Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Малороссийский родословник. Том 5, вып. 3

Модзалевский Вадим Львович. "Малороссийский родословник". Том 5, вып. 3 (Тимошенки – Ходоты).

Публикуется по изданию: Модзалевський, В. Л. Малоросійський родословник. Т. 5, вип. 3 / Українське генеалогічне товариство ; НАН України ; Інститут рукопису НБУ ім. В.І.Вернадського ; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського ; Інститут історії України; Г.В. Боряк (ред.кол.), В.В. Томазов (упоряд.). – К.-СПб.: Видавництво ВІРД, 2004. – 80 с.

Опубликовано: Інститут рукопису НБУ ім. В.І.Вернадського.

Перевод в html-формат и составление именного указателя Борис Тристанов.

Содержание:

 

От составителя

3.

1.

Тимошенки

5.

2.

Трощинские

10.

3.

Турковские

15.

4.

Фаи и Фаи-Зеневичи

20.

5.

Фененки

31.

6.

Ханенки

46.

7.

Ходолеи

56.

8.

Ходоты

68.

 

Именной указатель

77.

Українське генеалогічне товариство
Національна Академія наук України
Інститут рукопису НБУ ім. В. І. Вернадського
Інститут історії України

 

В. Л. Модзалевський

Малоросійський родословник

Том V
Випуск 3

 

Київ — Санкт-Петербург
Издательство ВИРД
2004

Редакційна колегія:

Г. В. Боряк,

Л. А. Дубровіна,

В. В. Томазов,

А. О. Шумков

 

 

Упорядкування:

В. В. Томазов

 

 

Рецензент:

М. Ф. Дмитрієнко

Модзалевський В. Л. Малоросійський родословник. Том V. Випуск 3. К.-СПб.: Видавництво ВІРД, 2004. 80 с.

3

ВІД УПОРЯДНИКА

Цим випуском ми продовжуємо публікацію V тому "Малороссийского Родословника" та пропонуємо до Вашої уваги вісім розписів українських козацько-старшинських родів, що планувалися В. Модзалевським до друку. Оригінали розписів зберігаються в інституті рукопису НБУ ім. В. І. Вернадського: Ф. II. Колекція Модзалевського. Спр. 17968 (Тимошенки); Спр. 16891 (Трощинські); Спр. 16895а (Турковські); Спр. 16896 (Фаї і Фаї-Зеневичи); Спр. 16897 (Фененки); Спр. 16680 (Ханенки); Спр. 16900 (Ходолеї); Спр. 16899 (Ходоти).

В наступних випусках — четвертому та п'ятому — пропонується оприлюднити родоводи таких родів: Холодовичи, Чарниши, Черняки, Чесноки, Чуйкевичи, Шаули, Шендюхи, Шираї, Шрамченки, Шуби, Шуми, Яворські, Якимовичи-Кожуховські, Якубовичи.

Необхідно зазначити, що це не зовсім те, що обіцяв В. Модзалевський у передмові до IV тому. Так, обіцяні розписи Товстолесів, Требинських і Угричичів-Требинських, Трифоновських, Улезків, Уманців, Фридрикевичів, Хильчевських, Хмельницьких, Чарнолузьких, Шкляревичів, Шлимкевичів, Щербаків, Юркевичів, Якимах, Янжулів, а також Кир'якових, Максимовських та Нарбутів знаходяться у колекції Модзалевського лише у вигляді чернеток та непригодні без доопрацювання для друку. Ще один родовід — розпис роду Подольських — було опубліковано автором окремо. Зате дослідник зробив розписи родів, що не були ним анонсовані. Це — родоводи Тернавіотів, Фененків, Холодовичів, Шаулів, Шендюхів, Шумів. Оскільки вони були підготовлені до опублікування у V томі, ми пропонуємо їх до Вашої уваги.

Текст Модзалевського подається мовою оригіналу з повним збереженням авторського стилю та правопису.

Усі доповнення, які зберігаються разом з родоводами, внесені безпосередньо до основного тексту і мають такі особливості: ті, що зроблені рукою Модзалевського, подаються у квадратних дужках; ті, що здійснені на підставі інших матеріалів, як то газетні вирізки, родові документи, листи нащадків шляхетних родів та дослідників, тощо, виділено курсивом.

4

Фігурні дужки використані упорядником для внесення деяких поправок до оригінального тексту у випадку пропусків, описок, тощо.

Оформлення матеріалів відповідає традиції "Малорос-сийского Родословника". Але треба зазначити, що рукопис родовідного розпису Ханенків не був остаточно підгот-лений до публікації, а в тому мав деякі розбіжності з іншими в оформленні. Упорядник взяв на себе відповідальність подати його у традиційному для "Малороссий-ского Родословника" вигляді. Теж стосується і рукописів родовдів Фаїв-Зеневичів та Ходотів, взагалі підготовлених не Модзалевським, і тому не відповідаючих манері дослідника. Ці тексти також уніфіковані упорядником.

Упорядник щиро вдячний за співпрацю всьому колективу Інституту рукопису НБУ ім. В. І. Вернадського.

Маючи на меті академічне видання "Малороссийского Родословника", просимо надсилати зауваження та доповнення до родоводів за адресою:

Томазову Валерію В'ячеславовичу,
Чоколівський бульвар, 21, кв. 13, Київ-87, 03087.

Тимошенки5

Тимошенки
(род угасший).

В щите: восьмиконечная звезда, сопровождаемая снизу полумесяцем. (Лелива изм.).

Печать Тимофея Алексеевича, полковника Стародубовского, 1678 г. Вокруг щита буквы: Т. А. П. В. И. Ц. П. В. З. С., т. е. "Тимофей Алексеевич, полковник войска их царского пресветлого величества Стародубовский". (Собр. В. Л. М.).

Потомство Тимофея Алексеевича, полковника Стародубовского (1676-1678, 1687-1689). (Род угасший).

М.Р., т. V.

Источник:

Лукомский В.К., Модзалевский В.Л. "Малороссийский гербовник". СПб. 1914. Стр. 181.

Изображение: https://uk.wikipedia.org.

I.

1. Алексей, жил в первой половине XVII в.

II.

2. \ 1. Тимофей (Тимох) Алексеевич, казак Стародубовской полковой сотни (1654); в феврале 1654 г. "приведен к вере" царю Алексею Михайловичу стольником Михаилом Дмитриевым и подьячим Степаном Федоровым; в списке казаков, составленном по этому поводу значится на четвертом месте; Стародубовский городовой атаман в 1661 г. (?); мае 1664, октябре 1664; Стародубовский наказной полковник от Леска Острянина в апреле, июле 1665 г.; атаман городовой и наказной полковник от него же в январе, феврале 1666 г.; атаман городовой в апреле 1667 г., 1669 г., апреле 1673; апреле 1676 г.; подписал акт избрания в гетманы Многогрешного (1669 г.); наказной полковник от Петра Рославца в апреле 1673 г.; апреле 1676 г.; в июле 1676 г. избран Стародубовским полковником на место Петра Рославца, с разрешения гетмана Самойловича, данного Стародубовским полчанам "ведлуг давного звычаю войскового з межи себе обрати кого злюблят полковником"; был в июле 1677 г. в Чигиринском походе и в это время оставил за себя наказным полковником Михаила Ивановича Рубца; в последний раз на уряде Стародубовского полковничества упоминается в марте 1678 г. (в конце апреля этого года на его месте был уже Федор Лукьянович Молчан); Стародубовский городовой атаман в апреле 1679, авг. 1681, июне и июле 1682, феврале, марте, июне и декабре 1683, марте, мае и октябре 1684, январе, июле 1685; Стародубовский наказной полковник от Семена Самойловича в январе и июле 1685 г. и Якова Самойловича в феврале 1686 г.; Стародубовский полковник на место Якова Самойловича с 1687 года; впервые упоминается на этом уряде в июле этого года, когда подписал акты избрания в гетманы Мазепы на Коломаке; занимал беспрерывно уряд Стародубовского полковничества по апрель 1689 г.; в июле 1689 г. на его месте значится полковником Михаил Миклашевский; наказной полковник от Михаила Миклашевского в июле 1689, июне и августе 1690 г., марте 1691 г., феврале 1693 г.; будучи наказным

Тимошенки6

Стародубовским полковником в августе 1690 г., имел своего наказного в лице Топальского сотника Федора Кольчевского; значный войсковой товарищ (октябрь 1690, февраль 1695); 20 февраля 1695 г. составил духовное завещание; был жив в июле 1701 г. † до 17 нояб. 1702 г. 17 октября 1684 г. купил у Якова Андреевича Патыки, казака, жителя Мироновского, "чотыри пожени сеножатные" за 22 копы; 28 января 1693 г. купил у Андрея Захаровича, мещанина Стародубовского, "пляц дворовый голый, в самом городе Стародубове, идучи до Пробитое брамы, об межу дворов: з одное стороны от двора монастырского Печерского, а з другое — Григория Ферензбаха Кожуховского, значного товарища войскового", за 200 коп; 2 октября 1693 г. купил у Ивана Моисеевича, мещанина Стародубовского, "двор на предместю Стародубовском стоячий рогом к Чернеговской улици, обмежу дворов Дмитра Космача, посполитого, зо всеми на том дворе построеними будинками", за 800 золотых; получил от гетмана Самойловича во владение с. Мериновку (Мироновку); в 1678 г. получил царскую не нее грамоту; поселил с. Тарасовку; владел с. Левенкой, грунтами в с. Яремин и с. Басихине, млином в с. Мишковке, грунтами в с. Крукове; будучи полковником, владел следующими селами: Сининым, Гриневым, Случком, Картушином, Соловою, Полуляховой (Корецкой) Будой, д. Круковым, с. Старой Тростанью (Засухой), д. Рудней, мельницей на р. Судости в Погаре, с. Кулагами и д. Суботовичами, д. Чертовичами, с. Кустичами (Волокитиными) — в пределах Стародубовского полка. В 1688 году построил в Стародубе Покровскую деревянную церковь *).

Ж. – ___, ее родная сестра была замужем за Иваном Дмитриевичем Берлом, сотником Мглинским (1671-1672).

3. \ 1. Иов Алексеевич, лавник Стародубовского магистрата (май 1693 г., февр. 1695 г.); ктитор братства Стародубовской соборной Рождества Христова церкви (1696).

*) Его внуком был священник Покровской церкви о. Даниил, получивший по завещанию 1695 г.: "кунтуш парпуровый, катанку кармазиновую, лисями подшитую, и коп двадцятъ грошей готовых". Родственником Тимофея Алексеевича был Ермола Остапович, райца Стародубовского магистрата (1683, 1688, 1695).

Тимошенки7

4. \ 1. Михалко, брат Тимофея Алексеевича, по завещанию которого (1695 г.) получил "коп десят грошей и коня".

– \ 1. Феодосия (Тося) (Татьяна по Астрябу) Алексеевна, по завещанию брата Тимофея Алексеевича (1695 г.) получила "коп десять грошей и корову".

За Григорием Корнеевичем Котляром, † до 1716 г.

III.

5. \ 2. Иван Тимофеевич Тимошенко, значный войсковой товарищ (1701-1714); значковой товарищ Стародубовского полка (1709); в поле [июле] 1701 г., выходя в поход, все имущество завещал жене; будучи в походе в Польше, взят в Несвиже шведами в плен в марте 1706 г. и "терпел великую нужду в том плене года с полтора". По завещанию отца (1695 г.) получил: жилой отцовский двор в Стародубе, смежный с дворами: братским Рождественским, Зарецкой Левонихи и чернецким; другой двор "предмеский, ведле резниц зостаючий", смежный с дворами; братским резницким, Якова Плешкова и Петра Лукомского; третий двор на Красной улице, смежный с дворами Олейника, с колодцем; хутор Мироновский с млином, всеми "заводами", полями пахотными, фунтами, пожнями, гаями, винницами, казанами, конями, рогатым и дробным быдлом и огородами; в с. Тарасовке купленный двор с млином, огородами, полями пахотными и сенокосными, винницею, шестью казанами и всем тамошним "обестем"; половину купленных Яреминских сеножатей; купленный грунт Басихинский с двором, огородом, полями, сеножатьми и всеми принадлежностями; млин Бобрицкий, купленный, со всеми угодьями; Круковские пожни, пожни Медведки; две части в купленном млине Маслинском на р. Бабинце, млин купленный Горисловский на р. Вабле, купленный млин Невструевский, млин Коростелевский на р. Бабинце с двором, винницею и тремя казанами; городскую винницу с казанами и пивным броваром; двор, купленный у Потребки, на рожку Немецкой улицы, и движимость. 16 дек. 1708 г. получил царскую грамоту на с. Мериновку с мельницей на р. Бабинце, с. Тарасовку, мельницы Маслину и Коростелевку на р. Бабинце, Бобрицкую на р. Вабле, Горисловскую, Невструевскую и на вновь наданную от гетмана Скоропадского мельницу изменника

Тимошенки8

Антона Гамалеи на Погарской дороге на р. Воре; 30 янв. 1709 г. получил подтвердительный гетманский универсал на все перечисленные в царской грамоте имения. † в мае 1714 г.

Ж. – (1693) Евфимия (Феодора) Спиридоновна Ширай, дочь Стародубовского войта, в монашестве Екатерина (1721-1735); владела Мериновкой и Тарасовкой (1735); † до 1748 г. По завещанию своей матери Татьяны Яковлевны Шираевой (1713 г.) получила двор и грунты в с. Мишковке и пополам с сестрой Анной Миклашевской — греблю в с. Синике на р. Вабле; 15 июля 1714 г. получила с детьми гетманский универсал на Мериновку, Тарасовку, млины и разные грунты; 28 нояб. 1721 г. подарила Рябцевскому монастырю Мишковский грунт.

– \ 2. Марина Тимофеевна, по завещанию отца (1695 г.) получила с первым своим мужем Иосифом Ференсбахом-Кожуховским и потомством: хуторец Яреминский, "купленный за гроши", с принадлежностями и половиной сеножатей; млин на р. Кичете о двух колах мучных и валюше, с полем и пожней, купленной у Григория, священника Коростелевского; млин Мишковский, на р. Неглинке, с двором, фольварком, полем и сеножатьми; двор в Стародубе, на предместье, против церкви Рождества Христова, смежный с дворами Нежинцевым и Бороздниным, и разную движимость; имела грунты в с. Хомутовке (1709); 23 сент. 1714 г. с сыном от 2-го брака, Иваном Федоровичем Модзалевским, уступила зятю своему Степану Павловичу Гудовичу и его жене, а своей дочери, Елене Иосифовне Ференсбаховне: три части в млине на р. Кичете под с. Хмелевкой, млин в с. Мишковке на р. Неглинке с грунтами, грунты в с. Левенке и двор в Стародубе.

За: 1) (1695) Иосифом Петровичем Ференсбахом-Кожуховским, Стародубовским полковым хорунжим (1692);

2) Федором Модзалевским, сотником Топальским (апр. 1700 — май 1704, февр. — май 1706);

3) (1712-1714) Константином Романовичем Ракушкой-Романовским, значковым товарищем Стародубовского полка (1723), сыном генерального подскарбия Романа Онисковича Ракушки-Романовского.

IV.

– \ 5. Васса Ивановна, род. около 1695 г., жива в 1762 г.; за нею с. Тарасовка, д. Мироновка, млин на р. Вабле в с. Бобрике и двор в Стародубе; † до 1782 г.

Тимошенки9

За Василием Романовичем Лазаревичем, бунчуковым товарищем, род. около 1688 г. † до 23 февр. 1753 г.

– \ 5. Агафия Ивановна, за нею часть с. Тарасовки, двор в Стародубе, мельницы: Коростелевская на р. Бабинце под Стародубом и Гориславская на р. Вабле; жива в 1737 г. † до 1748 г.

За Семеном Березовским, Стародубовским полковым есаулом, † 1728.

– \ 5. Анастасия Ивановна, за нею двор в Стародубе, часть с. Тарасовки, грунты при д. Крукове и Яремине и мельница Маслинка на р. Бабинце под Стародубом; † до 1757 г.

За: 1) Петром Степановичем Бутовичем, бунчуковым товарищем, † 1730;

2) Иваном Домонтовичем, † в первом Польском походе (до 22 сент. 1736 г.).

– \ 5. Мария Ивановна, за нею с. Мериновка (Мироновка) и часть с. Тарасовки; † до 1767 г.

За (1735) Петром Акимовичем Горленком, Малороссийским полковником (1776), род. 1709 г.

Трощинские10

Трощинские *)

Highslide JS

Щит: коронованный латинский крест, водруженный на полумесяце. Нaшлемник: три страусовых пера. (Шелига изм.). На кайме щита девиз: "за труды и отечество".

Собр. П. Я. Д.

Потомство Степана Трощинского, полковника Гадячского (1704-1708).

М.Р., т. V. — А. Лазаревский, Люди старой Малороссии, "Киевск. Cmap." 1888 г., № 11. — "Русск. Стар." 1882 г., № 6.

Источник:

Лукомский В.К., Модзалевский В.Л. "Малороссийский гербовник". СПб. 1914. Стр. 188.

Изображение: https://gerbovnik.ru.

I.

1. Степан Трощинский, господарь Гадячского замка (май 1690, янв. 1697); войсковой товарищ, в 1692 г. послан гетманом в Сечь с иконостасом для сечевой церкви; Гадячский полковой обозный (май 1697-1704) и полковник (1704-1708); получил от гетмана Мазепы во владение с. Ручки, Комышинской сотни; в 1692 г. купил у Марии Никитичны Форфацкой млин в с. Ручках на р. Хороле за 250 зол.; приходился племянником Мазепе, и за эту близость в 1708 г. был лишен уряда Гадячского полковничества; † до 1716 г.; его род занесен в 1695 г. в синодик Троицко-Ильинского Черниговского монастыря.

Ж. – (с 1690 г) Мария Ильинична Новицкая, дочь Гадячского полковника; завещала (до 1715 г.) Гадячскому Красногорскому монастырю "луг с лесовими пожиткамы, озеро, прозиваемое Свинарка, з рибними ловлями, пахатние поля и леваду из дворцем, до того всего грунту приналежним"; после смерти мужа получила в 1716 г. гетманский универсал на часть с. Ручек — Довгалювку; † 1718.

II.

2. \ 1. Андрей Степанович, войсковой канцелярист (1718); бунчуковый товарищ, в 1725-1729 г.г. был в Сулацком походе; господарь Гадячского замка (дек. 1730 г.); 15 июня 1718 г. получил с братом Иваном гетманский универсал на все с. Ручки; 3 янв. 1730 г. получил гетманский универсал на половину с. Ручек — Довгалювку; за ним в с. Ручках 140 дворов (1726); 4 июля 1721 г. с братом Иваном продал Михаилу Турковскому млин о 4 колах мучных и 1 ступном на гребле мелкой Гадячской; в 1735 г. получил универсал Генер. Войск. Канцелярии на другую половину с. Ручек — Мокляковку; † 1740.

Ж. – Ульяна ___.

3. \ 1. Иван Степанович, бунчуковый товарищ, в 1725-1729 г.г. был в Сулацком походе; † в 1733 г, в Польском походе, без-

*) О них см. "Киевскую Старину" 1888 г, ноябрь; в "Русской Старине" 1882 г., июнь, стр. 641-682, родословие Трощинских составлено очень фантастически.

Трощинские11

детным; 3 янв. 1730 г. получил гетманский универсал на половину с. Ручек-Моклякувку.

– \ 1. Евдокия Степановна.

За Александром Ситенским, Гадячским полковым писарем (1713-1725).

– \ 1. ___ Степановна, в 1748 г. жила в с. Лучниках.

За Степаном Степановичем Забелой, бунчуковым товарищем. † 1738.

III.

4. \ 2. Прокофий Андреевич, в службе с 1727 г.; Миргородский полковой комиссар (дек. 1746); значковой товарищ Миргородского полка и полковой сборщик (1751); с 1 мая 1752 г. — войсковой товарищ; то же в 1754 г.; в 1754 г. с братом Демьяном хотел взять в свое "смотрение" доходы со свободных войсковых маетностей в Миргородском полку, но получил отказ.

5. \ 2. Мартын Андреевич, значковой товарищ Миргородского полка и полковой сборщик (1751); с 1 мая 1752 г. — войсковой товарищ.

6. \ 2. Демьян Андреевич, войсковой товарищ (1754); секунд-майор, на вакансии адъютанта в штабе князя Н. В. Репнина (1784).

7. \ 4. Андрей Прокофьевич, 9 июня 1766 г. — войсковой товарищ; 25 окт. 1771 г. — сотник Яреськовский; † до 1786 г.

