Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

К биографии И. П. Котляревского

Гнип Михаил. К биографии И. П. Котляревского.

Подається за виданням: Гніп М. До біографії І. П. Котляревського. — «За сто літ» : Матеріяли з громадського й літературного життя України XIX і початків XX століття. Кн. 1 : (Записок б[увшої] Історичної секції Українського наукового товариства в Києві. Т. XXIV) / Під редакцією голови секції акад. Михайла Грушевського. – [Київ]: Державне видавництво України, 1930, кн. 6, с. 15—16.

Джерело: Електронна бібліотека "Чтиво".

Переведення в html-формат: Борис Тристанов.

15

ДО БІОГРАФІЇ І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО.

Біографія Ів. Котляревського — основоположника нової української літератури знана з чималими прогалинами особливо в молодших і середніх роках його життя. Відомо, що 1780 р. вступивши до катеринославської семінарії (в Полтаві), Котляревський пробув у ній до літа 1789 р., і вибув з останньої богословської кляси до закінчення 1). Ці цікаві сім літ у житті юнака, коли він перебував переважно на селі, в панських маєтках за домового вчителя, майже пропащі для біографа, 1796 р. починається нова доба — воєнної кар'єри письменника, що проходила досить успішно. Вступивши до Сіверського карабінерського (потім драгунського) полку за кадета, Котляревський через 3 місяці — авдитор, в квітні 1798 р. — прапорник, через 9 місяців — підпоручник, а ще через дальші 9 місяців — поручник 2).

В 1806 р. Котляревського призначено на штабс-капітана. В російсько-турецькій війні 1806-1812 р. письменник визначається в штурмі фортець Бендер та Ізмаїла, виконує відоме дипломатичне доручення до буджацьких Татар. 1807 р. автора "Енеїди" переведено до Псковського полку.

Тендитному на здоров'я, лагідному на вдачу Котляревському воєнна служба, що потребувала великої витривалости в безконечних походах, в посвякчасних переміщеннях військ у ту бурхливу добу панування Наполеона в Европі, ставала з немилих сторон. В 1808 р. Псковський полк перебував у м. Ліді Литовсько-Гродненської губ. і тут письменник 8/1 подає рапорт про відставку 3).

В 1810 р. Котляревського призначено на доглядача полтавського дому виховання бідних, а 1827 р. і за "попечителя богоугодных заведений".

Подані тут листи виявляють ще задовго до смерти лихе здоров'я письменника, що починаючи з 1829 р. занепадає і поволі гіршає примушуючи його в 1834 тимчасово залишити посаду 4). Згодом, на початку 1835 р., він уже назавжди залишає її.

Управление
Малороссийского
Военного Губернатора
в Почепе
сентября 12 дня 1827 г.
№ 3077.

Полтавскому приказу обществениого
призрения. Предложение.

г. Управляющий мннистерством внутренних дел от 25 числа августа за № 1213 известил меня, о согласии своем на определение попечителем полтавских богоугодных заведений ведения сего приказа, состоящего надзирателем при полтавском доме воспитания дворян майора Котляревскаго, и с оставлением его при настоящей должности н с производством ему ныне получаемого по должности надзирателя жалованья. В следствие чего, я предлагаю приказу общественного призрения, к приведению сего в исполнение, сделать надлежащее распоряжение.

На подлинном тако:
Малороссийський военный губернатор князь Репнин.

 

В Полтавский Приказ общественного призрения
попечителя Полтавского богоугодного заведения.

1) "Киевская Старина" 1905, липень-серпень, Вл. П-ко, И. П. Котляревский — ученик Екатеринославской семинарии.

2) Полтав. окрарх. фонд "Приказа общественного призрения"', "Список формулярный Северского драгунского полка о службе и достоинстве инспекторского адьютанта порутчика Котляревского". Цікаво, що в цьому формулярі зазначається таке: 1 липня 1779 р. (10 літ) Котляревський вступив до новоросійської губерн. канцелярії за підканцеляриста, 8 жовтня 1730 р. канцелярист, а 14 вересня 1783 р, губерн. регістратор.

3) Полт. окрарх. "Приказ общест. призрения", 1810 № 1011 (формуляр Котляревського).

4) Д. Граховецький, До біографії І. П. Котляревського, зб. "За сто літ", кн. 2.

16

В следствие предложения из оного приказа общественного призрения с № 2653 ко мне последовавшего об определении меня в полтавские богоугодные заведения попечителем, в отправление оной должности сего октября 3-го числа я вступил, о чем приказу общественного призрения почтеннейше доношу.

