Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

К вопросу о послевоенном восстановлении города Полтавы

До питання про повоєнну відбудову міста Полтави

Highslide JS

Пустовіт Тарас Павлович,
начальник відділу інформації та використання документів Національного архівного фонду Державного архіву Полтавської області.

Щоб осмислити певну тему, дослідникові необхідно опрацювати значне коло різнобічних джерел: архівні документи, періодику, мемуари, епістолярію, щоденники тощо. Для вдумливого дослідника кількості їх завжди бракує, оскільки повнота джерел дозволяє уникнути прикрих помилок (яких так багато в мемуарній літературі), об'єктивніше висвітлити те чи інше питання.

Якщо торкатися теми повоєнної відбудови м. Полтави, то тут чудовим доповненням до спогадів Л.С.Вайнгорта (Вайнгорт Л.С. Записки провинциального архитектора. – Полтава, "Астрея-Информ", 2001. – 96с.) можуть стати архівні документи, зокрема звіти Управління Головного архітектора міста Полтави другої половини 40-х – поч. 50-х років, що зберігаються в Державному архіві Полтавської області (Ф.р-4125).

Попри свою офіційну сухість, вказані документи яскраво відображають дух епохи, масштаби робіт відбудови найбільших міст області; визначають стратегічні напрями діяльності регіонального архітектурного цеху.

Першим повоєнним звітом Управління Головного архітектора м. Полтави, що відклався у фонді, є звіт за 1948 рік. Він досить інформативний, містить 14 розділів, додатки зі світлинами (82 стор.). Підготовлений він на високому фаховому рівні, що свідчить про культуру оформлення відповідних документів.

Ураховуючи значний обсяг документа, пропонуємо загалові лише фрагмент звіту. На нашу думку, він дасть можливість дослідникам краще зрозуміти політичну і творчу атмосферу другої половини 40-х років, в якій працювали полтавські архітектори; діапазон діяльності Управління Головного архітектора м. Полтави, взаємовідносини інтелігенції з владою тощо.

Документ публікується вперше, подається мовою оригіналу, орфографія та правопис збережені.

Із звіту про діяльність Полтавського обласного відділу в справі
архітектури Управлінь Головних архітекторів міст Полтави та
Кременчука за 1948 рік.

Оценка работы руководящих кадров.

Для правильного освещения данного вопроса следует прежде всего указать на то обстоятельство, что в Полтаве и Полтавской области ощущается крайний недостаток в творческих работниках-архитекторах. Всего в области работает 9 чел. архитекторов с высшим образованием, из коих пять человек находятся на административно-руководящих должностях.

Из-за недостатка архитекторов многие руководящие должности замещены инженерами за счет выдвижения на эти должности молодых специалистов, окончивших Полтавский строительный институт. Такое положение усугубляет работу облотдела и Управлений главных архитекторов гг.Полтавы и Кременчуга, архитектурно-планировочной мастерской.

Особенно в напряженных условиях работают архитекторы Полтавы и Кременчуга, которым приходится решать многочисленные творческие, архитектурно-планировочные и организационные проблемы по текущему и перспективному строительству городов, не имея у себя в аппарате творческих работников.

Однако, в этих условиях управления этих городов вполне справляются с оперативным руководством многообразного городского строительства и имеют ряд достижений в своей работе. Так, по г.г. Полтаве и Кременчугу в свое время были выведены из центров вредные промпредприятия, найдены правильные решения в вопросах индивидуального строительства, первоочередного восстановления памятников архитектуры (ампирный ансамбль в г. Полтаве), достигнуто хорошее качество работ в архитектурном оформлении отделки зданий вокзалов в гг. Полтаве и Кременчуге и др.

В условиях недостатка творческих кадров в архитектурно-проектных мастерских и недооценки градостроительных проблем в отдельных проектах главным архитекторам гг. Полтава и Кременчуг приходится уделять много внимания и времени, оказывая помощь авторам проектов при решении ими архитектурных и творческих вопросов.

Значительная роль работников Управлений главного архитектора гг. Кременчуга и Полтавы и инспекций в организационном направлении работ по благоустройству, озеленению. Особо следует отметить работу всего руководящего аппарата г. Полтавы под руководством главного архитектора по разработке комплексного плана первоочередного восстановления г. Полтавы и защиты его, совместно с Облпланом в Госплане УССР и правительстве...

