Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Полтавская губернская ученая архивная комиссия

Полтавська губернська вчена архівна комісія. Створена у 1903 р. на підставі "Положення про губернські історичні архіви та вчені архівні комісії 1884 р." за ініціативою шанувальників історичного минулого краю І.Ф. Павловського, В. І. Василенка, О. А. Грановського, Д. О. Іваненка, О. Ф. Мальцева, В. Л. Модзалевського, Ф. Д. Ніколайчика, Л. В. Падалки, В. О. Пархоменка, М. П. Потоцького [не виключаю, що мається на увазі О. П. Потоцький, директор ППКК, який був першим Головою комісії - Т.Б.], Н. О. Старицької, В. М. Терлецького, В. О. Щепотьєва. У завдання комісії входило виявлення, концентрація та впорядкування документальних матеріалів, що становили наукову цінність. У науковому відношенні вона підлягала Петербурзькому археологічному інституту, в адміністративному — полтавському губернатору. Спеціальних асигнувань комісія не мала й утримувалася на кошти, що надходили від членських внесків та пожертв приватних осіб — аматорів старожитностей. Серед її членів були ентузіасти-меценати, зокрема, полтавський міський голова В. П. Трегубов, член губернського присутствія М. В. Биков (племінник М. В. Гоголя і зять О. О. Пушкіна — сина О. С. Пушкіна); колишній службовець Селянського банку етнограф В. І. Василенко, письменник В. П. Горленко. Згодом дійсними членами комісії стали В. І. Трипольський, полтавський художник-фотограф Й. Ц. Хмелевський, колишній викладач полтавської другої чоловічої гімназії М. Г. Астряб, історик-архівіст В. О. Барвінський (Харків), археолог і етнограф К. М. Скаржинська (Лубенський повіт), історик права М. П. Василенко (Київ), засновник Миргородського курорту І. А. Зубковський (Миргород), викладачі І. О. Неутрієвський (Новгород-Сіверський), С. В. Рклицький (Кременчук), С. Д. Щербак (Москва) та інші. Серед почесних членів комісії були відомі вчені: Д. І. Багалій, О. Я. Єфименко, В. С. Іконников, О. І. Левицький, М. І. Петров, М. Ф. Сумцов, Д. І. Яворницький.

Результати наукових досліджень друкувалися в "Трудах Полтавской ученой архивной комиссии", а також у вигляді окремих видань (понад 20), серед них: "Актовые книги Полтавского городового уряда XVII в." (вийшло три випуски за редакцією В. Модзалевського), "Битва под Полтавой 27 июня 1709 г. и ее памятники" I. Ф. Павловського (Полтава, 1908), "Малороссийское козачье ополчение в Крымскую войну" (Полтава, 1910), "Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII в." (Полтава, 1912), Л. В. Падалки "Прошлое Полтавской территории и ее заселение" (Полтава, 1914), покажчик до "Киевской старины" та ін. Члени комісії взяли участь у створенні архіву при Музеї Полтавської губернської земської управи. Припинила існування у 1918 р.

Источник:

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 713-714

 

Полтавська губернська вчена архівна комісія (ПВАК) – провідний науковий центр Полтавщини на поч. 20 ст.

Заснована 26.10/08.11.1903 на підставі «Положення про губернські історичні архіви та вчені архівні комісії» 1884. Відіграла важливу роль в архівному та музейному будівництві, становленні й розвитку іст. краєзнавства на Полтавщині. Головною метою ставила: збереження архівних документів та вивчення на їх основі історії і культури краю. Головний напрямок діяльності – проведення наукових засідань з виголошенням доповідей, рефератів та повідомлень, організація музейних осередків, виставок, архівів, наукових екскурсій, перегляд в установах архівних справ та підготовка їх до публікації, проведення археологічних, етнографічних та статистичних досліджень. Комісія мала друкований орган: «Труды Полтавской Ученой Архивной Комиссии» (протягом 1905–1917 вийшло 15 вип.); видрукувала також бл. 20 окремих вид. Офіційно ПВАК знаходилася у подвійному підпорядкуванні: АН і МВС в особі губернатора (призначався попечителем комісії). Секретарем-управителем було обрано І. Ф. Павловського. Комісія складалася із 41 дійсного та 19 почесних членів. Дійсними членами ПВАК були відомі вчені, митці, меценати, колекціонери; почесними членами було обрано провідних учених того часу – істориків Д. Багалія, О. Єфименко, О. Левицького, Д. Яворницького, що надавало комісії певного престижу у наукових колах.

