Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Библиографический указатель изданий произведений Котляревского и писаний о нем

Комаров М. Ф. Бібліографічний покажчик видань творів Котляревського та писань про його

Подається за виданням: Комаров М. Ф. Бібліографічний покажчик видань творів Котляревського та писань про його. — В кн.: На вічну пам'ять Котляревському. Літературний збірник. К., «Вік», 1904, с. 467-494. Єфремов С. О. Додаток до бібліографічного покажчика, с. 495—510.

Переведення в html-формат: Борис Тристанов.

Висловлюю подяку Полтавському літературно-меморіальному музею І. П. Котляревського за надані матеріали.

Комаров М., Єфремов С. Бібліографічний покажчик — 467

Бібліографічний покажчик
видань Котляревського творів та писань про його.

Покажчик сей вибраний з давно розпочатої праці моєї: "Бібліографія нової української літератури", але як праця та ще не скінчена, то й не можу ручитися, щоб сей покажчик був зовсім повний, без ніяких пропусків. Проте сподіваюся, що до сього покажчика заведено усе найголовніше, що стосується до Котляревського, і пропусків у всяким разі може бути не багато.

Увесь знадібок упорядковано мною в такий спосіб, що спочатку (відділ під літерою А) заведено до покажчика усі звістки про те — коли й які саме писання Котляревського були видані й де вони були надруковані, з додатком до сього и всіх інших бібліографічних звісток і відомих мені рецензій або критичних оцінок; а вже потім (відділ під літерою Б) я подаю відомості, що тичуться до літератури про Котляревського, куди заведено звістки про біографії нашого першого поета, про переклади його творив на інші мови, розбори де яких його творив або загальні писання про його літературну діяльність та вагу її в історії українського письменства. Щоб легше читачам було користуватися з сього покажчика наприкінці (під літерою В)

Комаров М., Єфремов С. Бібліографічний покажчик — 468

додаю ще алфавітний покажчик авторів, що про Котляревського писали, та видавців, що твори його видавали.

Зважаючи на потребу історичної певності, я дбав за те, щоб усі заголовки заводити до покажчика без жодної одміни і тим самим правописом, яким були надруковані ті або инші видання творів Котляревського. Друкувалися ж вони різним правописом залежно вид місця и часу, тим то і в моєму покажчику правопис не однаковий.

"Його добром та йому й чолом" — скажу я нарешті, подаючи сей покажчик до збірника, присвяченого пам'яті першого українського поета нових часів и творця нового українського письменства. Нехай сей збірник буде хоч малою-невеликою ознакою тієї синової пошани, яку сучасні українські письменники в серцях своїх носять до батька свого рідного письменства...

Одесса.
24 грудня, 1902 року.

М.К.

Комаров М., Єфремов С. Бібліографічний покажчик — 469


Заголовна картка з першого видання "Енеїди".
(Трохи зменшена).

Комаров М., Єфремов С. Бібліографічний покажчик — 470

Відділ А.

Видання творів Котляревського.

Рік 1798.

1. Малороссийская Енеида в трех частях. С приобщением значений Малороссийских слов как содержащихся в оной, так и весьма многих других. В Санктпетербурге, 1798. Такий заголовок на обкладці; друга картка має заголовок: "Енеида на малороссийский язык перелициованная. И. Котляревским. Часть 1. С дозволения Санктпетербургской Цензуры. Иждивением М. Парпуры. В Санктпетербурге, 1798 года" (див. на попередній сторінці). Такий заголовок і кожна частина має на окремій картці, переміняючи тільки цифру, що показує частину; кожна частина має також окрему пагінацію: част. 1-ша — 32 ст., ч. 2-га — 38 ст., ч. 3-тя — 72 ст. В кінці додано: "Собрание Малороссийских слов, содержащихся в Энеиде, и сверх того еще весьма многих иных, издревле вошедших в Малороссийское наречие с других языков, или и коренных Российских, но не употребительных" — 24 ст. in 8°. Ц. 1 р. 60 к. — Між першою карткою и текстом 1-ої частини надруковано на окремому листку присвячення: "Любителям малороссийского слова усерднейше посвящается".

1808.

2. Виргилиева Энеида на Малороссийский язык перелицеванная И. П. Котляревским. Иждивением М. Парпуры. Издание 2-ое. СПБ. В типографии И. Глазунова. 148+26 ст. in 8°. Також три перших частини з додатком словаря, як і в першім виданні.

Комаров М., Єфремов С. Бібліографічний покажчик — 471

1809.

3. Виргилиева Энеида на Малороссийский язык переложенная И. Котляревским. Вновь исправленная и дополненная противу прежних изданий. Санктпетербург, в медицинской типографии. Видання 3-тє князя Кочубея. Стор. 29+26+48+45+(Словарь Малороссийских слов содержащихся в Энеиде и многих иных в Малороссии употребительных, исправленный, умноженный и дополненный словами четвертой части)18. Ц. 5 р. за 4 части. Після зоголовної картки на окремій картці надруковано: "С. М. К...ю» усерднейше посвящает сочинитель"; дали на новій картці: "Уведомление" — передмова Котляревського про те, що перші два видання зроблено без його згоди й навіть відомости та що в них видавцями пороблено багато помилок.

1818.

4. Дом воспитания бедных в Полтаве. "Журнал человеколюбивого Общества", р. 1818, № IX, ч. V, стор. 185—190. — Передруковано В. Е. Бучневичем в "Полтавском Вестнике" 1903 р., № 223.

1822.

5. Виргилиева Энеида. Сочинение И. Котляревского. "Соревнователь". СПБ. — Надруковано де-кілька уривків з V-ої частини "Енеїди".

1825.

6. Уривок з пісні: «Віють вітри, віють буйні", яку приписують Котляревському, надруковано в розвідці князя Цертелева: "О народных малороссийских стихотворениях". "Блогонамеренный", ч. 30 № 20 ст. 223.

1830.

7. Малороссийская песня И. Котляревского. Ой мати, мати, серце не вважає. "Северные цветы", ст. 68—69.

1831.

8. Русские в своих пословицах. Разсуждения и изследования об отечественных пословицах и поговорках И. Снегирева. Москва. 1-ша та 2-га книжки вийшли р. 1831, 3-тя р. 1832 и 4-та р. 1834.

Комаров М., Єфремов С. Бібліографічний покажчик — 472

В сьому збірнику надруковано між іньшим 119 українських приказок, записаних І. П. Котляревським, и де-які з граматики Павловського.

1833.

9. Отрывок из 6-й книжки Малороссийской Энеиды. "Утренняя Звезда", книжка 2. Харків. Вид. Петрова. Стор. 90—100.

10. Наталка Полтавка (малюнок) і пісні з опери: 1) "Трачу літа в моїм (sic) горі, і кінця не бачу", 2) "Ой! по горі, по полянці" и 3) "Коло мене хлопці вьються" з нотами. "Утренняя Звезда", книжка 2. Вид. Петрова, Харків. Додаток до збірника.

1838.

11. Наталка-Полтавка. Малороссийская опера в 3-х действиях И. Котляревского. Видання І. Срезневського, з передмовою та словарем. "Украинский сборник" за 1838 г. Книга 1. Москва.

Рецензії:

а) Русский Инвалид 1839 р. № 11, т. 1, ст. 236—237;

б) Отечественные Записки 1839 р. № 3, т. 7, ст. 132—138;

в) Северная Пчела 1839 р. № 69, ст. 275 и № 146;

г) Сын Отечества 1839 р. т. 9. ст. 139—142.

Музику до "Наталки-Полтавки" написав Борецький и надрукував у Харківському альманаху — "Утренняя звезда" вид. Петрова, 1833 г. кн. 2 (див. № 10); відома також партитура до "Наталки-Полтавки" А. Єдлічка, але вона через вищось досі не надрукована; в 1860-х роках появилось його ж: "Воспоминание Полтавы"Большая фантазия на мотивы малороссийской оперетты: Наталка-Полтавка. (Ц. 1 р. 25 к.). Потім 1887 року в С.-Петербурзі вийшла: "Наталка-Полтавка". Музыка для фортепиано, составил М. Т. Васильев. Ц. 1 р. 25 к. (Всього №№ 18). Выставляючи "Наталку-Полтавку", тепер користуються музыкою М. В. Лисенка в отсьому виданні: "Наталка-Полтавка. Перша украиньска оперетта у 3-х діях. Музыка М. Лисенка. 1890 р. Литографія Редера в Липську". 46 ст. in 4° ц. 1 р. 50 к.

1841.

12. Москаль-чаривнык. Украинский водевиль в 1 д. И. Котляревского. Видання І. Срезневського. Москва. 46 ст. 8°, "Украинский сборник", книга 8-я.

Музику до сієї п'єси написав і видав А. Сихро. "Три малороссийские песни из оперетты Москаль-чаривнык". Ц. 30 к.

13. Два отрывка из оперы Москаль-Чаривнык. "Ластовка". Сочинения на Малороссийском языке. Собрал Е. Гребенка. С.-Петербург. Издание книгопродавца Василия Полякова. Стор. 294—305.

Комаров М., Єфремов С. Бібліографічний покажчик — 473

1842.

14. Виргилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная И. Котляревским. Харьков. В Университетской типографии. 1842. 4-е изд. Волохинова. Ц. 3 р. 50 к. Всі 6 частин из словарем. Стор. 38+42+75+71+77+90+32 in 8°.

Рецензії:

а) Библіотека для чтения. 1843 р. т. 56, отд. 6, ст. 46—49;

б) Современник. 1846 р. т. 41, ст. 396—397.

15. Наталка-Полтавка. Малороссийская опера в 3 д. И. Котляревского. Харків, 2-е видання.

1848.

16. Diwka na widdaniu abo na myłowanie nema syłowanija. Komedio-opera. Złiożena w Kolomyji. I. Ozarkewicz. Stanislawiw. 32+2 ct. in 8°. Під таким заголовком надруковано переробку з "Наталки-Полтавки"; усі пісні Котляревського в переробці задержано.

1849.

17. Песня пану нашому и батьку князю Олексею Куракину. — И. Котляревского. Урывок из V части Энеиды Котляревского. "Пчола" № 16 и 3. "Пчола" — галицький журнал, що видавав Яків Головацький.

1861.

18. Ода до князя Куракина. Надрукована в "Обзор украинской словесности" П. Куліша, в частині про Котляревського. "Основа" кн. 1, ст. 235—263.

1862.

19. Писання И. Котляревського. З патретом и малюнком будиночка его в Полтаві. Коштом Л. Куліша. СПБ. В друкарні П. Куліша. 452 ст. in 16° ц. 1 р. (Виргилиева Энеида, Наталка-Полтавка, Москаль-чаривник, Ода до князя Куракина).

20. Виргилиева Энеида, перелицованная И. Котляревським: Коштом П. Кулиша. СПБ. ц. 25 к.

21. Наталка-Полтавка. Украинская оперета въ 3 д. И. Котляревського. Коштомъ і в друкарні П. Куліша. СПБ. 80 ст. in 16° ц. 25 к.

Комаров М., Єфремов С. Бібліографічний покажчик — 474

22. Москаль-чарівник. Украинский водевиль в 1 д. И. Котляревського. Коштом і в друкарні П. Куліша. СПБ. 66 ст. in 16° ц. 25 к.

1874.

23. И. Котляревский. Собрание сочинений на малороссийском языке. І. Энеида. II. Наталка-Полтавка. III. Москаль-Чаривник. 17. Ода до князя Куракина. Издано под редакцией С. П. Катранова. Киев. В типографии Е. Федорова. Издание его же. XIV+409 ст. in 8° ц. 1 р. 75 к. — Замість передмови — біографія Котляревського и характеристика його діяльности. До "Енеиди" додано: "Словарь малороссийских слов, содержащихся в Энеиде", з російським перекладом.

