Нарежный, Симон Петрович

Наріжний, Симон Петрович [30.01.1898, с. Соколівка Полтав. губ. – 23.07.1983, м. Сідней, Австралія] – укр. історик, музеєзнавець, архівіст, бібліограф. Д-р філософії.

Навчався на історико-філологічному ф-ті Полтавського університету (1918). Працював ред. полтав. укр. газ. «Рідне слово» (1919), секр. Полтав. кооператив. технікуму (1921). Емігрував до Чехословаччини (1922), став студ. Карлового ун-ту, паралельно навчався на філол. ф-ті УВУ (1922–1926). Захистив дис. за темою «Гетьманування Виговського, Хмельниченка та Тетері» (1927). Працював на каф. всесвіт. історії серед. і нових віків Укр. високого пед. ін-ту ім. М. Драгоманова у Празі (1928–1932). Видав навч. посіб. «Нариси з історії середньовіччя: Мусульманський світ» (1931), огляд «Українські публікації до всесвітньої історії» (1931), вів постійну рубрику аналізу матеріалів з україністики у часоп. «Слов’янський огляд». Перейшов на посаду проф. каф. історії України і Східної Європи в УВУ (Прага) (1933). Був членом Укр. істор.-філол. т-ва в Празі (1923–1938), виконував обов’язки вчен. секр. т-ва (1929). Праця «15 років діяльності Українського історично-філологічного товариства в Празі (1923–1938)» (1940) містить повний список усіх 611 доп., проголош. і обговор. на 404 засіданнях т-ва. Н. займався наук. роботою в музеї визвол. боротьби України в Празі (1930–1948), де організовував збирання, упорядкув., зберігання і дослідж. фондів музею. За матеріалами музею створив першу частину кн. «Українська еміграція. Культурна праця української еміграції між двома світовими війнами» (1942). Другу частину кн. видати не вдалося. Після амер. бомбардування Праги (1945) брав участь у врятуван. документів музею. Близько 40 тонн архів. матеріалів і майже мільйон музейн. експонатів було перевезено до Нац. та Університет. б-к у Клементинумі та в Арх. М-ва внутріш. справ Чехословаччини. Став дир. музею. Авт. пр. з історіографії та історії України «Як рятували Музей визвольної боротьби України» (1959), «Матеріали до історії Музею визвольної боротьби України» (1957–1959), виданих після переїзду вченого до Австралії (1951).

Тв.: Україніка в чеському історичному часописі «Český Časopis historický» // Зап. НТШ. – Л., 1930. – Т. 150. – С. 145–158; Українські публікації до всесвітньої історії. – Прага, 1931. – Кн. 3–4; Університет святого Володимира в Києві, [1834–1934] // Життя і знання. – 1934. – № 7–8. – С. 198–199; М.П. Василенко і його наукова діяльність. – Л., 1936; З життя книгознавчих установ: Укр. істор.-філол. т-во в Празі // Укр. кн. – 1938. – № 8/10. – С 149–151; 15 років діяльності Українського історико-філологічного товариства в Празі (1923–1938). – Прага, 1940; Українська еміграція. Культурна праця української еміграції між двома світовими війнами. – Прага, 1942. – Ч. 1; Харківське історико-філологічне товариство // Пр. Укр. істор.-філол. т-ва в Празі. – Прага, 1944. – Т. 5. – С. 151–165; Матеріали до історії Музею визвольної боротьби України. – Цюрих, 1957–1959. – Вип. 1–3; Як рятували Музей визвольної боротьби України. – Цюрих, 1959; Вищі українські школи в Чехії // Хроніка – 2000. – К., 1999. – Вип. 29/30, ч. 2. – С. 146–191; Українська еміграція: Культ. праця укр. еміграції, 1919–1939 (матеріали, зібрані С. Наріжним до частини другої). – К., 1999; Полтавський народний університет // Хроніка – 2000. – К., 2007. – Вип. 72. – С. 99–121.

Літ.: Мушинка М. Музей визвольної боротьби у Празі та його останній директор Симон Наріжний // Русская, украинская и белорусская эмиграция в Чехословакии между двумя мировыми войнами. Результаты и перспективы исследований. Фонды славянской библиотеки и пражских архивов: Сб. докл. междунар. конф. (Прага, 14–15 августа 1995 г.): В 2 ч. – Прага, 1995. – Ч. 2. – С. 805–815; Габар В. Наріжний Симон // Українська журналістика в іменах: Матеріали до енциклопед. слов. – Л., 1996. – Вип. 3. – С. 223–225; Л., 1999. – Вип. 6. – С. 397–399; Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. Вип. 12: Матеріали наук.-практ. конф. «Симон Наріжний та українська еміграція 20–30-х pp. XX ст. у Празі». – К., 1999; Любченко В. Симон Наріжний – видатний діяч української діаспори // Київський ін-т «Слов’янський університет»: Вісник. – К., 2000. – Вип. 9. – С. 61–67; Стрельський Г. Наріжний Симон Петрович // Українські архівісти: Біобібліогр. довід. – К., 2002. – Вип. 2: (1940–1960-ті рр.). – С. 140–141; Ковальчук О. Наріжний Симон Петрович // Українські історики ХХ століття: Біобібліогр. довід. – К.; Л., 2003. – Вип. 2, ч. 1. – С. 234–235; Лісова К. Історичні дослідження в еміграції Симона Петровича Наріжного (1920–1940 рр.) // Часопис української історії. – К., 2004. – Вип. 1. – С. 82–86; Наріжний Симон Петрович // Просалова В.А. Українська література міжвоєнних десятиліть в еміграції: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Донецьк, 2008. – С. 199–200; Наріжний Симон Петрович // Закалюжний В.М. Козаки Полтавщини: Біографо-історичні нариси про відомих козаків Полтавщини ХVІ – ХХ століть. – Полтава, 2009. – С. 127–128.

Джерело:

Українські бібліографи : біогр. відом., проф. діяльн., бібліогр. / М-во культури України, Держ. закл. «Нац. парлам. б-ка України». – К., 2008 – Вип. 3 / авт.-уклад. Н. І. Абдуллаєва ; наук. ред. В. О. Кононенко. – 2011. – 192 с. – http://nplu.org/article.php?id=41

 

Если Вы хотите поддержать сайт

Карта ПриватБанка:
5168 7556 1759 9598

WebMoney:

UAH

U424759725951

RUB

R595618315667

USD

Z159829102497

EUR

E256443352919