Дослідження церковної історії Полтавщини у «Трудах» ПВАК включають низку статей, документальних публікацій та окремих видань, написаних на багатому фактичному матеріалі та неіснуючих нині джерелах. Релігійну тематику в «Трудах» ПВАК умовно можна поділити на три групи: 1) матеріали з історії Полтавської єпархії, церковної історії міст і сіл та культових споруд; 2) матеріали біографічного характеру діячів релігії та церкви; 3) матеріали з релігійного побуту та релігійної пісенної творчості українського народу. У працях ПВАК друкувалися документи 17 ст. із землевлаштування церков Лубенського духовного правління, про винагороди духовенства (кін. 18 – поч. 19 ст.), правила про переселення «раскольников вредных ересей» у Закавказзя (1842.), документи з церковної історії Решетилівки, Кобеляк, Ромен, Переяслава, Костянтинограда.

Активну участь у дослідженнях релігійної та церковної історії брали члени ПВАК М. Г. Астряб, В. Є. Бучнєвич, Л. В. Падалка, В. О. Щепотьєв та ін. Внаслідок втрати значної кількості першоджерел у період Другої світової війни дослідження членів ПВАК мають сьогодні виключну наукову (археографічну) цінність.

Пр. членів ПВАК релігійно-церковної тематики: Максимов Н. Церковь с. Заселье, во имя св. Николая // Тр. ПУАК. – Вып. 1. – Полтава, 1905. – С. 31-33; Сиротенко С. Церковное пение в южной и Северной России в ХVІІ в. // Тр. ПУАК. – Вып. 2. – Полтава, 1906. – С. 87-100; Мальцев А. Ф. По поводу двух документов конца ХVІІІ и начала ХІХ в. о вознаграждении духовенства за требоисправление // Тр. ПУАК. – Вып. 3. – Полтава, 1907. – С. 179-184; Феодосий, еп. Раскольничий «патриарх» в Полтаве // Тр. ПУАК. – Вып. 3. – Полтава, 1907. – С. 3-16; Падалка Л. В. О старинном Покровском храме козацкой поры и его строителе // Тр. ПУАК. – Вып. 5. – Полтава, 1908. – С. 49-64; Правила о Переселении раскольников вредных ересей в Закавказский край. Высочайше утвержденные 14 декабря 1842 года. Документы, известия и заметки / Публикация Павловского И.Ф. // Тр. ПУАК. – Вып. 7. – Полтава, 1910. – С. 170-171; Щепотьев В. Главнейшие темы религиозного песенного творчества украинского народа в христианский период // Тр. ПУАК. – Вып. 7. – Полтава, 1910. – С. 1-45; Астряб М.Г. Земли церквей Лубенского духовного правления в 1787 году: (Лубенские архивы) // Тр. ПУАК. – Вып.10. – Приложение. – Полтава, 1913. – С. 1-49; Сиро-тенко С. Церковное пение в древней Руси (Х–ХVІ вв. // Тр. ПУАК. – Вып. 11. – Полтава, 1914. – С. 27-49; Павловский, 1914. – 294 с.; Астряб М.Г. Лубенский Мгарский Свято-Преображенский монастыр. С публикацией документов из истории монастыря ХVІІ–ХVІІІ вв. // Тр. ПУАК. – Вып.13. – Полтава, 1915. – С. 33-82; Волкова Е. Дело полковника Алексея Семенова с Лубенским Мгарским монастырем 1756 г. // Тр. ПУАК. – Вып. 13. – Полтава, 1915. – С. 175-194; Бучневич В.Е. Село Жуки, Полтавского уезда. О реликвиях Покровской церкви с. Жуки – нательной рубахе и шелковой ризе из ткани кафтана В.Л.Кочубея; о С.В. Величко // Тр. ПУАК. – Вып.14. – Полтава, 1916. – С. 31-43; Павловский И.Ф. К истории Полтавской епархии. – Полтава: ПУАК, 1916.–182 с.

Літ.: Павловский И.Ф. К десятилетию Полтавской ученой архивной комиссии. Отчет со дня от-крытия с 26.10.1903 г. по 26.10.1913 г. – Полтава, 1913. – 16 с.; Тр. ПУАК (1905–1917): Библиографический указ. / Сост. Супруненко А.Б. – Полтава, 1991. – 52 с.; Семергей О.Л. Релігійна тема-тика у працях Полтавської Вченої архівної комісії // Релігійна традиція в духовному відродженні України. Мат. Всеукраїнської наукової конференції. – Полтава, 1992. – С. 103-104.