1875.

24. И. Котляревский. Собрание сочинений на малороссийском языке. Киев. Издание Е. Федорова с предисловием Катранова. — Те ж саме видання, що і 1874 р. без ніяких змін, друковано 2000 примірників.

25. Писання І. Котляревського. Коштом Холевинського. Киів. Ц. 1 р. 25 к.; 2000 пр., передруковано з видання П. Куліша, але без "Оди до князя Куракина".

26. Виргилиева Энеида, перелицованная И. Котляревським. Коштом Холевинського. Киів, 282 ст. in 16° ц. 50 коп. 3000 пр.

27. Наталка-Полтавка. Украинская опера в 3 д. Коштом Холевинcькоuj. Киів. Ц. 25 к.

28. Москаль-Чаривник. Украинский водевиль в 1 д. Коштом Холевинського. Киів. Ц. 25 к.

1877.

29. Писання И. П. Котляревского. Видання Онишкевича "Руска бібліотека" т. 1. Львôв. З печатні Института Ставропигийского. 134 ст. in 8°. I. И. Котляревский — биографічний нарис И. Онишкевича. II. Энеида. III. Наталка-Полтавка. IV. Москаль-Чарôвник.

1878.

30. Писання І. Котляревського. Коштом Б. Корейко. Киів 408 ст. in 16° ц. 75 к. 4000 пр. — Передруковано з видання П. Куліша 1862 р., але без "Оды до князя Куракина".

Комаров М., Єфремов С. Бібліографічний покажчик — 475

31. Енеіда І. Котляревського. Коштом Б. Корейво. Киів, ц. 50 коп. 2000 пр.

32. Наталка-Полтавка. Українська оперета в 3 д. Коштом Б. Корейво. Киів 66 ст. in 16° ц. 25 к. 2000 пр.

33. Москаль-Чарівник. Український водевіль в 1 д. Коштом Б. Корейво. Киів, ц. 25 к. 2000 пр.

1881.

34. Антологія руска. Збірник найзнаменітших творів руских поетів. Львів. 192 ст. in 16° ц. 1 р. 50 к. Коштом Товариства "Дружний Лихвяр". — Поміщено тут уривки з "Енеїди".

1886.

35. Библиотека украинських пысателив. Т. I. Пысання И. Котляревського. Кыив. Выдання Панчешникова, з илюстрациямы. Ц. 60 к. (Енеида. Наталка-Полтавка. Москаль-Чаривнык. Ода до до князя Куракина).

Зоря 1886 р. № 12. Бібліографічна замітка В. Чайченка.

36. Енеида И. Котляревського. Кыив ц. 25 к. Виданя Панченшикова.

37. Наталка-Полтавка, украинська опера в 3 д. И. Котляревського. Киів ц. 15 к. Выдання Панчешникова.

38. Москаль-Чаривнык, украинська оперета в 1 д. И Котляревського. Киів. Ц. 15 к. Выдання Панчешникова.

1888.

39. Полное собрание сочинений И. Котляревского. З портретом і вінєтками. Киів. Ц. 60 к. Енеида, Наталка-Полтавка, Москаль-Чаривнык.

40. Виргилиева Энеида на украинську мову перелицевана И. Котляревськым. Выд. 10. С. Гомолинського. З портретом автора. 320 ст. in 12° ц. 40 к.

41. Наталка-Полтавка. Украинская опера в 2-х действиях. Сочинение И. П. Котляревского. Издание В. Уточкина. Одесса. 64. ст. in 16°. 2500 пр. Ц. 15 коп. На окладинці малюнок з підписом пісні "Віють вітри"...

42. Москаль-Чаривнык. Малороссийский водевиль в 1 действии. Сочинение И. П. Котляревского. Издание В. Уточкина. Одесса. Типохромо-литография Е. И. Фесенко. 63 ст. 16° 2500 пр. Ц. 15 коп. На окладинці малюнок и підпис: "Так волос дибом стано-

Комаров М., Єфремов С. Бібліографічний покажчик — 476

витця, і здаєтця, неначе хто за шивороти ловить. Та і недогарок погас".

1889.

43. Полное собрание сочинений И. П. Котляревского. Видання Б. Корейво. Киів Ц. 75 к. Энеида. Наталка-Полтавка. Москаль-Чаривнык.

44. Виргилиева Энеида, на украинську мову перелицевана И. Котляревським. Киів. Ц. 50 к.

45. Энеида, перелицованная на малороссийский язык И. Котляревским. Видання А. Суворіна. СПБ. 273 ст. 12°.

46. Теж — Москва. Видання Ситіна и К°.

47. Теж — Москва. Видання Е. Губанова. 251 ст. 8°.

48. Наталка-Полтавка. Украинская опера И. Котляревского. Москва. 45 ст. in 8°. ц. 10 к. 7200 пр. Вид. Ситіна и К°.

49. Теж — Москва. 106 ст. in 16°. Вид. Е. Губанова.

50. Теж — СПБ. Вид. А. Суворіна, 59 ст. in 12° ц. 7 к. 5000 пр.

51. Теж — Киів, 11 вид. С. Гомолинського. 63 ст. 16° 10,000 пр., тип. б. Федорова.

52. Теж саме выдання, з іншою тільки окладинкою, на який лубочний малюнок з підписом пісні: "Віють вітры"... Склад в книжной торговле Т. А. Губанова в Киіви.

53. Москаль-Чаривнык. Малороссийский водевиль И. Котляревского. Москва. Выд. Сытина и К° 53 ст. in 8° ц. 10 к.

54. Теж — Москва. Выд. Губанова 72 ст. in 16°.

55. Теж — Киів. Выд. С. Гомолинського.

56. Теж — Выд. А. Суворина СПБ. 43 ст. in 12°.

а) "Руская Мысль" 1889 р. кн. 9. Библиографич. виддил ст. 379—380.

б) Катерина Б. "Зоря" 1890 № 4.

1890.

57. И. Котляревский. Полное собрание сочинений на малороссийском языке. I. Энеида. II. Наталка-Полтавка. III. Москаль-Чаривнык. IV. Ода до князя Куракина. З портретом, біографією автора та словарем до Енеіди, зложеным С. П. Катрановим. Выдання 3-е, під ред. І. С. Левицького. Киів. Вид. Книжного магазина В. Корейво. XXIX+495 ст. 12° ц. 1 р.

"Одесский Вестник" 1890 р. № 88.

58. Теж — Выдання Русского книжного магазина. Москва. З биографичным нарысом та портретом.

Северный Вестник 1890 № 2 ст. ст. 115—117. Бібліографіч. видділ.

Комаров М., Єфремов С. Бібліографічний покажчик — 477

59. Теж — Киів. Видання книгарні С. Гомолинського. З портретом автора и вінєтками.

60. Наталка-Полтавка. Перша украінська оперетта у 3 діях І. Котляревського. Музику впорядкував М. Лисенко. Киів У Б. Корейво. Ц. 1 р. 50 к. 46 ст. 4° (22 № и увертюра).

а) Дяк. "Одесский Вестник" 1890 р. № 158.

б) М. Комарь. .Зоря" 1890 р. № 23.

61. Москаль-Чаривнык. Малороссийский водевиль в 1-м действии И. П. Котляревского. Дев'яте видання. С. И. Гомолинського. Киів, типографія б. Федорова. Стор. 64 in 16°.

1897.

62. И. П. Котляревский. Москаль-Чаривнык. Малороссийская опера в одном действии. СПБ. Издание 2-е Суворина. № 82 "Дешевой библиотеки". Стор. 43 in 16°.

63. И. П. Котляревский. Собрание сочинений на малороссийском языке. І. Энеида. II. Наталка-Полтавка. III. Москаль-Чаривнык. З портретом автора. Выдання Полтавского Губернского Земства. Полтава. Типография Фришберга. 440 ст. in 12° ц. 35 к.

1898.

64. Вергилиева Энеида на малороссийский язык переложенная И. П. Котляревским. Киев. Типография Корчак-Новицкого. Стор. 145 in 8°. — Видбиток з "Киевской Старины".

65. И. П. Котляревский. Наталка Полтавка. Малороссийская опера в двух действиях. СПБ. Изд. 3-е А. С. Суворина. № 83 "Дешевой библиотеки". Стор. 54 in 16°.

1900.

66. Вік. Киів. ст. 1—17. Де-кілька уривків з "Енеіди".

67. Житецкий П. "Энеида Котляревского и древнейший список ее в связи с обзором малорусской литературы XVIII-го века". Відбиток з "Киевской Старины", де сю працю надруковано р. 1899, див. Відділ Б — 1900 р.

1902.

68. Вік. Киів, т. І. Українська поезія вид. Котляревського до останніх часів. Видання друге. Ст. 5—19. Де-кілька уривків із "Енеїди".

Комаров М., Єфремов С. Бібліографічний покажчик — 478

1903.

69. Наталка-Полтавка (,) малороссийская опера. И. П. Котляревского. Проверенный текст (по изданию 1838 года и по открытому списку 1820 г.) под редакцией И. Стешенка. Киев, типо-литография "Прогресс". Стор. 46 in 8°. Ц. 15 коп.

Б. Гринченко. "Киевская Старина", 1903 р. кн. VII—VIII, библиография, стор. 56—60.

70. И. П. Котляревский. Наталка-Полтавка. Малороссийская опера в двух действиях с нотами ни все мотивы. Книгоиздательство Д. Сегон в Одессе. Одесса. 1903. Стор. 35. Ц. 20 коп.

Відділ Б.

Що про Котляревського та його твори писано.

1816.

1. Акимов. "Украинский Вестник" 1816 р. Июль, ст. 93. В замітці "О посещении г. Полтавы Великим Князем Николаем Павловичем" подано звістку про те, що великий князь забажав мати примірник "Енеїды".

1828.

2. "Северные Цветы". 1828 р. стор. 53. Замітка про "Енеїду" Котляревського.

1830.

3. "Отечественные Записки" 1830 р. апрель, ч. 42. "Путевые заметки о Полтавы". — Про одвідини І. П. Котляревського.

1838.

4. "Сын Отечества", 1838 р., т. 6, стор. 62—64.

5. "Полтавские Губернские Ведомости", 1838 р. № 14, стор. 87—89.

Комаров М., Єфремов С. Бібліографічний покажчик — 479

1839.

6. "Журнал Министерства Народного Просвещения" 1839 р. ч. 24, отд. 6, ст. 166—168. — Біографія.

7. Рецензії на "Наталку Полтавку" — див. відділ А під № 11.

8. Стеблин-Каменский С. "Северная Пчела" 1839 р. № 146, ст. 583. — Біографія.

1841.

9. Галанин И. "Журнал Министерства Народного Просвещения", 1841 р. ч. 32.

10. Пассек В. "Котляревский и его Энеида". "Москвитянин" 1841 р. ч. 2, .№ 3 або 4. ст. 562—567.

1842.

11. Евецкий. "Малорусская литература". "Денница" 1842 р. № 7. — Замітка про збірник Є. Гребінки "Ластôвка".

12. "Журнал для чтения воспитанников военно-учебных заведений". 1842 р. т. 34, № 135, стор. 302—306.

1843.

19. Галка И. "Обзор сочинение на малороссийском языке". "Молодык на 1844 г." Харків 1843 р. З портретом.

14. "Библиотека для чтения" 1843 р. т. 56, от. 6, ст. 46—49. — Рецензия на "Енеїду" видання 1842 р.

