпня.

У Києві

1207. Празднование столетия возрождения украинской литературы. 1. В Киеве. — «Киевская старина», 1899, т. 64, кн. 1, с. 20—21. Док., изв. и зам.

Свято відбулося 25 листопада заходом Літературно-артистичного товариства.

Замітки про свято подали також: а) «Літ.-наук. вісник», 1898, т. 4, кн. 12, с. 229—231. Хрон. і бібл.; б) «Жизнь и искусство», 1898, № 328; «Киевское слово», 1898, №№ 3910, 3911; «Сын отечества», 1898, № 336; д) «Полтавские губернские ведомости», 1898, № 261; е) Комаренко В. Ювілей Котляревського в Києві. Київ, 25-го листопада (7-го лат. грудня с. р.). — «Буковина», 1898, № 143, 2 (14) грудня, с. 1. «Руслан», 1898, № 272, 4 (16) грудня, с. 3.

У Львові

1208. О. М[аковей]. Столітні роковини відродження українсько-руського письменства. (Обхід у Львові дня 31 н. ст. жовтня і 1 н. ст. падолиста 1898). — «Літ.-наук. вісник», 1898, т. 4,

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 155

кн. 11, с. 101-114. Друга пагінація; «Записки Наукового товариства імені Шевчеща», 1898, т. 26, кн. 6, с. 1—14. [У кінці книги].

1209. К юбилею Котляревского. — «Киевская старина», 1898, т. 63, кн. 12, с. 75—76. Док., изв. и зам.

1210. К чествованию И. П. Котляревского. — «Киевская старина», 1899, т. 64, кн. 3, с. 146—147. Док., изв. и зам.

Подаються тексти телеграм, які були надіслані на свято у Львові.

Див. також: Обхід століття українсько-руської літератури. — «Буковина», 1898, № 80, 8 (20) липня, с. 2; В столітню річницю появлення «Енеїди». — «Буковина», 1898, № 113, 23 вересня (5 жовтня), с. 2; Руські ювілейні торжества у Львові. — «Буковина», 1898, № 118, 4 (16) жовтня, с. 3; Столітній ювілей відродження українсько-руської літератури. — «Буковина», 1898, № 119, 7 (19) жовтня, с. 3; Програма святкування 100-літнього ювілею у Львові. — «Буковина», 1898, № 124, 18 (30) жовтня, с. 2; Ювілейне свято у Львові. — «Буковина», 1898, № 126, 23 жовтня (4 листопада), с. 1—3;

Обхід століття українсько-руської літератури. — «Діло», 1898, № 145, 3 (15) липня, с. 3; Сегорічні наші ювілеї. — «Діло», 1898, № 175, 8 (20) серпня, с. 1; 100-літній ювілей відродження русько-української літератури. — «Діло», 1898, № 208, 19 вересня (1 жовтня), с. 2; Запросини на столітній ювілей відродження українсько-руської літератури, споряджений Науковим товариством імені Шевченка при участі всіх українсько-руських товариств у Львові. — «Діло», 1898, № 221, 5 (17) жовтня, с. 1. В кінці ряд підписів, у тому числі І. Франка; Програма 100-літнього ювілею відродження українсько-руської літератури. — «Діло», 1898, № 221, 5 (17) жовтня, с. 3; Від Комітету 100-літнього відродження українсько-руської літератури. — «Діло», 1898, № 226, 10 (22) жовтня, с. 2; Програма 100-літнього ювілею відродження українсько-руської літератури. — «Діло», 1898, № 228, 13 (25) жовтня, с. 1; Русини-Українці! — «Діло», 1898, № 290, 15 (27) жовтня, с. 1; Від ювілейного комітету відродження українсько-руської літератури... — «Діло», 1898, № 231, 16 (28) жовтня, с. 3; Ювілейне торжество відродження українсько-руської літератури. — «Діло», 1898, № 234, 20 жовтня (1 листопада), с. 1—2; Свято сотих роковин відродження руського письменства. — «Діло», 1898, № 285, 21 жовтня (2 листопада), с. 1—2; Письменні привіти і телеграми на торжество ювілея відродження русько-української літератури. — «Діло», 1898, № 236, 22 жовтня (3 листопада), с. 1—2; Від ювілейного комітету відродження українсько-руської літератури. — «Діло», 1898, № 242, 30 жовтня (11 листопада), с. 2. [Подяка за участь у святі];

В столітню річницю появлення «Енеїди». — «Руслан», 1898, № 208, 18 (30) вересня, с. 3; Руські ювілейні торжества. — «Руслан», 1898, № 221, 3 (16) жовтня, с. 1; Ювілейні торжества. — «Руслан», 1898, № 229, 13 (25) жовтня, с. 1—2; Програма святочного вечора. — «Руслан», 1898, № 234, 18 (30) жовтня, с. 2; Торжество відродження українсько-руської літератури. — «Руслан», 1898, № 236, 21 жовтня (2 листопада), с. 3. Підп.: О. К.; 100-літню річницю... — «Руслан», 1898, № 237» 22 жовтня (3 листопада), с. 3; Торжество відродження українсько-руської літератури. — «Руслан», 1898, № 238, 23 жовтня (4 листопада), с. 1—2;

Славно святкували Львівські русини... — «Свобода», 1898, № 44, 29 жовтня (10 листопада), с. 345—346; Столітній ювілей руського народного письменства. — «Свобода», 1898, № 43, 22 жовтня (3 листопада), с. 341—342.

Див. також: Запросини на 100-літній ювілей відродження українсько-руської літератури, споряжений Науковим товариством імені Шевченка при участі всіх українсько-руських товариств у Львові. Львів, в жовтні 1898 р.4 с.

Відозва підписана багатьма письменниками і громадськими діячами, у тому числі І. Франком.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 156

У Петербурзі

1211. Празднование столетия возрождения украинской литературы. 2. В Петербурге. — «Киевская старина», 1899, т. 64, кн. 1, с. 20—21. Док., изв. и зам.

1212. Чествование И. П. Котляревского. 1) В Петербурге. 2) В Чернигове. 3) В Одессе. — «Киевская старина», 1899, т. 64, кн. 3, с. 147—149. Док., изв. и зам.

1213. Дня 3 н. ст. лютого с. р. в салі Павлової в Петербурзі відбувся великий вечерок в пам'ять І. Котляревського. — «Літ.-наук. вісник», 1899, т. 5, кн. 2, с. 136. Хр. і бібл.

1214. Дня 22 січня в Петербурзі... відбувся літературно-музичний вечір на спомин І. П. Котляревського. — «Літ.-наук. вісник», 1899, т. 5, кн. 3, с. 202—203. Хр. і бібл.

На святі, яке відбулося 29 жовтня 1898 р., В. Лесевич виголосив доповідь про вплив Г. С. Сковороди на І. П. Котляревського; На святі, яке відбулося 22 січня 1899 року, після вступного слова Д. Мордовця М. Л. Кропивницький прочитав уривки з «Енеїди», а пізніше були показані картини з «Наталки Полтавки» за участю М. К. Заньковецької у ролі Наталки і М. Л. Кропивницького у ролі виборного.

Про святкування 100-річчя «Енеїди» в Петербурзі інформували також: «Буковина», 1898, № 147, 11(23) грудня, с. 2; «Діло», 1898, №2718, 14(26) грудня, с. 1; «Літ.-наук. вісник», 1898, т. 4, кн. 12, с. 229—231. Хр. і бібл.: Г-цкий М. Среди малороссов. (Вечер памяти Котляревского). — «Сын отечества», 1899, № 22, 24 января (5 февраля); «Биржевые ведомости», 1699, № 23 та ін. газети.

У Полтаві

1215. Василенко В. О юбилее и памятнике И. П. Котляревскому в Полтаве. — «Киевская старина», 1898, т. 63, кн. 12, с. 71—75. Док., изв. и зам.

Див. також: «Киевская старина», 1899, т. 64, кн. 2, с. 94—95. Док., изв. и зам. [Спростування інформації, поданої в журналі «Киевская старина», 1898, кн. 12, с. 81 про свято в честь І. П. Котляревського в Полтаві].

Про свято в честь I. П. Котляревського в Полтаві див. також.: «Літ.-наук. вісник», 1898, т. 4, кн. 11, с. 154—156. Хр. і бібл.; Замітки п. н. «29 августа 1898 в г. Полтаве» в газ. «Хуторянин», 1898, 3 сентября.

Пригадка руським товариствам. — «Діло», 1898, № 189, 26 серпня (7 вересня), с. 3; На торжество в честь Котляревського в Полтаві. — «Діло», 1898, № 198, 5 (17) вересня, с. 3; На обхід пам'яті Івана Котляревського. — «Діло», 1898, № 200, 9 (21) вересня с. 3.

У замітках говориться про надіслані з Галичини телеграми з привітаннями.

У Чернігові

1216. Коваленко Гр. Лист з Чернігова. (... Вечерниці і промова В. Науменка з нагоди століття нової української літератури. Те ж питанє в Чернігівській раді міській). — «Літ.-наук. вісник», 1898, т. 4, кн. 10, с. 31—34.

У тексті статті зміст промови В. Науменка, виголошеної 18 серпня 1898 р.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 157

1217. Чернігівське музикально-драматичне товариство. — «Літ.-наук. вісник», 1899, т. 5, кн. 1, с. 62—63, Хр. і бібл.

Замітка про свято 29 листопада 1898 р.

У інших місцевостях

1218. В пам'ять сотих роковин виходу «Енеїди». — «Діло», 1898, № 264—265, 28 листопада (9 грудня), с. 3.

Свято у Бережанах.

1219. Обхід столітних роковин виступу Івана Котляревського в Бродах. — «Руслан», 1898, № 272, 4 (16) грудня, с. 3; Допись... — «Руслан», 1898, № 286, 22 грудня (3 січня 1899), с. 2. Підп.: ї.

1220. Свято Котляревського в Бучачи. — «Діло», 1898, № 284, 21 грудня (2 січня), с. 2. Підп.: Очевидець; Торжественный вечер в пам'ять сотих роковин відродин руської літератури. — «Руслан», 1898, № 276, 9 (21) грудня, с. 2.

1221. Віденське руське товариство робітниче «Родина». — «Діло», 1898, № 253, 12 (24) листопада, с. 2—3; З Відня пишуть нам. — «Діло», 1898, № 273, 7 (19) грудня, с. 2; Товариство руських робітників у Відні... — «Руслан», 1898, № 255, 13 (25) листопада, с. 2; З нагоди святкованя Котляревського у Відні. — «Руслан», 1898, № 262, 21 листопада (3 грудня), с. 2. Підп.: Гість; З нагоди другого святкованя Котляревського у Відні. (Допись). — «Руслан», 1898, № 287, 23 грудня (4 січня 1899), с. 2—3; № 288, 24 грудня (5 січня), с. 2. Підп.: Тутешній.

1222. З Долини пишуть нам... — «Діло», 1898, № 236, 22 жовтня (3 листопада), с. 2.

1223. І дрогобицькі русини... — «Діло», 1898, № 263, 26 листопада (7 грудня), с. 3; В 100-ну річницю відродження руської літератури. — «Діло», 1898, № 272, 5 (17) грудня, с. 3; В 100-літну річницю... — «Руслан», 1898, № 274, 6 (18) грудня, с. 2.

1224. Про ювілей Котляревського в Кракові. — «Буковина», 1898, № 129, 30 жовтня (11 листопада), с. 3; Ювілей Котляревського в Кракові. — «Руслан», 1898, № 241, 28 жовтня (9 листопада), с. 3; «Киевская старина», 1899, т. 64, кн. 1, с. 20—23.

1225. Молодіж академічна руської гімназії у Львові. — «Діло», 1898, № 272, 5 (17) грудня, с. 3; Святочний вечер... молодіжи... академічної... — «Руслан», 1898, № 274, 6 (18) грудня, с. 2; Молодіж академічної у Львові. — «Руслан», 1898, № 277, 11 (23) грудня, с. 3. Підп.: о. к.; Товариство руських ремісників «Зоря». — «Діло», 1898, № 249, 7(19) листопада, с. 2—3; Вчера... урядило товариство руських ремісників «Зоря». — «Діло», 1898, № 250, 9 (21) листопада, с. 3; Столітній ювілей русько-народного письменства. — «Свобода», 1898, № 46, 12 (24) листопада, с. 365.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 158

1226. Соті роковини відродження руської літератури. — «Діло», 1898, № 273, 7 (19) грудня, с. 2; Подвійні соті роковини нашого відродження літературного в Перемишлі. — «Діло», 1898, № 278, 14 (26) грудня, с. 2; Підп.: О. П.; Святочний вечер в соті роковини відродження руського народа... в Перемишлі. — «Руслан», 1898, № 275, 8 (20) грудня, с. 3; Соті роковини... — «Руслан», 1898, № 278, 12 (24) грудня, с. 2. Підп.: Учасник [В. Г. Щурат]; Столітній ювілей відродження русько-української літератури. — «Діло», 1898, № 211, 23 вересня (5 жовтня), с. 3; Столітні роковини відродження українсько-руської літератури. — «Діло», 1898, № 252, 11 (23) листопада, с. 3; Ювілейний обхід в Перемишлі. — «Діло», 1898, № 262, 25 листопада (6 грудня), с. 3; Свято Івана Котляревського в Перемишлі. — «Діло», 1898, № 267—268, 1 (13) грудня, с. 1—2. Підп.: Участник; Столітний ювілей відродження українсько-руської літератури... — «Руслан», 1898, № 214, 25 вересня (7 жовтня), с. 3; Столітні роковини відродження українсько-руської літератури... — «Руслан», 1898, № 255, 13 (25) листопада, с. 2; В програму ювілейного обходу Котляревського в Перемишлі. — «Руслан», 1898, № 265, 26 листопада (8 грудня), с. 3; Народні торжества в Перемишлі. — «Руслан», 1898, № 268, 29 листопада (11 грудня), с. 2.

1227. Столітній ювілей русько-народного письменства. Пишуть нам з Рогатинщини. — «Свобода», 1898, № 45, 15 (27) листопада, с. 358.

1228. З Самбора пишуть нам... — «Діло», 1898, № 258, 19 (30) листопада, с. 2; Філія «Просвіти» в Самборі. — «Діло», 1898, № 263, 26 листопада (7 грудня), с. 3; Свято Котляревського в Самборі. — «Діло», 1898, № 272, 5 (17) грудня, с. 2; Ювілей Котляревського в Самборі. — «Руслан», 1898, № 260, 19 липня (1 грудня), с. 3; Святочний вечір... в Самборі. — «Руслан», 1898, № 265, 26 листопада (8 грудня), с. 3; Ювілей Котляревського в Самборі. — «Руслан», 1898, № 275, 8 (20) грудня, с. 2.

1229. Село Скнилів [Львівський район]... Пам'ятку Івана Котляревського святкували... — «Свобода», 1898, № 48, 26 листопада (8 грудня), с. 380—381.

1230. Дня 8 н. ст. грудня... — «Діло», 1898, № 249, 7 (19) листопада, с. 3; Обхід ювілейний в Станиславові. — «Діло», 1898, № 275, 10(22) грудня, с. 2; № 276, 11 (23) грудня, с. 2; Святочний обхід столітніх роковин відродження українсько-руської літератури в Станиславові дня 19-го грудня 1898. — «Руслан», 1898, № 270, 2(14) грудня, с. 2—3; Про ювілей Котляревського в Станиславові. — «Руслан», 1898, № 277, 11 (23) грудня, с. 2; Столітній ювілей руського народного письменства. — «Свобода», 1898, № 52, 24 грудня (5 січня 1899), с. 414; Ювілей Котляревського. — «Буковина», 1898, № 143, 2 (14) грудня, с. 2—3.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 159

1231. Товмацька філія «Просвіти». — «Діло», 1898, № 274, 8 (20) грудня, с. 2; Ювілейне віче в пам'ять столітніх роковин відродження руського письменства... в Товмачи. — «Руслан», 1898, № 277, 11 (23) грудня, с. 3.

1232. Читальня... в Хирові. — «Діло», 1898, № 235, 21 жовтня (2 листопада), с. 3; Ювілей Котляревського в краю. — «Руслан», 1898, № 239, 24 жовтня (5 листопада), с. 3.

1233. Столітній ювілей русько-народного письменства. — «Свобода», 1898, № 44, 29 жовтня (10 листопада), с. 350—351.

Повідомлення з різних міст Галичини.

1234. Полтавская городская управа. Сведения о поступлении пожертвований на памятник И. П. Котляревскому в Полтаве. (По 1 января 1898 года). [Полтава, 1898]. 5 с.

Проект пам'ятника Ів. Котляревському. — «Буковина», 1898, № 123, 16 (28) жовтня, с. 3. Підп.: Г. X.; В справі пам'ятника. — «Буковина», 1898, № 140, 25 листопада (7 грудня), с. 3; Проект пам'ятника Ів. Котляревському. — «Діло», 1898, № 221, 5 (17) жовтня, с. 3; В справі пам'ятника Іванові Котляревському в Полтаві. — «Діло», 1898, № 261, 24 листопада (5 грудня), с. 3; Проект памятника Ів. Котляревському. — «Літ.-наук. вісник», 1898, т. 4, кн. 10, с. 70—71. Хр. і бібл.; «Книжный вестник», 1898, кн. 6, с. 721. Хроника; «Полтавские губернские ведомости», 1898, № 38; Пам'ятник Котляревського. — «Свобода», 1898, № 41, 8 (20) жовтня, с. 327.

1899

1235. Знайдено новий список «Енеїди» І. П. Котляревського. — «Літ.-наук. вісник», 1899, т. 5, кн. 3, с. 201. Хр. і бібл.

Мова про так зв. описок «Заградського», описаний П. Житецысим у кн.: «Енеїда» Котляревского и древнейший список ее», К., 1900.

1236. Курьезный протест. — «Киевская старина», 1899, т. 64, кн. 2, с. 94. Док., изв. и зам. [На основі замітки в газ. «Буковина», 1898, № 140]; Об'єдинителям! — «Діло», 1898, № 239, 27 жовтня (8 листопада), с. 1.

Про інтриги москвофілів у зв'язку зі святкуванням 100-річчя нової української літератури.

1237. На виставі рукомесних виробів, що відкрита 21 січня в Полтаві, виставлено... хрест і залізну огорожу для могили Котляревського. — «Літ.-наук. вісник», 1899, т. 5, кн. 3, с. 207. Хр. і бібл.

Передрук з газ. «Полтавские губернски ведомости», 1899, № 16.

1238. Наймичка І. П. Котляревського. — «Літ.-наук. вісник», 1899, т. 8, кн. 11, с. 123. Хр. і бібл.

Див. також: Служанка И. П. Котляревского. — «Киевская старина», 1899, т. 67, кн. 12, с. 133. Док., изв. и зам.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 160

Про те, що ще живе Варвара Лелека, яка служила у І. П. Котляревського.

1239. 21 січня д. Андрієвський прочитав в одеськім товаристві «любителей науки, литературы и искусства» реферат «К столетию «Энеиды» Котляревского». — «Літ.-наук. вісник», 1899, т. 5, кн. 3, с. 204. Хр. і бібл.

Передрук з газ. «Одесский листок», 1899, № 21.

1240. Чествование И. П. Котляревского в Харькове. — «Киевская старина», 1899, т. 65, кн. 4, с. 22—23. Док., изв. и зам.

1241. З Харкова дістали ми довший опис святкованя пам'яті Котляревського, яке відбулося там 6 ст. ст. лютого с. р. — «Літ.-наук. вісник», 1899, т. 5, кн. 3, с. 203. Хр. і бібл.

1242. Свято Котляревського в Харкові. — «Літ.-наук. вісник», 1899, т. 6, кн. 5, с. 131. Хр. і бібл. Підп.: К. Р-кий.

Свято в Харкові відбулося 6 лютого заходом Д. Н. Овсянико-Куликовського. В програмі доповідь О. Єфименко, пісні з «Наталки Полтавки», читання поезій І. П. Котляревського і поезій, присвячених поетові. На закінчення трупа М. Старицького виконала одну сцену із «Наталки Полтавки» і кантату на честь автора «Енеїди». У постановці «Наталки Полтавки» взяла участь М. К. Заньковецька.

1243. Бюст І. П. Котляревського. — «Літ.-наук. вісник», 1899, т. 5, кн. 2, с. 135. Хр. і бібл.

Дрібна замітка про виготовлення бюста для пам'ятника І. П. Котляревського.

1244. Выбор места для памятника И. П. Котляревскому в Полтаве. — «Киевская старина», 1899, т. 67, кн. 11, с. 76—77. Док., изв. и зам.

1245. До пам'ятника І. П. Котляревському. — «Літ.-наук. вісник», 1899, т. 8, кн. 10, с. 50. Хр. і бібл. Підп.: В. Д.

Передрук інформації з газ. «Полтавские губернские ведомости», 1899, № 163.

Про хід виконання пам'ятника.

1246. К памятнику И. П. Котляревскому. — «Киевская старина», 1899, т. 64, кн. 1, с. 23. Док., изв. и зам.

Про заборону Міністерства внутрішніх справ напису українською мовою.

1247. К постановке памятника И. П. Котляревскому. — «Киевская старина», 1899, т. 67, кн. 10, с. 24—25. Док., изв. и зам.

Дрібні замітки на основі статей у газеті «Полтавские губернские ведомости», 1899, №№ 160, 163.

1248. Место для памятника И. П. Котляревскому. — «Киевская старина», 1899, т. 67, кн. 12, с. 133. Док., изв. и зам.

1249. На вічну пам'ять Котляревському. — «Руслан», 1899, № 287, 23 грудня (4 січня 1900), с. 1—2.

Передрук статті В. Василенка з «Полтавских губернских ведомостей», 1899, № 233, в справі пам'ятника І. Котляревському.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 161

1250. О месте для памятника И. П. Котляревскому в Полтаве. — «Киевская старина», 1899, т. 65, кн. 4, с. 23—26. Док., изв. и зам.

1251. Пам'ятник Котляревському в Полтаві. — «Літ.-наук. вісник», 1899, т. 8, кн. 12, с. 188. Хр. і бібл.

1252. Прения в Полтавской думе о месте для памятника И. П. Котляревскому. — «Киевская старина», 1899, т. 65, кн. 5, с. 82—83.

1253. Проект постамента під пам'ятник Котляревському.— «Літ.-наук. вісник», 1899, т. 5, кн. 3, с. 201. Хр. і бібл.

Інформації подані на основі заміток в газеті «Полтавские губернские ведомости» 1809, №№ 160, 163, 173, 180 та інших.

1900

1254. Василенко В. Еще поминка об И. Котляревском. — «Полтавские губернские ведомости», 1900, № 190.

1255. Бучневич В. Е. О памятнике над могилою И. Котляревского. — «Киевская газета», 1900, № 239.

1256. В справі пам'ятника Котляревському. — «Літ.-наук. вісник», 1900, т. 12, кн. 12, с. 182. Хр. і бібл.

1257. Для пам'ятника І. Котляревському. — «Буковина». 1900, № 9, 21 січня (2 лютого), с. 3.

1258. К вопросу о постановке памятника И. П. Котляревскому. — «Киевская старина», 1900, т. 71, кн. 12, с. 153—154. Док., изв. и зам.

На основі замітки в «Полтавских губернских ведомостях», № 235.

1259. Місце для пам'ятника Котляревському. — «Літ.-наук. вісник», 1900, т. 9, кн. 2, с. 159. Хр. і бібл.

На основі замітки в «Полтавских губернских ведомостях».