Т. П. Пустовіт

Джерело:

Полтавіка. Полтавська енциклопедія. Том 12. Релігія і Церква.— Полтава: «Полтавський літератор», 2009 - http://history-poltava.org.ua

 

Заседание Полтавской архивной комиссии. 16-го ноября состоялось в квартире директора Полтавского кадетского корпуса, в час дня, собрание местной архивной комиссии. Председательствовал директор корпуса ген.-м. А. П. Потоцкий; присутствовали члены комиссии — губ. предводитель д-ва С. Е. Бразоль, А. В. Липеровский, П. А. Алексеев, Е. Н. Зеленецкий, И. М. Шнек, Н. Г. Максимов, М. М. Попов, И. Ф. Павловский, Л. В. Падалка, В. Н. Терлецкий, г. Грановский, Н. П. Шипин и Д. А. Иваненко. Собрание продолжалось более двух часов и было посвящено, главным образом, вопросу о приискании помещения для сосредоточения делопроизводства и работ по комиссии и другим вопросам, имеющим целью организацию будущей деятельности комиссии. Относительно помещения решено просить г. председателя комиссии ген.-м. Потоцкого переговорить с начальником губернии, городским головой, представителями земства и другими лицами, не найдется ли в подведомственных им учреждениях подходящего помещения. Затем решено обратиться к губернскому земству о субсидии комиссии; на общие собрания комиссии допустить вход всем, интересующимся делом. В этом же заседании избраны почетными членами комиссии — проф. Эварницкий, Сумцов, Багалей, Дашкевич, Лебедев, гофмейстер Высочайшего Двора Г. П. Алексеев, О. И. Левицкий, В. П. Милорадович и Е. Н. Скаржинская.

А. В. Липеровский выразил готовность поработать в архивах Полтавского Губернского Правления по вопросам об ополчении 1812 года, а М, М. Попов — заняться историей возникновения Немецкой колонии в Полтаве. Чтение реферата И. Ф. Павловского отложено на следующее собрание 23-го ноября, которое предположено сделать публичным. Состоится оно в той же квартире директора кор­пуса в 1 час дня.

В «Полтав. Вестн.» (№ 280) Д. П. передает свои впечатления по поводу первого публичного заседания архивной комиссии.

Ровно в 1 ч. дня, 23-го ноября, вошел я в помещение, занимаемое директором кадетского корпуса, и поспешно направился в зал, где должно было состояться первое, публичное заседание архивной комиссии. Мне казалось, что я встречусь здесь с массой публики и что трудно будет отыскать мне хоть какое-либо местечко. Вошел — и стыдно стало мне за нашу публику. В заседании присутствовало лишь около 12 членов — среди них, между прочим,— губернатор князь Н. П. Урусов и преосвященный Илларион, из посторонней же публики — никого. Чем объяснить такое явление? Отсутствием ли интереса к подобного рода заседаниям? Или нашим обывательским равнодушием вообще? Во всяком случае такое явление можно отметить лишь как факт очень печальный.

Заседание открылось чтением реферата И. Ф. Павловского. Реферат этот настолько интересно-разнообразен и богат по своему содержанию, что передать самую суть его вкратце, в наскоро набросанной заметке, положительно не представляется возможным, — говорит Д. П. Мы же не будем передавать содержания его вкратце, т. к. он будет у нас напечатан целиком в 1-ой книжке будущего года...

Реферат встретил среди присутствующих членов одобрение и вызвал живой обмен мнений.

Некоторыми членами внесены были и критические поправки. Указывали, напр., на то, что школы, подобные описанным в реферате, существовали еще и в XIX веке. Между прочим, член г. Васи­ленко познакомил с данными, по которым можно судить, что преподавание в школах грамоты вовсе не так недостаточно, как го­ворится в реферате. Г. Василенку в 1855 году приходилось, например, встречать чиновников, кончивших образование именно в школах грамоты. Он сослался при этом еще на записки Теплова. Если бы школы грамоты давали только начатки, невозможно бы было также существование университета в Глухове. Что касается учителей-дьячков, то не надо забывать, что среди них был также Сковорода...

В конце заседания член комиссии г. Василенко обратил внимание на желательность разработки архивных документов об учреж­дении малорусских полков в 1830 году и с своей стороны предложил также разработку вопроса о размежевании и нарезке земель в Полтавской губ.

Заседание закончилось около 2½ часов.

Источник:

Киевская старина. 1903 г. № 12. Документы, известия и заметки. Стр. 154-155

   

Почетные члены Комиссии:

