Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Адрианова-Перетц, Варвара Павловна

Адріанова-Перетц, Варвара Павлівна (12.05(30.04). 1888 — 06. 06.1972) — літературознавець, текстолог, історик літ. Чл.-кор. ВУАН (1926), чл.-кор. АН СРСР (1943), засл. діяч н. РРФСР (1958).

Н. в м. Ніжин. Дружина В. Перетца. Закінчила історико-філол. ф-ти Вищих жін. курсів у Києві (1910) й Київ. ун-ту (1912, екстерном). З 1914 — на викладацькій і наук, роботі у Петрограді (нині Санкт-Петербург) й Самарі (обидва нині РФ). У 1920-ті pp. — чл. Т-ва дослідників укр. історії, письменства й мови в Ленінграді (нині С.-Петербург). Від 1934 працювала в Ін-ті рос. літ. АН СРСР (1947-54 — зав. сектору).

Наук. діяльність розпочала 1907 у семінарі з рос. філології, що діяв у Києві під кер-вом проф. В. Перетца. Брала участь у виявленні й публікації значної кількості пам'яток укр. історії і к-ри: рукописів і стародруків Волинського єпархіального давньосховища, Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії й б-ки Видубицького Свято-Михайлівського монастиря у Києві, матеріалів з українознавства архіву Рос. геогр. т-ва та ін. Автор бл. 200 наук, праць і публікацій переважно з історії рос. та укр. літ. й фольклору 11-18 ст. Осн. проблематика досліджень — істор. та текстологічний аналіз найвидатніших пам'яток давньоруського письменства («Слово о полку Ігоревім», «Повість временных літ», «Задонщина» та ін.), демократ. сатира, пародія, істор. повість, історія рос. та укр. театру 17-18 ст., бібліографічні праці. Відзначена Ломоносовсь-кою премією РАН (1917) і премією АН СРСР (1955).

П. у м. Ленінград.

Тв.: Сцена та костюм в українському театрі XVII-XVIII вв. «Україна», 1925, № 3; 3 історії сатирично-гумористичної рукописної української літератури XVII-XVIII ст. «Радянське літературознавство», 1957, № 4; «Слово о полку Игореве» и памятники русской литературы XI-XIII веков. Л., 1968.

Літ.: Горячева P.M. Варвара Павловна Адрианова-Перетц: Биобиблиография. М., 1963; Дробленкова Н.Ф. К 75-летию Варвары Павловны Адриа-новой-Перетц. «Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка», 1963, т. 22, вып. 2.

Е. М. Піскова.

Джерело:

Енциклопедія історі України // Інститут історії України НАН України / Видавництво "Наукова думка" НАН України. 2003. Том 1. Стор. 42

 

Highslide JS

Адрианова-Перетц, Варвара Павловна (30 апреля 1888 - 06 июня 1972) - известный учёный литературовед в области исследования древнерусской сатиры, фольклора, поэзии, религиозных преданий XI-XVII веков.

Как учёный сформировалась в знаменитом Семинарии русской филологии профессора В. Н. Перетца, ставшего вскоре её мужем. Докладом Варвары Павловны «Филология и её методы» 10 октября 1907 г. открылось в Киеве первое заседание Семинария.

В 1912 А.-П. экстерном сдала экзамены за историко-филологический ф-т Киевского ун-та, а в 1914 выдержала там же магистерские экзамены. В 1914 А.-П. переехала в Петербург, где продолжала пед. деятельность на Высших пед. курсах (1915-17) в Петроградском пед. ин-те; с 1917 — экстраординарный проф. В 1917-21 преподавала с Самарском пед. ин-те. С 1934 А.-П. — старший науч. сотрудник Отдела древнерусской лит-ры ИРЛИ АН СССР, в 1947-54 — зав. Отделом. А.-П. — чл.-корр. АН УССР (1926) и АН СССР (1943).

Внесла большой вклад в исследования сохранившихся первых старорусских изданий «Слово о полку Игореве», «Хожение за три моря» Афанасия Никитина и др.

Член-корреспондент АН СССР, заслуженный деятель науки РФ. Включена в справочник знаменитых людей Санкт-Петербурга.

Похоронена на мемориальном кладбище в посёлке Комарово — курортном районе Санкт-Петербурга.