Трощинский Дмитрий Прокофьевич Трощинский Дмитрий Прокофьевич Трощинский Дмитрий Прокофьевич Трощинский Дмитрий Прокофьевич
Дмитрий Прокофьевич Трощинский
http://elib.shpl.ru, https://ru.wikipedia.org, http://www.liveinternet.ru

8. \ 4. Дмитрий Прокофьевич, [род. 26 окт 1749 в Глухове, † 26 февр. 1829 в с. Кибинцах Миргор. у., где и погр. См. о его службе: Сб. Рус. Истор. Общ., т. III. СПб., 1868, стр. 3 и сл.].

9. \ 4. Ефим Прокофьевич, сержант (1782); 11 янв. 1782 г. — прапорщик; † до 1786 г.

10. \ 5. Антон Мартынович, † до 1827 г.

Трощинские12

11. \ 7. Андрей Андреевич, род около 1770 г.; в службе в гвардии с 1770 г.; с 27 апр. 1783 г. — капрал л.-гв. Измайловского полка; 15 марта 1784 г. — сержант; 14 дек. 1792 г. — в л.-гв. Семеновский полк; 1 янв. 1793 г. — армии капитан при 2 Кадетском Корпусе; 2 февр. 1793 г. — квартирмейстер артиллерии; 12 сент. 1793 г. — во 2 Канонерский полк; 24 мая 1794 г. — капитан; 17 окт. 1794 г. — в 1 Канонерский полк; 11 янв. 1797 г, — майор Артиллерийского Осадного батальона; 12 марта 1798 г. — подполковник; 22 апр. 1799 г. — полковник; 28 марта 1801 г. — при 2 Кад. Корпусе; 10 дек. 1806 г. — в л.-гв. Финляндский батальон; 12 дек. 1807 г. — генерал-майор; в 1795 г. был в походах в Польше; в 1800-1804 г. — командир артиллерии Белого моря; за сражение при Фридланде получил орд. св. Георгия 4-й степ.; 11 дек. 1811 г. уволен от службы командор орд. св. Иоанна Иерусалимского; за ним с дядей Дмитрием (№ 8) и двоюр. братом Иваном (№ 12) Миргородского у. в м. Яресках 65 и хут. Бузовом 22 души об. пола (1786); владел староством Кагарлицким, Киев. у. — 2550 душ и 602 душами в Полтав. Губ.

Ж. – Ольга Дмитриевна Кудрявцева, дочь генерал-майора.

Трощинский Иван Ефимович
Иван Ефимович Трощинский
https://ru.wikipedia.org

12. \ 9. Иван Ефимович, род. около 1776 г.; сержант Смоленского пех. полка (1786); устроил Новомиргородские военные поселения; генерал-лейтенант; † 24 авг. 1832 г.

– \ 9. Прасковия Ефимовна.

За Карлом фон-Шлихтинг, подполковником.

13. \ 10. Евстафий Антонович, помещик м. Яресек.

VI.

14. \ 11. Дмитрий Андреевич, род. 25 янв. 1831 г. в Киеве; восприемник № 12-й; колл. секретарь, помещик Киевского у. Кагарлицкой волости, Переяславского у. с. Рудякова и Миргородского у. с. Кибинец (1861).

– \ 11. Анна Андреевна, род. 14 июля 1824 † 17 марта 1837 г., погребена в Киеве, на Аскольдовой могиле, под церковью (надгробие).

Трощинские13

– \ 11. София Андреевна, род. 27 июля 1826 г. † 23 апреля 1837 г., погребена в Киеве, на Аскольдовой могиле, под церковью (надгробие).

15. \ 13. Антон Евстафьевич, род. около 1805 г.; во 2 Департаменте Сената (1827); помещик м. Яресек (1827).

16. \ 13. Петр Евстафьевич, род. около 1807 г., помещик м. Яресек (1827).

17. \ 13. Сидор Евстафьевич, род. около 1809 г., помещик м. Яресек (1827).

Вторая ветвь.

I.

1. Федор Трощинский.

II.

2. \ 1. Иван Федорович, в службе с 4 марта 1785 г. в Главном Почтовом Управлении; 4 янв. 1799 г. — колл. асессор при отставке; за ним в Миргородском у. 11 душ.

Ж. – Ирина Федоровна Косяровская, дочь поручика.

III.

3. \ 2. Илларион Иванович, род. около 1798 г.; титул. советник, помощник по хозяйственной части секретаря Канцелярии Киевского военного губернатора (1831); 15 апр. 1844 г. — в 6 класс; чиновник для усиления при 2 Департаменте Госуд. Имуществ (1848).

4. \ 2. Георгий (Григорий) Иванович, род. около 1800 г.; в службе с 15 мая 1819 г. юнкером 18 егерского полка; 5 окт. 1823 г. — портупей-юнкер; 11 нояб. 1823 г. — прапорщик Курского пех. полка; 1 февр. 1826 г. — подпоручик; 15 июня 1831 г. — корнет 1 Малорос. казачьего полка; 31 янв. 1834 г. — зачислен по кавалерии; 30 апр. 1836 г. — поручик при отставке; за ним с братьями в Миргородском у. 11 душ и 100 дес. земли; † до 6 сент. 1846 г.

Трощинские14

Ж. – (с 9 июля 1838 г. в с. Тухах, Миргор. у.) Ульяна ___ Данилевская, дочь колл. секретаря.

5. \ 2. Роман Иванович, род. около 1804 г.

6. \ 2. Василий Иванович, род. около 1805 г.

7. \ 2. Андрей Иванович, род. около 1807 г.

8. \ 2. Карп Иванович, род. 21 мая 1809 г. в с. Тухах.

– \ 2. Ульяна Ивановна, род. около 1802 г.

– \ 2. София Ивановна, род. около 1803 г.

– \ 2. Мария Ивановна, род. около 1811 г.

– \ 2. Анна Ивановна, род. около 1813 г.

– \ 2. Ольга Ивановна, род. около 1818 г.

IV.

9. \ 4. Лавр Георгиевич (Григорьевич), род. 16 авг. 1841 г. в м. Решетиловке.

– \ 4. Александра Георгиевна (Григорьевна), род. 20 апр. 1839 г. в с. Тухах.

Турковские15

Турковские.
(род угасший).

В щите: кавалерский крест с раздвоенными концами, загнутыми кверху. Нашлемник: три страусовых пера. (Юньчик изм.).

Печать Михаила Турковского, 1712 г.; вокруг щита изображены буквы: М. Т. Г. З. Г., т. е. "Михаил Турковский, господарь замка Гадячского". (М. Т., р. № 185).

Род угасший.

М. Р., т. V. — Лз., I.

Источник:

Лукомский В.К., Модзалевский В.Л. "Малороссийский гербовник". СПб. 1914. Стр. 189-190.

Изображение: https://uk.wikipedia.org.

I.

1. Михаил Турковский, начал службу "при боку" гетмана Мазепы; был в плену у шведов; "дозорца" Почеповский; сотник Мглинский (1706-1707); бывший сотник (дек. 1708 г.); с 1710 г. господарь Гадячского замка, каковым упоминается в 1712, 1718, 1720, 1723 и 1725 г.г.; знатный войсковой товарищ (1714,1718); кандидат во вторые генеральные судьи (1727); с 16 дек. 1728 г. — генеральный писарь; был на этом уряде до конца гетманства Даниила Апостола; 30 мая 1707 г. купил у значного войскового товарища Стефана Сейновича млин в с. Вормине на рч. Ворминке с вальней, двором и двумя огородами, за 200 талеров, в 1708 г. получил гетманский универсал на с. Вормин, где за ним в 1723 г. было 43 двора и 16 бездворных хат; 9 янв. 1710 г. купил у Петра Ивановича Ракушки-Романовского млин в селе Осколкове; 23 мая 1712 г. купил "обрубец" за рч. Логовцем; 20 апр. 1714 г. получил гетманский универсал на купленную отчину над рч. Логовцем с правом "построити ку подпоможеню своего господарства в той же отчине при волних лесах и дубровах хутор и килко хат осадити"; 17 сент. 1720 г. получил гетманский универсал на купленные от Чешуйковских жителей сеножати над рч. Судинкой, в урочище Красные Гори, с правом занять греблю, построить млин и рудню на р. Судинке; 25 марта 1731 г. получил гетманский универсал на слободку Лукавицу, поселенную на грунтах по рч. Лукавице в Мглинской сотне, слободку Луговец в той же сотне на р. Луговце и на озера Каменное, Чагадай, Булахово, Речище и Ноготин, лежащие между этими слободками, с разрешением эти озера "вичистить и рибние ловле в тих озерах ку своему дворовому употребляти обиходу"; за ним в д. Санниках 19 дв. и 20 хат, слоб. Лукавице 7 дв. и 3 бездворные хаты, д. Старых Чешуйках (Малое Заречье) 17 дв., бобылей 13 хат, д. Луговке (Луговце) 12 дв., бобылей 4 хаты (1723).

Ж. – Марфа Ивановна Ракушка-Романовская, дочь Стародубского полкового судьи (1705-1708).

II.

2. \ 1. Максим Михайлович, с 1728 по 1732 г служил в Генеральной Войсковой Канцелярии; знатный бунчуковый това-

Турковские16

рищ (1732); с мая 1733 г. сотник Мглинский; был на этом уряде еще в октябре 1735 г.; бунчуковый товарищ (1737). 9 февр. 1732 г. по записи отца получил следующие имения: в Мглинской сотне млин на р. Судинке в урочище Красных Горках с 6 дворами, рудню на той же реке с 6 дворами, мельницу на той же реке в с. Чешуйках, грунты под Мглином, в с. Чешуйках и половину с. Чешуек, именуемую Большое Заречье; в приданое за первой женой получил от тестя: слоб. Журавку с хутором и млином на р. Свизе и пасекой, млин в с. Хильчичах на той же реке, слободку Хильманскую, грунты в с. Очкине, двор в Новгородку{е} с каменным строением и огородом, два шинковых двора, бровар и солодовню там же, х. Вербитщину, с. Каменку с хутором, с. Домотканов и другие мелкие грунты; на все отцовские и тестевские имения получил 29 апр. 1732 г. универсал гетмана Апостола; по завещанию своего родного дяди, бунчукового товарища Владимира Ивановича Ракушки-Романовского, получил (1743) почти все его имения; † до 1754 г.

Ж. – 1) (с 23 янв. 1732) Мария Григорьевна Жоравка *), единственная дочь Григория Лукьяновича Жоравки и его жены Анны Павловны Полуботок;

2) Анна Григорьевна Кулябка, дочь бунчукового товарища; вдова в 1754-1769 г.г.

3. \ 1. Иван Михайлович **), ученик "реторики" Киевского Коллегиума (1727); упом. в 1731 г.

4. \ 1. Михаил Михайлович **), ученик "реторики" Киевского Коллегиума (1727); упом. в 1731 г.

– \ 1. ___ Михайловна.

За (с 8 янв. 1725 г.) Петром Петровичем Кулябкой, бунчуковым товарищем (1736-1754).

– \ 1. Александра Михайловна, род. около 1720 г.; 21 марта 1771 г., будучи вдовой, из имений Ивана Романовского и отца,

*) Во II томе "Малоросс. Родословника" (стр. 43) она ошибочно названа Анной.

**) Вероятно, к одному из них надо отнести следующие данные: † до 1743 г. Ж. Елена Васильевна Кочубей, дочь Полтавского полковника; при выходе замуж получила 200 руб. и по завещанию отца (1743 г.) 800 рублей и 1000 "червоных золотых".

Турковские17

доставшихся ей по разделу 12 февр. 1762 г. с женой умершего бунчукового товарища Максима Турковского Анною Турковской Кулябковной, с зятем бунчуковым товарищем Василием Дунин-Борковским и другими наследниками, продала своему племяннику, сотнику Хмеловскому Петру Афанасьевичу Шкляревичу *) и его жене, а своей родной племяннице, Татьяне Игнатьевне Чесноковне Шкляревичевой: с. Костеничи с жилыми подданническими дворами, винокурней и мельницей, купли Шевердянские и Лопазинские, займище млиновое в с. Великой Дуброве, подданнические дворы в слоб. в Красных Горках с половиной мельницы, третью часть в слоб. Косарах подданнических дворов, грунтов и мельницы и три озера, за 1000 рублей; все это имение было ею записано 17 сент. 1765 г. урядово своему покойному мужу.

За: 1) Иваном Андреевичем Гудовичем, бунчуковым товарищем, род. около 1710 г.; † около 1742 г.;

2) (с окт. 1743 г.) Иваном Ивановичем Губчицом, бунчуковым товарищем (1749) † между 1765 и 1776 г.; его 2-я жена.

– \ 1. Марина Михайловна.

За (1754) Игнатием Карповичем Чесноком, полковником 3-го охочекомонного полка (1754).

– \ 1. Анна Михайловна **).

III.

– \ 2. Марфа Максимовна, за нею в Нежинском полку с. Княжичи, в Стародубском; слоб. Лукавица, д. Санники, Старая и Новая Романовки; жива в 1754 г., † до 1767 г.

За Василием Андреевичем Дунин-Борковским, бунчуковым товарищем (1751-1781) † до 1788 г.; его 1-ая жена.

*) В феврале 1804 г. его сыновья Петр и Данило Петровичи Шкляревичи подали всеподданнейшее прошение о разрешении принять им, ввиду пресечения мужского потомства генер. писаря Михаила Турковского, его фамилию, но ходатайство их осталось безрезультатным.

**) А. М. Лазаревский (Опис. Стар. Малор., т. I, стр. 381) делает догадку, что сыном генер. писаря Михаила Турковского был Константин Турковский. Но он был не Турковский, а Турновский.

Турковские18

Совершенно другого происхождения следующая
ветвь рода Турковских:

I.

1. Яким Турковский.

II.

2. \ 1. Федор Якимович, писарь меский Прилукский (дек. 1731); писарь судовой Прилукский (сент. 1739); 13 сент. 1739 г. купил у Феодоры Кондратьевны, вдовы Андрея Себастиановича, хутор на Лапинцах, под Прилукой; купил 7 июня 1762 г. хутор в Тополе (!) от бунч. товар. Белявского за 158 р.; священник в с. Лапинцах (1772 ?).

III.

3. \ 2. Степан Федорович, род. около 1732 г.; стихарный пономарь (1784); купил 20 сент. 1766 г. млин на р. Удае за 109 рублей; без чина в 1786 г.; за ним в Прилукском у. обоего пола 68 душ (1786).

Ж. – Анна ___, дочь войск. товарища.

4. \ 2. Кирилл Федорович, род. около 1738 г.; стихарный пономарь (1784); без чина в 1786 г.; за ним в Прилукском у. обоего пола 17 душ (1786).

Ж. – Мария ___, дочь священника.

5. \ 2. Павел Федорович, отставной рядовой Таврического легкоконного полка (1792); вахмистр в отставке (1798); имел в Прилукском у. 13 душ.

IV.

6. \ 3. Николай Степанович, канцелярист Прилукского уездного суда (1834).

7. \ 3. Григорий Степанович, канцелярист Прилукского уездного суда (1834).

8. \ 3. Михаил Степанович, род. около 1774 г.

– \ 3. Александра Степановна, род. около 1768 г.

Турковские19

9. \ 4. Семен Кириллович, род. около 1774 г.

10. \ 4. Иван Кириллович, род. около 1780 г.

К этой ветви принадлежат:

1. Мария Т., дочь постихарного пономаря.

За (1786) Иваном Михалком, род. около 1760 г., сотенным атаманом в отставке; за ним в Прилукском у. обоего пола 14 душ (1786).

2. Олимпиада Григорьевна Т., дочь колл. секретаря.

За (1892) Сергеем Антоновичем Зарудным, поручиком в отставке, род. 1859.

Фаи и Фаи-Зеневичи20

Фаи (Хваи) — Зеневичи.

Фаи (Хваи) и Зеневичи по происхождению — два совершенно отдельных рода. Связь между ними такова: Андрей Андреевич Зеневич (№ 3 росписи Зеневичей) женился на Устимии (Юстимии), вдове последнего и единственного известного нам Фая — Марка Васильевича, владевшей наследственными землями Фаев, в северо-западной части нынешнего Кролевецкого и южной — нынешнего Новгород-Северского уездов. Поэтому он стал именоваться Фаем-Зеневичем. Но потомство племянника Андрея АндреевичаДанилы (№ 6 росписи Зеневичей), унаследовавшего Фаевские угодья, не сохранило этой прибавки, называясь не Фаями-Зеневичами, а просто Зеневичами.

Фаи.

I.

1. Василий.

II.

2. \ 1. Марк Васильевич, в 1663 году получил универсал Ивана Брюховецкого на наследственные земли: "ми стосуечися до грамоти Его Царского Пресветлого Величества Маркови Фаеви на его отчизну, то есть пустошки Торки, Новоселки и обруб Фаевский, от веков Феам належащий, данное, позволяем тому ж Фаеви вишменованних урочиск, ... яко дедизни и отини его власное, з млинами, деревом бортним, з грунтами (и) иними всеми принадлежностями держати и уживати". † до июля 1680 года.

Ж. – Юстиния (Устиния, Устимия), во 2-ом браке за Андреем Андреевичем Зеневичем (см. жена № 3 росписи Зеневичей). † между 1737 и 1741 годом.

Кроме того известны:

Иван Фай, товарищ значковой стародубов. полка (сентябрь 1690 года).

Татьяна, пани Фаева, † до 1696 г., сестра Ивана Жади, учтивого пана, казака и обывателя новгород-северского (1696 год).

Фаи и Фаи-Зеневичи21

Зеневичи.

I.

1. Андрей, казак нежинский при Богдане Хмельницком и позднее. Получил в 1667 г. грамоту воеводы Киевского Шереметева: "Я, боярин й воевода Киевский й наместник Смоленский Петр Василиевич Шереметиев с товарищи войска Запорожского нежинского казака Андрея Зеневича и челядника его по его челобитю за его Андрееву и брата его служби к рани малороссийских городех з его Андреевых поварен пошлин в казну Великого Государя Нашего Его Царского Пресветлого Величества индукщиком Яну Томару да Якову Солову и иному некому имать не велели. Писан в отчине великого Государя Нашего ... в граде Киеве в лето 7175 февраля 19".

2. Данило, брат Андрея (№ 1); "за служби и рани" его даны Андрею привилегии по грамоте Шереметева 1667 года.

II.

3. \ 1. Андрей Андреевич Фай-Зеневич (Зеновиевич, Зенович), вместе с братом своим (двоюродным) Иосифом Даниловичем переселился из Нежинского полка в Новгород-Северск. Товарищ полка стародубовского (1696 г.); знатный войсковой товарищ (1709 г.); войсковой товарищ (1710, 1716, 1717 г.); с 1723 г. — бунчуковый товарищ; как таковой, упоминается в 1727 и 1728 г.г.; 17 января 1710 г. получил от гетмана Иоана Скоропадского "уневерсальное писание" — подорожный лист для проезда в правобережную Украину, куда он был послан для разбора ссор полковников браславского, корсунского и Ковбасы, полковника охочокомонного: "поневаж все три сторони одни на одних ускаржаются и не могут межи собою кого винайти винного, теди для выслухання зо всех сторон слушной инквизиции посылаем пана Андрея Зеневича, товарища войскового, которому оби як Панове полковники, так и сотник немеровский зо всею старшиною ы виведеню слушной инквизиции не били спречними о всем ставши все на очно, зознали правду, хто знайдуется бити виннейшим, и были помощними". 8 августа 1696 г. получил полковничье письмо Мих. Миклашевского, писанное по указу гетмана, на послушенство стахорских и блистовских тяглых людей (Стахорщина и Блистова принадлежали Марку Фаю и затем вдо-

Фаи и Фаи-Зеневичи22

ве его, на которой женился Зеневич *) "без спреки и жоднаго противенства" под угрозой штрафа в 100 талеров; 11 декабря 1696 г. — гетманский универсал на то же. 12 сентября 1709 года универсал гетм. Скоропадского, данный за "его пана Андрея Зеневича в войску Запорожском приналежитой верности, заслуги и праци", на "покупленние себе грунта": "в селе Стахорщине двадцать дворов з полями до них належачими пахотними и сенокосними над речкою Лоскою знайдуючимися, так же и другие над речкою Молотечою лежачие под Стахорщиною висше Стахорского, а нижще Костантиевого млина, а особливе млинов три купленних на речце Молотечи стоючих, один от Стахорщине, другий висше стахорского млина, третей в селе Бугриновке **), четвертий вешняк на речце Ломанце, а пятий в селе Смяге на речце Смяги ж и двор в Стахорщине з заводами господарскими, в котором и сам бытностию найдуется, отчина бортная". 16 июля 1714 г. подарил Николаевскому Пустынно-Рыхловскому монастырю купленные свои грунты в с. Курене "для спасения рода своего". 12 марта 1716 года — получил гетманский универсал на разрешение построить млин и занять греблю на р. Молотечи между своими млинами — Новым и Багриновским. 25 февраля 1717 г. получил подтвердительный универсал на "купленние грунты его в селе Багриновце" и на "займище ж его, нижще Багриновки будучее", данный по жалобе Зеневича, что "старшина новгородская, а борзей пан сотник тамошний" домогаются "з грунтов посполитой повинности" и хотят займище "себе повернути". На универсале приписка: "а естли бы мел на тое пан сотник новгородский купчую, как нам в Гадячом предлагал, то повинен он, пан Фай, з ним пред судом Енеральним росправитися — приказуем". 2 ноября 1728 г. подтвердительный универсал гетмана Даниила Апостола на все маетности, млины и двор в Стахорщине, утвержденные за Андреем Зеневичем гетманским универсалом от 12 сентября 1709 года. Жил в Стахорщине (1709 и 1728 г.г.). † между 1728 и 1737 годами; бездетен.