1260. Могила Котляревського. — «Літ.-наук. вісник», 1900, т. 12, кн. 12, с. 182. Хр. і бібл.

На основі статті в газ. «Киевская газета», 1900, № 139.

1261. Пам'ятник Котляревському. — «Літ.-наук. вісник», 1900, т. 11, кн. 7, с. 74. Хр. і бібл.

1262. Памятник И. П. Котляревскому. — «Киевская старина», 1900, т. 69, кн. 5, с. 87. Док., изв, и зам.

1263. Состояние могилы И. П. Котляревского. — «Киевская старина», 1900, т. 69, кн. 5, с. 87. Док., изв. и зам.

1264. Состояние могилы И. П. Котляревского. — «Киевская старина», 1900, т. 71, кн. 10, с. 25. Док., изв. и зам.

1901

1265. Благоустройство могилы И. П. Котляревского. — «Киевская старина», 1901, т. 73, кн. 4, с. 28. Док., изв. и зам.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 162

1266. Бучневич В. Е. О памятнике над могилою И. Котляревского. — «Полтавские губ. ведомости», 1901, № 197.

Передрук: «Киевская старина», 1901, т. 76, кн. 10, с. 21—22. Док., изв. и зам.

1902

1267. К вопросу о месте для памятника И. П. Котляревскому в Полтаве. — «Киевская старика», 1902, т. 76, кн. 2, с. 117— 119. Док., изв. и зам.

1268. К постановке памятника И. П. Котляревскому. — «Киевская старина», 1902, т. 76, кн. 1, с. 23. Док., изв. и зам.

1269. Место для памятника И. П. Котляревскому. — «Киевская старина», 1902, т. 77, кн. 5, с. 104—105. Док., изв. и зам.

Передрук із газ. «Полтавские губернские ведомости», 1902, № 67.

1270. Памятник И. П. Котляревскому. — «Киевская старина», 1902, т. 77, кн. 6, с. 171. Док., изв. и зам.

Передрук з газ. «Полтавские губернские ведомости», 1902, №№ 94 і 96.

1271. Памятник Котляревскому. — «Киевская старина», 1902, т. 78, кн. 7-8, с. 29—30. Док., изв. и зам.

Передрук із газ. «Полтавские губернские ведомости», 1902, № 109.

1272. Памятник И. П. Котляревскому. — «Киевская старина», 1902, т. 78, кн. 9, с. 141. Док., изв. и зам.

На основі зам. в «Полтавских губернских ведомостях», № 170.

1273. Памятник И. П. Котляревскому в Полтаве. — «Киевская старина», 1902, т. 79, кн. 12, с. 181. Док., изв. и зам.

Передрук з газ. «Киевлянин», 1902, № 318.

1903

1274—1275. Каталог художественной, выставки в память И. П. Котляревского. [Полтава, 1903] . 11 с.

На виставці були показані рисунки П. Мартиновича до «Енеїди».

Замітки: а) Артистична вистава в честь пам'яті І. Котляревського. — «Діло», 1903, 11 вересня, № 204, с. 3; б) «Полтавский вестник», 1903, № 225. Подп.: Е. Д., в) Вистава образів у Полтаві. — «Літ.-наук. вісник», 1903, т. 23, кн. 9, с. 229—230. Підп.: В. Д.

1276. Мартынович П. Д. Малюнки художника П. Д. Мартыновича до Энеиды Котляревского. 30 серпня 1903. Полтава, Виданє Полтавської городської думи, Фототипія Фишер. Москва, 1903, 13 л.

На другій сторона тит. стор. заголовок: По желанию художника П. Д. Мартыновича надпись на обложке следует читать: Рисунки до Энеиды Котляревського Порфирія Мартиновича. Издания Полтавской городской Думы. Полтава, 1903.

Рец. і замітки: а) Сластионов А. — «Киевская старина», 1903, т. 83, кн. 11, с. 107—109; б) Виданє рисунків до «Енеїди» Ів. Котляревського. — «Буковина», 1903, № 116, 28 вересня (11 жовтня), с. 3; в) «Літ.-наук. вісник», 1903, т. 24, кн. 12, с. 240-241. Підп.: В.; г) «Діло», 1903, № 215, 24 вересня (7 жовтня), с. 3.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 163

1277. Отчет о сооружении памятника И. П. Котляревскому в г. Полтаве. Издание Полтавской городской управы, Полтава, 1903. 33 с.

Статті і замітки
з приводу відкриття пам'ятника І. П. Котляревському
в Полтаві*

1278. Ирпенский А. Полтавский праздник. — «Биржевые ведомости», 1903, № 428, 30 августа.

1279. Відкритє пам'ятника Котляревському в Полтаві. — «Буковина», 1903, номери 92, 93, 97, 99, 103, 104, 106, 112 та інші.

1280. Велике народне свято в Полтаві. — «Буковина», 1903, № 106 (18) вересня, с. 1; № 107, 7 (10) вересня, с. 2; № 109, 12 (25) вересня, с. 1.

1281. Дещо про Котляревського. — «Буковина», 1903, № 110, 14 (27) вересня, с. 2—3.

1282. Открытие памятника И. П. Котляревскому. — «Варшавский дневник», 1903, № 245.

1283. Жук А. Об увековечении памяти И. П. Котляревского. — «Вестник юга», 1903, № 498.

1284. Іван Котляревский. — «Гайдамаки», 1903, №48, 26 серпня (8 вересня), с. 1—2; Свято Котляревського в Полтаві. — Там же, № 50, 8 (21) вересня, с. 4—5; Другий день свята Котляревського в Полтаві. — Там же, № 51, 16 (29) вересня, с. 4—6.

1285. Честь Іванові Котляревському. — «Дзвінок», 1903, № 19, 5 жовтня, с. 297—298.

1286. В справі відкриття пам'ятника Котляревському в Полтаві. — «Діло», 1903, № 143, 4 липня, с. 2.

1287. В справі відслонення пам'ятника Іванові П. Котляревському в Полтаві. — «Діло», 1903, № 174, 4 серпня, с. 1.

1288. В день всеукраїнського свята! — «Діло», 1903, № 195, 30 серпня, с. 1.

1289. Свято Котляревського в Полтаві. — «Діло», 1903, № 198, 3 вересня, с. 1—2.

1290. Другий день свята Котляревського в Полтаві. — «Діло», 1903, 4 вересня, № 199, с. 1.

1291. До свята Котляревського. — «Діло», 1903, № 202, 9 вересня, с. 1—2.

1292. Пієтизм українців для Івана Котляревського. — «Діло», 1903, № 261, 18 листопада, с. 3.

Див. також: На відкритє пам'ятника Котляревського в

* Вибірково подаються тільки найважливіші статті і замітки, що з'явилися в пресі з нагоди свята відкриття пам'ятника І. П. Котляревському. Всі інші див. у кн.: На вічну пам'ять Котляревському. Літературний збірник. К., «Вік», 1904, с. 495—510, де у додатку до «Бібліографічного покажчика» подані відомості про матеріали, що з'явилися в 1903 році.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 164

Полтаві. — «Діло», 1903, № 180, 12 (25) серпня, с. 3; До Полтави ... — «Діло», 1903, № 195, 30 серпня (12 вересня), с. 2; (По святі Котляревського в Полтаві). — «Діло», 1903, № 203, 10 (23) вересня, с. 1.

У замітках переважно про участь делегації з Галичини у святі відкриття пам'ятника І. Котляревському в Полтаві.

1293. Открытие памятника И. Котляревскому в Полтаве. — «Исторический вестник», 1903, кн. 10, с. 331—335.

1294. Иванов Гай в память И. П. Котляревскому. — «Киевская старина», 1903, с. 80; кн. 1, с. 20. Док., изв. и зам.

1295. Несколько слов о памятнике Котляревскому в Полтаве. — «Киевская старина», 1903, т. 80, кн. 3, с. 139—141. Док., изв. и зам.

1296. К предстоящему открытию памятника И. П. Котляревскому. — «Киевская старина», 1903, т. 81, кн. 5, с. 109—111. Док., изв. и зам.

1297. К открытию памятника И. П. Котляревского. — «Киевская старина», 1903, с. 81, кн. 6, с;. 175. Док., изв. и зам.

1298. Программа торжества открытия памятника И. П. Котляревскому. — «Киевская старина», 1903, т. 82, кн. 7-8, с. 32—34. Док., изв. и зам.

1299. Приглашение на торжество открытия памятника Котляревскому. — «Киевская старина», 1903, т. 82, кн. 9, с. 119. Док., изв. и зам.

1300. Фотографические снимки с горельефов на памятнике Котляревскому. — «Киевская старина», 1903, т. 82, кн. 9, с. 119— 120. Док., изв. и зам.

1301. Предположение об издании рисунков [П. Мартиновича] к «Энеиде» И. П. Котляревского. — «Киевская старина», 1903, т. 82, кн. 9, с. 125. Док., изв. и зам.

1302. Расход по устройству празднеств при открытии памятника И. П. Котляревскому в Полтаве. — «Киевская старина», 1903, т. 83, кн. 12, с. 147—148. Док., изв. и зам.

1803. Отчет о художественной выставке в память Котляревского. — «Киевская старина», 1903, т. 83, кн. 12, с. 148. Док., изв. и зам.

1304. Собрание в литерат. обществе (в Петербурге) в память И. П. Котляревского. — Киевская старина», 1903, т. 83, кн. 12, с. 148—149. Док., изв. и зам.

1305. О жалобе в Сенат Полтавской городской думы (з приводу заборони виголошувати промови українською мовою). — «Киевская старина», 1903, т. 83, кн. 12, с. 149. Док., изв. и зам.

1306. Дмитриев Н. К истории открытия памятника И. П. Котляревскому в г. Полтаве. — «Киевфая старина», 1903, т. 82, кн. 10, с. 153—167.

1307. Симпатичное пожелание. — «Киевская старина», 1903, т. 81, кн. 4, с. 35. Док., изв. и зам.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 165

Про участь М. В. Лисенка у святі відкриття пам'ятника I. П. Котляревському.

1308. По поводу Полтавских празднеств при открытии памятника И. П. Котляревскому. — «Киевская старина», 1903, т. 83, кн. 11, с. 75—77. Док., изв. и зам.

1309. Памятник И. Н. Котляревскому в г. Полтаве. — «Киевская старина», 1903, т. 83. Вклейка перед текстом.

1310. [Замітка про збірник, який передбачається видати в честь І. П. Котляревського]. — «Киевская старина»,. 1903, т. 83, кн. 11, с. 117. Библ.; Збірник у пам'ять І. Котляревському. — «Літ.-наук. вісник», 1903, т. 24, кн. 12, с. 237. Хр. і бібл.

1311. [Замітки, які появилися у зв'язку з відкриттям пам'ятника І. П. Котляревському]. — «Киевская старина», 1903, т. 81, кн. 4, с. 218. Библ.

Зокрема про замітки в газетах: СПб. Ведомости», № 118, «Кубанские обл. ведомости», № 92, в «Курьере», і в «Южном крае», № 7711.

1312. Відслоненє пам'ятника І. Котляревському в Полтаві. — «Літ.-наук. вісник», 1903, т. 24, кн. 10, с. 51—59. Підп.: В.

1313. Пам'ятник І. П. Котляревському. — «Літ.-наук. вісник», 1903, т. 23, кн. 8, с. 144—145. Хр. і бібл. Підп.: В. Д.

1314. Святкуванє пам'яті І. П. Котляревського [у Петербурзі]. — «Літ.-наук. вісник», 1903, т. 23, кн. 9, с. 223—224. Підп.: В. Д.

1315. Відкритє пам'ятника І. Котляревському в Полтаві. — «Літ.-наук. вісник», 1908., т. 23, кн. 9, с. 230. Підп.: В.

1316. Грінченко Б. В справі полтавського свята. — «Літ.-наук. вісник», 1903, т. 24, кн. 11, с. 138. Хр. і бібл.

1317. Участь гімназистів-грузин у відслоненню пам'ятника Котляревському. — «Літ.-наук. вісник», 1903, т. 24, кн. 11, с. 138. Хр. і бібл.

1318. Вірменські розрухи та українське свято. — «Літ.-наук. вісник», 1903, т. 24, кн. 11, с. 138—139. Хр. і бібл. Підп.: П. Д.

Про заборону царської цензури друкувати повідомлення у вірменській пресі зі свята відкриття пам'ятника І. Котляревському.

1319. Відголос свята І. Котляревського в Полтаві. — «Літ.-наук. вісник», 1903, т. 24, кн. 12, с. 233—234. Хр. і бібл. Підп.: В.

1320. Ukrainica. — «Літ.-наук. вісник», 1903, т. 24, кн. 12, с 236—237. Хр. і бібл.

Інформація про статті, які появилися в газетах: "Zlata Praha", № 47, с. 564 «Новое время», № 9870; "Neue Freie Presse", Beilage, № 14081.

1321. Открытие памятника И. П. Котляревскому в Полтаве. — «Литературный вестник», 1903, т. 6, кн. 5, с. 102—104.

1322. К открытию памятника И. Котляревскому в Полтаве. — «Мир божий», 1903, кн. 10, с. 26—27. У рубриці: «На родине».

1323. Несколько слов по поводу заметки «К открытию памятника И. Котляревскому». — «Мир божий», 1903, кн. 11, с. 14— 15. У рубриці «На родине».

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 166

1324. И. П. Котляревский. По поводу постановки памятника в Полтаве.—«Нива», 1903, № 35, с. 701—702. Портр. І. Котляревського, гравюра Шюблера.

1325. Открытие памятника И. П. Котляревскому в Полтаве. — «Нива», 1903, № 38, с. 761—762, фото пам'ятника.

1326. Малороссийский поэт и драматург. К открытию 30 августа памятника ему в Полтаве. — «Новый мир», 1903, № 113, с. 31. (Литературный курьер).

1327. Лотоцкий А. Литературный праздник. Памяти И. П. Котляревского. — «Новости», 1903, № 238, 30 августа.

1328. И. Котляревский. К открытию памятника его в г. Полтаdе. — «Новое время», 1903, № 9. Подп.: В. Г.

1329. Бучневич В. Е. О памятнике на могиле И. П. Котляревского. — «Полтавские губернские ведомости», 1903, № 65.

1330. Памяти И. П. Котляревского. — «Полтавский вестник», 1903, № 212, 30 августа.

Зміст: Иван Котляревский. Описание его жизни. Сокращенный текст биографии поэта, сост. Б. Гринченко. — Полтава 30 августа. [Передовая]. — Л. П. К торжеству открытия памятника Ивану Петровичу Котляревскому. — Коваленко Гр. К истории литературных и общественных течений в Малороссии. Эпоха Котляревского. — В. Г-ко. Из жизни И. П. Котляревского. I. Котляревский в семинарии. II. Учительство и любовь. — Котляревский и малороссы-писатели. Павловский И. Ф. Полтава времен Котляревского. — Хроника. — Бучневич В. Е. К биографии И. П. Котляревской. — Б-н. Няня Котляревского [Лелека В.].

Також у наступних номерах газети «Полтавский вестник» замітки про свято відкриття пам'ятника І. П. Котляревському.

1330а. И. П. Котляревский. — «Природа и жизнь», 1903, № 41. Підп.: Н. П-ч.

1331. Открытие памятника И. П. Котляревскому. — «Русское слово», 1903, № 240, 30 августа.

1332. Открытие памятника И. П. Котляревскому в Полтаве. — «СПб. Ведомости», 1903, № 236, 30 августа.

1333. Полтава, 30 августа. — «СПб. Неделя», 1903, 1 сентября.

1334. И. П. Котляревский. К открытию фмятника 30 августа 1903 г. в Полтаве.—«Север», 1903, № 36, с. 284.

1334а. Всенародне свято Івана Котляревського в Полтаві. — «Учитель», 1903, № 18, 20 вересня, с. 273—276.

1335. Полтава. К открытию памятника И. П. Котляревскому. — «Южный край», 1903, № 7896, 31 августа.

1336. Алчевская X. Д. Три дня в Полтаве. — «Южный край», 1903, № 7844.

1904

1337. Вечер в честь Н. В. Лисенко и И. П. Котляревского в Кременчуге. — «Киевская старина», 1904, т. 85, кн. 4, с. 20. Док., изв. и зам.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 167

1338. К открытию школы имени И. П. Котляревского [у Полтаві]. — «Киевская старина», 1904, т. 85, кн. 4, с. 23. Док., изв. и зам.

1339. К постройке школы имени И. П. Котляревского. Дар будущему музею имени Котляревского. — «Киевская старина», 1904, т. 86, кн. 7—8, с. 22—23. Док., изв. и зам.

1340. Музей І. Котляревського [в Полтаві]. — «Буковина», 1904, № 31, 12 (25) березня, с. 3.

1341. Музей И. П. Котляревского [в Полтаві]. — «Киевская старина», 1904, т. 84, кн. 1, с. 6. Док., изв. и зам.

1342. [Музей I. П. Котляревського в Полтаві і про народне гуляння]. — «Киевская старина», 1904, т. 86, кн. 9, с. 92—100. Док., изв. и зам.

Зміст: Постройка в Полтаве здания для школы имени Котляревского, с. 92; Базар-гулянье в Полтаве, с. 92—96; К вопросу о музее имени И. П. Котляревского. (Письмо в редакцию «Полт. вестника», № 500), с. 96—99; Дар будущему музею имени Котляревского, с. 99—100.

Див. також: К положению фонда на устройство в Полтаве школы имени И. П. Котляревского. — «Киевская старина», 1904, т. 84, кн. 3, с. 116— 117. Док., изв. и зам.; Школа имени И. П. Котляревского в Полтаве. — «Киевская старина», 1904, т. 85, кн. 5, с. 74. Док., изв. и зам.; К постройке школы имени И. П. Котляревского в Полтаве. — «Киевская старина», 1904, т. 85, кн. 6, с. 124. Док., изв. и зам.; Памятник и могила Котляревского. Открытие школы имени Котляревского. — «Киевская старина», 1904, т. 87, кн. 10, с. 29—30. Док., изв. и зам.; Об устройстве музея имени Котляревского. Школа имени И. П. Котляревского в Одессе. — «Киевская старина», 1904, т. 87, кн. 12, с. 162—163, Док., изв. и зам.

1342а. Музей І. Котляревського. — «Літ.-наук. вісник», 1904, т. 25, кн. 3, с. 181. Хр. і бібл. Підп.: В.

Заходи в справі організації Музею І. Котляревського при Харківському історико-філолог. товаристві.

1342б. Пам'яті Івана Котляревського. — В кн.: Товариш. Ілюстрований календар товариства «Просвіти» на рік... 1904. Львів, [1903], с. 206—213, портр., фото пам'ятника.

Про відкриття пам'ятника І. Котляревському в Полтаві.

1343. Петров Н. И. Описание рукописных собраний, находящихся в городе Киеве. Вып. III. Библиотека Киево-Софийского собора. М., Унив. типогр., 1904.

«Перецыганенная Энеида...», с. 298 [№ 707 (497)].

1344. Українсько-руські наукові курси вакаційні 1904 р., уряджені у Львові Товариством прихильників української літератури, науки і штуки. Львів, Накладом товариства, 1904. 15 с.

Пре те, що І. Франко читав на курсах «Огляд української літератури від найдавніших часів до кінця XIX віка» (18 годин), з яких 10 годин присвятив новій українській літературі від Котляревського, с. 11. Програмові записки, за якими І. Франко читав курс, див. № 759, 868.

1344а. Ю. Брандес про українське питане. — «Літ.-наук. вісник», 1904, т. 26, кн 5, с. 114—115. Хр. і бібл.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 168

Замітка про статтю Ю. Брандеса під назв. "Ruthenerne" в Копенгагенській газеті "Politiken", у якій говориться також про відкриття пам'ятника І. Котляревському в Полтаві.

1905

1345. Волосєнка П. Могила І. Котляревського. — «Буковина», 1905, № 26, 2 (15) березня, с. 3.

1346. Лекции о Шевченке и Котляревском. — «Киевская старина», 1905, т. 89, кн. 5, с. 172—173. Док., изв. и зам.

Реферат В. Науменка «И. П. Котляревокий как литературный деятель», виголошений у Смілі.

1347. Музей имени Котляревского в Полтаве. — «Киевская старина», 1905, т. 88, кн. 2, с. 147—148. Док., изв. и зам.

Див. Народная школа имени Котляревского. — «Киевская старина», 1905, т. 89, кн. 4, с. 65—68. Док., изв. и зам.; Сочинения Котляревского в библиотеке его имени. — Там же; Музей и библиотека имени Котляревского в Полтаве. — «Киевская старина», 1905, т. 89, кн. 5, с. 168. Док., изв. и зам.

Інформації, подані на основі заміток у газ. «Полтавщина», 1905, №№ 27, 84, 85, 87.

1348. Нянька Котляревського [В. Лелека]. — «Буковина», 1905, № 93, 7 (20) серпня, с. 2.

Замітка про її смерть.

1349. Сластионов А. К вопросу о музее имени И. П. Котляревского в Полтаве. — «Киевская старина», 1905, т. 91, кн. 10, с. 43—47. Док., изв. и зам.

1906

1350. До святкування пам'яті Котляревського під час відкриття пам'ятника йому у Полтаві. — «Рідний край», 1906, № 45, 11 грудня, с. 9.

Дебати в Думі з приводу скарги у зв'язку з забороною виголошувати привітання і промови українською мовою під час відкриття пам'ятника І. Котляревському в Полтаві у 1903 році.

1351. Л. П[адалка]. Про «День Івана Котляревського» і святкування його пам'яті. — «Рідний край», 1906, № 34, 26 серпня, с. 3.

1352. Могила И. П. Котляревского. — «Киевская старина», 1906, т. 92, кн. 3-4, с. 91. Док., изв. и зам.

1353. Про урочисте свято пам'яті Котляревського. — «Рідний край», 1906, № 35, 2 вересня, с. 9.

Програма свята, яке відбудеться в Полтаві 8 вересня 1906 р.

1354. Проф. Сумцов про заборону української мови в школі імені Котляревського. — «Рідний край», 1906, № 14, 9 квітня, с. 11—12.

Про статтю М. Сумцова, надр. у газ. «Южный край», 1906, 5 квітня.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 169

1355. Олена Пчілка. Полтавське свято в пам'ять Котляревського. — «Рідний край», 1906, № 37, с. 9—11.

Див. № 1353.

1908

1356. В Москві 4-го студня був вечер з приводу 70-х роковин зо дня смерті Котляревського. — «Рідний край», 1908, № 43, 16 грудня, с. 12.

В програмі реферат М. Сперанського «Жизнь и литературная деятельность Котляревского» і вистава «Наталки Полтавки».

1357. Драматичний кружок імені Івана Котляревського в Америці. — «Рідний край», 1908, № 9, 7 березня, с. 12.

1358. Могила Котляревського на кладовищі в Полтаві. — «Письмо з Просвіти», 1908, № 17, с. 133.

1359. Спектакль пам'яті Котляревського. — «Рідний край», 1908, № 42, 30 грудня, с. 13.

Про замір М. Садовського влаштувати спектакль, присвячений І. Котляревському.

1909

1359а. Вінки Котляревського. — «Рідний край», 1909, № 12, с. 4.

1360. На могилі І. Котляревського. — «Рада», 1909, № 121, 30 мая (12 червня), с. 3.

Про занедбаний вигляд могили І. Котляревського.

1910

1361. Перетц В. Отчет об экскурсии семинария русской филологии в Полтаву и Екатеринослав 1—9 июня 1910. К., 1910. 100 с.