 1. Алексеев Г. П., гофмейстер, почетный опекун.
 2. Антонович В. Б., киевский профессор и археолог.
 3. Багалей Д. И., бывший ректор и профессор Харьковского Университета, ныне городской голова в Харькове.
 4. Бразоль С. Е., гофмейстер, бывший губернский предводитель дворянства, ныне член Государственного Совета.
 5. Гавриил, бывший епископ Прилукский, викарий Полтавской епархии.
 6. Герценвиц М. И., председатель Архивной Комиссии, Губернский Предводитель дворянства.
 7. Дашкевич Николай Павлович, проф. Киевского университета.
 8. Ефименко А. Я., профессор Высших женских курсов в Петрограде.
 9. Житецкий П. И., филолог
 10. Забелин И. Е., историк.
 11. Зенгер Г. Э., тайный советник, бывший министр народного просвещения.
 12. Илларион, епископ полтавский.
 13. Иоанн, епископ Полтавский, ныне архиепископ Рижский.
 14. Иконников В. С.,  историк, заслуженный профессор Киевского Университета и ординарный академик Академии Наук.
 15. Катеринич М. К., бывший Полтавский вице-губернатор, ныне сенатор.
 16. Князев В. В., бывший Полтавский губернатор.
 17. Лебедев А. И., проф. харьковского университета.
 18. Левицкий О. И., историк.
 19. Линниченко И. А., профессор Новороссийского Университета.
 20. Мальцев А. Ф.,  доктор медицины, директор Полтавской Психиатрической больницы, Товарищ председателя.
 21. Милорадович В. П., этнограф.
 22. Муравьев Н. Л., бывший Полтавский губернатор, ныне Сенатор.
 23. Назарий, бывший Полтавский архиепископ, ныне архиепископ Херсонский и Одесский.
 24. Павловский И. Ф., бывший преподаватель Полтавского Кадетского корпуса. Правитель дел и казначей.
 25. Пантелеев М. Н., бывший директор Киевской гимназии "группы родителей".
 26. Петров Н. И., заслуженный профессор И. Киевской Духовной Академии.
 27. Плеве В. К., бывший министр внутренних дел.
 28. Победоносцев К. П., обер-прокурор Святейшего Синода.
 29. Покровский Н. В., директор Петроградского Археологического Института.
 30. Потоцкий А. П., бывший директор Петровского Полтавского кадетского корпуса.
 31. Сильвестр, б. епископ Прилукский, а ныне епископ Омский и Павлодарский.
 32. Скаржинская Е. Н., вдова генерал-майора.
 33. Сумцов Н. Ф., профессор Харьковского Университета.
 34. Уварова П. С., графиня, председательница Московского Археологического Общества.
 35. Урусов Н. П., князь, б. Полтавский губернатор, ныне шталмейстер, сенатор, Екатеринославский губернский предводитель дворянства.
 36. Успенский А. И., директор Московского Археологического Института.
 37. Феодосий, б. еиископ Прилукский, ныне епископ Оренбургский.
 38. Шереметев С. Д. граф, член Государственного Совета, ныне член Государственного Совета.
 39. Щербатов Н. Б., князь, губернский предводитель дворянства.
 40. Эварницкий Д. И., историк, заведующий музеем имени Поля в Екатеринославе.

Действительные комиссии.