Ж. – (со времени между 1680 и 1696 годами) Юстиния (Устиния, Устимья) Фаиха, 1-ом браке за Марком Васильевичем Фаем. 16 июля 1680 г. дан универсал гет. Ив. Самойловича атаману орловскому, войту и посполитым орловским: "иж

*) Стахорщина — село в юго-западной части нынеш. Новг.-Сев. уезда; Блистова — село в северо-западной части нынеш. Кролевец. уезда.

**) Бугриновка (Багриновка) — село в нынеш. Новг.-Сев. уезде; стоит на реке Иолотечи, выше по течению, чем Стахорщина.

Фаи и Фаи-Зеневичи23

подавала нам суплеку свою пани Фаиха, ускаржаючися на вас, обивателей орловских, же не толко у подданых ... сеножати поотнемавши их власние, покосилисте ..., але и власние до двору належачие оной пане Фаевой луки и сеножати в окопах скосилисте", поэтому, "розумевши з повести оного асаула нашего генерального войскового, же вам достатком от'ихал по росказаню нашим кгрунтов, з которих можете ся контентовати ..., приказуем вам, обисте не важился кривди жадное в к[г]рунтах и сеножатях так подданим оное пане Фаевой яко теж и юй самой чинити". 6 сентября 1702 года по гетманскому универсалу получила только часть добр Фая, а именно: Фаевский двор в Нов.-Северске с пляцем винничним и с двома коморами на ринку стоячими, хутор на Ушивце *) и разные грунты, на которых разрешается осадить "дворов десяток", право отбирать все доходы с трех млинов: на селищи выше Стахорщины, Ломанского и Бугриновского; с. Стахорщину и Блистову гетман взял себе. 16 февраля 1737 г. вдова бун. товар. Андрея Зеневича Устиния Фаева продала млин на реке Молотечи между Стахорщиной и Багриновкой о двух колах мучных и третом ступком своему племяннику значк. товар. Данилу Зеневичу (№ 6 росписи) за 260 рублей. † до 1741 г., "леговав" владения своему племяннику бунчук. товарищу Быковскому, но и Данилу Зеневича "от наследия не отчуждала".

4. \ 2. Иосиф (Юско) Данилович, переселился вместе с Андреем Андреевичем из полка Нежинского в Новгород-Северск; житель новгородский (1684 г.); славетный пан, казак новгородский (1688 г.); в начале XVIII века в походах против шведов в чине значкового товарища; 21 августа 1709 г. получил вместе с сыновьями от полков. старод. Лукьяна Жоравко универсал: "Я, респектуючи на прежния прислуги пана Иосифа Даниловича Зеневича, а найборзей спомятовавши и тое, что его пана Иосифе сын небожчик Ияков, стоячи за веру православную, смертию под Слюцком пострадал и от давних часов он пан Иосиф в компуте казацком знайдовался и тепер ... просил нас полковника, аби попрежнему в компуте казацком заставал, теди я ... беру его пана Иосифа Даниловича з синами панами Мануйлом и Данилом под свой знак полковий и в том найкрепко проказую, або з вас панов старшин (новгородских) отнюдь до его дела и жадного не мел и невчем не важился их дому зачепати".

*) Ушивец, ручей — приток р. Лоски в крайнем северо-западном углу нынешн. Кролевецкого уезда; ныне на нем — деревня Ушивка.

Фаи и Фаи-Зеневичи24

III.

5. \ 4. Яков *) Иосифович, в начале XVIII века в походах значковым товарищем Стародубовского полка **). Убит под Слуцком (?) в 1706 году.

6. \ 4. Данило Иосифович, был во многих походах в начале XVIII века в чине значкового товарища и вместе с отцом получил охранный универсал полк. стародуб. Жоравко от 21 августа 1709 года; значковой товарищ (1718, 1727, 1734, 1750, 1766? г.); войсковой товарищ (?); асессор Судов полковых стародубовских (август 1732 г.); полковой комиссар полку стародубовского (1735-36 г.); дана ему, 31 мая 1735 года, как таковому, кн. Алексеем Шаховским подорожная сроком по 16 апреля 1736 г.: "За показанием старшинского атестату с полковых канцелярий и сотенних правлений давать переменно з градских и уездних подвод две с проводником без задержания". 6 октября 1718 г. он купил грунт (около Стахорщины и Бугриновки) в с. Рикове за 50 золотых от Михаила Яковлевича Самосветенка. 16 февраля 1737 г. купил у тетки своей Устинии (жена № 3) млин Новый на р. Молотечи за 260 рублей (см. Устиния Зеневич). 15 октября 1741 года выдан ему декрет Генер. Войсков. Суда на предание суду бунчук. товар. Быковского за завладение добрами "дядини его Данила Зеневича — Устимии Андреевой Зеневичевой; до суда охранение спорных имуществ было поручено мещанам новгородсеверским Афанасию Томиловскому и Григорию Сухоте; но до суда Быковский "доброволно уступил за суму четириста рублей все легованое ему Быковскому от упомянутой Устимии, тетки его Быковского: яко де она тетка его оного Зеневича от наследия не отчуждала и его ж де Зеневича не мало зайшло в дом ея Устимии суми денег и хлеба"; в силу мировой сделки утверждено за Зеневичем декретом Генерального Суда от 20 декабря 1745 года: "футор Ушивский з всеми грунтами, лесами и протчиими угодий, мелниц две в селе Бугриновке и Соболевке на реке Молотечи имеючимися со всеми потребностями; також в Стахорщине двор с принадлежащими к тому двору людми и грунтами. Упоминается в Дневнике Ник. Дан. Ханенки ("значк. Товарищ Данило Зиневич"). Жил в Новгород-Северске" (1718 г.). † до января 1767 г (в 1766 г. ?).

*) Точное распределение по старшинству сыновей № 4, как и сыновей № 7, за недостатком сведений невозможно.

**) Об этих походах — сказка Филиппа Немировича-Данченко 1735 г. (Фил. Гумилевский. Описание Чернигов. Эпархии, книга 7, ст. 16-23.)

Фаи и Фаи-Зеневичи25

Ж. – Марья Григорьевна Злотникова, дочь обывателя стародубовского Григория Злотникова и жены его Анны Иосифовны.

7. \ 4. Мануйло (Манойло) Иосифович, участвовал во многих походах в начале XVIII века в чине значкового товарища и вместе с отцом и братом Данилой получил охранный универсал полк. Жоравко от 21 августа 1709 года. Дозорца Ропский (апрель 1733 г.); значковой товарищ полку Стародубовского (1750 г.) *).

Ж. – Зиновия Петровна ___, грамотная, подписалась на духовном завещании 1755 г. значков. товарища Чернигов. п. Дм. Демидовского.

IV.

8. \ 6. Карп Данилович, упоминается в 1737 г.

9. \ 6. Григорий Данилович, как значковой товарищ "в походах Хотенском и в прикрытии границ и в прочих комисиях"; с 1744 г. — канцелярист Генеральной Войсковой Канцелярии; 17 окт. 1751 — по универсалу гр. К. Разумовского — войсковой товарищ; как таковой, упоминается в 1760, 1764, 1766, 1767 г.г.; 29 февраля 1768 г. — "в разсуждении показываемой им в здоровьи слабости" дан ему по абшиту Малороссийской Коллегии чин бунчукового товарища "за предков его и самого его долговременния и безпорочния службы" (он сам служил более 30 лет); бунчуковый товарищ (1772 г.). 29 мая 1746 г. просил записать в книге магистрата стародубовского и ему о том выдать выпис три универсала, данные его предкам: Шереметиева (1667 г.), Миклашевского (1696 г.) и Мазепы, что и было исполнено по постановлению магистрата от 21 июня 1746 г. За ним в 1764 г. в д. Ушивке 4 души м. п.; владелец хут. Ушивского, Новгор.-Сев. сотни и с. Стахорщины (1768 г.). † между 1772 и 1782 г.г.

Ж. ___, дочь Якова Семеновича Карпеки, бунчукового товарища (1737 г.).

– \ 6. ___ Даниловна.

*) По-видимому от него происходит род Мануйловичей, см. "Малороссийский Родословник", т. 3, ст. {385-387}. Здесь нами будут приведены только те потомки Мануйлы, которые продолжали именоваться Зеневичами. {Модзалевский считал эту версию просхождения Мануйловичей спорной — В.Т.}

Фаи и Фаи-Зеневичи26

За Дмитрием Ивановичем Зубрицким, значковым товарищем (1739 г.).

– \ 6. Дарья Даниловна.

За (с 1752 г.) Иовом Федоровичем Жадкевичем, значковым товарищем (1768 г.).

10. \ 7. Иван Мануйлович, упоминается в 1739 г.

11. \ 7. Михаил Мануйлович, значковой товарищ (1745 г.); за службу имел аттестаты: от рижского губернатора Петра Лессия от 20 августа 1738 г., от полковника гадячского Галецкого о добропорядочном исполнении должности полкового есаула в крымском походе и от Черниговской полковой канцелярии от 12 ноября 1751 года. 26 ноября 1742 г. теща его Елена Стефановна Отроховичевна Максимовичевна записала с. Смолеговку *) дочерям: Параскевии с мужем Михаилом Зеневичем и Елене с мужем Григорием Климовичем; 30 августа 1749 г. Параскевия и Михаил в обеспечение заема в 260 руб. дали "упадное" письмо на с. Смолеговку полков. писарю Миткевичу; за неуплатой денет в срок и за смертью до срока уплаты Парасковии — часть Михаила перешла к Миткевичу и от него к войсков. канцеляристу Якиму Ренчицкому 23 октября 1752 г. Елена Климовичева дала на свою и мужа часть с. Смолеговки дарственную Михаилу Зеневичу и его детям; затем Михаил продал 1/2 часть Смолеговки тому же Ренчицкому; по процессу между Ренчицким и детьми Михаила и Парасковии в Палате Гражд. Суда Чернигов. Наместн. по решению 18 января 1784 г. одна половина имения в с. Смолеговке была признана за Ренчицким, а другая — за детьми Михаила Мануйловича с обязательством уплатить Ренчицкому 130 рублей. † до 1784 года.

Ж. – Прасковия Антоновна Максимович, дочь знатного войскового товарища Антона Максимовича и его жены Елены Стефановны Отроховичевны. По запису матери вместе с мужем получила 1/2 с. Смолеговки; вместе с ним дала "упадное" письмо Миткевичу в обеспечение уплаты долга в 260 руб. в срок 10 февраля 1750 г † между 14 ноября 1749 г. и 10 февраля 1750 г.

12. \ 7. Леонтий Мануйлович, значковой товарищ полку Стародубовского (1760); у него в Локошичах, понорницкой сотни, 7 хат (апрель 1760 г.); † в 1767 году.

*) Смолеговка находится на дороге от Чернигова к Любечу на северо-западной границе Чернигов. уезда.

Фаи и Фаи-Зеневичи27

V.

13. \ 9. Степан Григорьевич, в службе с 1768 г — "у писменних дел при суде генералном"; 18 декабря 1779 г — полковой есаул; как таковой, упоминается в 1782 и 1784 г.г.; "за открытием в Новг.-Северске наместничества избран в дворянские заседатели в нижний земский суд" (форм. список 1784 г.); титулярный советник (1792, 1795, 1811, 1834 г.г.); исправник в Новг.-Северском нижнем земском суде (1792 г.); за ним и братом по ревизии 1782 г. в д. Ушивке 31 д. м. п. и 24 д. ж. п.; в 1784 г. в общем владении братьев в Новг.-Северске, в двух хуторах в уезде — Новом и Соболиевском и в Ушивке — 141 д. об. пола; по ревизии 1795 г. за ним одним в д. Ушивке — 27 д. м. п. и 29 д. ж. п.; по жалобе его брата Александра Нов.-Север. Гражданская Палата постановила произвести раздел между братьями по равным долям; раздел был произведен и утвержден "решительным определением" Новгород. Уездного Суда 23 декабря 1796 г.; но "за порчей мишми" оригинала раздельного акта произведен новый раздел тех угодий, что к тому времени находились в Кролевецком уезде *), по определению Кролевецкого Поветового Подкоморного Суда от 15 июля 1811; около 1799 г. начал судебный процесс с казной за 700 десятин леса, окончившийся в 1849 г. в пользу тогдашних владетелей Ушивки — Андрея Лукича и Петра Лукича Савицких (см. № 63 и 64 росписи); по ревизии 1811 г. за Степаном и Александром Зеневичами в д. Ушивке 36 д. м. п.; в 1816 г. за ними в д. Ушивке 34 д. м. п. и 44 д. ж. п.; в 1834 г. за Степаном Зеневичем и женой его Анной — в Ушивке 37 д. м. п. и в Стахорщине — 12 д. м. п. Жил в д. Ушивке. † между 1834 и 1849 г.г. бездетным **).

Ж. – (со времени раньше 1784 г.) Анна Ивановна Максимовичева (Максимович), родная тетка дочери коллежского асессора — Софии Моисеевны Ахматовой, вышедшей за кол. регистрат. Луку Акимовича Савицкого. В 1834 г. за нею числилось вместе с мужем в д. Ушивке 37 д. м. п. и в Стахорщине — 12 д. м. п.

14. \ 9. Александр Григорьевич, родился после 1758 года; начал службу войсковым канцеляристом; 2 апреля 1781 г. —

*) Часть имений Зеневичей и в 1811 г. находилась в Новг.-Северском уезде.

**) Имение Степана перешло к племянникам его жены — Андрею Лукичу и Петру Лукичу Савицким и от них сыновьям Петра Лукича Савицкого — Нилу, Николаю и Андрею, которым и принадлежит ныне.

Фаи и Фаи-Зеневичи28

войсковой товарищ (по патенту Румянцева); как таковой, упоминается в 1784, 1792 и 1795 годах; депутат дворянства Новгород-Северского повета (1784 год); заседатель Новгород-Северского уездного суда (1792); "выборный земский комиссар" (около 1796 г.); титулярный советник (1796, 1808, 1811 г.г.); капитан-исправник в Н.-Сев., встречал Екатерину II при въезде в Н.-Сев. у брамы. По ревизии 1782 г. за ним вместе с братом числилось в д. Ушивке 31 д. м. п. и 24 д. ж. п.; в 1784 с у них в Новг.-Северске, в уезде в хуторах Новом и Соболиевском и в Ушивке было 141 д. об. пола; в 1795 г. за Александром числилось в д. Ушивке 17 д. м. п. и 17 д. ж. п.; подавал жалобу на брата за неправильный раздел имения и по постановлению суда раздел между ними производился в 1796 г. и 1811 годах (см. № 13 росписи); в 1811 г. за братьями Зеневичами в Ушивке было 36 д. м. п. и в 1816 г. — 34 д. м. п. и 44 д. ж. п. Жил в д. Ушивке. † между 1816 и 1834 годами *).

Ж. – (со времени до 1784 г.) Марфа Васильевна Рославец, дочь бунчукового товарища Василия Рославца, депутата дворянства Мглинского уезда (1784 г.).

– \ 9. Екатерина Григорьевна.

За (в 1768 г.) Степаном Александровичем Томиловским.

– \ 9. Прасковья Григорьевна, родилась около 1774 г.; упоминается в 1784 г.

15. \ 11. Александр Михайлович, родился около 1737 г; по утверждении в 1784 г. Черн. Граж. Палатой половины с. Смолеговки за детьми Михаила Зеневича (см. № 11 росписи) стал владельцем 25 четвертей пахотной земли в Черниговском повете. Жил в с. Хмельницах.

Ж. – 1) ___.

2) Иустиния ___, дочь казачья.

– \ 11. Марфа Михайловна, совладелица половины с. Смолеговки.

За ___ Пенковым, поручиком (1784 г.).

*) Имение Александра Зеневича перешло по браку его дочери [Анастасии Александровне] в род Бутовичей и было впоследствии разделено между его внучками — Марией Михайловной [см. т.1, стр.133], по мужу Радченко, и Агафьей Михайловной Карпекой; Марья Михайловна отдала свою часть в приданое за дочерью своей Людмилой Григорьевной, вышедшей за Петра Лукича Савицкого; их детям (см. примечание к № 13) и принадлежат теперь все Ушивские угодья.

Фаи и Фаи-Зеневичи29

– \ 11. Анна Михайловна, совладелица половины с. Смолеговки.

За ___ Сорокиным, подпоручиком (1784 г.).

– \ 11. Марья Михайловна, совладелица половины с. Смолеговки.

За (в 1784 г.) ___ Мироновым.

– \ 11. Агафья Михайловна, совладелица половины с. Смолеговки.

За (в 1784 г.) Тимофеем ___ Левандовским.

16. \ 12. Григорий Леонтьевич, в службе с 1767 г. разночинцем; жил в 1784 г. в Новоместском уезде в х. Мануйловом.

Ж. – (в 1784 г.) Зиновия Григорьевна Чернявская, дочь прапорщика Григория Чернявского.

– \ 12. Дарья Леонтьевна.

За Мануилом Васильевичем Иващенком, сотенным есаулом Погарского уезда.

VI.

– \ 14. Анастасия Александровна, родилась после 1792 года; владела отцовскими имениями в Кролевец. и Новгород-Север. уездах.

За Михаилом Степановичем Бутовичем.

17. \ 15. Феодор (Федор) Александрович, от 1-го брака; родился около 1765 г.; коллежский секретарь; † 1813 г.

Ж. – Розалия Михайловна Вардецкая, жива в 1811 году.

18. \ 15. Иван Александрович, от 1-го брака; родился около 1767 г.; имел пахотной земли в Козелецком повете 3 четверти и сенокоса на "20 воз". Жил в Козелецком повете в с. Диновке.

Ж. – Ирина (Орина) ___, дочь дворянская.

– \ 15. София Александровна, от 2-го брака; родилась около 1796 года.

19. \ 16. Андрей Григорьевич.

Фаи и Фаи-Зеневичи30

20. \ 16. Владимир Григорьевич, родился около 1781 г.

– \ 16. Ульяна Григорьевна, родилась около 1777 г.

– \ 16. Татьяна Григорьевна, родилась около 1782 г.

VII.

– \ 17. София Феодоровна, жива в 1817 году.

21. \ 18. Пантелеймон (Пантелимон) Иванович; родился около 1785 года.

– \ 18. Анна Ивановна, родилась около 1789 г.

– \ 18. Наталия Ивановна; родилась около 1795 года.

Существуют роды Зеневичей иного происхождения.

Фененки31

Фененки *).

I.

1. Влас Фененко, жил в г. Корсуне; 27 янв. 1672 г. присутствовал в числе "товариства" на Корсунском уряде, при покупке полковником Федором Кандибой дома у Марии Наумихи; переселился в г. Конотоп.

II.

2. \ 1. Федор Власович, Глуховский городовой атаман (упоминается на этом уряде 4 сентября 1740 г.); по семейному преданию, принимал участие в сражении под Полтавой; 4 сент. 1740 г. получил от Глуховского уряда разрешение на постройку "на ратушном местцу, за городом Глуховом, недалеко от церкви Преображения Господня", коморы, с обязательством вносить ежегодно "на ратуш" по 60 копеек; жил после женитьбы в д. Морозовке, Кролевецкого уезда. 11 мая 1710 года, по декрету Глуховского уряда, получил часть имений своего тестя Ивана Мороза и его отца Ивана Мороза, заключающихся в хуторе под с. Каменем с млином на р. Локне о 2 колах мучных и третьем ступном, виннице с казанами, пасеке, лесах, гаях, сеножатях, полях распаханных и "целине", дворе в Глухове на Веригине с полями и двух комор в ряду шинковном и одной в резницком (в этом акте называется Федором Конотопским).