Про віднайдення рукописного списка «Енеїди», с. 48 (№ 33 [968]).

1911

1362. Отчет о деятельности Библиотеки императорской Академии наук за 1910. СПб., 1911.

Автограф «Москаля-чарівника», який зберігся в архіві І. Срезневського і був переданий в Імператорську публічну бібліотеку.

Рец.: Возняк М. — «Записки Наукового товариства імені Шевченка», 1911, т. 101, кн. 2, с. 223—224. Бібл.

1363. Пам'ятні дубки. — «Засів», 1911, № 11, с. 155.

У Полтаві посаджено три дуби пам'яті Т. Г. Шевченка, І. П. Котляревського і М. В. Гоголя.

1364. Українські грамофонні пластинки. — «Неділя», 1911, № 39, с. 8.

Награння музики з опери М. Лисенка «Енеїда».

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 170

1365. Из недавнего прошлого. (К сегоднешнему чествованию памяти И. П. Котляревського). — «Новый день», 1913, 10 ноября. Подп.: Д. Я.

1366. Из недавнего прошлого. — «Украинская жизнь», 1913, № 11, с. 97—100.

Про свято відкриття пам'ятника І. П. Котляревському в Полтаві 1903 року.

1367. Павловский И. Ф. К десятилетию Полтавской ученой архивной комиссии. Отчет со дня открытия, с. 26 октября 1903 г. по 26 октября 1913 г. Полтава, Издание Полтавской ученой архивной комиссии, 1913. 22 с.

Відомості про доповіді, прочитані за цей час про I. П. Котляревського.

1367а. Свято Івана Котляревського в Полтаві. — «Ілюстрована Україна», 1913, № 24, с. 2—3.

1368. 75-літні роковини смерті Ів. Котляревського. — «Діло», 1913, № 235, 21 жовтня, с. 4.

Про заходи в оправі вшанування пам'яті І. П. Ківгляревського в Полтаві.

1369. У 75 роковини смерті Ів. Котляревського. — «Діло», 1913, № 252, 11 листопада, с. 2—3. Підп.: М. Г.

1370. Чествование памяти И. П. Котляревского. — «Украинская жизнь», 1913, № 11, с. 93—97.

1371. Щироцький К. Дім І. Котляревського у Полтаві. — «Рада», 1913, № 247, 29 жовтня (11 листопада), с. 2.

1372. Ювілей Котляревського. — «Дніпрові хвилі». 1913, № 19-20, 1 листопада, с. 300.

Відзначення 75-річчя з дня смерті поета в Катеринославі.

1373. Ювілей І. Котляревського [в Києві]. — «Діло», 1913, № 264, 26 листопада, с. 6.

1374. На ювілейне свято Ів. Котляревського у Полтаві. — «Дніпрові хвилі», 1913, № 21-22, 1 грудня, с. 323.

Про участь делегації з Катеринослава.

1919

1375. Коваленко Г. Хата Котляревського. — «Рідне слово», 1919, 28 серпня.

1376. Українська Академія наук... — «Наше минуле», 1919, № 1-2, с. 167—175.

Дослідження творчості І. Котляревського в планах Української Академії наук, с. 169—170.

1927

1377. Рогозівський Г. Куток Котляревського в Полтаві. — «Всесвіт», 1927, № 29, с. 6.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 171

1928

1377а. Капельгородський П. Полтавські письменницькі могили. — «Глобус», 1928, № 18 (115), вересень, с. 286. Могили І. Котляревського, Панаса Мирного, В. Короленка.

1931

1378. Сластьон О. Мартинович. Спогади. Редакція і вступна стаття А. Березинського. X., «Рух», 1931. 173 с., іл. портр.

Відкриття пам'ятника Котляревському в Полтаві, с. 132—137. У додатку до книги ілюстрації П. Мартиновича до «Енеїди».

1933

1379. Верниволя В. [Сімович В.] Тридцять років від відкриття пам'ятника Іванові Котляревському в Полтаві. — «Життя і знання», 1933, № 12, с. 343—345.

Спомин учасника свята.

1938

1380. Гідно зустрінемо славні ювілеї [І. Котляревського, І. Нечуя-Левицького, Лесі Українки, М. Коцюбинського]. — «Літ. газета», 1938, 1 березня.

1948

1381. Вечір, присвячений 150-річчю «Енеїди». — «Рад. Україна», 1948, 26 грудня.

Вечір у Спілці письменників України.

1382. Виставка, присвячена «Енеїді» І. П. Котляревського. — «Літ. газета», 1968, 16 грудня.

Виставка у бібліотеці Академії наук у Києві.

1383. Гарін Ф. На батьківщині І. П. Котляревського. — «Україна», 1948, № 12, с. 25.

Про історичні пам'ятки м. Полтави, зв'язані з іменем І. П. Котляревського; їх руйнування німецькими окупантами у роки Великої Вітчизняної війни.

1384. Літературно-музичний вечір, присвячений 150-річчю «Енеїди» І. П. Котляревського. — «Рад. Україна», 1948, 30 грудня.

У Києві.

1385. Научная сессия, посвященная 150-летию со дня выхода «Энеиды» И. П. Котляревского. — «Правда Украины», 1948, 11 ноября.

Сесія, організована Інститутом української літератури Академії наук УРСР.

1386. Ревва Г. Полтава вшановує 150-річчя «Енеїди» Ів. Котляревського. Мітинг біля будинку поета. Люди не забу-

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 172

ли!.. Урочисті збори в театрі ім. Гоголя. — «Зоря Полтавщини», 1948, 24 грудня.

1387. Святкування 150-річчя «Енеїди» Котляревського. [У м. Полтаві]. — «Рад. Україна», 1948, 23 грудня; «Київська правда», 1948, 24 грудня.

1388. Увековечение памяти И. П. Котляревского в Полтаве. — «Правда Украины», 1948, 23 декабря.

1389. Ювілейна сесія, присвячена 150-річчю «Енеїди». — «Рад. освіта», 1948, 19 листопада; «Рад. Україна», 1948, 13 листопада.

Сесія в Інституті української літератури Академії наук УРСР.

1949

1390. Киев.—«Лит. газета», 1949, № 4, с. 1.

Кор. замітка про відзначення 180-річчя з дня народження І. П. Котляревського.

1391. Ковалевська М. І. С. Іжакевич. Заслужений діяч мистецтв УРСР. К., «Мистецтво», 1949, 52 с. (Майстри мистецтва Радянської України).

Ілюстрації до «Енеїди», с. 46—48.

Див. також: Ковалевская М. И. С Ижакевич. Заслуженный деятель искусств УССР. К., «Мистецтво», 1951. 48 с., іл. (Мастера искусства Советской Украины).

Ілюстрації до «Енеїди», с. 42—46.

1392. Юренко О. Там, де жив I. П. Котляревський. Лист з Полтави. — «Рад. Буковина», 1949, 9 вересня.

1950

1393. Первый музей И. Котляревского. — «Лит. газета», 1950, 8 февраля.

1951

1393а. Гарін Ф. Подарунки литовського письменника. — «Зоря Полтавщини», 1951, 11 квітня.

Листування перекладача «Наталки Полтавки» литовською мовою Матаса Григоніса з співробітниками Літ.-мемор. музею І. Котляревського в Полтаві.

1394. Залашко А. У Полтавському музеї ім. І. П. Котляревського. — «Літ. газета», 1951, 22 листопада.

1395. Музей І. П. Котляревського [у Полтаві]. — «Київська правда», 1951, 6 червня.

Про підготовку до відкриття музею.

1396. Страшко А. Картини про І. Котляревського. — «Рад. мистецтво», 1951, 22 серпня.

Картини в Полтавському музеї І. П. Котляревського.

1952

1397. Базилевський Б. [Замітка про відкриття Літ.-мемор.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 173

музею I. П. Котляревського в Полтаві]. — «Известия», 1952, 28 октября.

1398. Відкриття Музею І. П. Котляревського. — «Зоря Полтавщини», 1952, 30 вересня.

1399. Гарін Ф. Музей I. П. Котляревського в Полтаві. — «Літ. газета», 1952, 9 жовтня.

1400. Залашко А. Відкриття музею І. П. Котляревського. — «Зоря Полтавщини», 1952, 28 вересня.

1401. Залашко А. Літературно-меморіальний музей І. П. Котляревського. — «Культурно-освітня робота», 1952, № 11, с. 31.

1402. Музей И. П. Котляревского. — «Лит. газета», 1952, 18 сентября.

1953

1403. Галкін В. П. Літературно-меморіальний музей І. П. Котляревського в Полтаві. — «Література в школі», 1953, № 1, с. 90—92.

1404. Залашко А. В музеї І. П. Котляревського. — «Зоря Полтавщини», 1953, 26 квітня.

Мова про картину Б. Щербини «На засіданні Полтавської ложі «Любовь к истине», на якій зображений І. П. Котляревський.

1405. Залашко А. В музеї І. П. Котляревського. — «Літ. газета», 1953, 12 листопада.

Про наукову роботу Музею.

1406. Німенко А. Картини про братню Дружбу. — «Літ. газета», 1953, 16 липня.

Картина В. Сахненка «I. П. Котляревський і М. С. Щепкін на репетиції «Наталки Полтавки».

1407. Памяти И. П. Котляревского. — «Сталинское племя», 1953, 12 ноября.

Вшанування пам'яті І. П. Котляревського в Полтаві у зв'язку зі 115 роковинами з дня смерті.

1408. Ротач П. В літературно-меморіальному музеї І. П. Котляревського. — «Молодь Україну», 1953, 3 квітня.

Зустріч з артистами В. Онипко і М. Осадченко, виконавцями ролей з «Наталки Полтавки».

1409. Світлугін В. Цікаві вечори і екскурсії. — «Літ. газета», 1953, 28 травня.

Про популяризацію творчості І. П. Котляревського, яку проводить Літературно-меморіальний музей І. П. Котляревського в Полтаві.

1954

1410. Литовченко А. В музее творца «Энеиды» и «Наталки Полтавки». — «Курортная газета», 1954, 11 мая. (В музеях Полтавы).

1411. Полтавський літературно-меморіальний музей I. П. Кот-

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 174

ляревського. Полтава, 1954. 8 с. включно з обкл., іл. (Обл. управління культури).

1412. Холодковская М. Михаил Гордеевич Дерегус. М., «Сов. художник», 1954, 91 с., илл., портр.

Ілюстрації М. Г. Дерегуса до «Енеїди» вид. 1937 р., с. 12—13.

1955

1413. Залашко А. Нова картина в музеї І. П. Котляревського. — «Зоря Полтавщини», 1955, 17 червня.

Картина В. Сахненка «I. П. Котляревський і М. С. Щепкіїн на репетиції «Наталки Полтавки». Ілюстрації полтавського художника Л. Репринцева до «Енеїди».

1414. Моргуліс З. На пароплаві «Котляревський». — «Зоря Полтавщини», 1955, 5 червня.

1415. Нове в музеях Полтави. — «Зоря Полтавщини», 1955, 11 червня.

Також про Літ.-мемор. музей І. П. Котляревського.

1416. Пашко А. Вшанування пам'яті І. П. Котляревського. — «Літ. газета», 1955, 12 травня.

Про Літ.-мемор. музей І. П. Котляревського в Полтаві.

1956

1417. Выставка, посвященная месячнику Чехословацко-советской дружбы. — «Сов. культура», 1956, 27 ноября.

Виставка в Літ.-мемор. музеї І. П. Котляревського.

1418. Виставка творів народного художника УРСР І. С. Їжакевича до 90-річчя з дня народження. Каталог. К., «Мистецтво», 1956, 40 с., іл., портр. (Мін-во культури УРСР. Київський держ. музей українського мистецтва).

Ілюстрації І. С. Їжакевича до «Енеїди», с. 35—37, 40.

1419. Косарик Дмитро. Шевченківські місця на Україні. К., «Рад. школа», 1956. 60 с. (Мін-во освіти УРСР. Респ. екскурс.-туристська станція).

Полтава, с. 48—51. Також про І. Котляревського.

1420. Полтавський літературно-меморіальний музей І. П. Котляревського. Путівник. Полтава, Обл. вид-во, 1956. 72 с., іл. (Полтав. обл.Управління культури. Літ.-мемор. музей І. П. Котляревського в Полтаві).

На звороті тит. л. складачі: А. Т. Залашко, М. Д. Северин, А. О. Ротач.

Рец.: а) Данисько О. Путівник по музею І. П. Котляревського. — «Зоря Полтавщини», 1956, 11 вересня; б) Деркач М. Неповноцінний путівник. — «Рад. культура», 1957, 10 лютого.

1421. Ротач П. Пам'яті І. П. Котляревського. — «Літ. газета», 1956, 13 вересня.

Вечір, присвячений І. П. Котляревському в Полтаві.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 175

1422. Самуйло В. Виставка дружби. — «Сталинское племя», 1956, 11 декабря.

Твори I. П. Котляревського в країнах народної демократії. На матеріалах виставки в Полтавському літ.-мемор. музеї І. П. Котляревського.

1957

1423. Науменко Г. Народний майстер. — «Рад. культура», 1957, 17 січня.

П. Верн як автор скульптурної групи «Енеїда».

1958

1424. Багрич М. (Замітка про видання творів І. П. Котляревського за роки радянської влади). — «Зоря Полтавщини», 1958, 18 листопада.

Усього було здійснено 42 видання творів І. П. Котляревського загальним тиражем 826 600 примірник. У тому числі видано 12 збірок творів, 15 «Енеїди», 12 «Наталки Полтавки» і 3 «Москаля-чарівника».

1425. Врона І. Михайло Гордійович Дерегус. Нарис про життя і творчість. К., Держ. вид-во образотв. мист. і муз. літ-ри УРСР, 1958. 42 с., іл., портр.

Ілюстрації до «Енеїди», с. 16—17.

1426. Променицький К. Петро Петрович Верна. К., Держ. вид-во образотв. мист. і муз. літ-ри УРСР, 1958. 24 с., іл.

Багатофігурна композиція на тему «Енеїди», створена у 1948 році, с. 20—21 [репродукція у доданих у книзі ілюстраціях]; Портрет І. П. Котляревського, с. 22 [репродукція також у кінці книги].

1427. М. М. Тарновський у Полтаві. — «Зоря Полтавщини», 1958, 16 грудня.

Відвідання українським радянським поетом М. М. Тарновським, який повернувся на батьківщину з еміграції, Літ.-мемор. музею І. П. Котляревського.

1428. Доценко Д. Пам'яті І. П. Котляревського. — «Зоря Полтавщини», 1958, 18 листопада.

Відзначення пам'яті І. П. Котляревського в Полтаві у зв'язку зі 120-річчям з дня смерті.

1959

1428а. Білецький П. Георгій Іванович Нарбут. Нарис про життя і творчість. К., Держ. вид-во образотв. мист. і муз. літ-ри УРСР, 1959. 48 с., іл., портр.

Ілюстрації Г. Нарбута до видання «Енеїди» 1919 р., с. 34—35. Кольорова репродукція картини Г. Нарбута «Еней і його військо», вклейка перед стор. 16.

1429. Залашко А. Будинок-музей І. П. Котляревського. — «Рад. Волинь», 1959, 30 вересня. (Визначні місця України).

1430. Залашко А. По залах музею І. П. Котляревського в Полтаві. — «Рад. Україна», 1959, 9 січня.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 176

1431. Корнієнко І. Народні таланти. Нариси. К., Держ. вид-во образотв. мист. і муз. літ-ри УРСР, 1959. 103 с.

У розділі «Золоті руки», с. 53—61, про скульптора П. П. Верна, автора композиції на теми «Енеїди». Додані ілюстрації.

1432. Петренко И. Выставка посвященная автору «Энеиды». — «Рабочая газета», 1959, 4 сентября.

Виставка в Публічній бібліотеці в Києві.

1433. Северін М. Міцніють зв'язки з друзями. — «Зоря Полтавщини», 1959, 9 вересня.

Про зарубіжні зв'язки Літературно-меморіального музею І. П. Котляревського в Полтаві.

До 190-річчя з дня народження

1434. До ювілею І. П. Котляревського. — «Рад. Україна», 1959, 2 вересня.

Підготовка до відзначення ювілею в Полтаві.

1435. Костенко С. Пам'яті І. П. Котляревського. — «Рад. культура», 1959, 13 вересня.

Літературний вечір, присвячений І. П. Котляревському в Полтаві.

1436. Маров А. Райдуга між берегами. — «Ленінське плем'я», 1959, 13 вересня.

Відзначення 190-річчя з дня народження І. П. Котляревського у Вінницькому літ.-мемор. музеї М. М. Коцюбинського.

1437. Пам'яті автора «Енеїди». — «Рад. Україна», 1959, 9 вересня.

Хронікальні замітки про відзначення ювілею.

1438. Пам'яті великого земляка. — «Зоря Полтавщини», 1959, 11 вересня.

Хронікальні замітки про відзначення ювілею в Полтавській області.

1439. Ротач П. На батьківщині Котляревського. — «Літ. газета», 1959, 11 вересня.

Відзначення ювілею в Полтаві.

1961

1439а. Владич Л. Леонід Володимирович Позен. К., Держ. вид-во образотв. мист. і муз. літ-ри УРСР, 1961. 79 с. з іл.

Про пам'ятник І. Котляревському в Полтаві, виконаний Л. В. Позеном див. с. 3, 24, 41—53, 63 та ін.

1440. Олійник Л. Відкриття пам'ятника І. П. Котляревському в Полтаві. — В кн.: Книга для читання з історії Української РСР з кінця 50-х років XIX ст. до лютого 1917 року. За ред. І. О. Гуржія. К., «Рад. школа», 1961, с. 409—415.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 177

1441. Полтавський літературно-меморіальний музей І. П. Котляревського. Путівник. Полтава, Обл. кн.-газ. вид-во, 1961. 109 с., іл. (Обл. управління культури. Полтавський літ.-мемор. музей І. П.Котляревського).

В кінці книги складачі: Залашко А. Т., Ротач А. О., Северин М. Д. На тит. стор. заг.: По полтавському літературно-меморіальному музею І. П. Котляревського.

1442. Про організацію Полтавського літературно-меморіального музею І. П. Котляревського. З постанови Ради Міністрів УРСР від 22 травня 1950 р. — В кн: Культурне будівництво в Українській РСР. Найважливіші рішення Комуністичної партії і Радянського уряду. Збірник документів. Т. 2. (Червень 1941 — 1960 рр.). К., Держлітвидав УРСР, 1961, с. 221—222.

1443. Безхутрий М. Олександр Михайлович Довгаль. К., Держ. вид-во образотв. мист. і муз. літ-ри УРСР, 1962. 58 с., іл., портр.

Ілюстрації до «Енеїди», с. 28—33.

1962

1444. Полтавський літературно-меморіальний музей І. П. Котляревського. — «Вітчизна», 1962, № 11, с. 219.

Замітка про перші республіканські читання, присвячені І. П. Котляревському. Полтава, вересень, 1962 р.

1445. Ротач П. П. Читання, присвячені І. П. Котляревському. (Полтава, вересень 1962). «Рад. літературознавство», 1962, № 6, с. 150—151.

1963

1446. Белічко Ю. Ілюстратори «Енеїди» І. Котляревського. — «Дніпро», 1963, № 11, с. 113—119.

1447. «Енеїда» в ілюстраціях. — «Літ. Україна», 1963, 12 листопада.

Репродукції ілюстрацій О. Довгаля до «Енеїди».

1448. Залашко А. Поки сонце з неба сяє... — «Україна», 1963, № 31, с. 14—15.

Літ.-мемор. музей І. П. Котляревського в Полтаві.

1449. Кротевич Є. Київські зустрічі. Спогади про людей, факти й події. К., «Молодь», 1963. 191 с.

Про відзначення 100-річчя «Енеїди» в Києві 1898 р., с. 36—36; 42, 53—54 у спогадах про М. П. Старицького, Лесю Українку, М. В. Лисенка.

1450. Нове про І. П. Котляревського. — «Рад. Україна», 1963, 2 червня.

Знахідка А. Т. Залашко документів про військову службу І. П. Котляревського. Замітка передрукована також в ряді обласних газет.

1451. Новими експонатами поповнився музей І. П. Котляревського в Полтаві. — «Літ. Україна», 1963, 24 травня.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 178

Картини художників А. Горпенка, Ф. Самусєва, кольорові статуетки з майоліки до «Енеїди», документи про військову службу І. П. Котляревського.

1452. Орел В. На Кубані. — «Літ. Україна», 1963, 12 листопада.

Відомості про відзначення пам'яті І. П. Котляревського на Кубані в 1895 і 1898 роках.

До 125-річчя з дня смерті

1453. Вічний у наших серцях. — «Літ. Україна», 1963, 26 листопада.

Вечір, присвячений І. П. Котляревському в Київському будинку вчителя. Замітка про промову М. Т. Рильського.

1454. Вшанування автора «Енеїди». — «Літ. Україна», 1963, 22 листопада.

Вшанування пам'яті І. П. Котляревського в Полтаві, селі Горошині на Полтавщині, в клубах Тульчинського району на Вінниччині.

1455. Вшанування автора безсмертних творів. — «Рад. культура», 1963, 25 серпня.

1456. Вшанування пам'яті І. П. Котляревського. — «Зоря Полтавщини», 1963, 7 вересня.

1457. До 125-річчя з дня смерті І. П. Котляревського. — «Київська зоря», 1963, 11 вересня; «Літ. Україна», 1963, 13 вересня; «Робітнича газета», 1963, 10 вересня [та інших обласних газетах].

Хронікальні замітки про відзначення в УРСР пам'яті І. П. Котляревського у зв'язку зі 105-річчям з дня смерті.

1458. До ювілею автора «Енеїди». — «Літ. Україну», 1963, 16 липня.

Про заходи по відзначенню пам'яті І. П. Котляревського у зв'язку зі 126-річчям з дня смерті.

1459. Залашко А. Пам'яті славетного земляка. — «Зоря Полтавщини», 1963, 11 травня.

Про Літературно-меморіальний музей І. П. Котляревського, в Полтаві.

1460. Залашко А. Шануючи творця «Енеїди» — «Літ. Україна», 1963, 4 червня.

Про заходи по відзначенню пам'яті І. П. Котляревського у зв'язку зі 125-річчям з дня смерті.

1461. Цвєтов Б. і Андрущенко Ю. Вшанування пам'яті І. П. Котляревського в Полтаві. — «Зоря Полтавщини», 1963, 19 листопада.

1964

1462. Вшанування пам'яті І. П. Котляревського. — «Україн-

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 179

ська мова і література в школі», 1964, № 1, с. 95. Підп.: Н. Т.

Другі респ. читання, присвячені І. П. Котляревському. Полтава, листопад, 1963 р.

1463. Нове про І. П. Котляревського. — «Рад. Україна», 1964, 11 січня.

Знахідка документів про військову службу І. Котляревського в 1806— 1807 роках.

1464. Ротач П. Кімната Тараса в Музеї Котляревського [в Полтаві]. — «Зоря Полтавщини», 1964, 7 березня.

1965

1465. Автограф Котляревського. — «Красное знамя», 1965, 13 ноября.

Автограф перекладу Оди «Сафо», який зберігається в Держ. бібліотеці СРСР ім. В. І. Леніна у відділі рукописів, фонд І. Бецького.

1465а. Гребенюк В., Прокопенко Л. Сердечна зустріч. — «Зоря Полтавщини», 1965, 8 червня.

Відвідання Літ.-мемор. музею І. Котляревського робітниками і шахтарями Краснодону і Кадіївки, перед якими виступили з читанням поезій поети Ю. Андрущенко і Ф. Гарін.

