Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

К истории полтавского театра (1852—1882)

Дмитрий Граховецкий. К истории полтавского театра (1852—1882).

Подається за виданням: Граховецький Д. До історії полтавського театру (1852—1882). — «Україна», 1927, кн. 4, с. 107-110.

Джерело: Електронна бібліотека "Чтиво".

Переведення в html-формат: Борис Тристанов.

Граховецький Д. До історії полтавського театру (1852—1882) — 107

До історії полтавського театру
(1852—1882).

Перший театр у Полтаві, як відомо, було збудовано в 1810 р.

Не зважаючи на капітальну будівлю й затрачені кошти на його (20,000 карб. асигн.), цей будинок, як театр, існував лише до 50 pp. 19 ст. В даній справі є відомості, що вже в 1848 р. в будівельній комісії (Губ. Правління) було порушено питання про складання кошторису на будівлю нового театру.

Трупа Ів. Пілоні (Керч-Енікульський), яка пробувала в 1850 pp. в м. Полтаві, користувалася для вистав ваксалом, що був у міському саду, за оренду якого з нього бралося в 1850 році 30 карб., 1851 р. 120 карб.

В 1852 році, в звязку з переходом до Полтави Іллінського ярмарку, бажаючих давати вистави в Полтаві збільшилося і в наслідок цього в цей самий рік і був збудований за півтора місяці другий театр у Полтаві на 250 осіб. Зважаючи на те, що ця будова має цікаву історію я й маю привести її в подробицях.

Ще в січні місяці 1852 року, коли остаточно було з'ясовано перевод Іллінського ярмарку з Ромен до Полтави, до Ген. Губ. Кокошкіна звернувся управитель харківського театру з докладною запискою такого змісту:

Управляющего Харьковским
театром,
Подполковника Петровскаго.

Докладная записка.

28-го Января 1852 г. Харьков.

Его Пре-ву ... Сергею Александ. Кокошкину.

С утверждением в г. Харькове Театральной Дирекци, она пользовалась исключительным правом давать свои представления во всех городах, Высоч. вверенных Вашему Пре-ву, почему, с тех пор, постоянно имела она свой тсатр в г. Ромнах на время Ильинской ярмарки. А как ныне таковая переведена в г. Полтаву, то я имею честь ходатайствовать у Вашего Прев-ва дозволения — иметь постоянное в этом городе на круглый год отделение Харьковской Театральной Дирекции, а для представлений разрешить — построить временное деревянное, под железную крышу, здание, коего фасад с планом имею честь представить при сем на утверждение Вашего Пре-ва.

Подполковник Петровский 1).

Безпосередньої відповіди Кокошкіна на "докладну записку" Петровського в справі немає, але видно, що він його направив на ваксал, що в міському саду, бо в лютому місяці тогож року член репертуарної частини харк. театр. дирекції Данилов оглядав ваксал і найшов його непридатним для вистав в такім стані, про віщо доложив і міській Думі, при чому, як вихід з такого стану, висловив думку про поширення ваксала. Міська Дума не погоджувалась на це й прохала дозволу у Кокошкіна через гражд. Губерн., аби він дозволив здати ваксал в оренду Пілоні за 250 карб. ср., посилаючись на те, що останній, орендуючи це помешкання, не буде порушувати громадської будівлі та ще й прибуток дасть місту. Кокошкін між иншим так відповів:

"Уведомляю Ваше Пре-во, что на предоставление Пилони права занять воксал этот преимущественно перед Харьковскою Театральною Дирекцією я не могу согласиться так как Дирекция эта получая по особому Высоч. разрешению в поддержание особую

1) По описи 36, Картона 65. Дело по докладной записке инженера Подполковника Петровского о постройке им театра в г. Полтаве. Нач. 26 Февраля 1852 г. Конч. 24 Февр. 1856 г. Отд. II, ст. II, Канц. Черн., Полт. и Харьк. Ген. Губ.

