Лазаревский, Александр Матвеевич

Лазаревський, Олександр Матвійович [Лазаревский Александр Матвеевич] (1834 - 1902). Історик Лівобережної України.

Народився 20 червня 1834 року в с. Гирявці (нині с. Шевченкове) Конотопського повіту.

Закінчив Конотопське повітове дворянське училище, Петербурзьку гімназію. З 1853 р. друкує свої перші замітки з історії України.

В 20 років вступає до Конотопського повітового училища, де після війни містилася 1-а середня школа. Після цього вступає до 3-го класу гімназії, яка була найкращою Петербурзі. Під час навчання в гімназії в 1853 р. починає друкувати свої перші статті з історії України в газеті "Черниговские ведомости".

У 1858 р. був виданий його збірник "Указатель для изучения Малороссийского края". Повертається на Україну, де продовжує займатися науковою роботою.

За своє життя обіймав різні посади: від чиновника Сенату - до земського гласного та члена редколегії журналу "Киевская старина", працював у Петербурзі, Чернігові, Полтаві, Ніжині, Конотопі, Києві. Автор близько 450 творів статистичного, літературного, дослідницького, наукового характеру, серед яких - тритомна історична монографія "Описание Старой Малороссии". Обирався членом товариства Нестора Літописця.

Був ініціатором створення Конотопського повітового історичного музею, який відкрився 26 вересня 1900 року.

Помер у Києві 13.04.1902 р., похований в с.Гирявка Конотопського р-ну (с.Шевченкове Конотопського району).

У Конотопі одна з центральних вулиць названа іменем Лазаревського. Міською радою заснована щорічна премія О. Лазаревського.

[Син - Лазаревський Борис Олександрович (1871—1936), письменник. - Т.Б.].

Джерело:

http://www.konotop-rada.gov.ua/misto/hist_post.html

 

Лазаревський, Олександр Матвійович (08.06.1834, с. Гирявці Конотопського пов. Чернігівської губ., нині с.Шевченкове Конотопського р-ну Сумської обл. – 31.03.1902. м. Київ; похований в с. Гирявці) – дослідник історії українського селянства, адміністративно-судового устрою Гетьманщини, української історіографії та генеалогії. Народився в сім’ї службовця з дрібнопомісних дворян, предки якого належали до козацької старшини.

Навчався в Конотопському повітовому училищі (1844–1846), в Петербурзькій гімназії (1850–1854) та на іст.-філ. ф-ті Петербурзького ун-ту (1854–1858). Під час навчання працював доглядачем музею та бібліотеки графа О. Уварова. Після закінчення ун-ту служив дрібним чиновником на різних посадах у Петербурзі. Протягом 1861–1863 брав участь у здійсненні селянської реформи на Чернігівщині. Пізніше працював секретарем Чернігівського статистичного комітету. У 1868–1902 служив у різних судових установах Полтави, Кременчука, Ніжина, Курська та Києва, де дослужився до чина статського радника. 1885 обраний чл. Київської судової палати.

Член науково-історичного т-ва Нестора-літописця, голова (1895– 1896) та заступник голови (1896–1902). Один із ініціаторів створення ж. “Киевская старина” та його редактор (1890–1891). Ініціатор створення Чернігівської вченої архівної комісії.

Значні досягнення вченого в галузі археографії та джерелознавства. Опублікував, ввівши до наукового обігу, ряд публічно- та приватноправових актів, джерел статистичного характеру та особистого походження. Маючи за мету накопичення, систематизацію, переказ та публікацію документального характеру, не займався їх ґрунтовним вивченням, обмежуючись передмовою, післямовою, примітками, поясненнями та коментарями, намагаючись уникнути узагальнень і висновків. Тому значна кількість його праць носить описовий характер. Дослідження написані з використанням широкої джерельної бази, більшість документів якої була невідома науковцям.

Світогляд Лазаревського сформувався в роки навчання в Петербурзькому ун-ті та в початковий період служби. В його основі – елементи просвітительства з антикріпосницькою спрямованістю.

Цінну збірку рукописів і велику бібліотеку Лазаревський передав у 1901 Київському ун-ту. Тепер книги, як меморіальне зібрання, зберігаються в Національній бібліотеці України НАН України ім. В. І. Вернадського, а збірка рукописів – в Ін-ті рукопису бібліотеки.

Автор більше 400 праць.

Тв.: Малороссийские посполитые крестьяне (1648–1783). Историко-юридический очерк по архивным источникам // Записки Черниговского губернского статистического комитета. – Чернигов, 1866. – Кн.1; Описание Старой Малороссии: Материалы для истории заселения, землевладения и управления. – Т.1. Полк Стародубский. – К., 1888; – Т.2. Полк Нежинский. – К., 1893; – Т.3. Полк Прилуцкий. – К., 1902; Сулимовский архив. Фамильные бумаги Сулим, Скоруп и Войцеховичей ХVІІ–ХVІІІ вв. – К., 1884; Дневник генерального подскарбия Якова Марковича (1717–1762 гг.). – К., 1893. – Ч.1; – К., 1895. – Ч.2; – К., 1897. – Ч.3.

