Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Дорошенко, Владимир Викторович

Дорошенко, Володимир Вікторович [03.10.1879, м. Петербург, РФ – 25.08.1963, м. Філадельфія, США] – укр. бібліограф, книгознавець.

Д. – нащадок старого козацько-гетьманського роду. Серед. освіту здобув у гімназії м. Прилуки, а вищу – в Моск. ун-ті на правничому та історико-філологічному ф-тах. За участь в укр. громаді був висланий на Полтавщину під нагляд поліції. У 1904 навчався на курсах українознавства, організованих М. Грушевським у Львові. Після закінчення Моск. ун-ту (1905) працював у Стат. бюро Полтавського губернського земства. У 1901 Д. вступив до Революційної української партії, де відстоював ідеї незалежності. Через переслідування за участь у громад.-політ. житті змушений був емігрувати в Галичину. З 1909 проживав у Львові, де до 1944 працював у б-ці НТШ, пройшов шлях від бібліотекаря до управителя (дир.). У 1909 вступив на філос. ф-т Львів. ун-ту, який закінчив у 1913. У цьому ж році його обрали головою Бібліогр. коміс. НТШ. Під час першої світов. війни емігрував до Відня, де працював у Союзі визволення України, був головним редактором і автором кількох вид. цієї організації. У 1916 повернувся до Львова, керував б-кою НТШ до 1921. У 1918 перебував у Києві з дипломатичною місією до гетьмана П. Скоропадського. Працював в УАН у Канцелярії секретаря Акад. проф. А. Кримського. На почат. 1919 виїхав до Станіслава, а згодом – до Львова, де продовжував працювати в б-ці НТШ. З 1937 до 1944 був її директором. У 1939 після возз'єднання Захід. України з УРСР цю б-ку було включено до мережі б-к АН УРСР, об'єднаних у Львів. філ. Б-ки АН УРСР, де Д. одержав посаду заст. директора. У 1944 емігрував спочатку до Праги, потім до Німеччини, а в 1949 – до Філадельфії, де займався переважно літ.-наук. роботою, писав спогади, час від часу повертався до бібліогр. діяльності. Він був ред. і коректором щоденника "Америка", керував Літ.-мистец. т-вом у Філадельфії, був чл. НТШ, УВАН, ряду закордон. ін-тів і т-в, зокрема, у Празі, Варшаві, Берліні. Друкуватися Д. почав з 1900 в укр. періодиці. Співробітничав більше ніж зі 130-ма період. вид., зб., альм., що видавалися у Києві, Харкові, Львові, Москві, Петербурзі, Парижі, Нью-Йорку та ін. Бібліогр. спадщина Д. – українознав. бібліографія заг. характеру, красного письменства, персоналій укр. діячів науки і книги, з бібліотеко- та книгознавства. На почат. бібліогр. діяльн. Д. співпрацював з РАН у популяр. вид. "Обозрение трудов по славяноведению...", що виходило за ред. В. Бенешевича. Д. був уклад. Вип. 3 цього покажч., що включає л-ру за 1912 р., де представл. українознав. л-ра, опублікована, переважно, в Росії та за її межеми. У 1920-ті Д. продовжував друкувати українознав. матеріали в журн. "Україна". Всі пр. Д. пропагували укр. і українознав. л-ру. Числен. розвідки стосуються творчості Т. Шевченка, Є. Гребінки, І. Франка, П. Куліша та ін. Все життя Д. збирав відомості про Т. Шевченка й І. Франка і створив картотеку, яка зберігається в ЦДІА України у Львові. Бібліогр. пр. Д. присвяч. також відомим діячам укр. науки і культури: М. Грушевському, М. Комарову, А. Кримському, С. Петлюрі, Є. Чикаленку. У часоп. "Наша школа" та "Записки НТШ" протягом 1910–1911 друкувалися огляди нових надходж. і розвідок з історії укр. л-ри. У 1923 разом з Д. Дорошенком надрукували покажч. "Українське літературне життя на еміграції". Д. – авт. сотень рец. відгуків, анотацій, вміщених у числен. часоп., видан. як в Україні, так і поза її межами.