Граховецький Д. До історії полтавського театру (1852—1882) — 108

сумму и представляя таким образом правительственное учреждение несомненно имеет более прав на устройство в г. Полтаве театра, перед всеми прочими антрепренерами и содержателями частных труп.

На перебудові (поширенні) ваксала настоював і Петровський, пишучи в березні такого листа до Кокошкіна:

"Ваше Пре-во. На время открытия в Полтаве июле месяце ярмарки дозвольте устроить театральные представления в воксале городского сада, в котором наша Дирекция в присутсвии Вашего Пре-ва имела уже честь давать свои представления, но как для большего удобства и приличия понадобится сделать в нем некоторые переделки и даже распространение самого здания, то для выигрыша времени нужно было-бы теперь же приступить к работам, на которые испрашиваю милостивого разрешения Вашего.

19-го Марта 1852 года город Харьков.

Дмитрий Петровский".

Полтавський гражд. губ. Ознобишин теж ревниво охороняв ваксал від перебудови: в квітні він висовує перед ген. губ. цілий ряд мотивів про недоцільність порушення старого ваксалу, при чому з свого боку пропонує, аби харк. театр. дирекція будувала в міському саду собі окреме помешкання для театру, а в ваксалі, знову домагається, дозволити залишитись трупі Пілоні. В звязку з цим Петровський звертається до Кокошкіна з таким проханням:

"Желая построить в г. Полтаве постоянное здание для театра, я имею честь покорнейше просить Ваше Пре-во, приказать отвести мне удобное для сего место, которое неблагоугодно ли Вам приказать утвердить за мною в полную и всегдашнюю мою собственность, так как постройка помянутого здания потребует с моей стороны значительных издержек.

При сем также приемлю смелость испрашивать благосклонного распоряжения Вашего Пре-ва, чтобы на будущее время воспрещены были всякие представления в другом каком-либо здании, исключая того, которое будеть мною выстроено.

Дмитрий Петровский
15-го мая 1852 года. Полтава.

Кокошкін пішов на зустріч Петровському, що видно з його листування до губ. правління Полтавщини, де між иншим сказано:

В случае если-бы правительство при увеличении народонаселения в г. Полтаве нашло необходимыми разрешить выстроить другой театр или более таковых, то постройка их преимущественно должна быть предоставлена тому, который примет на себя устройство настоящего, а в последствии лицам, которые наследуют вышеозначенным правом сего последнего.

Перед будовою театру полтавським гражд. губ. Ознобішиним була вироблена "кондиція", яку доповнював з свого боку і Кокошкін, такого змісту:

"Кондиции на отдачу в городе Полтаве части городской земли мерою 316 квадратных сажень из таковой находящейся под городским садом, для постройки на оной театрального здания.

1) Желаюший купить означенную выше землю для постройки исключительно одного лишь здания для театра обязан непременно устроить на онной это здание хотя деревянное, но на каменном фундаменте и под железную крышу по плану и фасаду утвержденному Г. Черн., Полт. и Харьк. Г-н. Губ., каковый план имеет быть желающим и предъявлен.

2) На означенном выше месте приобротателю онного ни ныне ни впредь другого рода зданий производить не дозволяется.

3) Чтобы здание для театра возведено и окончательно отделано было к началу наступающей Ильинской ярмарки т. е. отнюдь не далее 10-го июля с. г.

4) Какая состоится по торгам на сию землю цена, покупщик оной в тоже время обязан внести сумму в задаток не менее 10-й части, а по утверждению продажи и всю покупную сумму в течении 15 дней.

5) В случае, еели бы приобревший землю на вышеизложенном условии не выстроил театра в означенный срок, то лишается приобртенной земли и взнесенные им деньги ему не возвращаются".