Соч.: «Слово о полку Игореве»: Библиография изданий, переводов и исследований. М.; Л, 1940 [рец.: Гудзий Н. К. // ЛО. 1941. 10 апр. С. 61—62]; Рец. на кн. Орлов А. С. Слово о полку Игореве. 2-е доп. изд. М.; Л., 1946 // Вест. АН СССР. 1946. № 7. С. 115—117; «Задонщина»: (К вопросу о реконструкции авторского текста) // ИОЛЯ. 1947. Т. 6, вып. 2. С. 95—100; «Задонщина»: Текст и примечания // ТОДРЛ. 1947. Т. 5. С. 194—224; «Слово о полку Ігоревім» і «Задонщина» // Рад. літ. 1947. № 7—8. С. 135—186; «Задонщина»: (Опыт реконструкции авторского текста) // ТОДРЛ. 1948. Т. 6. С. 201—255; Древнерусская литература и фольклор (К постановке проблемы) // Там же. 1949. Т. 7. С. 5—9 (то же: Адрианова-Перетц В. П. Древнерусская литература и фольклор. Л., 1974. С. 8—11); Слово о Куликовской битве Софония Рязанца (Задонщина) // Воинские повести Древней Руси. М.; Л., 1949. С. 154—165; «Слово о полку Игореве» и русская народная поэзия // ИОЛЯ. 1950. Т. 9, вып. 6. С. 409—418; «Слово о полку Игореве» и устная народная поэзия //Лихачев. Слово — 1950. С. 291—319 (то же: Адрианова-Перетц В. П. Древнерусская литература и фольклор. С. 99—119); [Предисл.] // Слово. Сб. —1950. С. 3—4; Историческая литература XI — начала XV в. и народная поэзия // ТОДРЛ. 1951. Т. 8. С. 114—118 (то же: Адрианова-Перетц В. П. Древнерусская литература и фольклор. С. 38—43); О реалистических тенденциях в древнерусской литературе: (XI—XV вв.) // ТОДРЛ. 1960. Т. 16. С. 27—28; «Слово о полку Игореве» и «Задонщина» // Слово. Сб. — 1962. С. 131—168; Об эпитете «тресветлый» в «Слове о полку Игореве» // РЛ. 1964. № 1. С. 86—87; Было ли известно «Слово о полку Игореве» в начале XIV века // РЛ. 1965. № 2. С. 149—153; Фразеология и лексика «Слова о полку Игореве» // Слово и памятники. С. 13—126; Заметки к лексике «Слова о полку Игореве» // To Honour Roman Jakobson. The Hague, 1967. Vol. 1. P. 15—17; «Слово о полку Игореве» и памятники русской литературы XI—XIII вв. Л., 1968 [рец.: Дмитриев Л. А., Лихачев Д. С. Труд, побеждающий скептиков // Правда. 1969. 5 сент. № 248. С. 3; Дмитриев Л. А. // ИОЛЯ. 1969. Т. 28, вып. 4. С. 365—369; Творогов О. В. Слово о «Слове» // КО. 1968. 16 дек. № 46. С. 11; Фоняков И. Мог ли князь Игорь «мыслию поля мерить»? // ЛГ. 1968. 16 окт. № 42. С. 3]; К фразеологии «Слова о полку Игореве» // ТОДРЛ. 1974. Т. 28. С. 412—413.

Лит.: Еремин И. П. Очерк научной деятельности чл.-корр. АН СССР В. П. Адриановой-Перетц // ТОДРЛ. 1958. Т. 14. С. 28—32; Дмитриев Л. А.«Слово о полку Игореве» в трудах В. П. Адриановой-Перетц // Там же. 1974. Т. 29. С. 6—11; Варвара Павловна Адрианова-Перетц: Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Сер. лит-ры и яз. М., 1963. Вып. 4; Дмитриев Л. А., Дробленкова Н. Ф., Лихачев Д. С., Панченко А. М. Варвара Павловна Адрианова-Перетц: Некролог // ИОЛЯ. 1973. Т. 32, вып. 1. С. 100—103.

Источник:

http://feb-web.ru, https://ru.wikipedia.org, http://www.people.su

Ссылки на эту страницу


1 Перетц, Владимир Николаевич
[Перетц, Володимир Миколайович] (1870-1935) – филолог, историк литературы
2 Труды Полтавского церковного историко-археологического комитета. Выпуск третий
[Праці Полтавського церковного історико-археологічного комітету. Випуск третій] / Полтава. 1912

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654