1845.

15. Словарь русских светских писателей, соотечественников и иностранцев, писавших в России, составленный Митрополитом Евгением. Издание "Москвитянина". Москва, 1845. Т. I, стор. 311. — Біографія Котляревського.

1846.

16. Сементовский Н. "Биографические заметки о Котляревском". "Северная Пчела" 1846. р. № 82—84.

17. Сементовский Н. "Полтава". "Иллюстрация" 1846, ч. 11. — Біографія Котляревського.

18. "Современник". 1846 р., т. 41, ст. 396—397. — Рецензія на "Енеїду" видання 1842 р.

Комаров М., Єфремов С. Бібліографічний покажчик — 480

1847.

19. Справочный энциклопедический словарь К. К. Крайя. СПБ., 1847. Т. VI., стор. 871. — Біографія Котляревського.

1849.

20. Головацкий Я. "Пчола" 1849 р. ч. 3, ст. 37—41. — Біографія та оцінка літературної діяльності Котляревського.

21. Журнал Министерства Народного Просвещения 1849 р. № 10, ст. 37—41. — Біографія.

22. С. С-н К-ский (Стеблин-Каменский). "Полтавские Губернские Ведомости" 1849 р. № 6.

23. "Северная Пчела" 1849 р. № 83 и 84. — Біографія Котляревського, передрукована в "Журн. Мин. Нар. Просвещения" за той же рік № 10 і в "Киевских Губернских Ведомостях" в одному з номерів за вересень місяць.

1856.

24. "Журнал Министерства Народного Просвещения". 1856 р., № 2, ст. 143—144. — Замітка про дім Котляревського в Полтаві.

25. Скубент Чуприна. "Московские Ведомости" 1856 р., № 41 и 46. Литературное прибавление. — В № 46 "М. Ведомостей" також замітка про те, що "Енеїда" Котляревського хоча й надрукована після "Енеїды" Осипова, але напысана перше.

1857.

26. Кулиш П. "Взгляд на малороссийскую словесность". "Русский Вестник" 1857 р. кн. 12.

1859.

27. Данилевский Г. "Полтавские памятники. Домик Котляревского". "Иллюстрация" 1859 р. № 60.

1861.

28. Кулиш П. "Обзор украинской словесности". "Основа" 1861 р., кн. 1, ст. 235—263.

Комаров М., Єфремов С. Бібліографічний покажчик — 481

29. Терещенко А. "И. Котляревский". "Основа" 1861 р., кн. 2, ст. 163—175.

30.  Чибисов В. "Обзор журналов". "Одесский Вестник" 1861 р. № 25.

1863.

31. Галахов. "История русской словесности". СПБ. 1863 р., т, 1, ст. 48.

32. Савинов В. (Строва) "Первая любовь И. Котляревского. Из путевых воспоминаний 1855 г." "Северная Пчела" 1863 р., № 80

1865.

33. Маруся К. "Украинская драма". "Русская сцена" 1865 р. № 6 и 7.

34. Маруся К. "Критичний огляд української драми". "Мета" № 17.

35. Пыпин А. "Обзор импорт славянских литератур". СПБ. 1865.

1866.

36. З-ов. "Из записок старожила". Прибавление к "Петербургскому листку" 1866 р. за май.

37. Маруся К. "Критичний огляд української драматичної літератури". "Русалка" 1966 р. № 5—7.

38. Памятная книжка Полтавской губ. на 1866 г. Биографический указатель деятелей Полтавской губ. Полтава, 1866.

39. Стеблин-Каменский. "Воспоминание о Котляревском". "Полтавские Губернские Ведомости" 1866 р. № 45—47.

1867.

40. Лепко О. "Чигиринский торбанист-певец". С.-Петербург, выд. Д. Лысенкова. На ст. 127—140 надруковано переклад "Оды до князя Куракина".

1869.

41. "Воскресный досуг" 1869 р. № 313. "Домик И. П. Котляревского в Полтаве".

42. Дон 1869 р. № 97. "Столетний юбилей И. Котляревского".

Комаров М., Єфремов С. Бібліографічний покажчик — 482

43. С. Стеблин-Каменский. "Воспоминания об И. П. Котляревском". Полтава, стор. 39 in. 8°.

1871.

44. Гербель Н. В. "Поэзия славян". СПБ. 1871 р. — Біографія та переклад 3-х пісень з "Наталки-Полтавки" і уривка з "Енеїди" — О. Лепко.

45. Стеблин-Каменский. "Воспоминания об И. П. Котляревском". Полтава 2-ге вид., стор. 39 in. 8° — Рецензія на сю книжку в "Русской Старине" за той же рік, № 8.

1872.

46. Кашпирев. — "Памятники новой русской истории". СПБ. 1872, т. 11 стор. 69—74. — Спомінки І. І. Мартинова про Полтавську семінарію, з того часу, колы в семінарії вчився Котляревський.

1874.

47. С. Катранов. "Биографический очерк." В збірнику творів Котляревського, що видав у Києві р. р. 1874 и 1875 Федоров.

1876.

48. Геннади. "Справочный словарь о русских писаиелях". Берлин. 1676 р., т 2, ст. 168.

1877.

49. Онышкевич. "Руска бібліотека". Львôв 1877 р. т. 1. — Біографія і погляд на писання І. Котляревського.

1879.

50. Пыпин и Спасович. "История славянских литератур". СПБ. 1879 р., т. 1, ст. 357—359.

1880.

51. Петров Н. "Очерки из истории украинской литературы". "Исторический Вестник" 1880 р., кн. 8, ст. 582—597.

Комаров М., Єфремов С. Бібліографічний покажчик — 483

1881.

52. Кошовий О. "Видчити з історії українського письменства." "Сьвіт" 1881, № 1 и 2.

1883.

53. Горленко В. "Из бумаг И. П. Котляревского". "Киевская Старина" 1883, кн. 5.

54. Стеблин-Каменский Ст. "Воспоминания об И. П. Котляревском. Из записок старожила". Полтава, стор. 44 in 16°. На стор. 17-44 надруковано "Биографический очерк жизни И. П. Котляревского". На обкладці імені автора не позначено; підпис — після споминків та в кінці книжки.

1884.

55. Бучневич В. "Несколько слов о домике И. П. Котляревского в Полтаве". "Киевская Старина" 1884 г., кн. 10, ст. 352—354.

56. Петров Н. "Очерки истории украинской литературы". Київ, 1884, стор. 22—36.

1885.

57. Atenaeum 1885 р., кн. 6. гл. 11, ст. 492. Zarysy ruchu literackiego rusinów.

58. Заря (київська газета) 1885 р. № 117. Про могилу І. Котляревського.

59. Н. М. В. "И. П. Котляревского. Критико-биографический очерк". Новь 1885 р. кн. 4 и 5. — З приводу сієї розвідки див. замітку Ф. Н. в "Киевской Старине" за той же рік, кн. 3, ст. 599-606.

1886.

60. Т. Шевченко. "Близнецы." Повесть. "Киевская Старина" 1886 р. кн. 10 и 12. — Де-кілька рис до характеристики Котляревського.

1887.

61-62. Огоновский О. "Исторія літератури руской". Зоря 1887 р. № 10 и 11 и окреме видання у Львові 1888 р. ч. II, в 1, ст. 186—210.

Комаров М., Єфремов С. Бібліографічний покажчик — 484

1888.

63. Ал-ский Из. "Памяти И. Котляревского". По случаю 50-летия со дня его кончины. "Киевлянин" № 234. — Замітку сю передруковано в "Харьковских Губернских Ведомостях" за той же рік № 284.

64. Б-в П. — "Всемирная Иллюстрация." 1888 р. т. XL. № 1039, стор. 490—491 "Памяти И. Котляревского". — З нагоди 50 роковин його смерті.

65. Дашкевич Н. "Отзыв на книгу Н. Петрова: "Очерки истории украинской литературы XIX столетия". СПБ, стор. 21—48 та в інших місцях.

66. Дело (у Львові), № 244 и 263. "Святкованє ювілею І. Котляревского. — Допысы.

67. "Киевская Старина" кн. 12. "Поминки по И. П. Котляревском в Полтаве".

68. "Киевское Слово" № 520. "По поводу 50-летия со дня смерти И. П. Котляревского".

69. Науменко В. "К 50-летию со дня смерти И. П. Котляревского". "Киевская Старина", кн. 11 (був і окремий відбиток, стор. 20). На підставі ненадрукованої розвідки М. Максимовича "Обозрение малороссийской словесности" и споминків Стеблін-Каменського.

70. "Нива" № 46 ст. 1137. — Біографія з портретом.

71. "Правда" № ? "На вічну пам'ять Котляревському".

72. "Червоная Русь" № 130. — Біографія.

1889.

73. Браиловский С. "Памяти И. Котляревского. По случаю 50-летия со дня его смерти". "Филологические Записки" № 2, ст. 19—33.

74. Бучневич В. Е. "Памятник И. Котляревскому в Полтаве". "Киевская Старина", кн. 8, ст. 550.

75. Соболевский А. "К юбилею И. П. Котляревского". "Библиограф", № 10—11, стор. 189—195.

76. Рецензії — див. відділ А — 1889 р.

1890.

77. "Библиотека для молодежи" (Черновці) № 11. — Біографія з портретом.

78. Лукич В. "Квітка. Литературний зборник". Львôв ст. 116. Біографія з портретом.

79. Рецензії — дивись відділ А — 1890 р.

Комаров М., Єфремов С. Бібліографічний покажчик — 485

1891.

80. Дзвôнок. № 16. Біографія з портретом.

31. "Киевская Старина" кн. 6, Документы, ст. 485-486. "Остатки домика Котляревского в Полтаве".

82. Полтавець С. "О памятнике И. П. Котляревскому в Полтаве". "Елисаветградский Вестник", № 104.

88. Чайченко В. "Иван Котляревський, український письменник. Житєписне оповіданє. Львôв, стор. 32 in 8°. Ц. 10 кр. Коштом Товариства "Просвета". Книжечка 132.

1892.

84. Гарбель А. "Настольный энциклопедический словарь". Москва т. IV, ст. 2347.

85. "Харьковские Губернские Ведомости" 1892 р., № 256. — Про дім Котляревського в Полтаві та пам'ятник на його могилі.

86. "Правительственный Вестник", 1892 р., № 217. Те ж саме.

1893.

87. Дашкевич Н. "Вопрос о литературном источник украинской оперы И. П. Котляревского: "Москаль-Чаривнык". "Киевская Старина" кн. XII, ст. 451—481 і відбиток 32 ст. in 8°. — Рецензія на сю розвідку в "Записках Наукового Товариства ім. Шевченка" 1894 р., т. IV, ст. 184-188.

88. "Зоря" № 18. "Могила І. Котляревського на кладовищі в Полтаві". З малюнком.

89. Сергієнко М. Desiderata до ювілею І. Котляревського". "Записки Наукового Товариства ім. Шевченка", т. II, ст. 147—161.

1894.

90. Грушевський М. Записки Наукового Т-ва им. Шевченка, т. IV. Бібліографія; ст. 184—188. Рецензія на розвідку Н. Дашкевича. — "О литературном источнике Москаля-Чаривныка".

91. "Зоря" № 6. "Памятник на могилі І. Котляревського".

92. "Новь" № 22. Портрет І. Котляревського и малюнок його могили.

93. Рындин А. Е. "Полтавские Губернские Ведомости" 1894 г. № 20.

Комаров М., Єфремов С. Бібліографічний покажчик — 486

1895.