Анализ творческого роста.

За отчетный период, как уже отмечалось выше, в творческом отношении выявили свой рост: из работников облотдела – нач. сектора планировки, инженер Бор Ю.М., зав бюро экспертизы инженер Рычинд А.П. Эти молодые специалисты нуждаются в повышении своей квалификации, для лучшего освоения нового участка работы, на который они выдвинуты.

Следует отметить творческий рост за время своей работы в мастерской, а особенно в 1948 году, инженера Завалий Н.Н., отличившегося в работах по вертикальной планировке, комплексному проекту благоустройства Первомайского проспекта, разработки проекта автобазы Союззаготтранс в г. Полтаве. Проявили творческий рост пом.[ощник] арх.[итектора] Лобода А.В. в разработке проекта восстановления техникума землеустройства в г. Полтаве.

Архитектора Квитко Н.В. – в проекте жилого дома (восстановление) для 27 мельницы.

Значительные творческие достижения имеет скульптурная группа: скульптор Хома, работавший над барельефом П.Мирного для памятника и проектом восстановления памятника гарнизону г. Полтавы и полковнику Келину.

Скульптор Багрий Ю.Ф. с успехом закончил работу над бюстом героини партизанского комсомольского подполья г. Полтавы – Ляли Убийвовк.

Бюст Панаса Мирного, земляка г. Полтавы, Героя Социалистического Труда академика Лысенко.

Значительных творческих успехов в работе достиг коллектив архитекторов в составе Вайнгорт, Шумилин, Гольдинов, работающих над проектом реконструкции центра Полтавы, которые в своей работе достигли творческого роста и в настоящее время успешно осуществляют руководство строительством отдельных объектов на главной Октябрьской улице.

Из молодых специалистов выпуска 1947-48 г. в системе Полтавского облотдела работает лишь два человека: арх. Крачмер и арх. Демиденко.

Арх. Крачмер работает в архитектурно-планировочной мастерской г. Полтавы со второй половины 1948 г. и своей работой, в творческом отношении, еще себя не проявил.

Архитектор Демиденко работает в проектном бюро г. Кременчуга и проявил себя на практической работе по проектированию как вдумчивый и технически грамотный специалист. В настоящее время ему поручается более ответственная работа по наблюдению и руководству жилищным строительством, на котором будет проверена его практическая деятельность на стройке.

Освещение работы в печати.

В центральной прессе: газетах "Правда", "Известиях" и "Правда Украины" за август 1948 г. были помещены информации о творческом шефстве архитекторов Ленинграда над Полтавой и проводимой работе по вопросу реконструкции г. Полтавы.

По этому же вопросу в обласной газете "Зоря Полтавщини" была помещена статья главного архитектора г. Кременчуга тов. Шлапаковского "Строить быстро, качественно и красиво".

Систематически помещались фотоснимки отдельных восстанавливаемых зданий в разделе "В Полтаве и по области".

19 сентября 1948 года в газете "Зоря Полтавщини" была помещена статья об итогах месячника по благоустройству города.

15 июля в редакции газеты "Зоря Полтавщини" была проведена творческая встреча архитекторов, скульпторов и художников Полтавы, информация о которой помещена в следующем номере обласной газеты.

12 мая 1948 г. совместно с редакцией газеты нами была сделана подборка "Відбудуємо Полтаву", в которой дана информация о ходе восстановления наиболее крупных жилых домов и школы...

Помимо этого по радио было подготовлено 2 выступления по вопросам благоустройства и озеленения города Полтавы.

В целях пропаганды архитектурных и градостроительных проблем г. Полтавы и области были организованы 5 общественных выставок городов Полтавщины и отдельные проекты восстанавливаемых зданий. Из них две выставки были размещены в витринах магазинов на Октябрьской улице в майские и октябрьские дни 1948 года.

Творческий отчет о шефской связи г. Ленинграда и г. Полтавы.