Тв.: Нові книжки по історії нашої літератури // ЛНВ. – 1910. – Т. 51. – С. 180–185; Огляд новіших розвідок і видань по історії української літератури ХVІ–ХVІІІ вв. // Наша шк. – Л., 1911. – Кн. 1. – С. 23–42; Українознавство в російському покажчику для самоосвіти // Зап. НТШ. – Л., 1911. – Т. 104. – С. 192–199; Український науковий рух в 1911 р.: [Огляд. л-ри] // ЛНВ. – 1912. – Т. 57. – С. 338–353; Український науковий рух в 1912 р.: [Огляд л-ри] // ЛНВ. – 1913. – Т. 61. – С. 361–374; 505–528; Чужа преса про нас // Вісн. Союзу визволення України. – Відень, 1914. – № 5/6. – С. 9–11; 1915. – № 11/12. – С. 19; № 13/14. – С. 15–16; № 21/22. – С. 27–30; № 25/26. – С. 15–18; Спис творів І. Франка з додатком статей про нього і рецензії на його писання. Вип. 1. – Л., 1918; Спис творів І. Франка. Вип. 1/2. – Л., 1921; Василь Стефаник. – Л., 1922; Життя і слово: Ст. на літ. і громад. теми укр. мовою за 1920 р. // Книжка. – Станіслав, 1922. – № 1/3. – С. 20–24; Український видавничий рух на Радянській Україні в 1920 р. // Книжка. – Станіслав, 1922. – № 1/3. – С. 16–20; Українське літературне життя на еміграції // Трибуна України. – Варшава, 1923. – № 1. – С. 21–23; № 2/3. – С. 32–39. – У співавт.; Adam Mickiewicz w literaturze ukraiń-skiej // Kamena. – [Холм], 1924. – Ч. 10. – С. 190–192; Перша книжка, надрукована на Україні, "Апостол" І. Хведоровича [Львів, 1574 р.]: Бібліогр. опис // Стара Україна. – 1924. – № 2/5. – С. 38–41; Покажчик літератури українською мовою в Росії за 1798–1897 рр. // Науковий ювілейний збірник університету, присвячений Т.Г. Масарикаві для вшанування 75-их роковин його народження. – Прага, 1925. – Ч. 1. – С. 142–238; Шевченкознавство за останнє десятиліття (1914–1924 рр.) // Стара Україна. – 1925. – № 3/4. – С. 72–80; Українознавство поза межами УСРР в рр. 1914–1925 // Україна. – 1925. – № 6. – С. 155–168; Шевченкознавство в 1925 р. // Славян. кн. – Прага, 1926. – Ч. 4/5. – С. 215–220; Гоголь українською мовою // Бібліол. вісті. – 1927. – № 3. – С. 57–63; Іван Калинович // Бібліогр. вісті. – 1927. – С. 99–105; Українознавство поза межами УСРР в 1920 р. // Україна. – 1927. – № 5. – С. 131–150; Бібліографія творів Ольги Кобилянської // Ольга Кобилянська: Альманах. – Чернівці, 1928. – С. 157–209. – У співавт.; Найновіша література про П. Куліша: Інформ. огляд вид. і розвідок ..., 1914–1929 // Зап. НТШ. – Л., 1928. – Т. 148. – С. 307–334; Л.