94. Брокгауз, "Энциклопедический словарь" СПБ. кн. 31, ст. 442 Н. С-ов.

95. Венгеров С. "Русская поэзия" СПБ. т. 1, в. 5, ст. 806—810. — Передруковано витяги з розвыдки Н. М. В. в "Нови" за 1885 р.

96. "Зоря" № 10. "До портрету І. Котляревського".

97. "По морю и суше" (одеський журнал). № 41. О памятнике Котляревскому в Полтаве. — Лист Полтавського городського голови про жертви на пам'ятник Котляревському.

98. Там же № 43. Памяти И. Котляревского. (З портретом).

1896.

99. "Киевская Старина" кн. 3. Документу ст. 103—106. "По поводу постановки памятника над могилой Котляревского в Полтаве". Передруковано з "Полтавских Губернских Ведомостей" за той же рык № з 10 лютого.

100. Падалка Л. "Еще о памятнике И. Котляревскому в Полтаве". "По морю и суши" № 6.

1897.

101. Бучневич В. Е. "О доме Котляревского и памятнике его в Полтаве". "Историч. Вестник", кн. XII, стор. 943—947.

102. Гавриш В. "К проекту памятника Котляревскому в Полтаве". "Киевская Старина", кн. 3, Документы, ст. 76—77.

103. Гринченко Б. "Изменения текста "Энеиды" Котляревского". "Киевская Старина", кн. 3, ст. 74—76, Документы. — Поправки до сієї заміткы — "Киевская Старина", кн. 5, Документы, ст. 70.

104. Л. А. "Поездка в Полтаву". "Киевская Старина", кн. 4, ст. 67— 77. Відомості про Котляревського з записок С. Стеблін-Каменського та про відносини Котляревського до Т. Падуры.

105. Портрет І. Котляревського. Видання Г. Коваленка. Чернігов. Типо-Литография Губернского Правления.

106. Сумцов. "К предстоящему юбилею "Энеиды" И. Котляревского". "Киевская Старина", кн. 1. Документы, ст. 7—10.

1898.

107. Василенко В. "О юбилее и памятнике И. Котляревского в Полтаве". "Киевская Старина", кн. 12, Документы, ст. 71-75.

Комаров М., Єфремов С. Бібліографічний покажчик — 487

108. Грушевський М. "Украінсько-руське лїтературне відродженє в історичнім розвою українсько-руського народу". Лїтературно-Науковий Вістник, кн. XI, стор. 75—82.

109. Грушевський М. "Перші видання "Енеїди". Л.-Н. Вістник, кн. XI, стор. 83—84. — З портретом Котляревського и зоголовною карткою першого видання "Енеїди".

110. Дашкевич Н. "Малорусская и другие бурлескные (шутливые) Энеиды". "Киевская Старина", кн. 9, ст. 145—188 і окремий відбиток. Див. рецензію I. Франка — "Записки Наукового Т-ва им. Шевченка", т. XXVI, Бібліографія, ст. 40—43.

111. Дело (у Львові). Святочний № 233. "З нагоды ювілею І. Котляревського". № 267 и 268. Одчит В. Масляка на святі І. Котляревського в Перемышлі.

112. "Жизнь и Искусство" (київська газета) № 328. "По поводу столетия Энеиды Котляревского". З портретом.

113. Иван Котляревский. Описание ею жизни. Полтава. Стор. 48 in 16°. Ц. 5 к. 10,000 пр. Тип. Фришберга. Видання Полтавського Губернського Земства. Автор сієї книжки, як вияснилось потім, Б. Грінченко. Див. рецензию Гр. Ков(аленка) в "Л.-Н. Вістнику" 1899 р., кн. 9, відділ "Нові книжки", ст. 200 и пояснення Б. Грінченка: "В справі рецензії" в "Л.-Н. Вістнику" того ж року кн. 10, в від. "Нові книжки", ст. 89.

114. "Киевская Старина", кн. 7 и 8, ст. І—XI "Памяти И. П. Котляревского. По поводу столетия со дня издания его Энеиды". — Кн. 10. Документы, ст. 18—20. "Чествование столетия малорусской литературы". — Кн. 7 и 8, ст. 152—154. "Домик Котляревского в Полтаве" (З малюнком Т. Шевченка). — Кн. 7 и 8. Док., ст. 1—3. "Два письма о Котляревском" (А. Стронина и Стеблин-Каменського) з поводу видання творів Котляревського. — Кн. 12. Документы, ст. 75—76. "К юбилею Котляревского. Общество имени Котляревского во Львове".

115. "Книжный Вестник", кн. 6, стр. 721. Хроника. — Про дозвіл поставити в Полтаві пам'ятник Котляревському.

116. Коваленко Гр. "Иван Котляревский. Биографический очерк". "Земский Сборник Черниговской губернии" № 2—4, ст. 20-39. Окреме видання — Чернигов. Стор. 20 in 8°. Ц. 15 к. (З портретом).

117. Коваленко Грицько. "Століттє "Енеіди" Івана Котляревського". "Л.-Н. Вістник", кн. 10, ст. 1—10.

118. Колесса О. "Столїтє обновленої українсько-руської лїтератури (1798—1898). Відчит, виголошений на "Науковій Академії" з нагоди столїтнього ювілею відродженя українсько-

Комаров М., Єфремов С. Бібліографічний покажчик — 488

руського письменства". "Л.-Н. Вістник", кн. 12, стор. 162—187. Окремий відбиток — у Львові, стор. 27 in 8°. Ц. 20 кр.

119. Кміт Юрій. "В столітні роковини від Енеіди Котляревського". "Буковина" № 74—75."

120. Маковей О. "Ювілей відродженя українсько-руського письменства". "Л.-Н. Вістник", кн. XI. — Опыс ювилейного свята у Львови.

121. Масляк В. "На великі роковини і в память Івана Котляревського" У Львові. Ц. 50 кр. — Біографія з портретом, кантата Масляка в честь Котляревського та розвідка "Іван Котляревський в сьвітлї росийської і руської критики".

122. Масляк В. "Значінє Івана Котляревського в руський лїтературі. Видчит на обході столїтних роковин відродження українсько-руської лїтератури в Перемишлі 8 грудня 1898 року. У Львові. Коштом редакції "Руслана".

123. "Нива" № 48. Иван Котляревский. По поводу столетия Енеиды. З портретом.

124. О. М. "Столїтні роковини відродженя українсько-руською письменства". "Записки Наукового Товариства имени Шевченка", т. XXVI, стор. 1—14. — Опыс ювілейного свята у Львові.

125. Пачовский Михайло. "Сотні роковини народного письменства Руси-України. Памяти Івана Котляревского. У Львови. 1898 стор. 64 in 16° Коштом Т-ва "Просьвіта". Книжечка 221—222. Рецензия в "Записках Наукового Т-ва им. Шевченка" т. XLIV. Бібліографія ст. 40—41.

126. Полтавские Губернские Ведомости, 1898 г. № 38. — Про пам'ятник на могилі Котляревського.

127. Regož"Jubilejni slavnosti rusinske". Slovanský přehled, ročnik 1, čislo 3. Procinec 1898 r.

128. Смаль-Стоцький Ст. "Котляревський і його Енеіда". "Буковина" № 139-140 З портретом.

129. Смаль-Стоцький Ст. "Чим єсть для нас Котляревський?" "Буковина" № 141—143.

130. Смаль-Стоцький проф. "Котляревський и його Енеида". "Л.-Н. Вістник", кн. 11, стор. 87—100.

131. Стешенко И."И. Котляревский и Осипов в их взаимоотношении". "Киевская Старина" кн. 7—8, ст. 1—82. — Рецензія І. Франка. — "Записки Наукового Т-ва им. Шевченка" 1898 р. т. XXVI. Бібліографія, ст. 36—38.

132. Стешенко И."И. Котляревский в свете критики". "Киевская Старина" кн. 7-8, ст. 83-151, кн. 9, ст. 267-316 и кн. 10

Комаров М., Єфремов С. Бібліографічний покажчик — 489

ст. 1-32. — Рецензия І. Франка — "Записки Наукового Т-ва имени Шевченка" т. XXVI, бібліографія, ст. 38т—39.

183. Стешенко И. "Поэзия И. П. Котляревского". (К 100-летнему юбилею его Энеиды). І. И. Котляревский и Осипов. II. Котляревский в свете критики. Киев, 232 ст. in 8° ц. 1 р. 25 к. Відбиток з "Киевской Старины". Рецензію А. Кримського див. за р. 1901.

134. Франко І. "Писання І. Котляревського в Галичині". "Записки Наукового Т-ва им. Шевченка", т. XXVI, ст. 1—14.

135. Франко І. "Великі роковини, прольог". Л.-Н. Вістник, кн. 11.

136. Щурат В. "Соті роковини". Прольог, виголошений на святочнім вечері руських товариств у Перемишлі в соті роковини відродженя руського народа. Перемишль, 10 ст. in 8°.

137—144. Про ювілей И. Котляревського і з приводу століття української літератури, окрім названых вже праць, були надруковані ще 1898 р. замітки: а) в російських періодичних виданнях: "Жизнь и Искусство" № 328, "Киевское Слово" № 3910 и 3911, "Подольские Губернские Ведомости" № 238, "Полтавские Губ. Ведомости" № 261, "Сын Отечества" № 336; б) в галицьких виданнях: "Буковина" № 126 и 129 г. "Л.-Н. Вістник", т. IV, кн. 10—12. Хроніка, "Руслан" № 237, 238, 235.

1899.

145. Житецкий П. "Энеида Котляревского и древнейший список ее в связи с обзором малорусской литературы XVIII века", "Киевская Старина", кн. 10, ст. 1—30. (І. Внешний вид списка. Старинные любители малорус. чтения. Корни Энеиды в прошлом. II. Церковная регламентация в богослужебных книгах малорусской печати. III. Исход в произведениях Ф. Прокоповича, в летописи Грабянки и в странствованияхь Барского. IV. Лучшие драмы XVIII в., написанные славяно-малорусской речью). — Кн. 11, ст. 127—166. (V. Новые литературные веяния печати). — Кн. 12, ст. 277—300. (VI. Язык малорусских летописей. Падение книжной малорусской речи в Левобережной Украине). — В додатку до "Киевской Старины" текст списка. Окремий відбиток див. р. 1900.

146. "Киевская Старина" кн. 1, 1—8. Знакомство И. И. Срезневского с И. Котляревским. — Кн. 1, Документы, ст. 23. К памятнику И. Котляревскому. — Кн. 2, Док., ст. 91—92. О речи Смаль-Стоцкого на юбилее в память столетия украинской литературы и о брошюре Масляка о Котляревском. — Кн. 3. Док., ст. 146—149.

Комаров М., Єфремов С. Бібліографічний покажчик — 490

Чествование памяти И. Котляревского. — Кн. 4. Док., ст. 23—26. О чествовании памяти Котляревского и о месте для памятника. — Кн. 5. Док., ст. 82—88. Прения в Полтавской думе о месте для памятника К. — Кн. 8. Док., ст. 67. Товариство имени Котляревського у Львові. — Кн. 9. Док., ст. 116 и 117. О памятнике Котляревскому. Состояние могилы его. — Кн. 10. Док., ст. 24. О памятнике. — Кн. 11. Док., ст. 76—77. Выбор места для памятника. — Кн. 12. Док., ст. 133. Лекция А. Ефименко о Котляревском. Выбор места для памятника. Служанка Котляревского.

147. Коваленко Грицько. Святкованнє ювілею Котляревського в Чернігові. "Л.-Н. Вістник", кн. 1, Хронїка, ст. 62.