Творческая связь архитектурной общественности гг. Ленинграда и Полтавы была проведена по инициативе областных партийных и советских организаций при непосредственном участии и помощи начальника Управления по делам архитектуры при Совете Министров УССР тов. Остапенко М.А. и Союза советских архитекторов.
Творческая связь была проведена путем выезда в мае-июне 1948 г. в г. Ленинград группы архитекторов г. Полтавы, возглавляемой председателем горисполкома тов. Векленко М.В., и приезда в августе месяце в г. Полтаву группы архитекторов г. Ленинграда, возглавляемой действительным членом Академии архитектуры СССР Е.И.Катониным.

За время командировки и пребывания в Ленинграде было проделано нижеследующее:

1. На совместном заседании нашей полтавской делегации с Правлением ЛОССА обсуждены были конкретные вопросы творческой связи и намечен ближайший план работ.

2. Организована была в Доме Архитектора выставка ген. плана г. Полтавы и отдельных проектов и практики строительства г. Полтава.

На специальном заседании шефской комиссии, а затем расширенном заседании Правления ЛОССА с активом в течение 1 и 2 июня 1948 г. главным архитектором г. Полтавы тов. Вайнгортом Л.С. было сделано сообщение об истории строительства и генеральном плане г. Полтавы.

На высоком деловом и творческом уровне при большой активности прошло обсуждение всех творческих и практических проблем восстановления г. Полтавы, и, в частности, нашей работы по реконструкции центра.

В обсуждении участвовали: проф. Твелокмеер, проф. Свирский, член-корреспондент Академии архитектуры СССР главный архитектор г. Ленинграда тов. Баранов Н.В., действительный член Академии Архитектуры УССР Е.И.Катонин, главный архитектор Ленинградского отделения Гипрограда В.А.Гайкович, доктор архитектурных наук проф. Тверский Л.М., начальник отдела транспорта Ленинградского управления по делам архитектуры К.С.Кривцов и другие.

... 4. Особое внимание нами было уделено непосредственному изучению малоэтажного строительства, представляющего практический интерес для архитектурной практики в г. Полтаве. Для этой цели было проведено:

а) ознакомление с работами мастерских Ленпроекта, с разработанными и разрабатываемыми проектами 2-х этажных жилых домов во всем комплексе – от планировки кварталов вплоть до рабочих чертежей и деталей отделки фасада и интерьеров;

б) выезды с авторами отдельных проектов на места строительства, в частности, где по своим формам, масштабу, подходу к решению проблемы малоэтажного жилья выстроенные здесь дома наиболее импонируют запросам и характеру Полтавы и области.

...6. Специальное посещение Академии Художеств дало возможность изучить и рассмотреть лучшую в мире колекцию античной скульптуры и архитектуру слепков с мировых памятников архитектуры Греции, Рима, средневековья и.т.д.

Значительный интерес в творческом и познавательном отношении представляло собой ознакомление с подлинниками чертежей русской архитектуры Росси, Захарова, Расстрелли, Монферана и др., а также всех воспитанников Академии Художеств.

Следует указать, что само знакомство в натуре с памятниками мировой архитектуры (Адмиралтейство, Биржа, Зимний дворец, здание б. Сената и др.), а также весь город в целом, явились огромным творческим стимулом для работы полтавских архитекторов над проектом центра Полтавы...

При посещении ленинградскими архитекторами г. Полтавы была проведена следующая работа:

1. Дейтвительным членом Академии Архитектуры УССР Е.И.Катониным, начальником отдела охраны памятников г. Ленинграда т. Беляевым и архитектором Олейник были прочитаны в течение двух дней общегородские публичные лекции для интеллигенции города (присутствовало 300-400 чел.)

а) о плане реконструкции г. Ленинграда

б) о памятниках архитектуры г. Ленинграда

в) о ходе восстановительных работ дворца в Павловске

2. На спец[иальной] встрече у секретаря обкома КП(б)У Маркова были обсуждены вместе с ленинградскими архитекторами основные практические проблемы восстановления г. Полтавы и возможного практического участия ленинградских архитекторов в восстановлении Полтавы.