1466. Давня дружба. — «Вітчизна», 1965, № 10, с. 222.

Взаємозв'язки Літ.-мемор. музею І. П. Котляревського з Музеєм Льва Толстого в Москві.

1467. Захаров Ф. Новий пароплав «І. П. Котляревський». — «Зоря Полтавщини», 1965, 10 січня.

1468. Кирилюк Є. Полтавські враження. — «Літ. Україна», 1965, 23 березня.

Про Літ.-мемор. музей І. П. Котляревського в Полтаві.

1469. Кротевич Є. Київські зустрічі. Спогади та новели. К., «Дніпро», 1965. 335 с

Святкування сторіччя «Енеїди» І. П. Котляревського в Києві в 1898 р., с. 40—42, 48, 57—58. У тексті спогадів про М. П. Старицького, Лесю Українку, М. В. Лисенка.

1470. Подарунки друзів. — «Літ. Україна», 1965, 14 грудня.

Рідкісні періодичні видання 20—30-х років XIX ст., в яких надруковані перші критичні згадки про твори І. П. Котляревського, придбані Літ.-мемор. музеєм І. П. Котляревського.

1470а. Полтавський музей І. П. Котляревського. — «Україна», 1965, № 23.

Репродукції картин, які зберігаються в музеї. Вклейка в середині журналу.

1471. Прискок Т., Холоша Г. Вони житимуть у віках. — «Зоря Полтавщини», 1965, 6 травня.

Книжково-ілюстрована виставка в Літ.-мемор. музеї І. П. Котляревського в Полтаві, присвячена героїчному подвигу радянського народу в роки Великої Вітчизняної війни.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 180

1472. Семикінь М. «Домок Котляревського» [в Полтаві]. — «Україна», 1965, № 34, 1 24.

1473—1479. Четверті республіканські читання

1473. Вшанування пам'яті І. Котляревського. — «Культура і життя», 1965, 2 вересня.

1474. «Вітчизна», 1965, № 10, с. 223.

1475. Республіканські читання в Полтаві. — «Літ. Україна», 1965, 31 серпня.

1476. Ротач П. П. Пам'яті І. П. Котляревського. — «Рад. літературознавство», 1965, № 10, с. 95—96.

1477. Ходосов К. На батьківщині письменника. — «Рад. освіта», 1965, 6 жовтня.

1478. Ходосов К. О. Присвячено авторові «Енеїди». — «Українська мова і література в школі», 1965, № 10, с. 96.

1479. Чатор П. Читання, присвячені творчості І. П. Котляревського. — «Архіви України», 1965, № 6, с. 89.

1966

1480. Базилевич А. З ілюстрацій до поеми І. Котляревського «Енеїда». — «Мистецтво», 1966, № 5, с. 32.

1481. Діорама про Котляревського. — «Літ. Україна», 1966, 21 січня.

Зберігається у Полтавському краєзнавчому музеї.

1482. Залашко А. Т. Котляревского И. П. Дом-музей в Полтаве. — В кн.: Краткая литературная энциклопедия. Т. 3. М., Изд-во «Сов. энциклопедия», 1966, стлб. 776—777.

1483. Мартусь В. «...Тебе не забудуть». — «Зоря Полтавщини», 1966, 12 липня.

Про відкриття пам'ятника І. П. Котляревському в Полтаві в 1903 році.

1484. Орел В. Кубанці — Котляревському. — «Зоря Полтавщини», 1966, 6 жовтня.

Про вшанування пам'яті І. П. Котляревського на Кубані в 90-х роках XIX ст.

1485. Полтавський музей І. П. Котляревського. — «Вітчизна», 1966, № 3, с. 219.

Замітка про книжки, якими користувався І. П. Котляревський.

1967

1486. Залашко А. Привітний і гостинний. — «Зоря Полтавщини», 1967, 2 лютого.

Про фотографію В. Ф. Лелечихи — служниці І. П. Котляревського.

1487. Мірошниченко О. З героями «Енеїди». — «Рад. Україна», 1967, 21 травня.

Ілюстрації А. Базилевича до «Енеїди».

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 181

1488. Огієвська І. Сонячні барви. — «Вечірній Київ», 1967, 1 квітня.

Ф. Коновалюк як ілюстратор «Енеїди».

1489. Павлов В. Хай лишається молодою. — «Культура і життя», 1967, 25 червня.

Про барельєфи І. Коломієць за мотивами «Енеїди».

1490—1493. П'яті республіканські читання

1490. Іваненко Г. [Гарін Ф.] Котляревському присвячується. — «Зоря Полтавщини», 1967, 28 вересня.

1491. Ротач А. Дні вшанування. — «Комсомолець Полтавщину», 1967, 29 вересня.

1492. Ротач П. П. Читання, присвячені творчості І. Котляревського. — «Рад. літературознавство», 1968, № 1, с. 93.

1493. Хропко П. Полтавські читання. — «Літ. Україна», 1967, 3 жовтня.

1494. Ротач А. Близько 7 тисяч чоловік. — «Культура і життя», 1967, 18 червня.

Замітка про Літ.-мемор. музей І. П. Котляревського в Полтаві.

1495. Ротач А. Цінні надходження. — «Комсомолець Полтавщини», 1967, 15 вересня.

Нові придбання Музею І. Котляревського в Полтаві.

1496. Сингаївський Микола. Михайло Шлома. — В кн.: День поезії. 1967. К., «Рад. письменник», 1967, с. 301—303.

Український радянський поет Михайло Шлома замучений фашистами в роки Великої Вітчизняної війни. Після його смерті у камері знайдено «Енеїду» І. Котляревського.

1968

1497. Антонов Н. До ювілею Котляревського. — «Кіровоградська правда», 1968, 2 березня.

Семінар Українського театрального товариства, присвячений підготовці до відзначення 200-річчя з дня народження І. Котляревського.

1498. Борщевський В., Хоменко Б. «Доки сонце з неба сяє, тебе не забудуть». — «Літ. Україна», 1968, 10 вересня.

Про потребу ширше розгорнути підготовку до відзначення 200-річчя з дня народження І. Котляревського.

1499. Доки й сонця... — «Літ. Україна», 1968, 26 липня.

Нагрудний значок з портретом І. Котляревського.

1500. На відзнаку пам'ятних дат. — «Літ. Україна», 1968, 13 вересня.

Вид-во «Дніпро» до ювілею І. Котляревського.

1501. Ротач А. Значок корифея. — «Комсомолець Полтавщини», 1968, 23 березня.

Див. № 1499.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 182

1502. У Раді Міністрів Української РСР. — «Літ. Україна», 1968, 29 жовтня, с. 4.

Про створення урядового ювілейного комітету для підготовки і проведення, ювілею 200-річчя з дня народження І. Котляревського. Головою комітету призначений О. Є. Корнійчук. Вказані прізвища членів комітету. Замітка передрукована також в республіканських і обласних газетах.

1503. До 200-річчя І. П. Котляревського. — «Літ. Україна», 1968, 1 листопада.

Про підготовку до відзначення ювілею І. Котляревського. Замітка передрукована в республіканських і обласних газетах.

1503а. До ювілею І. П. Котляревського. — «Вільна Україна», 1968, 27 листопада; «Друг читача», 1968, 26 листопада [та в ряді інших обласних газет].

Замітка про підготовку до ювілею.

15036. Літературна громадськість... — «Вітчизна», 1968, № 12, с. 213.

Замітка про підготовку до ювілею.

1503в. Назустріч ювілеєві І. І. Котляревського. — «Літ. Україна», 1968, 26 листопада.

Підготовка в Одеському держ. ун-ті.

Доповнення. 1930

1503г. Пчілка Олена. Автобіографія. — В кн.: Олена Пчілка. (О. Косач). Оповідання з автобіографією. X., «Рух», 1930, с. 5—46.

Відкриття пам'ятника І. П. Котляревському в Полтаві 1903 р., с. 38—40.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 183

СЦЕНІЧНА ІСТОРІЯ ДРАМАТИЧНИХ ТВОРІВ
І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО *

1839

1504. [Замітка про виставу на бенефіс М. С. Щепкіна 27 січня 1839 р. драми Бєлінського «Пятидесятилетний дядюшка» і сцени з «Наталки Полтавки» І. П. Котляревського]. — «Московский наблюдатель», 1839, № 2, с. 35—37.

1840

1505. Гребинка Е. Провинциальные театры. — «Литературная газета», 1840, № 85, с. 1939—1943.

Згадка про «Наталку Полтавку» І. П. Котляревського у зв'язку з критикою опери А. Шаховського «Казак стихотворец».

Див. також № 1528, 1714.

1841

1506. Крюков Д. Несколько слов о сценическом мастерстве.— «Москвитянин», 1841, часть, 3, с. 217—229.

Висока оцінка гри М. С. Щепкіна у п'єсах І. П. Котляревського «Наталка Полтавка» і «Москаль-чарівник».

1507. Московские гости в Казани. Щепкин. — «Москвитянин», 1841, № 8, с. 548—549. Подп.: А. Ж.

М. С. Щепкін у ролі Чупруна. Вистава в Казані. Пісня «Дід рудий» із «Наталки Полтавки» у його виконанні.

1508. Московские гости в Казани. А. М. Щепкина. — «Москвитянин», 1841, № 8, с. 552—554. Подп.: А. Ж.

Дочка М. С. Щепкіна Олександра Михайлівна Щепкіна в ролі Тетяни.

Обширні уривки з цих рецензій див. у ст.: Дурылин С. М. С. Щепкин и И. П. Котляревский. — В кн.: Русско-украинские литературные связи. М., Гослитиздат, 1951, с. 99—100.

1842

1508а. «Репертуар и Пантеон», 1842, кн. 2.

У розділі «Смесь»; під рубр. «некрологи» — нарис сценічної діяльності Олександри Михайлівни Щепкіної (с. 41—45); про виконання нею ролі Тетяни в «Москалі-чарівнику» на московській сцені, с. 43—44.

1843

15086. «Репертуар и Пантеон», 1843, т. 3, кн. 7.

У розділі «Провинциальные театры России» § 9 — Русский театр в Одессе (о труппе Мочалова); с. 113 — про Москаля-чарівника: «...пьесу пошлую без

* У цьому розділі також відомості про екранізацію драматичних творів І. Котляревського.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 184

всякого содержания, разыгранную дурно, потому что все действующие, за исключением одного Микульского, исполнившего свою роль прекрасно, говорили бог знает на каком языке»... с. 115 — про Мочалова в «Москалі-чарівнику» — негативна оцінка. Там же. § 10. Таганрогские актеры в Ростове-на-Дону; с. 124 — про великий успіх п'єс малоросійською мовою «соч. Котляревского, Квитки, Шевченко и кн. Шаховского».

1844

1509. [Белинский В. Г.]. Александрийский театр. Щепкин на петербургской сцене. — «Литературная газета», 1844, № 44, 9 ноября, с. 742—744. Без подп.

Про М. С. Щепкіна — виконавця ролей у драматичних творах І. Котляревського. Див. також № 1689.

1510. [Белинский В. Г.]. Русский театр в Петербурге. — «Отечественные записки», 1844, т. 37, № 11, отд. VIII, с. 35—40. Без подп.

М. С. Щепкін у ролі Чупруна. Див. також № 1689а.

1511. «Екатеринославские губернские ведомости», 1844, 22 июня.

Рецензія на виставу «Наталки Полтавки» в Катеринославі в 1844 році.

1512. «Екатеринославские губернские ведомости», 1844, 21 июля.

Рецензія на постановку «Москаля-чарівника» І. П. Котляревського.

1513—1514. «Репертуар и Пантеон», 1844, т. 8, с. 37.

Про гру артиста В. Самойлова у ролі Чупруна та порівняння з грою М. С. Щепкіна.

1845

1515. Обзор деятельности на харьковской сцене в настоящем году. — «Репертуар и Пантеон», 1845, кн. 9. Підп.: Харьковский старожил Wold Wolin.

М. С. Щепкін і Л. Млотковська у «Москалі-чарівнику».

1515а. «Репертуар и Пантеон», 1845, т. 11, кн. 9.

У розділі «Театральная летопись» § — Русские провинциальные театры, Харьковский театр; с. 163 — Москаль-чарівник. «Тот известный Москаль-чаривник, которым так еще недавно восхищал петербургскую публику Щепкин. — «Спросите же в Харькове: у нас найдутся люди и знатоки, которые Соленика поставят выше Щепкина в этой забавной роли».

1846

15156. «Репертуар и Пантеон», 1846, т. 13.

У розділі: «Театральная летопись», декабрь, с. 43—44 — про «Наталку Полтавку» в Тифліському театрі. Наталка — Пряженківська 2-а; Горпина-Терпелиха — Пряженківська 1-а; Петро — Пряженківський; Микола — Насєдкін; Макогоненко — Дрейсіг. Див. також № 1775.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 185

1515в. «Репертуар и Пантеон», 1846, т. 14.

У розділі: «Театральная летопись, апрель» — «Воспоминания о Таганрогском театре», підпис: Александр Корсунов; с. 54—56 — про спектакль Таганрозького театру в 1840 р. в Ростові і про блискуче виконання ролі Тетяни Дорошенковою. Виконавці інших ролей не згадуються.

1848

1517. Зо Львова. — «Зоря Галицька», 1848, № 25, 31 жовтня, с. 105—106.

Замітка, що 26 жовтня 1848 р. для учасників «Собору руських учених» була поставлена п'єса «На милованє нема силованє».

1518. [Замітка про виставу у Львові «На милованє нема силованє»]. — «Зоря Галицька», 1848, № 32, 19 студня, с. 134.

1849

1519. Зі Львова дня 14/26 лютого. — «Зоря Галицька», 1849, № 17, 16/28 лютого, с. 100. Підп.: К.

Замітка про виставу «Жовнір-чаровник».

1850

1520. Коломия 9 марта. — «Зоря Галицька», 1850, № 23, с. 137. Підп.: К...

Замітка про виставу «Аничка, или на милованє нема силованє».

1851

1521. Рымов А. [Рец. на виставу «Москаля-чарівника» І. П. Котляревського]. — «Харьковские губернские ведомости», 1851, № 44.

У ролі Чупруна виступав М. С. Щепкін. Згадка про виконання цієї ролі артистом К. Солеником.

1852

1522. «Москвитянин», 1852, т. 1, с. 28.

Рецензія на виставу «Москаля-чарівника». В ролі Чупруна — М. С. Щепкін.

1855

1523. Аксаков С. Т. Несколько слов о М. С. Щепкине. По случаю пятидесятилетия его театрального поприща. — «Московские ведомости», 1855, № 143. Литературный отдел. Є також окремий відбиток.

М. С. Щепкін у ролях драматичних творів І. П. Котляревського. Передрук — див. №№ 1599а, 1666, 1701.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 186

1857

1524. Кулиш П. Об игре г. Артемовского в малороссийской опере «Москаль-чаривнык». — «Русский вестник», 1857, декабрь, с. 224—227. Современная летопись.

1858

1525. Шевченко Т. Бенефис г-жи Пиуновой января 21-го 1858 года. — «Нижегородские губернские ведомости», часть неофициальная, 1858, 1 февраля.

Вистава «Москаля-чарівника» за участю М. С. Щепкина і артистки Піунової.

1861

1526. Мизко Н. Воспоминания о Соленике, знаменитейшем украинском актере. — «Основа», 1861, кн. 2, с. 176—184.

Згадки про його виконання ролей Виборного у «Наталці Полтавці» та Чупруна у водевілі «Москаль-чарівник».

1862

1527. Глібов Леонід. [Про «Черниговский листок» в 1862 р. Про аматорські вистави в Чернігові]. — «Черниговский листок», 1862, № 1, квітень.

Рец. на виставу «Москаля-чарівника» і «Наталки Полтавки» у постановці аматорської трупи в Чернігові. Про виставу «Наталки Полтавки» див. також: «Черниговский листок», 1862, № 12. Див. також № 1614.

1528. Гребінка Е. Провинциальные театры. — В кн.: Гребинка Е. Сочинения. Т. 5. СПб., 1862, с. 277—279.

Див. № 1506.

1529. Павло [Чужбинський]. Украинский спектакль в Чернигове 12 и 15 февраля. — «Основа», 1862, кн. 3, с. 71—75.

Про виставу «Наталки Полтавки» в 1857 р. у Немирові вихованцями гімназії заходами О. В. Марковича і М. О. Маркович [Марко Вовчок], музика Йогана Ляндвера. Спектакль був повторений в Чернігові заходом товариства шанувальників рідної мови.

1863

1530. Глібов Леонід. Краткий отчет о событиях прошедшей недели. — «Черниговский листок», 1863, № 6.

Рец. на постановку «Наталки Полтавки» в Чернігові 10 червня 1863 р. Передрук — див. № 1614.

1531. Глібов Леонід. О представлении «Наталки Полтавки», данной любителями 11 июня. — «Черниговский листок», 1863, № 7.

Передрук — див. № 1614.

1532. Дописи. От Перемишля ... г. Вержбицкцй написал тої зими симфонію в стилю руским... тепер пише он ще і музику на менший розмір до комедії «Жолнір-чарівник». — «Слово», 1863, № 16, 23 лютого (7 березня), с. 67.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 187

1864

1533. [Замітка про призначення директором українського театру Бачинського, який в Житомирі з успіхом ставив українські оперетки, у тому числі твори І. П. Котляревського]. — «Слово», 1864, № 1, 1 (13) січня, с. 4.

1534. [Повідомлення про виставу у Львові п'єси І. П. Котляревського «Москаль-чарівник»]. — «Слово», 1864, № 22, 14 (26) березня, с. 88. № 23, 18 (30) березня, с. 92.

1535. Руський народний театр... — «Слово», 1864, 25, 24 березня (5 квітня), с. 98—99.

Рецензія на виставу «Москаля-чарівника».

1536. [Повідомлення про виставу Руського народного театру: «Наталка Полтавка»]. — «Слово», 1864, № 26, 28 березня (9 квітня), с. 104; «Слово», 1864, № 28, 4 (16) квітня.

Вистава відбулася 5 (17) квітня 1864 р. Про дальші вистави повідомляло «Слово» в № 29, 8 (20) квітня, с. 113—114.

1537. Товариство акторів польських під дирекцією Лобойка відіграли в Станиславові 5(17).IV.1864 р. «руську штуку» п. н. «На милованє нема силованє»... — «Слово», 1864, № 30, 11 (23) квітня, с. 117—118.

1538. Руский народний театр... — «Слово», 1864, № 30, 11 (23) квітня, с. 120.

Замітка про виставу «Москаля-чарівника».

1539. [Замітка про виставу в Коломиї п'єси І. П. Котляревського «Москаль-чарівник»]. — «Слово», 1864, № 67, 22 серпня (3 вересня), с. 268.

1540. [Замітка про виставу в Самборі «Наталки Полтавки» і «Москаля-чарівника»]. — «Слово», 1864, № 97, 5 (17) грудня, с. 384.

1865

1541. Пишут нам о театрі нашім руским зі Самбора... — «Слово», 1865, № 1, 2 (14) січня, с. 4.

Рецензія на виставу «Наталки Полтавки» в Самборі.

1542. [Замітка про виставу «Москаля-чарівника» в Петербурзі в Маріїнському і Олександрійському театрах»]. — «Слово», 1865, № 8, 27 січня (8 лютого), с. 4.

1543. [Замітка про виставу в Перемишлі «Наталки Полтавки» в постановці руського театру]. — «Слово», 1865, № 9, 30 січня (11 лютого), с. 4.

1544. [Замітка про виставу в Бережанах «Наталки Полтавки» в постановці руського театру]. — «Слово», 1865, № 86, 30 жовтня (11 листопада), с. 4.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 188

1545. В. Д. Р. [Ільницький В.]. Руський театр. (Допись з Тернополя). — «Нива», 1865, № 17, 20 червня, с. 271—272; № 18, 30 червня, с. 286—288.

Рецензія на виставу «Наталки Полтавки». Передрук — див. № 328а.

1869

1546. Допись з Бережан. (Руський театр народний). — «Правда», 1869, № 38, 15 жовтня, с. 318—320.

Рецензія на постановку «Наталки Полтавки».

1547. Часть театральна. — «Правда», 1869, № 43, 22 листопада, с. 358—359.

Рец. на виставу «Наталки Полтавки» у Львові 1 грудня.

1870

1548. Руський народний театр во Львові, его деятельность, состав і управленіе от 1864 до 1870 года. Написав за советом многих Н. Ч. Коломия, М. Білоус, 1870, 31 с.

«Наталка Полтавка», с. 7—8.

1877

1549. Вольф А. И. Хроника Петербургских театров с конца 1826 до начала 1855 года. Часть 1. Годовые обозрения русской и французской драматической сцены, оперы и балета. Ч. 1. СПб., Типогр. Р. Голике, 1877. [4], 190 с.

У розділі «Сезон 1844—1845 годов». Драматическая сцена» на с. 110 сказано: «Осенью спектакли оживились приездом Щепкина, который пробыл с половины сентября до ноября. Кроме старых своих ролей, московский артист сыграл несколько новых... Кочкарева в «Женитьбе» и Чупруна в спектакле «Москаль-чарівник». Последняя удалась более других, и опера Котляревского стала модною новинкою. Она сыграна была 13 раз сряду в течение шести недель. Щепкин, долго живший в Малороссии, великолепно выдержал тип простодушного хитрого казака».

1881

1550. Малоруські представленя в Росії. — «Діло», 1881, № 65, 22 серпня (3 вересня), с. 3.

Постановка «Наталки Полтавки» у Вороніжі.

1551. Руський аматорський театр в Коломиї. — «Діло», 1881, № 46—47, 16 (28) червня, с. 5.

Замітка про постановку «Москаля-чарівника».

1552. Русько-народний театр. — «Діло», 1881, № 84, 28 жовтня (9 листопада), с. 3.

Замітка про постановку «Наталки Полтавки» у Львові.

1882

1553. Руський театр в Тернополі. — «Діло», 1882, № 44, 5 (17) червня, с 4.

Замітка про виставу «Наталки Полтавки».

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 189

1554. Франко I. Руський театр в Галичині. — «Зоря», 1885, № 22, 15 (27) листопада, с. 268—269; № 24, 15 (27) грудня, с. 279—283.

Вистава «Наталки Полтавки» в переробці І. Озаркевича в Галичині в 1846 р., № 22, с. 260.

Див. також № 914.

1885

1554а. Кендзерский В. А. Малорусский театр М. П. Старицкого в Воронеже. (С 8 по 26 июля 1884 года). СПб., 1885, 54 с.

Також про постановку «Наталки Полтавки».

1886

1555—1556. Трупа театральна п. Бачинського. — «Діло», 1886, №88, 9 (21) серпня, с. 3.

Постановка «Наталки Полтавки» в Бурштині. Після деякої перерви на сцену повернувся К. Підвисоцький, який буде виконувати роль «возного».

1888

1557. З Кракова пишуть нам... — «Діло», 1888, № 32, 11 1(53) лютого, с. 2—3.

Театр О. Бачинського ставить у Кракові «Наталку Полтавку».

1558. Коцовський В. Руський театр у Львові. — III. — «Зоря», 1888, № 21, 1 (13) листопада, с. 262; «Наталка Полтавка», 50-і роковини смерті Котляревського. — «Зоря», 1888, № 22, 15 (27) листопада, с. 378—379; № 23, 1 (13) грудня, с. 397—398; № 24, 15 (27) грудня, с. 414—417.