148. Франко І. "Галицький Москаль-Чарівник". "Записки Наук. Т-ва ім. Шевченка", кн. XXVII, ст. 1—22.

149-156. Про ювілей Котляревського, крім згаданих вже, р. 1899 булы замітки в отсих періодичних виданнях: "Биржевые Ведомости" № 23, "Днепровская Молва" № 48 (Лекція А. Ефименко про Котляревського в Катеринославі), "Полтавские Губ. Ведомости" № 160, 163, 173 и 180 (З приводу пам'ятника Котляревському), "Руслан" № 139, "Сын Отечества" № 24.

1900.

157. Бучневич В. Е. "О памятнике над могилою И. Котляревского". "Киевская Газета", № 239.

158. Василенко В. "Еще поминки об И. Котляревском". "Полтавские Губ. Ведомости", № 190.

159. "Вик". Кыив, 1900 р. 1—17. Біографічні дати з портретом.

160. Ефименко А. "Иван Котляревский в исторической обстановке", "Вестник Европы", кн. 3, март, ст. 320—339. — Рецензия в "Киевской Старине" 1900 г. кн. 4, библиография, ст. 41.

161. Житецкий П."Энеида Котляревского и древнейщий список ее в связи с обзором малорусской литературы XVIII века". Видання "Киевской Старины". Київ, стор. 174+130 in 8°, 1900 г. ц. 2 р.

162. Записки И. П. Котляревского о первых действиях русских войск в турецкую войну 1806 г. С предисловием Вс. Срезневского. "Киевская Старина" кн. 12, ст. 333—346.

163. "Киевская Старина". Кн. 1. Документы, ст. 20. Лекция А. Ефименко о Котляревском. — Кн. 5. Док. ст. 87. Памятник Котляревскому. Состояние его могилы. Кн. 10. Док., ст. 25, Состояние могилы К-го. Кн. 18, Док., ст. 153—154. О постановке памятника — з "Полтавских Губ. Ведомостей" за той же рік № 235.

Комаров М., Єфремов С. Бібліографічний покажчик — 491

164. "Лїтературно-Науковий Вістник". Кн. 12. Хронїка, стор. 182. В справі памятника Котляревському.

165. Могила И. Котляревского. "Киевская Газета" № 139. —"Лїтерат.-Наук. Вістник," кн. 12, Хроніка стор. 182.

166. Неизданные письма И. Котляревского. "Киевская Старина", кн. 9. Документы, стор. 93—96. До князя Лобанова-Ростовського з приводу сформування малоросійського полку в 1812 р.

167. Общество имени Котляревского во Львове. "Киевская Старина", кн. 2, документы ст. 76. и "Руслан" № 7.

168. Студинський К. "Козацтво і гайдамаччина в "Енеїді" Котляревського". "Руслан" № 179—182.

1901.

169. Бучневич В. Е. "О памятнике над могилою И. Котляревского". "Полтавские Губернские Ведомости", № 197. Передруковано в "Киевской Старине" 1901 р. кн. X, стор. 21—22, в відділі "Документы, известия и заметки".

170. Волынь № 230. Про пам'ятник на могилі І. Котляревського (поставлений Полтавським земством).

171. Дашкевич Н. "Старейший список ,,Малороссийской Енеиды" И. Котляревского". "Чтения в Историческом Обществе Литописца Нестора" кн. XV, в. 1. за 1901 г. — Рецензія И. Стешенка в "Записках Наукового Т-ва им. Шевченка" т. XLV за 1902 р. Бібліографія ст. 21—25.

172. Крымский А. — "Этнографическое Обозрение"кн. L. ст. 143—148. Рецензія на книжку И. Стешенка — "Поэзия И. П. Котляревского", що вийшла в Києві р. 1898.

173. Памятник И. Котляревскому (на могилі, поставлений земством). "Киевск. Старина" кн. 9, Док., ст. 98, и кн. 10, ст. 21—22 и "Южный Край" № 7109.

174. Slovanský Přehled № 5, ст. 246 в відділі Rozhedý a zpráwy. Історія пам'ятника Котляревському.

175. Стешенко И."И. П. Котляревский. Историко-литературный очерк". "Научное Обозрение" кн. 8—10, август—октябрь, ст. 32—65, 81—105 и 93—114.

176. Стешенко И."Древнейший список "Наталки-Полтавки" Котляревского" (1820 г.) "Киевская Старина", кн. 4, Док. ст. 1—9.

177. Студинський К."І. Котляревський і П. Гулак-Артемовський. Відповідь І. Стешенкові". У Львові, 1901 р.

Комаров М., Єфремов С. Бібліографічний покажчик — 492

178. Студинський К. "Лїтературні замітки". У Львові. Накладом А. Хойнацького. На ст. 1—32: "Козацтво и гайдамаччина в "Енеіді" Котляревського".

1902.

179. Бучневич В. Е. "Записки о Полтаве и ея памятниках". Вид. 2-е, Полтава, 1902. Стр. 449 in 8°. Гл. VIII, стор. 223—230 про дім Котляревського; стор. 362—365 — біографія Котляревського; стор. 443—447 примітки й бібліографія.

180. Василенко Николай. "К биографии И. Котляревского". "Киевская Старина", кн. 4, ст. 1—5.

181. Вик. Украинска поезія від Котляревського до останніх часів. Видання друге. Киів, т. I. Ст. 5—19. — Біографія з портретом.

182. Г(ринченко) Б. "Оповидання про Ивана Котляревського". Напысав Б. Г. СПБ. 32 ст. in 16° — ц. 3 и 5 к. Выд. СПБ. Благотворительного Общества издания дешевых и общеполезных книг, № 14. — Рецензия Г. Ков.-Кол. "Юг" 1902 г. № 1157.

183. Киевская Старина, кн. I., ст. 23. Док. К постановке памятника И. Котляревскому. — Кн. 2., Док. ст. 117—119. К вопросу о месте для памятника Котляревскому в Полтаве. — Кн. 5, Док., ст. 104—105. Место для памятника И. Котляревскому. — З "Полтавских Губ. Ведомостей 1902 р. № 67 и 69.

184. Срезневский В. "О нескольких автографах И. П. Котляревского". «Журнал Министерства Народного просвещения", кн. 3, ст. 110—131. — Рец. на сю розвидку в "Записках Наукового Т-ва им. Шевченка'' 1902 р. т. XLVII, бібліографія, ст. 26—28.

185. Стешенко И."И. Котляревский, автор украинской "Энеиды". Критическая биография". Киев, типография "Прогресс". Стор. 48 in 8° ц. 30 к. З додатком документів.

186. Стешенко И. "Новейшая украинская поэзія". "Научное Обозрение". кн. 12. На початку розвідки є кілька уваг про Котляревського.

Рецензії:

I. Л. в "Л.-Н. Вістнику", 1903 р. кн. 2, Хроника, стор. 141.

Єфренов С. "Критика sui generis", "Л.-Н. Вістник", 1903, кн. 4, ст. 57-60.

Стешенко І. "З приводу уваг д. Єфремова", ib., кн. 7, стор. 39-51.

Єфремов С. "Правда и наука sui generis (відповідь профана)". ib., кн. 12, стор. 176-208.

Комаров М., Єфремов С. Бібліографічний покажчик — 493

Відділ В.

Алфавітний покажчик авторів, що про Котляревського
писали, та видавців, що його твори видавали.

Літери показують відділ покажчика, цифри — номер, під
яким треба шукати відповідного автора в покажчику.

Акимов — Б, 1.

Ал-ский Из. — Б, 63.

Б-в П. — Б, 64.

Б. Катерина — А, 56.

Борецкий — А, 11.

Браиловский — Б, 73.

Брокгауз — Б, 94.

Бучневич В. — Б, 55, 74, 101, 157, 169, 179.

Василенко В. — Б, 107, 158.

Василенко Н. — Б, 180.

Васильев М — А, 11.

Венгеров С. — Б, 95.

Волохинов — А, 14.

Гавриш В. — Б, 102.

Галанин И. — Б, 9.

Галка I. — Б, 13.

Галахов — Б, 31.

Гарбель — Б, 84.

Геннади — Б, 48.

Гербель Н. В. — Б, 44.

Головацкий Я. — А, 17, Б, 20.

Гомолинский С. — А, 40, 51, 55, 59, 61.

Горленко В. — Б, 53.

Гребинка Е. — А, 13, Б, 11.

Гринченко Б. — А, 69. Б, 103, 113, 182.

Грушевський М. — Б, 90, 108, 109.

Губанов Е. — А, 47, 49, 52, 54.

Данилевский Г. — Б. 27.

Дашкевич Н. — Б, 65, 87, 110, 171.

Дружний Лихвяр — А, 34.

Дяк — А, 60.

Евгений митрополит — Б, 15.

Евецкий — Б, 11.

Едличко А. — А, 11.

Ефименко А. — Б, 160.

Ефремов С. — Б. 186.

Житецкий П. — А, 67. Б, 145, 161.

Земство Полтавское — А, 63.

З-ов — Б. 36.

Катранов С — А, 23, 24, 7. Б, 47.

Кашпирев — Б, 46.

Кмит Ю. — Б, 119.

Коваленко Г. — Б, 105, 113, 116, 117, 147.

Колесса — Б, 118.

Комарь М. — А. 60.

Корейво Б. — А, 30-33, 43, 57, 60.

Кочубей кн. — А, 3.

Кошовий О. — Б, 52.

Край К. К. — Б, 19.

Крымский А. — Б, 172.

Кулиш — А, 18-22. Б, 26, 28.

Л. А. — Б, 104.

Левицкий И. С. — А, 57.

Лепко О. — Б, 40, 44.

Лисенко М. — А, 11, 60.

Лукич В. — Б, 78.

Комаров М., Єфремов С. Бібліографічний покажчик — 494

Маковей О. — Б, 120, 124.

Максимович — Б, 69.

Мартынов И. И. — Б, 46.

Маруся К. — Б, 33-34, 37.

Масляк В. — Б, 111, 121, 122.

Н. М. В. — Б, 59.

Науменко В. — Б, 69.

Огоновский — Б, 61-62.

Ozarkewicz — А, 16.

Онышкевич И. — А, 29. Б. 49.

Падалка — Б. 100.

Падура Т. — Б, 104.

Панчешников — А, 35-38.

Парпура М. — А, 1, 2.

Пассек В. — Б, 10.

Пачовский — Б, 155.

Петров — А, 9, 10, 11.

Петров Н. — Б, 51, 56.

Полтавець С. — Б, 82.

Поляков В. — А, 13.

Пыпин А. — Б, 35, 50.

Rehož — Б, 127.

Рындин — Б, 92.

Савинов В. — Б, 32.

Сегон Д. — А, 70.

Сементовский — Б, 16-17.

Сергиенко — Б, 89.

Смаль-Стоцький — Б, 128-130.

Снигирев И. — А, 8.

Соболевский — Б, 75.

Срєзневский В. — Б, 162, 184.

Срезневский Из. — А, 11 и 12.

Стеблин-Каменский — Б, 8, 22, 39, 43, 45, 54, 104, 114.

Стешенко — А, 69. Б, 131-133, 172, 175, 176, 177, 185, 186.

Стронин — Б, 114.

Студинський — Б. 168, 177, 178.

Суворин — А, 45, 50, 56, 62, 65.

Сумцов — Б, 94, 106.

Сытин — А, 46, 48, 53.

Сыхро — А, 12.

Терещенко — Б, 29.

Уточкин В. — А, 41-42.

Федоров — А, 23-24.

Франко I. — Б, 110, 131-132, 134, 135, 148.

Холевинський — А, 25-28.

