Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Голубев, Степан/Стефан Тимофеевич

Highslide JS

Голубєв, Степан/Стефан Тимофійович (25.09.1848–1920) – церк. історик, археограф, архівознавець. Канд. богослов’я, проф., чл.-кор. Петерб. АН (1908), [почесний член Полтавського церковного історико-археологічного комітету - Т.Б.].

Н. в с. Ардатов Пензенської губ. (нині с-ще міськ. типу Нижегородської обл., РФ). Освіту здобув у Пензенській семінарії та Київській духовній академії, яку закінчив 1874. У цьому ж році розпочав викладацьку діяльність у Київ. духовній акад.: читав курс лекцій з історії «західноруської» (укр.) правосл. церкви. Від 1885 викладав історію церкви у Київ. ун-ті. 1910 звільнений зі штату Київ. духовної акад. за вислугою літ, але продовжував читати лекції з історії рос. церк. розколу (див. Розколи церковні) як позаштатний проф. Наук. інтереси Г. визначилися ще в студентські роки. Ступінь канд. богослов’я він одержав за працю «Вступление Петра Могилы на Киевскую митрополию и отношение его к Исае Копинскому». Ця тема була розвинута у фундаментальній 2-томній праці, присвяченій визначному церК., освіт. і громад. діячеві – київ. митрополиту П.Могилі, де на основі великого кола джерел всебічно проаналізовано стан правосл. церкви на укр. та білорус. землях після проголошення Берестейської церковної унії 1596, діяльність митрополита, його реформи церк. та культ.-освіт. життя, коло сподвижників і послідовників. Г. репрезентує київ. істор. документальну шк. 2-ї пол. 19 ст., є прибічником методу критичного аналізу текстів. Він зіставляв різні за видами джерела, визначаючи їх автентичність. У полеміці з Ф.Тітовим наголошував на необхідності всебічного вивчення документальних матеріалів. Досліджував, упорядковував та публікував документи з історії Церкви – грамоти церк. ієрархів, королів. привілеї, заповіти, дарчі, листи, літ. пам’ятки та ін. Наук. діяльність Г. була високо оцінена, за 1-й т. видрукуваних ним досліджень рада Київ. духовної акад. надала йому ступінь магістра, за 2-й – д-ра церк. історії. Вчений розробляв широке коло тем, пов’язаних з епохою П.Могили – діяльність Братської школи як предтечі Києво-Могилянського колегіуму (див. Києво-Могилянська академія), книгодрукування, церк.-істор. пам’ятки Києва, монастирі та ін. Свої розвідки публікував у «Трудах Киевской духовной академии», «Киевской старине», «Киевских епархиальных ведомостях», «Православном обозрении». Був чл. багатьох наук. т-в, зокрема Київ. церк.-археол. т-ва, Історичного товариства Нестора-літописця.

Г. співпрацював із Київською археографічною комісією, чл.-співробітником якої став 1893. Він започаткував новий напрям у видавничій діяльності комісії, підготував 3 томи «Архива Юго-Западной России», де опубліковано пам’ятки укр. полемічного письменства кін. 16 – 1-ї пол. 17 ст. Серед них – тв. І.Вишенського, Г.Смотрицького, М.Смотрицького, С.Косова, П.Могили. Полемічний твір «Літос або камінь», написаний оточенням митрополита, опубл. разом із коментарями К.Саковича, який порвав із православ’ям, став унійцем, але істинною вірою визнав католицизм. Г. підготував до видання «Синопсис» та «Хроніку» Феодосія Сафоновича, продовжував співпрацю з Археогр. комісією УАН. Мав велику власну б-ку. Тимчасовий к-т із заснування нац. б-ки Укр. д-ви у берез. 1919 дав охоронне посвідчення, вказуючи, що веде переговори про придбання б-ки проф. Г. Б-ка була придбана, але не залишилася цілісним зібр., книги її розпорошені у фондах НБУВ.

П. у м. Київ. Похований у Видубицькому Свято-Михайлівському монастирі.

Матеріали про життя та діяльність Г. зберігаються у ЦДІА України, ф. 711, оп. 1, спр. 10907; Ін-ті рукопису НБУВ, ф. 194, спр. 5, 104, 112.

Твори/праці: Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники: опыт исторического исследования, т. 1–2. К., 1883–98; История Киевской Духовной Академии: период домогилянский, вып. 1. К., 1886; Архив Юго-Западной России, ч. 1, т. 7. К., 1887; Те саме, ч. 1, т. 9. К., 1893; Несколько страниц из новейшей истории Киевской Духовной Академии (ответ проф. Голубева проф. Титову). К., 1907; Архив Юго-Западной России, ч. 1, т. 8. К., 1914.

Література: Книжкові фонди Центральної наукової бібліотеки ім. В.І.Вернадського Академії наук УРСР. К., 1989; Журба О.І. Київська археографічна комісія. 1843–1921. К., 1993.

О. М. Дзюба.

Джерело:

Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во «Наукова думка», 2004. - 688 с.: іл. - http://www.history.org.ua

Ссылки на эту страницу


1 Историки, краеведы и археологи
[Історики, краєзнавці та археологи] - пункт меню
2 Личности - Г
[Особистості - Г] - пункт меню
3 Труды Полтавского церковного историко-археологического комитета. Выпуск первый
[Праці Полтавського церковного історико-археологічного комітету. Випуск перший] / Полтава. 1908
4 Церковный историко-археологический комитет
Полтавский церковный историко-археологический комитет

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654