 1. Авинова А. Н., супруга генерал-лейтенанта.
 2. Аглаимов С. П., Земский начальник Полтавского уезда.
 3. Акиманский Б. Е., секретарь Его Преосвященства, епископа Полтавского.
 4. Александрович Е. А.
 5. Алексеев Л. Н., председатель мирового съезда.
 6. Алексеев П. А.
 7. Андрущенко И.(А.) В., преподаватель мужского духовного училища.
 8. Астряб М. Г., бывший воспитатель и преподаватель Полтавской дворянской гимназии (Лубны).
 9. Афиногенов О. А., доктор медицины.
 10. Балясный В. А.
 11. Балясный К. А., камергер, бывший Орловский губернатор.
 12. Барвинский В. А., историк (Харьков).
 13. Белецкий Л. С., бывший член Лубенского Окружного суда.
 14. Бирученко-Мусиенко
 15. Богословский Е. С., инспектор Жмеринской гимназии.
 16. Бородай И. Г., член Городской Управы.
 17. Будберг В. П.
 18. Булюбаш И. П.(Д.), б. член Правления Земельного Банка.
 19. Булюбаш В. И., член Правления Земельного Банка.
 20. Булюбаш О. В., супруга предыдущего.
 21. Бурко И. И., отставной полковник. † 1913 г.
 22. Бучневич В. Е., судебный пристав Окружного суда.
 23. Быков Н. В.
 24. Быков Ю. В., ротный командир Полтавского кадетского корпуса.
 25. Варлаам, архимандрит, ректор семинарии.
 26. Василенко В. И.
 27. Василевский В. Л., преподаватель Александровской гимназии, председатель Совета женской гимназии г. Вахниной.
 28. Василенко Н. П., историк (Киев).
 29. Васильева А. Н., преподавательница истории в Мариинской женской гимназии и в гимназии В. П. Ахшарумовой.
 30. Волков Д. И., старший врач Роменской больницы.
 31. Волков Н. К., служит в Полтавском Земельном Банке.
 32. Волкова Е. В., супруга предыдущего.
 33. Гавриил, ректор семинарии, архимандрит.
 34. Гах
 35. Гирс Аф. Д., нотариус в Золотоноше.
 36. Гнедич П. А., бывший преподаватель Кобелякской мужской гимназии.
 37. Голобородько М. И., помощник инспектора семинарии.
 38. Голобородько П. Г., преподаватель кадетского корпуса.
 39. Гололобов Я. Г., Полтавский вице-губернатор, ныне Енисейский губернатор.
 40. Гордиевский П. Н.
 41. Горленко В. П., писатель.
 42. Грановский А. А.
 43. Грозинский П. Я., помощник присяжного поверенного, нотариус.
 44. Данковский Г. А.
 45. Демьянко В. Я.
 46. Джежелей А. Д., управляющий акцизными сборами.
 47. Дмитриев Н. А.
 48. Дробязго
 49. Дроздов С. Л., начальник почтово-телеграфной конторы (Киев).
 50. Дучинский А. Ф., преподаватель реального училища.
 51. Залебецкий В. М.
 52. Зарецкий И. А., служит в Воронежском губернском земстве.
 53. Затворницкий
 54. Зеленецкий Ев. Н.
 55. Зубковский И. А., бывший городской голова в Миргороде.
 56. Иваненко Д. А.
 57. Иванов Г. Т., преподаватель мужского духовного училища.
 58. Иоасаф, иеромонах, помощник смотрителя духовного училища.
 59. Ионин
 60. Калениченко П. Е.
 61. Каменский А. В., протоиерей, законоучитель Александровской гимназии, инспектор епархиального женского училища.
 62. Капнист Р. Р.
 63. Касюра В. В.
 64. Китицын Г.(П.) А., отставной топограф (Кременчуг).
 65. Клюге, директор гимназии.
 66. Ковалевский П. И.
 67. Коваленко Г. А., секретарь Городской Думы.
 68. Коварджик Ф. Д.
 69. Коваржик Ф. О., директор Константиноградской мужской гимназии.
 70. Коленский В. Н.
 71. Комарецкий Н. И., преподаватель духовной семинарии.
 72. Короленко В. Г.
 73. Костырько Г. З., помещик Константиноградского уезда.
 74. Косюра В. В.
 75. Краузе К. К.(Я.) старший фабричный инспектор.
 76. Ксензенко А. И., врач в Миргороде.
 77. Кулябко-Корецкий П. И.
 78. Купалов А. Ю., преподаватель реального училища.
 79. Кушнир К. О.(Ф.) (село Мойсеенцы, Золотоношского уезда).
 80. Лебедев Н. Н., помощник инспектора классов Полтавского кадетского корпуса.
 81. Леонтовский В. П., преподаватель Кишиневской первой гимназии.
 82. Липеровский А. В.
 83. Липинский В. К.
 84. Лисовский Г. Я., протоиерей, смотритель духовного училища.
 85. Лобачевский
 86. Лопотинов Н. И.
 87. Лукьянович Б. Б., член Губернской Землеустроительной Комиссии.
 88. Лукьянович К. Б., помещик.
 89. Магденко В.(Д.) Н., помещик Кременчугского уезда.