Цертелев кн. — А, 6.

Чайченко — А, 35. Б, 83.

Чибисов — Б, 30.

Чуприна Скубент — Б, 25.

Шевченко — Б, 60, 114.

Щурат — Б, 136.

Упорядкував
Михайло Комаров

Комаров М., Єфремов С. Бібліографічний покажчик — 495

Відділ Г.

Додаток до "Біографічного покажчика".

"Бібліографічний покажчик д. М. Комарова закінчено роком 1902-м, а тим часом рік 1903-й, коли відбулося в Полтаві відоме українське свято національне (відкриття пам'ятника Котляревському), приніс дуже багато нового матеріялу — переважно дрібних заміток по часописях — як про саме свято, так і про Котляревського. Велика була б шкода, як би той матеріял так і пішов у непам'ять, бо хоч, правда, серед його нема може й жадної праці такої, що мала б наукову вартість, але багато з їх мають іншу вагу — як матеріял до характеристики нашого національно-громадського руху, а всі вони разом дають дуже цікавий образ, до якого напевне ще доведеться колись обертатися історикові нашого національного життя. Бажаючи ту сподівану роботу полекшити, я й подаю отсе додатком до праці д. Комарова покажчик до того, що писано з приводу свята і про Котляревського р. 1903. Не маючи жадних претензій залучати себе до шановного цеху "присяжних" бібліографів и навіть маючи діло з бібліографією тільки випадково, застерегаюся наперед, що покажчик сей дуже и дуже не повний: не мав я ні спроможности, ані досить вільного часу, щоб заходитись та зібрати увесь потрібний матеріял, и подаю тільки те, що випад-

Комаров М., Єфремов С. Бібліографічний покажчик — 496

ково мав під руками. Думка така була, що лекше буде комусь охочому перевірити й поробити відповідні додатки й поправки в зробленій праці, а-ніж самому починати всю роботу на-ново, від самого початку. Те, чого я сам не бачив, але на що мав у своєму матеріялі які-небудь вказівки, позначено мною знаком — (?), а коли я не був певний, чи точно навожу номер видання, в якому надруковано замітку, то разом з цифрою номера, або замість неї, я ставив — ?.

С. Є.

Комаров М., Єфремов С. Бібліографічний покажчик — 497

Рік 1903.

Алчевская X. Д. — див. "Южный Край".

Апушкин — див. "Русский Инвалид".

Ауе — див. "Биржевые Ведомости".

А. Ч. — див. "Южная Россия".

Балабуха — див. "Крым".

Баян — див. "Полтавский Вестник".

Б-н — див. "Полтавский Вестник".

Биржевые Ведомости (С.-Петербург).

№ 419. Эф."Перед открытием памятника". — Допис із Полтави про заходи думи перед одкриттям пам'ятника.

№ ?. Ave. — Допис із Лубень про адресу та вінок від лубенської думи (передруковано в "Волыни" та "Одесских Новостях")

№ 428. А. Ирпенский. "Полтавский праздник". — Оцінка діяльности Котляревського.

№ 429. "Приветствие Петербурга ІІолтаве". — Текст телеграми петербургського голови д. Тарасова, до полтавського голови з приводу відкриття пам'ятника.

Бочаров — див. "Русское Слово".

Бучневич — див. "Полтавский Вестник" та "Полтавские губ. Ведомости".

В. — див. "Лїтературно-науковий Вістник".

В. Г. — див. "Новое Время".

В. Г-ко — див. "Полтавский Вестник".

В. Д. — див. "Лїтературно-науковий Вістник".

Василенко В. И. — див. "Полтавский Вестник".

Василенко Ник. — див. "Киевлянин".

В. К. — див. "Полтавский Вестник".

W. "Котляревский. Опыт характеристики". "Русская Мысль", Кн. XI, стор. 125-140.

Вороний Микола — див. "Лїтературно-науковий Вістник"

Волынь (Житомир).

№ 164 "К открытию памятника И. П. Котляревскому". — Про засідання полтавської думи 14 серпня, коли обмірковано докладно деталі свята.

№ 170. Эф"Отрывки". — Про житомирських делегатів на полтавське свято.

№ 171. Корчинский. — "Полтавские торжества". — Телеграма з Полтави про відкриття пам'ятника та засідання думи 30 серпня.

Комаров М., Єфремов С. Бібліографічний покажчик — 498

Л. Л-ский. "Украинский праздник". — Передрук з "Одесских Новостей": історія пам'ятника та опис його.

В. Мировец"Памяти И. П. Котляревского". — Оцінка діяльності Котляревського.

"К торжествам имени Котляревского". — Текст привітання від петербургського голови.

№ 172. "Торжество открытия памятника Котляревекому". — Передрук з "Полтавского Вестника".

№ 173. "Жизнь и деятельность Котляревского". — Біографія.

"Выставка в память Котляревского".

№ 174. "Отсутствие печатных произведений Котляревского". — Передрук з "Полтавского Вестника".

№ 175. и 179. М. Кор-ский."Полтавские торжества" — Допис з Полтави про свято. В кінці допису надруковано, від кого та які вінки привезено на свято.

№№ ? Дрібні замітки: 1) Про засідання "общества исследователей Волыни", на якому вибрано делегатів від товариства; тут же надруковано й текст привітання від товариства. 2) "Участие Житомира в торжествах по открытию памятника Котляревскому в Полтаве". 3) "К открытию памятника Котляревскому". — Передрук з "Полтавского Вестника" про де-які деталі свята. 4) "Открытие памятника Котляревскому в Полтаве". — Про делегатыв на свято та звистка про те, що політехнічний інститут з Риги й Херсонська губерн. земська управа одмовилися (?) взяти участь у святі.

Вестник Юга (Катеринослав).

№ 529. С.П.Б. "К открытию памятника Котляревскому". — Історія пам'ятника, опис його; про становище українського письменства з бажанням йому досягнути хоч би тих обставин, серед яких розвивається російське; піднесено думку про пам'ятник Шевченкові.

№ 531. Телеграма про заборону читати українські привітання.

№ 532. Лео. В фельєтоні зачеплено справу заборони українських привітань.

№ 533. "Пресса". — Передруковано де-що про Котляревського з часописів: "Курьер", "С.-Петербургские Ведомости", "Новости" та "Русский Инвалид".

№ 535. А. Лисовский"По поводу одною отчета". — З приводу помилок та тенденційних перекручувань д. Духовецького, редактора "Приднепровского Края".

№ 536. А. Лисовский"Еще по поводу одного отчета".

Комаров М., Єфремов С. Бібліографічний покажчик — 499

№ 542. Гр. Сьогобочный. "О Полтавском инциденте". — Про заборону українських привітань на святі.

— Передруковано з "Южного Края" телеграму про постанову полтавської думи скаржитися в Сенат на заборону українських привітань.

№ 545. Передруковано з "Орловского Вестника" замітку П. Чинського про деяких заступників од преси на святі Котляревського в Полтаві.

№ ? Передруковано з "Полтавского Вестника" де-які цифри з справоздання полтавської думи про пам'ятник.

Герасименко П. П. — див. "Приднепровский Край".

Г-ер Н. — див. "Одесские Новости".

Гринченко Б. — див. "Лїтературно-науковий Вістник", "Киевская Старина" та "Полтавский Вестник".

Грушевський М. проф. — Рецензія на розвідки И. Стешенка про Котляревського. Див. р. р. 1901 и 1902 (№№ 175 та 185). "Записки наукового товариства імені Шевченка". Т. LI. У Львови. Бібліографія, стор. 50—55.

Дїло (Львив).

№ 44. Українсько-руське драматичне товариство імені Івана Котляревською". (?) — Передруковано в "Киевской Старине", кн. IV, відділ "Документы"... стор. 51.

№ 199. "Памятник Івану Котляревському в Полтаві". (?)

Д. М. — див. "Южный Край".

Дмитриев Н. "К истории открытия памятника Котляревскому в Полтаве". "Киевская Старина", кн. X, стор. 153-167.

Див. ще "Полтавский Вестник".

Днепровский Вестник (Смоленск).

№ 25 (193). "Открытие памятника И. П. Котляревскому".

Донская Речь (Ростов на Дону).

№ 229. "Памяти Котляревского".

С. П-ра "Начинатель новейшей украинской литературы". — З портретом Котляревського.

№ 232. "Памяти Котляревского" (привітання з Харкова, Херсона, Одеси та Києва).

№ 288. "Открытие памятника Котляревскому".

Е. Д. — див. "Полтавский Вестник".

Ефименко А. "И. П. Катляревский". Речь произнесенная при открытии памятника Котляревскому в Полтаве в торжественном заседании Думы 30 августа 1903 г. "Журнал для всех", кн. X, стор. 1228-1227.

Комаров М., Єфремов С. Бібліографічний покажчик — 500

Ефремов С. "Праздник украинской интеллигенции". "Киевская Старина", кн. X, стор. 168-202.

Zlatá Praha (Прага).

№ 47. стор. 564. З портретом. (?) Згадана у "Л.-Н. Вістнику", кн. XII, хроніка, стор. 236.

Иванов Василий — див. "Южный Край".

Икс — див. "С.-Петербургские Ведомости".

Исторический Вестник (С.-Петербург).

Кн. X. "Открытие памятника И. Котляревскому в Полтаве". Смесь, стор. 330-335.

Ирпенский А. — див. "Биржевые Ведомости".

Каспий (Баку).

№ 193. "И. П. Котляревский".

Киевлянин (Київ).

№ 296. Неизвестный. "Беседа". — З приводу розвідки С. Єфремова "Праздник украинской интеллигенции" (в "Киевской Старине") та привітання від "Исторического Общества Нестора Летописца".

№ 299. Василенко Н. Лист до редакції з приводу фельєтона Неизвестного.

№ ? Левицкий Ор. Лист до редакції з приводу фельєтона Неизвестного.

Киевская Газета (Київ).

№ 232. Допис із Лубень, в якому надруковано привітання Лубенської думи.

№ 241. Телеграмма з Полтави про відкриття пам'ятника.

№ 243. В. Мировец. — Торжество открытия памятника И. П. Котляревскому в Полтаве".

№ 247. "Думское заседание в честь Котляревского". — Передруковано з "Приднепровского Края".

№ 252. "Жалоба в сенат". — Передруковано з "Полтавского Вестника".

№ ? Список привітань, що лишились не прочитаними. Передруковано з "Полтавского Вестника".

Киевская Старина (Київ).

Кн. I. "Иванов гай в память И. П. Котляревского". Докумменты..., стор. 20.

Кн. III. Павловский И. Ф. "И. П. Котляревский в роли церемониймейстера". Документы..., стор. 139.

Л. П. "Несколько слов о памятнике Котляревскому в Полтаве". Документы..., стор. 139-141.

Комаров М., Єфремов С. Бібліографічний покажчик — 501

Кн. V. "К предстоящему открытию памятника И. П. Котляревскому". Документы... стор, 109-111.

Кн. VI. "К открытию памятника И. Котляревскому". Документы..., Стор. 175.

Кн. VII-VIII. "Программа торжества открытbя памятника И. П. Котляревскому". Документы... стор. 32-34.

Б. Гринченко. Рецензия на "Наталку-Полтавку", що выдав И. Стешенко. Библиография, стор. 56-60.

Кн. IX. "Приглашение на торжество открытия памятника Котляревскому". Документы..., стор. 119.

"Фотографические снимки с горельефов на памятнике Котляревскому"1 Документы..., 119-120.

"Предположение об изданш рисунков к "Энеиде" И. П. Котляревского". Документы..., 125.