Про ювілейну виставу «Наталки Полтавки» у Львові, яку попередив «Пролог», написаний І. Франком. Автор порушує також питання про значення І. П. Котляревського в історії української літератури.

1889

1559—1561. Драгоманов М. Австро-руські спомини (1867—1877). Львів, з друкарні Товариства ім. Шевченка, 1889, 456 с.

Спогад М. П. Драгоманова про вистави «Наталки Полтавки» в Полтаві в роки його навчання в гімназії (1853—1859), с. 8—9.

1562. [Аматорська вистава «Наталки Полтавки» на Лемківщині 1889 р. під керівництвом О. Марельовської]. — «Новий галичанин», 1889, № 22, 15 (27) листопада.

1890

1563. [Замітка про першу постановку «Наталки Полтавки» трупою П. Саксаганського в музичному оформленні М. В. Лисенка, «котра всім дуже уподобалась»]. — «Зоря», 1890, № 23, с. 364.

На основі інформації в газеті «Новости», 1890, № 280.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 190

1891

1564. Комар М. [Комаров М. Ф.] Марія Садовська. (Посмертна згадка). — «Зоря», 1891, № 8, 15 (27) квітня, с. 156—157.

У некролозі перераховані ролі, які виконувала Марія Садовська. «Безперечно найкращою вона була в ролі Наталки».

1565. М. К[омаров]. Селянський спектакль. — «Зоря», 1891, № 9, 1 (13) травня, с. 178—179.

Вистава «Наталки Полтавки» у селі Сичавці Херсонської губ.

1893

1566—1567. [Кореспонденція з Парижа про виставу «Наталки Полтавки»]. — «Новое время», 1893, 6 декабря.

Див. Український драматичний театр. Т. 1, К., 1967, с. 276.

Див. також: «Наталка Полтавка» в Париже. Трупа Деркача. — «Галичанин», 1893, № 281, 17 (29) студня, с. 3; «Наталка Полтавка» на сцені в Парижі. — «Діло», 1803» № 263, 23 листопада (5 грудня), с. 1; «Наталка Полтавка» в Парижі. — «Діло», 1893, № 282, 17 (29) грудня, с. 3; Українська трупа Деркача в Парижі. — «Діло», 1893, № 286, 22 грудня (3 січня 1894), с. 3.

1894

1568. Франко І. Русько-український театр. Історичні обриси. Львів, 1894, 48 с.

У цій праці, якої було надруковано тільки три аркуші і яка в світ не вийшла, також про драматургію І. П. Котляревського і зокрема про вистави в Галичині. Передруки — див. №№ 914, 1621, 1700.

1897

1569. [Замітка про виставу, яку дав М. Л. Кропивницький, присвячену пам'яті І. П. Котляревського, зложену в цілості з творів автора «Енеїди». Крім вистави уривків драматичних творів І. П. Котляревського М. Л. Кропивницький відчитав декілька уривків із «Енеїди»]. — «Зоря», 1897, № 16, 15 (27) серпня, с. 320.

1570. [Замітка про виставу «Наталки Полтавки» в постановці «товарищества русско-малорусских артистов» під керівництвом І. І. Івася-Мороза за участю Л. У. Орлик]. — «Театр», [Одеса], 1897, № 9, с. 1; № 10, с. 1.

1898

157І. Николаев Н. И. Драматический театр в Киеве. Исторический очерк (1803—1893 гг.). К., Издание Я. Б-го и Н. И-ва, 1898. [6], 212 с.

На стор. 27 розповідається про перебування в Києві в 1843 р. М. С. Щепкіна. Поряд з іншими ролями великим успіхом користувалось виконання ним ролі Макогоненка.

На стор. 32 мова про Рикановського, який прибув до Києва з польсько-росїйською драматичною трупою. Після закриття старого київського театру Рикановський, не знайшовши необхідного приміщення для театру, змушений був розпустити трупу. Але деякі артисти залишилися в Киева. Пізніше за їх

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 191

ініціативою був організований новий театр, який відкрився 11 грудня 1851 року оперою-водевілем І. Котляревського «Москаль-чарівник».

Згадка про те, що перший спектакль в театрі Федецького відбувся 18 листопада 1852 року і було зіграно, крім російських п'єс, також водевіль І. Котляревського «Москаль-чарівник», с. 33.

Поряд з іншими спектаклями різних авторів, що йшли на сцені Київського театру з 1855 по 1856 рік, згадується «Наталка Полтавка» І. Котляревського.

У книзі говориться також про постановки драматичних творів І. Котляревського.

1898

1572. Общество им. Котляревского. — «Киевская старина», 1898, т. 63, кн. 12, с. 76. Док., изв. и зам.

Інформація подана за газ. «Руслан», 1898, № 235 про організацію у Львові драматичного товариства імені I. П. Котляревського.

1573. Русько-народний театр. — «Руслан», 1898, № 234, 18 (30) жовтня, с. 2—3.

Постановка у Львові «Наталки Полтавки» в день святкування 100-річчя «Енеїди» І. Котляревського.

1574. Ярцев А. Шевченко и Щепкин. (Очерк). — «Киевская старина», 1898, т. 60, кн. 1, с. 194—209.

«Москаль-чарівник» І. П. Котляревського і М. С. Щепкін у ролі Чупруна, с. 203—204.

1899

1575. «Наталка Полтавка» с актерами-крестьянами. — «Киевская старина», 1899, т. 65, кн. 4, с. 27—28. Док., изв. и зам.

Передрук з газ. «Полтавские губернские ведомости», 1899, № 45.

Вистава в Ромнах 14 лютого 1899 р. Див. також: Грінченко Б. Народний театр.— «Літ.-наук. вісник», 1900, т. 11, кн. 7, с. 28.

1900

1576. Б. Г[рінченко]. Вистави в «Народному театрі» в Чернігові. — «Літ.-наук. вісник», 1900, т. 11, кн. 7, с. 74—75. Хр. і бібл.

Про репертуар театру за 1897—1900 роки. Також про «Наталку Полтавку» І. П. Котляревського.

1577. Грінченко Б. Народний театр. — «Літ.-наук. вісник», 1900, т. 11, кн. 7, с. 23—46.

Котляревського «Наталка Полтавка», с. 24—28.

Мова про вистави «Наталки Полтавки» на селі. Праця увійшла також до кн. Б. Грінченка «Перед широким світом», К., 1907. Див. № 495.

1578. Общество имени Котляревского во Львове. — «Киевская старина», 1900, т. 68, кн. 2, с. 76. Док., изв. и зам.

На основі статті в газ. «Руслан», 1900, № 7. Про драматичне товариство імені І. П. Котляревського у Львові*.

* У бібліографії не подаються відомості про діяльність товариства.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 192

1579. Якою мовою написана Наталка Полтавка? — «Літ.-наук. вісник», 1900, т. 11, кн. 8, с. 131. Хр. і бібл.

Заборона царських властей виставляти «Наталку Полтавку» у Владимирській губернії. Див. також № 2150.

1903

1580. Тобілевич І. Наталка Полтавка. (Сторінка з споминів). — В кн.: Літературний збірник, зложений на спомин Олександра Кониського (1836—1900). К., Друк. Петра Барського, 1903, с. 102—110.

Див. також №№ 133, 468, 732, 768, 1017, 1684, 1776.

1581. Н. Т. [Николай Тоскин]. Гастроли малорусской труппы. — «Варшавский дневник», 1903, № 283, 26 октября.

Рецензія на виставу «Наталки Полтавки» в постановці театру Карпенка-Карого і П. Саксаганського.

1904

1582. [Гембіцький Тит]. Історія основаня і розвою руського народного театру в Галичині. Сост. одним із найстарших артистів руської сцени. Коломия, М. Білоус, 1904.

Вистави «Наталки Полтавки» в переробці І. Озаркевича в 1848 р. с. 6—7; драматичні твори І. Котляревського з репертуарі українського театру в Галичині, с. 11, 47 та ін.

1906

1583. Кропивницький М. Л. За 35 літ. — «Нова громада», 1906, кн. 9, с. 47—64.

Про виставу «Наталки Полтавки» в Галичині в 1875 р., с. 58. Див. також № 1002.

1584. Свято Шевченкове у Теребовлі. — «Подільський голос», 1906, 22 березня.

У замітці згадка про те, що аматори в м. Теребовля ставили в 1905 р. «Наталку Полтавку».

1585. Товариство «Читальня» в Теребовлі. 11 березня 1906 р. Вечір пам'яті Т. Шевченка. — «Подільський голос», 1906, 8 березня.

У концерті віртуоз гри на цитрі Є. Купчинський виконав арії з опери «Наталка Полтавка».

1907

1586. Суворин А. С. Хохлы и хохлушки. СПб., 1907.

Із змісту: Наталка Полтавка, с. 1—3. [Про постановку п'єси трупою М. Л. Кропивницького в Петербурзі в 1886 р.]. На с. 111 портрет І. П. Котляревського, на с. 113 гравюра «Наталка Полтавка», виконана в 1833 р.

1587. Ашкаренко Г. А. Спомини про першу українську трупу. — «Рідний край», 1908, № 15, 20 квітня, с. 12—14.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 193

Спогад в 1880—1881 років. Мова про вистави драматичних творів І. Котляревського трупою Ашкаренка.

1588. Лісовицький М. Трупа Саксаганського. — «Рада,» 1908, № 102, 3 (11) травня, с. 4.

«Наталка Полтавка» в репертуарі трупи П. Саксаганського.

1909

1589. Возняк М. С. Українські драматичні вистави в Галичині в першій половині XIX століття. (Замітки й матеріали). — «Записки наукового товариства імені Шевченка», 1909, т. 87, кн. 1, с. 70—91; т. 88, кн. 2, с. 51—93. Окр. відбиток: Львів, 1909. 64 с.

Про вистави «На милованє нема силованє» і «Жовнір-чаровник» в Коломиї, Львові і Перемишлі в кінці 40-х і на початку 50-х років XIX ст., т. 87, с. 76—82, т. 88, с. 51—55.

1590. Літній театр Купецького саду. Перша гастроль М. Л. Кропивницького. — «Рада», 1909, № 154, 9 (22) липня, с. 3.

Також про постановку «Наталки Полтавки».

1591—1593. Садовський Микола. Мої театральні згадки. Передрук з «Літературно-наукового вісника». К., 1909. 44 с., портр.

«Наталка Полтавка», постановка в 1882 р., с. 6; постановка в Петербурзі 1886 р., с. 29—30. Див. також №№ 1620, 1710.

1911

1594. [«Наталка Полтавка». Вистава в Петербурзі, постановка театру М. К. Садовського].

Рец.: «Новое время», 1911, № 12564, 5 (18) марта.

1595. «Наталка Полтавка» в Болгарії. — «Рада», 1911, № 181, 12 (25) серпня, с. 4; «Рідний край», 1911, № 21; «Неділя», 1911, № 27—28, 15 липня, с. 16.

Замітки про постановку.

1596. Українські картини в кінематографії. — «Неділя», 1911, № 7, 11 лютого, с. 8.

«Наталка Полтавка», кінофільм в постановці Сахненка.

1913

1597. Загородній [Васильченко С. В.] Український театр М. К. Садовського. (Одкриття зимового сезону). — «Рада», 1913, № 201, 3 (16) вересня, с. 4.

Постановка «Наталки Полтавки» за участю М. Литвиненко-Вольгемут, М. К. Садовського та І. Мар'яненка. Див. також №№ 1684, 1752.

1598. [«Наталка Полтавка» в Парижі. Замітка про виставу]. — «Биржевые ведомости», 1913, № 13625. Передрук у кн.: І. П. Котляревський у критиці. К., 1959, с. 176.

1599. Нова інсценіровка з «Енеїди» Л. Старицької-Черняхівської. — «Сяйво», 1913, № 10—12, с. 262. Підп.: В. В.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 194

Постановка уривка під назв. «Прийом у царя Латина» в клубі «Родина» в Києві.

1914

1599а. Аксаков С. Т. Несколько слов о М. С. Щепкине. — В кн.: Михаил Семенович Щепкин. Записки его, письма, рассказы, материалы для биографии, родословная. СПб., 1914, с. 286—287.

Див. №№ 1523, 1666, 1701.

1600. Чаев Н. А. Михаил Семенович Щепкин в моих воспоминаниях. — В кн.: Ежегодник императорских театров. Сезон 1914. Кн. 1. СПб., 1914, с. 97—98.

Спогад про виконання М. С. Щепкіним ролі Чупруна. Обширна виписка: С. Дурылин. М. С. Щепкин и И. П. Котляревский. — В кн.: Русско-украинские литературные связи. М., Гослитиздат, 1951, с. 100—101.

1601. [Аматорські вистави «Наталки Полтавки» у Тернополі в серії «Полтавських театральних вечорів»].

19.VII.1915. Реж. О. Я. Дудниченко. Учасники: М. Чернявська, Кравчуківна, О. Дудниченко, І. Яворський, Кириленко, Рогарянський.

18.Х.1915. Учасники: М. Чернявська, Ф. Лопатинська, В. Наливайко, Т. Бенцалева, Т. Ковальський, Л. Курбас, І. Борецький.

7.II.1916. Реж. Лесь Курбас і Марія Єлісєєва. Учасники: М. Єлісєєва, Т. Бенцалева, Лесь Курбас.

8.Х.1916. Реж. М. Бенцаль. Учасники: М. Чернявська, Т. Бенцалева, А. Кириленко, М. Бенцаль, І. Рубчак, Власенко.

5.II.1917. Реж. М. Бенцаль. Учасники: М. Чернявська, Б. Лев, Мар'ян Крушельницький, Т. Бенцалева, І. Рубчак, Д. Демон, М. Бенцаль.

Відомості подаються на основі театральних афіш, зібраних П. К. Медведиком.

1916

1602. З театру. — «Діло», 1916, № 313, 26 грудня, с. 2—3.

Вистава «Наталки Полтавки» в театрі «Руської бесіди» у Львові.

1603. Кропивницький М. Л. Автобиография. (За 65 лет).— «Вестник Европы» 1916, февраль, с. 141—174; март, с. 110—154.

Вистава «Наталки Полтавки» в Галичині в постановці М. Л. Кропивницького, март, с. 151.

1604. Театральні замітки. — «Шляхи», 1916, № 9—10, с. 348—351.

Вистава «Наталки Полтавки» у Львові в 1914 році після зайняття міста російською армією.

1918

1605. При «Вільному театрі» [в Києві йде «Наталка Полтавка» з участю М. Заньковецької, П. Саксаганського, М. Садовського]. — «Театральная жизнь», 1918, № 25, с. 18.

1923

1606—1607. Антонович Д. Перша «Наталка Полтавка». — «Нова Україна», 1923, № 10, с. 66—73.

Мова про артистку Катерину Нальотову.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 195

1608. Остап Вишня. — «Наталка Полтавка». (Український народний театр). — «Вісті ВУЦВК. Література—наука—мистецтво», 1924, 24 серпня.

Рецензія на виставу «Наталки Полтавки» у виконанні артистів Українського народного театру на відзнаку 100-річчя першої постановки. Ролі виконували: П. Саксаганський — виборний, Мар'яненко — Микола, Сабінін — возний, Литвиненко-Вольгемут — Наталка, І. Козловський — Петро, Нікольська — Терпилиха. Див. також № 1800.

1924

1609. Копержинський К. Декілька джерел до вивчення історії постановки драматичних утворів І. П. Котляревського. — «Червоний шлях», 1924, № 8—9, с. 251—255.

У бібліотеці державних театрів у Ленінграді зберігається декілька рукописних та друкованих примірників драматичних творів І. П. Котляревського, які мають різного роду помітки режисерів, вписані імена акторів, внесені виправлення тощо.

1926

1610. Волховський В. «Наталка Полтавки. — «Нове мистецтво», 1926, № 14, с. 10—11.

1611. [«Наталка Полтавка». Постановка в Румунії у 1925 р.] — «Хліборобська правда», 1926, № 3, с. 3.

1611а. Пчілка Олена. Спогади про Михайла Драгоманова. — «Україна», 1926, кн. 2—3, с. 38—64.

Постановка М. П. Драгомановим «Наталки Полтавки» в кінці 50 років, с. 58.

1612. Шевченко І. Держопера. «Наталка Полтавка» з участю Саксаганського. — «Вісті ВУЦВК УРСР», 1926, 1 квітня.

1927

1613. Возняк М. С. З життя Чернігівської громади в 1861 — 1863 рр. (Листи Леоніда Глібова й Степана Носа до Ол. Кониського). — «Україна», 1927, кн. 6, с. 114—124.

У листі С. Носа до О. Кониського від 13 березня 1962 р. згадка про аматорські вистави в Чернігові «Наталки Полтавки», с. 120—121; у листі С. Носа до О. Кониського від 18 жовтня 1862 р. згадка про одержання творів І. П. Котляревського, с. 122—123.

1614. Глібов Леонід. Твори. Т. 2. За редакцією Ів. Капустянського та М. Плевака. X., Держ. вид-во України, 1927.

Із змісту: [Про «Черниговский листок» в 1862 р. Про аматорські вистави в Чернігові], с. 479—487. — Краткий отчет о событиях прошедшей недели, с. 502—506. — О представлении «Наталки Полтавки», данной любителями 11 июня, с. 507—510.

Див. №№ 1527, 1530, 1531.

1615. Слабченко Т. Подорож української трупи до Франції. (Епізод з історії українського театру). — «Червоний шлях», 1927, №4, с. 204—211.

У статті мова про подорож до Франції трупи під керівництвом О. З. Сус-

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 196

лова та Сабателі, в репертуарі якої були «Наталка Полтавка» і «Назар Стодоля» разом з «Вечорницями» П. Ніщинського. В статті наведені рецензії, друковані в одеських газетах, а також спогади О. Суслова.

1616. Суслов Онисим. Подорож трупи Деркача до Парижу в 1894 р. (Спогади). — «За сто літ», 1927, кн. 1, с. 220—226.

Див. № 1615.

1928

1617. Кисіль О. Український актор Карпо Соленик (1811— 1851). Життя і творчість. [К.], «Рух», [1928]. 72 с. («Український театр», № 1).

Карпо Соленик в українському репертуарі і зокрема як виконавець ролі Чупруна в «Москалі-чарівнику» та виборного в «Наталці Полтавці», с. 54—59 та ін. Див. також № 1835а.

1618. Копержинський Кость. З історії театру на Чернігівщині. (1750—1830 рр.). — В кн.: Чернігів і Північне Лівобережжя. Огляди, розвідки, матеріали. К., Держ. вид-во України, 1928, с. 402—430.

Також про постановки «Наталки Полтавки» і «Москаля-чарівника».

У цій книзі див. також на стор. 455 фото учасників Чернігівського українського драматичного гуртка при товаристві «шановців своєї народності» з року 1862. У тексті статті З. Шевеліва «Тижневик «Черниговский листок» за редакцією Л. І. Глібова (1861—1863 рр.)», с. 443—462.

1619. Рулін П. Марія Заньковецька. Життя і творчість. К., «Рух», 1929. 112 с., іл., портр.

Участь М. К. Заньковецької в постановках «Наталки Полтавки», с. 20—21 та згадки на інших сторінках книги.

1930

1620. Садовський М. К. Мої театральні згадки. 1881—1917. X.—К., Держ. вид-во України, 1930, 121 с.; 1 л. портр., іл.

Про вистави «Наталки Полтавки»: у 1882 р., с. 6—7, в Петербурзі 1886 р., с. 26—27. Опера «Енеїда», с. 103—104. Див. також №№ 1591—1593, 1710.

1621. Возняк М. С. Нескінчена друком праця Ів. Франка з історії українського театру. — В кн.: Річник українського театрального музею. Т. 1. За ред. П. Руліна. К., 1930, с. 41—75.

У тексті статті передрук праці І. Франка «Русько-український театр. Історичні обриси». Див. № 1568.

1622. Дмитрова Людмила. Етапи з історії нового українського театру. — «Рад. театр», 1931, № 5—6, с. 29—39.

Також про сценічну історію «Наталки Полтавки».

1623. Хроніка. Ювілейна вистава [«Наталки Полтавки» у Києві до 50-річчя першої вистави у 1881 р.]. — «Рад. театр», 1931, № 5—6, с. 87.

1623а. Хмурий В. Мар'ян Крушельницький. Етюд. X., «Рух», 1031. 92 с., іл., портр.

М. Крушельницький у ролі «возного» в виставах «Тернопільських театральних вечорів» у 1915—1916 роках, с. 90.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 197

1932

16236. Саксаганський П. Театр і життя. Мемуари. Вступне слово й редакція К. Буревія. Харків—Полтава, «Рух», 1932, 192 с., іл., портр.

Про І. Котляревського див. за покажчиком імен. Зокрема див.: Постановка «Наталки Полтавки» в Петербурзі 1886 р., с. 87; Вистава «Наталки Полтавки» на відзнаку 100-річчя «Енеїди», с. 139—140; Постановка «Наталки Полтавки» в Полтаві 1903 р. під час відкриття пам'ятника поету, с. 148—150.

1624. Хоткевич Г. Театр 1848 року. X.—К., «Рух», 1932, 232 с. (Монографії з історії галицького театру).

Із змісту: Перші театральні вистави в Коломиї, с. 44—59. [Мова про перерібки «Наталки Полтавки» п. н. «Дівка на відданю» і «Москаля-чарівника» п. н. «Жовнір-чарівник»]; Стефан Петрушевич і його п'єса «Муж старий, жінка молода», порівняння з «Москалем-чарівником» І. П. Котляревського, с. 65—69; Перерібка І. Озаркевича «Наталки Полтавки», с. 69—72. У додатках див. також тексти п'єси С. Петрушевича, с. 166—176 і перерібці І. Озаркевича, с. 176—182.

1934

1625. Чарнецький Степан. Нарис історії українського театру в Галичині. Львів, Накладом фонду «Учітеся брати мої», 1934. 254 с., іл. (Науково-популярна бібліотека товариства «Просвіта», 1934, кн. 11).

І. П. Котляревський — див. покажчик імен. Відомості про вистави драматичних творів І. П. Котляревського в Галичині. Див. також № 1777.

1935

1626. З зали ювілейного свята. — «Пролетарська правда», 1935, 14 травня, № 109.

Святкування 12 травня 1935 року 75-річчя з дня народження і 50-річчя театральної діяльності П. К. Саксаганського. На святі було виконано два акти з «Наталки Полтавки» у виконанні провідних акторів українського театру: О. Петрусенко, Литвиненко-Вольгемут та ін. Роль «возного» виконував ювілят.

1627. «Наталка Полтавка». До постановки в театрах.

Рец.: «Соц. Харківщина», 1935, № 287 (4416), 15 грудня.

Вистава в Харківському театрі робітничої молоді.

1936

1628. Наталка Полтавка. Оперне видовище на 3 дії. Текст І. Котляревського. Музика М. Лисенка і В. Йориша. Сценарій В. Манзія. Обробка тексту М. Рильського. Сезон 1935—1936 рр. Одеса, Одеський держ. акад. театр опери та балету, 1936, 48 с., іл.

Лібретто складене за матеріалами Київського держ. акад. ордена Леніна театру опери та балету.

Зміст: «Наталка Полтавка» І. П. Котляревського. — А. Г., Д. Г. Про музику опери «Наталка Полтавка». — Йориш В. Про роботу над «Наталкою Полтавкою». — Манзій В., Йориш В., Рильський М. Короткий зміст опери.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 198

1629. Наталка Полтавка. Оперне видовище на 3 дії. Текст І. Котляревського. Музика М. Лисенка і В. Йориша. Сценарій В. Манзія. Обробка тексту М. Рильського. Редактор Д. Грудина. Постановка Держ. театру опери та балету УРСР. Київ, Гастролі в Москві 11—21 березня 1936 р. Приміщення Великого театру СРСР. К.—X., «Мистецтво», 1936. 54 с., іл.