М. Толстой в українських перекладах: Бібліогр. покажч. // Бібліол. вісті. – 1929. – № 4. – С. 19–25. – У співавт.; Матеріали до бібліографії друкованих праць академіка М. Грушевського за 1905– 1928 рр. – К., 1929. – У співавт.; Гете в українських перекладах, переспівах і наслідуваннях: Спроба бібліогр. – Л., 1932; Українська національна бібліотека: Б-ка НТШ у Львові. – Л., 1936; Ukraińska Biblioteka Narodowa w Polsce: Biblioteka Тow. Nauk. іm. Szewcrenki we Lwowie // Biuletyn Polsko-ukraiński. – Warszawa, 1936; Розвиток українського друку в ХІХ–ХХ ст. у цифрах // Укр. кн. – 1937. – № 1. – С. 12–17; Бібліографія Шевченкознавства: Огляд покажч. – Л., 1939; Покажчик видань Шевченкових творів та спис бібліографічних праць про Шевченка // Шевченко Т. Повне видання творів Тараса Шевченка. – Варшава; Л., 1939. – Т. 16; Женевські видання Шевченкових поезій // Укр. кн. – 1942. – Річник 4. – С. 135–152; Літературно-науковий вісник (1891–1919). – Авсбург, 1948; Літературно-науковий вісник (коротше про роки 1898–1919 і довше про 1922–1933) // ЛНВ. – [Регенсбург], 1948. – Кн. 1; Показник української католицької преси в ЗДА // Шлях. – Філадельфія, 1952. – № 32, 33; Пам’яті українських бібліографів (Д. Дорошенка, З. Кузелі, І. Калиновича, М. Комарова, І. Кревецького, І. Левицького) // Наук. зб. УВАН. – Нью-Йорк, 1953. – Т. 2. – С. 175–184; Мої Шевченкознавчі праці // Шевченко. – Нью-Йорк, 1955. – Річник. 4. – С. 33–40; «Просвіта», її заснування й праця: Корот. іст. нарис з дод. про «Просвіти» в ін. країнах. – Філадельфія, 1959; З історії першої газети в Києві: (Киевский телеграф») // Сучасність (Мюнхен). – 1961. – № 10. – С. 37–40; Українська католицька преса в Канаді в роках 1945–1962 // Наша мета. – Торонто, 1962. – № 29. – С. 2–3; Покажчик літератури про українську пресу // Сучасність. – Мюнхен, 1963. – № 6. – С. 112; Реєстр українських періодичних видань у вільному світі за рр. 1961–1962. – Нью-Йорк, 1963.