Кн. X. Фототипія пам'ятника Котляревському, окремый листок на початку книжки.

"К биографии И. П. Котляревского". Документы..., стор. 1-2.

Кн. XI. "По поводу полтавских празднеств при открытии памятника Котляревскому". Документы"..., стор. 75-77.

Кн. XII. "Расход по устройству празднеств при открытии памятника И. П. Котляревскому в Полтаве". Документы... стор. 147-148.

"Отчет о художественной выставке в память Котляревского". Документы..., стор. 148.

"Собрание в литературном обществе при С.-Петербургской Духовной Академии в память И. П. Котляревского". Документы..., стор. 148-149.

"О жалобе в Сенат Полтавской городской думы". Документы..., стор. 149. Передрук з "Полтавского Вестника".

Коваленко Гр. "Деятельность и значение И. П. Котляревского в истории украинского общества". "Земский сборник Черниговской губернии", кн. за октябрь-ноябрь, стор. 152-163. Див. ще "Полтавский Вестник".

Корчинский, Кор-ский М. — див. "Волынь".

Kraj (С.-Петербург).

№ 38. L. B. "J. P. Kotlarewski. Z powodu odsloniçcia pomnika jego w Połtawie". — Біографія й характеристика з портретом. На початку замітки Котляревського зроблено автором "mnóstwa (!?) komedyj, które dzisiaj jeszcze stanowią, glówny zapas reperyuaru teatru małoruskiego"...

Комаров М., Єфремов С. Бібліографічний покажчик — 502

Крым (Симферополь).

№ ? Замітка д. Балабухи про полтавське свято, пересипана фактичними помилками. (?). Передрукована в "Крымском Курьере", № 231.

Крымский Курьер (Ялта).

ч. 231. "Скандал"'. — Передруковано з "Крыма".

Курьер (Москва).

ч. ? (?) Передрукована в "Вестнике Юга", № 533.

Левицкий Ор. — див. "Киевлянин".

Лео — див. "Вестник Юга".

Лисенко М. — Кантата про сольови годосы, хоры и оркестр "На вичну память И. Котляревському. Слова Т. Шевченка. До дня видкриття памятника в Полтави 30 серпня 1903 року. Першому зачынателеви сучаснои украинськои литературы И. Котляревському музыку зложыв М. Л. У Кыиви, 1903 р. 21 стор. in 4°. Цина 1 р. 65 к.

Лисенко М. — Пупури з першои украинськои оперы "Наталка-Полтавка" И. Котляревського. Для спиву з проводом фортепиано упорядкував М. Лисенко. Уложыв для фортепиано на дви рукы А. Н. Артемовськый. У Кыиви. Цина 90 коп.

Лисовский А. — див. "Вестник Юга" и "Южное Обозрвние".

Лїтературно-науковий Вістник (Львив)

Кн. VIII. В. Д. "Памятник I. Котляревсmкоve". Хрон]ка, етор. 144-145.

Кн. X. В. "Відслоненє памятника І. Котляревського в Полтаві". Стор. 51-59.

Кн. XI. I. Федорченко. — "Перед памятником Ів. Котляревському". I—II, поезії, стор. 89-90.

Микола Вороний"Па свято одкриття памятника Іванові Котляревському" (30 серпня 1903 р), поезія. Стор. 90-92.

Б. Гринченко. "В справі полтавського свята". Хронїка, стор. 138.

"Участь гімназиястів Грузин у відслоненю памятника Котляревському". Хронїка. стор. 138.

П. Д. "Вірменські розрухи та українське свято". Хронїка, стор. 138-139.

Кн. XII. В. "До характеристики семінарських часів Івана Котляревського". Стор. 209-215.

В. "Відголос сьвята І. Котляревського в Полтаві". Хронїка, стор. 233-234.

"Ukrainica". Хронїка, стор. 236-237. Розвідки про Котляревського по чужих часописях.

В. "У память І. Котляревского". Хронїка, стор. 237.

В. Рецензія на "Новый альбомь (?). Малюнки художника

Комаров М., Єфремов С. Бібліографічний покажчик — 503

И. Д. Мартыновича до Энеиды Котляревського". Хронїка, стор. 240-241.

Лотоцкий А. — див. "Новости" и "С.-Петербургские Ведомости".

Л. П. — див. "Киевская Старина" и "Полтавский Вестник".

Л-ский Л. — див. "Волынь", "Одесские Новости" и "Южная Россия".

Малинка А. "К вопросу об источнике "Москаля-Чаривныка" Котляревского". "Киевская Старина", кн. VII-VIII. Документы..., стор. 1-4. — З приводу книжки М. Кочубея: "Постой, или когда один теряет, то другие пользуются". Фарс в 1 д. К генетической связи "Москаля-Чаривныка" и "Простака". СПБ. 1802 г."

Мартынович П. Д."Малюнкы художника П. Д. Мартыновича до Энеиды Котляревського. 30 серпеня року 1903. Выданнє Полтавскои Городськои Думы. Фототипия Фишер. Москва. — В обкладці з наведеним зоголовком зібрано 13 малюнків in 4°. На другій заголовній картці надруковано: По желанию художника П. Д. Мартиновича, надпись на обложке следует читать: Рысункы до Энеиды Котляревського Порфирия Мартиновича. Издание Полтавскои Городськои Думы. Полтава. 1903 г". Рецензії на се видання: а) Сластіонова А. в "Киевской Старине" кн. XI, библиография, стор. 107-109; б) В. в "Л.-Н. Вістнику", кн. XII, хроника, стор. 240-241.

Мировец В. — див. "Волынь" та "Киевская Газета".

Мир Божий (С.-Петербург).

Кн. X. "К открытию памятника И. Котляревскому в Полтаве". На родине, стор. 26-27. Помилкою описано пам'ятник на могилі (на кладовищі) замість пам'ятника в місті.

Кн. XI. "Несколько слов по поводу заметки "К открытию памятника И. Котляревскому". На родине, стор. 14-15. — Поправлено помилку попередньої замітки.

М-ль Г. — див. "Одесский Листок".

Неизвестный — див. "Киевлянин".

Неон — див. "Одесский Листок".

Нечаянный — див. "Полтавский Вестник".

Neue Freie Presse, (Відень?).

№ 14081. (?) Згадано про сю часопись у "Л.-Н. Вистнику", кн. XII, хроника, стор. 236-237.

Нива (С.-Петербург).

№ 35. "П. Котляревский. По поводу постановки памятника в Полтаве". — З портретом.

№ 38. "Открытие памятника И. Котляревскому в Полтаве". З малюнком пам'ятника.

Комаров М., Єфремов С. Бібліографічний покажчик — 504

Новое Время (С.-Петербург).

№ 9870. В. Г. "И. Котляревский. К открытию памятника его в г. Полтаве". — З портретом.

Новости (С.-Петербург).

№ 238. А. Лотоцкий "Литературный праздник. Памяти И. П. Котляревского". — Частину передруковано у "Вестнике Юга", № 533.

Областное Обозрение и Вестник казачьих войск (С.-Петербург).

№ 35. "По поводу открытия памятника И. Котляревскому".

Одесский Листок (Одесса).

№ 222. Неон. "Полтавское торжество. И. П. Котляревский. Накануне открытия памятника". — Від кореспондента "Одесского Листка".

— Портрет Котляревського, малюнки його дома та пам'ятника на могилі.

№ 224. Телеграма про відкриття пам'ятника.

№ 225. "К биографии Котляревского". — Передруковано з "Полтавского Вестника" заметку "Няня Котляревского".

— Телеграма в Полтаву від университету Св. Володимира з Києва.

№ 226. Неон. "Полтавское торжество". — Від кореспондента "Одесского Листка".

Г. М-ль. "Чествование памяти И. П. Котляревского".

"К торжеству открытия памятника И. П. Котляревскому в Полтаве". — Привітання "Общественной библиотеки" з Єлисавета.

№ 229. Малюнкы з горельєфів на пам'ятнику, самого пам'ятника та сцени відкриття пам'ятника.

№ 230. Неон. — Допис з Полтави. Привітання Чернигівських земських управ — губернської та повітової.

Одесские Новости (Одесса).

№ 6068. Н. Г-ер. — "Памяти И. Котляревского (к торжеству открытия ему памятника в Полтаве)".

№ 6069. Телеграма про відкриття пам'ятника.

— Допис з Полтави про виставку малюнків в пам'ять Котляревського.

— Привітання на свято з Миколаєва.

№ 6070. Л-ский. "Украинский праздник", I.

№ 6071. Л-ский. "Украинский праздник", II.

— Привітання від Петербургського голови та "Общественной библиотеки" з Єлисавета.

№ 6072. Л-ский. "Украинский праздник", III. — Про заборону українських привітань.

Комаров М., Єфремов С. Бібліографічний покажчик — 505

№ 6074. Л-ский. "Украинский праздник", IV.

"На думском заседании в честь Котляревского". — Передруковано з "Приднепровского Края".

№ 6075. В иллюстрованому додатку — портрет Котляревського та малюнкы з горельєфів на пам'ятныку и самого пам'ятника.

№ 6076. Л-ский"Еще об украинском празднике". Привітання від Чернигівської земської управы та інші.

№ 6077. Допис з Полтави про останні вражіння від свята та про скаргу д. Міхновського.

№ 6081. "Финал украинского праздника". Постанова Полтавської думи, щоб подати скаргу на заборону українських привітань.

Орловский Вестник (Орел).

№ ? Замітка П. Чинского (?), частыну з якої передруковано у "Вестнике Юга".

Павловский И. Ф. — див. "Киевская Старина" та "Полтавский Вттник".

П. Д. — Див. "Лїтературно-науковий Вістник".

Певный — див. "Полтавский Вестник".

Полтавский Вестник (Полтава).

№ 90. "К предстоящему открытию памятника Котляревскому". — Передруковано в "Кубанских Областных Ведомостях", № 92.

№ 127. "К предстоящему открытию памятника Котляревскому".

№№ 154-155. "Программа торжества открытия памятника Котляревскому.

№ 198. Допыс из Лубень про участь місцевої думи в святі.

Хроника. — Дві замітки про делегациї на свято.

№ 199. Замітка про засідання "комиссии по сооружению памятника".

№ 201. "К предстоящему открытию памятника И. П. Котляревскому". — Про жертви на пам'ятник.

№ 202. "К открытию памятника И. П. Котляревскому". — Дев'ять дрібных заміток.

№ 204. Замітка про делегатів на відкриття пам'ятника.

№ 209. Хроника. — Дві замітки про свято.

№ 210. "К предстоящему открытию памятника И. П. Котляревскому". — 15 дрібних заміток про свято.

Z."К открытию художественной выставки".

№ 211. Баян "Штрихи и эскизы".

№ 212. — Присвячений "Памяти И. П. Котляревского".

Иван Котляревский. Описание его жизни. Сокращенный текст биографий поэта, составленной Б. Гринченко

Комаров М., Єфремов С. Бібліографічний покажчик — 506

"Полтава 30 августа". — Передовиця від редакції з приводу свята.

Л. П. "К торжеству открытия памятника Ивану Петровичу Котляревскому".

Гр. Коваленко"К истории литературных и общественных течений в Малороссии. Эпоха Котляревского.

В. Г-ко. "Из жизни И. П. Котляревского. I. Котляревский в семинарии. II. Учительство и любовь.

"Котляревский и малороссы-писатели".

Павловский. И. П. (Ф?) — "Полтава времен Котляревского".

Хроника. — 16 дрібних заміток, що всі належать до свята відкриття пам'ятника.

Баян. "Штрихи и эскизы".