Зміст: А. Г. і Д. Г. «Наталка Полтавка» І. П. Котляревського, с. 7— 15. — Йориш В. Про музику опери «Наталка Полтавка», с. 16—20. — Манзій В., Йориш В., Рильський М. Про роботу над «Наталкою Полтавкою», с. 21—25. — Курочка-Армашевський І. Про оформлення «Наталки Полтавки», с. 26—29. — Верховинець О. Про фольклор в опері «Наталка Полтавка», с. 30—34. — Лібретто, с. 35—52.

1630. Наталка Полтавка. Оперное зрелище в 3 действиях. К.—X., «Мистецтво», 1936, 54 с., илл.

Текст ідентичний з виданням українською мовою.

1631. «Наталка Полтавка». До постановки в театрах.

Городинский В. — «Правда», 1936, 16 марта; «Известия», 1936, 14 марта; Гец С. «Наталка Полтавка» в столичному театрі. — «Літ. газета», 1936, № 11, 6 березня; Насінник О. «Наталка Полтавка» в столичній опері. — «Вісті», 1936, № 51 (4639), 1 березня; Дольд Ю. Багатобарвний спектакль. — «Комуніст»; 1936, № 48 (5022), 28 лютого; Йориш В. І. «Наталка Полтавка». — «Комсомолець України», 1936, № 48 (3119), 28 лютого; Йориш В., Манзій В. Наталка Полтавка. До постановки в Київській опері. — «Пролетарська правда», 1936, № 45 (4249), 26 лютого; Кузнецов К. Украинская опера в Москве. — «Сов. музыка», 1936, № 5. с. 74—80; Петрусенко О. До Москви. — «Вісті ЦВК УРСР», 1936, 1 березня; Шелюбський М. Українська народна опера. — «Пролетарська правда», 1936, № 41, (4251), 28 лютого.

Ан. Г. «Наталка Полтавка». Постановка Вінницького театру. — «Більшовицька правда», 1936, № 299 (1133), 29 грудня; Московченко О. Наталка Полтавка. Музика Костенка. Постанова Вінницького театру опери та балету. — «Більшовицька правда», 1936, № 284 (1319), 11 грудня; Пустинський Й. Опера «Наталка Полтавка». Музика М. Лисенка в переробці В. Йориша. Вистава Дніпропетровського театру опери та балету. — «Зоря», 1936, № 217 (4260), 28 вересня; Скороход В. «Наталка Полтавка». Донецький театр опери та балету. — «Соц. Донбасс», 1936, № 252 (1284), 1 листопада; Анісімов В. Наталка Полтавка. Опера Котляревського в переробці В. Я. Йориша, М. Т. Рильського, В. Д. Манзія. Постава Одеського держ. акад. театру опери та балету. — «Чорноморська комуна», 1936, № 229 (5145), 3 жовтня; Родченко І. «Наталка Полтавка». Постава Одеського театру революції. — «Чорноморськії комуна», 1936, № 225 (5141), 28 вересня; М. Р. «Наталка Полтавка» в Харківському театрі для дітей. — «Соц. Харківщина», 1936, № 74 (4505), 30 березня; Кравченко Я. «Наталка Полтавка». Постава драм. гуртка с. Деревин Городнянського р-ну Чернігівської обл. — «Більшовик», 1936, 11 липня; Хроніка. «Наталка Полтавка». — «Театр і глядач», 1936, № 5. [Цією виставою дня 7.VI.1936 р. Дніпропетровський театр ім. Т. Г. Шевченка розпочав гастролі в Рязані].

1632. Наталка Полтавка. Перша народна оперета в 3 діях Ів. Котляревського. Львів, 1936. 16 с., іл., портр. (Вистава. Великий театр. Львів, 4 листопада 1936 р.).

Музика М. Лисенка. Нова інструментація В. Безкоровайного.

Зміст: Чарнецький С. «Наталка Полтавка» на сцені Великого театру у Львові, с. 6—7; Марія Сокіл. Як я грала Наталку Полтавку з Садовським

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 199

і Саксаганським, с. 8—12. [Передрук з газ. «Назустріч»]. Ролі виконували: Наталка — Марія Сокіл. Терпилиха — Леся Кривицька. Петро — Василь Тисяк. Микола — Андрій Поліщук. Возний — Петро Сорока. Виборний — Іван Романовський.

1633. «Наталка Полтавка». Кіноопера. К., «Українфільм», 1936. Сценарій І. П. Кавалерідзе. Реж. І. П. Кавалерідзе. Оператори Г. Хімченко, Ф. Корнеев. Худ. Ю. Майєр, М. Симашкевич. Звукооператори А. Прахов, А. Демиденко. Комп. В. Йориш. В ролях: К. Осмяловська — Наталка, І. Паторжинський — Макогоненко, Ю. Шестаківська — Терпилиха, С. Шкурат — Микола, Г. Манько — Тетерваковський, М. Платонов — Петро. Вокальна частина ролі Наталки виконана М. І. Литвиненко-Вольгемуг.

Рец.: Ган Я., Дольд Ю. «Наталка Полтавка» на екрані. — «Комуніст», 1936, № 262 (5236). 15 листопада; Голодман А. Наталка Полтавка в кіно. — «Більшовицька правда», 1936, № 270, 24 листопада; Давид К[опиця] «Наталка Полтавка» на екрані.—«Рад. кіно», 1936, № 11, с. 21—29; Йориш В. Музика у фільмі «Наталка Полтавка». «Рад. кіно», 1936, № 11, с. 18—19. Кавалерідзе І. Інтерв'ю. — «Рад кіно», 1936, № 11, с. 18; Павловський Н. «Наталка Полтавка» на екрані. — «Більшовик», 1936, № 270 (1170), 24 листопада; Петренко І. «Наталка Полтавка» на екрані. — «Пролетарская правда», 1936, 21 листопада.

1937

1634. Харківський держ. академічний театр опери та балету. Наталка Полтавка. Опера на 3 дії з прологом. Текс Івана Котляревського. Музика М. Лисенка і В. Йориша. Обробка тексту М. Рильського. До постави. X., 1937. 15 с. (Українське управління в справах мистецтв при РНК УРСР. Держ. акад. театр оперя та балету. Сезон 1937—38 р.).

1635. Наталка Полтавка. (Кінолібретто). За одноіменною п'єсою І. Котляревського. Режисер І. П. Кавалерідзе. Виробництво кіностудії «Українфільм». Дніпропетровськ, [1937]. 4 с. без обкл. (Кінотеатр «Змичка»).

1635а. Сабінін Л. Сорок п'ять років на українській сцені. Мемуари. К., «Мистецтво», 1937. 195 с., іл., портр.

«Наталка Полтавка», с. 39—42; роль Петра у виконанні Л. Сабініна, с. 42—48 та їн. Див. також: Л. Р. Сабінін. З моїх спогадів. — В кн.: І. П. Котляревський у критиці та документах. Збірник статей, рецензій, висловлювань. К., Держлітвидав УРСР, 1969, с. 180—181.

1636. Цикл опер композитора Лисенка. — «Рад. музика», 1937, № 1, с. 48.

Український радіокомітет провадить трансляцію опер «Утоплена», «Енеїда», «Різдвяна ніч» та «Чорноморці».

1938

1637. Антонович Д. Праця Олександра Русова для українського театру та музики. — В кн.: Студії з поля суспільних наук і статистики. Львів, т. 5. Окр. відбиток: Львів, 1938. 20 с.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 200

Участь О. Русова у виставах «Наталки Полтавки» і Стаття О. Русова «Какая роль «Возного» в «Наталке Полтавке».

1638. Саксаганський П. К. Из прошлого украинского театра. М.—Л., «Искусство», 1938. 167 с., портр., илл.

Юбилей Котляревского (1903 г.), с. 125—129.

У книзі також відомості про вистави «Наталки Полтавки» та «Москаля-чарівника» в дореволюційні роки.

1639. Гейліх М. Оперна творчість М. В. Лисенка. — В кн.: Українська музикальна спадщина. Збірник статей. К., «Мистецтво», 1940, с. 78—114.

«Наталка Полтавка», с. 82—84, «Енеїда», с. 110—111.

1640. Наталка Полтавка. Опера на 3 дії. Музика М. Лисенка і В. Йорщша. К., 1940, 16 с. (Державний ордена Леніна академічний театр опери і балету УРСР ім. Т. Г. Шевченка).

В. Манзій, В. Йориш, М. Рильський. Про роботу над «Наталкою Полтавкою», с. 3—5.

1640а. Дібровенко М. Іван Дрейсіг. — «Театр», 1940, № 8, с. 21.

Згадки про виконання артистом ролей в драматичних творах І. Котляревського.

1641. [Замітки про постановки «Наталки Полтавки» Тернопільським обл. театром ім. Т. Г. Шевченка].

10.II.1940. [Див. «Вільне життя», 1940, № 24. Реж. М. Коморовський].

23.III і 29.III.1940 р. Реж. М. Коморовський. Див.: «Вільне життя», 1940, 23 березня.

В травні театр ставить оперу в Бережанах. Див. «Вільне життя», 1940, 26 травня.

17.VI.1944. Вистави у Кременці і Почаєві [28—29.VI.1944]. Реж. М. Коморовський.

Крім заміток у газетах відомості подаються на основі наказів по театру [Тернопільський обл. архів]. Інформація Ц. Медведика.

1945

1641а. Матов О. Варвара Любарт. — «Вільна Україна», 1945, 8 березня, с. 7.

Виконання артисткою ролі Наталки у 1918 р. Про те див. також: Мельничук-Лучко Л. Народна артистка. Львів, «Каменяр», 1964, с. 7—8.

1642. Тобілевич С. В. Життя Івана Тобілевича (Карпенка-Карого). К., «Мистецтво», 1945. 286 с.; 1 й. портр.

«Наталка Полтавка», с. 20, 30—31 та ін.

1948

1643. [«Наталка Полтавка», Постановка Тернопільського театру ім. Т. Шевченка]. — «Вільне життя», 1948, 10 квітня, с. 4.

1644. Тобілевич І. К. (Карпенко-Карий). «Наталка Полтавка». (Сторінка з споминів). — В кн.: Про мистецтво режисера. Збірник. Упорядкував В. Довбищенко. К., «Мистецтво», 1948, с. 73—79.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 201

1949

1645. Чаговець В. М. В. Лисенко. К., «Мистецтво», 1949, 27 с.

Музика М. В. Лисенка до «Наталки Полтавки» та опера «Енеїда», с. 23—24.

1646. Чаговець Всеволод. Оксана Петрусенко. Народна артистка УРСР. К., «Мистецтво», 1949. 42 с. (Майстри мистецтва Радянської України).

О. Петрусенко в ролі Наталки, с. 18—23 та ін.

1647. Чаговець В. Успішне поновлення класичної опери. «Наталка Полтавка» на сцені Київського театру опери та балету їм. Т. Г. Шевченка. — «Рад. мистецтво», 1949, 16 лютого.

1950

1648. Вінок спогадів про Заньковецьку. К., «Мистецтво», 1950, 258 с., портр., іл. (Держ. музей Театрального мистецтва УРСР та Українське театральне товариство).

Про І. П. Котляревського зокрема в статтях: Волошин І. Марія Заньковецька, с. 5—24 [9]; Мар'яненко І. О. Мої зустрічі і спільна творча праця з М. К. Заньковецькою, с. 45—90 [46]; Романицький Б. В. Про геніальну артистку, с. 91—102 [101]; Див. також листи Панаса Мирного до М. К. Заньковецької з запрошенням взяти участь у вечорі в честь І. П. Котляревського в 1899 р. та у відкритті пам'ятника авторові «Енеїди» в 1903 р., с. 244—248. Основні ролі М. К. Заньковецької, с. 255—256 (також у драм. творах І. П. Котляревського).

1649. Maślak S. "Natałka Połtavka" w Lwowskim konserwatorium Państwowym. — "Czerwony sztandar", 1950, 29 stycznsa.

1951

1650. Богданов-Березовский В. Спектакль театра им. Т. Г. Шевченко. — «Ленинградская правда», 1951, 25 июля.

Рецензія на постановку «Наталки Полтавки».

1651—1652. Грамзапис «Наталки Полтавки». — «Вечірній Київ», 1951, 9 червня.

1653. Дерман А. Московского Малого театра актер Щепкин. М., «Московский рабочий», 1951. 259 с., илл., портр.

Зі змісту: Участь І. П. Котляревського в справі викупу М. С. Щепкіна, с. 82, 86; Лист М. Г. Рєпніна до І. П. Котляревського, 1820, 25 травня, с. 89; М. С. Щепкін в ролі Чупруна, ілюстрація, вклейка після с. 96; Заслуги М. С. Щепкіна в справі введення «Наталки Полтавки» і «Москаля-чарівника» на сцену Імператорського театру, с. 119; М. С. Щепкін як виконавець ролей в драматичних творах I. П. Котляревського, с. 136—139, 159, 220, 222, 226, 234, 247 та ін.

1654. Дібровенко М. Карпо Соленик. Життя і діяльність. К., «Мистецтво», 1951, 47 с.

Також відомості про ролі К. Соленика в драм. творах І. П. Котляревського.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 202

1655. Дурылин С. М. С. Щепкин и И. П. Котляревский. Из истории русско-украинских литературных и театральных отношений. — В кн.: Русско-украинские литературные связи. М., Гослитиздат, 1951, с. 79—107.

Див. також № 1668.

1656. Козловский И. С. Дуэт. — «Огонек», 1951, № 18, с. 25.

Пісня з «Наталки Полтавки» «Сонце низенько» у виконанні Поля Робсона.

1657. Кремльов Ю. Украинская оперная классика. Спектакль театра имени Т. Г. Шевченко. — «Вечерний Ленинград», 1951, 14 июля.

Також про виставу «Наталки Полтавки» І. П. Котляревського.

1658. Кротевич Є. Спогад про видатну артистку [Г. П. Затиркевич-Карпинську]. — «Літ. газета», 1951, 4 жовтня.

Спогад про те, як Г. П. Затиркевич-Карпинська декламувала уривки з «Енеїди» І. П. Котляревського.

1659. Опера на сцене сельского клуба. — «Правда Украины», 1951, 7 октября.

Вистава «Наталки Полтавки» в клубі села Молодолинське Одеської обл.

1952

1660. Архимович Л., Гордійчук М. М. В. Лисенко. Життя і творчість. К., «Мистецтво», 1952. 246 с., іл., портр. (Академія наук УРСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії).

Зі змісту: Музика М. В. Лисенка до «Наталки Полтавки», с. 114—116; Кантата «На вічну пам'ять Котляревському», с. 172—177; Опера «Енеїда», с. 208—211.

1661. Воробьев Г. Опера в колхозном клубе. — «Литературный Саратов», 1952, № 16, с. 77—83.

1662. Воробьев Г. Опера на колхозной сцене. — «Сов. музыка», 1952, № 4, с. 60—64.'

«Наталка Полтавка» в с. Залесянка Саратовської обл.

1663. Гайовченко I. «Наталка Полтавка». — «Рад. Поділля», 1952, 4 листопада.

1664. Дворний Б. Яскравий спектакль. «Наталка Полтавка» в оперній студії Київської державної консерваторії. — «Рад. мистецтво», 1952, 19 листопада.

1664а. Дибровенко Н. Ф. Украинский театр первой половины XIX столетия. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. К., 1952. 16 с. (Академия наук УССР. Ин-т искусствоведения, фольклора и этнографии).

Полтавський театр і діяльність у ньому І. Котляревського, с. 7 та. ін.

1665. Перепелиця П. Спектакль «Наталка Полтавка» в Ленінграді. — «Вечірній Київ», 1952, 4 грудня.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 203

1666. Михаил Семенович Щепкин. Записки. Письма. Современники о М. Щепкине. М., «Искусство», 1952. 370 с., портр., илл.

Из содержания: Записки актера Щепкина, с. 57—147. [Згадка про I. П. Котляревського і його роль у викупі артиста, с. 139]; Т. Г. Шевченко. [Письмо] М. С. Щепкіну. 5 декабря 1857 г., с. 211—213 [з побажанням поставити «Москаля-чарівника» за участю М. С. Щепкіна та арт. Піунової. Ця справа порушується також і в наступних листах]; Белинский В. Г. Русский театр в Петербурге, с. 291—293 [згадка про участь М. С Щепкіна в ролі Чупруна в п'єсі «Москаль-чарівник»]; Аксаков С. Т. Несколько слов о М. С. Щепкине, По случаю 50-летия его театрального поприща, с. 294—302 [див. № 1523]; Чаев Н. Михаил Семенович Щепкин в моих воспоминаниях 1844—1850 годы, с. 357—358 [див. № 1600].

1953

1667. Дурылин С. Заветы Щепкина. — «Правда Украины», 1953, 23 августа.

М. С. Щепкін як виконавець ролей драматичних творів І. П. Котляревського.

1668. Дурилін С. М. М. С. Щепкін та І. П. Котляревський. З історії російсько-українських літературних і театральних відносин. — В кн.: Російсько-українське літературне єднання. Збірник статей, Вип. 1. К., Держлітвидав УРСР, 1953, с. 77—110.

У тексті статті публікація праці брата М. С Щепкіна А. С. Щепкіна «Краткий очерк жизни М. С. Щепкина и артистическая его деятельность на сценическом поприще», в якій відомості про зв'язки великого актора з I. П. Котляревським. Див. також № 1655.

1669. Мар'яненко І. О. Минуле українського театру. Зустрічі. Творча праця. К., «Мистецтво», 1953, 182 с., іл., портр.

Про виставу «Наталки Полтавки» в театрі М. Л. Кропивницького і зокрема про роль виборного у виконанні М. Л. Кропивницького, с. 52—54. Див. також № 1679.

1670. Про творчі зв'язки М. С. Щепкіна і І. П. Котляревського. — «Наука і життя», 1953, № 6, с. 32.

1671. Михайло Семенович Щепкін. Записки. Листування. Переклад Андрія Головка. Передмова С. Дуриліна. К., «Мистецтво», 1953. 198 с

Зі змісту: Дурилін С. М. С. Щепкін, с. 5—41. [Про творчі відносини І. П. Котляревського і М. С. Щепкіна, с. 16—19, ролі М. С. Щепкіна в п'єсах І. П. Котляревського, с. 26—31]. Згадка М. С. Щепкіна про І. П. Котляревського в його «Записках актера», с. 130—131. Лист Т. Г. Шевченка М. С. Щепкіну від 5 грудня 1857 р. в справі його участі у виставі «Москаля-чарівника» в Нижньому Новгороді, с. 159—160.

1672. Яковченко М. На фронті під Сталінградом. — «Рад. мистецтво», 1953, 4 лютого.

Бригада артистів театру ім. І. Франка в складі А. Бучми, П. Пастушкова, О. Валуєва, С. Кобржицького, А. Дринівни та М. Яковченка дала концерт для воїнів Радянської Армії, в репетуарі якого була третя дія «Наталки Полтавки».

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 204

1954

1673. Бажан М. Дружба народів, дружба літератур. К., Держполітвидав УРСР, 1954. 94 с.

М. С. Щепкін і I. П. Котляревський, с. 37—38.

1674. Гозенпуд А. Материалы к сценической истории украинской классической комедии. — В кн.: Украинская классическая комедия. М., «Искусство», 1954, с. 493—525.

I. П. Котляревський, с. 493—503.

1675. Гайдамака П. «Наталка Полтавка». Вистава Харківського театру ім. М. В. Лисенка. — «Соц. Харківщина», 1954, 14 листопада.

1676. Гордійчук М. «Наталка Полтавка». — «Вечірній Київ», 1954, 23 квітня.

1677. Дьяконов А. «Наталка Полтавка» в концертном исполнении. — «Сов. музыка», 1954, № 9, с. 103.

Москва. Зал ім. П. I. Чайковського. Постановка I. Козловського.

1677а. Йосипенко М. У творчій співдружбі. Українсько-російські театральні зв'язки. Передмова М. Т. Рильського. К., «Мистецтво», 1954. 243 с., іл., портр. (Академія наук УРСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії).

М. С. Щепкін як виконавець ролей драматичних творів І. Котляревського, с. 35—38; Інтерпретація М. Л. Кропивницьким ролі возного, с. 193. У книзі ряд інших згадок про І. Котляревського.

1678. Ковьяров И. «Наталка Полтавка». Новый спектакль Акад. театра оперы и балета им. Лысенко [в Харькове]. — «Красное знамя», 1954, 3 ноября.

1679. Марьяненко И. Прошлое украинского театра. Воспоминания. М., «Искусство», 1954, 250 с., илл., портр.

«Наталка Полтавка» в театрі М. Л. Кропивницького, с. 90—93. Опера «Енеїда», с. 209—210. Див. також № 1669.

1680. Масленникова И. Понятное и родное. — «Сов. культура», 1954, 20 мая.

1681. Мигай С. Жемчужина украинской оперной классики. — «Сов. культура», 1954, 11 мая.

1682. Небольсин В. «Наталка Полтавка». — «Вечерняя Москва», 1954, 12 мая.

1683. Орфенов Л. «Наталка Полтавка». — «Труд», 1954, 19 мая.

Вистава «Наталки Полтавки» в Москві у постановці Київського театру опери і балету УРСР на відзначення 300-річчя возз'єднання України з Росією. Ролі виконували: Петро — П. Білинник, Виборний — Н. Роменський, Микола — Д. Гнатюк, Наталка — Г. Панченко. Реж. А. Бучма, В. Манзій. Див. також №№ 1676, 1680, 1681, 1682.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 205

1684. Про мистецтво театру. Упорядкували В. Довбищенко та Ю. Бобошко. Відп. ред. І. Чабаненко. К., «Мистецтво», 1954, 515 с.

Зі змісту: Шевченко Т. Г. Бенефис г-жи Пиуновой января 21-го 1858 года, с. 62—63. — Карпенко-Карий I. К. (Тобілевич І. К.). «Наталка Полтавка». Сторінка споминів, с. 115—116. — Саксаганський П. К. Робота над роллю, с. 272—277. [Роль возного, с. 276]. — Васильченко С. В. Про «Наталку Полтавку» І. Котляревського, с. 313.

1685. Рыбакова И «Наталка Полтавка». — «Горьковская правда», 1954, 25 июля.

Гастролі Одеського держ. драм. театру ім. Жовтневої революції у Горькому.

1686. Саква К. Украинский театр в Москве. — «Сов. музыка», 1954, № 7, с. 74—80. Див. також № 1683.

1687. Свирский О. «Наталка Полтавка». — «Знамя коммунизма», 1954, 4 сентября.

1688. Чехова Мария. Детство. (Отрывок из воспоминаний). — В кн.: Антон Павлович Чехов. Сборник. Статьи. Исследования. Публикации. Ростов на Дону, Ростовское книжное изд-во, 1954, с. 3—10.

Участь А. П. Чехова в аматорській виставі «Москаля-чарівника», с. 5.

1955

1689. Белинский В. Г. Александрийский театр. Щепкин на петербургской сцене. — В кн.: Белинский В. Г. Полное собрание сочинений. Т. 8. М., Изд-во Академии наук СССР, 1955, с. 414—418.

Див. № 1509.