Ж. – (1710) Елена Ивановна Мороз, внучка Ивана Мороза; за нею часть хутора Морозовки.

3. \ 1. Родион Власович, "знатный товарищ".

4. \ 2. Роман Федорович, в службе с 1751 г.; товарищ сотни Глуховской (1761); с 17 окт. 1761 г. — значковой товарищ Нежинского полка; 17 июня 1770 г. получил при отставке чин Малороссийского сотника; 6 нояб. 1770 г. получил от бунчукового товарища Александра Мокриевича аттестат о службе

*) О них см.: "Предварительная фамильная роспись. Фененки", Конотоп 1915. Роспись дополнена сведениями, доставленными Николаем Иосифовичем Фененко (№ 55).

Фененки32

своей с 28 февр. 1770 г. при "резерфной команде казаков в дистанции Глибовской"; от этой команды он уволен 30 окт. 1770 г. и "отлучился" в Малороссийскую Коллегию для получения патента на чин сотничий; с 1771 г. и по 1782 г., по выбору шляхетства Глуховского повета, находился "в смотрении коронних, в повете Глуховском же состоящих, имений"; сотник (1782); с 14 апр. 1782 г. — бунчуковый товарищ; служил в Канцелярии Малороссийского Скарба (1782); за ним Кролевецкого у. в с. Камене и Глуховского у. в д. Морозовке м. 73, ж. 60 душ (1784); в 1784 г. бездетен.

Ж. – Агафия Ивановна Гладкая, дочь казака Воронежского.

5. \ 2. Федор Федорович, сотенный есаул; сотенный Глуховский комиссар (1756); † до января 1782 г.; владел частью Морозовки.

6. \ 3. Семен Родионович, священник.

7. \ 3. Иван Родионович.

IV.

8. \ 5. Яков Федорович, род. около 1750 г.; в службе с 1765 г.; с 23 июля 1781 г. — значковой товарищ; корнет в отставке (1798-1820); за ним в с. Камене и д. Морозовке м. 41, ж. 29 душ (1784); в Камене 23 и Морозовке 33 обоего пола душ (1798); жил в Морозовке.

Ж. – Феодосия Васильевна ___, дочь казака.

9. \ 5. Иосиф Федорович, род. около 1762 г.; в службе с 1777 по 1781 г. полковым канцеляристом Нежинской Полковой Канцелярии; 28 февр. 1783 г. определен к делам Кролевецкого Городового Магистрата; 25 мая 1786 г. — губернский регистратор; 7 янв. 1788 г. уволен; 15 янв. 1788 г. определен к письменным делам в Кролевецкий Уездный Суд; 30 апр. 1797 г. получил из этого Суда аттестат о службе; в 1798 г. был в отставке; губ. секретарь; избран в 1802 г. Дворянством комиссаром для сбора рекрутских денег; за ним с братом Александром в с. Камене м. 69, ж. 59 и д. Морозовке м. 66, ж. 56 душ (1787); за ним одним в с. Камене м. 17, ж. 21 и д. Морозовке м. 11, ж. 9 душ (1798); жил в Морозовке (1798); от дворянина Федора Кулябки приобрел с. Погребки; погребен в Морозовке.

Фененки33

Ж. – (1787) Анна Ивановна Перехрист, дочь хорунжего полковой артиллерии Ивана Павловича Перехриста.

10. \ 5. Александр Федорович, род. около 1764 г.; губернский регистратор (1787); в отставке (1798); коллежский секретарь (1809); за ним в с. Камене м. 18, ж. 13, д. Морозовке м. 11, ж. 22 души (1798); жил в д. Морозовке (1798), где и погребен.

Ж. – (1798) Матрона Васильевна Цитович, дочь протоиерея.

11. \ 5. Пелагея Федоровна.

За Петром Демченком, казаком с. Волокитина.

12. \ 6. Иван Семенович, род. около 1751 г.; в службе с 27 окт. 1774 г. в Малороссийской Коллегии; 18 марта 1775 г. — канцелярист; повытчик (1779); городовой секретарь (1785); 11 апр. 1785 г. — губ. секретарь; колл. секретарь, секретарь Курской Палаты Уголовного Суда (1795); за ним в Кролевецком у. недвижимое имение и Курского у. в с. Шумакове приданых м. 8, ж. – 7 и купленных м. 10, ж. 4 души (1795).

Ж. – Татьяна Алексеевна Мальцова, дочь помещика Суджанского у. Алексея Кирилловича Мальцова.

13. \ 6. Степан Иванович, был в военной службе.

14. \ 7. Антон Иванович, род. около 1770 г.; в службе с 6 марта 1788 г. канцеляристом в 1 Департаменте Курского Верхнего Земского Суда; служил там же канцеляристом и в 1795 г.

V.

15. \ 8. Василий Яковлевич, унтер-офицер Выборгского мушкетерского полка; губ, секретарь (1798); колл. регистратор (1803); жил в имении Будище, Глуховского у., и в д. Морозовке; погребен при церкви с. Каменя.

Ж. – Ксения Ивановна ___.

16. \ 8. Иван Яковлевич, унтер-офицер Нижегородского мушкетерского полка (1798); поручик (1817); жил в д. Морозовке (1842).

Ж. – Мария Ивановна ___.

17. \ 8. Михаил Яковлевич, в службе с 3 янв. 1798 г. унтер-офицером Нижегородского мушкетерского полка; 29 нояб.

Фененки34

1799 г. — подпрапорщик; 3 июля 1802 г. — портупей-прапорщик; 5 февр. 1803 г. — прапорщик; 25 мая 1806 г. — подпоручик; 11 сент. 1806 же года — поручик; 14 апр. 1810 г. — штабс-капитан; 2 апр. 1811 г. — капитан Пензенского пех. полка; 9 марта 1816 г. — майор при отставке; был в походах: 1806 г. — за Днестром, 1807 г. — при осаде Измаила, в Бессарабии, Молдавии и Валахии; 1810 г — при Туртукае, Рущуке, Бендерах; 1812 г., 1813 г. — при Новом Замостье, в Силезии, Богемии, Саксонии, при Лейпциге, 1814 г. — в Пруссии и Франции, при Краоне, Лаоне, при взятии Парижа; имел орд. св. Анны 4-ой степ.; владел имением в с. Макове, Глуховского уезда, где и жил; † до 1841 г.

Ж. – Елена Федоровна Ерошевицкая, жила в с. Макове (1841).

– \ 8. ___ Яковлевна, упоминается в 1798 г.

– \ 8. ___ Яковлевна, упоминается в 1798 г.

– \ 8. ___ Яковлевна, упоминается в 1798 г.

18. \ 9. Роман Иосифович, род. 28 сент. 1787 г. в приходе с. Литвинович, Глуховского у; в службу вступил 6 июля 1795 г. в Кролевецкий Уездный Суд; 6 марта 1797 г. — губ. регистратор; 30 апр. 1797 г. — уволен; 10 февр. 1799 г. — унтер-офицер Киевского гарнизонного полка; 4 февр. 1801 г. переведен в Иркутский гарнизонный полк; 14 марта 1809 г. — колл. регистратор при отставке из подпрапорщиков этого полка; затем служил с 23 февр. 1804 и по 1807 г. в Кролевецком Поветовом Суде; в 1806 г. был сотенным начальником и адъютантом в Земском войске от Кролевецкого уезда; затем служил во 2 батальоне этого войска казначеем и квартирмейстером; 8 апр. 1808 г, — губ. секретарь; после Отечественной войны жил в с. Погребках; от брата Федора наследовал Морозовку с хуторами при с. Мутике и г. Кролевце; купил у Глуховского Предводителя Дворянства Марченка имение Хижки; построил в Морозовке во имя Покрова церковь, у восточной стены коей и погребен.

Ж. – 1) Мария Михайловна Чуйкевич, дочь губ. секретаря;

2) ___ Лихошерст, † до мая 1826 г., родом из с. Митченок, дочь губ. секретаря; за нею приданого на 11780 руб.;

3) Варвара Сергеевна Пигарева, родом из Севского у.

Фененки35

19. \ 9. Федор Иосифович, род. около 1789 г.; в службе с 15 февр. 1796 г. в Кролевецком Городовом Магистрате; 15 февр. 1797 г. перемещен в Глуховскую городскую полицию; сержант Нижегородского пех. полка (1797); затем служил с 24 мая 1806 г. в Черниговском Губернском Правлении; 8 авг. 1803 г. — губ. регистратор; 31 дек. 1806 г. — колл. регистратор; 31 дек. 1809 г. — губ. секретарь; 13 ал р. 1811 г. — в Канцелярию Малороссийского генерал-губернатора (князя Я. И. Лобанова-Ростовского); с 25 марта 1813 г, — корнет 3 Полтавского Конно-казачьего полка; потом служил в Серпуховском уланском полку с 8 окт. 1813 г. подпоручиком; 31 янв. 1815 г. переведен в Жандармский полк; 16 февр. 1816 г. — поручик; 25 апр. 1816 г. — полковой адъютант; 9 дек. 1817 г. уволен от службы штабс-капитаном, после чего вскоре скончался; холост, жил в Морозовке, где и погребен у юго-восточного угла церкви; был в походе 1813 г. в Силезии и вообще заграницей; 1814 — во Франции.

– \ 9. Екатерина Иосифовна, род. около 1785 г.; в 1798 г. при отце не упоминается.

– \ 9. Прасковия Иосифовна, род. около 1796 г.

– \ 9. Евфросиния Иосифовна, род. 7 нояб. 1802 г.; получила приданого на 13090 руб.

За (с 1827 г.) Павлом Петровичем Каменецким, колл. асессором.

20. \ 10. Фома Александрович, род. 7 июля 1802 г. в Морозовке; в службе с 7 янв. 1807 г. в Кролевецком Поветовом Суде; 28 янв. 1808 г. — подканцелярист; 27 авг. 1808 г. — губ. регистратор; 14 июня 1812 г. — уволен; 29 июля 1819 г. вновь поступил на службу в тот же Суд; 23 марта 1820 г. — во 2 Департамент Черниговского Генерального Суда; 31 дек. 1820 г. — колл. регистратор; 31 дек. 1823 г. — губ. секретарь; 2 янв. 1825 г. — экспедитор; 31 дек. 1826 г. — колл. секретарь; 11 нояб. 1827 г. — столоначальник в правлении Государственного Заемного Банка; 14 мая 1829 г. — уволен; 3 сент. 1829 г. — помощник управляющего Орловской Удельной Конторы; 19 апр. 1830 г. — титул. советник; 16 нояб. 1837 г. — колл. асессор; 17 авг. 1837 же года — уволен от службы; 3 янв. 1843 г. — член Кролевецкого Уездного Комитета о продаже горячих напитков; Кролевецкий уездный судья (1849); колл. советник (1860); у него родовых 34 м. п. душ (1843); жил в Морозовке.

Фененки36

Ж. – Варвара Александровна ___.

21. \ 10. Гавриил Александрович, род. 27 марта 1805 г. в приходе с. Литвинович; окончил курс Новгородсеверской гимназии; в службе с 14 марта 1821 г. канцеляристом в Кролевецком Уездном Суде; 22 июня 1822 г. — к делам Черниговского гражданского губернатора; 31 дек. 1824 г. — колл. регистратор; 31 дек. 1827 г. — губ. секретарь; 31 дек. 1830 г. — колл. секретарь; 31 дек. 1833 г. — титул. советник; 20 февр. 1834 г. — в Канцелярию Могилевского гражданского губернатора; 1 нояб. 1834 г. — секретарь; 4 мая 1835 г. переименован в правители Канцелярии; 7 июня 1835 г. — правитель Канцелярии Черниговского гражданского губернатора; 26 апр. 1838 г. — колл. асессор; 26 апр. 1842 г. — надв. советник; 25 июня 1844 г. — уволен; 31 дек. 1844 г. — причислен к Департаменту Министерства Юстиции; 9 янв. 1845 г. — и. д. Архангельского губернского прокурора; 23 апр. 1845 г. — член Архангельского губернского Попечительного о тюрьмах Комитета; 22 февр. 1846 г. — и. д. Тверского губернского Попечительного о тюрьмах Комитета; 22 нояб. 1847 г. — колл. советник; 9 июня 1849 г. — и. д. председателя Гродненской Палаты Уголовного Суда; там же служил и в 1850 г.; за ним родовых Кролевецкого у. в дер. Морозовке м. п. 17 душ и 150 дес. земли (1850).

Ж. – София Васильевна Сахновская, дочь поручика; у нее родовых в м. Мене м. п. 21 душа и 150 дес. земли (1850).

22. \ 10. Илья Александрович, род. около 1806 г.; окончил курс Кролевецкого Уездного Училища.

23. \ 10. Василий Александрович, род. 31 окт. 1810 г. в с. Камене; титул. советник, жил в Козьмодемьянске в собственном доме (1846); чиновник особых поручений при Самарской Казенной Палате (1851); 19 нояб. 1853 г. определен в штат Главного Управления Западной Сибири.

24. \ 10. Петр Александрович, род. в 1816 г. в с. Камене; окончил курс Имп. Университета св. Владимира со степенью действительного студента в 1838 г.; в службе с 20 июня 1839 г. канцелярским чиновником в Орловской Палате Государственных Имуществ; утвержден в чине губ. секретаря; 1 июня 1840 г. — и. д. казначея и экзекутора; колл. секретарь, со старшинством с 20 июня 1842 г.; 11 дек. 1843 г. — чиновник особых поручений при той же Палате; 6 февр. 1847 г. — титул. советник; 29 авг. 1848 г. — Кромский окружной начальник; 22 сент.

Фененки37

1852 г. — колл. асессор; 26 февр. 1853 г — Малоархангельский окружной начальник; 3 сент. 1853 г. — надв. советник; 10 дек. 1858 г. — уволен; 22 мая 1863 г. — Витебский уездный исправник; 7 авг. 1864 г. получил орд. св. Станислава 2-ой степ.; 18 окт, 1866 г. — колл. советник; 10 мая 1867 г. — Полоцкий уездный исправник; у него родовых в Кролевецком у. 16 м. п. душ (1851); в с. Погребках 125 дес. земли, из коих поступило в надел 25 душам крестьян 75 дес. земли (1867); владел им. Оболь, Полоцкого у. (1870); в 1851 г. холост.

Ж. – Ольга Ильинична ___, † до 1867 г.

– \ 10. Прасковия Александровна, упоминается в 1798 г.

– \ 10. Феодосия Александровна, упоминается в 1798 г.

– \ 10. Татьяна Александровна, за нею хут. Филипповский.

За Григорием Григорьевичем Дорошенком.

25. \ 11. Евфимия Петровна Демченко, род. около 1770 г.

За Павлом Степановичем Фронскевичем, выходцем из Польши, находившемся на службе у Миклашевских в с. Волокитине; он род. около 1763 г., принял фамилию Фененка-Фронскевича и в 1811 г был колл. регистратором в отставке (в этот чин произведен 31 дек. 1809 г.); у него Глуховского у. в с. Волокитине м. 2, ж. 1 душа (1795), там же 2 м. п. души (1811); жил в Волокитине.

26. \ 12. Александр Иванович, род. около 1789 г.; титул. советник (1839).

– \ 12. Анастасия Ивановна, род. около 1788 г.

VI.

27. \ 15. Федор Васильевич, род. 20 апр. 1817 г. в д. Будище, Глуховского у.; служил офицером казачьих войск на Кавказе; холост; погребен на Кавказе.

28. \ 15. Николай Васильевич, род. 9 мая 1821 г. в д. Будище; окончил курс юридического факультета Университета св. Владимира; бывший надзиратель Волковысского Акцизного Управления (1866); владел 700 дес. земли при с. Таборов, Сквирского у., где и погребен.

Ж. – Альвина Федоровна ___.

Фененки38

29. \ 15. Платон Васильевич, род. 6 апр. 1826 г в д. Будище; колл. регистратор; гласный Кролевецкого, Конотопского Уездных и Черниговского Губернского Земских Собраний; владел 900 дес. земли при д. Морозовке и Локне, 1000 дес. в Конотопском у., 1100 дес. земли Путивльского у. при с. Погаричах, при с. Будище, Глуховского у., и при с. Таборове, Сквирского у.; холост; погребен в правом притворе церкви с. Каменя, Кролевецкого у.

– \ 15. ___ Васильевна.

За Иваном ___ Снежком.

– \ 15. Александра Васильевна, девица; погребена при церкви с. Каменя.

– \ 15. Мария Васильевна, девица.

30. \ 16. Георгий (Егор) Иванович, род. 8 янв. 1824 г. в с. Камене; восприемник — прадед его, поручик Василий Григорьевич Пешовец; владел частью имения Морозовки, где и погребен; холост.

– \ 16. Евдокия Ивановна, род. 8 янв. 1826 г, в с. Макове.

– \ 16. Надежда Ивановна, род. 16 сент. 1827 г. в с. Макове.

– \ 16. Анна Ивановна, род. 27 июл. 1831 г. в с. Макове.

– \ 16. Вера Ивановна, род. 21 сент. 1833 г. в с. Макове.

– \ 16. Мария Ивановна, род. 1 апр. 1835 г. в с. Камене.

31. \ 17. Николай Михайлович, род. 5 дек. 1825 г. в с. Макове; в службе с 16 янв. 1847 г. в Глуховском Уездном Суде; 21 янв. 1850 — колл. регистратор; 27 июня 1851 г. уволен от службы.

Ж. – Александра Ивановна ___.

32. \ 17. Яков Михайлович, род. 28 апр. 1827 г. в с. Макове; окончил курс Университета св. Владимира со званием действительного студента; в службе с 30 ноября 1853 г в Черниговском Губернском Правлении; 17 нояб. 1854 г. — губ. секретарь; 22 апр. 1856 г — уволен; с 22 июня 1863 г. — заседатель Глуховского Уездного Суда; 13 сент 1866 г. — колл. секретарь; 30 марта 1867 г. остался за штатом; владел 250 дес. земли в с. Макове (1867), где и погребен.

Фененки39

Ж. – Анна Петровна Кравченко, у ней родовых Кролевецкого у. в с. Быстрике 150 и Конотопского у. в с. Гутах 30 дес. земли (1867).

33. \ 18. Иосиф Романович, от 3 брака; род. 21 марта 1834 г. в с. Камене; окончил курс 1 Киевской гимназии; статский советник; председатель Конотопской Уездной Земской Управы; депутат Дворянства Конотопского уезда; почетный мировой судья; Конотопский уездный предводитель Дворянства (1882-1887); владел 75 дес. земли в Путивльском и 961 дес. земли при с. Хижках и Гайвороне, Конотопского у.; † 1911 г и погребен в склепе в с. Хижках.

Ж. – (с 4 февр. 1881 г. в с. Гайвороне) Евгения Федоровна Полуботок-Панченко, род. в 1849 г., в 1-м браке была за Петром Яковлевичем Скоропадским, † 1876.

34. \ 18. Иван Романович, от 3 брака; род. 19 дек. 1838 г, в с. Камене; в службе с 20 апр. 1856 г. унтер-офицером в Селенгинском пех. полку; 21 июля 1856 г. — подпрапорщик; 22 дек. 1856 г. переведен в Алексапольский пех. полк; 17 сент. 1858 г. переведен в Черниговский пех. графа Дибича-Забалканского полк; 16 нояб. 1858 г. — прапорщик; 27 мая 1861 г. — подпоручик; в дек. 1862 г. уволен в бессрочный отпуск; 7 июня 1863 г. прибыл в полк; 25 сент. 1863 г. — батальонный адъютант; 1 окт. 1864 г. — поручик; 12 дек. 1864 г. — командующий ротою; 16 мая 1865 г. — вновь батальонный адъютант; 14 дек. 1865 г. уволен от службы с чином штабс-капитана; Председатель Кролевецкой Уездной Земской Управы; с 4 июня 1875 г. — депутат Дворянства Кролевецкого у.; с 29 сент. 1875 по 1885 и с 1893 по 1896 г. — Кролевецкий Уездный Предводитель Дворянства; статский советник; владел Морозовкой и Погребками, а также лугами в Путивльском у.

Ж. – (с 21 апр. 1871 г. в с. Спасском, Кролевецкого у.) Мария Михайловна Ворожбит, род. около 1853 г., дочь штабс-капитана; за нею хут. Лукнов.

– \ 18. Платонида Романовна, от 1 брака; получила приданого на 7362 руб.