3. На собрании архитектурно-инженерной общественности г. Полтавы и организованной для этой цели выставки работ по реконструкции Полтавы были обсуждены основные градостроительные проблемы и текущие вопросы восстановления Полтавы. При этом была развернута творческая критика проводимой работы, разбор отдельных проектов, рассмотрение генплана реконструкции г. Полтавы с выездом на место в основные планировочные узлы города.

Особое внимание было уделено восстановлению архитектурных памятников, их осуществлению в натуре.

Вся эта работа на протяжении нескольких дней, в которой принимал участие лично председатель горисполкома, принесла значительную практическую помощь в проектировании и восстановлении г. Полтавы...

4. Были проведены выезды для ознакомления с историческими памятниками Полтавы, а также в пределы области для ознакомления с практикой колхозного строительства, с ходом работ по восстановлению с. Диканьки и ознакомления с памятниками архитектуры...

Державний архів Полтавської області. Ф.Р.-4125.-оп.2.-спр.11. Машинописна копія.

Highslide JS
Восстановление дома Советов (исторический памятник XIX ст.). Фото 1948 г.

Highslide JS
Завершение работ по восстановлению жилого дома ПРЗ по ул. Ленина № 5. Фото 1948 г.

Highslide JS

Highslide JS
К предстоящему сооружению памятника генерал-лейтенанту Зыгину в г. Полтава.
Проведение экспериментальной установки подвижного макета на различных местах города для выбора места
строительства памятника. На площади им. Ленина (фото вверху) и на оси каштанового бульвара. Фото 1948 г.

Highslide JS

Highslide JS
Восстановленное общежитие Облстройтреста по ул. Пушкина № 53. Фото 1949 г.

Highslide JS
Восстановленный жилой дом по ул. Пушкина № 6а.
Фото 1949 г.

Highslide JS
Восстановленная школа по ул. Пролетарской.
Фото 1949 г.

Highslide JS
Восстановление клуба железнодорожников на привокзальной площади Полтава-Южная. Фото 1948 г.

Highslide JS

Highslide JS

Восстановленная городская водонапорная башня в г. Полтаве по ул. Б. Решетиловская.
Сборно-металлическая конструкция. Фото 1949 г.

Highslide JS

Highslide JS

Образцы последних изделий скульптурной мастерской Управления Главного архитектора г. Полтавы.
Фото 1949 г.

Highslide JS

Highslide JS
Трудящиеся г. Полтавы на воскреснике по благоустройству города. Весна-лето 1949 г.

Highslide JS
Начало работ по устройству парка.
Геодезисты
Управления Главного архитектора г. Полтавы за разбивкой парка. Фото 1948 г.

Highslide JS
Работы по благоустройству и озеленению г. Полтавы в 1948 г. с участием общественности.
Озеленение площади Ленина. Фото 1948 г.

Highslide JS
Новый сквер в квартале ул. Ленина. Фото 1949 г.

Highslide JS
Делегация ленинградских архитекторов знакомится с историческими местами г. Полтавы. Фото 1948 г.

Highslide JS
Начало работ по расчистке площади для выставки 12 сентября 1949 г.

Highslide JS
Панорама строительства выставки. 18-19 сентября 1949 г.

Highslide JS
Главный вход на выставку. Фото 1949 г.

Highslide JS
Ночной вид выставки в день открытия на той же площадке. 25 сентября 1949 г.

Highslide JS
Отдел Механизации на строительной выставке в г. Полтаве. Фото 1949 г.

Highslide JS
Павильон Полтавского Сахсвеклотреста. Фото 1949 г.

Highslide JS
Президиум выставки (третий справа Л. С. Вайнгорт). Фото 1949 г.

Highslide JS
Павильон города Кременчуга. Фото 1949 г.

Highslide JS

Highslide JS

Павильон Полтавской прядильной фабрики.
Фото 1949 г.

Джерело:

Полтава: архітектура, історія, мистецтво. Матеріали II наукової конференції "Вайнгортівські читання", грудень 2003 р. – Полтава. 2003. Стор. 4-21.


© Пустовіт Т. П.
При використанні, посилання
на автора обов'язкове.

Ссылки на эту страницу


1 Пустовит Тарас Павлович
[Пустовіт Тарас Павлович] - пункт меню
2 Указатель книг и статей по названиям
[Покажчик за назвами] - пункт меню

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654