1689а. Белинский В. Г. Русский театр в Петербурге. — В кн.: Белинский В. Г. Полное собрание сочинений, т. 8. М., Изд-во Академии наук СССР, 1955, с. 367—374.

Див. № 1510.

1690. До постановки опери-сатири «Енеїда». — «Літ. газета», 1955, 17 березня.

Див. № 1698.

1691. Дурилін С. М. Марія Заньковецька. (1860—1934). Життя і творчість. К., «Мистецтво», 1955. 518 с., іл., портр.

«Наталка Полтавка», с. 95—100.

1692. Иващенко П. «Наталка Полтавка» на сцене клуба. — «Лесная промышленность», 1955, 22 марта.

1693. Йосипенко М. Ідейно-творчі зв'язки української та російської театральних культур. — В кн.: Російсько-українські мистецькі зв'язки. Збірник. Упорядкував Юрій Костюк. К., «Мистецтво», 1955, с. 17—43.

М. С. Щепкін як популяризатор драматичної спадщини І. П. Котляревського.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 206

1694. Капатський К. Наш творчий шлях. (До 25-річчя Тернопільського обласного драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка). Тернопіль, 1955.

«Наталка Полтавка» в репертуарі Тернопільського (бувшого Охтирського) театру за 1930—1955 роки: 1931—1934 рр. Режисер А. Коваль, художник В. Бистровський; 1938 рік. Реж. К. Галайда, художник В. Бистровський; 1942—1943 рр. Реж. Я. Майтюренко, художник Д. Поляков; 1950, 12.VII. Прем'єра «Наталки Полтавки», реж. О. Ріпко, художник П. Борисов.

1695. Марко Лукич Кропивницький. Збірник статей, спогадів і матеріалів. Упорядкували: П. Долина; П. Перепелиця. К., «Мистецтво», 1955. 530 с., іл., портр.

Зі змісту: Автобіографія М. Л. Кропивницького, с. 5—73. На стор. 50: «Літом в неділю або свято збирались до мене хлопці в конюшню або в загін; і я їм читав «Енеїду» І. П. Котляревського, а зимою на вечорницях читав і дівчатам. Більш половини «Енеїди» я знав наізуст» [Спогад з середини 50-х років XIX ст.]; На стор. 64 і 70 про вистави «Наталки Полтавки» в Галичині; Йосипенко. М. Актор, режисер, театральний діяч, с. 77—109. Висловлювання М. Л. Кропивницького про роль возного, с. 105—106; Маринич Г. Спогади про Марка Лукича Кропивницького, с. 301—314. Спогад про вистави «Наталки Полтавки» за участю М, Л. Кропивницького в Полтаві 1894 р., с. 301—302 і під час відкриття пам'ятника І. П. Котляревському в 1903 р., с. 311—312; Мар'яненко І. М. Л. Кропивницький та його театр, с. 239—284. Вистава «Наталки Полтавки» в театрі М. Л. Кропивницького, с. 268—270: Лист О. Суслову (11.IX.1904) в справі постановки «Енеїди», с. 368; Меженко Ю. Хронологія артистичної діяльності М. Л. Кропивницького. (Матеріали до біографії), с. 379—500. Відомості про участь М. Л. Кропивницького у виставах драматичних творів І. П. Котляревського; Основні ролі Кропивницького, с. 501—502. Також у творах І. П. Котляревського.

1696. Лисенко О. Відгомін революції 1905—1907 рр. у творчості М. Лисенка. — «Мистецтво», 1955, № 6, с. 12—14.

Опера М. В. Лисенка «Енеїда», с. 14.

1697. Обговорення опери «Енеїда». — «Вечірній Київ», 1955, 8 березня.

1698. Прослухання класичної опери. — «Рад. культура», 1955, 20 березня.

Опера М. В. Лисенка «Енеїда». Постановка в Київській консерваторії ім. Чайковського.

1699. Саксаганський П. К. Думки про театр. К., «Мистецтво», 1955. 233 с. (Академія наук УРСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії).

Зі змісту: Саксаганський П. К. Моя робота над роллю, с. 75—92. На стор. 90 про інтерпретацію ролі возного в «Наталці Полтавці»; Гайдай І., Козієнко В. Матеріали до хронології життя і творчої діяльності П. К. Саксаганського (1859—1940), с. 207—232. Відомості про участь П. К. Саксаганського у виставах «Наталки Полтавки». Додані рецензії на вистави. В книзі також ряд інших дрібніших згадок про «Наталку Полтавку» І. П. Котляревського, головно в уривках з споминів П. К. Саксаганського «На шляху життя» та ін.

1700. Франко І. Русько-український театр. — В кн.: Франко І. Твори. В 20 томах. Т. 16. К., Держлітвидав УРСР, 1955, с. 209—245.

Див. № 1568.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 207

1956

1701. Аксаков С. Т. Несколько слов о М. С. Щепкине. По случаю пятидесятилетия его театрального поприща. — В кн.: Аксаков С. Т. Собрание сочинений. В 4-х томах. Т. 3. М., Гослитиздат, 1956, с. 610—620. У кінці дата: «1855 года, ноября 18-го, Москва».

Див. № 1523. Про М. С. Щепкіна як виконавця ролей драматичних творів І. П. Котляревського, с. 618—619.

1702. Волошин I. М. С. Щепкін і український театр. — «Мистецтво», 1956, № 4, с. 34—35.

Значна частина статті про творчі відносини М. С. Щепкіна та І. П. Котляревського.

1703. Гольман Н. «Наталка Полтавка». Постановка Харьковского театра оперы и балета. — «Молот», 1956, 8 июня.

1704. Дібровенко М. Г. П. Затиркевич-Карпинська. Нарис про життя і творчість. К., Держ. вид-во образотв. мист. і муз. літ-ри УРСР, 1956. 75 с., іл., портр.

Г. П. Затиркевич-Карпинська в ролях драматичних творів І. П. Котляревського.

1705. Колесников З. «Наталка Полтавка» на клубной сцене. — «Краматорская правда», 1956, 14 декабря.

1706. Кравченко Н. Друге покликання. — «Рад. культура», 1956, 1 січня.

Артист I. Л. Шубинський у ролі возного.

1707. Мельник О. Удача драмкружка. — «Сов. Закарпатье», 1956, 10 февраля.

«Наталка Полтавка» в клубі Перечинського лісохімічного заводу на Закарпатті.

1708. Оглецов А. «Наталка Полтавка» на сцені сільського клубу. — «Рад. Крим», 1956, 16 серпня.

1709. Опера на колхозном стане. — «Сов. культура», 1956, 18 августа.

«Наталка Полтавка» у виконанні Львівської держ. філармонії.

1710. Садовський М. К. Мої театральні згадки, 1881—1917. К., Держ. вид-во образотв. мист. і муз. літ-ри УРСР, 1956. 203 с.

Рильський М. Про «Театральні згадки» М. Садовського, с. 3—8.

Вистави «Наталки Полтавки» в Кременчуці 1881 р., в Петербурзі 1886 р., с. 14—15, 48 та інші; опера «Енеїда», с. 175—177. Див. також №№ 1591— 1593, 1620.

1711. Чаговець В. Життя і сцена. Нариси про майстрів театру. К., Держ. вид-во образотв. мист. і муз. літ-ри УРСР, 1956. 210 с.; 1 л. портр., іл.

У книзі ряд місць про виконання ролей з «Наталки Полтавки» в нарисах про М. К. Заньковецьку, П. К. Саксаганського, І. О. Мар'яненка, О. Петрусенко.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 208

1957

1712. Архимович Л. Українська класична опера. Історичний нарис. Заг. ред. В. Довженка. К., Держ. вид-во образотв. мист. і муз. літ-ри УРСР, 1957. 311 с. (Академія наук УРСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії).

Зі змісту: Театр І. Котляревського та Гр. Квітки-Основ'яненка, с. 80—91. — Оперна творчість М. Лисенка. «Наталка Полтавка», с. 194—202. «Енеїда», с. 230—237.

1713. Вітренко М. Баба, мати і дочка в ролі Наталки. — «Рад. культура», 1957, 8 серпня.

Про виконання ролі Наталки сім'єю Золотарьових в будинку культури м. Євпаторія Кримської обл.

1714. Гребінка Є. Провинциальные театры. — В кн.: Гребінка Є. Твори. Т. 5. К., Держлітвидав УРСР, 1957, с. 315—118.

Див. № 1505.

1715. Довженко В. Нариси з історії української радянської музики (1917—1934). Ч. 1. К., Держ. вид-во образотв. мист. і муз. літ-ри УРСР, 1957. 237 с., портр., іл. (Академія наук УРСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії).

І. П. Котляревський, див. покажчик імен.

1716. Дузь І. Марія Садовська. Нарис про життя і творчість. К., Держ. вид-во образотв. мист. і муз. літ-ри УРСР, 1957. 73 с., портр.

М. К. Садовська (1855—1891) у ролі Наталки, с. 18—28.

1717. Дурилін С. М. Творча єдність. З історії українсько-російських театральних зв'язків. К., Держ. вид-во образотв. мист. і муз. літ-ри УРСР, 1957. 173 с.

Зі змісту: З історії російсько-українських театральних відносин; с. 17—85. [М. С. Щепкін і І. П. Котляревський, с. 19-21]. — Щепкін і Україна, с. 86—110. [М. С. Щепкін і І. П Котляревський на протязі всієї праці].

1718. Золотарьов Б. Вперше на Чорноморському узбережжі. — «Рад. культура»,/1957, 21 лютого.

Опера «Наталка Полтавка».

1719. Кордиани Б. Сотый спектакль «Натадки Полтавки». — «Львовская правда», 1957, 8 сентября.

Постановка колективу Львівської філармонії.

1720. Лисенко Остап. Про Миколу Лисенка. Спогади сина. К., «Рад. письменник», 1957. 155 с., портр., іл.

Зі змісту: Свято в Полтаві, с. 64—74. — «Енеїда», с. 118—125. Див. також №№ 1742, 1821.

1721. Присяжнюк М. З глибин народної творчості. — «Вінницька правда», 1957, 10 серпня.

Участь Марка Вовчка у постановці «Наталки Полтавки» в Немирові 1857 року.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 209

1722. Стеценко Л. I. Карпенко-Карий. (I. К. Тобілевич). Життя і творча діяльність. К., Держ. вид-во образотв. мист. і муз. літ-ри УРСР, 1957. 306 с. портр., іл.

Див. розділ «Актор, режисер, театральний критик», с. 192—255. Про «Наталку Полтавку» І. П. Котляревського див. також у «Додатках», с. 256—305.

1723. Тобілевич Б. Панас Карпович Саксаганський. 1859— 1940. Життя і творчість. К., Держ. вид-во образотв. мист. і муз. літ-ри УРСР, 1957. 328 с., іл. портр.

У книзі відомості про участь П. К. Саксаганського у виставах «Наталки Полтавки». Див. також: І. Гайдай, В. Козієнко, Б. Тобілевич. Хронолог життя і творчої діяльності П. К. Саксаганського (1859—1940), с. 295—319. Додані рецензії; Режисерські роботи П. К. Саксаганського, с. 322—324.

1724. Тобілевич С. Мої стежки і зустрічі. К., Держ. вид-во образотв. мист. і муз. літ-ри УРСР, 1957, 475 с., іл., портр.

Вистава «Наталки Полтавки» у театрі М. Старицького в 1883 р., з участю М. Л. Кропивницького в ролі виборного, М. К. Садовського у ролі Миколи і М. К. Заньковецької в ролі Наталки, с. 69—75. Опера М. В. Лисенка «Енеїда», с. 425—427.

1958

1725. Атанасов П. Українська драма і музика в Болгарії. — «Літ. газета», 1958, 9 вересня.

У тексті статті відомості про вистави творів І. П. Котляревського в Болгарії.

1726. Атанасов Петко. Український композитор М. В. Лисенко і Болгарія. — «Вітчизна», 1958, № 11, с. 182—183.

Переклад з журналу «Нова Болгарія», 1958, № 9.

У тексті статті відомості про вистави «Наталки Полтавки» в Болгарії.

1726а. Василько В. Ф. В. Левицький. Нарис про життя і творчість. К., Держ. вид-во образотв. мист. і муз. літ-ри УРСР, 1958. 115 с., іл. портр.

Артист Ф. В. Левицький у ролі возного, с. 28, 75—77.

1727. Епанешников А. «Наталка Полтавка». — «Ставропольская правда», 1958, 9 июля.

Рец. на виставу Сталінірського театру.

1728. Йосипенко М. Марко Лукич Кропивницький. К., Держ. вид-во образотв. мист і муз. літ-ри УРСР, 1958. 323 с., іл., портр.

Максим Рильський. Передмова, с. 3—5.

Вистава «Наталки Полтавки» в Петербурзі 1886 р., с. 181—183. Про участь М. Л. Кропивницького в постановках «Наталки Полтавки» також в інших місцях книги. На с. 300—320 відомості про рецензії на вистави, у тому числі «Наталку Полтавку».

1729. Клінчин О. Л. І. Млотковська. Нарис про життя і творчість. К., Держ. вид-во образотв. мист. і муз. літ-ри УРСР, 1958. 189 с., іл., портр.

У книзі мова про виконання Л. І. Млотковською ролей у драматичних

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 210

творах І. П. Котляревського. Зокрема див. розділ: «Україйський репертуар», с. 74—93. Портрет І. П. Котляревського, с. 78, Наталка Полтавка, гравюра 1833 р., с. 122. М. С. Щепкін у ролі Чупруна, гравюра В. Агіна [перша публікація], с. 84. Ролі Л. І. Млотковської, с. 173—182.

1729а. Кривицька Леся. Повість про моє життя. (Спогади артистки). Держ. вид-во образотв. мист. і муз. літ-ри УРСР, 1958. 103 с., іл., портр.

Зі змісту: Театр ім. Котляревського [організований у Західній Україні в 1938 р.], с. 74—75. У книзі також ряд інших згадок про драматургію І. Котляревського. Див. також № 1813а.

1730. Кульчицький А. Опера на районній сцені. — «Рад. культура», 1958, 12 січня.

«Наталка Полтавка» в Таращанському буданку культури.

1731. Мельничук-Лучко Л. Саксаганський актор. Львів, Кн.-журн. вид-во, 1958. 251 с., іл., портр.

П. К. Саксаганський у ролях возного і виборного, с. 151—156. Святкування 75-річчя з дня народження П. К. Саксаганського в 1935 році, під час якого було поставлено два акти з «Наталки Полтавки» за участю ювілята в ролі возного, О. Петрусенко, Литвиненко-Вольгемут та інших провідних артистів українського театру, с. 184—185. П. К. Саксаганський в ролі возного, фото, вклейка перед 185 сторінкою.

1732. «Наталка Полтавка» на сільській сцені. — «Деснянська правда», 1958, 21 грудня.

1733. Станівський М. Ф. Особливості української літературної мови на Буковині в першій половині XIX століття. — Наукові записки (Чернівецький держ. ун-т). Збірник наук, робіт аспірантів. Вип. 4. Чернівці, 1958, с. 72—96.

Розділ III. Вузькодіалектна орієнтація на основу літературної мови в драматичних переробках І. Озаркевича, с. 92—96.

1734. Черняховский Ф. Две украинские оперы. — «Правда Севера», 1958, 28 июня.

«Наталка Полтавка» і «Тарас Бульба». Постановка Харківського театру опери і балету. Гастролі в Мурманську.

1959

1735. Генцлер Н. Перед прем'єрою [«Наталки Полтавки» в Тернопільському обл. муз.-драм, театрі ім. Т. Г. Шевченка до 190-річчя з дня народження І. П. Котляревського]. — «Вільне життя», 1959, 22 березня.

Реж. вистави — Н. Генцлер, худ. М. Панчук, муз. оформлення Л. Левановського. Ролі виконували: Наталки — В. Турок, Петра — С. Рязанов, Виборного— І. Яроцький, Терпилихи — Г. Голець, Возного — М. Голець, Миколи — В. Логвинов.

1736. Глушенков Н. «Наталка Полтавка» на клубной сцене. — «Луганская правда», 1959, 29 сентября.

Вистава в клубі с. Курячевське Марковського р-ну.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 211

1737. Грін А. М. С. Щепкін у Харкові. — «Прапор», 1959, № 10, с. 89—97.

М. С. Щепкін як популяризатор драматичної спадщини І. П. Котляревського.

1738. Жукова А. Є., Журов Г. В. Українське радянське кіномистецтво. 1930—1941. К., Вид-во Академії наук УРСР, 1959. 234 с., іл., (Академія наук УРСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії).

Екранізація «Наталки Полтавки» в 1936 р., с. 184—189, 226. [У розділі «Екранізація російської і української класики»].

1739. Завалков С. Нестаріючі образи. — «Вільне життя», 1959, 10 травня.

«Наталка Полтавка» І. П. Котляревського. Постановка Тернопільського обл. муз.-драм, театру ім. Т. Г. Шевченка.

1740. Левченко М. Біля колиски театру. — В кн.: Левченко М. На півдні. Історико-літературні нариси. Одеса, Одеське кн. вид-во, 1959, с. 3—64.

Драматичні твори І. П. Котляревського і зокрема «Наталка Полтавка» на сцені одеського театру в постановках трупи Рикановського в 40-х роках XIX ст., с. 15—18, у постановці М. Л. Кропивницького в 80-х роках, с. 47—51 та ін.

1741. Лисенко М. В. «Енеїда». Опера. Вистава в Державному ордена Леніна академічному театрі опери і балету УРСР ім. Т. Г. Шевченка.

Рец.: Друге народження опери. — «Робітнича газета», 1959, 17 червня; Второе рождение оперы. — «Рабочая газета», 1959, 17 июня. [У тексті статті замітіка О. М. Лисенка «Свято українського мистецтва»]; Гордійчук М. Друге народження «Енеїди». Нова постановка Київського театру опери та балету ім. Т. Г. Шевченка. — «Рад. Україна», 1959, 7 червня; Довженко В. Опера, народжена вдруге. — «Рад. культура», 1959, 25 червня; «Енеїда». — «Літ. газета», 1959, 12 червня; «Енеїда» на оперній сцені. — «Вечірній Київ», 1959, 27 березня; Загайкевич М. Класичний музичний твір «Енеїда» знову на оперній сцені. — «Колгоспне село», 1959, 9 червня; Козицкий Ф. На сцене «Энеида». — «Правда Украины», 1959, 4 июня; Лисенко О. «Енеїда». — «Вечірній Київ», 1969, 21 травня; Лубченко І. Нова зустріч з Енеєм. — «Робітнича газета», 1959, 17 червня; Лященко І. Відроджена «Енеїда». Нова вистава... — «Літ. газета», 1959, 26 червня; Михайлов М. Видатна опера великого композитора. «Енеїда» М. Лисенка на сцені... — «Київська правда», 1959, 6 червня; Морозова И. Две оперы Лысенка на Киевский сцене. — «Сов. музыка», 1959, № 11, с. 106—110 («Різдвяна ніч» та «Енеїда»); Общественный просмотр премьеры оперы «Энеида». — «Рабочая газета», 1959, 1 июня; Штогаренко А. Еней був парубок моторний» — «Вечірній Київ», 1959, 9 червня.

1742. Лисенко О. М. В. Лисенко. (Спогади сина). К., Держ. вид-во образотв. мист. і муз. літ-ри УРСР, 1959, 268 с., іл., портр., факс.

Зі змісту: IV. Свято в Полтаві, с. 115—126 [Про участь М. В. Лисенка в святі відкриття пам'ятника I. П. Котляревського в Полтаві в 1903 р.]; X. «Енеїда», с. 210—229 [Про оперу М. В. Лисенка «Енеїда», лібретто М. Садовського]; Афіша урочистого ювілейного вечора на честь відкриття пам'ятника І. П. Котляревському і свято відкриття пам'ятника І. Котляревському (Полтава, 1903 р.). Олена Пчілка, М. П. Старицький, Г. М. Хоткевич,

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 212

М. М. Старицька, М. В. Лисенко. Фото. Вклейка перед с. 113. Див. також № 1720, 1821.

1743. На сцені обласного театру народної творчості. — «Зоря Полтавщини», 1959, 29 квітня.

«Наталка Полтавка» у виконанні колективу Гадяцького районного будинку культури.

1744. «Наталка Полтавка» на сцене сельского клуба. — «Красное знамя» [Владивосток], 1959, 4 июня.

1745. «Наталка Полтавка» у постановці студентів [Львівського університету]. — «Вільна Україна», 1959, 11 грудня; Оперу поставлять студенти. — «Ленінська молодь», 1959, 18 жовтня.

Постановка у виконанні художньої самодіяльності студентів Львівського держ. ун-ту ім. І. Я. Франка.

1746. Станівський М. Ф. Становище української літературної мови на Буковині у першій половині XIX століття. — Наукові записки (Чернівецький держ. ун-т), 1959, т. 32. Серія філолог. наук, вип. 8, с. 84—106.

Вузькодіалектна орієнтація на основу літературної мови в драматичних переробках І. Озаркевича, с. 103—106.

1747. Стеценко Л. Панас Саксаганський. Нарис про життя і творчість. К., Київське обл. кн.-газ. вид-во, 1959. 91 с., іл.

П. К. Саксаганський у ролях возного і виборного, с. 49—54.

1748. Тюрин В. Мастерство закарпатских гостей. — «Новгородская правда», 1959, 1 июля.

Вистава «Наталки Полтавки» у виконанні Закарпатського муз.-драм. театру.

1749. У світі прекрасного. — «Ленінська молодь», 1959, 4 лютого.

Обговорення постановки «Наталки Полтавки» у виконанні студентів Львівського ун-ту ім. І. Я. Франка. Виступи: А. Кос-Анатольський. Вивчати рідну культуру. — Жовтюк В. Колись на задвірках — тепер на авансцені. — Шелюжко М. Мій Петро.

1750. Український драматичний театр. Нариси історії в двох томах. Ред. колегія: М. Т. Рильський (відп. ред.), М. К. Йосипенко, Ю. Г. Костюк. Том другий. Радянський період. К., Вид-во Академії наук, УРСР, 1959. 647 с., іл., портр. (Академія наук УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії).

І. П. Котляревський — див. за покажчиком імен. Відомості про вистави драматичних творів І. П. Котляревського на сценах радянських театрів.

1751. Федика В. Неприпустимі вольності. — «Рад. культура», 1959, 16 квітня.

Незадовільна вистава «Наталки Полтавки» у виконанні Київського обл. театру ім. П. К. Саксаганського у районному центрі Рокитня Київської області.

1960

1752. Васильченко С. Український театр М. К. Садовського.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 213

Одкриття зимового сезону. — В кн.: Васильченко С. В. Твори в чотирьох томах. Т. 4. К., Вид-во Академії наук УРСР, 1960, с. 95.

Див. № 1597, 1684.

1753. Волошин Н. Панас Карпович Саксаганський. Народний артист СРСР. К., Держ. вид-во образотв. мист. і муз. літ-ри УРСР, 1960. 47 с., іл.

П. К. Саксаганський у ролі возного, с. 16—18.

1754. Гаккебуш В. «Наталка Полтавка» в Заполяр'ї. — «Рад. культура», 1960, 14 серпня.

Гастролі Полтавського театру в Мурманську.

1755. Дорошенко Л. Зоя Михайлівна Гайдай. Народна артистка СРСР. К., Держ. вид:во образотв. мист. і муз. літ-ри УРСР, 1960. 28 с., іл.

Про виконання артисткою ролі Наталки, с. 15, 19—20.