За (с 1838 г.) Семеном Валентиновичем Энгельгардт, поручиком, помещиком Ельнинского у.

– \ 18. Евдокия Романовна, от 2 брака; упоминается в 1882 г.

За Павлом Васильевичем Клочковым, штабс-капитаном.

Фененки40

– \ 18. Валентина Романовна, от 3 брака; девица; погребена в Хижках.

– \ 18. Ульяна Романовна, от 3 брака; девица.

35. \ 20. Николай Фомич, род. 3 июля 1836 г. в Орле; [воспр.: советник Орл. Каз. Пал., тит. сов. Александр Иванович Равский и штабс-капитанша Феодосия Александровна Соломкина].,.

36. \ 20. Александр Фомич, род. 25 мая 1839 г. в с. Камене, [Кролев. у.; воспр.: вдова штабс-капит. Татьяна Александровна Дорошенко].

Фененко Владимир Фомич
Владимир Фомич Фененко
https://ru.wikipedia.org

37. \ 20. Владимир Фомич, род. 10 февр. 1841 г. в с. Камене; действительный тайный советник, сенатор, кавалер ордена св. Александра Невского с бриллиантами; холост; † 27 янв. 1916 г. в Петрограде, погребен в Орле. (см. Некролог в "Новом Времени" 1916 г. № 14329).

38. \ 20. Петр Фомич, род. 25 июня 1843 г. в с. Камене.

– \ 20. Варвара Фоминична, род. 8 февр. 1849 г. в Кролевце.

39. \ 21. Василий Гаврилович, род. 13 сент. 1840 г. в Чернигове.

– \ 21. София Гавриловна, род. 26 апр. 1835 г.

– \ 21. Вера Гавриловна, род. 18 июня 1837 г.

40. \ 24. Александр Петрович, род. 20 окт. 1855 г. в Малоархангельске.

41. \ 24. Михаил Петрович, род. 22 окт. 1860 г.

– \ 24. Мария Петровна, род. 25 сент. 1856 г.

42. \ 25. Филипп Павлович Фененко, род. около 1792 г., в 1811 г. учился в Киевской Академии; подполковник (1835); холост в 1835 г.

43. \ 25. Иван Павлович Фененко, род. 31 окт. 1801 г. в с. Волокитине; в службе с 30 окт. 1814 г. в Черниговском Губерн-

Фененки41

ском Правлении; 12 нояб. 1818 г. — к делам Глуховского Уездного Суда; 3 дек. 1819 г. — колл. регистратор при отставке; за ним в хут. Фененковом (Девичий Луг), Глуховского у., м. 3, ж. 2 души (1835); жил в с. Волокитине.

Ж. – 1) ___ Уманец, дочь чиновника 13 класса;

2) Анна Павловна ___.

– \ 25. Елена Павловна Фененко, род. около 1793 г.

– \ 25. Евфросиния Павловна Фененко, род. около 1796 г.

44. \ 26. Василий Александрович, упоминается в 1839 г.

VII.

45. \ 28. Николай Николаевич, род. 9 мая 1866 г в г. Волковысске; окончил курс Петроградского {Петербургского} Университета кандидатом по юридическому факультету; податной инспектор в г. Сквире, статский советник; владел имением Таборов; скончался в д. Морозовке, погребен в Таборове, холост.

46. \ 31. Павел Николаевич, род. 13 дек. 1853 г. в с. Макове.

Ж. – Евфросиния Михайловна ___.

47. \ 31. Иван Николаевич, род 24 мая 1857 г. в с. Макове; губ. секретарь; † 25 апр. 1903 г. в с. Макове, где и погребен.

Ж. – (с 13 июля 1888 г. в г. Глухове) Мария Степановна Косачевская, дочь псаломщика, учительница с. Макова.

48. \ 32. Михаил Яковлевич, род. 28 сент. 1860 г. в с. Макове; подполковник (1915).

49. \ 32. Василий Яковлевич, род. 23 февр. 1863 г. в с. Макове; владел имением Маков, Глуховского у.

Ж. – ___.

50. \ 32. Федор Яковлевич, род. 1 сент. 1866 г. в с. Макове.

51. \ 32. Вячеслав Яковлевич, род. 19 сент. 1868 г. в с. Макове; капитан; в бою у Мазурских озер потерял правую руку, ранен в бок и взят германцами в плен (1915).

Фененки42

52. \ 32. Владимир Яковлевич, род. 29 июля 1873 г. в с. Макове; колл. секретарь, служит в Полевой почтовой Конторе в Радзивиллове (1915).

Ж. – Василиса Софрониевна ___.

53. \ 32. Александр Яковлевич, род. 15 мая 1876 г. в с. Макове; служил в Глуховской Дворянской Опеке с 26 апр. 1896 по 15 июня 1904 г.; губ. секретарь; с 14 мая 1907 г. — нотариус в г. Ряжске и (с 15 марта 1908 г.) в г. Коропе.

Ж. – Прасковия Яковлевна Андриевская.

– \ 32. Наталия Яковлевна, род. 22 авг. 1859 г. в с. Макове; девица, живет в им. Макове.

54. \ 33. Роман Иосифович, род. 26 дек. 1881 г. в с. Гайвороне; окончил курс Сумской Имп. Александра III гимназии и получил выпускное свидетельство из Университета св. Владимира; земский начальник в Конотопском у. (1915); владеет им. Гайворон.

Ж. – Наталия Андреевна Деливрон, дочь адмирала.

55. \ 33. Николай Иосифович, род. 14 апр. 1883 г. в Гайвороне; окончил курс Имп. Московского Университета; служил преподавателем физики в Кременчугском реальном училище; за исследование фауны Черниговской губернии получил диплом на звание действительного члена Имп. Московского Общества испытателей природы; с 1913 г. мировой судья 5 участка Конотопского округа, по избранию; гласный Черниговского Губернского Земского Собрания; владел хутором в дачах с. Рубанки, Конотопского у.; холост.

56. \ 33. Иван Иосифович, род. 5 янв. 1886 г, в Гайвороне; учился в Сумской Имп. Александра III гимназии; служил в 28 драгунском Новгородском полку; член Конотопской Уездной Земской Управы; владел имением Хижки.

Ж. – Евгения Васильевна Щербацкая, дочь члена Конотопской Уездной Земской Управы.

– \ 33. Варвара Иосифовна, род. 20 окт. 1884 г. в Гайвороне; за нею двор в г. Конотопе.

За Николаем Антоновичем Бокием, кандидатом на судебные должности.

Фененки43

– \ 33. Евгения Иосифовна, род. 2 дек. 1887 г. в приходе с. Хижок.

За Георгием Ивановичем Гирш.

57. \ 34. Иосиф Иванович, род. 7 янв. 1872 г. в с. Камене; окончил курс Университета св. Владимира; погребен в д. Морозовке в склепе.

58. \ 34. Владимир Иванович, род. 30 апр. 1873 г. в с. Камене; капитан; принимал участие в походе 1904 г.; за участие в настоящей войне награжден золотым оружием; владелец хут. Лукнова.

Ж. – ___.

59. \ 34. Василий Иванович, род. 1 янв. 1875 г. в с. Камене; окончил курс 1 Киевской гимназии и Университета св. Владимира; судебный следователь в г. Черкассах, а затем — по особо важным делам Киевского Окружного Суда; вел следствие по делу об убийстве П. А. Столыпина в Киеве (1911); владеет им. Морозовкой.

Ж. – Екатерина Григорьевна Ракочи, дочь помещика Кролевецкого у.; в 1-м браке была за ___ Ганзен.

60. \ 34. Сергей Иванович, род. 18 дек. 1877 г. в с. Камене; † младенцем.

61. \ 34. Андрей Иванович, род. 8 мая 1884 г в с. Камене; † в 5 классе гимназии.

– \ 34. Варвара Ивановна, род. 18 июля 1880 г. в с. Камене.

За Николаем Ивановичем Козачком.

– \ 34. Екатерина Ивановна, род. 29 апр. 1886 г. в с. Камене.

За Вячеславом Ивановичем Александровичем.

– \ 34. Валентина Ивановна, род. 3 нояб. 1889 г. в с. Камене; образование получила в Киевском Институте Благородных девиц и на Московских высших женских курсах.

За Николаем Владимировичем Рапп, помещиком Суджанского у.

62. \ 43. Василий Иванович, род. 5 окт. 1821 г. в с. Волокитине.

Фененки44

63. \ 43. Аркадий Иванович, унтер-офицер 17 пех. Архангелогородского полка (1868).

VIII.

64. \ 46. Всеволод Павлович, род. 18 окт. 1880 г. в Умани; окончил курс Черниговской гимназии в 1899 г.

65. \ 46. Евгений Павлович, род. 18 окт. 1883 г. в Чернигове; земский врач в Суражском у., Черниговской губ.

66. \ 46. Вячеслав Павлович, род. 21 марта 1886 г. в Чернигове.

67. \ 47. Валентин Иванович, род. 23 июля 1892 г в с. Макове; живет в г. Глухове, где служит в Почтово-Телеграфной Конторе.

68. \ 47. Евгений Иванович, род. 28 мая 1898 г. в с. Макове .

– \ 47. Александра Ивановна, род. 25 апр. 1889 г. в с. Макове

– \ 47. Фаина Ивановна, род. 28 марта 1900 г в с. Макове.

69. \ 53. Борис Александрович.

70. \ 53. Анатолий Александрович.

71. \ 53. Игорь Александрович.

– \ 53. Анастасия Александровна.

– \ 53. Анна Александровна.

72. \ 56. Владимир Иванович, род. 1909 г в Хижках.

73. \ 56. Николай Иванович, род. 1914 г. в Конотопе.

Фененки45

Указанием на происхождение рода Фененков из пределов бывшего казацкого Корсунского полка служат упоминания в Реестрах 1649 г. следующих лиц, носящих имена и фамилии, тождественные или близкие по звуку к "Фененко": в Корсунском полку, в сотне Корчовской упомянут Фенець Деруденко; в Герасименковой сотне — Хвен Коломыйченко и Матюшка Фененко, в сотне Максима ГородийскогоХвенко Барашенко и в сотне Демковой — Фенка Ющенко (Реестр 1649 г., изданные О. М. Бодянским, стр. 92, 95, 97 и 101). Возможно, что от одного из здесь указанных лиц происходил и Влас Фененко, от которого ведут свой род дворяне Фененки.

Ханенки46

Ханенки.

1. Щит: в голубом поле красная башня, сопровождаемая сверху и справа двумя сияющими звездами, а снизу и с боков арматурой.

А. Ч. Д., № 5116 (привилегия Короля Польского Яна Казимира, 1661 г.).

2. Щит: в голубом поле три башни (красная крепость о трех башнях и трех вратах), сопровождаемых сверху (шестиконечной) звездой. Нашлемник: три страусовых пера.

Серебряная чарка, украшенная золоченым резаным гербом, генерального хорунжего Николая Ханенка (XVIII в.) в М. Т., № 351.

Черн. сб. — (А. Ч. Д., № 5416). — Собр. П. Я. Д.

Потомство Лаврентия и Сергея Ханенков.

М.Р., т. V. — Милор., ч. II, стр. 584; ч. III, стр. 363-364; ч. VI, стр. 210-212. — "Киевск. Стар." 1884 г., № 3. — Лз., I. — Списки Черниг. дв, 1783 г.

Источник:

Лукомский В.К., Модзалевский В.Л. "Малороссийский гербовник". СПб. 1914. Стр. 193.

Изображение: http://heraldry.com.ua

I.

1. Стефан Ханенко.

Ж. – Анна Домашевская, старостянка Лукомская, отбитая им от татар, (см. ст. арх. Филарета в прибавл. к Черн. Епар. Вед. за 1865 год).

II.

2. \ 1. Лаврентий Стефанович, смолоду служили {с братом СергеемВ.Т.} в войске Запорожском; 1674 — пришли "под Российскую державу". 9 сентября 1661 г возведены в польское шляхетство и дан герб: "башня каменная красная, а над нею золотая звезда в голубом поле, такая же звезда над шлемом". Перешли на левый берег Днепра.

Ж. – Анна Лищанка, жива 1704.

3. \ 1. Сергей Стефанович, † безд.

Ханенко Михайло Стефанович
Михайло Стефанович Ханенко
http://library.kr.ua

4. \ 1. Михайло Стефанович, 17 марта 1674 г., при избрании гетманом Самойловича, передал Самойловичу войсковые клейноды: булаву; бунчук, пушки и печать, данные ему, Ханенке, польским королем, за что 10 апреля 1674 г. дана ему царская грамота с "милостивым словом"; гетман правого берега Днепра; перешел на левый берег и поселился в м. Лохвице.

III.

5. \ 2. Данило Лаврентьевич, наказной полковник Лубенский, † 1695, убит под креп. Таванью.

Ж. – 1) ___, дочь генер. писаря Ивана Васильевича Ломиковского;

2) ___.

6. \ 2. Федор Лаврентьевич, уп. 1704; сотн. Козелецкий (1705), полковой есаул; с 1722 по 1737 — полковой обозный Киевский, жил в Козельце; пом. дер. Дешек и Тарасова; духов, зав. его — 18 февраля 1744 г.; погреб. при Соборе Спаса в Козельце.

Ж. – 1) Федора [Фоминична – см. т.4, стр.827] Сулима, вдова Марка Ольховского;

2) Прасковья Андреевна Товстолес.

Ханенки47

7. \ 4. Яков Михайлович, поселился с отцом в Лохвице.

IV.

8. \ 5. Николай Данилович, р. 30 ноября 1691 г.; автор "Записок" 1727-1753; в службе с 1710; был в походе 1711; с 1717 г. — старший канцелярист войсков. канцелярии; в 1722 г. посылан к государю с просьбой о новом гетмане, был в Астраханском походе; снова послан к Петру с той же просьбой, посажен в крепость, откуда освобожден Имп. Екатериной; с 1728 г. судья полковой Стародубский; был в 1728 и 1730 г.г. с гетманом в Москве; 1738 — обозный Стародубовского полка, был за полковника в походе к Перекопу; 1739 — был в Молдавском походе; 1740 — судья Генерального Суда, в течение 13 лет составлял свод местных прав; с 1741 г. — генеральный хорунжий; 1745 — 49 — депутат Украины в СПб; 1751 — управлял в Спб. походной канцелярией Гетмана; 13 янв. 1752 г. получил от Гетмана — с. Комань, Лесконоги, Юхнов, Городище, Чаусы, Случевск, Дареевск, Сопычи, Муравьи и Подище; в 1732 г. от Апостола получил Чубаров и Куров; 6 июня 1730 г. унив. на Перегон с Дешковичами и с. Курово и Кубарово (Чубарово). 19 сентября 1751 (генер. хорунжий) — унив. на с. Куров, Чубарово и хут. Василевку; вместо отошедших к Польше маетностей, мест. Вадоть и с. Соловеевку, даны ему, знатн. войсков. канцеляристу, по унив. 2 апреля 1723 г. в Погарской сотне село Перегон с Дешковичами, на что Царская грамота — 31 декабря 1732. (Его двоюродный брат по матери сотник Золотоношский — Константий Леонтович. Его духов. зав. 13 декабря 1759 † до 21 февраля 1760); правитель Генер. Канц. С Петром Апостолом и Василием Гудовичем (1759) — кандидат в Генеральные писари (1759); духовное завещ. его — 13 декабря 1759. † 27 января 1760.

Ж. – (с 1728 г.) Ульяна Петровна Корецкая (неграмотная), дочь бунчукового товарища; р. 28 июля 1715 † 29 декабря 1775.

9. \ 5. Иван Данилович, священник соборной Святоспаской церкви в Козельце, 1759.

Ж. – Евфросиния Иосифовна ___.

10. \ 5. Андрей Данилович, уп. 1730.

11. \ 6. Андрей Федорович, † ранее отца.

Ж. – Анна ___ Мокриевич, в 1744 г. жена бунчуков. товар. Федора Чуйкевича.

Ханенки48

12. \ 6. Иван Федорович, от 2-го брака; бунчуковый товарищ (1737), слепой (1744); помещик хут. Мокреца и с. Бобрика.

– \ 6. Евфимия Федоровна, от 2-го брака.

За: 1) Иваном Прутянулом;

2) Григорием Пароженко.

– \ 6. Евдокия Федоровна, от 2-го брака.

За Николаем ___ Забелой (1744).

V.

13. \ 8. Петр Николаевич, крещен 28 ноября 1731 (воспр.: стародубов. полковник Александр Иванов. Дуров и "панее Андриева Миклашевская" [возможно имеется ввиду Евфросиния Павловна Миклашевская, жена Андрея Михайловича Миклашевского - Т.Б.]); † 18 января 1733, в Стародубе.

14. \ 8. Василий Николаевич, в службе в л. Драгунском Голштинском п., поручик 1751, флигель-адъютант Петра III и кавалерии капитан 1752; по † Петра III вышел в отставку майором и жил в с. Чаусах; жив 1786; † безд.; по завещанию отца получил: Стародубов. п., в сотне Новгородской с. Лесконоги, Комань и д. Юхнов; Погарской сотни с. Чаусы, Случевск, Дареевск, дер. Муравьи и Сапучи; во 2-ой полков. сотне с. Курковичи; в Новоместск. сотне слободки: Николаевку и Кургановку — все эти имения перешли после его † к брату Ивану.

15. \ 8. Иван Николаевич, из флигель-адъютантов чина капитанского — в секунд-майоры — 24 ноября 1771, первый Погарский уездный предводитель дворянства, подполковник; по завещ. отца получил с. Городище, д. Чубаров, Куров и хут. Василевку; 1783 — за ним 1322 д. о. п.

Ж. – (1771) София Григорьевна Горленко, род. 1749. † 30 марта 1813 г. на 63 г. (Выдуб. м.), дочь надв. сов. Григория Андреевича.

– \ 8. Анна Николаевна.

За бунчуков. товар. Иосифом Васильевичем Рославцом.

– \ 8. Анастасия Николаевна, уп. 1747.

За бунчуков. товар. Петром Федоровичем Савичем.

– \ 8. Марфа Николаевна, дев. 1759.

– \ 8. Евфросиния Николаевна, малол. 1742; дев. 1759.

Ханенки49

– \ 8. Евдокия Николаевна, дев. 1759.

16. \ 9. Моисей Иванович, р. 28 августа 1745 г. в Козельце; священник в Лемешах; пом. дер. Ставиской, 4 душ Козелецк. у. (наследовал после Генер. судьи Захария Шийкевича и генеральн. хорунжего Николая Ханенка); жив 1811.

Ж. – Стефанида ___, двор.

17. \ 11. Михайло Андреевич, 1744 — малолетний; дед завещал ему Дешки и Тарасов.

18. \ 12. Игнатий Иванович, в службе с 1770 г.; из войсков. товар. Киевского полка в бунчуковые — 18 марта 1784 (1787); пом. Остерского у. с. Бобрика, д. Мокрыцы и хут. Опанасова — 74 д. о. п.; в 1787 г. ему 37 л., сл. род. 1750.

Ж. – (с 27 января 1773 г.) Наталья Степанов. Барановская, дочь надворного советника.

19. \ 12. Григорий Иванович, войсковой товарищ — 29 июня 1782 г.; р. 1755; 1787 — поруч. в отст., пом. Остерск. у. сел. Бобрика, Заворич и Мокрыцы — 75 д. о. п., холост.

VI.

19{20}. \ 15. Александр Иванович, 1816 — полковник, помещик хут. Чегреевки; служил в Коллегии Иностр. дел, секретарь посольства в Англии, потом Суражский маршал и стат. сов. † безд.

20{21}. \ 15. Николай Иванович, флота капитан-лейтенант. † безд.

21{22}. \ 15. Евгений Иванович, флота унтер-лейтенант. † безд.

22{23}. \ 15. Лев Иванович, † в молодости.

23{24}. \ 15. Павел Иванович, † в молодости.

24{25}. \ 15. Иван Иванович, р. 21 июня 1787 г. в с. Городище, Старод. у. † до 1851; в службе юнкером Кавалергардск. п. 28 мая 1805; корнет Изюмского Гусарск. п. — 17 августа 1806, поруч. — 23 апреля 1809; 1805 — под Аустерлицем, 1806 — под Пултуском, 1807 — под Прейсиш-Эйлау, 1812 — под Смолен-

Ханенки50

ском и Бородиным; 1814 — во Франции, где Владим. 4 ст. с бантом, шт.-ротм. при отст. 30 мая 1816.

Ж. – Екатерина Ивановна Третьякова, 1851 — вдова, пом. с. Лесконог.

25{26}. \ 15. Венедикт Иванович, корнет † безд.