Торги на місце для театру відбулися 23/V, при чому конкурентом Петровському був підпоручик Малиновський, який "надавав" лише 1017 карб. (при оцінці в 1000 карб.), тоді як Петровський — 1020 карб. серебром і таким чином залишив за собою право будови театру на площі міського саду.

Далі про самий процес будови театру в справі даних немає, окрім лише того, що ген. губ. наказував ще в березні м-ці Ознобішину ви-

Граховецький Д. До історії полтавського театру (1852—1882) — 109

силати щодня на місце будови по 20 заарештованих для підготовчих робот. За деякими даними можна думати, що будівля була тяжка для Петровського, поскільки це з'ясовує він і в своєму проханні до ген. губ. після закінчення театру. Він пише:

«По торгам состоявшимся в Полтавском Губ. Правлении осталось за мною место в городском саду для построения на оном театрального здания, с обязанностью подвести под оное не далее Сентября м-ца с. г. кирпичный фундамент. Ныне здание это окончено стоимостью боле 19000 серебром, сделав таковую издержку, я нахожусь в совершенной невозможности делать новые расходы на выведение фундамента. За купленное мною место следует мне внести в Полт. Градскую Думу 1000 рубл. серебра по причинам которые я имел честь изложить Вашему Пре-ву и эту обязанность не в силах я выполнить и самые театральные в настоящее время сборы не представляють мне никакой возможности к этому, а потому осмеливаюсь утруждать Ваше Пре-во всепокорнейшею просьбою отсрочить мне до окончания Ильинской в г. Полтаве ярмарки в будущем 1853 году, как выведение под стны здания кирпичного фундамента так и платеж следуемых с меня в Полт. Градскую Думу закупленное мною городское место 1000 руб. сер. с узаконенными на эту сумму процентами в обеспечение чего остается постройка превышающая 19 раз долг этот.

Уважением настоящего ходатайства моего Ваше Пре-во изволите оказать мне большую милость, ибо в таком только случае я буду иметь возможность окончить счеты с рабочими людьми, которых я должен был нанимать большею ценою и по краткости времени в значительном количестве. Петровскій, 25-го Июля 1852-го года".

В справі є декілька скарг на Петровського від майстрів про невиплату ним грошей — таких заяв поступило на 446 карб.

Перші вистави в новому театру відбулись 22/VII.1852 року. Йшли такі п'єси: 1) "Купец Иголкин, или русский человк добро помнит", 2) "Русская Боярыня", 3) "Дочь второго полка" 1).

Для кращого уявлення про збудований театр маю ще навести "пояснительную записку", яка збереглась в справі.

"Пояснительная записка к проэкту на построение деревянного в г. Полтаве театра. Во время существования Ильинской ярмарки в Ромнах, для увеселения публики были устроены два театральных здания каждое из них помещало до 1000 зрителей, но бывала пора когда здания эти оказывались тесны и целые толпы народа не найдя себе помещения в театрах с недовольным видом возвращались по домам, при переводе же Ильинской ярмарки в Полтаву начальник края озаботился усвоить ей все удовольствия и развлечения которыми пользовалась она в Ромнах, вследствие чего составлен проэкт на сооружение деревянного театра в Полтаве, а как прилив народа во время ярмарки с каждым годом увеличивается почему театральное здание проэктировано значительных размеров, а именно имеет наружный обмер по длине 14-ти, а по ширине 36-ти аршин, высота же его от земли до крыши 13 аршин, при чем вмещает в себе залу для зрителей имеющую орфообразную форму составленную по всем правилам оптики и акустики и состоящею в трех ярусах из 88 лож, кресел, стульев, партера и галереи помещающейся в 4-м ярусе, размеры этой залы следующие: поперечные ее дтаметры изменяются между 22½ и 29 аршинами, а продольная ось содержит 30 аршин, включая в эту меру и место для оркестра при этих размрах зала в состоянии вместить 2500 зрителей; дабы-же по возможности увеличить вместимость воздуха, удовлетворить правилам акустики и дать зале приличнейший вид, предположено покрыть ее деревянным сводом образованным опалубкой шелевками особо устроенных арок, подвешенных к стропильным ногам, распорная сила которых уничтожается приведением стропил в трехугольную систему посредством железных связей, самые же арки должны быть выгнуты заблаговременно дабы они успели высохнуть в криволинейной форме до постановления их в дело для образования свода".