 90. Макаренко Н. Е., археолог (Петроград).
 91. Максимов Н. Г.
 92. Максимович Г. А., профессор Нежинского Историко-филологического Института.
 93. Малама П. Н., член правления Полтавского Земельного Банка, председатель оценочной Комиссии в Земельном банке.
 94. Малинка А. Н.
 95. Маркевич Г. И., товарищ управляющего городского банка.
 96. Мещерская М. А., княгиня (Петроград).
 97. Модзалевский В. Л., историк (Чернигов).
 98. Мошков П. Г., младший врач Роменской больницы.
 99. Навроцкий В. И.(Н.)
 100. Несвицкий А. А., врач, заведующий городской амбулаторией.
 101. Неутриевский И. Ф., преподаватель женского епархиального училища, преподаватель мужского духовного училища (Нижний-Новгород).
 102. Николаев В. Ф., заведующий музеем Губернского Земства.
 103. Николайчик Ф. Д., начальник Сувалкской дирекции училищ.
 104. Николайчик Ф. Н.
 105. Никольский П. В., директор народных училищ Полтавской губернии, директор училищ Каменец-Подольской губернии.
 106. Новицкий П. В.
 107. Ольшевский И. Л., протоиерей.
 108. Орлов Н. К.
 109. Остроградский В. А., помещик Кременчугского уезда.
 110. Остроумов Д. И., преподаватель Александровской гимназии.
 111. Павлов М. И., служит в Полтавском Земельном Банке.
 112. Падалка Л. В., служит в Губернской З. Управе.
 113. Пархоменко В. А.
 114. Петров В. А.
 115. Плесский М. В. директор Уманьской гимназии.
 116. Полетика В. И., Мировой Судья, Гадячского уезда.
 117. Попов М. М., помещик.
 118. Попов П. С.
 119. Потехин С. Д., преподаватель духовного училища.
 120. Потоцкий П. П., генерал-лейтенант, начальник гвардейской пехотной дивизии.
 121. Пясецкий
 122. Рахубовская М. В.
 123. Рахубовская М. М., вдова полковника.
 124. Рейхардт
 125. Реннский М. Д., служит по Министерству земледелия (Харьков).
 126. Реха К. С., директор реального училища.
 127. Ризенко И. Н., преподаватель духовной семинарии.
 128. Рикман А. Г., член Городской управы.
 129. Рклицкий М. В., служить в Губернской З. Управе.
 130. Рклицкий С. В., преподаватель Коммерческого училища (Кременчуг).
 131. Роговенко И. В.
 132. Савелов Л. М., председатель Историко-Родословного Общества (Москва).
 133. Сагарда Н. И.
 134. Самойлович
 135. Семенченко С. Г., присяжный поверенный.
 136. Сердюк Е. Н.
 137. Сиротенко О.(С). Т., воспитатель и преподаватель дворянской гимназии, а ныне Золотоношской мужской гимназии..
 138. Скаржинский В. В., Камергер (Петроград).
 139. Скитский И. И., начальник департамента Харьковской Судебной Палаты.
 140. Сластион А. Г.
 141. Снесский Н. А., старший советник Губернского правления.
 142. Соколовская Тира Оттовна, историк (Петроград).
 143. Соколовский М. К., историк (Петроград).
 144. Спасский В. П., правитель канцелярии Полтавского губернатора.
 145. Станиславский В. И.
 146. Старицкая А. Я.
 147. Старицкая Н. А.
 148. Старицкий А. П.
 149. Старицкий Е. Е.
 150. Терлецкий В. Н.
 151. Трегубов В. П.
 152. Трипольский В. И., священник, настоятель Вознесенского храма.
 153. Уралов Я. Н.
 154. Фесенко-Навроцкая Е. Г.
 155. Фисун Е. Е., служит в Губернской З. Управе.
 156. Фиялковский Н. Ф., преподаватель мужского духовного училища.
 157. Хабур Н. В.
 158. Хмелевский И. Ц., художник-фотограф.
 159. Хоружко Г. М. (Остапье, Хорольского уезда).
 160. Четвериков С. И., протоиерей, законоучитель кадетского корпуса.
 161. Чигринцев И. Ф., председатель Роменской з. управы.
 162. Чубов М. М., священник Троицкого храма и законоучитель гимназии В. А. Морозовской.
 163. Шейдеман Е. М.
 164. Шелухин А. П., служит в архиве при Киевском университете.
 165. Шипин Н. П.
 166. Шнек И. М.
 167. Щедродаров Д. А., протоиерей.
 168. Щепотьев В. А., преподаватель женского епархиального училища. Библиотекарь.
 169. Щербак С. Д., служит в архиве Министерства юстиции (Москва).
 170. Щербаковский В. М., помощник заведующего музеем Губернского Земства.
 171. Юрикас А. И., священник.
 172. Юрьев-Пековец В. В., присяжный поверенный.
 173. Явойский А. А., инспектор народных училищ (Кременчуг).
 174. Ясько М. М.