– \ 15. Ульяна Ивановна.

26{27}. \ 16. Иван Моисеевич, р. 1770; диакон Собора в Козельце, 1798; священник Троицкой ц. там же (1804).

Ж. – Евфросиния ___, свящ. дочь.

27{28}. \16.  Николай Моисеевич, р. 1771; диакон в Лемешах, 1798; потом священник.

Ж. – Мария ___, дочь поручика.

28{29}. \ 16. Филипп Моисеевич, р. 1779; 1798 — в Киевской Академии.

29(30}. \ 16. Петр Моисеевич, р. 1780; 1798 — в Киевской Академии; 1816 — 30 священник в с. Лемешах; помещик 5 душ.

Ж. – Иулиана ___.

– \ 16. Марианна Моисеевна, р. 1790.

– \ 16. Мария Моисеевна, р. 1791.

30.{31}. \ 17. Осип Михайлович, р. 1767; прапорщик при отставке из кадет Чернигов. легкоконного п. — 23 февраля 1782 (1787); помещ. Козелецк. у. д. Демешки, Тарасово, Самсоны — 216 д. о. п. (1787).

31{32}. \ 18. Андрей Игнатьевич, р. 1774; пом. 10 душ в с. Бобрике, Остерского у.; в службе в Остерск. уездном Суде — 27 июля 1791; канцеляристом — 24 марта 1792; колл. рег. 31 декабря 1800; губ. секретарь — 31 декабря 1803; заседатель (4 февраля 1812 — 3 февраля 1815) Остерск. Нижн. Земск. Суда.

32{33}. \ 18. Моисей Игнатьевич, крещен 9 сентября 1785; за ним в Остерском у. с братом 22 души; в службе канцеляристом Киев. Казенн. Палаты — 1 марта 1800; коллеж, регистратор — 31 декабря 1804; губ. секр. — 31 декабря 1807; колл.

Ханенки51

секр. 31 декабря 1810; титул. сов. 31 декабря 1813; коллеж. асес. 22 августа 1826; в 8 класс — 24 октября 1829; 7-го кл. 22 августа 1831; помощн. столонач. Палаты — по 1 марта 1809; в Канцел. Киев. гражд. Губернатора — по 12 января 1811; столонач. Киев. Казенн. Палаты — с 12 января 1811; асессор палаты — 8 ноября 1817; губернский казначей — 4 марта 1820 (1832); Анны 3 степ. — 29 января 1832; Владим. 4 степ. — 23 марта 1834; Станисл. 3 степ. — 21 августа 1836; уволен от службы — 30 сентября 1836.

Ж. – Евдокия ___ Романовская, дочь кол. асес.

– \ 18. Марфа Игнатьевна, р. 1777.

VII.

33{34}. \ 24{25}. Александр Иванович, р. 12 июля 1816 г., в с. Городище, Старод. у.; не окончил курса словесных наук в Московск. Университ.; канцелярист в Канцелярии Чернигов. гражд. губернатора — 7 июля 1835; увол. от службы — 13 октября 1836; канцелярский служитель СПб. Главн. архива Колл. Иностр. Дел — 14 мая 1837; колл. рег. 24 февраля 1838; помощн. столонач. архива — 1 февраля 1839; увол. 31 января 1840; Депутат двор. Стародубов. у. — 10 октября 1841; почетн. смотрит. Погарских уездн. училищ — 16 марта 1841; уволен от должности — 16 мая 1841; губ. секр. — 21 мая 1843, уволен от службы — 21 марта 1846; коллеж. секрет. — 3 октября 1846; пом. 874 душ в Стародубов. и Суражском у.у.; колл. секр. 1849-1857.

Ж. – Екатерина Васильевна ___.

34{35}. \ 24{25}. Иван Иванович, р. 4 сентября 1817, в Городище; коллеж. секрет. (1869).

Ж. – Екатерина Богдановна ___.

35{36}. \ 24{25}. Михаил Иванович, р. 2 сентября 1818, в Городище; † до 1869; гв. поручик, Новгородсеверск. у. предв. двор. (1845).

Ж. – гр. Лидия Михайловна Гудович, р. 22 октября 1824, дочь генер.-майора Михаила Васильевича.

– \ 24{25}. Елена Ивановна.

– \ 24{25}. Екатерина Ивановна.

Ханенки52

– \ 24{25}. Анна Ивановна, дев. 1853.

? За Петром Дмитриевичем Жеребцовым ?

36{37}. \ 26{27}. Михаил Иванович, р. 1794.

37{38}. \ 26{27}. Георгий Иванович, р. 23 апреля 1804, в Козельце; в службе копиистом Козелец. духовн. правления — 3 июня 1827; подканцелярист — 27 сентября 1827; канцеляр. — 22 декабря 1827; колл. реп — 3 декабря 1833; в Козелецк. Городск. Полиции — 20 февраля 1835; надзиратель — 20 декабря 1836; губ. секр. — 31 декабря 1838; частный пристав в Чернигове — 25 декабря 1843; коллеж, секрет. — 10 января 1845; за ним: дом в Козельце и 60 дес. земли в Козелецком у.; коллеж. секр. (1870).

Ж. – Анастасия Васильевна ___.

– \ 26{27}. Мария Ивановна, р. 1795.

38{39}. \ 27{28}. Павел Николаевич, р. 1800, в Лемешах; из духовного звания Чернигов. губ.; в СПб. Медико-Хирургич. Акад. — 17 марта 1829; лекарь 1-го отделения и младший лекарь Чернигов. пехотн. п. 6 августа 1825; шт.-лекарь — 15 октября 1828; Св. Анны 3 ст. — 19 ноября 1829; старший лекарь Полтав. пехотн. п. — 9 июня 1830; Владим. 4 ст. — 6 августа 1830; полковой штаб-лекарь Полтав. пех. п. — 4 сентября 1833; колл. асес. — 2 ноября 1835; надв. сов. 31 декабря 1842; колл. сов. 27 апреля 1847.

Ж. – (20 апреля 1836, в Белове) Мария Францовна Кальбинская, дочь колл. сов.

39{40}. \ 29{30}. Алексей Петрович, р. 17 марта 1808, в Лемешах; колл. рег.

Ж. – Анна Даниловна Стрешенцова.

40{41}. \ 29{30}. Яков Петрович, колл. рег. (1851).

– \ 29{30}. Мария Петровна.

За ___ Токаревым (1851).

41{42}. \ 32{33}. Павел Моисеевич, р. 1 сентября 1812, в Киеве; в службе унтер-офицером Воронеж. пех. п. — 3 марта 1829; подпрапорщ. — 29 апреля 1829; портупей-прапорщ. — 10 июня 1830; в Виленск. пех. п. — 30 апреля 1832; прапорщ. — 24 декабря 1834; увол. от службы — 7 ноября 1835; колл. рег. 1840.

Ханенки53

42{43}. \ 32{33}. Николай Моисеевич, р. 15 мая 1828, в Киеве.

– \ 32{33}. Татьяна Моисеевна, р. 1811.

За поруч. в отставке [Иваном Петровичем] Тризной [с 19 авг. 1827 г. в Киеве - см. т. 5, вып. 2, стр. 12 - Т.Б.].

– \ 32{33}. Агния Моисеевна, р. 1818.

За отст. капитаном ___ Жорго (?).

– \ 32{33}. Анастасия Моисеевна, р. 1828.

VIII.

43{44}. \ 33{34}. Алексей Александрович, р. 4 ноября 1840, в Городище.

44{45}. \ 33{34}. Александр Александрович, р. 6 мая 1850, в Городище.

45{46}. \ 33{34}. Константин Александрович, р. 18 августа 1851, в Городище.

– \ 33{34}. Анастасия Александровна, р. 10 февраля 1845, в Городище.

Ханенко Богдан Иванович
Богдан Иванович Ханенко
https://uk.wikipedia.org

46{47}. \ 34{35}. Богдан Иванович, р. 11 января 1849, в с. Латоках, Суражс. у.

Терещенко Варвара Николовна
Варвара Николовна Терещенко
http://antikvar.ua, https://uk.wikipedia.org

[Ж. Варвара Николовна Терещенко, дочь Николы Артемьевича Терещенка - Т.Б.].

47{48}. \ 34{35}. Иван Иванович, р. 30 сентября 1860, в Латоках.

– \ 34{35}. Екатерина Ивановна, р. 28 октября 1851, в Латоках.

– \ 34{35}. София Ивановна, р. 7 января 1853, в Латоках.

48{49}. \ 35{36}. Михаил Михайлович, р. в д. Юхнове, Новг.-Северск. у., 17 июня 1851.

– \ 35{36}. Лидия Михайловна, р. в Юхнове, 20 ноября 1842.

– \ 35{36}. Екатерина Михайловна, р. в Юхнове, 23 октября 1845.

49{50}. \ 37{38}. Петр Георгиевич, р. 22 декабря 1828, в Козельце; из Козелецк. у. Училища — канцел. служитель Козелецк. уездн. Суда — 10 сентября 1845; и. д. — 16 декабря 1849 и столонач.

Ханенки54

— 17 мая 1850; колл. рег. 25 января 1854; губ. секр, — 20 февраля 1858; секрет. уездн. Суда Гродненс. уезда — 5 октября 1864; колл. секр. — 9 ноября 1865; заседатель того же Суда — 23 февраля 1866; титул. сов. — 18 июня 1868 (1870).

Ж. – (с 26 сентября 1854 г., в г Остре) Александра Григорьевна Иванченкова-Штемичева.

50.{51}. \ 37{38}. Василий Георгиевич, р. 22 декабря 1835, в Козельце.

– \ 37{38}. Евдокия Георгиевна, р. 23 февраля 1833, в Козельце.

– \ 37{38}. Варвара Георгиевна, р. 27 ноября 1843, в Козельце.

– \ 38{39}. Ольга Павловна, р. 20 мая 1839.

– \ 38{39}. Надежда Павловна, р. 12 августа 1842.

– \ 38{39}. Анна Павловна, р. 5 декабря 1844.

– \ 38{39}. София Павловна, р. 8 марта 1849.

51{52}. \ 39{40}. Петр Алексеевич, р. 21 декабря 1836, в Лемешах.

52{53}. \ 39{40}. Иосиф Алексеевич, р. 4 апреля 1843, в Лемешах.

– \ 39{40}. Мария Алексеевна, р. 26 января 1839, в Лемешах.

– \ 39{40}. Варвара Алексеевна, р. 24 декабря 1840, 8 Лемешах.

IX.

53{54}. \ 49{50}. Илья Петрович, р. 29 июля 1855, в Козельце; 1870 — в Гродненской Гимназии.

54{55}. \ 49{50}. Николай Петрович, р. 2 декабря 1862, в Козельце.

Ханенки55

55{56}. \ 49{50}. Дмитрий Петрович, р. 3 февраля 1865, в Гродне.

56{57}. \ 49{50}. Георгий Петрович, р. 21 апреля 1867, в Гродне.

– \ 49{50}. Варвара Петровна, р. 1 декабря 1858, в Козельце, 1870 — в Гродненской Гимназии.

– \ 49{50}. Клавдия Петровна, р. 20 марта 1869, в Гродне.

В роспись не вошли:

1. Анна X., дочь б. тов., за сек.-майор. Киев. Гарнизона, Тимко Алексеев. Козиным (47 л.).

Ханенко Василий Александрович
Василий Александрович Ханенко
https://ru.wikipedia.org

[2. Василий Александрович Ханенко, род. 24 июня 1878 г., член IV Государственной думы от Черниговской губернии. Землевладелец Стародубского уезда (2480 десятин) - Т.Б.]

Ходолеи56

Ходолеи *).

Андрей Богданович Ходолей и Веремий Иемянович (?) Мищенко, шляхтичи Любецкие, продали 15 апр. 1625 г. свои грунты Анне Семеновне Мицкевичевой.

Потей Худолей, стародавний мешканец Любецкий, до 1701 г. продал пляц свой под замком Любецким Кириле Зыковичу, мещанину и слесарю Любецкому.

1. Потомство Гапона Ходолея.

I.

1. Гапон, жил в XVII в.

II.

2. \ 1. Кирилл Гапонович Худолей, в 1676 г. был Черниговским полковым писарем в походе под Канев; упоминается в 1675 и 1677 г. в Любече; Любецкий сотенный писарь (июнь 1683, авг. и нояб. 1684, июнь 1688); товарищ сотни Любецкой (авг. 1691); атаман городовой и сотник наказной Любецкий (июнь 1695 г.); атаман городовой Любецкий (май и ноябрь 1695); затем служил, по семейному преданию, полковым есаулом в 1-м Охочекомонном полку; жил в окт. 1697 г. в Любече.

III.

3. \ 2. Моисей Кириллович, в мае 1713 г. упоминается на сотенном уряде в Пирятине; "млинами в полку Лубенском заведуючий" (апр. 1716); знатный товарищ войсковой (1716); товарищ полка Лубенского (ноябрь 1719); бунчуковый товарищ, был в Низовском походе (1725-1728), а также в Ногайском, Крымском, Хотинском, Очаковском и Днестровском походах; 14 нояб. 1712 г. получил гетманский универсал на "млин и грунта, от тестя его, пана сотника Пирятинского ему дание, а именно: на хутор, прозываемий Липовий, з лесом, со всеми до него при-

*) Роспись дополнена сведениями, полученными от Матвея Григорьевича Астряба.

Ходолеи57

надлежностьми, ниже села Сурмачувки стоячие — ж ув острове Дерешовском, пониже леса покойного судии Лубенского будучие; на сад, под местом Пирятином знайдуючийся, прозиваемий Чернявским, на двор Арадиненков, Павлом Буслом проданний, в самом местечку стоячий, и на млин под Пирятином на гребле стоячий"; 9 апр. 1716 г. получил универсал полковника Марковича на постройку одной клетки в млине на Каплинской гребле, купленном его тестем; 21 июля 1716 г. получил от генер. судьи Ивана Черныша подтвердительный лист на владение купленным в с. Яцинах млином; 12 нояб. 1716 г. получил гетманский универсал, дабы с его млина в с. Яцинах на р. Многой "поколющины не брано и людей в панщину, в тих хатах (пяти, при млине) мешкаючих, до тяглости не употреблено"; в апр. 1719 г., по разделу со своими шуринами, Иваном и Петром Вакуловичами, и свояком, священником Преображенской Пирятинской церкви Стефаном Феодоровичем, получил из движимости своего тестя 20 коней и 15 штук "товару"; 24 янв. 1727 г. уступил Якову Андреевичу Марковичу лес Михеевский, близ Перервинец, стоящий над Сухой Оржицей; бунчуковый товарищ (1754).

Ж. – 1) (1724) ___ Семеновна Вакулович, дочь сотника Пирятинского (1696-1718);

2) (1728) Мария Ивановна Войцехович, дочь знатного войскового товарища Ивана Богдановича Войцеховича; о ее самоуправстве по отношению к Вакуловичам (см.: Стороженки "Фамильный архив", т. VII, стр. 75, а также "Киевскую Старину" 1891 г., январь, стр. 139).

IV.

4. \ 3. Степан Моисеевич, значковой товарищ Лубенского полка (1745); за ним в дер. Смотриках, Пирятинской сотни, 19 дворов (1745); † до 1776 г.

Ж. – Ульяна Семеновна ___, род. около 1713 г.; жила в с. Харьковцах (1776-1787).

5. \ 3. Моисей Моисеевич, род. около 1725 г.; значковой товарищ Лубенского полка (1745); войсковой канцелярист (1766); в отставке (1786); у него двор в Пирятине (1745); за ним Пирятинского у. в с. Яцинах и хут. Ахремовском обоего пола 77 душ (1786); жил в с. Яцинах (1786).

Ж. – Пелагея Антоновна Милорадович, род. около 1732-1734 г.; дочь надв. советника.

Ходолеи58

6. \ 3. Максим Моисеевич, значковой товарищ Лубенского полка (1754); 16 февр. 1754 г., с ведома отца, продал "дедовския свои добра" в Любече, именно двор и грунты сотнику Любецкому Василию Силичу за 100 руб. и 15 носаток горелки; † до 1776 г.

7. \ 3. Иван Моисеевич, род. около 1732 г.; в службе с 1762 г. по 1764 г. у письменных дел Лубенского гродского суда; получил 3 марта 1768 г. от этого Суда аттестат; с 1764 г. — значковой товарищ Лубенского полка; 28 апр. 1772 г. получил от Лубенской Полковой Канцелярии аттестат; с 12 янв. 1774 г. — войсковой товарищ; † до 1783 г.

Ж. – Анна Антоновна Булавка, род. около 1746 г., дочь войскового товарища; за нею часть с. Переписи, Городнянской сотни; жива в 1783 г.

– \ 3. Прасковия Моисеевна, род. около 1734 г.

За (с 23 янв. 1754 г.) Иваном Ивановичем Товстолесом, надв. советником, род. 30 апр. 1717 г.

– \ 3. Матрона Моисеевна.

За Адамом Семеновичем Столповским, надв. советником, род. около 1736 г., † 1802 (погребен 16 ноября).

V.

8. \ 4. Иван Степанович, род. около 1746 г.; в службе с 1760 г.; 14 окт. 1782 г. — войсковой товарищ; в отставке в 1786 г.; за ним Пирятинского у. в с. Харьковцах (где живет) и д. Смотриках обоего пола 212 душ (1786).

Ж. – (1776) Агафия Александровна Бутовская, род. около 1757 г., дочь полкового есаула.

– \ 4. Елена Моисеевна, род. около 1759-1760 г.; † до 1797 г.

За Кириллом Ивановичем Нестелеем, колл. асессором, род. около 1753-1754 г.г.

9. \ 5. Василий Максимович, род. около 1765 г.; сотенный есаул (1783); губ. регистратор (1803-1813); за ним в х. Слепородском (где и живет) м. 21, ж. 20 душ (1798); жил в Пирятине (1803-1813).

Ж. – Ирина ___, род. около 1771 г., дочь дворянина.

Ходолеи59

– \ 6. Татьяна Максимовна.

За (1798) Михаилом Стасюковым, полковым есаулом, род. около 1759 г.

– \ 6. Екатерина Максимовна, род. около 1762 г.

За (1786) Иваном Кадяном, войсковым товарищем в отставке; за ним в Лохвицком у. обоего пола 65 душ (1786).

– \ 6. Прасковия Максимовна, род. около 1771 г.

За (1798) Кириллом Романовичем Колодкевичем, колл. регистратором (1803),

10. \ 7. Иван Иванович, род. около 1768 г.; коллежский канцелярист; губ. секретарь (1795); по ревизии 1795 г. за ним было 149 душ крестьян; помещик Городницкого у. (1795).

11. \ 7. Елисей Иванович, род. около 1776 г.; в службе с 15 нояб. 1794 г. офицером л.-гв. Преображенского полка; 27 февр. 1796 г. — сержант; 22 янв. 1797 г. — армии прапорщик; 29 окт. 1798 г. — подпоручик при отставке; помещик Городницкого у. (1795); за ним числилось в 1840 г. Городницкого у. в с. Суличевке 60 м. п. душ; жил в с. Суличевке (1811).

Ж. – Надежда ___.

VI.

12. \ 8. Григорий Иванович, род. около 1771 г.

13. \ 8. Георгий (Юрий) Иванович, род. 12 сент. 1784 г. в с. Харьковцах; в службе с 20 авг. 1795 г. подканцеляристом в Екатеринославском Губернском Правлении; 21 апр. 1797 г. — канцелярист; 3 апр. 1798 г. — регистратор; 21 дек. 1798 г. — колл. регистратор; 31 дек. 1801 г. — губ. секретарь; с 27 янв. 1807 г. и. д. земского исправника Екатеринославского у.; 25 апр. 1807 г. утвержден в этой должности; 31 дек. 1807 г. — титул. советник; 17 янв. 1813 г. — в 8 класс; 25 дек. 1813 г. получил орд. св. Владимира 4-ой степ.; с сент. 1826 г. — Лохвицкий поветовый маршал Дворянства и по день 2 августа 1829 г.; о нем см. И. Фр. Павловский, К истории Полтавского Дворянства, т. I, стр. 1 [Приложение, стр. III - Т.Б.].

Ж. – Варвара Ивановна Себастианович, помещица с. Бербениц, Лохвицкого у. (1846-1851).

Ходолеи60

14. \ 8. Андрей Иванович, род. около 1783 г,; поручик, подкоморий Пирятинского повета (1832).

Ж. – Анастасия Ивановна ___.