1756. Василь Верховинець. До 80-річчя з дня народження. — «Мистецтво», 1960, № 1, с. 47—48. (Мистецький календар).

У статті згадка, що В. Верховинець (Костів) 1906 р. у трупі М. Садовського створив образ Петра в «Наталці Полтавці».

1757. Мусс Р. «Наталка Полтавка». — «Полярная правда», 1960, 10 июля.

Постановка Полтавського театру ім. М. В. Гоголя.

1758. Охріменко П. Культурне єднання. — «Мистецтво», 1960, №4, с. 18—19.

Також про вистави «Наталки Полтавки» в Білоруській РСР.

1759. Риженко Г. Наталка Полтавка. (До 100-річчя першої вистави п'єси І. П. Котляревського в Полтаві). — «Мистецтво», 1960, № 5, с. 49.

Замітка: Романець О. Не вір своїм очам. — «Літ. газета», 1960, 16 грудня.

Про помилки в статті Г. Риженко.

1760. Стефанович М. Петр Сергеевич Белинник. Народный артист СССР. К., Держ. вид-во образотв. мист. і муз. літ-ри УРСР, 1960. 30 с., илл.

Про виконання артистом ролі Петра в «Наталці Полтавці», с. 13—16.

1761. Стефанович Е. Иван Сергеевич Паторжинский. Народный артист СССР. К., Держ. вид-во образотв. мист. і муз. літ-ри УРСР, 1960. 39 с., илл.

Про виконання артистом ролі виборного, с. 16, 21, 23—24, 29, 30—32.

1762. Стефанович М. Іван Паторжинський. — «Мистецтво», 1960, № 2, с. 48—49.

Про виконання ролі виборного в «Наталці Полтавці» під час. декади української літератури і мистецтва в Москві 1936 р.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 214

1961

1763. Архимович Л., Шреер-Ткаченко А., Шеффер Т., Карышева Т. Музыкальная культура Украины. М., Гос. муз. изд-во, 1961.215 с.

Музика М. В. Лисенка до «Наталки Полтавки», с. 71—72. У примітці на с. 71—72 відомості про попередні композиції до «Наталки Полтавки» А. Барсицького, А. Єдлічки, М. Васильева. Опера Лисенка «Енеїда», с. 71.

1764. Герцен А. И. [Лист до М. К. Рейхель. 25 (13) серпня 1853 р. Москва]. — В кн.: Герцен А. И. Собрание сочинений в тридцати томах. Т. 25. Письма. 1853—1856 годов. М., Изд-во Академии наук СССР, 1961, с. 97—99.

У листі мовиться про майстерність виконання М. С. Щепкіним ролі Чупруна, а також наводяться слова з водевілю:

Чук, чук, Тетяна,
Чорнобрива, кохана.

1765. Загайкевич М. М. М. Вербицький. Нарис про життя і творчість. К., Держ. вид-во образ, мист. і муз. літ-ри УРСР, 196і. 49 с., портр.

У нарисі говориться, що композитор М. Вербицький написав у 1849 році музику до постановки «Жовніра-чарівника». Під впливом «Наталки Полтавки» М. Вербицький написав п'єсу «Не до любові», с. 9, 23, 31 та ін.

1766. Инюшкин Н. Страница украинской классики. — «Пензенская правда», 1961, 1 июня.

Рец. на постановку «Наталки Полтавки» у виконанні артистів Чернігівського драм. театру.

1767. Йосипенко М. Великая дружба. Очерки исторических взаимосвязей двух театральных культур. К., Держ. вид-во образотв. мист. і муз. літ-ри УРСР, 1961. 198 с., илл.

М. Рыльский. Книга о дружбе, с. 3—6.

Про творчу співдружність М. С. Щепкіна з І. П. Котляревським див. у розділі «Ранние драматические формы. Становление украинского профессионального театра», с. 9—41. [27—32]. Вистава «Наталки Полтавки» в Петербурзі в 1886 р., с. 93—96.

1767а. Красенко В. Піввіку на сцені. Спогади. Літературний запис П. Маркушевського. Одеса, Одеське обл. вид-во, 1961. 94 с.

Артист В. Красенко про вистави «Наталки Полтавки» у театрі Светлова, с. 7—8. У книзі ряд інших згадок про «Наталку Полтавку».

1768. Майстренко Я. М. С. Щепкін та І. П. Котляревський у Полтавському театрі. — «Мистецтво», 1961, № 6, с. 29—31.

1769. Мани Ю. К. Т. Соленик в українських ролях. (До 150-річчя з дня народження). — «Вітчизна», 1961, № 6, с. 205—212.

К. Т. Соленик у ролі Макогоненка в «Наталці Полтавці» та Чупруна в п'єсі «Москаль-чарівник».

1770. Маринович Я. Великий угорський рапсод [Ф. Ліст]. — «Мистецтво», 1961, № 5, с. 38.

За мотивами пісні «Віють вітри, віють буйні» Ф. Ліст створив одну з чудових своїх фортепіанних думок.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 215

1771. Медведик П. Антоніна Осиповичева. — «Вільне життя», 1961, 4 грудня.

У нарисі згадується, що серед визначних її ролей була Терпилиха в «Натаці Полтавці» І. П. Котляревського.

1772. Медведик П. Український театр на Тернопільщині. — «Вільне життя», 1961, № 142.

Про виставу «Наталки Полтавки», якою почав гастролі Львівський професіональний театр у Тернополі 22 червня 1865 р. Актори: Наталка — Бачинська, Петро — Вітошинський, Микола — Стефанів, Возний — Бачинський, Макогоненко — Молецький, Терпилиха — Богданівна. Той же театр 29 жовтня поставив «Наталку Полтавку» у Бережанах на Тернопільщині.

1773. Охрименко П. «Наталка Полтавка» в Литве. — «Сов. Украина», 1961, № 1, с. 188—190.

Про переклад «Наталки Полтавки» на литовську мову М. Григоніса. Відомості про вистави п'єси в Литовській РСР.

1774. Підгаєвська Т. Від пісні до опери. — «Соц. культура», 1961, № 10, с. 21—22.

«Наталка Полтавка» у виконанні артистів Самбірського (Львівська обл.) самодіяльного народного театру.

1775. Самуйло В. «Наталка Полтавка» в старом Тифлисе. — «Сов. Украина», 1961, № 1, с. 187—188.

Про виставу «Наталки Полтавки» в Тіфлісі в 1845 році. Ролі виконували: Наталка — Пряженківська-молодша, Терпилиха — Пряженківська-старша, Петро — Пряженківський, Возний — Полтавцев, Виборний — Дрейсіг. У тексті статі також зміст рецензії на цю виставу, надр. у журн. «Репертуар и Пантеон», 1846. Див. № 15156.

1775а. Суходольський В. Народна артистка. К., Держ. вид-во образотв. мист. і муз. літ-ри УРСР, 1961. 280 с., іл., портр.

У книзі ряд згадок про виконання М. К. Заньковецькою ролі Наталки.

1776. Карпенко-Карий (Тобілевич І. К.). «Наталка Полтавка». (Сторінка з споминів). — В кн.: Карпенко-Карий І. К. (Тобілевич І. К.). Твори в трьох томах. Т. 3. К., Держлітвидав УРСР, 1961, с. 170—179.

У цій книзі див. також листи І. К. Тобілевича з приводу написання та публікації цієї праці: лист до Н. І. Тобілевича від 15 марта 1898 р., с. 248— 249 і до Г. І. Маркевича від 15 марта 1898 р., с. 248—249 і до Г. І. Маркевича від 27 жовтня 1904 р., с. 267—268. Див. також № 1580.

1777. Чарнецький С. Нарис історії українського театру в Галичині. — В кн.: Чарнецький С. Вибране. Львів, Кн.-журн. вид-во, 1961, с. 99—200.

У праці відомості про вистави драматичних творів І. П. Котляревського в Галичині. Див. також № 1625.

1962

1778. Барчук І., Роп'яник Б. Вистава снятинських аматорів. — «Прикарпатська правда», 1962, 21 березня.

Рецензія на постановку «Наталки Полтавки».

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 216

1779. Василько В. Микола Садовський та його театр. К., Держ. вид-во образотв. мист. і муз. літ-ри УРСР, 1962. 196 с., портр., іл.

Перший артистичний дебют М. К. Садовського в ролі Миколи в «Наталці Полтавці», с. 11. Прем'єра «Енеїди», лібретто М. К. Садовського, музика М. В. Лисенка в 1910 році в Кйєві та в Петербурзі 1911 р., с. 67—70. Вистава «Наталки Полтавки» з участю М. Литвиненко-Вольгемут в Театрі М. К. Садовського в 1912 р., с. 74—75. «Наталка Полтавка» в репертуарі театру в Ужгороді під керівництвом М. К. Садовського в 1922 р., с. 170. Виступ М. К. Садовського в ролі виборного у 1926 р. в театрі ім. Ів. Франка в Києві, с. 180.

1779а. Кауфман Л. М. Т. Васильєв. Нарис про життя і творчість. К., «Сов. композитор», 1962. 71 с., іл., портр.

Музика М. Васильєва до «Наталки Полтавки», видана друком у 1888 р.; Музика до «Москаля-чарівника», рукопис, с. 39—49 та ін.

1780. Кауфман Л. С. С. Гулак-Артемовський. К., Держ. вид-во образотв. мист. і муз. літ-ри УРСР, 1962. 192 с., іл., портр.

Про виконання С. С. Гулаком-Артемовським ролей Чупруна в п'єсі «Москаль-чарівник» у 1851 р., с. 49—51 і Макогоненка в «Наталці Полтавці» в 1852 р., с. 79. Композиція С. Гулака-Артемовського пісні «Спать мені не хочеться», яка виконувалась у виставі «Москаля-чарівника» в Петербурзі 1861 р., с. 164.

Див. також покажчик імен.

1780а. Коваленко Прохор. Незабутнє. Спогади старого актора. К., «Рад. письменник», 1962. 271 с.

М. Садовський у ролі Миколи і виборного, с. 194—197; Постановка М. Садовським «Енеїди», с. 199—200.

1781. Медведик П. «Він дійсно знаменитий». — «Вільне життя», 1962, 19 грудня.

У нарисі про артиста і режисера С. Яновича-Курбаса (1862—1908) відмічено, що найкращою його роллю був Петро в «Наталці Полтавці» у його постановці.

1781а. «Наталка Полтавка» в програмі польського радіо. — «Наше слово», 1962, № 51, 23 грудня.

1782. Озирный В. «Наталка Полтавка». — «Челябинский рабочий», 1962, 9 июня.

Рецензія на виставу в постановці Полтавського театру ім. М. В. Гоголя.

1783. Оперные либретто. Краткое изложение содержания опер. Ред.-составитель В. В. Панкратова, Л. В. Полякова, Г. М. Цыпин. М., Музгиз, 1962. 800 с.

Є ідентичне видання 1963 року.

«Наталка Полтавка» і «Енеїда» М. В. Лисенка, с. 660—661, 664—665.

1784. Правдухина Е. «Наталка Полтавка». — «Южный Урал», 1962, 4 августа.

Рецензія на виставу в постановці Полтавського театру ім. М. В. Гоголя.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 217

1785. Рильський М. Брати Тобілевичі. — В кн.: Рильський М. Про людину, для людини. Статті про літературу і мистецтво. К., «Рад. письменник», 1962, с. 309—331.

П. К. Саксаганський у ролі возного, с. 328.

1963

1786. Архімович Л. Б., Гордійчук М. М. Микола Віталійович Лисенко. Життя і творчість. Друге виправлене і доповнене видання. К., «Мистецтво», 1963. 354 с., іл., портр.

І. П. Котляревський — див. покажчик імен. Див. зокрема: Музика до «Наталки Полтавки», с. 130—136; «Енеїда», с. 252—258; Кантата «На вічну пам'ять Котляревському», с. 205—211.

1787. Волошин І. О. Михайло Щепкін і Україна. К., 1963. 44 с. (Т-во для поширення політ. і наук. знань УРСР).

М. С. Щепкін і І. П. Котляревський на протязі всієї праці і зокрема в розділі «Діяльність М. С. Щепкіна у Полтавському театрі», с. 11—22.

1788. Волошин І. О. Т. Шевченко і М. Щепкін. К., «Мистецтво», 1963. 94 с.

М. С. Щепкін у ролях драматичних творів І. П. Котляревського, с. 8—10. Вистава «Москалz-чарівника» у Н. Новгороді [1858 р.] за участю М. С. Щепкіна і Піунової, с. 20, 29—30. М. С Щепкін і І. П. Котляревський, с. 20, 29—30, діяльність М. С. Щепкіна як популяризатора драматургії І. П. Котляревського, с. 54—55 та ін.

1789. Гладиш К. З історії полтавського театру. — «Зоря Полтавщини», 1963, 9 червня.

«Наталка Полтавка» на сценах полтавського театру на протязі часу, започаткованого виставою в 1819 році.

1790. А. Г[рин], Н. Д[ибровенко]. Дрейсиг, Иван Христианович (1791—12.XII.1888). — В кн.: Театральная энциклопедия. Т. 2. М., Изд-во «Сов. энциклопедия», 1963, стлб. 563—564.

Про участь артиста в постановках «Наталки Полтавки» і «Москаля-чарівника», починаючи з 1845 р., а також про його перерібку комедії Зілинського «Свадьба Терпилихи» (продовження «Наталки Полтавки»). До статті додана бібліографія.

1791. Грін А. Карпо Трохимович Соленик. К., «Мистецтво», 1963. 58 с., портр., іл.

Участь К. Т. Соленика в виставах «Наталки Полтавки» і «Москаля-чарівника», с. 21—24. Наводяться рецензії та висловлювання на його виконання.

1792. Грін А. Сторінка біографії М. С. Щепкіна. — «Мистецтво», 1963, № 6, с. 33—34.

Участь І. П. Котляревського у викупі артиста М. С. Щепкіна.

1793. 200-та вистава «Наталки Полтавки». — «Літ. Україна», 1963, 26 листопада.

«Наталка Полтавка» в репертуарі Херсонського муз.-драм. театру.

1794. Купленик В. «Наталка Полтавка» в Галичині. — «Ленінська молодь», 1963, 10 листопада.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 218

1795. Нечиталюк М. Буковинський Кобзар (Осип Юрій Федькович). Літ.-крит. нарис. Львів, Кн.-журн. вид-во, 1963, 95 с.

Постановка в Коломиї переробки «Наталки Полтавки» п. н. «На милованє нема силованє». Помилкова версія про перебування І. П. Котляревського у Галичині, с. 9—10.

1796. Полек В. «Видно шляхи коломийські...» — «Зоря Полтавщини», 1963, 25 жовтня.

Вистава переробки «Наталки Полтавки» п. н. «На милованє нема силованє» в Коломиї 1848 р.

1797. Полек В. Як І. Котляревський побував у Коломиї. До 115-річчя першої галицької постановки «Наталки Полтавки». — «Прикарпатська правда», 1963, 9 липня.

1798. Стеценко Л. Ф. Полтавський театр першої половини XIX сторіччя. (Лекція з курсу українського театру), К., 1963. 61 л. (Київський ін-т театр, мист. ім. І. Карпенка-Карого).

1964

1799. Архімович Л., Каришева Т., Шеффер Т., Шреєр-Ткаченко О. Нариси з історії української музики. Ч. 1. К., «Мистецтво», 1964. 309 с.

Зі змісту: В 1864 р. аматорський гурток студентів Київського ун-ту поставив «Наталку Полтавку» з участю М. В. Лисенка, який музично оформив виставу, керував хором, с. 154. Про репертуар українських театрів і місце в них драм. творів І. П. Котляревського, с. 184—185. С. Гулак-Артемовський в ролі Чупруна та виборного Макогоненка, с. 199. М. Вербицький — автор музики до вистави «Жовнір-чарівник», с. 203. Музика М. В. Лисенка до «Наталки Полтавки», с. 242—243.

1800. Вишня Остап. «Наталка Полтавка». (Український народний театр). — В кн.: Вишня Остап. Твори в семи томах, т. 2. К., Держлітвидав УРСР, 1964, с. 101—102.

Див. також № 1608.

1801. Грин А. А. Украина в жизни и деятельности М. С. Щепкина. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. М., 1964. 18 с. (Ин-т истории искусств Мин-ва культуры СССР).

Дослідник твердить, що першою Наталкою у виставі 1819 року була не Катерина Нальотова, а Тетяна Гнатівна Пряженківська, зупиняється на репертуарі Полтавського театру, взаєминах М. С. Щепкіна з І. Котляревським та діяльності актора в популяризації його драматургії.

1801а. Клинчин А. Михаил Семенович Щепкин. М., «Искусство», 1964. 108 с., илл., портр.

М. С. Щепкін у ролях драматичних творів І. Котляревського, с. 33—38 та ін.

1801б. Коваленко Прохор. Шляхи на сцену. К., «Мистецтво», 1964. 291 с., іл., портр.

Зі змісту: Виконання П. Саксаганським ролі возного у 1935 р. під час святкування його 75-річчя, с. 253—255. У книзі ряд інших згадок про драматургію І. Котляревського.

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 219

1802. Ковінька О. «Такого Возного я не бачив...» — «Україна», 1964, № 31, с. 3.

Роль возного у виконанні арт. Золотаренка.

1803. Кореневич Л. Із світовою славою. — «Рад. культура», 1964, 30 серпня.

Модест Менцінський як виконавець ролі Петра в «Наталці Полтавці».

1804. Мар'яненко І. О. Сцена, актори, ролі. К., «Мистецтво», 1964. 290 с., іл., портр.

Зі змісту: Із статті «М. Л. Кропивницький та його театр», с. 11—91. Про вистави «Наталки Полтавки», с. 53—55. Артист Ф. А. Левицький у ролі возного, фото, вклейка перед с. 81.

1505. Ніколаєв О. Кременецький народний театр. — «Комсомольське плем'я», 1964, 26 липня.

У репертуарі 1963—1964 рр. «Наталка Полтавка» І. П. Котляревського.

1806. Оксана Петрусенко. Спогади про видатну українську співачку. К., Вид-во «Мистецтво», 1964. 111 с. (Українське театральне товариство).

Більшість авторів спогадів розповідають про неповторний образ О. Петрусенко в ролі Наталки (див. фото на стор. 33). Спогад про виставу «Наталки Полтавки» в 1935 р, в честь 50-річчя творчої діяльності П. К. Саксаганського з участю ювілята, М. Литвиненко-Вольгемут, О. Петрусенко, М. Донець, с. 11.

1807. Самійленко М. «Наталка Полтавка» за океаном. — «Рад. культура», 1964, 16 січня. (Сторінки історії).

Про великий успіх кінофільму «Наталка Полтавка», вип. 1936 р. серед української еміграції в Сполучених Штатах Америки в 30-х роках.

1808. Шимон О. Сторінки з історії кіно на Україні. К., «Мистецтво», 1964. 150 с

Перша екранізація «Москаля-чарівника» у 1909 р., с. 33, 36. Перша екранізація «Наталки Полтавки» в 1911 р., с. 45.

1809. А. Шн[еер], Н. Гр[игорович]. «Наталка Полтавка». — В кн. Театральная энциклопедия. Т. 3. М., Изд-во «Сов. энциклопедия», 1964, стлб. 1062—1063.

Відомості про важливіші постановки, виконавців ролей, про важливі видання та основну критичну літературу.

1965

1810. Вол Г. Вечно живой спектакль. — «Волга» [Астрахань], 1965, 1 сентября.

Рецензія на постановку «Наталки Полтавки» у виконанні артистів Полтавського муз.-драм. театру.

1811. Живі сторінки української музики. Статті, дослідження, публікації. К., «Наукова думка», 1965. 198 с., іл., портр.

У статті Й. Волинського «Музична культура Галичини 60-х років XIX ст.» мова про постановки «Наталки Полтавки» та «Москаля-чарівника» в музичному оформленні Антонія Янковського, с. 64. У статті З. Василенка «З істо-

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 220

рії української музичної фольклористики» розповідається про А. Єдлічку, автора музики до «Наталки Полтавки», с. 39.

1812. Іщенко Є. Сухумська сторінка. — «Культура і життя», 1965, 11 листопада.

Замітка про постановки «Наталки Полтавки» в Абхазії.

1813. Казимиров О. Український аматорський театр. (Дожовтневий період). К., «Мистецтво», 1965, 133 с., іл.

Полтавський театр та діяльність у ньому І. П. Котляревського, с. 35—36; Постановка «Наталки Полтавки» в Немирові 1857 р. в музичному оформленні О. Марковича і Й. Ландвера та постановка в Чернігові 1861 р., с. 59—61. Згадки про І. П. Котляревського в ряді інших місць книги.

1813а. Кривицька Леся. Повість про моє життя. (Спогади артистки). К., «Мистецтво», 1965. 183 с., іл., портр.

Зі змісту: Театр імені Котляревського, с. 129—131. Див. № 1729а.

1814. Микола Лисенко — борець за народність і реалізм у мистецтві. К., «Наукова думка», 1965, 222 с.; 1 л. портр., іл., факс. (Академія наук Української РСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського).

У ряді статей мова про опери М. В. Лисенка «Наталка Полтавка» і «Енеїда». Див. також: А. І. Касперт. Бібліографія [про М. В. Лисенка] за 1917—1962 роки, с. 200—221, у якій подаються відомості про опери «Наталка Полтавка» і «Енеїда» М. В. Лисенка.

1815. Співдружбі міцніти. — «Культура і життя», 1965, 20 травня.

Вистава «Наталки Полтавки» в Ташкенті.

1816. Юрков В. Опера у виконанні гуртківців. — «Вінницька правда», 1965, 28 листопада.

Замітка про виставу «Наталки Полтавки» на сцені народного театру в м. Гайсині, Вінницької обл.

1966

1817. Бабишкін О. Українська література на екрані. Літературно-критичний нарис. К., «Рад. письменник», 1966. 199 с.

Екранізація О. Олексієнка «Москаля-чарівника» у 1911 році, с. 22, «Наталки Полтавки» у 1911 р. за участю артистів М. Заньковецької, М. Садовського, Ф. Левицького, І. Мар'яненка, Г. Борисоглібської, с. 24. Кінофільм «Наталка Полтавка», 1936 р., с. 53—55.

1818. Бернацька Р. П., Бурмистенко С. Л. 50 років українського радянського драматичного театру. (Хроніка. 1917— 1925). — В кн.: Театральна культура. (Вип. 1, 1964). К., «Мистецтво», 1966, с. 241—292.

Відомості про вистави драматичних творів І. П. Котляревського. Продовження у випуску другому: роки 1926—1928. К., 1966, с. 175—204 і в третьому: роки 1929—1934. К., 1968, с. 145—181.

1819. Гриц Т. С. М. С. Щепкин. Летопись жизни и творчества. М., Изд-во «Наука», 1966. 871 с., илл., портр. (Академия наук СССР. — Ин-т истории искусства Мин-ва культуры СССР. —

М. О. Мороз. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968 — 221

Ин-т театра, музыки и кинематографии Мин-ва культуры РСФСР).

Про I. П. Котляревського — див. покажчик імен. Творчі зв'язки І. П.Котляревського і М. С. Щепкіна. — Відомості про вистави драматичних творів І. П. Котляревського за участю М. С. Щепкіна.

1819а. Земенков Б. С. М. С. Щепкин в Москве. М., «Московский рабочий», 1966. 128 с., илл.

М. С. Щепкін у ролях драматичних творів І. Котляревського, с. 22—25 та ін.

1820. Кауер Ж. «Наталка Полтавка» в Туві.—«Культура і життя», 1966, 28 липня.