Источник:

Протоколы заседаний архивной комиссии. Труды Полтавской Ученой Архивной Комиссии. Выпуск первый. Полтава. Электрическая Типо-литография П. А. Дохмана, Александровская улица. 1905.

Протоколы заседаний архивной комиссии. Труды Полтавской Ученой Архивной Комиссии. Выпуск четвертый. Полтава. Электрическая типография Г. И. Маркевича, Панский ряд. 1907.

Краткие отчеты за 1905 г., 1906. г., 1907 г. и 1908 г. Труды Полтавской Ученой Архивной Комиссии. Выпуск седьмой. Полтава. Электрическая типография Г. И. Маркевича, Бульвар Котляревского. 1910.

Отчет ПУАК за 1913 год. Труды Полтавской Ученой Архивной Комиссии. Выпуск одиннадцатый. Полтава. Электрическая типография Г. И. Маркевича, Бульвар Котляревского. 1914.

Отчет ПУАК за 1914 год. Труды Полтавской Ученой Архивной Комиссии. Выпуск двенадцатый. Полтава. Электрическая типография Г. И. Маркевича. 1915

Отчет ПУАК за 1915 год. Труды Полтавской Ученой Архивной Комиссии.  Выпуск четырнадцатый. Полтава. Электрическая типография Г. И. Маркевича, Бульвар Котляревского. 1916.

Отчет ПУАК за 1916 год. Труды Полтавской Ученой Архивной Комиссии.  Выпуск пятнадцатый. Полтава. Электрическая типография Г. И. Маркевича, Панский ряд. 1917.