15. \ 8. Иван Иванович, род. 18 апр. 1785 г. в Харьковцах; в службе с 31 июля 1812 г. в ополчении; при формировании из Полтавского ополчения конной бригады определен 5 февр. 1813 г. сотенным есаулом в 1 Конно-казачий полк; 16 дек. 1814 г. уволен в дом; 27 июня 1822 г. — канцелярист Пирятинского Казначейства; 31 дек. 1825 г. — колл. регистратор; 31 дек. 1828 г. — губ. секретарь; 12 нояб. 1830 г. — в Межевой Суд; 31 дек. 1832 г. — колл. секретарь; 22 марта 1839 г. уволен от службы.

16. \ 8. Осип Иванович, род. 12 сент. 1794 г.; в службе с 17 июня 1810 г. юнкером в 28 егерском полку; 3 мая 1812 г. — портупей-прапорщик; 10 марта 1817 г. — прапорщик; 19 янв. 1818 г. — подпоручик; 13 янв. 1819 г. — подпоручик; 15 марта 1823 г. — уволен от службы; помещик Лохвицкого у. (1848).

Ж. – Екатерина Яковлевна Алопеус, дочь надв. советника.

17. \ 8. Африкан Иванович, в службе с 16 апр. 1816 г. юнкером в Казанском драгунском полку; 15 июля 1819 г. — прапорщик; 22 янв. 1823 г. уволен; с 17 марта 1834 г. служил в Лидском уезде, Гродн. губ., с чином колл. регистратора; 6 июня 1839 г. — губ. секретарь; 9 авг. 1840 г. — уволен; с 12 янв. 1842 г. — надсмотрщик Казанской лесной заставы.

Ж. – Мария Осиповна Примо, дочь штабс-капитана.

– \ 8. Екатерина Ивановна старшая, род. около 1772 г.

– \ 8. Анастасия Ивановна, род. около 1774 г.

– \ 8. Ульяна Ивановна, род. около 1775 г.

За ___ Мавольским, подполковником.

– \ 8. Екатерина Ивановна младшая, род. около 1782 г.

– \ 8. Евфросиния Ивановна, род. около 1783 г.

18. \ 9. Пантелеймон Васильевич, род. около 1790 г.

19. \ 9. Федор Васильевич, род. около 1792 г.

Ходолеи61

20. \ 9. Петр Васильевич, род. около 1794 г.

21. \ 9. Григорий Васильевич, род. около 1798 г.

– \ 9. Ксения Васильевна, род. около 1787 г.

– \ 9. Елизавета Васильевна, род. около 1788 г.

– \ 9. Ульяна Васильевна, род. около 1795 г.

– \ 9. Ирина Васильевна, род. около 1804 г.

– \ 9. Евфросиния Васильевна, род. около 1806 г.

– \ 9. Мария Васильевна, род. около 1808 г.

– \ 9. Анастасия Васильевна, род. около 1810 г.

22. \ 11. Павел Елисеевич, род. 15 февр. 1811 г. в д. Суличевке; восприемник помещик и житель с. Красковских Аким Рашевский; в службе с 1 нояб. 1832 г. унтер-офицером Малороссийского казачьего № 1 полка; 21 марта 1837 г. — корнет Малороссийского казачьего № 2 полка; 28 февр. 1839 г. — поручик при отставке; † до 1853.

Ж. – Наталия Акимовна ___, за нею Городницкого у. в с. Суличевке м. п. 43 души и 350 дес. земли (1853).

VII.

23. \ 13. Михаил Георгиевич (Юрьевич), род. 1 окт. 1819 г.

24. \ 13. Николай Георгиевич (Юрьевич), род. 14 окт. 1823 г.; учился в Университете св. Владимира (1847); в службе с 1850 г. в Киевской Палате Государственных Имуществ; колл. регистратор; мировой посредник (1861-1865); Лохвицкий уездный предводитель Дворянства (с сент. 1868 по май 1870 г.); владелец им. Бербеницы, Лохвицкого у.

– \ 13. Елизавета Георгиевна (Юрьевна).

За Родионом Николаевичем Милорадовичем, подпоручиком, род. 2 мая 1803. † 1865.

– \ 13. Ольга Георгиевна (Юрьевна), помещица Прилукского у. (1851).

Ходолеи62

За Андреем Степановичем Милорадовичем, колл. асессором, род. около 1785 † 1866.

– \ 13. Варвара Георгиевна (Юрьевна).

За Георгием Александровичем Раковичем, штабс-капитаном, род. 13 дек: 1814 г. † 18 апр. 1894 г.

25. \ 16. Владимир Иосифович, род. 11 апр, 1830 г.

26. \ 17. Андрей Африканович, род. 17 окт. 1856 г. в с. Харьковцах.

27. \ 17. Тит Африканович, род. 3 апр. 1859 г. в с. Харьковцах.

Ходолей Григорий Африканович
Григорий Африканович Ходолей

28. \ 17. Григорий Африканович, род. 27 янв. 1862 г. в с. Харьковцах; в службе с 13 сент. 1881 г.; 1 окт. 1881 г. — юнкер; 9 авг. 1882 г. — унтер-офицер; 12 авг. 1883 г. — корнет, 21 марта 1885 г. — поручик; 26 февр. 1887 г. — штабс-ротмистр; 25 марта 1892 г. — ротмистр; с 4 нояб. 1893 г. — смотритель зданий Петровского Полтавского Кадетского Корпуса.

Ж. – Александра Августовна фон-Витте.

– \ 17. Мария Африкановна, род. 20 июля 1854 г. в с. Харьковцах.

29. \ 22. Василий Павлович, род. 9 апр. 1844 г. в приходе с. Малого Листвена, Городнянского у.; колл. секретарь (1880); жил в дер. Суличевке, Городн. у.

Ж. – Ольга Андреевна ___.

– \ 22. Мария Павловна, род. 17 февр. 1848 г. в приходе с. Малого Листвена.

– \ 22. Анастасия Павловна, род. 21 дек. 1849 г. в приходе с. Малого Листвена.

– \ 22. Анна Павловна, род. 6 дек. 1850 г. в приходе с. Малого Листвена.

VIII.

30. \ 24. Александр Николаевич, род. 9 февр. 1862 г.; учился в Харьковском Университете; служил по Министерству Юсти-

Ходолеи63

ции; мировой судья в Виндава-Гольдизегинском округе Курляндской губ.; непременный член Полтавского Губернского по крестьянским делам Присутствия (1887); председатель Лохвицкой Уездной Земской Управы (1907).

Ж. – София Владимировна Ширкова, в 1-м браке была за Алекс. Васильевичем Смиренским *).

31. \ 24. Николай Николаевич, род. 7 июля 1866 г.

32. \ 28. Леонид Григорьевич, род. 14 янв. 1893 г.

33. \ 28. Борис Григорьевич, род. 1 июля 1906 г.

– \ 28. Екатерина Григорьевна, род. 25 окт. 1887 г.

– \ 28. Наталия Григорьевна, род. 14 окт. 1889 г.

– \ 28. Ксения Григорьевна, род. 12 февр. 1896 г.

– \ 28. Татьяна Григорьевна, род. 13 окт. 1897 г.

34. \ 29. Леонид Васильевич, род. 25 мая 1871 г. в д. Суличевке; подпоручик Юхновского резервного батальона; † 18 февр. 1898 г., на 27 году, погребен на Семеновском кладбище в Москве (Московский Некрополь, т. III, стр. 293).

35. \ 29. Георгий Васильевич, род. 2 февр. 1873 г. в д. Суличевке.

– \ 29. Лидия Васильевна, род. 23 янв. 1875 г. в д. Суличевке.

2. Потомство Ивана Ходолея.

I.

1. Иван Ходолей.

II.

2. \ 1. Георгий (Юрий) Иванович, род. около 1797 г.; в службе с 5 апр. 1811 г. юнкером в Ахтырском гусарском полку; 26 июня

*) Сообщение П. В. Новицкого.

Ходолеи64

1818 г. — корнет Украинского уланского полка; 21 февр. 1821 г — подпоручик 13 Егерского попка; 26 нояб. 1822 г. — прапорщик Казанского драгунского полка; 20 марта 1824 г — поручик при отставке; за ним в Пирятине м. 2, ж. 1, с. Харьковцах м. 6, ж. 17 и в д. Лутайке м. 30, ж. 23 души; † 6 нояб. 1838 г. *).

Ж. – Надежда Александровна Кулябка, дочь колл. регистратора.

III.

3. \ 2. Иван Георгиевич (Юрьевич), род. 17 янв. 1839 г (постум); окончил курс Пирятинского уездного училища; в службе с 4 мая 1854 г. канцеляристом Пирятинского Уездного Суда; 14 мая 1855 г. уволен; 29 мая 1855 г. выдержал экзамен во Владимирском Киевском Кадетском Корпусе; с 29 мая 1855 г. в резервном полку 36-й резервной дивизии подпрапорщиком; 1 янв. 1857г. — в Севский пех. полк; 11 нояб. 1857 г. уволен; 17 июня 1858 г. — в Лохвицкий Уездный Суд; 16 февр. 1860 г. — колл. регистратор; 27 мая 1860 г. — уволен от службы.

Ж. – (с 27 авг. 1861 г.) Матрона Семеновна Калита, дочь колл. секретаря.

– \ 2. Мария Георгиевна (Юрьевна), род. около 1811 г.

– \ 2. Наталия Георгиевна (Юрьевна), род. около 1816 г.

IV.

4. \ 3. Владимир Иванович, род. 3 февр. 1864 г, в с. Лесняках, Пирятинского у.

5. \ 3. Афанасий Иванович, род. 2 мая 1868 г. в с. Лесняках; † 26 дек. 1910 г.

Ж. – Неонила Христофоровна ___.

V.

6. \ 5. Иван Афанасьевич, род. 13 июня 1895 г.

7. \ 5. Борис Афанасьевич, род. 24 янв. 1897 г.

8. \ 5. Сергей Афанасьевич, род. 30 июня 1902 г.

*) Во II томе "Малор. Родословника" (стр. 625) ошибочно сказано, что он † 17 янв. 1839 г.

Ходолеи65

– \ 5. Наталия Афанасьевна, род. 18 авг. 1898 г.

– \ 5. Ольга Афанасьевна, род 10 марта 1900 г.

3. Потомство Михаила Ходолея.

I.

1. Михаил Ходолей, по семейному преданию, вышел из Польши и поселился в с. Березоточе.

II.

2. \ 1. Демьян Михайлович, казак Березотоцкий.

III.

3. \ 2. Иван Демьянович, казак Березотоцкий (1782-1787).

IV.

4. \ 3. Павел Иванович, род. около 1747-1753 г.; в службе с 1770 г.; значковой товарищ (1783); 20 сент. 1783 г. — войсковой товарищ; 30 дек. 1786 г. — поручик при отставке; жив в 1795 г.

Ж. – Домникия Значко-Яворская, дочь значкового товарища.

V.

5. \ 4. Григорий Павлович, род. около 1772 г.; полковой квартирмистр (1797); колл. советник; 7 сент 1811 г. получил орд. св. Владимира 4-ой степ.

6. \ 4. Иван Павлович старший, род. около 1773 г., сержант (1797).

7. \ 4. Иван Павлович младший, губ. регистратор (1798).

8. \ 4. Федор Павлович, род. в 1784 г.; в службе с 1 марта 1786 г. в Лубенском Земском Суде; 25 мая 1790 г — губ. регистратор; 31 дек. 1804 г. — колл. регистратор; 31 дек. 1808 г. — губ. секретарь; 31 янв. 1815 г. — уволен.

Ж. – Домникия ___.

Ходолеи66

9. \ 4. Александр Павлович, род. около 1796 г.

– \ 4. Евфимия Павловна, род. около 1793 г.

VI.

10. \ 8. Павел Федорович, род. 15 окт. 1819 г. в с. Березоточе; окончил курс Виленской гимназии; в службе с 13 нояб. 1835 г. в Виленской Казенной Палате; 13 нояб. 1838 г, уволен; 25 янв. 1845 г. — секретарь Канцелярии Лубенского уездного предводителя Дворянства; 19 июня 1847 г. — в Полтавскую Палату Государств. Имуществ столоначальником; 11 апр. 1848 г. — уволен; 22 авг. 1854 г. — попечитель хлебных запасных магазинов 2 части Лубенского у.; 14 авг. 1855 г. — в Полтавскую Палату Государств. имуществ; 8 окт. 1855 г. — столоначальник; 1 нояб, 1857 г. — титул. советник; 1 мая 1863 г. остался за штатом.

Ж. – 1) Домникия Ивановна Данчич, дочь губ. секретаря.

2) Прасковия Андреевна Бец-Харченко, дочь подполковника.

11. \ 8. Иван Федорович, род. 22 марта 1822 г.

– \ 8. Анастасия Федоровна, род. около 1832 г.

VII.

12. \ 10. Николай Павлович, род. 20 мая 1847 г. в Полтаве.

13. \ 10. Евгений Павлович, род. 1 янв. 1851 г. в с. Березоточе.

14. \ 10. Афанасий Павлович, род. 18 янв. 1855 г.

15. \ 10. Владимир Павлович, род. 3 июня 1860 г. в Полтаве.

16. \ 10. Михаил Павлович, род. 22 мая 1867 г. в с. Березоточе; окончил курс Харьковского Ветеринарного Института в 1893 г.; с 12 мая 1894 г. — Дорогобужский ветеринарный земский врач; затем служил в Полтавской губ.; 29 окт, 1901 г. — колл. асессор.

Ж. – (с 10 окт 1894 г) Мария Антоновна Веремеенко.

– \ 10. Юлия Павловна, род. 11 марта 1849 г.

Ходолеи67

VIII.

17. \ 16. Борис Михайлович, род. 24 июля 1900 г.

18. \ 16. Николай Михайлович, род. 2 окт. 1902 г.

19. \ 16. Павел Михайлович, род. 27 дек. 1904 г.

20. \ 16. Владимир Михайлович, род. 10 июня 1908 г.

21. \ 16. Михаил Михайлович, род. 19 янв. 1910 г.

– \ 16. Ольга Михайловна, род. 10 марта 1907 г.

В роспись не вошли:

1. Яков Худолей, род. около 1782 г.; поручик и житель Пирятина (1832). Ж. Прасковия ___, род. около 1784 г

[2. Иван Худолей, кол. рег.

Ж. – Елена Александровна ___, во 2-м браке (3 сентября 1854, Лубенская соборная ц.) за Карпом Петровичем Завадовским, шт.-капит. в отст. (сообщение М. Г. Астряба).

3. Александр Худолей, вып. 1840, шт.-капит. Тенгинск. п. п., † уб. 6 апреля 1852 при р. Лосе].

Существуют еще другие роды Ходолеев (например, по Смоленской губ., восходящий ко второй половине XVII в.).

Ходоты68

Ходоты.

I.

1. Леонтий, войсковой товарищ (1682 г.); знатный войсковой товарищ (1730 г.); в 1730 г. сгорел дом его в с. Авдеевке *).

II.

2. \ 1. Андрей Леонтьевич.

III.

3. \ 2. Семен Андреевич, род. около 1736 года; в службе с 16 февраля 1764 г.; 22 октября 1770 г. — сотенный атаман; 30 апреля 1772 г. — войсковой товарищ; со времени формирования Чернигов. карабинерного полка отпущен в дом; 20 октября 1787 г. — уволен в отставку с чином поручика (паспорт от ген.-поруч. Карла Каулбарса). В 1782 г. у него в с. Покошичах 11 д. муж. пола и 12 душ ж. п.; в 1795 г. у него 10 д. муж. п. и 4 души ж. п.; владел в покошичских дачах имением, заключавшемся в огородных, пахотных, лесных и сенокосных землях. † после 1811 года.

Ж. – Пелагея Максимовна ___, дочь шляхетская.

4. \ 2. Петр Андреевич.

IV.

5. \ 3. Иван Семенович, войсковой товарищ (1789 г.). † между 1843 и 1849 г.

Ж. – Елена ___ Белоусовна, род. ок. 1764 г.

6. \ 3. Семен Семенович, род. ок. 1767 г.; губернский канцелярист (1789 г.) † до 1848 г.

7. \ 3. Яков Семенович, род. в 1760-х годах; в службе с 10 ноября 1774 г. канцеляристом в Нов.-Северском Губернском Правлении; губернский канцелярист (1789 г.); 23 января 1796 г.

*) Ныне в Сосницком уезде.

Ходоты69

— капрал Измайлов. лейб-гвардии полка; 11 июня 1796 г. — фурьер того же полка; 6 декабря 1796 г. — отставлен; 22 декабря 1796 г. — солдат Невского пехотного полка; 18 июля 1797 г. — унтер офицер в том же полку; 9 января 1798 г. — прапорщик в Фридрихсгамском гарнизонном батальоне; 17 июня 1798 г. — подпоручик; 23 июня 1798 г. — поручик; 10 мая 1802 г. назначен батальонным казначеем; 20 января 1811 г. — уволен от службы по болезни с чином штабс-капитана. † до 1848 г. бездетным.

8. \ 3. Поликарп Семенович, род. ок. 1771 года; безчиновный. † до 1848 г.

9. \ 3. Иван Семенович, род. около 1774 года; губернский регистратор (1834 и 1847 г.). За ним (или за № 5?) в с. Покошичах в 1811 г. — 6 душ; в 1816 г. — 6 д. муж. п. и 4 д. жен. п.; в 1834 г. там же за губ. регис. Иваном Ходотом — 8 душ муж. пола. † между 1847 и 1850 годом.

10. \ 3. Варфоломей Семенович, род. около 1777 года; в службе с 22 мая 1800 г. рядовым в Лейб-гвардейском Измайловском полку; 10 июня 1800 г. — подпрапорщик; 27 сентября 1801 года по прошению отставлен от службы с чином коллежского регистратора; коллежский регистратор (1834, 1848 г.); имел бронзовую медаль в память 1812 года. В 1834 г. у него в селе Покошичах 9 душ муж. п. Его характеристику, как высоконравственного человека, см. в 5 книге "Истор.-статист. Описания Чернигов. Епархии" преосв. Филарета, ст. 402; жил в Покошичах; † после 1848 г., имея от роду более 95 лет.

Ж. – Александра ___ Домашкевичевна.

11. \ 4. Фома Петрович, в службе с 1780 г. при Высочайшем Дворе истопником; мундшенкский помощник (1796 г.); 11 июня 1810 г. — уволен от службы со званием кофишенка (чин 12 класса). † до 1827 г.

Ж. – Марья Максимовна Курова, дочь мундшенкского помощника.

V.

12. \ 5. Авдей Иванович, род. 19 ноября 1802 г.; восприемником был коллеж. регист. Даниил Крот; владел крестьянами в с. Покошичах, которые были отняты от него в виду исключе-

Ходоты70

ния в 1832 г. рода Ходотов из дворянского сословия указом Герольдии *). † после 1848 г.

13. \ 5. Потап Иванович, род. 8 декабря 1805 г. в с. Покошичах; восприемником был Даниил Крот, коллеж. регистр.; в службе с 9 июля 1831 г, в звании канцеляриста Кролевец. Земского Суда; 20 октября 1832 г. — перемещен к делам Кролевец. Уезд. Суда; 31 декабря 1835 г. — коллеж. регистратор; 12 мая 1836 г. — уволен от службы, согласно своему желанию; владел крестьянами в с. Покошичах; † после 1848 г.

Ж. – Екатерина Михайловна ___.

– \ 5. Варвара Ивановна, род. 8 декабря 1805 г, в с. Покошичах. Жива в 1847 г.

14. \ 6. Андрей Семенович. † до 1848 г.

15. \ 8. Иван Поликарпович, р. около 1795 года; в службе с 5 июля 1813 г. в дворянском полку; 29 апреля 1816 г. — прапорщик и переведен в Шлиссельбургский пехотный полк; 21 апреля 1818 г. — подпоручик; 29 июня 1821 г. — поручик; 7 мая 1824 г. — штабс-капитан; 24 апреля 1829 г. — переведен в Киевский Гренадерский полк; 7 сентября 1829 г. — капитан; в приказе по военным поселениям награжден не в зачет годовым жалованьем; 26 июня 1826 и 30 июля 1827 г. за таковые же смотры удостоился получить монаршее благоволение; 27 апреля 1832 г. — по прошению уволен в отставку с награждением чином майора, с мундиром и пенсионом. За ним в 1838 г. 2 души крестьян. Жил в х. Мариополье, Кролевец. уезда, Чернигов. губ. (1838 г.) † между 1846 и 1874 г.

Ж. – 1) Марья Никифоровна Самоквасова † между 1838 и 1845 годом.

2) Анна Яковлевна Долинская.

16. \ 8. Назар Поликарпович, безчиновный (1848).