Літ.: Ткаченко М. Список праць О. М. Лазаревського і праць про нього //Український археографічний збірник. – К., 1927. – Т.2; Грушевський М. В двадцять п’яті роковини смерті О. М. Лазаревського. Кілька слів про його наукову спадщину та її дослідження //Україна. – 1927. – Кн.4; Марченко М.І., Полухін Л.К. Видатний історик України О.М.Лазаревський. – К., 1958; Сарбей В.Г. Історичні погляди О.М.Лазаревського. – К., 1961; Швидько Г. О.М.Лазаревський (До 150-річчя з дня народження) // УІЖ. – 1984. – ¹ 6; Олександр Матвійович Лазаревський. 1834–1902; Документи до бібліографії / Передмова І.Л.Бутича. – К., 1994; Павловська Н., Шандра В. Лазаревський Олександр Матвійович //Українські архівісти: Біобібліографічний довідник. – К., 1999. – Вип.1.

Неля Герасименко

Джерело:

Українські історики ХХ століття: Біобібліографічний довідник / Серія "Українські історики". — Київ: Інститут історії України НАН України, 2006. — Випуск 2, частина 3. — 315 c. Стор.111-113 - Інститут історії України НАН України

Ссылки на эту страницу


1 Академик Орест Иванович Левицкий
[Академік Орест Іванович Левицький († 9 травня (26 квітня) 1922 року) - Василенко М. П. // К. : Юридична думка. Т. 2 - 2006. - 560 с. Стор. 169-214.
2 Барвинский, Виктор Александрович
[Барвінський, Віктор Олександрович] (1885–ок.1940), историк-архивист, действительный член Полтавской губернской ученой архивной комиссии
3 Вайнгортовские чтения - 2002
[Вайнгортівські читання] - материалы первой научной конференции
4 Гнедич, Павел Александрович
[Гнідич, Павло Олександрович] (1884-1919) — этнограф и фольклорист
5 Значение полтавского боя для украинской государственности
[Значіння полтавського бою для української державности] – Андриевский Виктор. Речь на торжественной академии 10 июля 1927 г. в Украинской Станице при г. Калише // Варшава. 1927. Накладом "Табору"
6 Изучение истории Полтавского казацкого полка до 1917 года
[Вивчення історії Полтавського козацького полку до 1917 року] Мокляк Владимир, заместитель директора по научной работе Полтавского краеведческого музея
7 Историки, краеведы и археологи
[Історики, краєзнавці та археологи] - пункт меню
8 Лазаревский, Борис Александрович
[Лазаревський, Борис Олександрович] (1871,Полтава—1936), писатель
9 Листи до братів-хліборобів
Вячеслав Липинський. «Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму». — Відень. 1926. — XLVII + 580 с. Вступне слово та частина I: Українська наддніпрянська інтеліґенція й українська національна ідея.
10 Личности - Л
[Особистості - Л] - пункт меню
11 Модзалевский, Вадим Львович
[Модзалевський, В. Л.] (1862-1920), украинский историк, архивист, генеалог и искусствовед
12 Мои воспоминания о давнем прошлом (1901-1914 годы)
[Мої спомини про давнє минуле (1901-1914 роки)] – Дмитрий Дорошенко // Издательский союз "Тризуб". Виннипег, Манитоба. 1949
13 Мои воспоминания о недавнем прошлом (1914-1920 годы)
[Мої спомини про недавнє минуле (1914-1920 роки)] – Дмитрий Дорошенко // Друге видання. Українське видавництво. Мюнхен. 1969
14 Полтавщина в XVII веке
[Полтавщина в XVII столітті] - Ал. Лазаревский // Киевская старина. - 1891, 9, с. 357-374
15 Революционная Украинская Партия (РУП) на Полтавщине по архивным материалам 1901-1905 годов
Антонин Дучинський, Революційна Українська Партія (РУП) на Полтавщині за архівними матеріялами 1901-1905 років // За сто літ: Матеріали з громад. й літ. життя України XIX і початків XX століття / Іст. секція Укр. АН ; Під ред. М. Грушевського. — [К.] : Держвидав України, 1927–1930. — 327, [1] с. — Записки кол. Історичної Секції Українського Наукового Товариства в Київі; … Кн. 2. — 1928. — Бібліогр. у підрядк. прим.

Если Вы хотите поддержать сайт

Карта ПриватБанка:
5168 7556 1759 9598

WebMoney:

UAH

U424759725951

RUB

R595618315667

USD

Z159829102497

EUR

E256443352919