   

Ссылки на эту страницу


1 Академик Орест Иванович Левицкий
[Академік Орест Іванович Левицький († 9 травня (26 квітня) 1922 року) - Василенко М. П. // К. : Юридична думка. Т. 2 - 2006. - 560 с. Стор. 169-214.
2 Астряб, Матвей Григорьевич
[Астряб, Матвій Григорович] (1843—1925), педагог, историк, краевед
3 Барвинский, Виктор Александрович
[Барвінський, Віктор Олександрович] (1885–ок.1940), историк-архивист, действительный член Полтавской губернской ученой архивной комиссии
4 Бучневич, Василий Евстафиевич
[Бучневич, Василь Євстафійович] (1860—1928), исследователь полтавских древностей, археолог
5 Василенко, Виктор Иванович
[Василенко, Віктор Іванович] (1839—1914), этнограф, статистик, исследователь художественных промыслов
6 Гнедич, Павел Александрович
[Гнідич, Павло Олександрович] (1884-1919) — этнограф и фольклорист
7 Дашкевич, Николай Павлович
[Дашкевич, Микола Павлович] (1852-1908) – историк, литературовед, этнограф, фольклорист
8 Дмитрий Константинович
[Дмитро Костянтинович] (1860-1919), великий князь
9 Дроздов, Степан Леонтьевич
[Дроздов, Степан Леонтійович] (1867-1933?), краевед, специалист музейного дела
10 Дучинский, Антонин Филаретович
[Дучинський, Антонін Філаретович] (1880–1928), історик, архівіст
11 Ефименко, Александра Яковлевна
[Єфименко, Олександра Яківна] (1848—1918), историк, этнограф, педагог
12 Житецкий, Павел Игнатьевич
[Житецький, Павло Гнатович] (1836—1911), филолог, педагог, общественный деятель
13 Зенгер, Григорий Эдуардович
[Зенгер, Григорій Едуардович] (1853-1919) – филолог-классик, член-корреспондент АН
14 Иконников, Владимир Степанович
[Іконников, Володимир Степанович] (1841—1923), историк, источниковед, академик
15 Исторические очерки
[Історичні нариси] - пункт меню
16 Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины 18 в.
Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины 18 в. Составлен И. Ф. Павловским и издан Полтавской губернской ученой архивной комиссией в 1912 г.
17 Левицкий, Орест Иванович
[Левицький, Орест Іванович] (1848—1922), историк, правовед, археограф, архивист, этнограф, беллетрист, действительный член Украинской Академии наук и ее второй президент
18 Макаренко, Николай Емельянович
[Макаренко, Микола Омелянович] (1877-1938), археолог, искусствовед, музейный деятель
19 Мальцев, Александр Феликисимович
[Мальцев, Олександр Філіксімович] (1855—1926), действительный статский советник, врач-психиатр, доктор медицинских наук
20 Милорадович, Василий Петрович
[Милорадович, Василь Петрович] (1846—1911), украинский фольклорист, этнограф, историк
21 Модзалевский, Вадим Львович
[Модзалевський, В. Л.] (1862-1920), украинский историк, архивист, генеалог и искусствовед
22 Неутриевский, Иван Федорович
[Неутрієвський, Іван Федорович] (ок. 1878-?), преподаватель духовного училища, действительный член ПУАК
23 Павловский, Иван Францович
[Павловський, Іван Францевич] (1851—1922), историк-архивист, музейный деятель, преподаватель истории ППКК (1874-1913)
24 Падалка, Лев Васильевич
[Падалка, Лев Васильович] (1859—1927), статистик, историк, археолог, этнограф, краевед, общественный деятель
25 Пархоменко, Владимир Александрович
[Пархоменко, Володимир Олександрович] (1880—1942), историк, профессор
26 Петров, Николай Иванович
[Петров, Микола Іванович] (1840―1921), церковный историк, литературовед, специалист в области церковной археологии, профессор, академик Академии наук Украины
27 Полтава. Историческая справка
Полтава. Историческая справка
28 Потоцкий, Александр Платонович
[Потоцький, Олександр Платонович] (1844-1911), генерал-лейтенант, директор ППКК, общественный деятель, благотворитель, воспитанник ППКК (1863)
29 Рклицкий, Сергей Васильевич
[Рклицький, Сергій Васильйович] (1876—1934), украинский историк, архивист
30 Скаржинская, Екатерина Николаевна
[Скаржинська, Катерина Миколаївна] (урожд. Рейзер; 1852—1932), меценатка, основательница первой общедоступного частного краеведческого собрания Левобережной Украины
31 Старицкая, Наталья Александровна
[Старицька, Наталія Олександрівна] (1873-1960), основательница женской гимназии
32 Сумцов, Николай Федорович
[Сумцов, Микола Федорович] (1854—1922), выдающийся украинский фольклорист, этнограф и литературовед, общественный деятель
33 Труды Полтавской ученой архивной комиссии
Труды Полтавской ученой архивной комиссии. Полтава, 1905—1917
34 Труды Полтавской Ученой Архивной Комиссии. Выпуск 1
Издано под редакцией В. И. Василенка, Л. В. Падалки и И. Фр. Павловского. Полтава. 1905
35 Труды Полтавской Ученой Архивной Комиссии. Выпуск 2
Издано под редакцией И. Ф. Павловского, А. Ф. Мальцева, Л. В. Падалки и В. А. Пархоменко. Полтава. 1905
36 Труды Полтавской Ученой Архивной Комиссии. Выпуск 3
Издано под редакцией И. Ф. Павловского, А. Ф. Мальцева, Л. В. Падалки и В. А. Пархоменко. Полтава. 1907
37 Труды Полтавской Ученой Архивной Комиссии. Выпуск 4
Издано под редакцией И. Ф. Павловского, А. Ф. Мальцева, Л. В. Падалки и В. А. Пархоменко. Полтава. 1907
38 Труды Полтавской Ученой Архивной Комиссии. Выпуск 5
Издано под редакцией И. Ф. Павловского, А. Ф. Мальцева, Л. В. Падалки и В. А. Пархоменко. Полтава. 1908
39 Труды Полтавской Ученой Архивной Комиссии. Выпуск 6. Часть 1
Издано под редакцией И. Ф. Павловского, А. Ф. Мальцева, Л. В. Падалки и В. А. Пархоменко. Полтава. 1909
40 Труды Полтавской Ученой Архивной Комиссии. Выпуск 6. Часть 2
Издано под редакцией И. Ф. Павловского, А. Ф. Мальцева, Л. В. Падалки и В. А. Пархоменко. Полтава. 1909
41 Труды Полтавской Ученой Архивной Комиссии. Выпуск 7
Издано под редакцией И. Ф. Павловского, А. Ф. Мальцева, Л. В. Падалки и В. А. Пархоменко. Полтава. 1910
42 Труды Полтавской Ученой Архивной Комиссии. Выпуск 8
Издано под редакцией И. Ф. Павловского, А. Ф. Мальцева, Л. В. Падалки и В. А. Пархоменко. Полтава. 1912
43 Труды Полтавской Ученой Архивной Комиссии. Выпуск 9
Издано под редакцией И. Ф. Павловского, А. Ф. Мальцева, Л. В. Падалки и В. А. Пархоменко. Полтава. 1912
44 Труды Полтавской Ученой Архивной Комиссии. Выпуск 10
Издано под редакцией И. Ф. Павловского, А. Ф. Мальцева и Л. В. Падалки. Полтава. 1913
45 Труды Полтавской Ученой Архивной Комиссии. Выпуск 11
Издано под редакцией И. Ф. Павловского, А. Ф. Мальцева и Л. В. Падалки. Полтава. 1914
46 Труды Полтавской Ученой Архивной Комиссии. Выпуск 12
Издано под редакцией И. Ф. Павловского, А. Ф. Мальцева и Л. В. Падалки. Полтава. 1915
47 Труды Полтавской Ученой Архивной Комиссии. Выпуск 13
Издано под редакцией И. Ф. Павловского, А. Ф. Мальцева и Л. В. Падалки. Полтава. 1915
48 Труды Полтавской Ученой Архивной Комиссии. Выпуск 14
Издано под редакцией И. Ф. Павловского, А. Ф. Мальцева и Л. В. Падалки. Полтава. 1916
49 Труды Полтавской Ученой Архивной Комиссии. Выпуск 15
Издано под редакцией И. Ф. Павловского, А. Ф. Мальцева и Л. В. Падалки. Полтава. 1917
50 Уварова, Прасковья Сергеевна
[Уварова, Парасковія Сергіївна] (1840-1924), председатель Московского Археологического Общества, почетный член Российской Академии Наук, почетный член ПУАК
51 Федоренко, Павел Константинович
[Федоренко, Павло Костянтинович] (1880—1962), историк, археограф и архивист
52 Фольклористическая деятельность Павла Гнедича
[Фольклористична діяльність Павла Гнідича] Фольклористическая деятельность Павла Гнедича // Пятаченко С. В. - Сумы: "Издательство "МакДен", 2004
53 Церковный историко-археологический комитет
Полтавский церковный историко-археологический комитет
54 Шелухин, Андрей Павлович
[Шелухін, Андрій Павлович] (1871–1931), педагог, архивист, музеевед
55 Щепотьев, Владимир Александрович
[Щепотьєв, Володимир Олександрович] (1880,Полтава-1937), литературовед, историк, этнограф, фольклорист, краевед, архивист, педагог, композитор, переводчик
56 Щербак, С. Д.
[Щербак С. Д.] действительный член Полтавской губернской ученой архивной комиссии

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654