Літ.: Грушевський М. Володимир Дорошенко // ЛНВ. – 1926. – Т. 89. – С. 74–75; Заїкін В. Володимир Дорошенко // Тризуб. – Париж, 1926. – Ч. 12. – С. 18–20; Бібліографія праць проф. Д. Дорошенка за 1893–1942 рр. – Прага, 1942; Борщак І. Володимир Дорошенко // Україна. – Париж, 1950. – Ч. 4. – С. 282–284; Микитка С. Володимир Дорошенко: З нагоди 75-річчя визнач. вчен. й громадянина. – Філадельфія, 1955; Дорошенко Володимир // ЕУ. – Париж; Нью-Йорк, 1955–1957. – Т. 2. – С. 582; Бачинський Л. Володимир Вікторович Дорошенко // Укр. історик. – Нью-Йорк; Мюнхен, 1963. – № 1. – С. 14–15; Кобринська А. В. Дорошенко – визначний бібліограф // Листи до приятелів. – 1963. – Кн. 11/12. – С. 13–17; Міяковський В. Володимир Вікторович Дорошенко (1879–1963): У п’ятиліття смерті // Укр. історик. – Нью-Йорк; Мюнхен, 1969. – № 1/3. – С. 46–55; № 4. – С. 30–37; Романенчук Б. До 100-річчя В.Дорошенка, 1879–1979 // Укр. кн. – 1980. – № 1. – С. 3–5; Doroshenko Volodymyr // Encyclopedia of Ukraine. – Toronto, 1985. – Vol. 1. – P. 747–748; Гуменюк М., Микитась В. Дорошенко Володимир Вікторович // УЛЕ. – К., 1990. – Т. 2. – С. 96; Данко О. Володимир Дорошенко – праця для книжної культури // 125 років Київської української академічної традиції. – Нью-Йорк, 1993. – С. 419–442; Дорошенко Володимир // ЕУ. – Л., 1993. – Т. 2. – С. 582; Романів О Довгий, тернистий шлях українства до самопізнання // ЕУ. – Л., 1993. – Т. 1. – С. 10–20; Федотова О.О. Внесок В. Дорошенка в українську літературну бібліографію // Тези ХХV звіт. наук. конф. проф.-викл. складу і аспірантів фак. бібл.-інформ. систем за 1993–1994 навч. рік. – К., 1994. – С. 52–54; Королевич Н.Ф. Бібліографічна діяльність В.В. Дорошенка (1879–1963): Біобібліогр. нарис. – К., 1995; Дорошенко Володимир Вікторович // Особисті архівні фонди відділу рукописів: Анот. покажч. – 2-ге вид. випр. і доповн. – Л., 1995. – С. 70–71; Мороз М.О. Видатний бібліограф і літературознавець Володимир Дорошенко // Бібліотека НТШ: книги і люди: Матеріали круглого столу. – Л., 1996. – С. 102–108; Антонюк Н. Дорошенко Володимир Вікторович // Українська журналістика в іменах: Матеріали до енциклопед. слов. – Л., 1998. – Вип. 5. – С. 357–358; Королевич Н.Ф. Володимир Дорошенко // Українські бібліографи ХХ століття. – К., 1998. – С. 111–137. – Бібліогр.: с. 131–137; Дорошенко Володимир // Довідник з історії України: (А–Я). – К., 2001. – С. 222; Листи Марії Грушевської до Володимира Дорошенка (1942–1943 рр.) // Зап. ЛНБ ім. В. Стефаника. – Л., 2004. – Вип. 12. – С. 464–494; Ясь О.В. Дорошенко Володимир Вікторович // ЕІУ: В 5 т. – К., 2004. – Т.2: Г–Д. – С. 454; Ясь О. Дорошенко Володимир Вікторовч // Українські історики ХХ століття: Біобібліогр. довід. – К., 2004. – Вип. 2, ч. 2. – С. 148–149; Антонюк Н.В., Комариця М.М. Дорошенко Володимир Вікторович // ЕСУ. – К., 2008. – Т. 8: Дл–Дя. – С. 338; Дорошенко Володимир Вікторович // Бондар Ю.В., Головатий М.Ф., Сенченко М.І. Енциклопедія для видавця та журналіста. – К., 2010. – С. 92; Дорошенко Володимир Вікторович // Є. Чикаленко, А. Ніковський. Листування. 1908–1921 роки / Упоряд.: Н. Миронець, Ю. Середенко, І. Старовойтенко. – К., 2010. – С. 360; Дорошенко Володимир Вікторович // Є. Чикаленко, С. Єфремов. Листування. 1903–1928 роки / Упоряд. та вс. ст. І. Старовойтенко. – К., 2010. – С. 330; Данко О. Володимир Дорошенко – праця для книжної культури // Бібліографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1909–1939): напрями діяльності та постатті: Зб. наук. пр. – Л., 2010. – С. 101–128.