Наскільки відомо цього проекта за свідченням старожилів, було здійснено, і зокрема що до "вместительности" (2500 глядачів).

Все ж таки, не зважаючи на те, що театр був готовий, йому довелося зазнати ще чимало пригод. Поскільки його роблено "нашвидку", то скоро стали виявлятися й дефекти швидкої роботи, що видно з акту від 14/XII.1852 року, де між иншим сказано: "три стропильных ноги, будучи устроены непрочно из тонкого леса погнулись отчего и прилегающие к ним с обеих сторон две пары стропил незначительно подались и т. д. Архитектор Павловский и архитекторский помощник (нерозбірливо)".

1) "Записки о Полтаве и ее памятниках", В. Бучневич.

Граховецький Д. До історії полтавського театру (1852—1882) — 110

Очевидно цей дефект був виправлений скоро, бо в квітні 1853 року і в травні 1854 р. комісії знаходили вже, що все гаразд и "в безопасности можно быть уварену".

Складніше стояла справа у взаємовідносинах ген. губ. Кокошкіна з центром, що до будови театру в Полтаві. Річ у тім, що Кокошкін не дивлячись на те, що театр був уже готовий і декілька років відбувалися в ньому вистави, не мав до цього часу формального дозволу на його будівлю. Невідомо з справи, чи то так вийшло через "спіх", чи канцелярська тяганина відбилася на ньому, але 18/II.1854 року з "Главного Управления Публичных зданий" до Кокошкіна надіслано таке розпорядження:

"Государь Император, по всеподаннейшему докладу моему ходатайства Вашего Пре-ва о дозволении построить в г. Полтаве деревянный театр, Высоч. повелеть соизволил уведомить Вас, что Его Импер. Вел. изволит находить неудобным допускать возведение для театра зданий деревянных и что они должны быть непременно каменные. При сем Его Импер. Вел., не изволил также одобрить избранного для сооружения театра места, в саду близь института благородных девиц, и Высоч. повелеть соизволил: назначить для театра другое место более удобное .... Главноуправляющий Путями Сообщения и Публичными Зданиями Ген. Адъютант (підпис) Управ. Канц. (підпис)".

Після цього Кокошкін написав Петровському про це і залишив справу з театром в такім стані, як і було. А в центрі ще й через рік не знали, чи збудований був театр у Полтаві чи ні. В 1856 році Кокошкін, виправдуючись перед центром писав:

"что в 1852 году устроено с разрешения моего временное строение для театральных в оном представлений ко времени открывающейся в том году в городе Полтаве Ильинской ярмарки. При этом долгом считаю присовокупить, что помянутое место в городском саду никакого нового назначения не получило и что другого более удобного места для постройки постоянного в городе Полтаве театра еще не приискано и едва ли найдется ибо сие место неслишком отдалено от центра города, изолировано от обывательских строений, удалено от зданий института на 200 сажен".

На цьому справа і припинена.

Незважаючи на те, що цей театр був збудований на невідповідному місці, він простояв до 1882 року, поки не прийшов уже край йому "за ветхостью".

На жаль в справі немає ні плану, ні рисунків. Гадаю це хоч почасти замінити, подавши тут фотографію театру, яку ласкаво предоставив В. О. Бучневич 1).

Подав Д. Граховецький.

1) Театр на цій фотографії відзначено одним хрестиком, а Інститут — двома.

 

Ссылки на эту страницу


1 Театральное искусство
[Театральне мистецтво] - пункт меню

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654