В. Е. Бучневич. "К бгографии И. П. Котляревского". — Передруковано в "Киевской Старине" кн. X, Документы... стор. 1-2.

Б-н. "Няня Котляревского".

"Из отчетов Полтавской городской управы о сооружении памятника И. П. Котляревскому".

№ 213. "Чествование памяти Котляревского". — Відкриття пам'ятника і перша частина думського засідання; in extenso надруковано "историческую записку о сооружении памятника".

Баян"Штрихи и эскизы".

Ч."У памятника". — Поезія.

Н. Дмитриев. — "По поводу книги П. ЖитецкогоЭнеида Котляревского и древнейший список ее в связи с обзором малорусской литературы 18-го века".

Хроника. — Дві дрибні замітки.

— Допис з Кременчука — текст привітання від Кременчуцької думи.

№ 214. "Чествование памяти Котляревского". — Думське засідання 30 серпня.

Хроника. — Вісім дрібних заміток.

В. К."Юбилейный праздник возрождения украинской литературы в Галицком Львове". — Про свято Котляревського у Львові р. 1898, переказано по матеріялам з "Л.-Н. Вістника" 1898 р. кн. XI.

№ 215. М. И. Стешенко. "О художественно-литературном значении произведений И. П. Котляревского и его заслугах. Речь, произнесенная в день открытия памятника Котляревскому, в торжественном заседании Полтавской думы, действитель-

Комаров М., Єфремов С. Бібліографічний покажчик — 507

ным членом исторического Общества Нестора Летописца М. И. (sic) Стешенко.

"К чествованию памяти И. П. Котляревского". — Три замітки: 1) про вінки, 2) концерт и спектакль и 3) вражіння від пам'ятника.

"Выставка картин в память И. П. Котляревского".

№ 216. М. И. Стешенко. — "О художественно-литературном значении..." и т. д., як в № 215; кінець промови д. Стешенка.

№ 217. Хроника. — Замітка про думське засідання в пам'ять Котляревського.

№ 218. "К чествованию памяти И. П. Котляревского". — Привітання та адреси від Харківского університету, Харківської міської управи, Чернигівської міської управи, від Лубень та Миргорода.

Хроника. — 5 дрібних заміток.

№ 219. "К чествованию памяти И. П. Котляревского". — Привітання та адреси від Харківських губернського й повітового земств, від Полтавської повітової земської управи.

— Чотири дрібні замітки без заголовка.

Нечаянный. "Видения". Фантазия. (?) Тінь Котляревського вночі перед 30 серпня, а перед нею — д. д. Кропивницький, Старицький, Карпенко-Карий, Тогобочний, Суходольський та інші драматурги українські.

№ 221 "К чествованию памяти И. П. Котляревского". — Привітання та адреси від Слав'янського Клубу в Празі, від Чернигівської губернської архівної комісії, від Харківського "Общества грамотности", Харківської "Общественной библиотеки" та Ніжинської міської думи.

Хроника. — Кілька дрібних заміток; між іншим про постанову Полтавської думы скаржитися в Сенат на заборону українських привітань.

№ 222. "К чествованию памяти И. П. Котляревского". — Адреси та привітання від: Товариства "Просвіта" у Львові, Наукового Товариства імені Шевченка у Львові, Драматичного товариства імені Котляревського у Львові, Гімнастичного товариства "Сокіл" у Львові, Товариства "Руська Бесїда" у Львові, від Українських Товариств у Стрию (Галичина), Української молодїжи в Чернівцях (Буковина), редакції "Лїтературно-Наукового Вістника" у Львові та вид Буковини.

№ 223. В. Е. Бучневич"Дом воспитания бедных в Полтаве". (Статья И. П. Котляревского). Передруковано замітку Котля-

Комаров М., Єфремов С. Бібліографічний покажчик — 508

ревського з "Журнала человеколюбивого Общества" р. 1818, № IX. ч. V, стор. 185-190.

"Из писем в редакцию". — Лист приват-доцента Данилевича.

№ 224. "Хроника". — Де-кілька дрібних заміток.

№ 225. Е. Д. "Художественная выставка в память Котляревского".

В. Василенко. — "О насаждениях в ограде памятника И. П. Котляревскому".

№ 226. В. Василенко. "Счеты с памятью об И. П. Котляревском".

Хроника. — Телеграмма від Полтавського губернатора, кн. Урусова.

№ 228. Хроника. — Телеграмма від гофмейстера Алексеева.

№ 233. Певный. "Письмо в редакцию".

Полтавские Губернские Ведомости (Полтава).

№ 65. В. Е. Бучневич. "О памятнике на могиле И. П. Котляревского".

Приднепровский Край (Катеринослав).

№ 1921. П. П. Герасименко. "Памяти И. П. Котляревского. Бедный певец".

Телеграма з Полтави про відкриття пам'ятника та думське засідання, з силою фактичних помилок.

№ 1922-1923. Sam. "Полтавское торжество".

№ 1925. Портрет Котляревського та малюнjr "Открытие памятника И. П. Котляревскому в Полтаве".

№ 1926. Sam. "Ответ на клевету г. Лисовского".

№ 1928. Sam. "Вторичная экзекуция над г. Лисовским".

Руслан (Львів).

№ 201. "Пам'ятник І. Котляревському в Полтаві". (?)

Русский Инвалид (С.-Петербург).

№ ? Апушкин. — Зоголовок? (?) Частину передруковано у "Вестнике Юга", № 533.

Русские Ведомости (Москва).

№ 240. Замітка (без заголовка) про Котляревського та вагу його в історії українського письменства.

№ 248. Допис з Полтави про свято відкриття пам'ятника.

Русское Слово (Москва).

№ 239. "И. П. Котляревский". Допис з Полтави про історію пам'ятника.

Бочаров. "Историческая справка". Біографія поета.

Шебуев. "Творец малороссийского театра".

№ 242. Телеграма про думське засідання 30 серпня.

В додатку до "Русского Слова" — "Искра". № 35, поміщено

Комаров М., Єфремов С. Бібліографічний покажчик — 509

портрет Котляревського, малюнки з горельєфів на пам'ятнику й самого пам'ятника та сцени відкриття пам'ятника.

Ruthenische Revue, Halbmonatsschrift (Відень).

№ 9. "Nationalfeier in Poltawa" (?).

№ 10. J. Karenko. "Ukrainisch Nationalfeier in Poltawa" (?).

№ 12. J. Entel. "Nachklänge zur ruthenischen Nationalfeier in Poltawa. Eine Zuschrift aus der Ukraina". Стор. 285-288.

Sam — див. "Приднепровский Край".

Славинский М."Новая малорусская литература". "Вестник и библиотека самообразования", № 24, стор. 1016-1019. — Котляревському присвячено кілька уваг, як творцеві нового українського письменства.

Сластионов А. — Рецензія на "Малюнкы художныка П. Д. Мартыновича до Энеиды Котляревського". "Киевская Старина", кн. XI, бібліографія, стор. 107-109.

С.-Петербургские Ведомости (С.-Петербург).

№ 118. "К открытию памятника И. П. Котляревскому в Полтаве".

№ 236. А. Лотоцкий. "Открытие памятника И. П. Котляревскому в Полтаве".

№ 238. Допис з Харкова про делегатів та привітання з Харкова на свято відкриття пам'ятника; надруковано адреси: від міста Харкова, Харківського університету, від губернського та повітового земств.

№ 243. Икс. "Два слова".

С.П.Б. — див. "Вестник Юга".

С. П-ра — див. "Донская Речь".

Стешенко И. М. — див. "Полтавский Вестник".

Сумцов Н. Ф. проф. — див. "Южный Край".

Сьогобочный Гр. — див. "Вестник Юга".

Тобілевич Іван. "Наталка Полтавка". Сторінка з споминів. "Литературний Збірник, зложений на спомин Олександра Кониського". У Києві, 1903. Стор. 102-110.

Федорченко Ів. — див. "Лїтературно-науковий Вістник".

Харьковский Листок (Харків).

№ 1179. "К открытию памятника Котляревскому". — Адреси від міста Харкова, Харківського університета, губернського та повітового земств.

№ 1182. "К открытию памятника Котляревскому".

№ 1186. "К чествованию Котляревского". — Передрук з "Одесского Листка" про думське засідання 30 серпня.

Ч. — див. "Полтавский Вестник".

Чинский П. — див. "Орловский Вестник".

Комаров М., Єфремов С. Бібліографічний покажчик — 510

Шебуев — див. "Русское Слово".

Эф. — див. "Биржевые Ведомости" та "Волынь".

Юг (Херсон).

№ 1572. "И. П. Котляревский". Биография.

№ 1573. "Выставка в честь И. П. Котляревского".

Хроника. — Адреса від Херсонців.

№ 1574. "Открытие памятника И. П. Котляревскому".

№ 1175. Передруковано з "Полтавского Вестника" замітку "Няня Котляревского".

Южная Россия (Миколаїв).

№ 222. Л. Л-ский. "К открытию памятника Котляревскому". — Історія пам'ятника.

№ 224. Л. Л. и А. Ч."Полтавские торжества. От наших корреспондентов".

Южное Обозрение (Одесса).

№ 2258. "К юбилею И. П. Котляревскго". — Адреса від Одеситів-українців.

№ 2261. Лисовский. "Котляревский и Шевченко как выразители национального типа".

№ 2291. "Отголоски полтавских празднеств". — Постанова Полтавської думы, щоб повідомити всіх, хто прислав адреси, про заборону читати їх.

Южный Край (Харків).

№ 7635. Василий Иванов. "Памятник И. П. Котляревскому". Поезія. № Н. Ф. Сумцов проф. — "Об И. П. Котляревском, как авторе Энеиды".

— Біографічна замітка без заголовка.

"Участие Харькова в празднестве Полтавы".

7837. Д. М. "Открытие памятника И. П. Котляревскому. От нашего корреспондента".

— Телеграма про відкриття й думське засідання.

Хроника. — Адреса харківського повітового земства.

№ 7838. "Открытие памятника И. П. Котляревскому. От нашего корреспондента".

№ 7841? "К открытию памятника И. П. Котляревскому. От нашего корреспондента".

№ ? Промова проф. Сумцова в Полтаві на обіді 31 серпня.

№ 7844. X. Д. Алчевская. — "Три дня в Полтаве".

№ 7851. Допис з Полтави про виставу та пам'ятник.

Зібрав
Сергій Єфремов.

 

Ссылки на эту страницу


1 Библиография Ивана Петровича Котляревского
[Бібліографія Івана Петровича Котляревського]
2 Ефремов Сергей Александрович
[Єфремов Сергій Олександрович] - твори, опубліковані на сайті
3 Иван Котляревский. Биографическое и библиографическое исследование
Сергій Єфремов. Іван Котляревський. Біографічна та бібліографічна розвідка // Твори Івана Котляревського з портретом автора, ілюстраціями В. Корнієнка, заставками Ів. Бурячка та іншими малюнками. К., «Вік», 1909, XXX, 395 с., іл., портр. Стор. 291-293
4 Комаров, Михаил Федорович
Комаров, Михайло Федорович — твори, опубліковані на сайті
5 Котляревський
Микола Зеров. Котляревський. // Нове українське письменство : історичний нарис / М. Зеров. – Мюнхен: Інститут літератури, 1960. Вип. 1. - 1960. - 306, [4] с. Стор. 39-94.
6 Энеида
Сергій Єфремов. Енеїда // Твори Івана Котляревського з портретом автора, ілюстраціями В. Корнієнка, заставками Ів. Бурячка та іншими малюнками. К., «Вік», 1909, XXX, 395 с., іл., портр. Стор. 271-282

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654