Джерело:

Українські бібліографи (випуск 1). Біографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія / ДЗ «НПБУ»; Авт.-уклад.: Р.С. Жданова, Н.І. Абдуллаєва, В.О. Кононенко; наук. ред. В.О. Кононенко, Н.Я. Зайченко; відп. ред. Т.І. Вилегжаніна. – К., 2008. – 232 с. – http://nplu.org/article.php?id=41

 

Ссылки на эту страницу


1 Андриевская, Ольга Трофимовна
[Андрієвська, Ольга Трохимівна] (1876–1937), языковед, деятельница украинского национально-демократического движения
2 Воспоминания (1861-1907)
[Спогади (1861-1907)] – Євген Чикаленко. // Українська вільна академія наук у США. Нью-Йорк. 1955
3 Воспоминания юношеских дней: 1897-1906
[Юрій Коллард. Спогади юнацьких днів: 1897-1906. Українська Студентсьтка Громада в Харкові і Революційна Українська Партія (РУП)] // Срібна сурма, Торонто, 1972
4 Дневник (1907-1917)
[Щоденник (1907-1917)] – Євген Чикаленко. Щоденник (1907-1917). – К.: Темпора, 2011.
5 Дневник (1918-1919)
[Щоденник (1918-1919)] – Євген Чикаленко. // К.: Темпора, 2011.
6 Дневник (1920)
[Щоденник (1920)] – Євген Чикаленко. Щоденник (1919-1920). – Київ—Нью-Йорк: Видавництво імені Олени Теліги, 2005. Стор. 204-528.
7 Дневники Сергея Ефремова, 1923-1925
Єфремов С. О. Щоденники, 1923‒1929 / Упоряд.: О. І. Путро (гол. упоряд.), Т. В. Вересовська, В. А. Кучмаренко, Л. Ю. Портнова, Л. І. Стрельська; Ред. кол.: О. С. Онищенко, О. І. Путро, М. І. Панчук, Л. М Гордієнко, Л. І. Стрельська, В. А. Смолій, Е. С. Соловей, І. Ф. Курас; Наук. ред Е. С. Соловей. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут архівознавства. ‒ К.: ЗАТ "Газета "РАДА", 1997. ‒ 848 с. ‒ (Мемуари)
8 Дневники Сергея Ефремова, 1926-1927
Єфремов С. О. Щоденники, 1923‒1929 / Упоряд.: О. І. Путро (гол. упоряд.), Т. В. Вересовська, В. А. Кучмаренко, Л. Ю. Портнова, Л. І. Стрельська; Ред. кол.: О. С. Онищенко, О. І. Путро, М. І. Панчук, Л. М Гордієнко, Л. І. Стрельська, В. А. Смолій, Е. С. Соловей, І. Ф. Курас; Наук. ред Е. С. Соловей. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут архівознавства. ‒ К.: ЗАТ "Газета "РАДА", 1997. ‒ 848 с. ‒ (Мемуари)
9 Дорошенко, Дмитрий Иванович
[Дорошенко, Дмитро Іванович] (1882–1951), представитель государственного направления в украинской историографии, известный общественно-политический и культурный деятель
10 Дорошенко-Савченко, Наталья Викторовна
[Дорошенко-Савченко, Наталія Вікторівна] (1888–1974), педагог, писательница, общественная деятельница
11 История Украины, 1917-1923 гг. Т. 1 : Время Центральной Рады
Дорошенко Д. Історія України, 1917-1923 рр. Т. 1 : Доба Центральної Ради / Дмитро Дорошенко. – Ужгород. Накладом О. Цюпки : б. в., 1932. — 437 + XXI.
12 История Украины, 1917-1923 гг. Т. 2. Украинская Гетманская Держава 1918. года
Дорошенко Д. Історія України, 1917-1923 рр. Т. 2 : Українська Гетьманська Держава 1918. року / Дмитро Дорошенко. – Ужгород. Накладом О.Цюпки : б. в., 1930. — 423 + LXXXVI.
13 Мои воспоминания о давнем прошлом (1901-1914 годы)
[Мої спомини про давнє минуле (1901-1914 роки)] – Дмитрий Дорошенко // Издательский союз "Тризуб". Виннипег, Манитоба. 1949
14 Мои воспоминания о недавнем прошлом (1914-1920 годы)
[Мої спомини про недавнє минуле (1914-1920 роки)] – Дмитрий Дорошенко // Друге видання. Українське видавництво. Мюнхен. 1969
15 Революционная Украинская Партия (РУП) на Полтавщине по архивным материалам 1901-1905 годов
Антонин Дучинський, Революційна Українська Партія (РУП) на Полтавщині за архівними матеріялами 1901-1905 років // За сто літ: Матеріали з громад. й літ. життя України XIX і початків XX століття / Іст. секція Укр. АН ; Під ред. М. Грушевського. — [К.] : Держвидав України, 1927–1930. — 327, [1] с. — Записки кол. Історичної Секції Українського Наукового Товариства в Київі; … Кн. 2. — 1928. — Бібліогр. у підрядк. прим.

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654