октября 4 1827 г. № 857.

Попечитель майор Котляревский.

 

В Полтавский Приказ общественного призрения.
Попечителя Полтавских богоугодных заведений.

По случаю приключившейся мне простудной болезни, которая не только исправлять должность, но и самой выход из горницы надвор воспрещает, а потому и не могу я отправлять должности ни попечителя ни надзирателя по дому воспитания бедных, впред до выздоровления. До тогоже поручено исправление должности моей смотрителя Говорову по богоугодному заведению, а по дому воспитания надзирательскому помощнику Животовскому, о чем Полтавскому приказу общественного призрения к сведению сим почтеннейше доношу.

декабря 23 1830 г. № 1112.

Попечитель майор Котляревскй.

 

В Полтавский Приказ общественного призрения.
Попечителя Полтавского богоугодного заведения.

Получив от болезни облегчение, сего числа вступил я в отправление своей должности как по богоугодному заведению так и по дому воспитанія бедных. О чем приказу общественного призрения почтеннейше доношу.

генваря 22, 1831 г. № 77.

Попечитель майор Котляревский.

 

В Полтавский Приказ общественного призрения.
Попечителя Полтавских богоугодных заведений.

Чувствуя себя слабым в эдоровьи и озабоченым ежечасно занятиями по вверенным мне богоугодным заведениям и по дому воспитания бедных, до того, что для употребления себя еще по какому либо предмету сил не имею, по сей причине всепокорнейше прошу приказ общественного призрения ие поручать мне ни каких, как по богоугодному заведению, так и по дому воспитания бедных, построек зависящих от приказа общественного призрения, и для произведения их не присылать ко мне денег.

марта. 19 1831 г. № 311.

Попечитель майор Котляревский.

 

М.В.Д.
Полтавская
Врачебная Управа
августа 14 дня 1834 г.
№ 1381.

В Полтавский Приказ
общественного призрения.

Врачебная управа слушав отношение оного приказа в котором изъясняет прошение попечителя Полтавского богоугодного заведения и надзирателем полтавского дома воспитания бедных отставного майора Котляревского, что он чувствуя во всем своем составе, особливо в ногах слабость, изнурение сил и болезненные припадки, как-то: онемение правой ноги и руки, горячность в спине и терпкость кожи на шее и голове, яко последствия потерянного на службе здоровья его, не может более продолжать служения, почему приказ прилагает о болезненных его припадках лекарское его свидетельство, на осн. § 80 устава о пенсиях для надлежащего со стороны сей управы удостоверения, определено: как по свидетельствовании в сей управе означенного г. майора Котляревского оказалось, что г. Котляревский действительно страдает описанными в свидетельстве данном от врача богоугодного заведения г. статского советника Матвеева, болезненными припадками приобретенными от трудов понесенных во время военной и гражданской службы, именно: расслаблением ног, онемением правой ноги и руки, горячностью спины и терпкостью кожи на шее и голове, с 1829 г. которые постоянно увеличиваясь с 1832 г, ныне в такой уже высокой степени, что он г. майор Котляревский ногами ходит с трудностью, а потому действительно не может далее продолжать службы для того составив новое на имя г. Котляревского надлежащее свидетельство, отослать оное при отношении в Полтавский приказ общественного призрения.

Письмоводитель Дробыш

 

В Полтавский Приказ общественного призрения
майора Ивана Котляревского отзыв.

По умножающимся припадкам в увеличивающейся ежедневно у меня болезни, я не в состоянии отправлять возложенных на меня должностей попечителя богоугодного заведения и надзирателя дома воспитания бедных тем более, что не будучи лично в тех заведениях, не могу знать исполняются ли мои распоряжения и приказания в точности, или остаются без исполнения, почему доводя сим оному приказу до сведения, покорно прошу, кому угодно другому поручпть обе сии мои должности, а меня от оных уволить и о сем сделать свое распоряжение. Я надеюсь, что по сие время и господин министр внутренних дел изъявил уже свое согласие на мою отставку.

Майор Котляревский.

генваря 2 дня 1835 г.

Михайло Гніп.

 

Ссылки на эту страницу


1 Про "Энеиду" и ее автора. Указатель по авторам
Про "Енеїду" та її автора. Покажчик за авторами
2 Про "Энеиду" и ее автора. Указатель по названиям
Про "Енеїду" та її автора. Покажчик за назвами
3 Про "Энеиду" и ее автора. Хронологический указатель
Про "Енеїду" та її автора. Хронологічний покажчик

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654