– \ 8. Анна Поликарповна, монашка, жила в лесном хуторе под Покошичами ("скитке"). О ее жизни и высоких нравственных качествах см. преосв. Филарет, "Историко-статистич. Описание Чернигов. Епархии", книга 5, ст. 400-402. Убита разбойниками в начале 1870 годов.

*) Вторично Ходоты были утверждены в дворянстве в 1851 году.

Ходоты71

– \ 9. Евдокия Ивановна, владела в с. Покошичах крестьянами, доставшимися ей от отца (1855 г.).

За Афанасием ___ Скопенком, подпоручиком (1855 г.).

17. \ 10. Павел Варфоломеевич, род. 3 июня 1815 г. в с. Покошичах; восприемником был Яков Семенович Ходот, штабс-капитан; в службе с 24 ноября 1839 г. со званием канцеляриста Чернигов. Губ. Правления; 24 ноября 1843 г. — коллежский регистратор; 9 января 1846 г. — уволен в отставку по прошению. В аттестате ему сказано: "За время продолжения службы поведения был довольно хорошего, продолжал службу весьма посредственно и способности имеет таковыя же". Владел наследственным хутором под с. Покошичами, Кролев. уез., где и жил. † около 1880 года.

Ж. – Матрена Ивановна ___. Убита нечаянно сыном своим Александром в 1897 году.

18. \ 10. Андрей Варфоломеевич, род. 20 августа 1816 г. в с. Покошичах; восприемником был отставной штабс-капитан Яков Ходот. 9 июня 1842 г. — по окончанию курса медицин. наук в Харьков. Император. Университете на казенном иждивении удостоен звания лекаря 1-го отделения; с 31 июля 1842 г. в службе по Морскому Ведомству (в 11 флотск. экипаже); 17 декабря 1842 г. — ординатор при Кронштадтском Морском Госпитале; с 8 мая по 11 октября 1844 г. — врачом на бриге "Казарский", на коем находился при описи Финского залива; с 4 июня по 3 августа 1845 — врачом гребной флотилии 1 батальона; 28 февраля 1846 г. — титулярный советник; 1 сентября 1846 г — командирован в Ораниенбаумский уезд для квартирования с командой 2 флотского экипажа; 10 октября 1846 г. — командирован для исполнения должности в Кронштадтский порт, с 25 мая 1847 г. по 17 сентября 1848 г. — в заграничном плавании на корабле "Владимир"; 3 ноября 1848 г. — уволен в отставку от должности ординатора Кронштадтского Морского Госпиталя; 30 декабря 1848 г. — определен Чернигов. Городовым Врачом; в этой должности оставался до смерти; коллежский асессор (1860 г.); коллежский советник (1866 г.). Владел купленными им 31 дес. заливных динянских лугов в окрестностях Чернигова и домом в Чернигове. † 13 октября 1869 г. [Погребен в Черн. Елецком монастыре].

Ж. – Анна Михайловна Долинская, дочь подпоручика. По смерти мужа владела домом в Чернигове и лугами в его окрестностях и, кроме того, 60 дес. земли в х. Рухлядкином, Стародуб. уезда. Жила в г. Чернигове. † 13 июня 1899 г. в Чернигове.

Ходоты72

19. \ 11. Александр Фомич, род. около 1784 г., † до 1832 г.

Ж. – Александра ___.

20. \ 11. Дмитрий Фомич, род. около 1795 г.

21. \ 11. Иван Фомич, род. после 1795 г.; коллеж. регистратор (1827 г.); служил по Минист. Императ. Двора по части Придворн. Конторы.

22. \ 11. Николай Фомич, род. после 1795 г.; коллеж. регистратор (1827 г.); служил по Минист. Императ. Двора по части Придворн. Конторы.

– \ 11. Ольга Фоминична, род. около 1791 г.

VI.

23. \ 12. Иван Авдеевич.

– \ 12. Меланья Авдеевна, певица, исполнительница народных украинских песен. † после 1895 г.

За Иваном ___ Загорским, помещиком Кролевец. уезда.

– \ 12. Ольга Авдеевна, † девицей.

24. \ 13. Кузьма Потапович, род. 1 июля 1841 г.; восприемники: майор Иван Ходот (№ 15) и девица Варвара Ходот (дочь № 5); окончил курс Севского Уездного Училища; 14 декабря 1859 г. — канцелярский служащий 1 разряда Новгород-Северского Уездного Суда; 30 ноября 1861 г. — канцеляр. служащий Чернигов. Палаты Гражд. Суда; 16 февраля 1866 г. — столоначальник Палаты; 30 апреля 1869 г. — коллеж. секретарь; 6 мая 1869 г. — секретарь Чернигов. Палаты Граждан. и Уголовного Суда по Гражданс. Отделению; 17 декабря 1870 г. избран Чернигов. Городской Думой в Городские Секретари; 21 июня 1871 г. — титулярный советник; июнь 1872 г. — Чернигов. Дворян. Губер. Собранием избран в секретари Дворянства и оставался в этой должности до своей кончины; в январе 1875 г избран гласным Чернигов. Город. Думы и состоял в этой должности много трехлетий; в феврале 1875 — избран членом Чернигов, Город. Управы; 22 сентября 1881 г. получил орден св. Владимира 4 степени; 22 мая 1884 г. ему выражена полнейшая признательность Губерн. Собрания Дворянства за примерную аккуратность в ведении счетоводства в суммах

Ходоты73

Дворянства; 13 декабря 1885 г. избран Черниг. Губ. Двор. Собр. в члены от Дворян. в совете Чернигов. отделен. Госуд. Дворян. Земельн. Банка; 23 февраля избран в члены Чернигов. Город. Управы и назначен заступающ. место Чернигов. Город. Головы; 29 июня 1891 г. получил орден св. Станислава 2 степ.; 29 марта 1893 г. — коллеж. асессор; в 1894 г. — по прошению уволен от должности члена Чернигов. Город. Управы и заступающ. место Город. Головы; 29 марта 1894 г. — надвор. совет; 23 сентября 1895 г. — коллеж. советник. † 21 февраля 1912 г. в г. Чернигове, состоя в должности секретаря Чернигов. Дворянства.

Ж. – Любовь Петровна Улезко, дочь надворного советника.

25. \ 14. Михаил Потапович, род. 4 ноября 1843 г. в с. Покошичах; восприемники: майор Иван Ходот (№ 15) и девица Варвара Ходот (дочь № 5).

26. \ 13. Владимир Потапович, род. 14 июля 1849 г. в с. Покошичах; прослушал курс юридических наук в Киевском университете св. Владимира; действительный студент (1876 г.); служит в Чернигов. Губ. Земстве (1914 г.). Живет в г. Чернигове.

Ж. – Наталия Николаевна Александрова, дочь учителя рисования в Чернигов. муж. гимназии.

27. \ 13. Иван Потапович, род. 25 октября 1859 г. в с. Покошичах; восприемники: Иван Поликарпович Ходот, майор (№ 15) и Варвара Ивановна Ходот, девица (дочь № 5). Хлебопашец, живет в с. Покошичах (1914 г.).

Ж. – Татьяна Захаровна ___.

28. \ 13. Федор Потапович, род. 16 февраля 1850 г. в с. Покошичах; восприемник: Василий Чернявский, купец 3 гильдии г. Нежина. † студентом.

– \ 13. Евдокия Потаповна, род. 4 августа 1834 г. в с. Покошичах; восприемница: Анна Яковлевна Долинская, жена губер. секретаря.

– \ 13. Татьяна Потаповна, род. 17 января 1835 г.(?) в с. Бужанке; восприемница: Анна Яковлевна Долинская.

– \ 13. Александра Потаповна, род. 25 февраля 1847 г. в с. Покошичах; восприемница: Варвара Ивановна Ходот.

За ___.

Ходоты74

29. \ 14. Иван Андреевич, малолетний (1848 г.).

30. \ 14. Степан Андреевич, малолетний (1848 г.).

31. \ 15. Николай Иванович (от 1 брака), род. 5 декабря 1838 г. в с. Покошичах; восприемник: Яков Ананиевич Самоквасов, губер. секр., житель с. Дегтяровки.

– \ 15. Агафья Ивановна (от 1-го брака), род. 5 февраля 1834 г. в с. Покошичах; восприемница: Агафья Ивановна Шостак, жена губ. секретаря; владеет домом в г. Новозыбкове, где и живет (1914 г.).

За Кузьмой Владимировичем Корогодовым, помещиком с. Бужанки, Кролев. уез., мировым Судьей г. Новозыбкова.

– \ 15. Екатерина Ивановна (от 2-го брака), род. 1 мая 1846 г. в с. Покошичах; восприемники: Ксения Яковлевна, девица, и Стефан Яковлевич, надв. совет., Долинские.

За Алексеем Ивановичем Губарем, юрисконсультом Министерства Финансов.

32. \ 17. Александр Павлович, род. 4 апреля 1848 г. в с. Покошичах; восприемница: Анна Максимовна Мажугинская, жена приходского священника. Владеет частью родового хутора близ с. Покошич, где и живет (1914 г.).

Ж. – ___, †.

33. \ 17. Варфоломей Павлович, владеет частью родового хутора близ с. Покошич, где и живет (1914 г.).

Ж. – ___.

34. \ 17. Илья Павлович, родился 15 февраля 1867 г. в с. Покошичах; восприемник: Николай Иванович Ходот, коллеж. регистр. Владеет частью родового хутора близ с. Покошич, где и живет (1914 г.).

35. \ 17. Давид Павлович, родился 15 февраля 1867 г. в с. Покошичах; восприемник: Иван Андреевич Мерчанский. Владел частью родового хутора близ с. Покошич. †.

36. \ 18. Николай Андреевич, † 20 декабря 1662 г., погребен в Черниговском Елецком монастыре.

37. \ 18. Пармен Андреевич, † 8 января 1863 г., погребен в Черниговском Елецком монастыре.

Ходоты75

38. \ 18. Георгий Андреевич, родился 26 ноября 1860 г.; восприемники: Михаил Фомич Андрияшев и Юстинья Федоровна Долинская, жена подпоручика; черниговский городской голова (1896 г.). Владел приобретенным имением в д. Подусовке под г. Черниговом в 160 д. и домом в г. Чернигове. † 2 февраля 1900 г.

– \ 18. Екатерина Андреевна, † 1666 г., погребена в Черниговском Елецком монастыре.

– \ 14{18}. Ульяна Андреевна, род. 21 декабря 1866 г. в г. Чернигове; восприемники: Михаил Фомич Андрияшев и Юлия Карловна Тельшевская. Владеет 160 дес. земли в д. Подусовке и домом в г. Чернигове (1914 г.).

За Николаем Петровичем Савицким, действ. статск. советн., председателем Чернигов. Губ. Земской Управы (1906-1914).

39. \ 19. Николай Александрович, упоминается в 1832 г.

– \ 19. Елизавета Александровна, упоминается в 1832 г.

VII.

40. \ 24. Владимир Кузьмич, род. 13 октября 1873 г. в г. Чернигове; восприемники: Николай Иванович Неплюев, гвардии штабс-капитан, и Вера Петровна Улезко, дочь надворного советника; студент университета св. Владимира (1896 г).

Ж. – (с 15 апреля 1896 г. в Киеве) Вера Львовна Гольденова, дочь купца 2-ой гильдии г Винницы.

41. \ 24. Александр Кузьмич, род. 28 августа 1877 г. в г. Чернигове; восприемники: Владимир Потапович Ходот и Марья Петровна Улезко, дочь надворн. советника; врач 7-го участка Николаевской ж. д. (1911 г.).

Ж. – Елизавета Иларионовна ___.

– \ 24. Надежда Кузьминична, род. 13 октября 1873 г. в г. Чернигове; восприемники: Яков Павлович Филянович, стат. советник и Мария Федоровна Лазаренкова, дочь мещанина.

За ___.

– \ 24. Марья Кузьминична, род. 15 марта 1876 г. в г. Чернигове; восприемники: Владимир Потапович Ходот и Марья Петровна Улезко, дочь надвор. совет.

Ходоты76

– \ 24. Софья Кузьминична, род. 1 декабря 1883 г.; восприемники: Николай Иванович Неплюев, действ. стат. совет., и Марья Константиновна Кизимовская, жена статск. советника.

42. \ 27. Петр Иванович, род. 28 июля 1879 г. в с. Покошичах; восприемники: Владимир Потапович Ходот (№ 26) и Александра Потаповна Ходот (дочь № 13).

43. \ 27. Федор Иванович, род. 11 сентября 1882 г в с. Покошичах; восприемники: Владимир Ходот (№ 26) и Александра Ходот (дочь № 13).

44. \ 27. Михаил Иванович, род. 13 октября 1885 г. в с. Покошичах; восприемники Доримедонт Авдеевич Сухомлин, мещанин гор. Кролевца, и Александра Потаповна Ходот, дворянка (дочь № 13).

45. \ 27. Андрей Иванович, род. 13 ноября 1887 г. в с. Покошичах; восприемники: Владимир Потапович, присяж. поверен., и Александра Потаповна.

46. \ 27. Николай Иванович, род. 17 мая 1892 г; восприемники: Яков Иоанникиевич Ветоха, солдат с. Покошич и Александра Ходот (дочь № 13).

VIII.

47. \ 40. Юрий Владимирович, род. 18 апреля 1897 г. в с. Холявине, Чернигов. уез. Восприемники: Иван Иванович Посяда, дворянин г. Вильны и Любовь Петровна Ходот, дворянка г. Чернигова.

48. \ 41. Георгий Александрович, род. 7 февраля 1908 г. в г. Вышнем Волочке; восприемники: Владимир Кузьмич Ходот и Марья Филипповна Дютели, жена начальника участка пути.

[В роспись не вошли:

Анна Павловна Ходот, дочь значк. тов.

За Яковом Елисеевичем Иващенком, без чина, жителем с. Пальчиковки, Конотопского пов., 30 л. (1798)].

77

Указатель

Александровичи, 43

Александровы, 73

Алексей Михайлович, царь, 5

Алопеусы, 60

Андриевские, 42

Андрияшевы, 75

Апостол Д., гетмана, 15-16, 47

Апостолы, 47

Астряб М. Г, историк, 56

Ахматовы, 27

Барановские, 49

Барашенко Хвенко, 45

Белоусовы, 68

Белявский, бунч. товар., 18

Березовские, 8

Берлы, 6

Бец-Харченки, 66

Бодянский О. М., 45

Бокии, 42

Бороздны, 8

Брюховецкий И., гетман, 20

Булавки, 58

Бусло П., 57

Бутовичи, 9, 28-29

Бутовские, 58

Быковские, 23-24

Вакуловичи, 57

Вардецкие, 29

Веремеенки, 66

Ветохи, 76

Витте, фон, 62

Войцеховичи, 57

Ворожбиты, 39

Гамалеи, 8

Ганзены, 43

Гирши, 43

Гладкие, 32

Гольденовы, 75

Горленки, 9, 48

Городийский М., 45

Губари, 74

Губчицы, 17

Гудовичи, дворяне и графы, 8, 17, 47, 51

Гумилевский Ф., историк, 24

Данилевские, 14

Данчичи, 66

Деливроны (де Ливроны), 42

Демидовские, 25

Демченки, 33

Деруденко Фекець, 45

Дешковичи, 47

Дмитриев М., 5

Долинские, 70-71, 73-75

Домашевские, 46

Домашкевичи, 69

Домонтовичи, 9

Дорошенки, 37, 40

Дунин-Борковские, 17

Дуровы, 48

Дютели, 76

Екатерина I, Императрица, 47

Ерошевицкие, 34

Жади, 20

Жадкевичи, 26

Жеребцовы, 52

Жоравки, 16, 23-25

Жорго, 53

Забелы, 11,48

Завадовские, 67

Зогорский, 72

Зарудные, 19

Зеневичи, 20-30

Зиневичи — см. Зеневичи.

Злотниковы, 25

Значко-Яворские, 65

Зубрицкие, 26

Зыковичи, 56

Иванченковы-Штемичевы, 54

Иващенки, 29, 76

78

Кадяны, 59

Калита, 64

Кальбинские, 52

Каменецкие, 35

Кандибы, 31

Карпеки, 25, 28

Каульбарс К., 68

Кизимовские, 76

Климовичи, 26

Клочковы, 39

Козачки, 43

Козины, 55

Колодкевичи, 59

Коломыйченко Хвен, 45

Кольчевские, 6

Конотопский Ф., 31

Корецкие, 47

Корогодовы, 74

Косачевские, 41

Космачи, 6

Косяровские, 13

Котляры, 7

Кочубеи, 16

Кравченки, 39

Кроты, 69-70

Кудрявцевы, 12

Кулябки, 16, 32, 64

Куровы, 69

Лазаревичи, 9

Лазаревский А, М., историк, 17

Лазаренковы, 75

Левандовские, 29

Ленковы, 28

Леонтовичи, 47

Лесси П., 26

Лихошерсты, 34

Лищанка, 46

Лобанов-Ростовский Я. И., князь, 35

Ломиковские, 46

Лукомские, 7

Мавольские, 60

Мажугинские, 74

Мазепа И., гетман, 5, 15, 26

Максимовичи, 26-27

Мальцовы, 33

Мануйловичи, 25

Марковичи, 57

Марченко, Глуховский предв. дв-ва, 34

Мерчанские, 74

Миклашевские, 5, 8, 21, 25, 37,48

Милорадовичи, 57, 61-62

Мироновы, 29

Миткевичи, 26

Михалки, 19

Мицкевичи, 56

Мищенко, 56

Модзалевские, 8

Моисеевичи, 6

Мокриевичи, 31, 47

Молчаны, 5

Морозы, 31

Нежинцевы, 8

Немирович-Данченко Ф., 24

Неплюевы, 75-76

Нестелеи, 58

Новицкие, 10

Новицкий П. В., историк, 63

Олейники, 7

Ольховские, 46

Остапович, райца, 6

Отроховичи, 26

Павловский, И. Ф., историк, 59

Пароженки, 48

Патыки, 6

Перехристы, 33

Петр I, Император, 47

Петр III, Император, 48

Пешовцы, 38

Пигаревы, 34

Плешковы, 7

Полуботки, 16

Полуботки-Панченки, 39

Посяды, 76

Потапиевичи, 76

Потребки, 7

Примо, 76

Прутянулы, 48

79

Равские, 40

Радченки, 28

Разумовский К., граф, гетман, 25

Раковичи, 62

Ракочи, 43

Ракушки-Романовские, 8,15-16

Раппы, 43

Рашевские, 61

Ренчицкие, 26

Репнин Н. В., князь, 11

Романовские, 16, 51

Рославцы, 5, 28, 48

Рубец М. И., 5

Савицкие, 27-28, 75

Савичи, 48

Самойлович И., гетман, 5-6, 22, 46

Самойловичи, 5

Самоквасовы, 70, 74

Самосветенки, 24

Сахновский, 36

Себастиановичи, 18, 59

Сейновичи, 15

Ситенские, 11

Скопенки, 71

Скоропадские, 39

Скоропадский И., гетман, 7, 21-22

Смиренский, 63

Снежки, 38

Солов Я., 21

Соломкины, 40

Сорокины, 29

Стасюковы, 59

Столповские, 43

Столыпин П. А., 43

Стороженко, 57

Стрешенцевы, 52

Сулимы, 46

Сухомлины, 76

Сухоты, 24

Тельшевские, 75

Тимошенки, 5-9

Товстолесы, 46, 58

Токаревы, 52

Томара Я., 21

Томиловские, 24, 28

Третьяковы, 50

Ул ,

Уманцы,

Фаи, 20-22

Фаи-Зеневичи, 20

Фененки, 31-45

Фененки-Фронскевичи, 37

Ференсбахи-Кожуховские, 6, 8

Феодоровичи, 57

Филарет, арх., 46, 69

Филяновичи, 75

Форфацкие, 10

Фронскевичи, 75

Ханенки, 24, 46-55

Ходолеи, 56-67

Ходоты, 68-76

Цитовичи, 33

Чернявские, 29

Чесноки, 17

Чуйкевичи, 34, 47

Шаховской А. Я., князь, 24

Шереметев П. В., 21, 25

Шийкевичи, 49

Шираи, 8

Ширковы, 63

Шкляревичи, 17

Шлихтинги, фон, 2

Шостаки, 74

Щербацкие, 42

Энгельгардты, 39

Ющенко Фенка, 45

  

Ссылки на эту страницу


1 Малороссийский родословник
[Матеріали до родоводу] – пункт меню
2 Модзалевский, Вадим Львович
[Модзалевський, Вадим Левович] - пункт меню

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654